POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r.

2 Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza w ramach PMŚ wynika z art. 88 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Na podstawie art. 89 ust. 1 oraz art. 90 ust. 1 cytowanej ustawy, do prowadzenia badań jakości powietrza atmosferycznego i wykonywania rocznych ocen zobowiązany jest wojewódzki inspektor ochrony środowiska. Celem funkcjonowania monitoringu jakości powietrza jest uzyskiwanie informacji i danych dotyczących poziomów substancji w otaczającym powietrzu oraz wykonywanie analiz i ocen w zakresie przestrzegania standardów jakości powietrza. Oceny jakości powietrza wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

3 Ocena obejmuje wszystkie substancje, dla których, w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, określono wartości dopuszczalne lub wartości docelowe stężeń w powietrzu. Nazwa substancji Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu (μg/m 3 ) Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku Benzen rok kalendarzowy 5 1/ - Dwutlenek azotu Dwutlenek siarki jedna godzina 200 1/ 18 razy rok kalendarzowy 40 1/ - jedna godzina 350 1/ 24 razy 24 godziny 125 1/ 3 razy rok kalendarzowy i pora zimowa (okres od 01.X do 31.III) 20 2/ - Ołów rok kalendarzowy 0,5 1/ - Pył PM godziny 50 1/ 35 razy rok kalendarzowy 40 1/ -

4 Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom substancji w powietrzu Arsen rok kalendarzowy 6 ng/m 3 1/ Benzo(a)piren rok kalendarzowy 1 ng/m 3 1/ Kadm rok kalendarzowy 5 ng/m 3 1/ Nikiel rok kalendarzowy 20 ng/m 3 1/ Ozon 8-godzin 120 µg/m 3 1/ Okres wegetacyjny (1V-31VII) µg/m 3 h 2/ Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji Okres uśredniania stężeń Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu w [μg/m3] Poziom dopuszczalny PM2.5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji) [μg/m 3 ] rok kalendarzowy

5 Stan zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego w mieście Stalowa Wola określany jest na podstawie danych automatycznej stacji monitoringu powietrza umiejscowionej przy ul. Szklarniowej w Nisku. Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń powietrza w 2013 r. dla stacji w Nisku Zanieczyszczenie WIOŚ Rzeszów: Nisko, ul. Szklarniowa Dwutlenek siarki 5,5 mg/m 3 Dwutlenek azotu * mg/m 3 Benzen 1,6 mg/m 3 Pył zawieszony PM10 34,9 mg/m 3 Pył zawieszony PM mg/m 3 Benzo(a)piren 3,5 ng/m 3 * - niepełna seria pomiarowa nie obliczono średniej rocznej

6 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE Województwo podzielone jest na dwie strefy: miasto Rzeszów i podkarpacka. W roku 2011 w województwie podkarpackim funkcjonowało 11 stacji pomiarowych: dwie w strefie miasto Rzeszów, dziewięć w strefie podkarpackiej: Jasło, Przemyśl, Krosno, Mielec, Nisko, Tarnobrzeg, Żydowskie.

7 Informacja dotycząca jakości powietrza w mieście Stalowa Wola wyniki modelowania dla roku 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie jest w trakcie sporządzania oceny jakości powietrza atmosferycznego w województwie podkarpackim za rok Do 30 kwietnia b.r. wyniki tej oceny zostaną przekazane Zarządowi Województwa Podkarpackiego oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim za rok 2013 opracowana zostanie w oparciu o wyniki pomiarów poziomów stężeń zanieczyszczeń w powietrzu, wykonanych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Pomiary przeprowadzone zostały na stacjach monitoringu powietrza, zlokalizowanych w województwie podkarpackim, działających w ramach Państwowego monitoringu środowiska (PMŚ). Dodatkowo po raz pierwszy w ocenie jakości powietrza w województwie podkarpackim wykorzystane zostaną wyniki modelowania zanieczyszczenia powietrza wykonane na zlecenie WIOŚ w Rzeszowie przez Biuro Studiów i Pomiarów Proekologicznych EKOMETRIA Sp. z o.o.

8 Do obliczeń rozkładu stężeń zanieczyszczeń na obszarze województwa podkarpackiego użyto modelu Calmet/Calpuff. Obliczenia rozkładów stężeń wykonano w oparciu o uzupełnioną bazę emisji i dane meteorologiczne za 2013 rok. Modelowanie obejmowało SO2, NO2, NOx, CO, O3, benzen, pył PM10, pył PM2.5, arsen, kadm, nikiel, ołów, benzo(a)piren. W obliczeniach wykorzystano informację meteorologiczną pochodzącą z modelu ARW-WRF. Informacja meteorologiczna została przygotowana w siatce 5x5 km na całym obszarze obliczeniowym, z wyjątkiem miast: Brzozów, Jasło, Krosno, Przemyśl, Rzeszów, Sanok, Ustrzyki Dolne, na obszarach, których siatka meteorologiczna miała pole podstawowe 1 x 1km. W modelowaniu uwzględniono bazę emitorów punktowych zawierają lokalizację źródeł, ich parametry techniczne oraz emisję z określoną zmiennością czasową. Pozostałe typy emisji zostały zebrane w katastrach. Katastry: w siatce 1x1 km na obszarach pozamiejskich oraz 250x250m w miastach. Jedynie kataster emisji z rolnictwa oraz emisji naturalnej został przygotowany w siatce 5x5 km. Wszystkie typy emisji (katastry) mają określoną zmienność w funkcji czasu.

9 1. dwutlenek siarki Najwyższe stężenia 1-godzinne SO2 zawierają się w przedziale mg/m3. Stężenia 1-godz. SO2 nie przekraczają 50% normy.w zakresie stężeń dobowych SO2na przeważającym obszarze miasta maksymalne wartości stężeń zawierały się w przedziale29-39mg/m3(23-31 % normy). W północnej części miasta stężenia dobowe były niższe i kształtowały się na poziomie 9-19 mg/m3. W południowej części miasta maksymalne stężenia dobowe osiągnęły wartość 49 mg/m3 (39 % normy). 2.dwutlenek azotu Najwyższe stężenia 1-godzinne NO2 zawierają się w przedziale w przedziale20-70mg/m3. Stężenia 1-godz. SO2 nie przekraczają 50% normy. Najwyższe stężenia 1-godz. NO2wystąpiły w centralnej części miasta. W zakresie stężeń średniorocznych NO2 na przeważającym obszarze miasta maksymalne wartości stężeń zawierały się w przedziale 4-8mg/m3(10-20 % normy). Na obrzeżach miasta stężenia średnioroczne NO2 były niższe 2-4 mg/m3(5-10 % normy)

10 3. metale Stężenia metali osiągnęły w 2013 r. na obszarze miasta Stalowa Wola bardzo niskie wartości.stężenia średnioroczne arsenu zawierały się w przedziale 0,15-1 ng/m3 i stanowiły 4-17 % poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne kadmu zawierały się w przedziale 0,12-0,5 ng/m3 i stanowiły 2-10 % poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne niklu zawierały się w przedziale 0,8-4 ng/m3 i stanowiły 4-20 % poziomu docelowego. Stężenia średnioroczne ołowiu zawierały się w przedziale 0,002-0,007 mg/m3 i stanowiły 0,4-1,4 % poziomu dopuszczalnego. 4. benzo(a)piren Stężenia średnioroczne benzo(a)pirenu na przeważającym obszarze miasta zawierały się w przedziale 1-2 ng/m3 przekraczając poziom docelowy ustalony dla tego zanieczyszczenia. Jedynie na krańcach południowowschodnich miasta stężenia były niższe od 1 ng/m3. Prawie cały obszar Stalowej Woli został zaliczony do obszarów przekroczeń wyznaczonych w województwie podkarpackim ze względu na zanieczyszczenie powietrza benzo(a)pirenem.

11 5. zanieczyszczenia pyłowe Pył PM10 Stężenia średnioroczne pyłu PM10 zawierały się w przedziale mg/m3 i stanowiły % poziomu dopuszczalnego. W zakresie stężeń dobowych na przeważającym obszarze miasta liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 wyższym od 50 mg/m3 nie przekroczyła dopuszczonych 35 przypadków. Na obszarze tym liczba dni z podwyższonymi stężeniami pyłu PM10 wyniosła Na obszarze miasta Stalowa Wola wyznaczono obszar gdzie liczba dni ze stężeniem pyłu PM10 przekroczyła dopuszczoną ilość 35 przypadków (wyniosła ona przekroczeń). Jest to obszar położony w północnej części miasta (rejon Stalowa-Wola- Rozwadów). Pył PM2.5 Stężenia średnioroczne pyłu zawieszonego PM2.5 na przeważającym obszarze miasta Stalowa Wola zawierały się w przedziale mg/m^3. W południowo zachodniej części miasta stężenia PM2.5 były niższe na poziomie mg/m^3. Na niewielkim obszarze miasta (okolice Stalowa Wola Rozwadów) stężenia PM2.5 kształtowały się na poziomie mg/m^3.

12 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska zobowiązany jest do sporządzenia w terminie do 30 czerwca 2014 r. pięcioletniej oceny jakości powietrza w województwie podkarpackim za lata Ocena ta będzie podstawą do określenia dodatkowych potrzeb pomiarowych w zakresie zanieczyszczenia powietrza w regionie. Utworzenie nowych stacji pomiarowych uzależnione jest od możliwości finansowych WIOŚ w Rzeszowie w znacznym stopniu zależnych od dotacji WFOŚiGW w Rzeszowie.

13 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Roczna emisja zanieczyszczeń do powietrza z punktowych źródeł w 2013 r. Zanieczyszczenie w Mg/rok Lp. Nazwa zakładu SO2 NOx CO Pył CO2 1. Grupa TAURON Elektrownia Stalowa Wola S.A. 4659,8 2397,3 165,1 150, ,0 2. Thoni Alutec Sp. z o.o. 2,3 10,2 2,0 29,1 7903,3 3. Uniwheels Production Poland 1,3 5,8 10,0 1, ,4 4. Huta Stalowa Wola S.A. 0,2 0,4 0,8 0,5 59,5 EMISJA ŁĄCZNIE 4663,5 2413,7 177,9 182, ,2 Objaśnienia skrótów: SO 2 dwutlenek siarki, NO x tlenki azotu, CO tlenek węgla, CO 2 dwutlenek węgla

14 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2013 r. poz. 1232) reguluje zadania poszczególnych organów administracji państwowej w zakresie mi. in. ochrony powietrza atmosferycznego. Zadania Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska: Opracowanie rocznej oceny jakości powietrza na podstawie badań powietrza atmosferycznego prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a następnie przekazanie wyników oceny wraz z klasyfikacją stref jakości powietrza Zarządowi Województwa. Opracowane przez WIOŚ w Rzeszowie roczne oceny jakości powietrza wskazują, że w województwie podkarpackim przekroczone są standardy jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10, pyłu PM2,5 i benzo(a)pirenu. Ponadnormatywne stężenia tych substancji odnotowywane są głównie w sezonie grzewczym, wraz ze wzrostem emisji z indywidualnych gospodarstw domowych tzw. niskiej emisji. Wykonywanie analiz ryzyka przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych substancji w powietrzu. Wyniki wykonanych przez WIOŚ w Rzeszowie analiz wskazują, że w 2013 r. wystąpiło przekroczenie dobowego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w Jaśle, Mielcu, Jarosławiu, Przemyślu, Krośnie, Nisku oraz występuje ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu dopuszczalnego pyłu PM10 w Jarosławiu i Mielcu, pyłu PM2,5 w Rzeszowie, Jaśle i Krośnie i średniorocznego poziomu docelowego benzo(a)pirenu na wszystkich stanowiskach pomiarowych. Informowanie Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego poprzez Wojewódzkie Centrum Zarządzanie Kryzysowego i Zarządu Województwa Podkarpackiego o wystąpieniu ryzyka przekroczenia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych substancji w powietrzu. Kontrole w zakresie: - terminowego uchwalenia Programów ochrony powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych, wraz z analizą zawartych w nich obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska, - wykonywania zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty. W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykona kontrole organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych.

15 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Zadania Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowego: 1. Powiadomienie właściwych miejscowo ze względu na obszar przekroczeń Powiatowych Centrów Zarządzania Kryzysowego o konieczności podjęcia działań określonych Planem Działań Krótkoterminowych w przypadku wystąpienia ryzyka przekroczenia lub przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu. 2. Powiadamianie społeczeństwa oraz podmiotów korzystających ze środowiska poprzez lokalne radio, telewizję, prasę o ryzyku wystąpienia przekroczenia, lub wystąpieniu przekroczenia poziomu alarmowego substancji w powietrzu. 3. Zamieszczenie na stronie internetowej Wojewódzkiego Centrum Zarządzanie Kryzysowego informacji o wystąpieniu ryzyka przekroczenia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych substancji w powietrzu. Zadania administracji samorządowej (marszałek, zarząd województwa): 1. Opracowanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego programów ochrony powietrza dla stref, w których przekroczone zostały standardy jakości powietrza. 2. Opracowanie przez Zarząd Województwa Podkarpackiego Planów Działań Krótkoterminowych w przypadku ryzyka wystąpienia w danej strefie przekroczenia poziomu alarmowego, dopuszczalnego lub docelowego substancji w powietrzu. Uchwałami Sejmiku Województwa Podkarpackiego przyjęte zostały do realizacji opracowane przez Zarząd Województwa Podkarpackiego następujące Programy ochrony powietrza: - Uchwała Nr XLII/804/10 z dnia 25 stycznia 2010 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, - Uchwała Nr XXXIII/608/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy podkarpackiej z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10, poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych, - Uchwała Nr XXXIII/609/13 z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenie poziomu docelowego benzo(a)pirenu wraz z Planem Działań Krótkoterminowych. Przygotowywana jest aktualizacja Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Rzeszów z uwagi na stwierdzone przekroczenia pyłu zawieszonego PM10, który rozszerzony zostanie o pył PM2.5 oraz o Plan Działań Krótkoterminowych.

16 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Zadania administracji samorządowej (starosta, wójt, burmistrz, prezydent miasta): 1.Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie programu ochrony powietrza. 2.Opiniowanie projektów uchwał Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie Planu Działań Krótkoterminowych. 3.Realizacja obowiązków wynikających z programu ochrony powietrza m.in.: - podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł bytowokomunalnych (np. zakaz spalania odpadów biodegradowalnych, zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące sposobu ogrzewania nowych obiektów), - opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze swojego działania administracyjnego, - realizowanie inwestycji dotyczących poprawy infrastruktury drogowej i obniżanie emisji pyłów z dróg przez czyszczenie ulic na mokro, - edukowanie ekologiczne mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji. 4. Realizacja obowiązków wynikających z Planu Działań Krótkoterminowych m.in. - wyznaczenie obszarów z przeważającym indywidualnym ogrzewaniem węglowym i z dużą ilością kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania (gdzie w razie potrzeby nasilone zostaną kontrole mieszkańców przez Straż Miejską lub Straż Gminną), - uzgodnienie z lokalnymi zarządcami transportu drogowego możliwości bezpłatnego transportu ludności w dniach alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia), - powiadamianie o ogłoszeniu wystąpienia alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia) lokalnego zarządcy dróg, Straży Miejskiej lub Straży Gminnej, Policji, dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych, - przekazywanie komunikatu o ogłoszeniu bądź odwołaniu alertu do lokalnego radia, telewizji, prasy, - zamieszczanie na stronach internetowych organów samorządowych informacji dla mieszkańców o wystąpieniu i odwołaniu alertu II i III stopnia. Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych wskazują jednoznacznie, że za realizację zadań w zakresie ograniczania zanieczyszczania powietrza (niska emisja) odpowiedzialni są wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast.

17 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Zarząd Województwa Podkarpackiego opracował Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych, które zawierają kierunki i zakres działań zmierzające do poprawy jakości powietrza w regionie. Sejmik Województwa Podkarpackiego odpowiednimi uchwałami przyjął do realizacji Programy ochrony powietrza i Plany Działań Krótkoterminowych dla miasta Rzeszowa i strefy podkarpackiej (strefę podkarpacką stanowi obszar wszystkich powiatów i gmin województwa podkarpackiego z wyłączeniem miasta Rzeszowa). W Programach ochrony powietrza wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi są: 1.Podejmowanie decyzji administracyjnych dotyczących ograniczenia emisji zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych (np. zakaz spalania odpadów biodegradowalnych, zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego dotyczące sposobu ogrzewania nowych obiektów). 2.Opracowanie i wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji na obszarze swojego działania administracyjnego. 3.Realizowanie inwestycji dotyczących poprawy infrastruktury drogowej i obniżanie emisji pyłów z dróg przez czyszczenie ulic na mokro. 4.Edukowanie ekologiczne mieszkańców w zakresie ograniczania niskiej emisji. W Planach Działań Krótkoterminowych wyznaczono zadania dla organów samorządu terytorialnego, którymi są: 1.Wyznaczenie obszarów z przeważającym indywidualnym ogrzewaniem węglowym i z dużą ilością kominków, które nie są jedynym źródłem ogrzewania (gdzie w razie potrzeby nasilone zostaną kontrole mieszkańców przez Straż Miejską lub Straż Gminną). 2.Uzgodnienie z lokalnymi zarządcami transportu drogowego możliwości bezpłatnego transportu ludności w dniach alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia). 3.Powiadamianie o ogłoszeniu wystąpienia alarmowych stężeń zanieczyszczeń powietrza (alert II i III stopnia) lokalnego zarządcy dróg, Straży Miejskiej lub Straży Gminnej, Policji, dyrektorów placówek szkolno-opiekuńczych. 4.Zamieszczanie na stronie internetowej Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy informacji dla mieszkańców o wystąpieniu i odwołaniu alertu II i III stopnia.

18 Emisja zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego Programy ochrony powietrza wraz z Planami Działań Krótkoterminowych dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego: (Linki prowadzą do stron znajdujących się na zewnętrznym serwerze, za którego działanie nie odpowiada WIOŚ Rzeszów.) i Zgodnie z art. 96a ustawy Prawo ochrony środowiska wojewoda przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska sprawuje nadzór w zakresie: 1.terminowego uchwalenia Programów ochrony powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych, wraz z analizą obowiązków nałożonych na organy i podmioty korzystające ze środowiska, 2.wykonywania zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, starostę oraz inne podmioty. W 2014 r. WIOŚ w Rzeszowie wykona kontrole organów samorządu terytorialnego w zakresie realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych. Na podstawie art. 315a ustawy Prawo ochrony środowiska za niedotrzymanie ustawowego terminu uchwalania Programów ochrony powietrza i Planów Działań Krótkoterminowych i za niedotrzymanie terminów realizacji zadań określonych w Programach ochrony powietrza i Planach Działań Krótkoterminowych organy samorządu terytorialnego podlegają karom pieniężnym w wysokości od zł do zł.

19 POWIETRZE ATMOSFERYCZNE ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ POWIETRZA - PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA WIOŚ Prowadzenie pomiarów PMŚ Wykonanie do 30 kwietnia rocznej oceny jakości powietrza Informowanie o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych Informowanie o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych Wojewódzki Zespół Zarządzania Kryzysowego Powiadamianie społeczeństwa o o ryzyku wystąpienia lub wystąpieniu przekroczenia poziomów dopuszczalnych, docelowych i alarmowych Informowanie właściwych organów o konieczności podjęcia działań określonych w Planie Działań Krótkoterminowych Zarząd Województwa W przypadku przekroczenia poziomów dopuszczalnych lub docelowych w strefie W ciągu 15 miesięcy od otrzymania wyników oceny przygotowanie projektu uchwały w sprawie Programu Ochrony Powietrza [Planu Działań Krótkoterminowych] Dla nowych POP integralną część POP stanowią Plany Działań Krótkoterminowych. Po 3 latach jeżeli brak efektów Zarząd Województwa przygotowuje aktualizację POP WIOŚ Kontrola w zakresie terminowego uchwalania POP[Planu Działań Krótkoterminowych] Kontrola w zakresie wykonywania zadań określonych w POP [Planie Działań Krótkoterminowych] Monitorowanie efektów wdrażania POP Wójt, burmistrz, starosta, prezydent miasta W ciągu miesiąca wydanie opinii do projektu POP [Planu Działań Krótkoterminowych] Sejmik Województwa W ciągu 18 miesięcy od otrzymania wyników oceny określenie w drodze uchwały Programu Ochrony Powietrza [Planu Działań Krótkoterminowych] Wójt, burmistrz, starosta, prezydenta miasta, inne jednostki i podmioty Realizacja zadań określonych w POP [Planie Działań Krótkoterminowych]

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 99/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został przekroczony

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie ochrony środowiska

Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie ochrony środowiska Dbanie o czystość powietrza jest obowiązkiem każdego mieszkańca Podkarpacia WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE Programy ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych jako element strategii województwa w zakresie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA

STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO NA PODSTAWIE BADAŃ PAŃSTWOWEGO MONITORINGU ŚRODOWISKA Rzeszów, maj 2016 r. CO TO JEST PAŃSTWOWY

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r.

Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. Uchwała nr 221/16 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie planu działań krótkoterminowych dla strefy aglomeracja warszawska, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje.

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Samorządowa jednostka organizacyjna Dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący Zespołu ds. jakości

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza.

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Kompetencje - Program ochrony powietrza Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Uchwała nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy miasto Radom, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra

Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Załącznik do uchwały nr XLVIII/576/14 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 9 czerwca 2014 roku Plan działań krótkoterminowych dla strefy miasto Zielona Góra Zielona Góra 2014 Id: B70DB4EF-6BC2-4D8C-9900-7870F720D023.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r.

dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. dla Gminy Miejskiej Wrocław Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Uchwała Nr XLVI/1544/14 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 12 lutego 2014 r. - Program ochrony powietrza

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu

Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim

Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Polityka antysmogowa w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO 1 Geneza powołania Zespołu roboczego ds. jakości powietrza Marszałek Sejmik Województwa

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach Katowice, listopad 2015 ROZMIESZCZENIE

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r.

UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. UCHWAŁA NR XXX/537/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 stycznia 2013 r. w sprawie określenia programu ochrony powietrza dla strefy kujawsko-pomorskiej oraz docelowych dla arsenu i ozonu

Bardziej szczegółowo

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10

Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Streszczenie Programu ochrony powietrza dla strefy miasto Zielona Góra ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Programu ochrony

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku

Ocena jakości powietrza w zakresie pyłu zawieszonego PM10 w 2014 roku. Ocena jakości powietrza w zakresie BaP w 2014 roku o Wskaźnikami krytycznymi są ponadnormatywne stężenia pyłów PM10 i PM2,5 oraz stężenia benzo(a)pirenu o Zła jakość powietrza utrzymuje się w całej Polsce, lecz szczególnie duże przekroczenia poziomów dopuszczalnych

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r.

Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego. Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Departament Rolnictwa, Środowiska i Rozwoju Wsi Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego Zielona Góra, 23 luty 2010 r. Podstawa opracowania Programu Programy ochrony powietrza sporządza się dla stref,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Samorządowa jednostka organizacyjna Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim

Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Uchwała antysmogowa - wyniki prac zespołu ds. jakości powietrza w województwie dolnośląskim Samorządowa jednostka organizacyjna Dr MACIEJ ZATHEY Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

OZON. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu Załącznik nr do uchwały Nr XXX/537/13 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 28 stycznia 2013 r. Określenie sposobu sporządzania sprawozdań z realizacji działań naprawczych w danym roku dla ozonu

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku

UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku UCHWAŁA NR 141/2015 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 22 stycznia 2015 roku w przedmiocie przyjęcia projektu uchwały Sejmiku Województwa Wielkopolskiego w sprawie Planu działań krótkoterminowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Art. 92. 1. W przypadku ryzyka występowania

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych

Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE Stan środowiska na terenie powiatu tarnobrzeskiego i miasta Tarnobrzega na podstawie badań monitoringowych czerwiec 2009 WSTĘP PAŃSTWOWY MONITORING

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych

dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych dla województwa dolnośląskiego z wyłączeniem m. Wrocław i miejscowości uzdrowiskowych Zespół ds. jakości powietrza w woj. dolnośląskim kwiecień 2017 r. Zasadność podjęcia uchwały Na przestrzeni lat 2013-2015

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawne Unii Europejskiej:

Regulacje prawne Unii Europejskiej: Regulacje prawne Unii Europejskiej: 1) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość

Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Program Ochrony Powietrza dla województwa śląskiego zadania gmin i powiatów, sprawozdawczość Podsumowanie stanowisk gmin w sprawie poprawy jakości powietrza w województwie śląskim w odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE

NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Dr inż. Artur Wrzalik NISKA EMISJA ASPEKTY PRAWNE Problematyka niskiej emisji w kontekście aspektów prawnych regulowana jest przez uwarunkowania Unii Europejskiej oraz krajowe. Istnieje wiele dokumentów,

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo