System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika"

Transkrypt

1 System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik uŝytkownika Strona: 1 / 14

2 SPIS TREŚCI 1 Portal SDK Logowanie do portalu SDK Akceptacja regulaminu SDK Główna strona portalu SDK Wybór produktu Potwierdzenie zamówienia Informacje o zamówieniu Przeniesienie produktu Aplikacja kliencka Strona: 2 / 14

3 1 Portal SDK SDK jest portalem umoŝliwiający uŝytkownikom karty miejskiej: 1) samodzielne zamówienie biletu/punktów ZTZ, 2) sprawdzenie statusu zamówienia, 3) przeniesienie produktów na e-kartę. Zamówienia biletów mogą dokonać zarówno uŝytkownicy e-kart na okaziciela jak i e-kart imiennych. Po dokonaniu zamówienia niezbędne jest dokonanie zapłaty np. poprzez internetowy przelew bankowy. Przeniesienie produktów na e-kartę odbywa się na dwa sposoby: 1) samodzielnie w domu, ale wtedy wymagane jest posiadanie e-karty z interfejsem stykowym oraz czytnik umoŝliwiający obsługę takiej karty, 2) w punktach doładowania tj. w MPS-ach, Telecentrach lub w Infokioskach. Korzystanie z portalu wymaga zaznajomienia się z Regulaminem doładowania karty online oraz jego akceptację. UŜytkownik musi równieŝ wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych podawanych podczas zamówienia, tj. adres , numer konta bankowego, numer telefonu. Strona: 3 / 14

4 2 Logowanie do portalu SDK Dostęp do systemu wymaga poprawnej autoryzacji. Sposób logowania do systemu zaleŝy od rodzaju posiadanej przez uŝytkownika e-karty: karta miejska niespersonalizowana - logowanie odbywa się poprzez podanie tylko numeru e-karty, karta miejska spersonalizowana (z nadrukowanymi danymi uŝytkownika) - logowanie odbywa się poprzez podanie numeru e-karty i numeru PESEL uŝytkownika e-karty. Dla uŝytkowników e-karty niespersonalizowanej funkcjonalność portalu jest ograniczona. UŜytkownicy tych e-kart nie mogą: zamawiać biletów okresowych, przeglądać historii zamówień, ani podglądać szczegółów zamówienia, anulować zamówień po przejściu do strony głównej lub wylogowaniu, muszą wprowadzać adres podczas kaŝdego zamówienia. Na stronie logowania dostępne są dokumenty Regulaminu doładowania karty online zwany potocznie Regulaminem SDK oraz niniejszy podręcznik uŝytkownika. Dostęp do tych dokumentów nie wymaga uwierzytelniania. Strona: 4 / 14

5 3 Akceptacja regulaminu SDK KaŜdy uŝytkownik systemu po poprawnym zalogowaniu się jest zobowiązany do zaakceptowania regulaminu uŝytkowania SDK. Wyświetlenie się tej strony następuje w przypadkach: pierwszego logowania uŝytkownika do systemu, logowania do systemu po zmianie regulaminu. Akceptację regulaminu wykonuje się poprzez zaznaczenie checkboxa (zaznaczony czerwonym kółkiem na rysunku powyŝej) i kliknięcie przycisku zatwierdź. Bez akceptacji regulaminu uŝytkownik nie moŝe przejść do kolejnej strony portalu, a tym samym dokonać zamówienia usług udostępnianych przez SDK. Regulamin SDK jest wysyłany na adres podany przez uŝytkownika podczas zamawiania produktu. Strona: 5 / 14

6 4 Główna strona portalu SDK Po poprawnym zalogowaniu, oraz zaakceptowaniu regulaminu SDK (przy pierwszym logowaniu) prezentowana jest strona główna portalu. Strona ta podzielona jest na cztery obszary (zaznaczone kolejno czterema czerwonymi kwadratami na rysunku poniŝej): Obszar 1: Informacje o e-karcie pola, które informują uŝytkownika: o dla e-karty niespersonalizowanej jedynie typ e-karty oraz jej waŝność, pozostałe pola pozostają puste, o dla e-karty spersonalizowanej: typ e-karty, dane właściciela, data końca waŝności e-karty, posiadana ulga, data końcowa waŝności ulgi, brak daty oznacza, Ŝe ulga przysługuje bezterminowo. Obszar 2: Dane kontaktowe uŝytkownika dane, które uŝytkownik wprowadza podczas Strona: 6 / 14

7 zamawiania produktu: o adres w przypadku e-kart imiennych, adres jest automatycznie wypełniany adresem podanym podczas składania wniosku o wydanie e-karty, a po prawidłowym przeprowadzeniu zamówienia biletu, adresem podanym podczas tego zamówienia. Adres jest wykorzystywany do wysyłania uŝytkownikowi regulaminu i powiadomień. W przypadku e-karty na okaziciela adres trzeba podać kaŝdorazowo podczas kaŝdej operacji zamawiania biletu. o numer telefonu pole to jest opcjonalne i moŝe nie być widoczne na stronie, numer telefonu podany przez uŝytkownika, na który mają zostać wysłane powiadomienia o transakcjach. Obszar 3: Wybór biletu obszar, w którym prezentowane są bilety (lub inne produkty), jakie moŝe zamówić uŝytkownik danej e-karty. W przypadku zamawiania biletu dla e- karty imiennej lista biletów jest dynamiczna i zaleŝy od posiadanej przez uŝytkownika ulgi. UŜytkownik e-karty na okaziciela moŝe zamówić jedynie bilety jednorazowe. Obszar 4: Lista ostatnich trzech transakcji obszar, w którym prezentowane są trzy ostatnio wykonane transakcje, w przypadku e-kart imiennych moŝliwe jest dodatkowo zaprezentowanie szczegółów kaŝdej z transakcji. Strona: 7 / 14

8 4.1 Wybór produktu Zamówienie biletu odbywa się poprzez zaznaczenie interesującego biletu, oraz naciśnięciu przycisku KUP WYBRANY PRODUKT. W przypadku Punktów ZTZ wymagane jest podanie ilości zamawianych punktów, moŝliwe jest zmówienie od 1 do 99 punktów. Do realizacji zmówienia niezbędne jest podanie adresu . UŜytkownik e-karty imiennej moŝe zamówić tylko jeden produkt danego rodzaju (Punkty ZTZ, lub bilet okresowy) w jednym czasie. MoŜliwość zamówienia kolejnych produktów jest dostępna po anulowaniu (status transakcji Anulowana) lub przeniesieniu produktu na e-kartę (status Zakończona). Status transakcji jest prezentowany w liście transakcji (zaznaczone czerwonym kwadratem na rysunku poniŝej) w ostatniej kolumnie. Strona: 8 / 14

9 W poniŝszej tabeli znajdują się opisane wszystkie moŝliwe statusy, jakie moŝe mieć transakcja: Nazwa statusu Oczekująca Anulowana Opłacona Do wyjaśnienia Opis SDK oczekuje na dokonanie płatności za zamówiony bilet. Zamówienie zostało anulowane przez uŝytkownika, operatora systemu lub automatycznie przez SDK po 10 dniach w przypadku nie opłacenia transakcji. Zamówienie zostało opłacone, system SDK przypisał płatność do transakcji. Status ten oznacza, Ŝe produkt moŝe zostać przeniesiony na e-kartę. SDK zarejestrował nieprawidłową płatność, w takim przypadku konieczna jest wizyta w MPS określonym w regulaminie SDK. Przenoszenie produktu Transakcja została przerwana podczas przenoszenia produktu na e-kartę, w takim przypadku konieczna jest wizyta w MPS określonym w regulaminie SDK. Zakończona Produkt przeniesiony na e-kartę Strona: 9 / 14

10 4.2 Potwierdzenie zamówienia Po wyborze biletu, SDK na kolejnej stronie prezentuje szczegółowe informacje o zamówieniu, w tym momencie bilet jest jeszcze nie jest zamówiony. Zamówienie musi zostać potwierdzone przez uŝytkownika e-karty kliknięciem na pole POTWIERDZAM ZAKUP (zaznaczone czerwonym kwadratem poniŝej). Przed dokonaniem potwierdzenia uŝytkownik jest zobowiązany do zaznaczenia checkbox a (czerwone kółko na rysunku poniŝej) i wyraŝenia w ten sposób zgody na przetwarzanie danych osobowych. WyraŜenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest konieczne dla kaŝdego zmówienia ze względu na podawane przez uŝytkownika dane osobowe (adres , numer konta bankowego, numer telefonu). Strona: 10 / 14

11 4.3 Informacje o zamówieniu Strona ta jest wyświetlana po potwierdzeniu przez uŝytkownika zamówienia lub po wybraniu transakcji z listy transakcji na stronie głównej portalu. Na tej stronie prezentowane są dane dotyczące zamówienia. Jedną z prezentowanych informacji jest wygenerowany 8 cyfrowy Unikalny Numer Transakcji, dzięki któremu moŝliwe jest automatyczne przypisanie wykonanej płatności do transakcji. Numer ten musi znaleźć się w opisie wykonanego przelewu. W przypadku błędnego wpisania tego numeru w treści wykonywanego przelewu, musimy się udać do określonego w regulaminie MPS-u celem wyjaśnienia tego konkretnego przypadku. Na tej stronie znajduje się takŝe numer konta bankowego, na które naleŝy wykonać przelew. Strona ta jest ostatnim moŝliwym etapem zamówienia biletu, kiedy to uŝytkownik e-karty na okaziciela moŝe samodzielnie dokonać anulowania transakcji. Po przejściu na inna stronę portalu aby anulować transakcję musi się udać do MPS-u zgodnie z regulaminem lub czekać 10 dni na anulowanie transakcji przez system. Na tej stronie moŝliwe jest równieŝ (w przypadku transakcji w statusie Oczekująca): Wysłanie informacji na podany w zamówieniu przycisk WYŚLIJ NA Wydrukowanie danych o przelewie przycisk DRUKUJ DANE DO PRZELEWU Anulowanie transakcji przycisk ANULOWANIE TRANSAKCJI Strona: 11 / 14

12 5 Przeniesienie produktu Funkcjonalność ta jest dostępna tylko w Telecentrach i Infokioskach. Operacje które musi wykonać uŝytkownik: 1. wywołanie strony, do której link znajduje się na stronie 2. umieszczenie karty w/na czytniku., 3. wybór produktu gotowego do przeniesienia (Punkty ZTZ lub bilet okresowy) i klknięcie przycisku PRZENIEŚ PRODUKT NA E-KARTĘ, 4. wydrukowanie potwierdzenia, moŝliwe tylko w Telecentrum Strona: 12 / 14

13 6 Aplikacja kliencka. Jest aplikacją przeznaczoną do przeprowadzania operacji przeniesienia zakupionego biletu na e-kartę z interfejsem stykowym na komputerze uŝytkownika. Aplikacja działa w trybie graficznym i nie wymaga od uŝytkownika wykonania innych czynności oprócz włoŝenia e-karty do czytnika i jej wyjęcia po zakończeniu operacji przenoszenia. Po dokonaniu zamówienia jednego z dostępnych biletów na stronie głównej portalu pojawia się link Aplikacja do przenoszenia zakupionych produktów w domu (zaznaczone czerwonym kwadratem na rysunku poniŝej). Po kliknięciu w ten link na komputer uŝytkownika pobierana jest niewielka aplikacja umoŝliwiająca przeniesienie biletu na e-kartę poprzez interfejs stykowy. Po uruchomieniu aplikacji informuje ona uŝytkownika o konieczności włoŝenia e-karty do czytnika. Strona: 13 / 14

14 W kolejnym kroku aplikacja dokonuje przeniesienia prawidłowo opłaconego biletu na e-kartę informując uŝytkownika o trwającej operacji i nie wyjmowaniu e-karty z czytnika do czasu jej zakończenia. Po zakończeniu operacji aplikacja wyświetli komunikat o moŝliwości wyjęcia e-karty z czytnika. Po wyjęciu e-karty z czytnika aplikacja moŝe zostać zamknięta i usuniętą. Strona: 14 / 14

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika

System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika System Doładowania e-karty przez Internet (SDK) Podręcznik użytkownika Strona 1 z 9 1 Portal użytkowników. Portal SDK to system umożliwiający użytkownikom tarnowskiej karty miejskiej uzyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna

Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Tarnowska Karta Miejska dokumentacja techniczna Zawartość Tarnowska Karta Miejska wstęp... 2 Tarnowska Karta Miejska - struktura... 2 Karta Premium dualna - zbliżeniowa oraz stykowa dane techniczne...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STREFY KIBICA

REGULAMIN STREFY KIBICA REGULAMIN STREFY KIBICA 1. Strefa Kibica umożliwia przeglądanie i aktualizację swoich danych, kontakt z Klubem poprzez wysłanie formularza, udostępnienie karnetu innej osobie, zakup biletu lub karnetu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile

INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile INSTRUKCJA DLA UśYTKOWNIKA Systemu Bankowości Elektronicznej ESBANK24 oraz ESBANK24 Mobile 1 Spis treści I. System bankowości elektronicznej ESBANK24... 4 1.Wstęp... 4 1.1. Niezbędne informacje... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013

Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa. Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa S.A. ul. Łazienkowska 3, 00-449 Warszawa Zasady sprzedaży karnetów/biletów w systemie on-line sezon 2012/2013 Legia Warszawa obok tradycyjnego zakupu karnetu/biletu w kasach Klubu umożliwia

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja użytkownika Podsystem bezpieczeństwa wersja 2.0. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

http://www.bsframpol.pl

http://www.bsframpol.pl BANK SPÓŁDZIELCZY we Frampolu Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja uŝytkownika) http://www.bsframpol.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie...3 Bezpieczeństwo...3 Konfiguracja...4 Logowanie do systemu...6 Menu

Bardziej szczegółowo

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika

System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika System Internetowy Sez@m Podręcznik użytkownika Spis treści Wstęp... 3 Przygotowanie do korzystania z Systemu Internetowego Banku BPH... 4 Zasady bezpieczeństwa przy korzystaniu z Systemu Internetowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1

Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl. Wersja: 6.1 Dokumentacja Użytkownika Systemu Konfiguracja Comarch ERP Altum z wszystko.pl Wersja: 6.1 Copyright 2012 COMARCH SA Wszelkie prawa zastrzeżone Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej

Bardziej szczegółowo

1 Zakres stosowania. 2 Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają:

1 Zakres stosowania. 2 Definicje. UŜyte w niniejszym Regulaminie określenia oznaczają: REGULAMIN INTERNETOWEJ SPRZEDAśY BILETÓW OKRESOWYCH KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ PRZEZ MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACYJNE SPÓŁKA AKCYJNA W KRAKOWIE (zwany w dalszej części Regulaminem) Warunkiem korzystania

Bardziej szczegółowo

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3

I-Bank. HomeSystem. System do obsługi banku internetowego. INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 I-Bank HomeSystem System do obsługi banku internetowego INSTRUKCJA OBSŁUGI v3 Przedsiębiorstwo Informatyczne SABA SERVICE Sp. z o.o. ul. Gorzowska 64 74-320 Barlinek tel. (0-95) 74-64-402 fax. (0-95) 74-60-242

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...2 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...3 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...4 3.1 Przewoźnicy...5 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK

PRZEWODNIK DLA KLIENTA NET-BANK PRZEWODNIK DLA KLIENTA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ NET-BANK dla klientów indywidualnych e KONTO e FIRMA Opis funkcjonalności systemu według stanu na marzec 2012 roku Dokumentacja użytkownika

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online

Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Instrukcja obsługi Systemu Bankowości Elektronicznej BS Online Marzec 2014 Spis treści Wstęp... 4 Rozpoczęcie pracy... 5 Uruchomienie systemu... 5 Zasady bezpiecznego korzystania z BS Online... 5 Logowanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL Warszawa, 2014-05-30 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA SYSTEMU BIG.PL (V.1.6.1) Instrukcja Użytkownika System BIG.pl Strona 2 z 148 SPIS TREŚCI Spis treści...2 1. Wstęp...6 2. Wymagania systemowe...6 3. Słownik...7

Bardziej szczegółowo

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika

CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH. InterCOMP. Instrukcja użytkownika CUI CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH InterCOMP Instrukcja użytkownika Marzec 2014 SPIS TREŚCI URUCHOMIENIE SYSTEMU URUCHOMIENIE SYSTEMU..1 REJSTRACJA UŻYTKOWNIKA..1 ROZPOCZĘCIE PRACY.. 3 MENU SYTEMU.....4

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność

Oferta dla Klientów indywidualnych, MŚP i osób prowadzących jednoosobową działalność Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, intuicyjny

Bardziej szczegółowo

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA

v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA v. 2015 INSTRUKCJA KONFIGURACJI I OBSŁUGI PLATFORMY SHEEPLA Spis treści 1. Wstęp...3 2. Rejestracja i wybór planu taryfowego...4 3. Pierwsze logowanie i konfiguracja...5 3.1 Przewoźnicy...6 3.2 Szablony

Bardziej szczegółowo

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy

Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy Instrukcja obsługi systemu Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy dla Banków Spółdzielczych Styczeń 2010 1 Spis treści 1. Podstawowe informacje...4 1.1. Wczytywanie certyfikatu do przeglądarki...4

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za przyłączenie się do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny,

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 012

(instrukcja użytkownika) Wersja 012 Załącznik Nr 5 do Instrukcji Systemu Internet Banking Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 012 http://www.hexabank.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Konfiguracja...

Bardziej szczegółowo

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej

elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej Instrukcja zakładania konta wersja 7.1. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ul. Batorego 5, 02-591 Warszawa www.epuap.gov.pl 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw

Oferta dla dużych i średnich przedsiębiorstw Dziękujemy za dołączenie do grona Użytkowników Usługi Bankowości Elektronicznej SGB, która jest połączeniem tradycji polskiej bankowości oraz najnowocześniejszych rozwiązań. Gwarantujemy wygodny, oszczędny

Bardziej szczegółowo

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika

praca.gov.pl Podręcznik użytkownika Zamawiający: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej ul. Nowogrodzka 1/3/5 00-513 Warszawa http://www.mpips.gov.pl Wykonawca: Sygnity S.A. al. Jerozolimskie 180 02-486 Warszawa Tel. (22) 571 10 00; Fax:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej

Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej Instrukcja obsługi bankowości elektronicznej e-mail: online@eurobank.pl pomoc telefoniczna: 19 000 (koszt wg taryfy operatora) 1 Spis treści: INFORMACJE PODSTAWOWE... 4 Bankowość Internetowa... 4 Bankowość

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 017

(instrukcja użytkownika) Wersja 017 BANK SPÓŁDZIELCZY w Chojnowie Internetowa Obsługa Rachunku (instrukcja użytkownika) Wersja 017 http://www.bs-chojnow.pl SPIS TREŚCI Wprowadzenie... 3 Bezpieczeństwo... 3 Blokowanie dostępu do internetowego

Bardziej szczegółowo

(instrukcja użytkownika) Wersja 010

(instrukcja użytkownika) Wersja 010 BANK SPÓŁDZIELCZY w... Internet Banking dla Firm (instrukcja użytkownika) Wersja 010 http://www.bs...pl Spis treści 1. SŁOWNIK POJĘĆ... 4 2. BEZPIECZEŃSTWO... 5 2.1 CERTYFIKAT... 5 2.2 PODPIS CYFROWY...

Bardziej szczegółowo