SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23"

Transkrypt

1

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Informacje ogólne o województwie lubelskim Opis systemu oceny Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Strefy w województwie lubelskim Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony zdrowia Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony roślin Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona roślin Strefy zaliczone do klasy C i obszary przekroczeń dopuszczalnych/ docelowych stężeń zanieczyszczeń Udokumentowanie wyników oceny Podsumowanie... 42

3 1. Wstęp Sporządzenie rocznej oceny jakości powietrza jest wypełnieniem obowiązku nałożonego art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U poz. 1232), zgodnie z którym wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref dla każdej substancji odrębnie według określonych kryteriów. Wyniki oceny dla województwa przekazywane są zarządowi województwa oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, czternastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim, w której po raz pierwszy wykorzystane zostały wyniki modelowania stężeń pyłu PM10, PM2,5, B/a/P, SO 2 i NO 2 wykonane na poziomie krajowym. Pod względem metodycznym stanowi kontynuację ocen wykonywanych w latach wcześniejszych. Niniejszy dokument obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2015 r. z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Oceny ze względu na ochronę zdrowia ludzi dokonuje się w strefach z wyłączeniem: - terenów zakładów pracy, - miejsc, do których obowiązuje zakaz wstępu, - jezdni dróg i pasów rozdzielczych dróg, z wyjątkiem sytuacji, w której piesi mają dostęp do pasa rozdzielczego. Podstawa prawna: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2013, poz z późn.zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1031), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U.2012, poz. 914). Z wykonywaniem oceny powiązane są również: rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie sposobu obliczania wskaźników średniego narażenia oraz sposobu oceny dotrzymania pułapu stężenia ekspozycji dla pyłu PM2,5 (Dz. U. 2012, poz.1029), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. 2012, poz.1034). Przedmiotowa ocena sporządzona została zgodnie z Wytycznymi do wykonania rocznej oceny jakości powietrza w strefach za 2015 rok zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, zatwierdzonymi przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. 1

4 Celem oceny jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji zanieczyszczających powietrze na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym: - dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o obowiązujące kryteria, - uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach, - wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach. Zgodnie z art. 87 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska (Poś), dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowią: - aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, - miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., - pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców. Nazwy i kody stref określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Kryteriami klasyfikacji stref są: - poziomy dopuszczalne (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń poziomu dopuszczalnego, określonych dla niektórych zanieczyszczeń), - poziomy docelowe substancji w powietrzu (z uwzględnieniem dozwolonej liczby przypadków przekroczeń, określonej w odniesieniu do ozonu), - poziomy celu długoterminowego (dla ozonu). Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Poś, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których: 1) poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny, 2) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego, 3) poziom stężeń przekracza poziom docelowy, 4) poziom stężeń nie przekracza poziomu docelowego, 5) poziom stężeń przekracza poziom celu długoterminowego, 6) poziom stężeń nie przekracza poziomu celu długoterminowego. Uwzględniając cytowane wytyczne, wynikiem oceny dla kryterium ochrony zdrowia i kryterium ochrony roślin, jest określenie klasy strefy dla zanieczyszczenia, którą jest: klasa A - jeżeli stężenia substancji zanieczyszczającej powietrze na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa C - jeżeli stężenia substancji zanieczyszczającej powietrze na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, natomiast dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego ozonu, przewidziane są: klasa D 1 jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, klasa D 2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. 2

5 W dodatkowej klasyfikacji stref dla pyłu PM2,5, w oparciu o poziom dopuszczalny dla fazy II, stosowana jest: klasa A1 jeżeli nie występuje przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II, klasa C1 - jeżeli występuje przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II, 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 2.1. Obszar, ludność, topografia Województwo lubelskie jest trzecim pod względem wielkości regionem w kraju. Zajmuje obszar km 2 (8% powierzchni Polski) i liczy mieszkańców (5,6% ludności Polski) wg stanu na r. Średnia gęstość zaludnienia w województwie wynosi 85,5 osób na km 2 (w Polsce 123,1 osoby na km 2 ). Gęstość zaludnienia w Aglomeracji Lubelskiej wynosi 2 324,6 a w strefie lubelskiej 72,3 osoby na km 2. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 miasta na prawach powiatu i 213 gmin, z których 20 to gminy miejskie, 21 miejsko wiejskie i 172 gminy wiejskie. Według danych Urzędu Statystycznego w Lublinie 22,7% powierzchni województwa to prawnie chronione obszary o szczególnych walorach przyrodniczych. 2.2 Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych (Opracowano na podstawie danych IMGW w Warszawie) Średnia obszarowa temperatura w województwie lubelskim dla roku 2015 wynosiła 9,5 C, w sezonie zimnym 3,4 C, w sezonie ciepłym 15,6 C. W stosunku do roku 2014 była wyższa o 0,6 C. Najzimniejszym miesiącem był luty ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą: 0,4 C na stacji w Lublinie i we Włodawie oraz 0,6 C w Terespolu. Najcieplejszym miesiącem był sierpień ze średnią temperaturą wynoszącą: 21,8 C (Lublin), 21,4 C (Terespol) i 21,9 C (Włodawa). Roczna amplituda temperatury powietrza w województwie zawierała się w przedziale od 20,8 C (Terespol) do 21,5 C (Włodawa). Ekstremalne średnie dobowe temperatury odnotowano na stacji w Terespolu, najniższą: 15,5 C w dniu 7 stycznia i najwyższą wynoszącą 35,4 C w dniu 9 sierpnia. Średnie miesięczne temperatury odnotowane na stacjach województwa lubelskiego przedstawia rysunek 1. Według danych IMGW średnia roczna anomalia temperatury (czyli jej odchylenie od średniej) wyliczona w stosunku do wielolecia osiągnęła w 2015 r. 2,12 C i była o 0,14 C wyższa od rekordu z roku

6 Rys. 1. Średnie miesięczne temperatury na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego w 2015 r. (źródło: IMGW) Mapa 1. Średnia roczna temperatura w Polsce w 2015 r. (źródło: IMGW) Roczne sumy opadów atmosferycznych w 2015 r. na terenie województwa wynosiły: 531,8 mm w Lublinie, 452,8 mm w Terespolu oraz 442,1 mm we Włodawie (mapa 2) i były znacznie niższe od odnotowanych w 2014r., odpowiednio o: 32,7%, 11,1% i 39,4% na poszczególnych stacjach. Największe ilości opadów na wszystkich stacjach wystąpiły w maju: w Lublinie 113,7 mm (21,4% opadów rocznych), w Terespolu 102 mm (22,5% opadów rocznych), we Włodawie 74,5 mm (16,9% opadów rocznych). Znaczne ilości opadów miały miejsce również we wrześniu. Najmniejszą ilość opadów odnotowano na stacji w Lublinie w sierpniu, na dwóch pozostałych stacjach w lutym. Rozkład miesięcznych sum opadów na stacjach w województwie lubelskim przedstawia rysunek 2. 4

7 Rys. 2. Miesięczne sumy opadów atmosferycznych na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego w 2015 r. (źródło: IMGW) Mapa 2. Roczna suma opadów atmosferycznych w Polsce w 2015 r. (źródło: IMGW) Częstość występowania poszczególnych kierunków wiatru, określona w procentach, dla okresów: roku, sezonu zimowego i sezonu letniego na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego przedstawia rysunek 3. W 2015 r. dominowały wiatry z sektora południowo-zachodniego (S +SW+W). Średnie roczne prędkości wiatru odnotowane na poszczególnych stacjach wynosiły: Lublin 3,0 m/s, Terespol 2,7 m/s oraz Włodawa 3,7 m/s. 5

8 Lublin NNW N NNE WNW ENE Rok Cisza 2,4 % W E Sezon zimowy 1,6% Sezon letni 3,1% WSW ESE SSW SSE S Terespol NNW N NNE WNW ENE Rok Sezon zimowy Cisza 3,5 % 2,8% W E Sezon letni 4,1% WSW ESE SSW SSE S Włodawa NNW N NNE WNW ENE Rok Sezon zimowy Cisza 0,5 % 0,9 % W E Sezon letni 0,1 % WSW ESE SSW S SSE Rys. 3. Roczne i sezonowe róże wiatrów dla stacji meteorologicznych woj. lubelskiego w 2015 r. 6

9 2.3. Główne punktowe źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Województwo lubelskie jest zróżnicowane pod względem rozmieszczenia źródeł emisji. Duża część województwa to obszary typowo rolnicze. Największe punktowe źródła emisji zlokalizowane są w większości w miastach. Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, tj. z sektora energetyczno-przemysłowego województwa lubelskiego w 2014 r. (wg danych GUS) wynosiła: 1,922 tys. ton pyłów (4,1% emisji krajowej), 4 971,2 tys. ton gazów (2,4% emisji krajowej), co ustawia województwo lubelskie na: 11 miejscu pod względem emisji pyłów, 12 miejscu pod względem emisji gazów. Ponadto na obszarze województwa lubelskiego znaczącymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza, mającymi duży udział w stężeniach zanieczyszczeń, są emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania budynków oraz emisja liniowa, tj. komunikacja, głównie transport samochodowy. 3. Opis systemu oceny Ocena za 2015 r. została wykonana w oparciu o kryteria określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu ocenie podlegają następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10 i PM2,5, arsen, kadm, nikiel, benzo/α/piren dla kryteriów ochrony zdrowia, oraz dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów ochrony roślin. Oceny poziomów substancji w powietrzu na obszarze województwa lubelskiego dokonano na podstawie zatwierdzonych wyników pomiarów uzyskanych z funkcjonującej w 2015 r. wojewódzkiej sieci pomiarowej, określonej w Programie Państwowego Monitoringu Środowiska województwa lubelskiego na lata (mapa 3). Sieć pomiarową tworzyły: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Roztoczański Park Narodowy. Stanowiska, z których wyniki uwzględniono w ocenie, wyszczególnione są w tabelach zawierających zestawienia parametrów statystycznych za 2015 r. Ponadto w ocenie wykorzystano: - Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO 2, NO 2, B(a)P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015 praca wykonana przez ATMOTERM S.A. na zlecenie GIOŚ, - Wyniki modelowania stężeń ozonu troposferycznego na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015, praca wykonana przez EKOMETRIA Sp. z o.o. na zlecenie GIOŚ, - wyniki pomiarów 1h udostępnione przez Zakłady Azotowe Puławy w Puławach, - dane meteorologiczne pozyskane z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Materiały zawierające ww. wyniki modelowania zostały przekazane przez GIOŚ pismem z dnia r. znak: DM/ /10/2016/MB z zaleceniem uwzględnienia ich w ocenie rocznej. 7

10 Lp. Adres stacji SO 2 NO 2 C 6H 6 Pb, As, CO PM10 Cd, Ni B/a/p PM2,5 Ozon Inne 1. Biała Podlaska ul. Orzechowa c c 2. Jarczew c c 3. Radzyń ul. Sitkowskiego 1 B c 4. Puławy ul. Skowieszyńska 51 c 5. Lublin ul. Śliwińskiego 5 c c (3) 6. Lublin ul. Obywatelska (2) 7. Wilczopole 8. Chełm ul. Jagiellońska 64 c c 9. Kraśnik ul. Koszarowa 10 A c 10. Zamość ul. Hrubieszowska 69A c c (2) 11 Biały Słup (RPN) (1) Oznaczenia: (1) - NOx, NO, (2) - NOx, NO, Toluen, m,p-ksylen, o-ksylen, etylobenzen, (3) - benzo(a)antracen, benzo(b)fluoronten, benzo(j)fluoranten, benzo(k)fluoranten, indeno(1,2,3-cd)piren, dibenzo(a,h)antracen w pyle PM10, c - pomiary 24h codzienne, - stanowisko automatyczne - stanowisko manualne Mapa 3. Lokalizacja stacji i stanowisk pomiarowych uwzględnionych w ocenie za 2015 r. oraz stanowisk wspomagających. 8

11 Serie pomiarowe zgromadzone w bazie WIOŚ zostały zweryfikowane pod względem technicznym i merytorycznym, a następnie zatwierdzone w bazie JPOAT2.0. Wyniki pomiarów będące podstawą oceny obejmowały: serie pomiarowe ze stacji automatycznych i wyniki pomiarów manualnych prowadzonych codziennie. Serie niekompletne ze stacji w Białym Słupie zatwierdzone zostały jako pomiary wskaźnikowe i wykorzystane jako podstawa do szacowania. O klasie strefy decydowały obszary o najwyższych stężeniach zanieczyszczenia na terenie strefy. Wynikiem rocznej oceny jakości powietrza jest określenie klasy strefy dla danego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia ludzi i ze względu na ochronę roślin (z wyjątkiem Aglomeracji Lubelskiej, która jest wyłączona z klasyfikacji pod kątem ochrony roślin). W przypadku zanieczyszczeń, dla których standardy określone są dla dwu parametrów (czasów uśredniania), klasyfikacji dokonano dla każdego z nich, przyjmując ostateczną klasę dla zanieczyszczenia według mniej korzystnego parametru. 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza, bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie, co pokazują tabele 4.1, 4.2, 4.3. Tabela 4.1. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza zanieczyszczenia poniżej poziomu Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczenia Wymagane działania A nie przekraczający poziomu - utrzymanie stężeń dopuszczalnego 1) dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem C powyżej poziomu dopuszczalnego 1) - określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych, - opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu - kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych 1) z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Tabela 4.2. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy dla zanieczyszczenia jest określony poziom docelowy Klasa strefy A Poziom stężeń zanieczyszczenia nie przekraczający poziomu docelowego 1) Wymagane działania C powyżej poziomu docelowego 1) - dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych, - opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu 1) z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu Brak 9

12 Tabela 4.3. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń ozonu z uwzględnieniem poziomu celu długoterminowego Klasa strefy Poziom stężeń ozonu Wymagane działania D 1 nie przekraczający poziomu celu długoterminowego Brak D 2 powyżej poziomu celu długoterminowego - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r. W ocenie dotyczącej pyłu PM2,5, na potrzeby raportowania na poziom europejski, dokonano dodatkowej klasyfikacji. Klasy stref określane w oparciu o poziom dopuszczalny PM2,5 dla tzw. fazy II, równy 20 µg/m 3, z terminem osiągnięcia do 1 stycznia 2020 r.: Klasa A1 brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla fazy II Klasa C1 przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla fazy II. 5. Strefy w woj. lubelskim Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza, na obszarze woj. lubelskiego ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi podlegają 2 strefy, ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin - 1 strefa (tabela 5.1). Tabela 5.1. Lista stref województwa lubelskiego, w których dokonuje się oceny jakości powietrza pod kątem wszystkich wymaganych zanieczyszczeń L.p. 1. Nazwa strefy Aglomeracja Lubelska Kod strefy Klasyfikacja wg kryteriów dot. ochrony roślin Powierzchnia strefy [km 2 ] Liczba mieszkańców strefy * Teren wchodzący w skład strefy PL0601 nie m. Lublin 2. Strefa lubelska PL0602 tak *) stan na (wg zamieszkania) obszar województwa poza aglomeracją 10

13 6. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony zdrowia 6.1. Dwutlenek siarki Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015r. dwutlenek siarki, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 1 godz razy 24 godz razy W rocznej ocenie jakości powietrza klasyfikacji stref dla SO 2 dokonano na podstawie dwóch parametrów: stężeń 24-godz. i 1-godz. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 5 stanowisk, których zestawienie przedstawia tabela 9.2. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężeń 1-godz. i 24-godz. sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 4 μg/m 3. Nie występowały wartości stężeń 1-godz. i 24-godz. wyższe od dopuszczalnych. Maksymalne stężenie 1-godz. wynosiło 48 μg/m 3 (13,7% poziomu dopuszczalnego), 24 godzinne 18 μg/m 3 (14,4% poziomu dopuszczalnego). W strefie lubelskiej - dotrzymanie stężeń 1-godz. i 24-godz. sprawdzono na podstawie 3 serii wyników pomiarów automatycznych i 1 serii wyników pomiarów manualnych. Do analizy poziomu stężeń SO 2 wykorzystano również wyniki pomiarów wykonywanych przez Z.A. Puławy w Puławach. Stężenie średnie roczne na poszczególnych stanowiskach wynosiło od 2,0 μg/m 3 do 5 μg/m 3. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń godzinowych i 24-godzinnych. Najwyższe stężenie 1-godz. i 24-godz. wystąpiło w Białej Podlaskiej i wynosiło odpowiednio 63 μg/m 3 (18% poziomu dopuszczalnego) i 24 μg/m 3 (19,2% poziomu dopuszczalnego). Percentyl wyznaczony z niekompletnej serii pomiarowej ze stacji LbBiaSlupRPN nie przekraczał poziomów dopuszczalnych. Rozkład stężeń dwutlenku siarki na obszarze stref województwa lubelskiego wykonany w ramach pracy Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO2, NO2, B/a/P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla 2015 r. nie wskazuje również na występowanie przekroczeń obu parametrów. Z uwagi na powyższe, Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, wg kryteriów ochrony zdrowia, dla SO 2 zaliczono do klasy A (tabela 6.1.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla SO 2, w celu ochrony zdrowia Klasa strefy dla poszczególnych Nazwa strefy Kod strefy Lp. czasów uśredniania stężeń SO 2 Klasa strefy dla SO 2 1 h 24 h Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A 11

14 6.2. Dwutlenek azotu Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. dwutlenek azotu, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom NO 2 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 1 godz razy rok kalendarzowy 40 nie dotyczy W rocznej ocenie jakości powietrza dla NO 2 klasyfikacji dokonano na podstawie dwóch parametrów: stężeń średnich rocznych i 1-godzinnych. Podstawę klasyfikacji w obu strefach stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela 9.4. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężeń 1- godz. i średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych wykonywanych przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 23 μg/m 3, co stanowi 57,5% stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 161 μg/m 3 (80,5% dopuszczalnego). Dotrzymane były zatem dopuszczalne stężenia dla obu parametrów. W strefie lubelskiej dotrzymanie stężeń 1-godz. i średniorocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów automatycznych prowadzonych w Zamościu i Białym Słupie, manualnych prowadzonych w sposób systematyczny w Jarczewie, a także wyników pomiarów 1-godz. wykonywanych przez Z.A. Puławy S.A.w Puławach. Stężenia średnie roczne nie przekraczały poziomu dopuszczalnego i wynosiły od 7 µg/m 3 do 13 µg/m 3, co stanowi maksymalnie 32,5% stężenia dopuszczalnego. Najwyższe stężenie jednogodzinne wynosiło 104 μg/m 3 (52% dopuszczalnego). Percentyl wyznaczony z niekompletnej serii pomiarowej ze stacji LbBiaSlupRPN nie przekraczał poziomu dopuszczalnego. Wyniki modelowania oraz wyniki analiz przestrzennych NO 2 wykonane na poziomie krajowym nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefach województwa lubelskiego. Z uwagi na brak przekroczeń na stanowiskach zlokalizowanych na obszarach o potencjalnie najwyższych spodziewanych stężeniach: w Aglomeracji Lubelskiej i Zamościu, w oparciu o wyniki pomiarów manualnych prowadzonych wokół Zakładów Azotowych Puławy S.A. w Puławach, a także uwzględniając wyniki modelowania obie strefy wg kryteriów ochrony zdrowia dla NO 2 zaliczono do klasy A (tabela 6.2.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla NO 2, pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO 2 Klasa strefy dla NO 2 1 h rok Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A 12

15 6.3. Pył zawieszony PM10 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. pył zawieszony PM10, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym 24 godz razy rok kalendarzowy 40 nie dotyczy Klasyfikacji stref dokonano z uwzględnieniem dwóch wartości kryterialnych: stężeń 24-godzinnych i średnich rocznych uzyskanych z 7 stanowisk pomiarów manualnych i 1 automatycznego. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela 9.6. Na wszystkich stanowiskach dotrzymane było dopuszczalne stężenie średnie roczne. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężeń 24-godz. i średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych prowadzonych przy ul. Obywatelskiej i wyników pomiarów manualnych wykonywanych przy ul. Śliwińskiego. Serie te posiadały ponad 90% kompletność. Stężenia średnie roczne wynosiły odpowiednio 36 μg/m 3 (90% dopuszczalnego) i 29 μg/m 3 (72,5% poziomu dopuszczalnego). Na obu stanowiskach stwierdzono przekroczenie dopuszczalnej częstości przekroczeń stężeń 24-godzinnych. Ponadto percentyl 90,4 wyznaczony z serii pomiarowych z obu stanowisk był wyższy od 50 μg/m 3. W strefie lubelskiej dotrzymanie stężeń 24- godz. i średniorocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów manualnych prowadzonych na 6 stanowiskach. Serie posiadały ponad 90% kompletność. Na wszystkich stanowiskach dotrzymane były stężenia średnie roczne, najwyższe 35 μg/m 3 stanowiło 87,5% poziomu dopuszczalnego. Natomiast na wszystkich stanowiskach odnotowano przekroczenie dopuszczalnego stężenia 24-godzinnego. Charakterystykę stanowisk ze stwierdzonymi przekroczeniami stężeń 24-godz. przedstawia tabela Wyniki modelowania wykonanego na poziomie krajowym dla terenu województwa lubelskiego wykazały występowanie obszarów przekroczeń wartości zarówno 24-godzinnych jak i średniorocznych. Pomiary wykonywane na stacjach monitoringowych nie potwierdzają występowania przekroczeń stężeń średniorocznych. Wyniki modelowania w Aglomeracji Lubelskiej wykazują występowanie wartości powyżej 40 μg/m 3, a więc przekraczających poziom dopuszczalny dla roku. Występują one w obszarze reprezentatywności stacji LbLubObywate, gdzie stężenie średnioroczne wynosiło 36 μg/m 3. Na obszarze województwa lubelskiego pomiary nie wykazywały też przekroczeń stężeń średniorocznych w latach wcześniejszych. Z uwagi na powyższe, zarówno Aglomeracja Lubelska jak i strefa lubelska, zostały zaliczone do klasy C z powodu przekroczeń 24-godz. stężeń pyłu PM10 (tabela 6.3.3) 13

16 Tabela Charakterystyka stanowisk pomiarowych pyłu PM10 ze stwierdzonymi przekroczeniami stężeń 24godz. Lp. Kod krajowy Współrzędne geograficzne Kompletność długość szerokość /rok [%] Liczba dni ze stężeniami > 50 μg/m 3 Percentyl 90,4 [μg/m 3 ] Aglomeracja Lubelska 1. LbLubObywate 22 o 34 08,87 51 o 15 33,95 96, LbLubSliwins 22 o 33 6,02 51 o 16 23,08 100, Strefa lubelska 3. LbBiaPodOrze 23 o 08 57,8 52 o 01 45,09 99, LbChelJagiel 23 o 30 52,57 51 o 07 51,41 95, LbKrasKoszar 22 o 13 41,9 50 o 55 41,66 92, LbPulaSkowie 21 o 58 34,94 51 o 24 38,21 93, LbRadzPodSit 22 o 37 33,39 51 o 46 47,99 100, LbZamoHrubie 23 o 17 24,88 50 o 42 59,86 99, Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania stężeń PM10, ochrona zdrowia Klasa strefy dla poszczególnych Nazwa strefy Kod strefy Lp. czasów uśredniania stężeń PM10 Klasa strefy dla PM10 24 h rok Aglomeracja Lubelska PL0601 C A C 2. Strefa lubelska PL0602 C A C Liczbę dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego na tle średnich miesięcznych zmian temperatur na stacjach ze stwierdzonymi w 2015 r. przekroczeniami zilustrowano na rys. 4 i 5. Analiza serii pomiarowych kolejny raz potwierdziła występowanie znacznie wyższych stężeń w sezonie chłodnym. Wartości średnie dla sezonu chłodnego były kilkakrotnie wyższe od średnich z sezonu ciepłego. Sezonowa zmienność stężeń pyłu PM10 wykazująca występowanie przekroczeń prawie wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż istotny wpływ na uzyskiwane stężenia ma emisja ze spalania paliw do celów grzewczych (rys. 6,7). 14

17 Rys.4. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Aglomeracji Lubelskiej w 2015 r. Rys.5. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w strefie lubelskiej w 2015 r. 15

18 Rys.6. Przebieg 24 godz. stężeń pyłu PM10 i temperatur w Aglomeracji Lubelskiej w 2015 r. 16

19 Rys. 7. Przebieg 24 godzinnych stężeń pyłu PM10 i temperatur w strefie lubelskiej w 2015r. 17

20 6.4. Pył zawieszony PM2,5 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015r. - Pył zawieszony PM2,5 - ochrona zdrowia Okres uśredniania Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu Poziom dopuszczalny PM2,5 dla II fazy stężeń [μg/m 3 ] [μg/m 3 ] rok kalendarzowy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk manualnych i 1 automatycznego. Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z wszystkich serii pomiarowych w województwie przedstawia tabela 9.7. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów prowadzonych w Lublinie przy ul. Śliwińskiego oraz przy ul. Obywatelskiej. Stężenia średnie roczne wynosiły odpowiednio 23 µg/m 3 i 28 µg/m 3, co stanowi odpowiednio 92% i 112% stężenia dopuszczalnego. W strefie lubelskiej - dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów wykonywanych na terenie 3 miast: Biała Podlaska, Chełm i Zamość. Stężenie średnie roczne na obszarze Białej Podlaskiej i Chełma wynosiło odpowiednio 26 μg/m 3 i 27 μg/m 3, co stanowi odpowiednio 104% i 108% poziomu dopuszczalnego, zaś w Zamościu 24μg/m 3, co stanowi 96% poziomu dopuszczalnego. Wyniki modelowania wykonanego na poziomie krajowym dla terenu województwa lubelskiego wykazały występowanie obszarów przekroczeń wartości średniorocznych w obu strefach. Z uwagi na powyższe, Aglomerację Lubelską oraz strefę lubelską, według poziomu dopuszczalnego, zaliczono do klasy C (tabela ). Odnosząc uzyskane wyniki pomiarów do poziomu dopuszczalnego dla fazy II określonego dyrektywą 2008/50/WE stwierdzić należy, że na wszystkich stanowiskach wystąpiło jego przekroczenie; tj.: w Lublinie przy ul. Śliwińskiego (stężenie średnie roczne - 21 μg/m 3 ), w Lublinie przy ul. Obywatelskiej (stężenie średnie roczne - 28 μg/m 3 ), w Chełmie przy ul. Jagiellońskiej (stężenie średnie roczne 27 μg/m 3 ), w Zamościu przy ul. Hrubieszowskiej (stężenie średnie roczne -24 μg/m 3 ), w Białej Podlaskiej (stężenie średnie roczne -26 μg/m 3 ). Z tego względu obie strefy dla pyłu PM2,5, według poziomu dopuszczalnego dla fazy II, zaliczono do klasy C1 (tabela ). Tabela Wyniki klasyfikacji stref dla pyłu PM2,5 ochrona zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy wg poziomu dopuszczalnego Klasa strefy wg poziomu dopuszczalnego- faza II 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 C C1 2. Strefa lubelska PL0602 C C1 18

21 6.5. Benzen Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. benzen, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom C 6 H 6 w powietrzu [μg/m 3 ] rok kalendarzowy 5 Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzenem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 3 stanowisk (w tym 2 automatyczne, 1 z pomiarami manualnymi). Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z serii pomiarowych będących podstawą oceny przedstawia tabela 9.3. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężenia dopuszczalnego sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów prowadzonych w Lublinie przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 2 µg/m 3, co stanowi 40% stężenia dopuszczalnego. W strefie lubelskiej dotrzymanie stężenia dopuszczalnego sprawdzono na podstawie wyników pomiarów automatycznych wykonanych w Zamościu oraz wyników pomiarów manualnych wykonywanych w Białej Podlaskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło odpowiednio 1 μg/m 3 i 2 μg/m 3, co stanowi maksymalnie 40% stężenia dopuszczalnego. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską i strefę lubelską, zaliczono do klasy A ( tabela 6.5.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref na podstawie kryteriów określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla benzenu 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Tlenek węgla Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. tlenek węgla, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom CO w powietrzu [mg/m 3 ] 8 godzin 10 Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia tlenkiem węgla dotyczą stężeń 8-godzinnych. Wartość dopuszczalna określona jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. W 2015 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało jedno stanowisko, gdzie monitorowano stężenia tlenku węgla. Jest to stanowisko zlokalizowane w Aglomeracji Lubelskiej przy ul. Obywatelskiej, w miejscu o spodziewanych wysokich stężeniach tlenku węgla. Maksymalne ośmiogodzinne stężenie w Lublinie w 2015 r. wynosiło 4 mg/m 3, tj. 40% poziomu dopuszczalnego. Poziom stężeń w strefie lubelskiej oszacowano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych w aglomeracji o spodziewanych wysokich stężeniach tlenku węgla. Z uwagi na dotrzymanie obowiązujących norm tlenku węgla, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską, zaliczono do klasy A ( tabela 6.7.2). 19

22 Tabela Wyniki klasyfikacji stref na podstawie kryteriów określonych dla tlenku węgla w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla CO 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 6.8. Ozon Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. ozon, ochrona zdrowia Kryterium Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy i celu długoterminowegoo 3 w powietrzu [μg/m 3 ] Dopuszczalna liczba dni z przekroczeniami poziomu docelowego w roku kalendarzowym Termin osiągnięcia poziomu docelowego O 3 w powietrzu Poziom docelowy 8 godzin dni 2010 r. Poziom celu długoterminowego 8 godzin r. Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia ozonem dotyczą stężeń 8-godzinnych. Poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego ozonu w powietrzu określony jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom docelowy uznaje się za dotrzymany, jeśli liczba dni przekraczających wartość 120 μg/m 3, uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat, wynosi nie więcej niż 25. Poziom celu długoterminowego jest dotrzymany, jeżeli nie występują dni ze stężeniami o wartościach powyżej 120 μg/m 3. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego O 3 w powietrzu określono na 2020 r. Zestawienie wyznaczonych parametrów dla poszczególnych stanowisk pomiarowych przedstawia tabela Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m 3 (średnia z 3 lat) wynosiła : Lublin ul. Obywatelska 13-2 (2014 r.) Jarczew - 11 ( r.) Biały Słup (teren RPN) - 17 ( r.) Biała Podlaska - 21 ( r.) Wilczopole - 9 ( r.) Na wszystkich stanowiskach pomiarowych zlokalizowanych w woj. lubelskim dotrzymana była dopuszczalna częstość przekroczeń. Potwierdza to również rozkład stężeń ozonu troposferycznego wykonany na poziomie krajowym z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z pomiarami. Liczba dni ze stężeniami ozonu powyżej 120 μg/m 3 wyznaczona dla lat wyniosła na większej części województwa od 11 do 15, a w pozostałej części od 16 do 25 dni. Z uwagi na powyższe, Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska zostały zaliczone do klasy A. Maksymalna średnia ośmiogodzinna w ciągu roku była wyższa od 120 μg/m, co oznacza, że na każdej stacji wystąpiło przekroczenie drugiego kryterium, jakim jest poziom celu długoterminowego. Wyniki modelowania potwierdziły występowanie dni ze stężeniami wyższymi od 120 μg/m 3. Zatem w obu strefach nastąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego ozonu wg kryterium ochrony zdrowia i z tego względu zostały one zaliczone do klasy D 2 (tabela 6.8.2). 20

23 Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ozonu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy wg poziomu docelowego Klasa strefy według poziomu celu długoterminowego 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 A D 2 2. Strefa lubelska PL0601 A D 2 Wartości dla 2015 r. Wartości uśrednione dla 3 lat ( ) Mapa 4. Liczba dni, w których maksimum dobowe ze stężeń ozonu 8h średnich kroczących przekroczyła wartość 120 μg/m 3 województwie lubelskim, na podstawie łączenia wyników modelowania z pomiarami (źródło: GIOŚ) 6.6. Ołów Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. ołów, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom Pb w powietrzu [μg/m 3 ] rok kalendarzowy 0,5 Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia powietrza ołowiem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na dwóch stanowiskach. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela 9.9. W Aglomeracji Lubelskiej dotrzymanie stężenia dopuszczalnego sprawdzono na podstawie serii pomiarowej ze stanowiska LbLubSliwins. Stężenie średnie roczne wynosiło 0,008 µg/m 3, co stanowi 1,6% poziomu dopuszczalnego. 21

24 W strefie lubelskiej dotrzymanie stężenia dopuszczalnego sprawdzono na podstawie serii pomiarowej ze stanowiska LbZamoHrubie. Stężenie średnie roczne wynosiło 0,009 µg/m 3, co stanowi 1,8% poziomu dopuszczalnego. Ze względu na śladowe zanieczyszczenie powietrza ołowiem, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską, zaliczono do klasy A (tabela 6.6.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ołowiu w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla ołowiu Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 6.9. Arsen, kadm, nikiel w pyle PM10 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. arsen, ochrona zdrowia Zanieczyszczenie Okres uśredniania wyników pomiarów Poziom docelowy w powietrzu [ng/m 3 ] Termin osiągnięcia poziomu docelowego w powietrzu Arsen rok kalendarzowy r. Kadm rok kalendarzowy r. Nikiel rok kalendarzowy r. Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia arsenem, kadmem i niklem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na dwóch stacjach. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela 9.9. W Aglomeracji Lubelskiej analizę poziomu stężeń przeprowadzono na podstawie serii pomiarowych ze stacji LbLubSliwins. Stężenia średnie roczne wynosiły: dla arsenu 1 ng/m 3, kadmu 0,3 ng/m 3 i niklu 5 ng/m 3, co stanowi odpowiednio 16,7%, 6%, i 25% poziomu docelowego. W strefie lubelskiej dotrzymywanie poziomu stężeń sprawdzono na podstawie serii pomiarowych ze stacji LbZamoHrubie. Stężenia średnie roczne wynosiły: dla arsenu 1 ng/m 3, kadmu 0,3 ng/m 3 i niklu 4 ng/m 3, co stanowi odpowiednio 16,7%, 6% i 20% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza analizowanymi metalami i dotrzymanie obowiązujących standardów, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską, zaliczono do klasy A (tabela 6.9.2). 22

25 Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla arsenu, kadmu i niklu w celu ochrony zdrowia Klasa strefy Lp. Nazwa strefy Kod strefy arsen kadm nikiel 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A Benzo/ά/piren Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. benzo/ά/piren, ochrona zdrowia Okres uśredniania wyników Docelowy poziom benzo/ά/pirenu Termin osiągnięcia docelowego poziomu pomiarów w powietrzu [ng/m 3 ] benzo/ά/pirenu w powietrzu rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzo/a/pirenem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na 5 stanowiskach. Zestawienie parametrów wyznaczonych z poszczególnych serii pomiarowych, stanowiących podstawę oceny, przedstawia tabela 9.8. Wartości średnie roczne na wszystkich stanowiskach wynosiły od 3 ng/m 3 do 5 ng/m 3. Wyniki modelowania wykonane na poziomie krajowym z zastosowaniem łączenia wyników obliczeń z pomiarami potwierdziły występowanie obszarów przekroczeń na terenie całego województwa. W oparciu o powyższe, Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską, zaliczono do klasy C (tabela ). Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla benzo/ά/pirenu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla benzo/ά/pirenu 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 C 2. Strefa lubelska PL0602 C Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia Tabela Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia klasyfikacja podstawowa Nazwa strefy Aglomeracja Lubelska Strefa lubelska Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO O 3 As Cd Ni BaP PM2,5 PL0601 A A C A A A A A A A C C PL0602 A A C A A A A A A A C C 23

26 7. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony roślin 7.1. Dwutlenek siarki Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. dwutlenek siarki, ochrona roślin Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu Rok kalendarzowy 20 μg/m 3 Okres uśredniania wyników pomiarów Pora zimowa (od 1.X do 31.III) 20μg/m 3 Kryteria oceny jakości powietrza w zakresie SO 2, prowadzonej pod kątem ochrony roślin, dotyczą roku kalendarzowego i pory zimowej. Podstawą klasyfikacji są wyniki pomiarów prowadzonych w Jarczewie i Białym Słupie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Przeprowadzone pomiary nie wykazały przekroczeń wartości kryterialnych. Wyniki pomiarów prowadzonych w Jarczewie wykazały, że stężenie średnie roczne wynosiło 2 µg/m 3, tj. 10% poziomu dopuszczalnego, stężenie średnie dla pory zimowej wynosiło 3 µg/m 3, tj. 15 % poziomu dopuszczalnego dla tego okresu. Oszacowane stężenie średnie roczne na podstawie wyników z niekompletnej serii pomiarów automatycznych (80,4%) wykonywanych w Białym Słupie wynosiło 3 µg/m 3 tj. 15 % poziomu dopuszczalnego, oszacowane stężenie średnie dla pory zimowej - 4 µg/m 3, tj. 20% poziomu dopuszczalnego dla tego okresu. Wartości średnie dla pory zimowej wyznaczono dla okresu od 1.X.2014 r. do 31.III.2015 r. Na terenie woj. lubelskiego występują generalnie bardzo niskie stężenia SO 2, nawet na obszarach potencjalnie najbardziej zanieczyszczonych. Stężenie średnie roczne w Aglomeracji Lubelskiej (chociaż Aglomeracja nie podlega ocenie pod względem ochrony roślin) wynosiło 4 μg/m 3, zaś w porze zimowej 5 μg/m 3, co stanowi odpowiednio 20% i 25% poziomu dopuszczalnego określonego dla obszarów poza aglomeracją. W oparciu o ww. dane pomiarowe SO 2 strefę lubelską dla kryterium ochrony roślin zaliczono do klasy A ( tabela 7.1.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem kryteriów określonych dla SO 2 w celu ochrony roślin Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO 2 rok pora zimowa Klasa strefy dla SO 2 kalendarzowy (1.X- 31.III) 1. Strefa lubelska PL0602 A A A 7.2. Tlenki azotu Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. tlenki azotu, ochrona roślin Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom NOx w powietrzu rok kalendarzowy 30 μg/m 3 Kryterium oceny jakości powietrza w zakresie NO x, prowadzonej ze względu na ochronę roślin, dotyczy roku kalendarzowego. Podstawą klasyfikacji są wyniki pomiarów automatycznych 24

27 prowadzonych w Białym Słupie na terenie Roztoczańskiego Parku Narodowego. Seria ta jest niekompletna (74,8%), dlatego dokonano analizy wyników pomiarów i stężenie średnie roczne wyznaczono ze średnich sezonowych wynosiło 11 µg/m 3, tj. 36,7% poziomu dopuszczalnego. Dodatkową informacją wspomagającą ocenę strefy pod względem zanieczyszczenia tlenkami azotu były stężenia uzyskane na stanowisku tła miejskiego w Zamościu, nie spełniającym kryteriów ochrony roślin w zakresie lokalizacji. Stężenie średnie roczne NO x na tym stanowisku wynosiło 19,5 μg/m 3, co stanowi 65% poziomu dopuszczalnego, przy kompletności powyżej 90%. Z uwagi na brak przekroczeń poziomu dopuszczalnego określonego dla tlenków azotu strefę lubelską, wg kryterium ochrony roślin, zaliczono do klasy A (tabela ). Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla NOx, w celu ochrony roślin Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy Strefa lubelska PL0602 A 7.3. Ozon Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. ozon, ochrona roślin Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom O 3 w powietrzu wyrażony jako AOT40 Poziom celu długoterminowego O 3 w powietrzu wyrażony jako AOT40 [μg/m 3 h] Okres wegetacyjny (1V-31VII) Wskaźnikiem oceny jakości powietrza dla ozonu pod kątem ochrony roślin jest parametr AOT40. Jego wartość oblicza się ze stężeń 1-godzinnych, jako sumę różnic pomiędzy stężeniem 1-godzinnym, a wartością 80 μg/m 3, dla każdej godziny w ciągu doby pomiędzy godziną 8.00 a czasu środkowoeuropejskiego, dla której stężenie jest większe niż 80 μg/m 3. Wartość tę traktuje się jako dotrzymaną, jeżeli nie przekracza jej średnia z takich sum obliczona dla okresów wegetacyjnych z pięciu kolejnych lat. W przypadku braku danych pomiarowych z pięciu lat dotrzymanie tej wartości sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej trzech lat. Dla kryterium ochrony roślin oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów z 3 stanowisk zlokalizowanych w Białym Słupie, Jarczewie i Wilczopolu. Średnia wartość parametru AOT40 wyznaczonego z lat na podstawie serii pomiarowych z Jarczewa, skorygowanego współczynnikiem wynikającym z braków w serii pomiarowej, wynosi μg/m 3 h. W Białym Słupie średnia wartość parametru AOT40 wyznaczonego na podstawie serii pomiarowych z lat 2012, 2013, 2015, skorygowanego współczynnikiem wynikającym z braków w serii pomiarowej, wynosi μg/m 3 h. W Wilczopolu średnia wartość parametru AOT40 wyznaczonego na podstawie serii pomiarowych z lat , skorygowanego współczynnikiem wynikającym z braków w serii pomiarowej, wynosi μg/m 3 h. 25

28 Rozkład stężeń ozonu troposferycznego wykonany na poziomie krajowym z zastosowaniem łączenia wyników modelowania z pomiarami wykazał, że wartość parametru AOT40 uśredniona dla okresu , na przeważającym obszarze województwa kształtowała się w przedziale od do μg/m 3 h. Nie przekroczyła zatem poziomu docelowego. Z uwagi na powyższe, według kryterium poziomu docelowego dla ozonu, strefę lubelską zaliczono do klasy A. Uzyskane wyniki pomiarów oraz wyniki obliczeń modelowych nie dotrzymują natomiast poziomu celu długoterminowego dla ozonu. Ze względu na to kryterium strefę lubelską zaliczono do klasy D 2 (tabela 7.3.2). Tabela Wyniki klasyfikacji stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ozonu, w celu ochrony roślin Lp. Nazwa strefy Kod strefy poziomu docelowego Klasa strefy dla ozonu wg kryterium poziomu celu długoterminowego 1. Strefa lubelska PL0602 A D 2 Wartości dla 2015 r. Uśrednione wartości dla 3 lat ( ) Mapa 5. Parametr AOT40 w województwie lubelskim wyznaczony metodą łączenia wyników modelowania z pomiarami (źródło: GIOŚ) 7.4. Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona roślin Tabela Klasy strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w OR z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony roślin klasyfikacja podstawowa Lp. Nazwa strefy Kod strefy Klasa strefy dla poszczególnych zanieczyszczeń SO 2 NO x O 3 1. Strefa lubelska PL0602 A A A 26

29 8. Strefy zaliczone do klasy C i obszary przekroczeń dopuszczalnych/ docelowych stężeń zanieczyszczeń 8.1. Ze względu na kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia Obszary przekroczeń w województwie lubelskim zostały określone w ramach pracy Wyniki modelowania stężeń PM10, PM2,5, SO 2, NO 2, B/a/P na potrzeby rocznej oceny jakości powietrza dla roku 2015 opracowane w 2016 r. na zlecenie GIOŚ przez ATMOTERM S.A : - 24-godzinne stężenia pyłu PM10 (wariant II), - stężenie średnioroczne pyłu PM2,5 (wariant I), - stężenie średnioroczne B/a/P (wariant II ). Tabela Strefy zaliczone do klasy C i obszary przekroczeń poziomów dopuszczalnych /docelowych w strefach - ochrona zdrowia Lp Nazwa strefy Aglomeracja Lubelska Strefa lubelska Kod strefy PL0601 PL0602 Kryterium stanowiące podstawę do zakwalifikowania strefy do klasy C - zanieczyszczenie, czas uśredniania PM10-24h Miasto, gmina, dzielnica Szacunkowe obszary przekroczeń Obszar w km 2 Liczba mieszkań -ców Plik z granicą obszaru centralne 53, LB15_PM10d_W2A_AL PM2,5 - rok dzielnice 38, LB15_PM25a_W1A_AL B/a/p- rok miasta 114, LB15_BAPa_W2A_AL PM10-24h * ) 148, LB15_PM10d_W2A_sl PM2,5 - rok ** ) 41, LB15_PM25a_W1A_sl B/a/p- rok *** ) 2 126, LB15_BAPa_W2A_sl * ) - obszary położone w Białej Podlaskiej, Puławach, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie, Radzyniu Podlaskim, Parczewie, Włodawie, Terespolu, Niemcach, Markuszowie, Bychawie, Lubartowie, Elizówce, Łęcznej, Chełmie, Rejowcu Fabrycznym, Krasnymstawie, Kraśniku, Janowie Lubelskim, Zastawiu, Biłgoraju, Annopolu, Zamościu, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. ** ) - obszary położone w Białej Podlaskiej, Międzyrzecu Podlaskim, Łukowie, Parczewie, Terespolu, Lubartowie, Łęcznej, Chełmie, Kraśniku, Janowie Lubelskim, Biłgoraju, Annopolu, Zamościu, Hrubieszowie, Tomaszowie Lubelskim. *** ) obszary zaznaczone na mapie 8. Zestawienie przypadków przekroczeń dopuszczalnego poziomu 24-godz. pyłu PM10 zamieszczono w tabeli Główną przyczyną wysokich stężeń tych zanieczyszczeń jest emisja z procesów grzewczych opartych na węglu, w tym tzw. niska emisja z indywidualnego ogrzewania budynków. Drugą przyczyną są niekorzystne warunki klimatyczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie niekorzystnej sytuacji meteorologicznej z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza. Dodatkowymi przyczynami są emisja z zakładów przemysłowych, ciepłowni oraz emisja komunikacyjna. W strefie lubelskiej istotny udział ma emisja z rolnictwa (uprawy). 27

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg)

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg) POWIETRZE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 216 ROKU Powietrze Lublin Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 216-219 z perspektywą do roku 223 definiuje ochronę klimatu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200.

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200. 1. POWIETRZE Irena Orzeł, Joanna Śluz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) 1.1. Wstęp Stacja pomiarowa WIOŚ fot. archiwum WIOŚ Stan zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok AUTORZY : Krystyna Szymańska Michalina Bielawska Gdańsk, czerwiec 2012 I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 2012 ramach Regionalnego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1032 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 212 roku Powietrze Presje Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami,

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie.

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie. Ochrona powietrza Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku

POWIETRZE. Presje. Raport o stanie województwa lubelskiego w 2013 roku Fot. Archiwum WIOŚ POWIETRZE Presje Zanieczyszczenia zawarte w atmosferze mają istotny wpływ zarówno na zdrowie człowieka, jakość ekosystemów, jak i zmiany klimatu. Ich źródłem jest emisja, w której można

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Spis treści Wstęp... 5 1. Definicja, cele i zadania Państwowego Monitoringu Środowiska... 6 2. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska... 6 3. Badania stanu środowiska... 9 3.1. Podsystem monitoringu

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY

WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY WYNIKI POMIARÓW W ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA W OTOCZENIU STACJI TECHNICZNO-POSTOJOWEJ KABATY POMIARY WYKONANE NA KABATACH 1. POMIARY PASYWNE FENOLI WYKONANE ZA POMOCĄ PRÓBNIKÓW RADIELLO ROZMIESZCZONYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE WŁBRZYCH na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Promieniowanie elektromagnetyczne

Promieniowanie elektromagnetyczne promieniowanie elektromagnetyczne RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2014 roku Promieniowanie elektromagnetyczne Presje Regulacje prawne dotyczące ochrony środowiska przed polami elektromagnetycznymi

Bardziej szczegółowo

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Przyczyny przekroczeń leżą głownie po stronie struktury ogrzewania (62%). W mniejszym stopniu są one związane z problematyką komunikacyjną (24%) i przemysłem

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE

Program ochrony powietrza dla strefy: powiat ostrowski w województwie wielkopolskim - UZASADNIENIE Mapa 7.2.7. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy 2006 powiat ostrowski. marzec 2009 r. 153 Mapa 7.2.8. Percentyl 90,4 ze stęŝeń 24-godz. pyłu zaw. PM10 [µg/m 3 ] rok bazowy

Bardziej szczegółowo