INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 DLA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO wykonana na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie przez zespół w składzie: Małgorzata Landsberg-Uczciwek Naczelnik Wydziału Renata Rewaj Główny specjalista d/s monitoringu powietrza Aneta Trybuchowicz Specjalista d/s monitoringu powietrza Opracowanie graficzne: Jolanta Szablewska Wiraszka Specjalista d/s monitoringu hałasu Paweł Rakoczy - Specjalista d/s monitoringu powietrza Szczecin, czerwiec 2007 r.

2 Spis treści Str. Wstęp Podstawy prawne wykonania drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza Cel pięcioletniej oceny jakości powietrza Zakres oceny Lista zanieczyszczeń objętych oceną pięcioletnią Lista stref województwa zachodniopomorskiego podlegających ocenie dla poszczególnych zanieczyszczeń Kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego w ocenie pięcioletniej za lata Krótki opis postępowania przy wykonaniu oceny Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony zdrowia Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony roślin Potrzeby inwestycyjne wynikające z modernizacji systemu pomiarowego monitoringu powietrza w województwo zachodniopomorskim Posumowanie wyników oceny pięcioletniej ( ) dla województwa zachodniopomorskiego Wnioski ZAŁĄCZNIKI: Załącznik 1 - Wyniki klasyfikacji (Tabele 1 11) Załącznik 2 Dokumentacja wyników modelowania na potrzeby Drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za lata

3 Wstęp Na mocy art. 88 ustawy - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 j.t. z późn. zm.), przynajmniej co 5 lat, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska dokonuje oceny jakości powietrza w strefach na potrzeby ustalenia odpowiedniego sposobu ocen prowadzonych corocznie. Zgodnie z art. 87 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587), strefę stanowi: aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tysięcy; obszar jednego lub więcej powiatów położonych na obszarze tego samego województwa, niewchodzący w skład aglomeracji. Niniejsze opracowanie stanowi drugą pięcioletnią ocenę jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego i zostało wykonane w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie, w czerwcu 2007 r. Kryteriami do pięcioletniej oceny jakości powietrza są wartości górnego i dolnego progu oszacowania, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 87, poz. 798). Obowiązek wykonania takiej oceny dotyczy: dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, pyłu zawieszonego PM10, ołowiu, benzenu, tlenku węgla i ozonu przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną zdrowia ludzi; dwutlenku siarki, tlenków azotu i ozonu przy uwzględnieniu kryteriów związanych z ochroną roślin. W wyniku oceny dokonuje się klasyfikacji stref, odrębnie pod kątem poziomu każdej substancji. Z klasą wiążą się bezpośrednio określone wymagania dotyczące metod ocen rocznych (pomiary, modelowanie, metody szacunkowe, metody łączone), a także minimalnej liczby stanowisk pomiarów stężeń zanieczyszczenia na terenie strefy. Klasyfikacja stref jest weryfikowana co 5 lat. W przypadku gdy całkowita krajowa ilość substancji wprowadzanej do powietrza ulegnie zmianie o co najmniej 20% przed upływem 5 lat, weryfikacja powinna być prowadzona częściej. W województwie zachodniopomorskim pierwsza ocena 5-letnia, tzw. ocena wstępna została przeprowadzona w 2001 r. i obejmowała okres od Stanowiła ona I etap realizacji działań związanych z przystosowaniem polskiego systemu oceny i sterowania jakością powietrza do wymagań przepisów Unii Europejskiej (przeniesionych na grunt polski przez obowiązującą od 1 października 2001 r. ustawę - Prawo ochrony środowiska). Obecna ocena pięcioletnia, wykonywana w 2007 r. obejmuje lata i opiera się na kryteriach i zapisach zawartych w prawie polskim (zgodnych z określonymi w dyrektywach UE) lub w dyrektywach (w przypadku istnienia różnic). Należy podkreślić, iż w przypadku pyłu PM10 i zawartości ołowiu w pyle oraz ozonu, odnosi się ona do nowego układu stref. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445), wyniki pięcioletniej oceny jakości powietrza Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska w terminie do dnia 30 czerwca roku następnego, licząc od ostatniego dnia roku, z którego dane wykorzystano do dokonania klasyfikacji stref. 5

4 1. Podstawy prawne wykonania drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza Przywołane w tym punkcie przepisy prawne dotyczą zarówno aktów już obowiązujących jak też wchodzących w życie w drugiej połowie 2007 r., a także projektowanych aktów prawnych, w przekonaniu, że zostaną one uchwalone w 2007 r. Należy jednak zaznaczyć, iż u podstaw wszystkich działań monitoringowych leżą ogólne kompetencje Inspekcji Ochrony Środowiska dotyczące organizowania, koordynowania i prowadzenia badań jakości środowiska oraz obserwacji i oceny jego stanu zapisane w art. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2002 r. nr 112 poz.982 z późn. zm.). Wykonanie w 2007 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pięcioletniej oceny jakości powietrza obejmującej lata , dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6, O 3 zostało zapisane w,zaakceptowanym przez Ministra Środowiska, Programie Państwowego Monitoringu Środowiska na lata W części dotyczącej województwa zachodniopomorskiego zadanie to zapisane jest również w Programie Monitoringu Środowiska w Województwie Zachodniopomorskim w latach Przedstawiona ocena pięcioletnia została wykonana w oparciu o następujące przepisy polskiego prawa, do którego implementowano prawo wspólnotowe Unii Europejskiej: ustawa z dnia r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902 z późn. zm.); ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587) wejście w życie w sierpniu 2007 r.; rozporządzenie MŚ z dnia r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz. 798); rozporządzenie MŚ z dnia r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji (Dz. U. Nr 87, poz. 796); rozporządzenie MŚ z dnia r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz. U. Nr 63, poz. 445); projekt rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. Do wykonania oceny wykorzystano opracowane przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Wskazówki do przeprowadzenia drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza wykonywanej na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska i do określenia wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NOx, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Warszawa 2007 r. Istotne elementy tych wskazówek zostały zacytowane w niniejszym opracowaniu. 2. Cel pięcioletniej oceny jakości powietrza Ocena jakości powietrza wykonywana na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska ma na celu zgromadzenie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym określenie metod jakimi powinny być dokonywane oceny roczne oraz potrzeb w zakresie prowadzenia pomiarów stężeń określonych zanieczyszczeń powietrza. Podstawowe cele, to: dokonanie klasyfikacji stref na podstawie kryteriów stosowanych w ocenie pięcioletniej (progów oszacowania) pod kątem zaplanowania systemu ocen corocznych; wskazanie obszarów, gdzie występują przekroczenia lub istnieje prawdopodobieństwo przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji; uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy. Wyniki oceny pięcioletniej są podstawą do określenia kierunków reorganizacji istniejącego systemu monitoringu jakości powietrza w odniesieniu do metod ocen corocznych, minimalnej liczby stanowisk pomiarów stężeń każdego z zanieczyszczeń, zaplanowania inwestycji w tym zakresie. 6

5 3. Zakres oceny 3.1. Lista zanieczyszczeń objętych oceną pięcioletnią Lista zanieczyszczeń objętych pięcioletnią oceną obejmuje: dla kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia ludzi: benzen (C 6 H 6 ), dwutlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), ołów (Pb), tlenek węgla (CO), ozon (O 3 ) i pył zawieszony PM10; dla kryteriów określonych w celu ochrony roślin: dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu (NO x ), ozon (O 3 ) Lista stref województwa zachodniopomorskiego podlegających ocenie dla poszczególnych zanieczyszczeń Przepisy prawne definiują system oceny jakości powietrza oparty na klasyfikacji stref w województwie. Strefami są powiaty bądź aglomeracje. Począwszy od 2008 r. roczna ocena jakości będzie wykonywana w oparciu o nowy układ stref w zależności od rodzaju zanieczyszczenia, co ma na celu optymalizację działań monitoringowych i zróżnicowanie struktury sieci pomiarowych zależnie od zanieczyszczenia i jego charakterystyki. Listę stref województwa zachodniopomorskiego, podlegających ocenie w odniesieniu do poszczególnych zanieczyszczeń przedstawiono w Tabelach Tabela 3.1. Lista stref województwa zachodniopomorskiego, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod kątem zawartości benzenu(c 6 H 6 ), dwutlenku azotu (NO 2 ), tlenków azotu (NO x ), dwutlenku siarki (SO 2 ) oraz tlenku węgla (CO) L.p. Województwo Nazwa strefy Kod strefy 1. zachodniopomorskie Aglomeracja Szczecińska PL.32.a zachodniopomorskie powiat białogardzki PL.32.p zachodniopomorskie powiat choszczeński PL.32.p zachodniopomorskie powiat drawski PL.32.p zachodniopomorskie powiat goleniowski PL.32.p zachodniopomorskie powiat gryficki PL.32.p zachodniopomorskie powiat gryfiński PL.32.p zachodniopomorskie powiat kamieński PL.32.p zachodniopomorskie powiat kołobrzeski PL.32.p zachodniopomorskie powiat koszaliński PL.32.p zachodniopomorskie powiat łobeski PL.32.p zachodniopomorskie miasto Koszalin PL.32.m zachodniopomorskie miasto Świnoujście PL.32.m zachodniopomorskie powiat myśliborski PL.32.p zachodniopomorskie powiat policki PL.32.p zachodniopomorskie powiat pyrzycki PL.32.p zachodniopomorskie powiat sławieński PL.32.p zachodniopomorskie powiat stargardzki PL.32.p zachodniopomorskie powiat szczecinecki PL.32.p zachodniopomorskie powiat świdwiński PL.32.p zachodniopomorskie powiat wałecki PL.32.p Biorąc pod uwagę specyfikę zanieczyszczenia powietrza ozonem, w tym małe zróżnicowanie stężenia na sporych obszarach pozamiejskich, strefy stanowią: aglomeracja oraz pozostały obszar województwa. W przypadku województwa zachodniopomorskiego jest to więc 1 aglomeracja (Szczecin) oraz strefa zachodniopomorska. 7

6 Tabela 3.2. Strefy województwa zachodniopomorskiego, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod kątem zawartości ozonu (O 3 ) Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy 1. zachodniopomorskie Aglomeracja Szczecińska PL.32.a zachodniopomorskie strefa zachodniopomorska PL.32.w.ba.00 Lista stref w województwie, w których od 2008 r. dokonywać się będzie ocen jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10 oraz ołowiu w pyle zawieszonym PM10, zawarta jest w Załączniku nr 3 rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza. W strefach tych od 2008 r. będzie również wykonywana ocena jakości powietrza pod kątem zawartości w pyle PM10 - arsenu, kadmu, niklu i benzo(a)pirenu (wstępna ocena dla tych zanieczyszczeń została wykonana przez WIOŚ w Szczecinie w czerwcu 2006 r.). Tabela 3.3. Lista stref, w których dokonuje się ocen jakości powietrza pod kątem zawartości pyłu zawieszonego PM10 oraz ołowiu (Pb) Lp. Województwo Nazwa strefy Kod strefy Nazwy powiatów, z których składa się strefa 1. Aglomeracja Szczecińska PL.32.a powiat m.szczecin 2. powiat choszczeński PL.32.p powiat choszczeński 3. powiat goleniowski PL.32.p powiat goleniowski 4. strefa gryficko-kamieńska powiat gryficki PL.32.z powiat kamieński 5. powiat gryfiński PL.32.p powiat gryfiński 6. powiat myśliborski PL.32.p powiat myśliborski 7. powiat policki PL.32.p powiat policki 8. powiat pyrzycki PL.32.p powiat pyrzycki 9. powiat stargardzki PL.32.p powiat stargardzki 10. zachodniopomorskie powiat łobeski PL.32.p powiat łobeski 11. miasto Świnoujście PL.32.m powiat m. Świnoujście 12. powiat białogardzki strefa białogardzko-świdwińska PL.32.z powiat świdwiński 13. strefa drawsko-wałecka powiat drawski PL.32.z powiat wałecki 14. powiat kołobrzeski PL.32.p powiat kołobrzeski 15. strefa koszalińsko-sławieńska powiat koszaliński PL.32.z powiat sławieński 16. powiat szczecinecki PL.32.p powiat szczecinecki 17. miasto Koszalin PL.32.m powiat m. Koszalin 8

7 4. Kryteria stosowane w ocenie pięcioletniej. Podstawę klasyfikacji stref w pięcioletniej ocenie jakości powietrza stanowią wartości górnego i dolnego progu oszacowania, określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. nr 87, poz. 798). Górny oraz dolny próg oszacowania oznacza procentową część dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu określonego dla obszarów zwykłych (bez uwzględnienia poziomów dopuszczalnych określonych dla uzdrowisk i parków narodowych). Zgodnie z art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska, w wyniku oceny pięcioletniej dokonuje się klasyfikacji stref, odrębnie pod katem poziomu każdej substancji, wyodrębniając strefy, w których: przekroczone są poziomy dopuszczalne, poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego i jest wyższy od górnego progu oszacowania, poziom substancji nie przekracza górnego progu oszacowania i jest wyższy od dolnego progu oszacowania, poziom substancji nie przekracza dolnego progu oszacowania. W ocenie dokonywanej w oparciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia uwzględnia się obszar każdej strefy, natomiast klasyfikacja stref na podstawie kryteriów dotyczących ochrony roślin nie obejmuje stref będących aglomeracjami lub miastami na prawach powiatu. Przekroczenie górnego lub dolnego progu oszacowania oceniane jest na podstawie danych pomiarowych o stężeniach danego zanieczyszczenia w każdej strefie z okresu ostatnich pięciu lat. Niniejsza ocena obejmuje lata Próg oszacowania uznaje się za przekroczony: w przypadku benzenu, dwutlenku azotu, tlenków azotu, dwutlenku siarki, ołowiu, pyłu PM10 i tlenku węgla jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekraczany w trzech lub więcej odrębnych latach, w przypadku ozonu jeżeli podczas pięciu poprzednich lat był on przekroczony nawet w jednym roku. Jeżeli dostępne dane obejmują okres krótszy niż pięć lat, oceny przekroczeń górnego i dolnego progu oszacowania można dokonywać na podstawie krótkookresowych kampanii pomiarowych prowadzonych w miejscach o potencjalnie najwyższych stężeniach zanieczyszczenia, a także w oparciu o wyniki modelowania matematycznego wykonywanego na podstawie inwentaryzacji emisji. Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach). Gorszy wynik klasyfikacji nie świadczy o tym, że jakość powietrza na obszarze całej strefy nie spełnia określonych kryteriów, lecz jest sygnałem, że na terenie strefy istnieje lokalny problem, który wymaga rozwiązania i powinien być wzięty przy planowaniu modernizacji systemu ocen rocznych. Jeżeli dla danego zanieczyszczenia podstawę klasyfikacji pod kątem ochrony zdrowia stanowi więcej niż jeden parametr (np. stężenie średnie 1-godz. i średnie roczne w przypadku NO 2 lub stężenie średnie dobowe i średnie roczne w przypadku PM10), wówczas o zaliczeniu strefy do określonej klasy decyduje parametr, którego wartość daje mniej korzystny rezultat klasyfikacji (gorszą klasę obszaru i większe wymagania co do metod ocen rocznych). Wymagania dotyczące stosowania określonych metod w ocenach rocznych przedstawiono w Tabeli 4.1, a w Tabeli

8 Tabela 4.1. Wymagane metody ocen rocznych prowadzonych w oparciu o kryteria dotyczące ochrony zdrowia, w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia występujących w aglomeracji lub innej strefie Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w aglomeracji/innej strefie Powyżej górnego progu oszacowania w tym powyżej poziomu dopuszczalnego Pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania Poniżej dolnego progu oszacowania Obszar Aglomeracje i inne strefy Aglomeracje i inne strefy Aglomeracje Aglomeracje Inne strefy Zanieczyszczenie SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen, O 3 SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen SO 2, NO 2, O 3 (zanieczyszcz enia, dla których określono poziomy alarmowe) PM10, Pb, CO, benzen SO 2, NO 2, PM10, Pb, CO, benzen Klasa aglomeracji/innej strefy uzyskana w ocenie pięcioletniej 3a 3b 2 1a 1b Inne strefy O 3 1c Wymagania dotyczące metod ocen corocznych (ochrona zdrowia) Pomiary wysokiej jakości w stałych punktach. Wyniki pomiarów w stałych punktach mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania Obowiązek lub priorytet prowadzenia pomiarów wysokiej jakości na obszarach przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefie Pomiary w stałych punktach program mniej intensywny. Wyniki pomiarów w stałych punktach uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania Przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe w aglomeracji w połączeniu z pomiarami wskaźnikowymi, modelowaniem matematycznym, obiektywnymi metodami szacowania Wystarczające mogą być: modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe Pomiary w stałych punktach w ograniczonym zakresie, w połączeniu z innymi metodami oceny 10

9 Tabela 4.2. Wymagane metody ocen rocznych dla SO 2, NO x i O 3 dokonywanych w oparciu o kryteria dotyczące ochrony roślin, w zależności od poziomu stężeń zanieczyszczenia występujących w strefie Najwyższe stężenia zanieczyszczenia w strefie Powyżej górnego progu oszacowania Pomiędzy górnym i dolnym progiem oszacowania Poniżej dolnego progu oszacowania klasa strefy uzyskana w ocenie pięcioletniej R3 R2 R1 Wymagania dotyczące metod ocen rocznych (ochrona roślin) Pomiary 1 stacja na km 2 Wyniki pomiarów w stałych punktach mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich, jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania Pomiary 1 stacja na km 2 Wyniki pomiarów w stałych punktach mogą być uzupełniane informacjami z innych źródeł, takich, jak: pomiary wskaźnikowe, modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania Wystarczające mogą być: modelowanie matematyczne, obiektywne metody szacowania, pomiary wskaźnikowe 5. Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego w ocenie pięcioletniej za lata Krótki opis postępowania przy wykonaniu oceny Do przeprowadzenia oceny pięcioletniej i dokonania klasyfikacji stref województwa zachodniopomorskiego, zgodnie z art. 88 ustawy Prawo ochrony środowiska wykorzystano wszystkie dostępne dane pozyskiwane w ramach funkcjonującego w województwie w latach systemu oceny jakości powietrza, które stanowiły podstawę do wykonywanych w tym okresie 5 obowiązkowych ocen rocznych. W systemie tym, oprócz Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska uczestniczyły również: Państwowa Inspekcja Sanitarna WSSE w Szczecinie oraz Zespół Elektrowni Dolna Odra. Na system oceny jakości powietrza składały się: Pomiary wysokiej jakości na stałych stacjach monitoringu pomiary ciągłe prowadzone z zastosowaniem dobrej klasy mierników automatycznych. Łącznie tego typu pomiary: SO 2, NO 2, NO x, C 6 H 6, CO, pyłu zawieszonego PM10 i pyłu ogółem (TSP) wykonywane były na 7 stacjach, z czego 3 zlokalizowane w mieście Szczecinie, 3 w powiecie gryfińskim, 1 w powiecie stargardzkim; Pomiary manualne na stałych stacjach monitoringu prowadzone codziennie. Pomiary tego rodzaju obejmowały pył zawieszony PM10-6 stanowisk oraz SO 2, NO 2 i pył metodą reflektometryczną (BS) - 8 stacji pomiarowych; Pomiary manualne na stałych stacjach monitoringu prowadzone w trybie cyklicznym (co 5 dni), traktowane jako mniej intensywne 5 stacji pomiarów SO 2, NO 2 i pyłu metodą reflektometryczną (BS), Pomiary wskaźnikowe metodą pasywną wykonywane przez WIOŚ w Szczecinie we wszystkich strefach województwa zachodniopomorskiego. W przypadku pomiarów SO 2 i NO 2 75 stacji, w przypadku pomiarów benzenu 28 stacji; Obliczenia z wykorzystaniem matematycznego modelu rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w powietrzu i danych dotyczących emisji. W ocenie wykorzystano obliczenia modelowe wykonywane przez WIOŚ w Szczecinie w ramach ocen rocznych, uwzględniając obowiązujące kryteria oceny. Stosowany w obliczeniach model Calmet/Calpuff. Obliczenia dla stref zlokalizowanych w zachodniej i południowo-zachodniej części województwa uwzględniały napływ transgranicznych zanieczyszczeń z obszaru Niemiec; 11

10 Obiektywne metody szacowania, wykorzystujące informacje o emisji zanieczyszczeń. W tym przypadku wykorzystano dane z inwentaryzacji emisji wykonywanych na potrzeby obliczeń modelowych. Dane pomiarowe wykorzystano z tych stanowisk, które spełniały warunek kompletności serii rocznych i funkcjonowały przynajmniej 3 lata w okresie Lokalizację stacji pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie pięcioletniej przedstawiono na Mapie 5.1. Wyniki pomiarów za okres znajdują się w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Szczecinie, w wojewódzkiej bazie danych JPOAT. Dokumentację wyników modelowania na potrzeby Drugiej pięcioletniej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego za lata stanowią mapy zamieszczone w Załączniku 2. 12

11 Mapa 5.1. Województwo zachodniopomorskie - lokalizacja stacji pomiarowych, z których wyniki wykorzystano w ocenie pięcioletniej

12 5.2. Wyniki klasyfikacji stref na potrzeby ustalenia sposobu oceny jakości powietrza dla kryterium ochrony zdrowia Wyniki klasyfikacji - listę stref objętych oceną, metody wykorzystane w ocenie pięcioletniej ( ) oraz wymagane metody ocen rocznych dla poszczególnych zanieczyszczeń, przedstawiono w Załączniku 1 (Tabele 1 11). Zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji poszczególnych stref, pod kątem poziomu danej substancji, przedstawiono w Tabeli 5.1 oraz na mapach (Rysunek 5.2). Tabela 5.1. Województwo zachodniopomorskie - zbiorcze zestawienie wyników klasyfikacji stref pod kątem poziomu danej substancji (klasy wynikowe) na podstawie oceny pięcioletniej za lata cel: ochrona zdrowia Klasa wynikowa strefy Nazwa strefy cel ochrona zdrowia (OZ) C 6 H 6 NO 2 SO 2 CO PM10 Pb O 3 Aglomeracja Szczecińska 1b 3b 1a 1b 3b 1b 3a miasto Koszalin 1b 1b 1b 1b 3b 1b miasto Świnoujście 1b 1b 1b 1b 3b 1b powiat białogardzki 1b 1b 1b 1b powiat choszczeński 1b 1b 1b 1b 1b 1b powiat drawski 1b 1b 1b 1b powiat goleniowski 1b 1b 1b 1b 1b 1b powiat gryficki 1b 1b 1b 1b powiat gryfiński 1b 1b 1b 1b 3b 1b powiat kamieński 1b 1b 1b 1b powiat kołobrzeski 1b 1b 1b 1b 2 1b powiat koszaliński 1b 1b 1b 1b powiat łobeski 1b 1b 1b 1b 1b 1b powiat myśliborski 1b 1b 1b 1b 3b 1b powiat policki 1b 1b 1b 1b 3a 1b powiat pyrzycki 1b 1b 1b 1b 1b 1b powiat sławieński 1b 1b 1b 1b powiat stargardzki 1b 1b 1b 1b 3b 1b powiat szczecinecki 1b 1b 1b 1b 3a 1b powiat świdwiński 1b 1b 1b 1b powiat wałecki 1b 1b 1b 1b strefa białogardzko-świdwińska 1b 1b strefa drawsko-wałecka 1b 1b strefa gryficko-kamieńska 1b 1b strefa koszalińsko-sławieńska 1b 1b strefa zachodniopomorska 3a 1b poziom substancji poniżej dolnego progu oszacowania wystarczające do ocen rocznych: modelowanie, pomiary wskaźnikowe, szacowanie 1a - poziom substancji poniżej dolnego progu oszacowania - przynajmniej jedno stanowisko pomiarowe w aglomeracji 2 poziom substancji pomiędzy górnym a dolnym progiem oszacowania program pomiarowy mniej intensywny 3a poziom substancji powyżej górnego progu oszacowania - pomiary wysokiej jakości w stałych punktach. 3b poziom substancji powyżej poziomu dopuszczalnego - pomiary wysokiej jakości na obszarach przekroczeń poziomów dopuszczalnych w strefie 14

13 Rysunek 5.2. Województwo zachodniopomorskie - wyniki klasyfikacji stref pod kątem poziomu danej substancji (klasy wynikowe) na podstawie oceny pięcioletniej za lata cel: ochrona zdrowia 15

14 c.d. Rysunek 5.2. Województwo zachodniopomorskie - wyniki klasyfikacji stref pod kątem poziomu danej substancji (klasy wynikowe) na podstawie oceny pięcioletniej za lata cel: ochrona zdrowia 16

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9 Spis treści Wstęp... 5 1. Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r... 6 1.1. Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2009 za rok 2008... 6 2. Województwo zachodniopomorskie...

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r.

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r. 2.3. Eisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości eisji wykorzystano do obliczeń odelowych za 2005 r. przeprowadzono w oparciu o wszystkie ożliwe do uzyskania inforacje,

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN

WSTĘP CELE I ZADANIA PMŚ STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ BLOK: PRESJE. BLOK: STAN SPIS TREŚCI strona WSTĘP......3 1. CELE I ZADANIA PMŚ...3 2. STRUKTURA FUNKCJONALNA PMŚ...4 3. BLOK: PRESJE......5 4. BLOK: STAN...9 4.1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...9 4.1.1. Monitoring chemizmu

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg-Uczciwek Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek

Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie Małgorzata Landsberg-Uczciwek Naczelnik Wydziału Renata Rewaj Główny specjalista d/s monitoringu

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5.

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5. 1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w roku 4. Wykresy 5. Komentarz 1. akty prawne W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza

1. Podsystem monitoringu jakości powietrza Spis treści Wprowadzenie... 2 1. Podsystem monitoringu jakości powietrza...3 2. Podsystem monitoringu jakości... 12 2.1. Monitoring jakości powierzchniowych...12 2.2. Monitoring jakości podziemnych...30

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Grudzień 2011 REDAKTOR WYDANIA MAŁGORZATA LANDSBERG UCZCIWEK OPINIUJĄCY ANDRZEJ MILUCH, SŁAWOMIR KONIECZNY OPRACOWANO W WYDZIALE MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

III. Ocena jakości powietrza

III. Ocena jakości powietrza III. Ocena jakości powietrza III.1. Emisja Pod pojęciem emisji rozumie się wprowadzanie do powietrza, bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku działalności człowieka. Rodzaje i ilość

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

1. Podsystem: monitoring jakości powietrza

1. Podsystem: monitoring jakości powietrza 1. Podsystem: monitoring jakości powietrza 11 1. Podstawa prawna Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zmianami) w art. 85 95

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje.

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Samorządowa jednostka organizacyjna Dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący Zespołu ds. jakości

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Dominik Kobus Obszar objęty oceną jakości powietrza Ocena w 18 strefach dla: SO2, NO2, PM10,

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) System monitoringu powietrza Oleśnicy Data: 2017-01-20 Autor: Paweł Bielański W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r.

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Luty 2010 r. Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI

INFORMATOR POWIAT STARGARDZKI INFORMATOR ZAWIERAJĄCY DANE TELEADRESOWE PODMIOTÓW ORAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH, A TAKŻE ZAKRES REALIZOWANYCH PRZEZ NIE ODDZIAŁYWAŃ, W SZCZEGÓLNOŚCI KOREKCYJNO EDUKACYJNYCH WOBEC OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection Wstęp Fotografia VI.1. Elektrownia wiatrowa w województwie zachodniopomorskim (źródło: WIOŚ w Szczecinie) O stanie czystości powietrza decyduje zawartość w nim różnorodnych

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW Załącznik Nr 1 Tabele dokumentacja wykorzystanych na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 Tabela 1 Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIRKI (SO 2 ) pomiary

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo