OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r."

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie mgr inż. Leszek Żelazny Lublin, kwiecień 2013 r.

2 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia jedenastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2012 r., z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Pod względem metodologicznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Po raz pierwszy, ze względu na brak odrębnych kryteriów, odstąpiono od klasyfikacji dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz.1034), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE, zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i zalecone do stosowania pismem z dnia 9 lutego 2012 r. znak: DM/ /01/2012/BT, oraz pismo GIOŚ z dnia 7 marca 2013 r. znak: DM/ /05/2013.MB informujące o zakresie obowiązywania ww. wytycznych. Celem sporządzenia oceny jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji zanieczyszczających powietrze na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym: - dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o obowiązujące kryteria, - uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, - wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach, - wskazanie potrzeb dotyczących wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny. Aktualnie, zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Poś dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: - aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, - miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., - pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. 2

3 Kryteriami klasyfikacji stref są: - poziomy dopuszczalne, dla niektórych substancji wraz z dozwoloną liczbą przekroczeń poziomu dopuszczalnego, - poziomy dopuszczalne, dla niektórych substancji w powietrzu powiększone o margines tolerancji, - poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu oraz, w przypadku ozonu dla kryterium ochrony zdrowia wraz z dozwoloną liczbą przekroczeń tego poziomu, - poziomy celów długoterminowych dla ozonu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których: a) dla przypadków, gdy jest określony margines tolerancji: 1) poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji*, 2) poziom stężeń mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji*, 3) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*, b) dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony lub wynosi zero: 1) poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny*, 2) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*, 3) poziom stężeń przekracza poziom docelowy*, 4) poziom stężeń nie przekracza poziomu docelowego*, 5) poziom stężeń przekracza poziom celu długoterminowego, 6) poziom stężeń nie przekracza poziomu celu długoterminowego. * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń. Uwzględniając ww. Wytyczne, wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: klasa A - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa B jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; klasa C - jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, klasa C 2 - w przypadku pyłu PM2,5 jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziom docelowy (dodatkowa klasyfikacja zgodnie z pismem GIOŚ z dnia r., znak: DM/ /01/2012/BT) natomiast dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziane są: klasa D 1 jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, klasa D 2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 3

4 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 2.1. Obszar, ludność, topografia Województwo lubelskie sąsiaduje z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Od wschodu graniczy z Ukrainą i Białorusią. Jest trzecim pod względem wielkości regionem w kraju. Zajmuje obszar km 2 (8% powierzchni Polski) i liczy mieszkańców (5,6% ludności Polski) stan na r. Średnia gęstość zaludnienia w województwie wynosi 86,5 osób na km 2 (w Polsce 123,3 osoby na km 2 ). Gęstość zaludnienia w Aglomeracji Lubelskiej wynosi 2 363, a w strefie lubelskiej 73 osoby na km 2. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 miasta na prawach powiatu i 213 gmin, z których 20 to gminy miejskie, 21 miejsko wiejskie i 172 gminy wiejskie. Topografia województwa wykazuje nachylenie ku północy. Rzeźba terenu układa się w 3 pasy: kotlin podgórskich, wyżyn i nizin. Część południowa: Kotlina Sandomierska, to rozległe obniżenie tektoniczne z dominującymi równinami piaszczystymi. Część środkową stanowią: pofałdowana i pocięta wąwozami lessowymi - Wyżyna Lubelska oraz wypiętrzona Wyżyna Wołyńska i Roztocze. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie 22,7 % powierzchni województwa to prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. Północną część stanowią równiny Mazowsza, południowego Podlasia i Polesia Lubelskiego. 2.2 Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych (na podstawie danych udostępnionych przez IMGW w Warszawie) Średnie miesięczne temperatury odnotowane na stacjach meteorologicznych zlokalizowanych na obszarze województwa lubelskiego w 2012 r. były porównywalne. Najzimniejszym miesiącem był luty ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą: -7,5 o C na stacji w Lublinie, -8,1 o C w Terespolu i we Włodawie. Najcieplejszym miesiącem był lipiec ze średnią temperaturą wynoszącą na poszczególnych stacjach od 20,8 o C do 21,6 o C (rys.1). Średnie roczne temperatury w 2012r. wynosiły: w Lublinie i Włodawie 8,2 o C, w Terespolu 8,1 o C. W stosunku do roku 2011 średnie roczne temperatury były minimalnie niższe: w Lublinie o 0,1 o C, w Terespolu o 0,3 o C i Włodawie o 0,2 o C. Roczne sumy opadów atmosferycznych w 2012 r. wynosiły: w Lublinie 502,7 mm, tj. na poziomie 2011 r., w Terespolu 544,2 mm tj. o 7,6% więcej niż w 2011 r., natomiast we Włodawie 492,8 mm tj. o 24,7% mniej niż w roku Największe ilości opadów wystąpiły w sierpniu w Terespolu i Włodawie 108,9 i 104 mm. Mokrym miesiącem był również czerwiec i październik. Najniższe ilosci opadów (około 20 mm) odnotowano na wszystkich stacjach w lutym, marcu i listopadzie (rys.2). Częstość występowania poszczególnych kierunków wiatru dla roku kalendarzowego (2012), sezonu zimowego i letniego na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego przedstawia rys. 3. Na wszystkich stacjach dominowały wiatry zachodnie i południowo-zachodnie ze znacznym udziałem wiatrów południowych oraz południowo-wschodnich. 4

5 [ o C] 25 Średnie miesięczne temperatury w 2012 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lublin Terespol Włodawa Rys.1. Średnie miesięczne temperatury na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego (na podstawie danych IMGW) [mm] 120 Miesięczne sumy opadów w 2012 r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Lublin Terespol Włodawa Rys.2. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego (na podstawie danych IMGW) 2.3. Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, tj. z sektora energetyczno-przemysłowego województwa lubelskiego (wg danych GUS) w 2011 r. wynosiła: 2,439 tys. ton pyłów (4,2% emisji krajowej), 5 578,8 tys. ton gazów (2,5% emisji krajowej), co ustawia województwo lubelskie na: 12 miejscu pod względem emisji pyłów, 12 miejscu pod względem emisji gazów. Ponadto na obszarze województwa lubelskiego znaczącymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza mającymi duży procentowy udział w stężeniach pyłu PM10 są: emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania budynków oraz emisja liniowa tj. komunikacja, głównie transport samochodowy. Województwo lubelskie jest zróżnicowane pod względem rozmieszczenia źródeł emisji. Duża część województwa to obszary typowo rolnicze. Największe punktowe źródła emisji zlokalizowane są w większości w miastach. 5

6 Lublin, 2012 r. N NNW NNE NWW NEE W E rok sezon chłodny sezon letni cisza: 2,7% 2,0% 3,3% SWW SEE SSW SSE S Włodawa, 2012 r. N NNW NNE NWW NEE W E rok sezon chłodny sezon letni cisza: 1,3% 1,5% 1,1% SWW SEE SSW SSE S Terespol, 2012 r. N NNW NNE NWW NEE W E rok sezon chłodny sezon letni cisza: 3,4% 1,6% 5,2% SWW SEE SSW SSE S Rys. 3. Roczne i sezonowe róże wiatrów dla stacji meteorologicznych woj. lubelskiego w 2012 r. 6

7 Wielkość emisji z 17 największych punktowych źródeł emisji z obszaru województwa lubelskiego za 2012 r. na podstawie wykazów przedłożonych przez podmioty korzystające ze środowiska przedstawia tabela Stanowi ona 90,3% emisji ogółem zbilansowanej ze 170 podmiotów. Tabela Emisja z największych punktowych źródeł województwa lubelskiego za 2012 r. (źródło: WIOŚ) Emisja do powietrza [Mg/rok] Lp. Nazwa zakładu Ogółem Gazy Pyły pyły + gazy SO 2 NO 2 CO CO Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach Cemex Polska Zakład Cementownia Chełm Elektrociepłownia Lublin- Wrotków Sp. z o. o. w Lublinie Megatem EC- Lublin Sp. z o. o. w Lublinie Grupa Ożarów S.A. Zakład Cementownia Rejowiec w Rejowcu Fabrycznym Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Chełmie Dalkia Świdnik Sp. z o.o. w Świdniku Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu oddział Cukrownia Krasnystaw Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Białej Podl. Krajowa Spółka Cukrowa S.A. w Toruniu oddział Cukrownia Werbkowice S.A. w Werbkowicach Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ATEX Sp. z o.o. w Zamościu Łęczyńska Energetyka Sp. z o. o. w Bogdance (Puchaczów) Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. we Włodawie LUBREM Spółka Jawna Ciepłownia w Dęblinie Dalkia Kraśnik Sp. z o.o. w Kraśniku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Łukowie Spółdzielnia Mleczarska Spomlek w Radzyniu Podlaskim Inne ,0 618, , ,3 461, ,9 394, ,3 81,1 79,9 1762,3 3181, ,3 95, ,1 130,8 196,7 426,6 17, ,0 0, ,2 159, ,3 308,2 37, ,0 2, ,5 48,2 532,9 505,1 628, ,6 14, ,5 91,8 495,9 122,8 26, ,0 28, ,1 41,9 318,7 50,6 196, ,6 0, ,1 22,6 157,5 57,3 30, , ,02 48,5 187,5 112,7 10, ,4 0, ,0 8,3 130,5 51,2 25, ,4 37, ,0 15,7 176,8 53,2 38, ,4 0, ,1 8,2 55,7 105,2 220, ,0 0, ,9 29,2 44,1 30,2 88, ,4 4, ,4 48,5 88,3 43,04 85, ,0 0, ,2 42,1 83,2 39,9 100, ,9 0, ,0 39,8 112,7 44,0 110, ,3 0, ,9 15,9 59,0 43,4 108, ,0 0,1 7

8 3. Opis systemu oceny Ocena za 2012 r. została wykonana w oparciu o kryteria określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz zapisami aktów wykonawczych ocenie podlegają następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo/α/piren dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów określonych ze względu na ochronę roślin. Sposoby oraz metody możliwe do zastosowania, a także zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1032). Oceny poziomu substancji w powietrzu na obszarze województwa lubelskiego dokonano na podstawie funkcjonującej w 2012 r. wojewódzkiej sieci pomiarowej określonej w Programie państwowego monitoringu środowiska województwa lubelskiego na lata oraz Aneksie Nr 2 do niniejszego programu (mapa 1). Sieć pomiarową tworzyły: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Roztoczański Park Narodowy. Stanowiska, z których wyniki uwzględniono w ocenie wyszczególnione są w tabelach zawierających zestawienia danych za 2012 r. Ponadto w ocenie wykorzystano: dane pomiarowe z województwa podlaskiego, wyniki pomiarów 1h udostępnione przez Zakłady Azotowe Puławy w Puławach, dane meteorologiczne pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2012 przekazane przez GIOŚ pismem z dnia r. znak: DM/ /06/2012/EP. Wyniki pomiarów będące podstawą oceny obejmowały: zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych prowadzonych codziennie, wyniki pomiarów okresowych, a także serie pomiarowe ze stacji automatycznych. Niektóre serie pomiarowe posiadały niską kompletność i znacznie odbiegały od wymagań określonych dla pomiarów ciągłych. Zostały jednak wykorzystane w połączeniu z danymi o wielkości i rozmieszczeniu źródeł emisji zanieczyszczeń i wynikami pomiarów okresowych jako podstawa do szacowania poziomu stężeń. O zaliczeniu strefy do określonej klasy decydowały obszary o najwyższych stężeniach zanieczyszczenia na terenie strefy. Za podstawę określenia klasy strefy uznano metody oceny zastosowane w tych obszarach. Klasyfikacji stref dokonano oddzielnie dla dwu grup kryteriów: określonych w celu ochrony zdrowia, określonych w celu ochrony roślin. W ocenie wyróżniono dwa poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: Poziom 1: klasyfikacja wg parametrów (klasyfikację przeprowadzono dla każdego zanieczyszczenia, dla każdego parametru znajdującego zastosowanie w strefie, uwzględniając różne czasy uśredniania stężeń dopuszczalnych i docelowych), Poziom 2: klasyfikacja wg zanieczyszczeń (każdej strefie przypisano jedną klasę dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na kryteria dotyczące ochrony zdrowia i ochrony roślin). Klasa wynikowa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej spośród uzyskanych z klasyfikacji według parametrów dla tego zanieczyszczenia. 8

9 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza, bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie, co pokazują tabele 4.1, 4.2, 4.3. Tabela 4.1. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom dopuszczalny i margines tolerancji* Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania A nie przekraczający poziomu - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego 1) dopuszczalnego oraz próba utrzymania najlepszej B przekraczający poziom dopuszczalny lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji* jakości powietrza - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych, - określenie przyczyn przekroczeń, podjęcie działań w celu zmniejszenia emisji C powyżej poziomu dopuszczalnego 1) - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych - opracowanie programu ochrony powietrza - kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji* * od r. dotyczy tylko pyłu PM2,5 - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji - opracowanie programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem określonej substancji Tabela 4.2. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy 1) Klasa strefy A C C 2 Poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu docelowego 1) powyżej poziomu docelowego 1) Wymagane działania brak - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych - opracowanie programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem określonej substancji - opracowanie programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu, jeśli POP nie był opracowany pod kątem określonej substancji z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 9

10 Tabela 4.3. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego Klasa strefy Poziom stężeń ozonu Wymagane działania D 1 nie przekraczający poziomu celu długoterminowego brak D 2 powyżej poziomu celu długoterminowego - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r. 5. Strefy w woj. lubelskim Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. z 2012 r., poz. 914), na obszarze woj. lubelskiego ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi podlegają 2 strefy, ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin - 1 strefa (tabela 5.1). Tabela 5.1. Lista stref województwa lubelskiego, w których dokonuje się oceny jakości powietrza pod kątem wszystkich wymaganych zanieczyszczeń. L.p. Nazwa strefy Kod strefy 1. Aglomeracja Lubelska Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone ze względu na ochronę zdrowia ze względu na ochronę roślin Powierzchnia strefy [km 2 ] Liczba mieszkańców strefy * Teren wchodzący w skład strefy PL0601 tak nie m. Lublin 2. Strefa lubelska PL0602 tak tak *) stan na (wg zamieszkania) obszar województwa poza aglomeracją 10

11 L.p. x y Adres_stacji/Właściciel , ,84 Biała Podlaska ul. Orzechowa /WIOŚ , ,87 Jarczew /IMGW , ,41 Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego 1 B /WIOŚ , ,01 Puławy ul. Lubelska 5 /WIOŚ , ,14 Puławy ul. Skowieszyńska 51/WIOŚ , ,56 Lublin ul. Śliwińskiego 5/WIOŚ , ,04 Lublin ul. Obywatelska 13/WIOŚ , ,43 Wilczopole /WIOŚ , ,44 Chełm ul. Jagiellońska 64 /WIOŚ , ,17 Kraśnik, ul. Koszarowa 10 A /WIOŚ , ,62 Zamość ul. Hrubieszowska 69A /WIOŚ , ,09 Biały Słup (RPN) /RPN Zanieczyszczenia SO2 NO2 C6H6 PM10 Pb As Cd Ni B/a/p Ozon NO NOx CO PM2,5 Mapa 1. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych funkcjonujących w 2012 r. 11

12 6. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony zdrowia 6.1. Dwutlenek siarki Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. dwutlenek siarki, ochrona zdrowia Obszar Oz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 1 godz razy 24 godz razy W rocznej ocenie jakości powietrza klasyfikacji stref dla SO 2 dokonano na podstawie dwu parametrów: stężeń 24-godz. i 1 godz. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 6 stanowisk. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Do analizy poziomu stężeń wykorzystano również wyniki pomiarów 1h wykonywanych przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach. Aglomeracja Lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i 24-godz. sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 4,8 μg/m 3. Nie występowały wartości stężeń 1 godz. i 24 godz. wyższe od dopuszczalnych. Maksymalne stężenie 1 godz. wynosiło 80,6 μg/m 3 (23% poziomu dopuszczalnego), 24 godzinne 47 μg/m 3 (37,6% poziomu dopuszczalnego). Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i 24 godz. sprawdzono na podstawie 3 serii wyników pomiarów ciągłych: manualnych prowadzonych w Jarczewie i automatycznych prowadzonych w Zamościu i Białym Słupie, wyników pomiarów okresowych wykonywanych w 2 punktach zlokalizowanych w największych ośrodkach miejskich oraz wyników pomiarów wykonywanych przez Z.A. Puławy. Stężenie średnie roczne wynosiło od 2,5 μg/m 3 do 4,6 μg/m 3. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń godzinowych i 24 godzinnych. Najwyższe stężenie, zarówno 1 godz. jak i 24 godz., wystąpiło w Zamościu i wynosiło odpowiednio 79,5 μg/m 3 (22,7% poziomu dopuszczalnego) i 43,9 μg/m 3 (35,1% poziomu dopuszczalnego). Z uwagi na powyższe, aglomerację lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla SO 2 przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla SO 2, w celu ochrony zdrowia Lp. Symbol klasy dla poszczególnych Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej czasów uśredniania stężeń SO 2 dla SO 2 w strefie 1 h 24 h Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A 12

13 6.2. Dwutlenek azotu Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. dwutlenek azotu, ochrona zdrowia Obszar Oz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom NO 2 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 1 godz razy rok kalendarzowy 40 nie dotyczy W rocznej ocenie jakości powietrza dla NO 2 klasyfikacji dokonano na podstawie dwu parametrów: stężeń średnich rocznych i 1 godz. Podstawę klasyfikacji w obu strefach stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 7 stanowisk. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Do analizy poziomu stężeń wykorzystano również wyniki pomiarów godzinowych wykonywanych przez Zakłady Azotowe Puławy S.A. w Puławach. Aglomeracja Lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 22,8 μg/m 3, co stanowi 57% stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 187,8 μg/m 3 (93,9 % dopuszczalnego). Dotrzymane były zatem dopuszczalne stężenia dla obu parametrów. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i średniorocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów automatycznych prowadzonych w Puławach, Zamościu i Białym Słupie, manualnych prowadzonych w sposób systematyczny w Jarczewie, wyników pomiarów okresowych wykonywanych w 2 punktach zlokalizowanych w największych ośrodkach miejskich: Biała Podlaska i Chełm oraz wyników pomiarów 1 godz. wykonywanych przez Z.A. Puławy S.A. w Puławach. Stężenia średnie roczne nie przekraczały poziomu dopuszczalnego i wynosiły od 9,5 µg/m 3 do 18,6 µg/m 3, co stanowi maksymalnie 46,5 % stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 123,3 μg/m 3 (61,7 % dopuszczalnego). Z uwagi na brak przekroczeń na stanowiskach zlokalizowanych na obszarach o potencjalnie najwyższych spodziewanych stężeniach: Aglomeracja Lubelska, Puławy, Zamość, a także w oparciu o wyniki pomiarów okresowych prowadzonych w miastach grodzkich: Biała Podlaska i Chełm, obie strefy zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla NO 2 przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla NO 2, pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla poszczególnych Symbol klasy wynikowej czasów uśredniania stężeń NO 2 dla NO 2 w strefie 1 h rok wynikowa Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A A 13

14 6.3. Pył zawieszony PM10 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. pył zawieszony PM10, ochrona zdrowia Obszar Oz/Uz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 24 godz razy rok kalendarzowy 40 nie dotyczy Klasyfikacji stref dokonano z uwzględnieniem dwu wartości kryterialnych: stężeń 24- godzinnych i średnich rocznych uzyskanych z 7 stanowisk pomiarów manualnych i 1 automatycznego. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Na wszystkich stanowiskach zostało dotrzymane dopuszczalne stężenie średnie roczne. Aglomeracja Lubelska - dotrzymanie stężeń 24 godz. i średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych przy ul. Obywatelskiej i wyników pomiarów manualnych wykonywanych przy ul. Śliwińskiego. Serie te charakteryzowała około 90% kompletność. Stężenia średnie roczne wynosiły odpowiednio 28,3 μg/m 3 (70,8% dopuszczalnego) i 30,6 μg/m 3 (76,5% poziomu dopuszczalnego). Na tych stanowiskach dotrzymane było kryterium określone dla stężeń 24-godzinnych. Liczba dni z przekroczeniami wynosiła odpowiednio 30 i 32. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń 24 godz. i średniorocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów manualnych prowadzonych na 6 stanowiskach, z których tylko jedna seria (z Kraśnika) posiadała kompletność mniejszą od wymaganej. Na wszystkich stanowiskach dotrzymane były stężenia średnie roczne, najwyższe 33,8 μg/m 3 stanowiło 84,5% poziomu dopuszczalnego. Na większości stanowisk dotrzymane również kryterium w zakresie stężeń 24- godzinnych. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego powyżej dozwolonej ilości wystąpiło na 1 stanowisku zlokalizowanym w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej. Z tego względu Aglomeracja Lubelska została zaliczona do klasy A natomiast strefa lubelska do klasy C. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla pyłu PM10 przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania stężeń PM10, ochrona zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie 24 h rok Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A 2. Strefa lubelska PL0602 C A C Strefa lubelska została zaliczona do klasy C na podstawie serii pomiarowej pyłu PM10 uzyskanej na stanowisku w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej

15 Charakterystyka stanowiska: Puławy ul. Skowieszyńska 51 kod krajowy stacji: LbPulawySkowieszynska współrzędne geograficzne: długość - 21 o 58 35, szerokość - 51 o W 2012 r. uzyskano 94,5% ważnych danych i taki sam procent pokrycia roku pomiarami. Obowiązujące kryteria nie zostały dotrzymane przez stężenia 24-godzinne. Ilość dni w roku kalendarzowym ze stężeniami powyżej dopuszczalnego 24h wynosiła 46. Liczbę dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej na tle średnich miesięcznych zmian temperatur uzyskanych na stacji pomiarowej w 2012 r. zilustrowano na rys.5. Analiza serii pomiarowej kolejny rok potwierdziła występowanie znacznie wyższych stężeń w sezonie chłodnym. Wartość średnia dla sezonu chłodnego (49,2 μg/m 3 ) była ponad dwukrotnie wyższa od średniej z sezonu ciepłego (23,1 μg/m 3 ). Sezonowy rozkład stężeń pyłu PM10, jak również występowanie przekroczeń wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż istotny wpływ na uzyskiwane stężenia ma emisja ze spalania paliw do celów grzewczych. W Puławach przekroczenia nie wystąpiły w okresie od maja do października. [ o C] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu Rys.5. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Puławach w 2012 r. ug/m I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Rys. 6. Przebieg stężeń 24 godzinnych w Puławach przy ul. Skowieszyńskiej w 2012 r. 15

16 Serie pomiarowe uzyskane z pozostałych stanowisk będących podstawą oceny nie przekraczały obowiązujących kryteriów zarówno dla rocznego jak i 24-godzinnego okresu uśredniania wyników pomiarów. W 2012 r. stwierdzonym obszarem przekroczeń pyłu PM10 przez stężenia 24 godzinne w strefie lubelskiej jest miasto Puławy. Zgodnie z cytowanymi na wstępie Wytycznymi przekazanymi przez GIOŚ w lutym 2011 r. dla serii pomiarowych przekraczających poziomy dopuszczalne określono również wielkość przekroczeń poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji określony Dyrektywą 2008/50/WE (załącznik XI). Zestawienie danych w powyższym zakresie wykonane dla wszystkich serii zawarte jest w tabeli Seria nie dotrzymująca dopuszczalnej częstości przekroczeń została wyróżniona (Puławy ul. Skowieszyńska). Liczba przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji dla tej serii z wynosi 18. Dotrzymane było zatem kryterium dla stężeń 24 godzinnych. Nie stwierdzono również przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego powiększonego o margines tolerancji Pył zawieszony PM2,5 Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r.: Tabela pył zawieszony PM2,5 - ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania stężeń Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu [μg/m 3 ] Wartość marginesu tolerancji w 2012 r. [μg/m 3 ] Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji 1) [μg/m 3 ] Oz rok kalendarzowy Obszar Okres uśredniania stężeń Poziom docelowy PM2,5 w powietrzu [μg/m 3 ] Oz rok kalendarzowy 25 Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk manualnych. Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z wszystkich serii pomiarowych w województwie przedstawia tabela Aglomeracja Lubelska dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów prowadzonych w Lublinie przy ul. Śliwińskiego. Stężenie średnie roczne wynosiło 22,4 µg/m 3, co stanowi 89,6% stężenia dopuszczalnego. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów wykonywanych na terenie 3 miast: Biała Podlaska, Chełm i Zamość. Stężenie średnie roczne na obszarze Chełma wynosiło 20,4 μg/m 3, co stanowi 81,6% poziomu dopuszczalnego, zaś w Zamościu i Białej Podlaskiej odpowiednio 20,9 μg/m 3 i 21,6 μg/m 3, co stanowi 83,4% i 86,4% poziomu dopuszczalnego. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A (tabela ). 16

17 Tabela Klasyfikacja stref dla pyłu PM2,5 ochrona zdrowia według poziomu dopuszczalnego Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej strefy Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Zgodnie z rozporządzeniem MŚ z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu dla pyłu PM2,5 został określony również poziom docelowy wynoszący 25 μg/m 3 dla stężeń średnich rocznych (równy wartości obecnego poziomu dopuszczalnego) z terminem osiągnięcia w 2010 r. W obu strefach województwa lubelskiego poziom docelowy pyłu PM2,5 został dotrzymany. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A (tabela ). Tabela Klasyfikacja stref dla pyłu PM2,5 ochrona zdrowia (dodatkowa klasyfikacja według poziomu docelowego)* Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej strefy* Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A *zgodnie z pismem GIOŚ z dnia r., znak: DM/ /01/2012/BT 6.5. Benzen Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. benzen, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom C 6 H 6 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Oz rok kalendarzowy 5 nie dotyczy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzenem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk (w tym 1 automatyczne, 3 z pomiarami okresowymi). Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z wszystkich serii pomiarowych w województwie przedstawia tabela Aglomeracja Lubelska niska kompletność i pokrycie roku pomiarami 31,6% na stacji w Lublinie przy ul. Obywatelskiej uniemożliwiły wyznaczenie stężenia średniego dla roku kalendarzowego. Jest to jedyne stanowisko monitorujące benzen w aglomeracji, więc wykorzystano je jako podstawa do szacowania. Stężenie średnie obliczone z okresu od r. z przerwami do końca 2012 r. wynosiło 2,4 µg/m 3. Powyższa wartość została obliczona przy przeważającej ilości wyników z miesięcy zimowych, które charakteryzują się wyższymi stężeniami w roku. Stężenie średnie z okresu r. wynosiło 2,8 µg/m3. W latach stężenia średnie roczne na stacjach pomiarowych w Lublinie wynosiły 2,5 µg/m 3, co stanowiło 50% wartości dopuszczalnej. Biorąc powyższe pod uwagę oraz analizę wielkości emisji z terenu Lublina w latach oszacowano, że w 2012 r. wartość dopuszczalna dla benzenu została dotrzymana. 17

18 Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów okresowych wykonanych na terenie 3 miast: Biała Podlaska, Zamość, Kraśnik. Stężenie średnie roczne wynosiło od 1,52 μg/m 3 do 2,39 μg/m 3, co stanowi maksymalnie 47,8% stężenia dopuszczalnego. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A (tabela 6.5.2). Tabela Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla benzenu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 6.6. Ołów Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. ołów, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom Pb w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Oz rok kalendarzowy 0,5 nie dotyczy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia ołowiem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Aglomeracji Lubelskiej (LbLublinWIOS). Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 0,006 µg/m 3, co stanowi 1,2% poziomu dopuszczalnego. Ze względu na śladowe zanieczyszczenie powietrza ołowiem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla ołowiu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ołowiu w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla ołowiu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 18

19 6. 7. Tlenek węgla Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. tlenek węgla, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom CO w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Oz 8 godzin Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia tlenkiem węgla dotyczą stężeń 8-godzinnych. Wartość dopuszczalna określona jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. W 2012 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało jedno stanowisko, gdzie monitorowano stężenia tlenku węgla. Jest to stanowisko zlokalizowane w Aglomeracji Lubelskiej przy ul. Obywatelskiej, w miejscu o spodziewanych wysokich stężeniach tlenku węgla. W 2012 r. serię charakteryzowała wysoka kompletność i pokrycie roku pomiarami, tj. 98,3%. Maksymalne ośmiogodzinne stężenie wynosiło 5805,6 µg/m 3 tj. 58,1% poziomu dopuszczalnego. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy A. Poziom stężeń w strefie lubelskiej oszacowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w latach w aglomeracji i z tego względu strefę lubelską również zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych dla tlenku węgla w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla CO w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 6.8. Ozon Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. ozon, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom O 3 w powietrzu Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym Termin osiągnięcia poziomu docelowego O 3 w powietrzu Oz 8 godzin 120 μg/m3 25 dni 2010 r. Okres uśredniania Poziom celu długoterminowego Termin osiągnięcia poziomu celu Obszar wyników pomiarów O 3 w powietrzu długoterminowego O 3 w powietrzu Oz 8 godzin 120 μg/m r. 19

20 Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia ozonem dotyczą stężeń 8-godzinnych. Poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego ozonu w powietrzu określony jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom docelowy uznaje się za dotrzymany, jeśli liczba dni przekraczających wartość 120 μg/m 3, uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat, wynosi nie więcej niż 25. Termin osiągnięcia poziomu docelowego O 3 określono na 2010 r. Poziom celu długoterminowego jest dotrzymany, jeżeli nie występują dni ze stężeniami o wartościach powyżej 120 μg/m 3. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego O 3 w powietrzu określono na 2020 r. Zestawienie wyznaczonych parametrów dla poszczególnych stanowisk pomiarowych przedstawia tabela Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m 3 wynosiła: Lublin ul. Obywatelska 13-4,3 dni (średnia z lat ), Jarczew - 14,7 dni (średnia z lat ), Biały Słup (teren RPN) - 9,7 dni (średnia z lat ), Biała Podlaska - 4,7 dni (średnia z lat ), Wilczopole - 7 dni (średnia z lat 2010 i 2012). Na wszystkich stanowiskach zlokalizowanych w woj. lubelskim dotrzymana była dopuszczalna częstość przekroczeń. Wyniki modelowania stężeń ozonu wykonane na poziomie krajowym z odrębną analizą dla każdego województwa wykazały, że na przeważającym obszarze województwa lubelskiego dni z przekroczeniami 120 μg/m 3 jest mniej niż 5. Liczba przekroczeń jest większa w zachodniej części województwa, ale wynosi nie więcej niż 10. We wschodniej części województwa przekroczenia nie występują. Zatem Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska nie przekraczają poziomu docelowego i ze względu na to kryterium, obie strefy zostały zaliczone do klasy A. Odnosząc uzyskane wyniki pomiarów do drugiego kryterium jakim jest poziom celu długoterminowego stwierdzić należy, że na każdej stacji wystąpiło jego przekroczenie. Wyniki modelowania potwierdzają występowanie kilku dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m 3. Zatem w obu strefach nastąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego i ze względu na to kryterium zostały one zaliczone do klasy D 2. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla ozonu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ozonu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wg poziomu docelowego Symbol klasy wg poziomu celu długoterminowego Aglomeracja Lubelska PL0601 A D 2 2. Strefa lubelska PL0601 A D Arsen Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. arsen, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom arsenu w powietrzu [ng/m 3 ] Termin osiągnięcia docelowego poziomu arsenu w powietrzu Oz rok kalendarzowy

21 Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia arsenem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Aglomeracji Lubelskiej. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 0,46 ng/m 3, co stanowi 7,7% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza arsenem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla arsenu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla arsenu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla arsenu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Kadm Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. kadm, ochrona zdrowia Okres uśredniania Docelowy poziom kadmu Termin osiągnięcia docelowego poziomu Obszar wyników w powietrzu kadmu w powietrzu pomiarów ng/m 3 Oz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia kadmem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Lublinie. Zestawienie wyznaczonych przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 0,33 ng/m 3, co stanowi 6,6% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza kadmem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. Wyniki klasyfikacji obu stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla kadmu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla kadmu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla kadmu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 21

22 6.11. Nikiel Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. nikiel, ochrona zdrowia Okres uśredniania Docelowy poziom niklu Termin osiągnięcia docelowego poziomu Obszar wyników w powietrzu niklu w powietrzu pomiarów ng/m 3 Oz/Uz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia niklem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Lublinie. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Wartość średnia roczna wynosiła 0,77 ng/m 3, co stanowi 3,9% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza niklem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla niklu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla niklu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla niklu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Benzo/ά/piren Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. benzo/ά/piren, ochrona zdrowia Docelowy poziom Okres uśredniania benzo/ά/pirenu Obszar wyników w powietrzu pomiarów Termin osiągnięcia docelowego poziomu benzo/ά/pirenu w powietrzu ng/m 3 Oz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzo/ά/pirenem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na 5 stanowiskach. Zestawienie parametrów wyznaczonych z poszczególnych serii pomiarowych, stanowiących podstawę oceny, przedstawia tabela Wartości średnie roczne zawierały się w przedziale od 0,43 ng/m 3 do 0,84 ng/m 3. Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla benzo/ά/pirenu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla benzo/ά/pirenu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla benzo/ά/pirenu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 22

23 6.13. Zbiorcze zestawienie wynikowych klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - kryteria ochrony zdrowia W tabeli przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeń w województwie lubelskim ze względu na kryterium ochrony zdrowia. Tabela Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia Nazwa Kod Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy strefy strefy SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO 1) O 3 2) O 3 As Cd Ni BaP PM2,5 PM2,5 1) Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A A A A A D 2 A A A A A A Strefa lubelska PL0602 A A C A A A A D 2 A A A A A A 1) wg poziomu docelowego, 2) wg poziomu celu długoterminowego, 7. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony roślin 7.1. Dwutlenek siarki Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012r. dwutlenek siarki, ochrona roślin Obszar Oz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu Rok kalendarzowy 20 μg/m 3 Pora zimowa (od 1.X do 31.III) 20μg/m 3 Kryteria oceny jakości powietrza w zakresie SO 2, prowadzonej pod kątem ochrony roślin, dotyczą roku kalendarzowego i pory zimowej. Podstawą klasyfikacji są wyniki pomiarów prowadzonych w Jarczewie i Białym Słupie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych. Wyniki pomiarów prowadzonych w Jarczewie wykazały, że stężenie średnie roczne wynosiło 2,5 µg/m 3, tj. 12,5% poziomu dopuszczalnego, stężenie średnie dla pory zimowej wynosiło 3,6 µg/m 3, tj. 18,5% poziomu dopuszczalnego dla tego okresu. Stężenie średnie roczne wyznaczone na podstawie pomiarów automatycznych wykonywanych w Białym Słupie wynosiło 3,3 µg/m 3 tj. 16,5% poziomu dopuszczalnego, stężenie średnie dla pory zimowej wynosiło 5,5 µg/m 3, tj. 27,5% poziomu dopuszczalnego dla tego okresu. Wartości średnie dla pory zimowej wyznaczono dla okresu od 1.X.2011 r. do 31.III.2012 r. Dodatkową informacją są generalnie niskie stężenia SO 2 uzyskane na terenie województwa, w Aglomeracji Lubelskiej stężenie średnie roczne wynosiło 4,8 μg/m 3, zaś w porze zimowej 8,8 μg/m 3, co stanowi odpowiednio 24% i 44% poziomu dopuszczalnego określonego dla obszarów poza aglomeracją. W oparciu o ww. dane pomiarowe strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji ze względu na kryterium ochrony roślin dla dwutlenku siarki przedstawia tabela

24 Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych dla SO 2 w celu ochrony roślin Symbol klasy dla poszczególnych czasów Lp. Nazwa strefy Kod strefy uśredniania stężeń w strefie Symbol klasy wynikowej dla SO 2 w strefie rok kalendarzowy pora zimowa (1.X- 31.III) Strefa lubelska PL0602 A A A 7.2. Tlenki azotu Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2012 r. tlenki azotu, ochrona roślin Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom NOx w powietrzu Oz Rok kalendarzowy 30 μg/m 3 Kryterium oceny jakości powietrza w zakresie NO x, prowadzonej pod kątem ochrony roślin, dotyczy roku kalendarzowego. Podstawą klasyfikacji są wyniki pomiarów automatycznych prowadzonych w Białym Słupie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń poziomu dopuszczalnego. Stężenie średnie roczne wynosiło 15 µg/m 3, tj. 50% poziomu dopuszczalnego, przy kompletności i pokryciu roku pomiarami 90,2%. Do klasyfikacji strefy wykorzystano również wyniki pomiarów NO x prowadzonych w sąsiednim województwie, tj. na stacji Borsukowizna w woj. podlaskim (kod: PdBorsuWiejska). Stężenie średnie roczne na tej stacji wynosiło 3,0 μg/m 3 przy kompletności 84%. Wartość ta stanowi 10% poziomu dopuszczalnego. Dodatkową informacją są stężenia uzyskane na stacji w Zamościu nie spełniającej kryteriów ochrony roślin w zakresie lokalizacji, gdzie stężenie średnie roczne NO x wynosiło 22 μg/m 3, co stanowi 73,3% poziomu dopuszczalnego, przy kompletności i pokryciu roku pomiarami 97,7%. Z uwagi na brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony roślin dla tlenków azotu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla NOx, w celu ochrony roślin Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy Strefa lubelska PL0602 A 24

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg)

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg) POWIETRZE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 216 ROKU Powietrze Lublin Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 216-219 z perspektywą do roku 223 definiuje ochronę klimatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200.

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200. 1. POWIETRZE Irena Orzeł, Joanna Śluz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) 1.1. Wstęp Stacja pomiarowa WIOŚ fot. archiwum WIOŚ Stan zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 212 roku Powietrze Presje Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami,

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie.

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie. Ochrona powietrza Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok AUTORZY : Krystyna Szymańska Michalina Bielawska Gdańsk, czerwiec 2012 I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 2012 ramach Regionalnego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

POWIETRZE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku Fot. Archiwum WIOŚ POWIETRZE Presje Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mają istotny wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jakość ekosystemów, jak i zmiany klimatu. Ich źródłem jest emisja, w której można

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego Dr inż. Arkadiusz Iwaniuk Z-ca Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w Lublinie Stan środowiska Puław na tle województwa lubelskiego

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów Załącznik Nr 3 Pakiet "OPERAT FB" v. 6.5.6/2013 r. - oprograowanie do odelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atosferyczny dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące etodykę

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664

Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 Zastępca Prezydenta Miasta Płocka dot. inter. 1664 WGK.II.0057-2/06 Pan Andrzej Nowakowski Radny Rady Miasta Płocka Płock, dn. 06.03.2006 r. W odpowiedzi na Pana interpelację, złożoną na LIII Sesji Rady

Bardziej szczegółowo