OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU"

Transkrypt

1 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław, 30 kwietnia 2016 r.

2 Zakres prezentacji Podstawy i cele oceny rocznej Podział województwa na strefy Wyniki klasyfikacji stref Obszary przekroczeń Przyczyny przekroczeń Zmiany obszarów przekroczeń w ostatnich latach Ocena dostępna na stronie internetowej WIOŚ Wrocław: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 2

3 Podstawy oceny rocznej Zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska wojewódzki inspektor ochrony środowiska dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, dla każdej substancji odrębnie, według określonych kryteriów. Wyniki ocen dla danego województwa są przekazywane zarządowi województwa w celu opracowania lub aktualizacji programów ochrony powietrza i prowadzenia działań w zakresie ochrony powietrza oraz Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska, który na ich podstawie dokonuje zbiorczej oceny jakości powietrza w skali kraju. Art. 89. [Dokonywanie oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie oraz klasyfikacja stref] 1. Wojewódzki inspektor ochrony środowiska, w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku, dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom odpowiednio: 1) przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji; 2) mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji; 3) nie przekracza poziomu dopuszczalnego; 4) przekracza poziom docelowy; 5) nie przekracza poziomu docelowego; 6) przekracza poziom celu długoterminowego; 7) nie przekracza poziomu celu długoterminowego. 1a. Wyniki oceny oraz klasyfikację stref, o których mowa w ust. 1, wojewódzki inspektor ochrony środowiska niezwłocznie przekazuje zarządowi województwa. 1b. W przypadku udokumentowania wpływu zanieczyszczeń pochodzących ze źródeł naturalnych lub solenia i piaskowania dróg w okresie zimowym na poziom substancji w powietrzu, wojewódzki inspektor ochrony środowiska może, kierując się stopniem wpływu zanieczyszczeń pochodzących z tych źródeł na przekroczenia poziomów dopuszczalnych, uwzględnić w ocenie poziomów substancji w powietrzu wpływ tych zanieczyszczeń. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 3

4 Cele oceny rocznej Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym aglomeracji, w zakresie umożliwiającym: Dokonanie klasyfikacji stref na podstawie poziomów substancji w powietrzu: dopuszczalnych, docelowych i celów długoterminowych, określonych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. (Dz.U ) oraz w Dyrektywach 2008/50/WE i 2004/107/WE. Klasyfikacja jest podstawą do określenia potrzeby podjęcia i prowadzenia określonych działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (w tym opracowywania programów ochrony powietrza POP). Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach zanieczyszczeń na obszarze strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach. Informacje te są niezbędne do określenia obszarów wymagających podjęcia działań na rzecz poprawy jakości powietrza (redukcji stężeń zanieczyszczeń) lub w przypadku uznania wymaganych informacji za niewystarczające do przeprowadzenia dodatkowych badań we wskazanych rejonach. Wskazanie prawdopodobnych przyczyn przekroczeń stężeń zanieczyszczeń w określonych rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji). Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 4

5 Podział województwa na strefy dolnośląskiego na strefy Monitoring jakości powietrza, prowadzony jest przez Inspekcję Ochrony Środowiska (IOŚ) / Wojewódzkie Inspektoraty Ochrony Środowiska (WIOŚ) w 46 strefach w Polsce: 12 aglomeracjach > 250 tys. mieszkańców 18 miastach powyżej 100 tys. mieszkańców 16 obszarach nie wchodzących w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców Strefy w województwie dolnośląskim: aglomeracja wrocławska miasto Legnica miasto Wałbrzych strefa dolnośląska pozostały obszar województwa Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 5

6 Państwowy Monitoring Środowiska Dolny Śląsk Ocena jakości powietrza na Dolnym Śląsku PMŚ: POMIARY+MODELOWANIE = ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA PRZEKROCZENIA NORM JAKOŚCI POWIETRZA PROGRAM OCHRONY POWIETRZA = DZIAŁANIA NAPRAWCZE Podstawa ocen jakości powietrza w woj. dolnośląskim: pomiary: ciągłe pomiary automatyczne, pomiary manualne prowadzone codziennie (łącznie 27 stacji pomiarowych w 2015 r.), w tym 2 stacje przewoźne (zmiana lokalizacji co roku) modelowanie rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w atmosferze na podstawie danych o emisjach z zakładów przemysłowych, transporcie samochodowym, niskiej emisji, rolnictwie, napływie zanieczyszczeń spoza województwa, danych geograficznych oraz danych meteorologicznych Do oceny są brane wyłącznie serie i dane pomiarowe spełniające wymagania dotyczące jakości pomiarów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 6

7 Ocena jakości powietrza: normy, mierzone zanieczyszczenia Normy określone dla kryterium ochrony zdrowia ludzi: Poziom alarmowy Poziom informowania o ryzyku wystąpienia przekroczenia poziomu alarmowego Poziom dopuszczalny standard jakości powietrza Poziom docelowy ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie i technologicznie uzasadnionych działań 1 godzinny: SO 2, NO 2, O 3, 1 godzinny: O 3, 24 godzinny: PM10 24 godzinny: PM10 1 godzinny: SO 2, NO 2, 8 godzinny: CO 24 godzinny: PM10, SO 2 średnioroczny: NO 2, benzen, PM10, PM2.5, Pb 8 godzinny: O 3 średnioroczny: Cd, Ni, As, B(a)P Plan Działań Krótkoterminowych: INFORMOWANIE SPOŁECZEŃSTWA Uwzględnione w ocenie rocznej Program Ochrony Powietrza: DZIAŁANIA NAPRAWCZE Poziom celów długoterminowych 8 godzinny: O 3 Program Ochrony Środowiska: CEL DO OSIĄGNIĘCIA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 7

8 Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny Klasy stref dla substancji, dla których obowiązują poziomy dopuszczalne (SO 2, NO 2, NO x, CO, C 6 H 6, pył PM10, pył PM2.5, Pb w pyle PM10) Klasa strefy A C Poziom stężeń zanieczyszczeń nie przekraczający poziomu dopuszczalnego powyżej poziomu dopuszczalnego Wymagane działania utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania najlepszej jakości powietrza zgodnej ze zrównoważonym rozwojem określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza POP w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych Klasy stref dla substancji, dla których obowiązują poziomy docelowe (O 3 oraz As, Cd, Ni, BaP w pyle PM10) Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczeń Wymagane działania A nie przekraczający poziomu docelowego brak dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych C powyżej poziomu docelowego opracowanie lub aktualizacja programu ochrony powietrza, w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów docelowych w powietrzu Klasy stref dla ozonu w odniesieniu do poziomu celu długoterminowego Klasa strefy Poziom stężeń zanieczyszczeń Wymagane działania D1 nie przekraczający poziomu celu długoterminowego brak D2 powyżej poziomu celu długoterminowego dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego do roku 2020 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 8

9 Zasady klasyfikacji stref Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów: określonych w celu ochrony zdrowia ludzi (wszystkie strefy), określonych w celu ochrony roślin (z wyłączeniem stref aglomeracji oraz stref miast powyżej 100 tys. mieszkańców). Zaliczenie strefy do określonej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących na jej obszarze i wiąże się z określonymi wymaganiami w zakresie działań na rzecz poprawy jakości powietrza (w przypadku, gdy nie są spełnione odpowiednie kryteria) lub na rzecz utrzymania tej jakości (jeżeli spełnia ona przyjęte standardy). Klasyfikacji stref dokonuje się dla każdego zanieczyszczenia oddzielnie, na podstawie najwyższych stężeń (tzn. występujących w najbardziej zanieczyszczonych rejonach) na obszarze każdej strefy. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza, że jakość powietrza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C nie oznacza także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jakości powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) i dla określonych zanieczyszczeń włączając konieczność opracowania programu ochrony powietrza POP, o ile program taki nie został opracowany wcześniej dla danego zanieczyszczenia i obszaru. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 9

10 Klasyfikacja stref województwa dolnośląskiego za 2015 rok Ochrona zdrowia ludzi Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń SO 2 NO 2 CO C 6 H 6 O 3 \1 O 3 \2 PM10 PM2.5 \3 Pb As Cd Ni BaP agl. wrocławska PL0201 A C A A A D2 C C A A A A C miasto Legnica PL0202 A A A A A D2 C C A C A A C miasto Wałbrzych PL0203 A A A A A D2 C A A A A A C strefa dolnośląska PL0204 A A A A C D2 C C A C A A C 1/ wg poziomu docelowego 2/ wg poziomu celu długoterminowego 3/ klasyfikacja podstawowa wg poziomu dopuszczalnego (faza I: 25 µg/m 3 ) Ochrona roślin Nazwa strefy Kod strefy Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń SO 2 NO x O 3 \1 O 3 \2 strefa dolnośląska PL0204 A A C D2 1/ wg poziomu docelowego 2/ wg poziomu celu długoterminowego Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 10

11 Ocena jakości powietrza w województwie dolnośląskim W odniesieniu do kryterium ochrony zdrowia ludzi w 2015 r. stwierdzono: niskie stężenia dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, kadmu i niklu wysoki ponadnormatywny poziom zanieczyszczenia powietrza: pyłem zawieszonym PM10 przekroczenia na ok. 80% stanowisk pomiarowych (wszystkie strefy w klasie C) pyłem zawieszonym PM2.5 we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze, Kłodzku i Bogatyni (klasa C w aglomeracji wrocławskiej, mieście Legnica i strefie dolnośląskiej) benzo(a)pirenem przekroczenia na wszystkich stanowiskach (wszystkie strefy w klasie C) arsenem przekroczenia w Legnicy i Głogowie (klasa C w m. Legnica i w strefie dolnośląskiej) dwutlenkiem azotu w stacji komunikacyjnej we Wrocławiu (klasa C w aglomeracji wrocławskiej) przekroczenia poziomów normatywnych ozonu w okresie letnim (klasa C w strefie dolnośląskiej) W odniesieniu do kryterium ochrony roślin stwierdzono: wysoki poziom ozonu w okresie wegetacyjnym na Śnieżce (strefa dolnośląska: klasa C) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 11

12 Obszary przekroczeń 2015 zestawienie zbiorcze Ochrona zdrowia ludzi Kod strefy Nazwa strefy PL0201 Aglomeracja Wrocławska PL0202 Miasto Legnica PL0203 Miasto Wałbrzych PL0204 Strefa dolnośląska Ochrona roślin Kod strefy Nazwa strefy PL0204 strefa dolnośląska Metoda Obszary przekroczeń Kryterium kwalifikujące decydująca Powierzchnia Liczba strefę do klasy C Rejon o klasyfikacji [km 2 ] mieszkańców NO 2 średnia roczna pomiar miasto Wrocław 10, PM10 średnia roczna modelowanie miasto Wrocław 30, PM10 liczba dni pomiar miasto Wrocław 247, PM2.5 średnia roczna pomiar miasto Wrocław 13, BaP średnia roczna pomiar miasto Wrocław 279, PM10 liczba dni pomiar miasto Legnica 20, PM2.5 średnia roczna modelowanie miasto Legnica 1, BaP średnia roczna pomiar miasto Legnica 37, As średnia roczna pomiar miasto Legnica 19, PM10 liczba dni modelowanie miasto Wałbrzych 5, BaP średnia roczna pomiar miasto Wałbrzych 36, PM10 średnia roczna pomiar Nowa Ruda, Kłodzko, Bogatynia, Grochowa 10, PM10 liczba dni pomiar obszary w 35 gminach 171, PM2.5 średnia roczna modelowanie Jelenia Góra, Kłodzko, Bogatynia 16, BaP średnia roczna pomiar obszary w 70 gminach 758, As średnia roczna pomiar miasto Głogów i okolice 29, O 3 liczba dni modelowanie obszary w 14 gminach 561, Kryterium kwalifikujące strefę do klasy C O 3 AOT40 (średnia z 5 lat) Metoda decydująca o klasyfikacji pomiar Obszary przekroczeń Powierzchnia [km 2 ] Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 12 Rejon Śnieżka (obszar w gm. miejskiej Karpacz i gm. wiejskiej Podgórzyn) Powierzchnia ekosystemów [km 2 ] 16,1 16,1

13 Obszary przekroczeń stężeń rocznych NO 2 we Wrocławiu Powierzchnia obszarów przekroczeń: 10,3 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 13

14 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM10 Aglomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 30,5 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 10,3 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 14

15 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM10 we Wrocławiu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 15

16 Obszar przekroczeń stężeń rocznych PM10 w Nowej Rudzie Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 16

17 Obszar przekroczeń stężeń rocznych PM10 w Kłodzku Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 17

18 Obszar przekroczeń stężeń rocznych PM10 w Grochowej Grochowa (gm. Bardo) rejon Kopalni Magnezytu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 18

19 Obszar przekroczeń stężeń rocznych PM10 w Bogatyni Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 19

20 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 Aglomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 247,4 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 20,8 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Miasto Wałbrzych: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 5,4 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 171,1 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 20

21 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 we Wrocławiu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 21

22 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 w Legnicy Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 22

23 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 w Wałbrzychu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 23

24 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 w Jeleniej Górze Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 24

25 Obszary przekroczeń stężeń rocznych benzo(a)pirenu Aglomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 279,5 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 37,9 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Miasto Wałbrzych: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 36,4 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 758,8 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 25

26 Obszary przekroczeń stężeń rocznych BaP we Wrocławiu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 26

27 Obszary przekroczeń stężeń rocznych BaP w Legnicy Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 27

28 Obszary przekroczeń stężeń rocznych BaP w Wałbrzychu Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 28

29 Obszary przekroczeń stężeń rocznych BaP w Jeleniej Górze Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 29

30 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 (I faza: 25 µg/m 3 ) Aglomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 13,9 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 1,3 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 16,5 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 30

31 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 (II faza: 20 µg/m 3 ) Aglomeracja wrocławska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 74,3 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 6,6 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Miasto Wałbrzych: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 2,7 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 32,7 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 31

32 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 we Wrocławiu Ocena 2015 obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 I faza (25 µg/m 3 ) obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 II faza (20 µg/m 3 ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 32

33 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 w Legnicy Ocena 2015 obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 I faza (25 µg/m 3 ) obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 II faza (20 µg/m 3 ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 33

34 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 w Wałbrzychu Ocena 2015 obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 II faza (20 µg/m 3 ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 34

35 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 w Jeleniej Górze Ocena 2015 obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 I faza (25 µg/m 3 ) obszar przekroczeń poziomu dopuszczalnego PM2.5 II faza (20 µg/m 3 ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 35

36 Obszary przekroczeń stężeń rocznych arsenu Miasto Legnica: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 19,0 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 29,1 km 2 Szacowana liczba ludności: osób Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 36

37 Obszary przekroczeń stężeń rocznych arsenu w Legnicy Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 37

38 Obszary przekroczeń stężeń rocznych arsenu w Głogowie Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 38

39 Obszary przekroczeń stężeń 8-godzinnych ozonu Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 561,4 km 2 Szacowana liczba ludności: osoby Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 39

40 Obszary przekroczeń stężeń 8-godzinnych ozonu powiat kłodzki powiaty: oleśnicki i oławski Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 40

41 Obszary przekroczeń ozonu AOT40 (ochrona roślin) Strefa dolnośląska: Powierzchnia obszarów przekroczeń: 16,1 km 2 Szacowana liczba ludności: 0 (obszar niezamieszkały) Ocena 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 41

42 Przyczyny przekroczeń raportowane w ocenie rocznej Stężenia dwutlenku azotu we Wrocławiu: oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem Stężenia arsenu w Legnicy i Głogowie: oddziaływanie emisji z zakładów przemysłowych, ciepłowni, elektrowni zlokalizowanych w pobliżu (zakłady KGHM) awaryjna emisja z zakładu przemysłowego (HM Legnica, HM Głogów) Stężenia ozonu: oddziaływania naturalnych źródeł emisji lub zjawisk nie związanych z działalnością człowieka Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 42

43 Przyczyny przekroczeń raportowane w ocenie rocznej Stężenia pyłu zawieszonego PM10 we Wrocławiu, Legnicy i Wałbrzychu oraz na innych obszarach miejskich: oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem szczególne lokalne warunki rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń (w kotlinach górskich) Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Bogatyni: oddziaływanie emisji z kopalni, kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Grochowej (gm. Bardo): oddziaływanie emisji z kopalni, kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej Stężenia pyłu zawieszonego PM10 w Rudnej (gm. Polkowice): emisja zanieczyszczeń ze składowisk, hałd itp. (oddziaływanie Zbiornika Odpadów Poflotacyjnych Żelazny Most ) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 43

44 Przyczyny przekroczeń raportowane w ocenie rocznej Stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 we Wrocławiu, Legnicy, Jeleniej Górze i Kłodzku: oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków oddziaływanie emisji związanej z ruchem pojazdów w centrum miasta z intensywnym ruchem Stężenia pyłu zawieszonego PM2.5 w Bogatyni: oddziaływanie emisji z kopalni, kamieniołomów zlokalizowanych w pobliżu stacji pomiarowej emisja zanieczyszczeń pyłowych z powierzchni pylących, np. pól, nieutwardzonych dróg, placów, boisk, itp. Stężenia benzo(a)pirenu: oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem budynków Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 44

45 Obszary przekroczeń NO 2 we Wrocławiu w 2014 i 2015 roku 2014 rok 2015 rok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 45

46 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM10 we Wrocławiu w 2014 i 2015 r rok 2015 rok W 2014 roku nie uwzględniono w ocenie rocznej przekroczeń stężeń średniorocznych pyłu PM10 wymodelowany obszar przekroczeń nie został potwierdzony pomiarami. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 46

47 Obszary przekroczeń stężeń dobowych PM10 we Wrocławiu w 2014 i 2015 r rok 2015 rok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 47

48 Obszary przekroczeń stężeń rocznych PM2.5 we Wrocławiu w 2014 i 2015 r rok 2015 rok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 48

49 Obszary przekroczeń stężeń rocznych BaP we Wrocławiu w 2014 i 2015 r rok 2015 rok Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 49

50 Obszary przekroczeń we Wrocławiu w 2015 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 50

51 Informowanie o jakości środowiska raporty o stanie środowiska województwa dolnośląskiego coroczne szczegółowe oceny jakości poszczególnych komponentów środowiska: prezentacja wyników pomiarów jakości powietrza ze stacji automatycznych w trybie on-line: air.wroclaw.pios.gov.pl powietrze.wroclaw.pios.gov.pl Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 51

52 GIOŚ: nowe elementy informowania Portal Jakość Powietrza oceny jakości powietrza, prognozy krótko- i długoterminowe, analizy, raporty z badań jakości powietrza, informacje na temat programów ochrony powietrza, informacje o stacjach pomiarowych, dane bieżące i archiwalne Dane: niezweryfikowane, zweryfikowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 52

53 GIOŚ: aplikacja na smartfony Aplikacja Mobilna Jakość powietrza w Polsce możliwość dostępu przez telefon komórkowy do bieżących danych o jakości powietrza ze wszystkich automatycznych stacji pomiarowych w Polsce, w tym do informacji ze stacji pomiarowej znajdującej się najbliżej użytkownika telefonu komórkowego. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 53

54 Polski indeks jakości powietrza Prosta i łatwa w odbiorze forma prezentacji stanu jakości powierza w 6-stopniowej skali Kategoria Kolor Informacja zdrowotna Bardzo dobry Jakość powietrza jest zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza nie stanowi zagrożenia, warunki idealne do aktywności na zewnątrz Dobry Jakość powietrza jest wciąż zadowalająca, zanieczyszczenie powietrza stanowi minimalne zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki bardzo dobre do aktywności na zewnątrz Umiarkowany Jakość powietrza jest akceptowalna, zanieczyszczenie powietrza może stanowić zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko*, warunki dobre do aktywności na zewnątrz Dostateczny Jakość powietrza jest średnia, zanieczyszczenie powietrza stanowi zagrożenie dla osób narażonych na ryzyko* które mogą odczuwać skutki zdrowotne, pozostałe osoby powinny ograniczyć spędzanie czasu na zewnątrz zwłaszcza wtedy, gdy doświadczą takich symptomów jak kaszel lub podrażnione gardło Zły Jakość powietrza jest zła, osoby narażone na ryzyko* powinny unikać wychodzenia na zewnątrz, pozostała populacja powinna je ograniczyć, nie zalecane są aktywności na zewnątrz Bardzo zły Jakość powietrza jest niebezpiecznie zła, osoby narażone na ryzyko* powinny bezwzględnie unikać wyjść na zewnątrz, pozostała populacja powinna ograniczyć wyjścia do minimum, wszelkie aktywności na zewnątrz są odradzane * Osoby starsze i dzieci, osoby z chorobami serca oraz dróg oddechowych, astmatycy i inne grupy szczególnie podatne na negatywne skutki zanieczyszczenia powietrza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 54

55 WIOŚ Wrocław: dane bieżące/indeks jakości powietrza Dane niezweryfikowane Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 55

56 WIOŚ Wrocław: udostępnianie danych PMŚ na portalach gmin Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 56

57 WIOŚ Wrocław: udostępnianie danych PMŚ w TVP3 Wrocław: Fakty o poranku (7:00-8:00) Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 57

58 WIOŚ Wrocław: program Life-Apis prognozy krótkoterminowe Celem Projektu jest stworzenie systemu dostarczającego informacji o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami powietrza i niekorzystnymi warunkami biometeorologicznymi dla Dolnego Śląska. Jednym z głównych celów szczegółowych jest wykonywanie krótkoterminowych prognoz stężeń zanieczyszczeń. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu 58

59 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ WIOŚ we Wrocławiu Wydział Monitoringu Środowiska Badania monitoringowe Wojewódzki Fundusz środowiska Ochrony na Środowiska terenie województwa i Gospodarki Wodnej dolnośląskiego we Wrocławiu realizowane przez Wojewódzki Inspektorat Badania Ochrony monitoringowe Środowiska środowiska we Wrocławiu na terenie są współfinansowane województwadolnośląskiego przez: realizowane przez WIOŚ są współfinansowane przez: Narodowy Wojewódzki Fundusz Fundusz Ochrony Ochrony Środowiska Środowiska i Gospodarki i Gospodarki Wodnej Wodnej we Wrocławiu Gminę Narodowy Wrocław Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE WAŁBRZYCHA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE WŁBRZYCH na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Wałbrzych,

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA

JAKOŚĆ POWIETRZA W REJONIE BOLESŁAWCA Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JKOŚĆ POWIETRZ W REJONIE BOLESŁWC na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Konferencja: Od niskiej emisji do wysokiej jakości powietrza Bolesławiec,

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r.

Dane o jakości powietrza w Katowicach. Spotkanie informacyjno-szkoleniowe r. Dane o jakości powietrza w Katowicach Spotkanie informacyjno-szkoleniowe 14.12.2016 r. Dane o jakości powietrza w Katowicach 1. Powiadomienia o jakości powietrza - WIOŚ 2. Poziomy graniczne 3. Poziomy

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich

Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Problemy zanieczyszczenia powietrza w Polsce i innych krajach europejskich Barbara Toczko Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 15 listopada 2012 r. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2011 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU

JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU JAKOŚĆ POWIETRZA W WIELKOPOLSCE NA PODSTAWIE DANYCH WIOŚ W POZNANIU ANNA CHLEBOWSKA- STYŚ AGENDA 1. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce. 2. Cele monitoringu powietrza. 3. Zarządzanie jakością

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM

Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego Wołomin tel JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM Starostwo Powiatowe w Wołominie ul. Prądzyńskiego 3 05-200 Wołomin tel. 22 787-43-01 JAKOŚĆ POWIETRZA W POWIECIE WOŁOMIŃSKIM PODSTAWY PRAWNE OCHRONY POWIETRZA W POLSCE Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2010 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje.

Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Działania Zespołu ds. jakości powietrza na Dolnym Śląsku rekomendacje. Samorządowa jednostka organizacyjna Dr Maciej Zathey Dyrektor Instytutu Rozwoju Terytorialnego Przewodniczący Zespołu ds. jakości

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2012 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a

P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a P o m i a r y z a n i e c z y s z c z e n i a p o w i e t r z a Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Paweł Ciećko VI Klimatyczne Forum Metropolitalne Kraków 14-15 grudnia 2017 r. Państwowy

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego

Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Samorządowa jednostka organizacyjna Projekty uchwał w sprawie ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw dla województwa dolnośląskiego Wojewódzka Rada Dialogu Społecznego

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK

OCENA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU ORAZ WYNIKI KLASYFIKACJI STREF WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO ZA 2013 ROK Ocena poziomów substancji w powietrzu oraz wyniki klasyfikacji stref województwa dolnośląskiego za 2013 rok 1 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA WE WROCŁAWIU 51-117 Wrocław, ul. Paprotna 14, tel./fax

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA

INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA INDEKSOWANIE JAKOŚCI POWIETRZA SCENARIUSZ ZAJĘD LEKCYJNYCH ETAP EDUKACYJNY: IV (szkoły ponadgimnazjalne) CZAS TRWANIA: 45 minut CEL OGÓLNY: przekazanie wiedzy o indeksowaniu jakości powietrza w Polsce

Bardziej szczegółowo

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim

Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem As, Cd, Ni i B(a)P w PM10 w woj. pomorskim WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W GDAŃSKU Wstępna ocena jakości powietrza pod kątem arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo-a-pirenu (B(a)P) w pyle zawieszonym PM 10 w województwie pomorskim

Bardziej szczegółowo

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza.

Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Kompetencje - Program ochrony powietrza Jednym z narzędzi jaki posiada samorząd województwa w walce o czyste powietrze jest podejmowanie przez sejmik programów ochrony powietrza. Sejmik Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena środowiska

Monitoring i ocena środowiska Monitoring i ocena środowiska Monika Roszkowska Łódź, dn. 12. 03. 2014r. Plan prezentacji: Źródła zanieczyszczeń Poziomy dopuszczalne Ocena jakości powietrza w Gdańsku, Gdyni i Sopocie Parametry normowane

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego

Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Jakość powietrza w Polsce - ze szczególnym uwzględnieniem województw śląskiego, dolnośląskiego i opolskiego Barbara Toczko Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Bielsko-Biała 17-18 sierpnia 2015 r. Monitoring

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH

M NG Katowice, r. Powiadomienie o jakości powietrza w województwie śląskim BIEŻĄCE INFORMACJE ZE STACJI POMIAROWYCH WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH ul. Wita Stwosza 2 tel. (32) 251-80-40, tel./fax (32) 251-55-54 40-036 Katowice e-mail: sekretariat@katowice.wios.gov.pl www.katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną

Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną Adrianna Król 1 Pył jest zanieczyszczeniem powietrza składającym się z mieszaniny cząstek stałych i ciekłych, zawieszonych w powietrzu, będących mieszaniną substancji organicznych i nieorganicznych. 2

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko

Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim. Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Wpływ sektora przemysłowego na jakość powietrza w województwie małopolskim Małopolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska - Paweł Ciećko Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ w Krakowie W rejestrze prowadzonym

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA PRZYCZYNY ZŁEJ JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWODZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Tadeusz Sadowski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Katowicach Monitoring powietrza w województwie

Bardziej szczegółowo

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza

Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Rola aplikacji mobilnej Jakość Powietrza w Polsce w informowaniu społeczeństwa o stanie jakości powietrza Magdalena Brodowska Departament Monitoringu i Informacji o Środowisku I Konferencja Naukowo-Techniczna

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie

SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM. Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wydział Monitoringu Środowiska WIOŚ w Warszawie Prace przygotowawcze do powstania SOJP Projekt PHARE PL0007.02 Systemy oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE

KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE KONFERENCJA: JAK DBAĆ O CZYSTE POWIETRZE W POLSKICH AGLOMERACJACH? WYBRANEASPEKTYJAKOŚCI POWIETRZA WMIASTACH Artur Jerzy BADYDA 2 Problemy jakości powietrza PROBLEMYJAKOŚCIPOWIETRZA ozanieczyszczenie powietrza

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r.

UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia r. PROJEKT ZWM UCHWAŁA Nr.../16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO z dnia... 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIX/612/09 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie Programu

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP)

PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) PROGRAMY OCHRONY POWIETRZA (POP) Departament Globalnych Problemów Środowiska i Zmian Klimatu Ministerstwo Środowiska Białystok, grudzień 2006 r. Zakres prezentacji: podstawy prawne regulacje krajowe na

Bardziej szczegółowo

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r.

CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Płock, styczeń 2014 r. CZYM ODDYCHAMY? Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Płock, styczeń 2014 r. TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH STACJE POMIAROWE TROCHĘ DETALI TECHNICZNYCH WNĘTRZE STACJI dwutlenek siarki SO 2,

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza?

Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? Jak zwiększyć skuteczność programów ochrony powietrza? STAN ŚRODOWISKA Przekroczenia standardów jakości powietrza w 2011 roku: przekroczenia rocznej wartości dopuszczalnej pyłu zawieszonego PM10 (40 g/m3)

Bardziej szczegółowo

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) System monitoringu powietrza Oleśnicy Data: 2017-01-20 Autor: Paweł Bielański W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku

Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku tys. Mg/rok Komunikat MWIOŚ z dnia 4 grudnia 2013r. w sprawie zanieczyszczenia powietrza w Płocku Stan jakości powietrza w Płocku Powietrze w Płocku jest nadmiernie zanieczyszczone pyłem zawieszonym PM10

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Kontrola gmin w zakresie realizacji zadań wynikających z Programu Ochrony Powietrza Dział III Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z póź. zm.) Polityka

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany

Bardziej szczegółowo

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie

Program został opracowany w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie Program Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 stanowi wypełnienie przepisu art. 23 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza

Doświadczenia. Województwa Małopolskiego. w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Doświadczenia Województwa Małopolskiego w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza Piotr Łyczko Departament Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Program ochrony powietrza dla województwa

Bardziej szczegółowo

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa

I. POWIETRZE. Średnie roczne stężenie dwutlenku azotu w największych miastach województwa I. POWIETRZE W 2009 stężenie dwutlenku siarki, tlenku węgla, benzenu, ołowiu, arsenu, kadmu, niklu oraz ozonu spełniały kryteria ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzkiego. Również spełnione były wymagania

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008

OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008 OCENA ROCZNA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM ZA ROK 2008 Raport opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska WIOŚ w Olsztynie przez: Tomasza Zalewskiego Warmińsko-Mazurski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie

Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka Województwa Podkarpackiego w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Programy naprawcze jako instrument działań Marszałka w zakresie poprawy jakości powietrza w regionie Andrzej Kulig Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska w Urzędzie Marszałkowskim w Rzeszowie, Grażyna

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM ORAZ SPOSÓB INFORMOWANIA O JAKOŚCI POWIETRZA Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na spotkanie w Ostrawie w dniach

Bardziej szczegółowo

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska

Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Emilia Trębińska Wydział Monitoringu Środowiska Podstawy prawne: art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 23 stycznia 2008 r. Nr 25, poz. 150), rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM WYNIKI POMIARÓW UZYSKANYCH W 2011 ROKU NA STACJACH MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM 1. Zanieczyszczenia gazowe Zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem siarki dla kryterium ochrony zdrowia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, październik 2015r.

Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie Aktualizacji Programu ochrony powietrza dla strefy miasta Gorzów Wielkopolski ze względu na przekroczenie wartości docelowej benzo(a)pirenu w pyle PM10 Zielona Góra, październik 2015r. Streszczenie

Bardziej szczegółowo

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu

Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Działania poprawiające jakość powietrza we Wrocławiu Przyczyny przekroczeń leżą głownie po stronie struktury ogrzewania (62%). W mniejszym stopniu są one związane z problematyką komunikacyjną (24%) i przemysłem

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku

JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu JAKOŚĆ POWIETRZA na dolnym Śląsku Wysokie koszty Niskiej Emisji Jelenia Góra, 10 marca 2016 r. Jakość powietrza na Dolnym Śląsku WIOŚ Wrocław Zakres

Bardziej szczegółowo