OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r."

Transkrypt

1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Lublinie mgr inż. Leszek Żelazny Lublin, marzec 2011 r.

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Informacje ogólne o województwie lubelskim Obszar, ludność, topografia Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Opis systemu oceny Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Strefy i uzdrowiska w woj. lubelskim Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony zdrowia Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony roślin Lista stref zaliczonych do klasy C i obszary przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń Ocena istniejącego systemu oceny jakości powietrza Udokumentowanie wyników oceny Podsumowanie

3 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia kolejną roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Przedmiotowa ocena zawiera nowe elementy w stosunku do ocen wykonywanych w latach wcześniejszych, wynikające z obowiązków nałożonych Dyrektywą 2008/50/WE oraz nowego podziału kraju na strefy określonego w ramach implementacji tej dyrektywy. Obejmuje ocenę i klasyfikację wszystkich stref w województwie za 2010r., z uwzględnieniem kryteriów ochrony zdrowia i ochrony roślin. Ocena została wykonana w oparciu o następujące akty prawne: ustawę z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. w Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. z 2009 r. Nr 5, poz. 31), rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 216, poz.1377), dyrektywę 2004/107/WE z 15 grudnia 2004 r. w sprawie arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wwa w otaczającym powietrzu, dyrektywę 2008/50/WE, Dyrektywa CAFE w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy oraz Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE zatwierdzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i przekazane pismem z dnia r., znak:dm/ /11/2011/mb. Celem sporządzenia oceny jest uzyskanie informacji o poziomach stężeń substancji zanieczyszczających powietrze na obszarze poszczególnych stref w zakresie umożliwiającym: - dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o obowiązujące kryteria, - wskazanie potrzeb dotyczących wzmocnienia istniejącego systemu monitoringu i oceny, - wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach. Zgodnie z ww. Wytycznymi dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowią: - aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy, - miasto (nie będące aglomeracją) o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., - pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.

4 Kryteriami klasyfikacji stref są: - poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu oraz, w niektórych przypadkach, dozwolona liczba przekroczeń poziomu dopuszczalnego, - poziomy dopuszczalne dla niektórych substancji w powietrzu powiększone o margines tolerancji (dozwolone przypadki przekroczeń poziomu dopuszczalnego odnoszą się również do jego wartości powiększonej o margines tolerancji), - poziomy docelowe dla niektórych substancji w powietrzu oraz, w przypadku ozonu dla kryterium ochrony zdrowia, dozwolona liczba przekroczeń poziomu docelowego, - poziomy celów długoterminowych dla ozonu w powietrzu. Zgodnie z art. 89 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których: a) dla przypadków, gdy jest określony margines tolerancji: 1) poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji*, 2) poziom stężeń mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji*, 3) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*, b) dla przypadków, gdy margines tolerancji nie jest określony lub wynosi zero: 1) poziom stężeń przekracza poziom dopuszczalny*, 2) poziom stężeń nie przekracza poziomu dopuszczalnego*, 3) poziom stężeń przekracza poziom docelowy*, 4) poziom stężeń nie przekracza poziomu docelowego*, 5) poziom stężeń przekracza poziom celu długoterminowego*, 6) poziom stężeń nie przekracza poziomu celu długoterminowego*. * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń. Uwzględniając ww. Wytyczne, wynikiem oceny dla obu kryteriów, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie strefy do jednej z poniższych klas: klasa A jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych bądź poziomów docelowych, klasa B jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; klasa C- jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony poziomy dopuszczalne bądź poziomy docelowe, natomiast dla parametru jakim jest poziom celu długoterminowego dla ozonu, przewidziane są: klasa D 1 jeżeli poziom stężeń ozonu nie przekracza poziomu celu długoterminowego, klasa D 2 - jeżeli poziom stężeń ozonu przekracza poziom celu długoterminowego. Niniejsza Ocena jakości powietrza w województwie lubelskim za 2010 r. jest dziewiątą oceną roczną sporządzoną w ramach realizacji obowiązków nałożonych ustawą - Prawo ochrony środowiska. 2

5 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 2.1. Obszar, ludność, topografia Województwo lubelskie sąsiaduje z województwami: podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Od wschodu graniczy z Ukrainą i Białorusią. Jest trzecim pod względem wielkości regionem w kraju. Zajmuje obszar km 2 (8% powierzchni Polski) i liczy mieszkańców (5,7% ludności Polski) stan na r. Średnia gęstość zaludnienia w województwie wynosi 86 osób na km 2 (w Polsce 122 osoby na km 2 ). Gęstość zaludnienia w Aglomeracji Lubelskiej wynosi 2 377, zaś w strefie lubelskiej 72 osoby na km 2. Administracyjnie województwo obejmuje 24 powiaty, w tym 4 miasta na prawach powiatu i 213 gmin, z czego 20 to gminy miejskie, 21 miejsko wiejskie i 172 gminy wiejskie. Powierzchnia topograficzna województwa jest nachylona ku północy. Rzeźba województwa układa się w 3 pasy: kotlin podgórskich, wyżyn i nizin. Część południowa: Kotlina Sandomierskato rozległe obniżenie tektoniczne z dominującymi równinami piaszczystymi. Część środkową, wyżynną, stanowią: Wyżyna Lubelska, Wyżyna Wołyńska i Roztocze. Północna część Lubelszczyzny jest słabo urzeźbioną, w większości monotonną równiną. 2.2 Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych (na podstawie danych udostępnionych przez IMGW w Warszawie) Na wszystkich stacjach meteorologicznych zlokalizowanych na obszarze województwa lubelskiego przebieg temperatur w 2010 r. zmieniał się podobnie. Średnie roczne temperatury w 2010 r. wynosiły: w Lublinie 7,5 o C, w Terespolu i Włodawie po 7,7 o C. W stosunku do roku 2009 średnie roczne temperatury były niższe: w Lublinie o 0,7 o C, w Terespolu i Włodawie o 0,4 o C. Najzimniejszym miesiącem był styczeń ze średnią miesięczną temperaturą wynoszącą: -8,6 o C na stacji w Lublinie, -9,1 o C w Terespolu, -9,0 o C we Włodawie. Najcieplejszymi zaś miesiącami były lipiec i sierpień, ze zbliżoną średnią miesięczną temperaturą na wszystkich stacjach wynoszącą od 19,4 o C do 21,6 o C (rys.1). Roczne sumy opadów atmosferycznych w 2010 r. wynosiły: w Lublinie 751,4 mm, tj. o ok. 9% więcej niż w 2009 r., w Terespolu 723,5 mm tj. o ok. 6% więcej niż w 2009 r., we Włodawie 608,6 mm tj. o ok. 20% mniej niż w roku Największe ilości opadów wystąpiły w maju w Lublinie 169,5 mm. Najniższe sumy opadów zaobserwowano na wszystkich stacjach w październiku, zawierały się one w przedziale od 7,3 mm do 12,5 mm. (rys.2). Analiza rocznych jak i zimowych kierunków wiatrów w 2010 r. wykazała, że na Lubelszczyźnie dominowały wiatry wschodnie z przewagą południowo-wschodnich, stanowiły one odpowiednio na stacjach IMGW: w Lublinie 51,0% w roku i 60,0% w sezonie zimowym, w Terespolu 56,0% w roku i 64,1% w sezonie zimowym, we Włodawie -53,0% w roku i 60,7% w sezonie zimowym. W sezonie letnim dominowały wiatry zachodnie z przewagą północno- zachodnich, które stanowiły na stacjach IMGW: w Lublinie -57,8 %, w Terespolu 51,8%, we Włodawie 55,3% wszystkich wiatrów (rys. 3). Średnie roczne prędkości wiatrów wynosiły w Terespolu 2,8 m/s, we Włodawie 3,7 m/s oraz w Radawcu 3,0 m/s. 3

6 [ o C] 25 Średnie m iesięczne tem peratury w 2010 r I II III IV V V I V II V III IX X XI XII Lublin Terespol Włodaw a Rys.1 Średnie miesięczne temperatury na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego (na podstawie danych IMGW) [mm] 200 Miesięczne sum y opadów w 2010 r I II III IV V V I V II V III IX X XI XII Lublin Terespol Włodaw a Rys.2 Miesięczne sumy opadów atmosferycznych na stacjach meteorologicznych woj. lubelskiego (na podstawie danych IMGW) 2.3. Główne źródła emisji zanieczyszczeń do powietrza Emisja przemysłowych zanieczyszczeń powietrza z zakładów szczególnie uciążliwych, tj. z sektora energetyczno-przemysłowego województwa lubelskiego (wg danych GUS), w 2009 r. wynosiła: 2,98 tys. ton pyłów (4,8% emisji krajowej), 4901,80 tys. ton gazów (2,4% emisji krajowej), co ustawia województwo lubelskie na: 11 miejscu pod względem emisji pyłów, 12 miejscu pod względem emisji gazów. Ponadto na obszarze województwa lubelskiego znaczącymi źródłami emisji zanieczyszczeń powietrza mającymi duży procentowy udział w stężeniach pyłu PM10 są: emisja liniowa tj. komunikacja, głównie transport samochodowy, oraz emisja powierzchniowa z indywidualnego ogrzewania budynków. Województwo lubelskie jest zróżnicowane pod względem rozmieszczenia źródeł emisji. Duża część województwa to obszary typowo rolnicze. Największe punktowe źródła emisji zlokalizowane są głównie w miastach. 4

7 1 4, 0 1 2, 0 1 0, 0 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 0, 0 1 4, 0 1 2, 0 1 0, 0 8, 0 6, 0 4, 0 2, 0 0, Lublin 2010 r. N NNW NNE NWW NEE cisza: W E rok sezon chłodny sezon letni 4,7% 4,1% 5,3% SWW SEE SSW SSE S Terespol 2010 r. N NNW NNE NWW NEE rok cisza: 4,7% W E sezon chłodny sezon letni 3,0% 6,3% SWW SEE SSW SSE S Włodawa 2010 r. N NNW NNE NWW W NEE E rok sezon chłodny sezon letni cisza: 2,2% 2,0% 2,5% SWW SEE SSW SSE S Rys. 3 Roczne i sezonowe róże wiatrów dla stacji meteorologicznych woj. lubelskiego 5

8 3. Opis systemu oceny Ocena za 2010 r. została wykonana w oparciu o kryteria określone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz wymienionymi we wstępie dyrektywami. Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska oraz zapisami ww. aktów prawnych ocenie podlegają następujące substancje: benzen, dwutlenek azotu, dwutlenek siarki, ołów, tlenek węgla, ozon, pył zawieszony PM10, arsen, kadm, nikiel, benzo/α/piren i po raz pierwszy pył PM2,5 dla kryteriów określonych ze względu na ochronę zdrowia ludzi, dwutlenek siarki, tlenki azotu, ozon dla kryteriów określonych ze względu na ochronę roślin. Sposoby oraz metody możliwe do zastosowania, a także zakres dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 5, poz. 31). Niniejsza ocena została wykonana w układzie i formie nakreślonej w cytowanych na wstępie Wytycznych opracowanych przez GIOŚ. Ocenę i klasyfikację wykonano dla dwu stref woj. lubelskiego zdefiniowanych w Załączniku 1 do przedmiotowych Wytycznych. Do klasyfikacji wykorzystano dane pomiarowe Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, dane pomiarowe ze stacji województw ościennych, dane udostępnione przez Zakłady Azotowe Puławy w Puławach, a także metody inne niż pomiarowe. W ocenie wykorzystano zweryfikowane wyniki pomiarów manualnych prowadzonych codziennie oraz cyklicznie na stałych stacjach pomiarowych (pomiary okresowe), a także serie pomiarowe ze stacji automatycznych. Niektóre serie pomiarowe nie mogły być podstawą oceny ze względu na niekompletność (ozon w Wilczopolu), okresowy wzrost stężeń pyłu w rejonie lokalizacji stacji przez znaczną część roku spowodowany przebudową układu komunikacyjnego (pył PM10 i b/a/p w Łęcznej). Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz klasyfikacja stref zostały osiągnięte z wykorzystaniem dostępnych w danej strefie, przewidzianych przepisami metod. Są to: wyniki pomiarów oraz obiektywne metody szacowania na podstawie wyników pomiarów okresowych, danych o wielkości i rozmieszczeniu źródeł emisji zanieczyszczeń, a także w oparciu o wyniki pomiarów wykonywanych w innej strefie (tabela 10.2). O zaliczeniu strefy do określonej klasy decydują obszary o potencjalnie najwyższych stężeniach zanieczyszczenia na terenie strefy. Za podstawę określenia klasy strefy uznano metody oceny zastosowane w tych obszarach. Klasyfikacji stref dokonano oddzielnie dla dwu grup kryteriów: - określonych w celu ochrony zdrowia (dla terenu kraju, uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej), - określonych w celu ochrony roślin. W ocenie wyróżniono dwa poziomy agregacji wyników klasyfikacji stref: Poziom 1: klasyfikacja wg parametrów (klasyfikację przeprowadzono dla każdego zanieczyszczenia, dla każdego parametru znajdującego zastosowanie w strefie, uwzględniając obszary ochrony uzdrowiskowej oraz różne czasy uśredniania stężeń dopuszczalnych i docelowych), Poziom 2: klasyfikacja wg zanieczyszczeń (każdej strefie przypisano jedną klasę dla każdego zanieczyszczenia, oddzielnie ze względu na kryteria dotyczące ochrony zdrowia 6

9 i ochrony roślin). Klasa wynikowa strefy dla danego zanieczyszczenia odpowiada najmniej korzystnej spośród uzyskanych z klasyfikacji według parametrów dla tego zanieczyszczenia. W niniejszej ocenie rocznej pod kątem ochrony zdrowia przeprowadzono dodatkową klasyfikację stref w odniesieniu do zanieczyszczeń, dla których istnieją zaostrzone normy dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej: SO 2, NO 2, CO i C 6 H 6. Na tych obszarach dokonano klasyfikacji także w oparciu o kryteria obowiązujące na obszarach zwykłych. Następnie połączono wyniki oceny uzyskane dla obszarów wydzielonych i dla pozostałych obszarów strefy i określono klasę wynikową dla zanieczyszczenia. 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami dotyczącymi działań na rzecz poprawy jakości powietrza bądź utrzymania jakości na dotychczasowym poziomie. Tabela 4.1. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji Klasa strefy Poziom stężeń Wymagane działania A nie przekraczający poziomu dopuszczalnego*, nie przekraczający poziomu docelowego brak B C i poziomu celu długoterminowego przekraczający poziom dopuszczalny* lecz nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji* przekraczający poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji*, przekraczający poziom docelowy, -określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych -określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych oraz wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji - opracowanie programu ochrony powietrza przekraczający poziom celu długoterminowego - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r. * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, Tabela 4.2. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony Klasa strefy Poziom stężeń Wymagane działania A nie przekraczający poziomu dopuszczalnego*, nie przekraczający poziomu docelowego, nie przekraczający poziomu celu długoterminowego, brak C przekraczający poziom dopuszczalny*, przekraczający poziom docelowy, - określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych - działania na rzecz poprawy jakości powietrza, opracowanie programu ochrony powietrza przekraczający poziom celu długoterminowego - dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do 2020 r. * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMS w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu, 7

10 5. Strefy i uzdrowiska w woj. lubelskim Zgodnie z Załącznikiem 1 do Wytycznych do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 2004/107/WE, na obszarze woj. lubelskiego ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę zdrowia ludzi podlegają 2 strefy, ocenie jakości powietrza ze względu na ochronę roślin podlega 1 strefa. Dwie miejscowości położone na terenie województwa lubelskiego tj.: Nałęczów i Krasnobród posiadają status uzdrowiska. Dla tych obszarów dokonano oceny i klasyfikacji w zakresie niektórych zanieczyszczeń w oparciu o zaostrzone kryteria, jak również, zgodnie z Wytycznymi, wykonano dodatkową klasyfikację w oparciu o kryteria przewidziane dla obszarów zwykłych. Tabela 5.1. Lista stref województwa lubelskiego do oceny jakości powietrza pod kątem wszystkich wymaganych zanieczyszczeń. L.p. Nazwa strefy Kod strefy Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone ze względu na ochronę zdrowia ze względu na ochronę roślin dla obszarów ochrony uzdrowiskowej Powierzchnia strefy [km 2 ] Liczba mieszkańców strefy * Teren wchodzący w skład strefy 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 tak nie nie m. Lublin 2. Strefa lubelska PL0602 tak tak tak *) stan na r. (wg zamieszkania) obszar województwa poza aglomeracją 6. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według kryteriów ochrony zdrowia 6.1. Dwutlenek siarki Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. dwutlenek siarki, ochrona zdrowia Obszar Oz Uz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu Wartość marginesu tolerancji w 2010 r. Dopuszczalny poziom SO 2 w powietrzu powiększony o margines tolerancji Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym μg/m 3 1 godz razy 24 godz razy 1 godz godz. 125 nie dotyczy 8

11 W rocznej ocenie jakości powietrza dla SO 2 klasyfikacji dokonano na podstawie dwu parametrów: stężeń 24-godz. i 1 godz. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 6 stanowisk. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Do analizy poziomu stężeń wykorzystano również wyniki pomiarów godzinowych wykonywanych przez Zakłady Azotowe Puławy w Puławach. Aglomeracja Lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i 24 godz. sprawdzono na podstawie serii składanej wyników pomiarów automatycznych prowadzonych początkowo przy Al. Kraśnickiej, a po przeniesieniu stacji, przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 8,1 μg/m 3, przy czym wartość ta wydaje się zawyżona z uwagi na brak znacznej ilości wyników pomiarów w sezonie letnim, kiedy to obserwuje się spadek stężeń tego zanieczyszczenia. Nie występowały wartości stężeń 1 godz. i 24 godz. wyższe od dopuszczalnych. Maksymalne stężenie 1 godzinne wynosiło 102,4 μg/m 3 i wystąpiło 16 grudnia, 24 godzinne 45,9 μg/m 3 i wystąpiło 5 grudnia. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i 24 godz. sprawdzono na podstawie 2 serii wyników pomiarów ciągłych: manualnych prowadzonych w Jarczewie i automatycznych prowadzonych w Białym Słupie, wyników pomiarów okresowych wykonywanych w 3 punktach zlokalizowanych w największych ośrodkach miejskich oraz wyniki pomiarów wykonywanych przez Z.A. Puławy. Stężenie średnie roczne wynosiło od 2,1 μg/m 3 do 6,9 μg/m 3. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych stężeń godzinowych i 24 godzinnych. Najwyższe stężenie 1 godz. w Białym Słupie wynosiło 123 μg/m 3 (35% poziomu dopuszczalnego), najwyższe 24 godz. 30 μg/m 3 (24% poziomu dopuszczalnego) i wystąpiło w Zamościu. Z uwagi na powyższe, aglomerację lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A, w tym również uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej - zarówno w klasyfikacji według norm polskich, jak również według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla SO 2 przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla SO 2, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO 2 Symbol klasy dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń SO 2 (z uwzgl. norm dla Uz oraz wg norm dla obszarów zwykłych) Symbol klasy wynikowej dla SO 2 w strefie wg norm PL 1 h 24 h wynikowa 1 h 24 h wynikowa Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A A A A A 9

12 6.2. Dwutlenek azotu Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. dwutlenek azotu, ochrona zdrowia Obszar Oz Uz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom NO 2 w powietrzu Wartość marginesu tolerancji w 2010 r. Dopuszczalny poziom NO 2 w powietrzu powiększony o margines tolerancji Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym μg/m 3 1 godz razy rok kalendarzowy nie dotyczy 1 godz. 200 rok kalendarzowy 35 nie dotyczy W rocznej ocenie jakości powietrza dla NO 2 klasyfikacji dokonano na podstawie dwu parametrów: stężeń średnich rocznych i 1 godz. Podstawę klasyfikacji w obu strefach stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 6 stanowisk. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Do analizy poziomu stężeń wykorzystano również wyniki pomiarów godzinowych wykonywanych przez Zakłady Azotowe Puławy w Puławach. Aglomeracja Lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i średnich rocznych sprawdzono na podstawie serii składanej wyników pomiarów automatycznych prowadzonych początkowo przy Al. Kraśnickiej, a po przeniesieniu stacji, przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 20,9 μg/m 3, co stanowi 52,3% stężenia dopuszczalnego. Nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego stężenia 1-godz., najwyższe wynosiło 141,7 μg/m 3 (ok. 71% dopuszczalnego) i wystąpiło 15 listopada 2010 r. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń 1 godz. i średniorocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów automatycznych prowadzonych w Puławach, manualnych prowadzonych w sposób systematyczny w Jarczewie, wyników pomiarów okresowych wykonywanych w 3 punktach zlokalizowanych w największych ośrodkach miejskich oraz wyników pomiarów 1 godz. wykonywanych przez Z.A. Puławy w Puławach. Stężenia średnie roczne nie przekraczały poziomu dopuszczalnego i wynosiły od 9,9 µg/m 3 do 18,1 µg/m 3, co stanowi maksymalnie 45,3% stężenia dopuszczalnego. Wystąpiła jedna wartość stężenia 1-godzinnego powyżej poziomu dopuszczalnego (204,7µg/m 3 ). Z uwagi na brak przekroczeń na stanowiskach zlokalizowanych na obszarach o potencjalnie najwyższych spodziewanych stężeniach: Aglomeracja Lubelska, Puławy, a także w oparciu o wyniki pomiarów okresowych prowadzonych w miastach grodzkich, obie strefy zaliczono do klasy A. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej, zarówno w klasyfikacji według norm polskich jak również według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE, również zaliczono do klasy A (tabela 6.2.2). 10

13 Tabela Klasyfikacja stref na podstawie parametrów kryterialnych określonych dla NO 2, pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO 2 Symbol klasy dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń NO 2 (z wzgl. norm dla Uz oraz wg norm dla obszarów zwykłych) Symbol klasy wynikowej dla NO 2 w strefie wg norm PL 1 h rok wynikowa 1 h rok wynikowa Aglomeracja Lubelska PL0601 A A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A A A A A 6.3. Pył zawieszony PM10 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. pył zawieszony PM10, ochrona zdrowia Obszar Oz/Uz Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu Wartość marginesu tolerancji w 2010 r. Dopuszczalny poziom PM10 w powietrzu powiększony o margines tolerancji Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym μg/m 3 24 godz razy rok kalendarzowy nie dotyczy Klasyfikacji stref dokonano z uwzględnieniem dwu wartości kryterialnych: stężeń 24- godzinnych i średnich rocznych uzyskanych z 10 stanowisk pomiarów manualnych i 2 automatycznych. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Na wszystkich stanowiskach zostało dotrzymane dopuszczalne stężenie średnie roczne obowiązujące w 2010 r. Stężenia średnie roczne wynosiły od 18,1 μg/m 3 do 39,9 μg/m 3, tj. do 99,8% poziomu dopuszczalnego. Na części stanowisk nie zostało dotrzymane kryterium w zakresie stężeń 24-godzinnych. Przekroczenia dopuszczalnego poziomu 24-godzinnego powyżej dozwolonej ilości wystąpiły łącznie na 5 stanowiskach zlokalizowanych w Aglomeracji Lubelskiej oraz w strefie lubelskiej. Z tego względu zarówno Aglomeracja Lubelska jak i strefa lubelska zostały zaliczone do klasy C. Wyniki klasyfikacji wszystkich stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla pyłu PM10 przedstawia tabela

14 Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów dla różnych czasów uśredniania stężeń PM10, ochrona zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy strefy dla poszczególnych czasów uśredniania stężeń PM10 24 h rok Symbol klasy wynikowej dla PM10 w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 C A C 2. Strefa lubelska PL0602 C A C Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy C na podstawie wyników pomiarów pyłu PM10 prowadzonych na stanowiskach: przy Al. Kraśnickiej, a po przeniesieniu stacji, przy ul. Obywatelskiej (seria składana) kod krajowy stacji: LbLublin_Krasn, LbLublinWIOS, współrzędne geograficzne - LbLublin_Krasn: długość - 22 o 31 26, szerokość - 51 o 14 50, - LbLublinWIOS : długość - 22 o 34 08,88, szerokość - 51 o 15 33,95 i przy ul.śliwińskiego 5, kod krajowy stacji: LbLublin_Sliwins_5, współrzędne geograficzne: długość - 22 o 33 06,03, szerokość - 51 o 16 23,08. Uzyskane z pomiarów serie pomiarowe charakteryzowała wysoka kompletność i pokrycie roku pomiarami wynoszące dla stanowiska LbLublin_Krasn/ LbLublinWIOS - 96,0%, dla stanowiska LbLublin_Sliwins_5 94,8%. O klasie C przesądziły stężenia 24-godzinne. Przekraczały one wartość dopuszczalną przez więcej niż 35 dni, tj. dla serii pomiarowej ze stanowiska LbLublin_Krasn/LbLublinWIOS przez 52 dni, przy LbLublin_Sliwins_5 przez 48 dni. W ocenach rocznych za lata r. Aglomeracja Lubelska zaliczana była również do klasy C. Liczbę dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego na poszczególnych stanowiskach na tle warunków termicznych zilustrowano na rys. 4. Wyniki pomiarów z 2010 r. ponownie potwierdzają występowanie przekroczeń wyłącznie w sezonie grzewczym, co świadczy o znacznym udziale sektora komunalno-bytowego w ogólnej emisji pyłu. W 2010 r. nie odnotowano dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego w miesiącach: maj wrzesień na stanowisku LbLublin_Krasn/LbLublinWIOS oraz kwiecień wrzesień na stanowisku LbLublin_Sliwins_5. [ o C] 25 Lublin Al. Kraśnicka 2CD / ul. Obywatelska I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -10 średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu 12

15 [ o C] 25 Lublin ul. Śliwińskiego I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII -10 średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu Rys. 4. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Aglomeracji Lubelskiej w 2010r. Strefa lubelska została zaliczona do klasy C na podstawie serii pomiarowych pyłu PM10 uzyskanych na stanowiskach w Białej Podlaskiej przy ul. Orzechowej, Łukowie przy ul. Browarnej 63, Radzyniu Podlaskim przy ul. Sitkowskiego 1B. Charakterystyka stanowisk: Biała Podlaska ul. Orzechowa kod krajowy stacji: LbBialaOrzechowa, współrzędne geograficzne: długość - 23 o 08 58,31, szerokość - 52 o 01 44,93. Na tym stanowisku w 2010 r. uzyskano 91,5% ważnych danych i taki sam procent pokrycia roku pomiarami. Obowiązujące kryteria nie zostały dotrzymane przez stężenia 24-godzinne. Ilość dni w roku kalendarzowym ze stężeniami powyżej dopuszczalnego 24h wynosiła 56. Łuków ul. Browarna 63 kod krajowy stacji: LbLukowBrowarna, współrzędne geograficzne: długość - 22 o 22 31,29, szerokość - 51 o 55 44,32 Na tym stanowisku w 2010 r. uzyskano bardzo wysoką kompletność wynoszącą 99,5% i taki sam procent pokrycia roku pomiarami. Obowiązujące kryteria nie zostały dotrzymane przez stężenia 24- godzinne. Ilość dni w roku kalendarzowym ze stężeniami powyżej dopuszczalnego 24h wynosiła 70. Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego 1B kod krajowy stacji: LbLukowBrowarna, współrzędne geograficzne: długość - 22 o 37 31,72, szerokość - 51 o 46 45,92 Na tym stanowisku w 2010 r. uzyskano 90,4% ważnych danych i taki sam procent pokrycia roku pomiarami. Obowiązujące kryteria nie zostały dotrzymane przez stężenia 24-godzinne. Ilość dni w roku kalendarzowym ze stężeniami powyżej dopuszczalnego 24h wynosiła 58. Liczbę dni ze stężeniami powyżej poziomu dopuszczalnego na poszczególnych stanowiskach na tle średnich miesięcznych zmian temperatur w 2010 r. zilustrowano na rys. 6, 7 i 8. Serie pomiarowe uzyskane z ww. stanowisk wykazały występowanie znacznie wyższych stężeń w sezonie chłodnym. Sezonowy rozkład stężeń pyłu PM10, jak również występowanie przekroczeń wyłącznie w sezonie grzewczym wskazuje, iż istotny wpływ na uzyskiwane stężenia ma emisja ze spalania paliw do celów grzewczych. W Białej Podlaskiej przekroczenia nie wystąpiły w okresie maj-październik, w Łukowie w okresie maj-wrzesień, w Radzyniu Podlaskim w okresie kwiecień-wrzesień.. 13

16 [ o C] 25 Biała Podlaska ul. Orzechowa I II III IV V V I V II V III IX X XI XII -10 średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu Rys.6. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Białej Podlaskiej w 2010 r. [ o C] 25 Łuków ul. Browarna I II III IV V V I V II V III IX X XI XII -10 średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu Rys.7. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Łukowie w 2010 r. [ o C] Radzyń Podlaski ul. Sitkowskiego 1B I II III IV V V I V II V III IX X XI XII średnia miesięczna temperatura Liczba przekroczeń w miesiącu Rys.8. Przekroczenia pyłu PM10 na tle warunków termicznych w Radzyniu Podlaskim w 2010 r. 14

17 Serie pomiarowe uzyskane z innych stanowisk będących podstawą oceny nie przekraczały obowiązujących kryteriów zarówno dla rocznego jak i 24-godzinnego okresu uśredniania wyników pomiarów, bądź były niekompletne i wskazywały na dotrzymywanie obowiązujących kryteriów. Wyznaczone percentyle S90,4 z serii o dużych przerwach w pomiarach w sezonie letnim są zawyżone i nie odzwierciedlają sytuacji wówczas występującej, gdyż na obszarze woj. lubelskiego dla pyłu PM10 obserwowana jest duża sezonowa zmienność stężeń. Wystąpienie przekroczeń pyłu w okresie poza grzewczym jest mało prawdopodobne. Zatem stwierdzonymi obszarami przekroczeń pyłu PM10 przez stężenia 24 godzinne w strefie lubelskiej są miasta: Biała Podlaska, Łuków i Radzyń Podlaski. Zgodnie z cytowanymi na wstępie Wytycznymi przekazanymi przez GIOŚ w lutym 2011 r. dla serii pomiarowych przekraczających poziomy dopuszczalne określono również wielkość przekroczeń poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji określony Dyrektywą 2008/50/WE. Zestawienie danych w powyższym zakresie dotyczy 5 serii pomiarowych i zawarte jest w tabeli 10.7.b. Liczba przypadków przekroczeń poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji dla poszczególnych serii wynosi od 17 do 30. Dotrzymane było zatem kryterium dla stężeń 24 godzinnych. Nie stwierdzono również przekroczeń dopuszczalnego stężenia średniorocznego powiększonego o margines tolerancji Pył zawieszony PM2,5 Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. pył zawieszony PM2,5 - ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania stężeń Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu [μg/m 3 ] Wartość marginesu tolerancji w 2010 r. [μg/m 3 ] Poziom dopuszczalny PM2,5 w powietrzu powiększony o margines tolerancji 1) [μg/m 3 ] Oz/Uz rok kalendarzowy ) wg Dyrektywy 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk manualnych. Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z wszystkich serii pomiarowych w województwie przedstawia tabela Aglomeracja Lubelska dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie serii wyników pomiarów prowadzonych w Lublinie przy ul. Śliwińskiego. Stężenie średnie roczne wynosiło 25 µg/m 3, co stanowi 100% stężenia dopuszczalnego. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów wykonywanych na terenie 3 miast: Biała Podlaska, Chełm i Zamość. Stężenie średnie roczne na obszarze Chełma wynosiło 24 μg/m 3, co stanowi 96% poziomu dopuszczalnego, zaś w Zamościu i Białej Podlaskiej odpowiednio 26 μg/m 3 i 27 μg/m 3. Zatem na terenie Zamościa i Białej Podlaskiej występujące stężenia pyłu PM2,5 zawierały się powyżej poziomu dopuszczalnego, lecz nie przekraczały poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. Z uwagi na powyższe Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy A, zaś strefę lubelską do klasy B. Wyniki klasyfikacji stref dla pyłu PM2,5 przedstawia tabela

18 Tabela Klasyfikacja stref dla pyłu PM2,5 ochrona zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej strefy Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 B 6.5. Benzen Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. benzen, ochrona zdrowia Dopuszczalny Dopuszczalna Wartość poziom C Dopuszczalny 6 H 6 częstość Okres uśredniania marginesu w powietrzu poziom C 6 H 6 przekraczania Obszar wyników tolerancji powiększony w powietrzu dopuszczalnego pomiarów w 2010 r. o margines poziomu w roku tolerancji μg/m 3 μg/m 3 μg/m 3 kalendarzowym Oz nie dotyczy rok kalendarzowy Uz 4 nie dotyczy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzenem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Podstawę klasyfikacji stanowiły wyniki pomiarów uzyskanych łącznie z 4 stanowisk (w tym 1 automatyczne, 3 z pomiarami okresowymi). Zestawienie wyznaczonych średnich rocznych z wszystkich serii pomiarowych w województwie przedstawia tabela Aglomeracja Lubelska dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie serii składanej wyników pomiarów automatycznych prowadzonych początkowo przy Al. Kraśnickiej, a po przeniesieniu stacji, przy ul. Obywatelskiej. Stężenie średnie roczne wynosiło 2,5 µg/m 3, co stanowi 50% stężenia dopuszczalnego. Strefa lubelska - dotrzymanie stężeń średnich rocznych sprawdzono na podstawie wyników pomiarów okresowych wykonanych na terenie 3 miast: Biała Podlaska, Zamość, Kraśnik. Stężenie średnie roczne wynosiło od 1,9 μg/m 3 do 2,2 μg/m 3, co stanowi maksymalnie 44% stężenia dopuszczalnego dla obszarów zwykłych i maksymalnie 55% stężenia dopuszczalnego określonego dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Z uwagi na powyższe aglomerację lubelską i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Uzdrowiska i obszary ochrony uzdrowiskowej zarówno w klasyfikacji według norm polskich jak również według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE, również zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji przedstawia tabela

19 Tabela Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych dla benzenu pod kątem ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie(z wzgl. norm dla Uz oraz wg norm dla obszarów zwykłych) Symbol klasy wynikowej dla benzenu w strefie wg norm PL Aglomeracja Lubelska PL0601 A - A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A 6.6. Ołów Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. ołów, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom Pb w powietrzu Wartość marginesu tolerancji w 2008 r. Dopuszczalny poziom Pb w powietrzu powiększony o margines tolerancji Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym μg/m 3 μg/m 3 μg/m 3 Oz rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 nie dotyczy Uz 0,5 nie dotyczy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia ołowiem dotyczą rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Aglomeracji Lubelskiej (LbLublin_Krasn/LbLublinWIOS). Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 0,0061 µg/m 3, co stanowi 1,2% poziomu dopuszczalnego. Ze względu na śladowe zanieczyszczenie powietrza ołowiem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla ołowiu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ołowiu w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla ołowiu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 17

20 6. 7. Tlenek węgla Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. tlenek węgla, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom CO w powietrzu Wartość marginesu tolerancji w 2008 r. Dopuszczalny poziom CO w powietrzu powiększony o margines tolerancji Dopuszczalna częstość przekraczania dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym μg/m 3 μg/m 3 μg/m 3 Oz godzin Uz nie dotyczy Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia tlenkiem węgla dotyczą stężeń 8-godzinnych. Wartość dopuszczalna określona jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna, spośród średnich kroczących, obliczanych co godzinę z ośmiu średnich jednogodzinnych w ciągu doby. W 2010 r. na terenie województwa lubelskiego funkcjonowało jedno stanowisko, gdzie monitorowano stężenia tlenku węgla. Jest to stanowisko zlokalizowane w Aglomeracji Lubelskiej przy Al. Kraśnickiej, a po przeniesieniu stacji, przy ul. Obywatelskiej o spodziewanych wysokich stężeniach tlenku węgla. Stężenie średnie roczne wynosiło 598,7 μg/m 3. Uzyskana wartość stężenia maksymalnego ośmiogodzinnego w 2010 r. wynosiła 59,5% poziomu dopuszczalnego. Z uwagi na powyższe, na podstawie wyników pomiarów, Aglomerację Lubelską zaliczono do klasy A. Strefę lubelską na podstawie wyników pomiarów w aglomeracji, a także w oparciu o analizę wielkości emisji, zaliczono również do klasy A. Wartość stężenia maksymalnego ośmiogodzinnego ze stanowiska w aglomeracji przeanalizowano pod kątem dotrzymywania kryteriów dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej. Wzięto pod uwagę wielkość emisji oraz wyników pomiarów mobilnych prowadzonych w latach wcześniejszych. Obszary te zarówno w klasyfikacji według norm polskich, jak również według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE, również zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów określonych dla tlenku węgla w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy dla obszaru strefy nie obejmującego obszarów ochrony uzdrowiskowej Symbol klasy dla uzdrowisk i obszarów ochrony uzdrowiskowej w strefie (z wzgl. norm dla Uz oraz wg norm dla obszarów zwykłych) Symbol klasy wynikowej dla CO w strefie wg norm PL Aglomeracja Lubelska PL0601 A - A 2. Strefa lubelska PL0602 A A A 18

21 6.8. Ozon Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. ozon, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom O 3 w powietrzu Dopuszczalna częstość przekraczania poziomu docelowego w roku kalendarzowym Termin osiągnięcia poziomu docelowego O 3 w powietrzu Oz/Uz 8 godzin 120 μg/m3 25 dni 2010 r. Okres uśredniania Poziom celu długoterminowego Termin osiągnięcia poziomu celu Obszar wyników pomiarów O 3 w powietrzu długoterminowego O 3 w powietrzu Oz/Uz 8 godzin 120 μg/m r. Kryteria oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia ozonem dotyczą stężeń 8-godzinnych. Poziom docelowy oraz poziom celu długoterminowego ozonu w powietrzu określony jest jako maksymalna średnia ośmiogodzinna spośród średnich kroczących obliczanych ze średnich jednogodzinnych w ciągu doby. Poziom docelowy uznaje się za dotrzymany jeśli liczba dni przekraczających wartość 120 μg/m 3, uśredniona w ciągu kolejnych trzech lat, wynosi nie więcej niż 25. Termin osiągnięcia poziomu docelowego O 3 określono na 2010 r. Poziom celu długoterminowego jest dotrzymany, jeżeli nie występują dni ze stężeniami o wartościach powyżej 120 μg/m 3. Termin osiągnięcia poziomu celu długoterminowego O 3 w powietrzu określono na 2020 r. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Liczba dni z przekroczeniami wartości 120 μg/m 3 na poszczególnych stacjach wynosiła: Lublin Al. Kraśnicka 2CD/Obywatelska 11,7 dni (średnia z lat ), Jarczew - 9,3 dni (średnia z lat ), Biały Słup (teren RPN) - 1,3 dni (średnia z lat ), Biała Podlaska - 2 dni ( z 2010 r.) Na wszystkich stanowiskach zlokalizowanych w woj. lubelskim dotrzymana była więc dopuszczalna częstość przekroczeń. Zatem Aglomeracja Lubelska i strefa lubelska nie przekraczają poziomu docelowego i ze względu na to kryterium, strefy te zostały zaliczone do klasy A. Odnosząc uzyskane wyniki pomiarów do drugiego kryterium jakim jest poziom celu długoterminowego stwierdzić należy, że na każdej stacji wystąpiło jego przekroczenie. Zatem w obu strefach nastąpiło przekroczenie poziomu celu długoterminowego i ze względu na to kryterium zostały one zaliczone do klasy D 2. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla ozonu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla ozonu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wg poziomu docelowego Symbol klasy wg poziomu celu długoterminowego Aglomeracja Lubelska PL0601 A D 2 2. Strefa lubelska PL0601 A D 2 19

22 6.9. Arsen Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. arsen, ochrona zdrowia Okres uśredniania Docelowy poziom arsenu Termin osiągnięcia docelowego Obszar wyników w powietrzu pomiarów ng/m 3 poziomu arsenu w powietrzu Oz/Uz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia arsenem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Aglomeracji Lubelskiej. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 1,26 ng/m 3, co stanowi 21% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza arsenem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla arsenu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla arsenu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla arsenu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Kadm Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. kadm, ochrona zdrowia Okres uśredniania Docelowy poziom kadmu Termin osiągnięcia docelowego Obszar wyników w powietrzu pomiarów ng/m 3 poziomu kadmu w powietrzu Oz/Uz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia kadmem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Lublinie. Zestawienie wyznaczonych przedstawia tabela Stężenie średnie roczne wynosiło 0,28 ng/m 3, co stanowi 5,6% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza kadmem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Dodatkowym wskazaniem była analiza wielkości emisji na obszarach stref. 20

23 Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla kadmu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla kadmu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla kadmu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Nikiel Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. nikiel, ochrona zdrowia Okres uśredniania Docelowy poziom niklu Termin osiągnięcia docelowego Obszar wyników w powietrzu pomiarów ng/m 3 poziomu niklu w powietrzu Oz/Uz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia niklem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na jednym stanowisku zlokalizowanym w Lublinie. Zestawienie wyznaczonych parametrów przedstawia tabela Wartość średnia roczna wynosiła 0,9 ng/m 3, co stanowi 4,5% poziomu docelowego. Ze względu na niewielkie zanieczyszczenie powietrza niklem w aglomeracji o największej koncentracji źródeł emisji, w tym emisji liniowej, zarówno Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla niklu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla niklu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla niklu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A 21

24 6.12. Benzo/ά/piren Tabela Kryteria będące podstawą rocznej oceny jakości powietrza za 2010 r. benzo/ά/piren, ochrona zdrowia Obszar Okres uśredniania wyników pomiarów Docelowy poziom benzo/ά/pirenu w powietrzu ng/m 3 Termin osiągnięcia docelowego poziomu benzo/ά/pirenu w powietrzu Oz/Uz rok kalendarzowy Kryterium oceny jakości powietrza pod względem zanieczyszczenia benzo/ά/pirenem dotyczy rocznego okresu uśredniania wyników pomiarów. Oceny i klasyfikacji stref dokonano na podstawie wyników pomiarów prowadzonych na 7 stanowiskach. Zestawienie parametrów wyznaczonych z poszczególnych serii pomiarowych, stanowiących podstawę oceny, przedstawia tabela Wartości średnie roczne zawierały się w przedziale od 0,51 ng/m 3 do 1,05 ng/m 3, przy czym wartość 1,05 ng/m 3 dotyczy stanowiska w Kraśniku i jest zawyżona z uwagi na przerwę w pomiarach trwającą znaczną część sezonu letniego (kompletność wynosi 50,1%). Uwzględniając powyższe, na podstawie posiadanych danych pomiarowych stwierdzono, że poziom stężeń benzo/ά/pirenu nie jest wyższy od poziomu docelowego. Zatem Aglomerację Lubelską jak i strefę lubelską zaliczono do klasy A. Wyniki klasyfikacji stref ze względu na kryterium ochrony zdrowia dla benzo/ά/pirenu przedstawia tabela Tabela Klasyfikacja stref z uwzględnieniem parametrów kryterialnych określonych dla benzo/ά/pirenu, w celu ochrony zdrowia Lp. Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla benzo/ά/pirenu w strefie Aglomeracja Lubelska PL0601 A 2. Strefa lubelska PL0602 A Zbiorcze zestawienie wynikowych klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - kryteria ochrony zdrowia W tabeli przedstawiono wyniki klasyfikacji stref dla poszczególnych zanieczyszczeń w województwie lubelskim ze względu na kryterium ochrony zdrowia. Dla żadnego zanieczyszczenia wynik oceny na terenie uzdrowiska nie zadecydował o klasie C obu stref. Dlatego prezentowane w tabeli zestawienie jest jednakowe zarówno dla klasyfikacji z uwzględnieniem krajowych norm dla uzdrowisk jak i według jednolitych kryteriów w skali kraju, zgodnych z kryteriami UE. Tabela Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu ochrony zdrowia Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej Nazwa strefy Kod strefy Lp. strefy SO 2 NO 2 PM10 Pb C 6 H 6 CO 1) O 3 As Cd Ni BaP PM2,5 1. Aglomeracja Lubelska PL0601 A A C A A A A A A A A A 2. Strefa lubelska PL0602 A A C A A A A A A A A B 1) - wg poziomu docelowego 22

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg)

Lublin. Emisja liniowa (Mg) Emisja punktowa (Mg) POWIETRZE RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 216 ROKU Powietrze Lublin Program Ochrony Środowiska Województwa Lubelskiego na lata 216-219 z perspektywą do roku 223 definiuje ochronę klimatu

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200.

Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji [μg/m3] Benzen rok godz razy 200. 1. POWIETRZE Irena Orzeł, Joanna Śluz (Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Lublinie) 1.1. Wstęp Stacja pomiarowa WIOŚ fot. archiwum WIOŚ Stan zanieczyszczenia powietrza w województwie lubelskim

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok AUTORZY : Krystyna Szymańska Michalina Bielawska Gdańsk, czerwiec 2012 I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 2012 ramach Regionalnego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji Katowice

Bardziej szczegółowo

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie

Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie Stanowisko WIOŚ w Krakowie- skala zanieczyszczeń powietrza w Małopolsce i Krakowie 1. Skala zanieczyszczenia powietrza w Polsce na przykładzie pyłów PM 10, substancji rakotwórczej benzoαpirenu i dwutlenku

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Zarząd Województwa Śląskiego

Zarząd Województwa Śląskiego Zarząd Województwa Śląskiego Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie.

Warmińsko-mazurskie. Podlaskie. Lubuskie. Podkarpackie. Lubelskie. Pomorskie. Kujawsko-pomorskie. Zachodniopomorskie. Małopolskie. Ochrona powietrza Presje Fot. Archiwum WIOŚ Zanieczyszczeniami powietrza są gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami lub też substancje występujące w ilościach

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA

STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA STRATEGIA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO W ZAKRESIE POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Ś l ą s k i e. P o z y t y w n a e n e r g i a STRATEGIA OCHRONY POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r.

Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Załącznik nr 2 do uchwały nr 94/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2017 r. Opis stanu jakości powietrza w strefie miasto Radom dotyczy roku 2015 1. Lista substancji w powietrzu, ze

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Maksymalna ilość wyników w godzinie

Maksymalna ilość wyników w godzinie 3. JAKOŚĆ POMIARÓW 3.2. Plan zapewnienia jakości W założeniach planu zapewnienia jakości w roku 2003 przyjęto wprowadzenie i wdrożenie systemu automatycznej kalibracji w stacjach AM1 i AM2. W planie ujęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 13 września 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1032 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA z dnia 13 września 2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów

Klasyfikacja grupy emitorów na podstawie sumy stężeń maksymalnych. Liczba emitorów podlegających klasyfikacji: 3. Ocena zanieczyszczenia receptorów Załącznik Nr 3 Pakiet "OPERAT FB" v. 6.5.6/2013 r. - oprograowanie do odelowania rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu atosferyczny dla źródeł istniejących i projektowanych, stosujące etodykę

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie

RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 2012 roku. Warmińsko-Mazurskie. Zachodniopomorskie Małopolskie. Kujawsko-pomorskie RAPORT O STANIE ŚRODOWISKA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO W 212 roku Powietrze Presje Zanieczyszczenia powietrza stanowią gazy, ciecze i ciała stałe obecne w powietrzu, ale nie będące jego naturalnymi składnikami,

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZARZĄD WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Dokumentacja do aktualizacji programu ochrony powietrza dla miasta Legnica, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM1, pyłu zawieszonego

Bardziej szczegółowo