INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE"

Transkrypt

1 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT ZA 2005 ROK Raport opracowany w Wydziale Monitoringu Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie przez zespół w składzie: Małgorzata Landsberg-Uczciwek Naczelnik Wydziału Renata Rewaj Główny specjalista d/s monitoringu środowiska Michał Sielicki Specjalista d/s monitoringu środowiska Andrzej Rochowiecki Starszy specjalista d/s monitoringu środowiska Opracowanie graficzne: Jolanta Szablewska-Wiraszka Szczecin, maj 2006 r.

2 Spis treści Str. Wstęp Podstawy prawne przeprowadzenia oceny, ogólne zasady i kryteria rocznej oceny jakości powietrza 6 2. Województwo zachodniopomorskie Charakterystyka, podział na strefy Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w 2005 r Emisja zanieczyszczeń do powietrza Opis systemu oceny, metody zastosowane w rocznej ocenie jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego za 2005 r Klasyfikacja stref województwa zachodniopomorskiego według oceny rocznej za 2005 r Klasyfikacja według parametrów, z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia Klasyfikacja według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia Klasyfikacja według parametrów z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin Klasyfikacja stref według zanieczyszczeń i klasyfikacja ogólna stref z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin Lista stref zakwalifikowanych do programów ochrony powietrza POP na podstawie oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia Zestawienie przypadków przekroczeń dopuszczalnego poziomu PM10 stężenia 24-godzinne Lista stref i obszarów, dla których wskazane jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia Podsumowanie wyników rocznej oceny jakości powietrza i klasyfikacji stref za 2005 r. dla województwa zachodniopomorskiego Wyniki oceny jakości powietrza za rok 2005 dla poszczególnych zanieczyszczeń Wnioski wynikające z oceny jakości powietrza za rok 2005 dla województwa zachodniopomorskiego, prognoza na rok Udokumentowanie wyników oceny... 43

3 Wstęp Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, w terminie do dnia 31 maja każdego roku, dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni, a następnie dokonuje klasyfikacji stref, w których poziom: choćby jednej substancji przekracza poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji (klasa C), choćby jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji (klasa B), poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego (klasa A). Wyniki oceny oraz klasyfikacji stref, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska niezwłocznie przekazuje Wojewodzie. Zgodnie z art. 94 ustawy Prawo ochrony środowiska, wyniki oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przekazuje również Głównemu Inspektorowi Środowiska. Zakres i sposób przekazywania określa rozporządzenie Ministra Środowiska. Zgodnie z art. 91 ustawy Prawo ochrony środowiska dla stref, w których stwierdzono przekroczenia wartości dopuszczalnych poziomów lub przekroczenia poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji na dany rok kalendarzowy, wojewoda w terminie 15 miesięcy od dnia otrzymania wyników oceny poziomu substancji w powietrzu i klasyfikacji stref, po zasięgnięciu opinii właściwych starostów, określa w drodze rozporządzenia program ochrony powietrza (POP), mający na celu osiągnięcie dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. Potwierdzenie przekroczeń wartości dopuszczalnych bądź wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji na 2005 r. stanowią wyniki pomiarów wykonywanych metodami referencyjnymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu. Celem prowadzenia corocznej oceny jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń na obszarze poszczególnych stref, w tym aglomeracji w zakresie umożliwiającym: dokonanie klasyfikacji stref w oparciu o przyjęte kryteria: dopuszczalny poziom substancji w powietrzu oraz poziom dopuszczalny powiększony o margines tolerancji, określone w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów. Klasyfikacja ta jest podstawą do podjęcia decyzji o potrzebie zaplanowania działań na rzecz poprawy jakości powietrza w danej strefie (opracowywanie programów ochrony powietrza), uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach, wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń. Ocena roczna winna dostarczyć dalszych informacji na temat braków w istniejącym systemie oceny. W niektórych przypadkach, szczególnie w obszarach potencjalnych przekroczeń wartości kryterialnych, podjęcie decyzji co do dalszych działań wynikających z oceny, będzie wymagało przeprowadzenia dodatkowych badań. Ich rezultaty będą także podstawą do ewentualnych zmian lub uzupełnień w istniejącym systemie. W niniejszym opracowaniu przedstawiono wyniki czwartej rocznej oceny jakości powietrza dla stref województwa zachodniopomorskiego, dokonanej w oparciu o kryteria obowiązujące dla roku według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Do przeprowadzenia oceny poziomów substancji w powietrzu i klasyfikacji stref wykorzystano wszystkie dostępne w danej strefie metody, spośród wszystkich przewidzianych przepisami. Były to: pomiary automatyczne w stałych punktach, pomiary manualne w stałych punktach wykonywane w sposób ciągły, 5

4 pomiary manualne w stałych punktach wykonywane w sposób okresowy, pomiary wykonywane metodą pasywną. Istotną rolę w przeprowadzaniu oceny odgrywa matematyczne modelowanie jakości powietrza, dostarczające informacji o poziomach stężeń zanieczyszczeń w strefach, dla których nie ma obowiązku wykonywania pomiarów. Przede wszystkim jednak, obliczenia modelowe pozwalają na uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy, w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz wskazanie prawdopodobnych przyczyn występowania ponadnormatywnych stężeń, w tym udział zanieczyszczeń transgranicznych. 1. Podstawy prawne przeprowadzenia oceny, ogólne zasady i kryteria rocznej oceny jakości powietrza Podstawowymi aktami prawnymi określającymi obowiązki, zasady i kryteria w zakresie prowadzenia oceny jakości powietrza w Polsce są: Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627, z późn. zmianami); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz.U. Nr 87, poz. 798); Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796); Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska z dnia 20 lipca 1991 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 982). Z wykonywaniem ocen jakości powietrza powiązane są również inne przepisy prawa krajowego, takie jak: Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza (Dz.U. Nr 63, poz. 445); Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2000 r. w sprawie wprowadzenia Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) Dz. U. Nr 58, poz. 685, z późniejszymi zmianami: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2001 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia nomenklatury Jednostek terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) Dz. U. Nr 12, poz. 101, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 kwietnia 2002 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wprowadzenia Nomenklatury jednostek Terytorialnych do celów Statystycznych (NTS) Dz. U. Nr 34, poz. 311, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać programy ochrony powietrza (Dz. U. Nr 115, poz. 1003). Oceny jakości powietrza dokonuje się w strefach. Strefę stanowi: obszar miasta i aglomeracji o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, obszar powiatu nie wchodzący w skład aglomeracji. Ocena obejmuje substancje, dla których w rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów określono wartości dopuszczalnych stężeń w powietrzu. Ocena prowadzona jest z uwzględnieniem dwóch grup kryteriów ustanowionych ze względu na: ochronę zdrowia ludzi dla substancji: benzen (C 6 H 6 ), dwutlenek azotu (NO 2 ), dwutlenek siarki (SO 2 ), ołów (Pb), tlenek węgla (CO), ozon (O 3 ), pył zawieszony PM10. W przypadku pięciu zanieczyszczeń: SO 2, NO 2, Pb, CO, C 6 H 6 występują zaostrzone kryteria dla obszarów ochrony uzdrowiskowej; ochronę roślin dla substancji: dwutlenek siarki (SO 2 ), tlenki azotu (NOx), ozon (O 3 ). W przypadku dwóch zanieczyszczeń: SO 2, i NOx - zaostrzone kryteria stosuje się dla 6

5 obszarów parków narodowych. Klasyfikacji dla celu ochrona roślin nie podlegają powiaty grodzkie. Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla każdego objętego oceną zanieczyszczenia na podstawie najwyższych stężeń na obszarze aglomeracji lub innej strefy (klasyfikacja według parametrów, według zanieczyszczeń i klasa łączna). Końcowym wynikiem klasyfikacji jest określenie jednej strefy ze względu na ochronę zdrowia i jednej klasy ze względu na ochronę roślin. Powiązanie poziomów stężeń zanieczyszczeń, uzyskanych w oceny rocznej, z klasami stref i wymaganymi działaniami, w przypadku gdy jest określony margines tolerancji oraz gdy jego wartość nie jest określona, przedstawiono poniżej: Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy jest określony margines tolerancji Poziom stężeń nie przekraczający wartości dopuszczalnej* Powyżej wartości dopuszczalnej* lecz nie przekraczający wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* Powyżej wartości dopuszczalnej powiększonej o margines tolerancji* Klasa strefy A B C Wymagane działania brak określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji opracowanie programu ochrony powietrza POP * z uwzględnieniem dozwolonych częstości przekroczeń określonych w RMŚ w sprawie dopuszczalnych poziomów Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń zanieczyszczenia, uzyskanych w rocznej ocenie jakości powietrza, dla przypadków gdy margines tolerancji nie jest określony Klasa Poziom stężeń Wymagane działania strefy Nie przekraczający wartości dopuszczalnej* Powyżej wartości dopuszczalnej* A C brak określenie obszarów przekroczeń wartości dopuszczalnych działania na rzecz poprawy jakości powietrza opracowanie programu ochrony powietrza POP Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2006 za rok 2005 Kryteria te zawarte są w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 6 czerwca 2002 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla dopuszczalnych poziomów niektórych substancji (Dz.U. Nr 87, poz. 796). 7

6 Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju - ochrona zdrowia, rok 2005 Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m 3 ] Wartość marginesu tolerancji w roku 2005 [µg/m 3 ] Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu powiększony o margines tolerancji za rok 2005 [µg/m 3 ] Dopuszczalna częstość przekroczenia dopuszczalnego poziomu w roku kalendarzowym Benzen rok kalendarzowy Dwutlenek jedna godzina razy azotu rok kalendarzowy Dwutlenek jedna godzina razy siarki 24 godziny razy Ołów rok kalendarzowy 0,5 0 0,5 - Ozon 8 godzin* dni** Pył zawieszony 24 godziny razy PM10 rok kalendarzowy 40 1, Tlenek węgla 8 godzin* *stężenia 8 godz., średnia krocząca **liczba dni z przekroczeniami poziomu dopuszczalnego w roku kalendarzowym, uśredniona w ciągu kolejnych 3 lat. W przypadku braku danych pomiarowych z 3 lat, dotrzymanie dopuszczalnej częstości przekroczeń sprawdza się na podstawie danych pomiarowych z co najmniej 1 roku Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju, ochrona zdrowia na obszarach ochrony uzdrowiskowej Substancja Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu pomiarów [µg/m 3 ] Benzen rok kalendarzowy 4 Dwutlenek azotu jedna godzina 200 rok kalendarzowy 35 Dwutlenek siarki jedna godzina godziny 125 Ołów rok kalendarzowy 0,5 Tlenek węgla 8 godzin 5000 Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju - ochrona roślin (lata ) Substancja Okres uśredniania wyników pomiarów Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu [µg/m 3 ] Tlenki azotu* rok kalendarzowy 30 µg/m 3 Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 20 µg/m 3 Ozon (AOT40) okres wegetacyjny (1 V 31 VII) µg/m 3 h * suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu Wartości kryterialne do klasyfikacji stref dla terenu kraju ochrona roślin na obszarach parków narodowych Substancja Okres uśredniania wyników Dopuszczalny poziom substancji w powietrzu pomiarów [µg/m 3 ] Tlenki azotu* rok kalendarzowy 20 Dwutlenek siarki rok kalendarzowy 15 * suma dwutlenku azotu i tlenku azotu w przeliczeniu na dwutlenek azotu 8

7 2. Województwo zachodniopomorskie 2.1. Charakterystyka, podział na strefy Województwo zachodniopomorskie położone jest w północno-zachodniej części Polski nad Morzem Bałtyckim i nad Zalewem Szczecińskim. Od zachodu graniczy z Niemcami Landem Meklemburgia Pomorze Przednie i Landem Brandenburgia, od wschodu z województwem pomorskim, a od południa z lubuskim i wielkopolskim. Na obszarze województwa o powierzchni km 2 (7,3% powierzchni kraju) znajduje się 114 gmin (11 gmin miejskich, 50 miejsko-wiejskich i 53 wiejskie), 18 powiatów ziemskich i 3 grodzkie (Koszalin, Szczecin, Świnoujście). Ocenie jakości powietrza i klasyfikacji za 2005 r. podlega więc łącznie 21 stref: Największym miastem jest Szczecin o liczbie ludności 411,9 tys. Tym samym, w ocenie jakości powietrza Szczecin traktowany jest jako aglomeracja o liczbie ludności powyżej 250 tys. Na terenie województwa znajdują się dwa Parki Narodowe: Woliński i Drawieński, siedem Parków Krajobrazowych: Szczeciński, Cedyński, Doliny Dolnej Odry, Drawski, Iński, Barlinecko-Gorzowski i Ujścia Warty, oraz cztery obszary ochrony uzdrowiskowej w Połczynie Zdroju, Kołobrzegu, Kamieniu Pomorskim i Świnoujściu. 48,7% ogólnej powierzchni województwa stanowią użytki rolne (grunty orne 38,5%, łąki 6,6%, pastwiska 3,4%, sady 0,2%). Około 35,4% powierzchni obszaru zajmują lasy i grunty leśne, z czego 3,57% (81,7 tys. ha) przypada na najbardziej zalesiony powiat drawski. Wody zajmują 5,7% powierzchni województwa; oprócz Zalewu Szczecińskiego i jeziora Dąbie składają się na nie głównie pojezierza: Drawskie, Myśliborskie, Ińskie i Wałeckie oraz Pobrzeże Słowińskie. Na województwo przypada odcinek 184,9 km granicy państwowej morskiej i 186,6 km lądowej. Według danych Urzędu Statystycznego, na koniec 2004 roku, ludność województwa zachodniopomorskiego wynosiła osób. Na 1 km 2 przypadało 74 osoby. Wysoką gęstość zaludnienia mają powiaty grodzkie (Szczecin: 1381; Koszalin: 1307; Świnoujście: 214), najniższą powiat drawski 33 osoby/km 2. 69,5% mieszkańców województwa mieszka w 61 miastach. Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy, wraz z kodami nadanymi zgodnie z Nomenklaturą Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych oraz gęstość zaludnienia w poszczególnych strefach przedstawiono na mapie poniżej. Listę stref, zawierającą dane dotyczące: kodów, powierzchni, liczby ludności oraz charakterystykę obszaru, przedstawiono w tabeli. Podział województwa zachodniopomorskiego na strefy (wg Nomenklatury Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych, Dz. U. Nr 58, poz. 685); gęstość zaludnienia w strefach 9

8 Lista stref województwa zachodniopomorskiego objętych roczną oceną jakości powietrza za 2005 r. Lp. Nazwa strefy - powiaty Kod powiatu Na terenie lub części strefy obowiązują dopuszczalne poziomy substancji określone ze względu na ochronę zdrowia [tak/nie] ze względu na ochronę roślin [tak/nie] dla obsza rów ochrony uzdrowi skowej [tak/nie] dla obsza rów parków narodo wych [tak/nie] Aglome racja [tak/nie] Powie rzchnia Strefy [km 2 ] Ludność [tys.] 1. Szczecin gr. (agl.) tak nie nie nie tak ,9 2. Koszalin gr tak nie nie nie nie ,7 3. Świnoujscie gr tak nie tak nie nie ,2 4. białogardzki tak tak nie nie nie ,3 5. choszczeński tak tak nie tak nie ,3 6. drawski tak tak nie nie nie ,5 7. goleniowski tak tak nie nie nie ,1 8. gryficki tak tak nie nie nie ,9 9. gryfiński tak tak nie nie nie ,9 10. kamieński tak tak tak tak nie ,9 11. kołobrzeski tak tak tak nie nie ,9 12. koszaliński tak tak nie nie nie ,7 13. łobeski tak tak nie nie nie ,4 14. myśliborski tak tak nie nie nie ,3 15. policki tak tak nie nie nie ,5 16. pyrzycki tak tak nie nie nie ,1 17. sławieński tak tak nie nie nie ,8 18. stargardzki tak tak nie nie nie ,9 19. szczecinecki tak tak nie nie nie ,3 20. świdwiński tak tak tak nie nie ,2 21. wałecki tak tak nie tak nie ,9 10

9 2.2. Ogólna charakterystyka warunków meteorologicznych w 2005 r. Przedstawiona charakterystyka warunków meteorologicznych panujących w 2005 r. na obszarze województwa zachodniopomorskiego, została dokonana w oparciu o pomiary parametrów meteorologicznych towarzyszące automatycznym pomiarom stężeń zanieczyszczeń powietrza na stacjach w Szczecinie: ul. Andrzejewskiego i ul. Łączna oraz na stacji w miejscowości Widuchowa (powiat gryfiński). Uwzględniono również dane meteorologiczne ze stacji w Storkowie (powiat szczecinecki), udostępnione przez Stację Bazową Monitoringu Środowiska Przyrodniczego w Storkowie. Temperatura powietrza Na wszystkich stanowiskach pomiarowych przebieg temperatury przebiegał podobnie. Najzimniejszym miesiącem był luty, a najcieplejszym lipiec. Temperatury średnie roczne nie odbiegały od rejestrowanych w latach poprzednich. 20 Średnie miesięczne temperatury pow ietrza - dane ze stacji pomiarow ych 15 st.c I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 Widuchow a Szczecin_Andrzejew skiego Szczecin_Piłsudskiego Szczecin_Łączna Storkow o Stanowisko pomiarowe Średnie temperatury okresowe [st.c] sezon grzewczy sezon letni rok Widuchowa 1,8 12,1 6,5 Szczecin_Andrzejewskiego 1,7 14,0 7,9 Szczecin_Piłsudskiego 2,7 15,1 8,9 Szczecin_Łączna 1,9 13,5 7,7 Storkowo 2,1 13,4 7,7 Promieniowanie słoneczne Wykonywane na jednej stacji (Szczecin, ul. Łączna) pomiary wykazały, iż największe nasłonecznienie miało miejsce w czerwcu i lipcu. [W/m2] Promieniowanie słoneczne - wartości średnie dobowe w 2005 r rr-mm-dd Szczecin, ul. Łączna

10 Opad atmosferyczny Maksymalne wartości opadu zarejestrowano w maju i lipcu. Najbardziej suchymi miesiącami były kwiecień, wrzesień, październik i listopad. W roku 2005, całkowity roczny opad na stanowisku w Storkowie wyniósł 648 mm. Z pozostałych 2 stacji brak pełnej rocznej serii. 140 Miesięczne wartości wysokości opadu - dane ze stacji pomiarowych [mm] I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 Szczecin_Piłsudskiego Szczecin_Łączna Storkow o Wilgotność powietrza [%] Średnia miesięczna wilgotność powietrza - dane ze stacji pomiarowych I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 2005 Widuchow a Szczecin_Andrzejew skiego Szczecin_Piłsudskiego Szczecin_Łączna Kierunek i prędkość wiatru Według obserwacji na stacjach pomiarowych (Szczecin, Widuchowa, Storkowo)), w roku 2005 na obszarze województwa zachodniego przeważały wiatry z sektora południowo-zachodniego. W części wschodniej województwa (Storkowo) dość znaczny był również udział wiatrów wschodnich. Na wszystkich stacjach, wiatry wschodnie przeważały w miesiącach: marzec, kwiecień, wrzesień i październik. 12

11 Średnie miesięczne róże wiatru oraz róża roczna w 2005 r. zarejestrowane na stacjach pomiarowych WIOŚ Szczecin Miesiąc rok Szczecin, ul. Szczecin, ul. Łączna Widuchowa 2005 Andrzejewskiego Styczeń Luty Marzec Kwiecień Maj Czerwiec Lipiec 13

12 Miesiąc rok 2005 Szczecin, ul. Andrzejewskiego Szczecin, ul. Łączna Widuchowa Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień Rok

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl PIĘCIOLETNIA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA ZA LATA 2002-2006 POD KĄTEM SO 2, NO 2, NO X, PM10, Pb, CO,

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM ZA ROK 2011 wykonana zgodnie z art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3

Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Druga pięcioletnia ocena jakości powietrza z określeniem wymagań w zakresie systemu ocen rocznych dla SO 2, NO 2, NO x, PM10, Pb, CO, C 6 H 6 i O 3 Poznań 2007 1. Wstęp Na mocy art. 88 ustawy Prawo ochrony

Bardziej szczegółowo

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Monitoring i ocena jakości powietrza w województwie podkarpackim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie KROSNO listopad 2016 Monitoring jakości powietrza Wojewódzki inspektor ochrony środowiska

Bardziej szczegółowo

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9

Str. Wst p Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jako ci powietrza za 2008 r Województwo zachodniopomorskie... 9 Spis treści Wstęp... 5 1. Podstawy prawne, kryteria rocznej oceny jakości powietrza za 2008 r... 6 1.1. Kryteria oceny jakości powietrza wykonywanej w roku 2009 za rok 2008... 6 2. Województwo zachodniopomorskie...

Bardziej szczegółowo

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku

Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Ocena roczna jakości powietrza w województwie pomorskim - stan w 2014 roku Adam Zarembski Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Gdańsku WYDZIAŁ MONITORINGU www.gdansk.wios.gov.pl Pomorski Wojewódzki

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM NA TLE KRAJU WG OCENY JAKOŚCI POWIETRZA ZA 2015 ROK Renata Pałyska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie 1. 2. 3. 4. 5.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU

SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W RZESZOWIE DELEGATURA W JAŚLE SPRAWOZDANIE Z MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA W 2009 ROKU Stanowisko pomiarowe: ŻYDOWSKIE Jasło, luty 2010 r. 1. Położenie i najbliższe

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach

Sprawozdanie z badań jakości powietrza wykonanych ambulansem pomiarowym w Tarnowskich Górach w dzielnicy Osada Jana w dniach WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KATOWICACH DELEGATURA W CZĘSTOCHOWIE ul. Rząsawska 24/28 tel. (34) 369 41 20, (34) 364-35-12 42-200 Częstochowa tel./fax (34) 360-42-80 e-mail: czestochowa@katowice.wios.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro

Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Ocena jakości powietrza w Polsce dziś i jutro Barbara Toczko Departament Monitoringu, Ocen i Prognoz Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Białystok, 5 grudnia 2006 r. System oceny jakosci powietrza w

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne

Zanieczyszczenie: PYŁ ZAWIESZONY PM2,5 pomiary automatyczne i manualne ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE ZCHODNIOPOMORSKIM Z 2012 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a Tabela

Bardziej szczegółowo

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko

Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz Natalia Bykowszczenko Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie pod kierunkiem Naczelnika Wydziału Małgorzaty Landsberg-Uczciwek Autorzy: Renata Rewaj Marta Szczepankiewicz

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska opracował kolejną, trzynastą już, roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia

Bardziej szczegółowo

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE

INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl OCENA WSTĘPNA JAKOŚCI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin:

Aglomeracja Szczecińska: Miasto Koszalin: ZAŁĄCZNIK NR 3 DOKUMENTACJA WYNIKÓW OBLICZEŃ MODELOWYCH IMISJI NA POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JAKOŚCI POWIETRZA DLA WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO - RAPORT ZA 2010 ROK Aglomeracja Szczecińska: Mapa 1 Aglomeracja

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2012 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań

TARGI POL-ECO-SYSTEM 2015 strefa ograniczania niskiej emisji 27-29 października 2015 r., Poznań Anna Chlebowska-Styś Wydział Monitoringu Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu 1. Struktura Państwowego Monitoringu Środowiska. 2. Podstawy prawne monitoringu powietrza w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych

Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Walory klimatyczne Kościerzyny i powiatu kościerskiego na tle uwarunkowań prawnych dotyczących gmin uzdrowiskowych Leszek Ośródka Kościerzyna, 13 stycznia 214 r. Uzdrowiska w Polsce 2 Lokalizacja miejscowości

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim

Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Jakość powietrza w województwie zachodniopomorskim Andrzej Miluch Marta Bursztynowicz Natalia Bykowszczenko Szczecin, 31 marca 2017 r. Roczna ocena

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008

WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W ŁODZI 90-006 Łódź, ul. Piotrkowska 120 WOJEWÓDZKI PROGRAM MONITORINGU ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Opracowali: Włodzimierz Andrzejczak Barbara Witaszczyk Monika Krajewska

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU

CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU Rozdział 3. CHARAKTERYSTYKA I OCENA SYSTEMU TRANSPORTU PASAŻERSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPO- MORSKIM 3.1. Specyfika społeczno-gospodarcza województwa zachodniopomorskiego Podjęcie próby opracowania

Bardziej szczegółowo

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono

Rozdział 9 stanowi podsumowanie pracy oraz zawiera wnioski końcowe z przeprowadzonej oceny jakości powietrza w regionie. W 10 rozdziale zestawiono Spis treści 1.Wstęp... 2 2. Podstawy prawne wykonania oceny jakości powietrza... 4 3. Wartości kryterialne obowiązujące w ocenie jakości powietrza za rok 214... 6 3.1. Kryteria dla SO 2, NO 2, CO, benzenu,

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2013 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 19 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Wyniki oceny i klasyfikacji stref według

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W opracowaniu przedstawiono stan jakości powietrza w województwie zachodniopomorskim na podstawie danych z 211 r., uzyskany

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2013 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2014 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014

Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Ocena jakości powietrza w strefach w Polsce za rok 2014 Zbiorczy raport krajowy z rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonywanej przez WIOŚ według zasad określonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1031 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 2) Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection VI. OCHRONA POWIETRZA Air protection Wstęp Fotografia VI.1. Elektrownia wiatrowa w województwie zachodniopomorskim (źródło: WIOŚ w Szczecinie) O stanie czystości powietrza decyduje zawartość w nim różnorodnych

Bardziej szczegółowo

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim

2. Informacje ogólne o województwie lubelskim 1. Wstęp Lubelski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przedstawia dwunastą roczną ocenę jakości powietrza w województwie lubelskim sporządzoną na podstawie art. 89 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Bardziej szczegółowo

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku

Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W OPOLU Wyniki pomiarów jakości powietrza prowadzonych metodą pasywną w Kolonowskiem w 2014 roku Opole, luty 2015 r. 1. Podstawy formalne Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU

OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska we Wrocławiu OCENA ROCZNA, KLASYFIKACJA STREF, OBSZARY PRZEKROCZEŃ NA DOLNYM ŚLĄSKU W 2015 ROKU na podstawie Państwowego Monitoringu Środowiska Ocena 2015 r. Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r.

Stan i ruch naturalny ludności. w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Stan i ruch naturalny ludności w województwie zachodniopomorskim w 2016 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, maj 2017 Stan i struktura ludności W województwie zachodniopomorskim

Bardziej szczegółowo

III. Ocena jakości powietrza

III. Ocena jakości powietrza III. Ocena jakości powietrza III.1. Emisja Pod pojęciem emisji rozumie się wprowadzanie do powietrza, bezpośrednio lub pośrednio, substancji powstających w wyniku działalności człowieka. Rodzaje i ilość

Bardziej szczegółowo

w województwie małopolskim w 2005 roku

w województwie małopolskim w 2005 roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie Ocena jakości powietrza w województwie małopolskim w 2005 roku Opracowanie wykonano w Wydziale Monitoringu Środowiska atwierdził Autorzy: Barbara Pająk

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2013 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23

SPIS TREŚCI Zbiorcze zestawienie klas stref dla poszczególnych zanieczyszczeń - ochrona zdrowia... 23 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Informacje ogólne o województwie lubelskim... 3 3. Opis systemu oceny... 7 4. Klasy stref i wymagane działania wynikające z oceny. 9 5. Strefy w województwie lubelskim. 10

Bardziej szczegółowo

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE www.wios.szczecin.pl SYSTEM OCENY JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Międzyzdroje, XR-PRM V5 6-7 october września 2004 2007 r. PROCES DOSTOSOWYWANIA

Bardziej szczegółowo

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM

ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM Joanna Jędras Wydział Monitoringu Środowiska, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach 1 marca 2017 roku Plan prezentacji Państwowy

Bardziej szczegółowo

System pomiarów jakości powietrza w Polsce

System pomiarów jakości powietrza w Polsce System pomiarów jakości powietrza w Polsce Pomiary i oceny jakości powietrza Podstawa prawna: Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska oraz rozporządzenia wykonawcze określają system prawny w jakim funkcjonuje

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2012 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r.

OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W LUBLINIE OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM za 2010 r. Opracowano w Wydziale Monitoringu Środowiska Zatwierdził: Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Bardziej szczegółowo

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Czym oddychamy? Adam Ludwikowski Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska Warszawa, maj 2015 r. Jak oceniamy jakość powietrza? Strefy Substancje ochrona zdrowia: dwutlenek siarki - SO 2, dwutlenek

Bardziej szczegółowo

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE

WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE WM.0344.1.2015 Kraków, 24.09.2015 r. WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W KRAKOWIE INFORMACJA O ZANIECZYSZCZENIU POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W OKRESIE 1-31 LIPCA 2015 ROKU Opracował Wydział

Bardziej szczegółowo

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1.

Poniżej prezentujemy opracowane wyniki pomiarów stężeń zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe zestawienie danych zawiera załącznik nr 1. Sprawozdanie z pomiarów jakości powietrza wykonanych w I półroczu 14 roku zgodnie z zawartymi porozumieniami pomiędzy Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w Krakowie a gminami: Miasto Nowy Targ

Bardziej szczegółowo

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU

RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009 ROKU WOJEWÓDZKA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W KATOWICACH 40-957 Katowice, ul. Raciborska 39, tel. (32) 351 23 00, fax. (32) 351 23 18 RAPORT O STANIE SANITARNYM POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2009

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Projekt z dnia 30 stycznia 2008 r. OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących zanieczyszczenia powietrza Na podstawie art. 94 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r.

2.3. Emisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości emisji wykorzystano do obliczeń modelowych za 2005 r. 2.3. Eisja zanieczyszczeń do powietrza Inwentaryzację źródeł, z których wielkości eisji wykorzystano do obliczeń odelowych za 2005 r. przeprowadzono w oparciu o wszystkie ożliwe do uzyskania inforacje,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Źródło: http://wios.warszawa.pl/pl/aktualnosci-i-komunika/aktualnosci/1176,aktualnosci-z-31032016-r-informacja-dot-zakupu-przez-s amorzady-nowych-stacji-pom.html

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016

Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 2016 Państwowy Monitoring Środowiska Monitoring jakości powietrza Danuta Krysiak Nowy Tomyśl, wrzesień 216 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE

POWIETRZE. 1. Presja POWIETRZE 9 1. Presja Głównym źródłem zanieczyszczenia powietrza jest emisja antropogeniczna, na którą składa się emisja z działalności przemysłowej, z sektora bytowego oraz emisja komunikacyjna. W strukturze całkowitej

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2011 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r.

UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. UMWD, IRT Konferencja: Razem dla czystego powietrza na Dolnym Śląsku Wrocław, 26 lipca 2016 r. Zakres prezentacji Stan powietrza w Europie / Polsce problemy Jakość powietrza na Dolnym Śląsku na podstawie

Bardziej szczegółowo

Danuta Krysiak Poznań 2016

Danuta Krysiak Poznań 2016 Jakość powietrza w województwie wielkopolskim na podstawie danych WIOŚ Poznań Danuta Krysiak Poznań 2016 Zakres prezentacji 1. Państwowy Monitoring Środowiska 2. Wielkopolska sieć monitoringu jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy

Jakość powietrza w Polsce na tle Europy Monitoring jakości powietrza w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska Jakość powietrza w Polsce na tle Europy PODSYSTEMY: 1. Monitoring jakości powietrza 2. Monitoring jakości wód 3. Monitoring jakości

Bardziej szczegółowo

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015

Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 Wykaz szkół, w których zostanie przeprowadzony etap rejonowy i wojewódzki konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów w roku szkolnym 2014/2015 ETAP REJONOWY Uwaga 1. Protokoły z etapu szkolnego należy

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ustawy Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach państwowego monitoringu

Bardziej szczegółowo

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w

na rynku pracy w powiecie wałeckim III Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 30 lat i więcej znajdujących się w Lista projektów pozakonkursowych, które zostały wybrane do dofinansowania w ramach Działania 6.5 Kompleksowe wsparcie dla osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowo i poszukujących pracy znajdujących się

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie

Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie Aktualny stan jakości powietrza w Warszawie XII Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw CZYSTE POWIETRZE W WARSZAWIE jako efekt polityki energetycznej miasta Warszawa, 23 października 2015

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ

ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ Załącznik nr 1 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. ANALIZA STANU JAKOŚCI POWIETRZA W STREFIE MAZOWIECKIEJ 1. Wielkości poziomów substancji w powietrzu w strefie

Bardziej szczegółowo

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r.

w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Budownictwo mieszkaniowe w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, lipiec 2013 Prezentowane w niniejszym opracowaniu dane pochodzą z kwartalnego

Bardziej szczegółowo

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10

Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Lista działań dla poprawy jakości powietrza w Szczecinie - Ograniczenie zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10 Małgorzata Landsberg Uczciwek, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie Międzyzdroje,

Bardziej szczegółowo

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia

Monitoring jakości powietrza. Włodarczyk Natalia Monitoring jakości powietrza Włodarczyk Natalia Łódź 2014 2 Plan Prezentacji Uregulowania prawne systemu oceny jakości powietrza Rozporządzenie MŚ z 24.08.2012r. Poziomy dopuszczalne Poziomy docelowe Poziomy

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2015 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu

POWIETRZE INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie Delegatura w Tarnobrzegu INFORMACJA O STANIE ŚRODOWISKA W MIEŚCIE STALOWA WOLA POWIETRZE 2014 r. Obowiązek wykonywania pomiarów i oceny jakości powietrza

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r.

Bezrobocie rejestrowane w województwie. zachodniopomorskim w 2012 r. Urząd Statystyczny w Szczecinie Bezrobocie rejestrowane w województwie zachodniopomorskim w 2012 r. OPRACOWANIA SYGNALNE Szczecin, marzec 2013 Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowych urzędach

Bardziej szczegółowo

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego

5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego 5. Stan powietrza 5.1. Jakość powietrza atmosferycznego Głównymi źródłami zanieczyszczeń do powietrza na terenie a są: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW

KLASYFIKACJA STREF WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO ZA 2007 r. WYNIKI POMIARÓW Załącznik Nr 1 Tabele dokumentacja wykorzystanych na potrzeby Rocznej oceny jakości powietrza dla województwa zachodniopomorskiego - raport za 2007 Tabela 1 Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIRKI (SO 2 ) pomiary

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM

Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Załącznik nr 7.10 Diagnoza osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem DIAGNOZA OSÓB ZAGROŻONYCH UBÓSTWEM LUB WYKLUCZENIEM SPOŁECZNYM Wrzesień, 2015 W województwie zachodniopomorskim w 2013 roku świadczenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r.

Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ŚRODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. DZIENNIK USTAW ZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 września 2012 r. Poz. 1034 OZPOZĄDZENIE MINISTA ŚODOWISKA 1) z dnia 10 września 2012 r. w sprawie zakresu i sposobu przekazywania informacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE

V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE V. PROMIENIOWANIE ELEKTROMAGNETYCZNE Zgodnie z art. 123 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji

Bardziej szczegółowo

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU

I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 2010 ROKU I. STAN ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO W 21 ROKU Ocenę stanu jakości powietrza na obszarze województwa zachodniopomorskiego w 21 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony

Bardziej szczegółowo

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ]

Wartość unijnego dofinansowa nia. Data wybrania projektu do dofinansowania [data zakończenia oceny projektu, format: rrrr mm dd ] Lista projektów wybranych do dofinansowania w trybie pozakonkursowym dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa go na lata 2014 2020 Lp. Tytuł projektu Nazwa wnioskodawcy Priorytet/Działanie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM

OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Obserwatorium Integracji Społecznej OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM Wykres 1. Liczba osób niepełnosprawnych wg grup wiekowych na 1000 mieszkańców 200,0 175,0 150,0 125,0 100,0 75,0

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W ROKU 2010 Grudzień 2011 REDAKTOR WYDANIA MAŁGORZATA LANDSBERG UCZCIWEK OPINIUJĄCY ANDRZEJ MILUCH, SŁAWOMIR KONIECZNY OPRACOWANO W WYDZIALE MONITORINGU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W POZNANIU OCENA WSTĘPNA JAKOŚĆI POWIETRZA POD KĄTEM ZAWARTOŚCI ARSENU, KADMU, NIKLU I BENZO(A)PIRENU W PYLE PM10 ORAZ DOSTOSOWANIA SYSTEMU OCENY DO WYMAGAŃ DYREKTYWY

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110 tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZN OCEN JKOŚCI POWIETRZ W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 27, w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w roku 2015 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku

RAPORT ROCZNY. Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku 1 RAPORT ROCZNY Rynek pracy w województwie zachodniopomorskim w 2006 roku Raport opracowany przez: Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie na podstawie: 1. danych Wydziału Badań i Analiz WUP 2. sprawozdań

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie ul. Bartycka 110A tel. 022-651-07-07, 022-651-06-60 00-716 Warszawa fax 022-651-06-76 www.wios.warszawa.pl ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5.

1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w 2009 roku 4. Wykresy 5. 1. Akty prawne 2. Informacje ogólne 3. Dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu obowiązujące w roku 4. Wykresy 5. Komentarz 1. akty prawne W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ

Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Jakość powietrza w województwie lubuskim na podstawie badań WIOŚ Zielona Góra, 4 października 2016 r. jest częścią rządowej administracji zespolonej Wojewody Lubuskiego na obszarze województwa lubuskiego.

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH

JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH JAKOŚĆ POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W LATACH 2010-2015 Prezentacja przygotowana w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w Katowicach, na posiedzenie Zespołu ds. uchwały antysmogowej w woj. śląskim.

Bardziej szczegółowo

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection

VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection VII. OCHRONA POWIETRZA Air protection Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego następuje wskutek wprowadzenia do niego substancji stałych, ciekłych lub gazowych w ilościach, które mogą oddziaływać szkodliwie

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) Art. 92. 1. W przypadku ryzyka występowania

Bardziej szczegółowo

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej.

5.1. Stan czystości powietrza wg pomiarów Fundacji Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. 5. Stan powietrza Jakość powietrza atmosferycznego Główne źródła zanieczyszczeń do powietrza na terenie Gdańska: - komunikacja - ruch pojazdów (emisja liniowa), - ogrzewanie indywidualne (emisja powierzchniowa),

Bardziej szczegółowo

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016

ROCZNA OCENA JAKOŚCI POWIETRZA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM RAPORT ZA ROK 2016 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie 00-716 WARSZAWA fax: 22 651 06 76 ul. Bartycka 110A e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl tel. 22 651 07 07; 22 651 06 60 http://www.wios.warszawa.pl ROCZNA

Bardziej szczegółowo

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok

Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok Ocena jakości powietrza dla m.gdańska za 2012 rok AUTORZY : Krystyna Szymańska Michalina Bielawska Gdańsk, czerwiec 2012 I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 2012 ramach Regionalnego Monitoringu

Bardziej szczegółowo

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska

Jakość powietrza w Polsce w latach w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Główny Inspektorat Ochrony Środowiska INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA Jakość powietrza w Polsce w latach 2013-2014 w świetle wyników pomiarów prowadzonych w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska Praca

Bardziej szczegółowo

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015

STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015 WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA W SZCZECINIE STAN ŚRODOWISKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM RAPORT 2015 Szczecin, 2015 r. Raport opracowano w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska w

Bardziej szczegółowo

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO

AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO AKTUALNY STAN ŚRODOWISKA NA TERENIE GMINY SOSNOWICA W ZAKRESIE JAKOŚCI POWIETRZA ATMOSFERYCZNEGO mgr inŝ. Andrzej Karaś Lubelska Fundacja Ochrony Środowiska Naturalnego Jakość powietrza atmosferycznego

Bardziej szczegółowo

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku

Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W SZCZECINIE Wydział Badań i Analiz Zmiany bezrobocia w województwie zachodniopomorskim w I półroczu 2014 roku Porównanie grudnia 2013 i czerwca 2014 roku Szczecin 2014 Według danych

Bardziej szczegółowo

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1

Kwartał III, 2016 Q Województwo zachodniopomorskie. str. 1 Q3 2016 Województwo zachodniopomorskie str. 1 Adecco Poland jest światowym liderem wśród firm doradztwa personalnego, który posiada 5600 placówek w ponad 60 krajach. W Polsce działamy od 1994 roku. Wykorzystując

Bardziej szczegółowo

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ

JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie JAKOŚĆ POWIETRZA W MIEŚCIE RZESZÓW W ASPEKCIE WPŁYWU WARUNKÓW METEOROLOGICZNYCH NA ROZPRZESTRZENIANIE SIĘ ZANIECZYSZCZEŃ Rzeszów, październik 217 r.

Bardziej szczegółowo

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7

AM1 85,1 98, ,2 AM2 97,8 97, ,3 AM3 97,3 98,7-96,0 97,0 98,6 AM5 96,5 92,2 96,0-95,5 96,2 AM8 98,5 97,8 98,4-96,1 98,7 5.2.2. Stan czystości powietrza wg pomiarów Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej. I. Charakterystyka stacji pomiarowych W roku 26 w ramach Regionalnego Monitoringu Atmosfery

Bardziej szczegółowo

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i)

Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) Paweł Bielański Radny Rady Miasta Oleśnicy Okręg nr 11 (ul. Sucharskiego, ul. Kleeberga, ul. Sikorskiego 1-1i) System monitoringu powietrza Oleśnicy Data: 2017-01-20 Autor: Paweł Bielański W ciągu ostatnich

Bardziej szczegółowo

Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) pomiary automatyczne Cel: ochrona zdrowia ludzi; ochrona roślin Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 )

Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) pomiary automatyczne Cel: ochrona zdrowia ludzi; ochrona roślin Zanieczyszczenie: DWUTLENEK SIARKI (SO 2 ) ZŁĄCZNIK NR 1 LIST STCJI I STNOWISK ORZ WYNIKI POMIRÓW, WYKORZYSTNYCH N POTRZEBY ROCZNEJ OCENY JKOŚCI POWIETRZ DL WOJEWÓDZTW ZCHODNIOPOMORSKIEGO - RPORT Z 2010 ROK Tabela 1 Tabela 1a Tabela 2 Tabela 2a

Bardziej szczegółowo

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej

242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej 242 Program ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej Rysunek 61. Rozkład stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 na terenie strefy wielkopolskiej w roku bazowym 2011 146 146 źródło: opracowanie

Bardziej szczegółowo