Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego."

Transkrypt

1 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 219 Controlling w excelu realizowany za pomoc technologii uytkowania arkusza kalkulacyjnego. Dr Tomasz GŁUSZKOWSKI, Dr Anna KACZOROWSKA * Streszczenie Arkusz kalkulacyjny stosowany jest przez wiele osób. Niestety wikszo z nich uywa to narzdzie jak troch lepszy kalkulator. wiadomo, e mona w arkuszu zrealizowa system informatyczny, który bdzie wspomagał zarzdzanie firm jest niewielka. Aby to zmieni została opracowana technologia uytkowania arkusza. S to metody, techniki i sposoby takiego uytkowania arkusza, które z jednej strony pozwalaj na automatyzacj pracy, a z drugiej na dokonywanie w łatwy sposób zmian w stworzonym modelu (systemie). Zmiany s konieczne, poniewa zmienia si otoczenie firmy, w konsekwencji zmienia si sama firma. Wpływa na zmiany w modelu (systemie) do zarzdzania. Włanie z tego powodu nasz misj jest popularyzacja wiedzy na temat technologii uytkowania arkusza, która jest zgodna z ide organizacji opartej na wiedzy i umiejtnociach pracowników. Uczymy jak budowa modele, jak dokonywa zmian w modelach, to znaczy uczymy w jaki sposób trzeba uywa narzdzi w arkuszu, aby stworzone modele (systemy) były proste, przejrzyste, elastyczne; i jak prostymi metodami automatyzowa prac w arkuszu. Summary. Lots of people use spread sheet. Unfortunately, most of them treat this tool as a little bit better calculator. The users of spread sheet haven t got awareness of one fact. Namely, that it s possible to build computer information system, which will be helpful in firm management. Technology of spread sheet using was created in order to change such situation. Technology consists of methods, techniques and ways of such spread sheet use, that, from the one side, let the users automate the work. From the other side, created technology enable to do changes in existing computer information system in a easy way. Changes are necessary, because firm environment is changing. Consequently, the firm itself changes and affects changes in computer management system. Therefore, knowledge popularisation about technology of spread sheet using is our mission. Technology is congruent with the idea of organisation based on knowledge and workers competences. We teach how to build the computer information system and how to make changes in existing system. It means, that we most of all teach which tools of spread sheet are necessary to use, in order to created systems will be simple, clear, elastic and we show how to automate the work in spread sheet using simple methods. * Dr Tomasz Głuszkowski, Dr Anna Kaczorowska, Katedra Informatyki Wydziału Zarzdzania Uniwersytetu Łódzkiego 219

2 220 Tomasz Głuszkowski, Anna Kaczorowska Potrzeby informacyjne w firmie Aby podj jak najkorzystniejsze decyzje niezbdne s informacje dotyczce problemu decyzyjnego. Dostarczaniem informacji zajmuje si zorganizowany system informacyjny. Zwykle w małych firmach cało systemu informacyjnego ogarnia właciciel stara si on optymalizowa wszelkiego rodzaju decyzje. Chcc to zrobi gromadzi rónego rodzaju informacje, sortuje je, analizuje i przetwarza tak, aby otrzyma jakociowo nowe informacje, które pomog mu podj decyzje. Do tego celu czasem wykorzystuje techniki komputerowe. Niestety w rednich firmach właciciel, ze wzgldu na swoj ograniczon percepcj nie jest w stanie ogarn wszelkich informacji, które mog posłuy do podejmowania decyzji. Czasem uwiadamia sobie w por, e nie jest w stanie samodzielnie podejmowa wszystkich decyzji, a czasem uczy si na błdach jedno i drugie prowadzi do powstawania systemu informacyjnego wspierajcego zarzdzanie. Od tej pory trzeba zarzdza równie i tym systemem, to znaczy kształtowa go, zmienia według potrzeb to znaczy zarzdza systemem zarzdzania. Bardzo czsto decydenci nie maj dowiadczenia w tworzeniu takiego systemu. Mało tego, w czasie, kiedy go potrzeba maj mnóstwo innych rzeczy do zrobienia (zwizanych włanie z podejmowaniem decyzji na podstawie informacji które trzeba zebra, przetworzy, przeanalizowa oraz wycign wnioski). Zmiana skali firmy powoduje równie zmiany w sposobie mylenia, albowiem wczeniej nieistotne analizy z punktu widzenia opłacalnoci okazuj si by opłacalne (koszt analiz przy małej skali był wikszy od korzyci przy zmianie skali analizy staj si opłacalne). Potrzebny jest system informacyjny dostarczajcy informacje do tych analiz. Wane jest, aby przy coraz wikszych obowizkach decydent zwrócił na to uwag. Dlatego przekształcenia małych firm w rednie niekiedy stanowi problem. Wracajc do problemu tworzenia systemu informacyjnego mona stwierdzi, e korzystne jest jeeli zarzdzajcy ju w pierwszej fazie działania firmy posługuj si narzdziami informatycznymi. Dziki uytkowaniu tych narzdzi menaderowie ucz si zarzdza danymi, opanowuj umiejtno sterowania strumieniami danych, a to z kolei przyczynia si do umiejtnoci projektowania i realizowania zmian nie tylko w systemie, ale i w firmie (dopasowywania jej do zmieniajcej si rzeczywistoci). Wida wic sił informatyki, ale informatyki w formie uytkowania narzdzi informatycznych, tak aby samemu zarzdza danymi. Drugi sposób to stosowanie informatyki w formie gotowych systemów. Niestety tu si jest tylko operatorem (lub w zdecydowanej czci operatorem) i nie ma si wpływu (albo tylko nieznaczny wpływ) na sposób działania systemu. Włanie z powyszych powodów popularyzuj wiedz na temat technologii uytkowania arkusza. Wiedz uytkow, która jest zgodna z ide organizacji opartej na wiedzy i umiejtnociach pracowników. Ucz jak budowa modele, aby potem mona było w łatwy sposób dokonywa w nich zmian, to znaczy ucz w jaki sposób trzeba uywa narzdzi w arkuszu, aby stworzone modele (systemy) były proste, przejrzyste, elastyczne; i jak prostymi metodami automatyzowa prac w arkuszu. 220

3 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 221 Technologia uytkowania arkusza Technologia uytkowania arkusza kalkulacyjnego, s to opracowane metody i techniki, które pozwalaj na: sprawniejsze posługiwanie si tym narzdziem, to znaczy wykonanie automatyzacji niektórych prac (osobom, które znaj rodowisko arkusza na rednim poziomie) budowanie systemów zarzdzania w arkuszu, (osobom, które znaj rodowisko arkusza na wikszym poziomie). Technologia uytkowania arkusza składa si z dwóch czci: technik i metod uytkowania wybranych narzdzi wbudowanych w arkusz pozwalajcych midzy innymi na: wspomaganie wprowadzania danych, przechowywanie danych (czyli budowanie i utrzymanie dowolnych struktur danych oraz tworzenie relacji midzy tymi strukturami), tworzenie standardowych dokumentów indywidualnych i zbiorczych z parametrami tutaj uytkownik musi naby wiedz o działaniu wybranych elementów arkusza oraz umiejtno wykorzystania ich do rozwizywania problemów firmy; s to schematy tworzenia struktur wikszych rozwiza; dodatkowych narzdzi zrobionych w arkuszu, narzdzia te umoliwiaj realizacj pozostałych funkcji informatyki, to znaczy: automatyczn transmisj danych z dowolnych formatów oraz automatyczne umieszczenie ich w zdefiniowanych strukturach, wymian informacji midzy aplikacjami w arkuszu, wspomaganie automatycznego przetwarzania struktur danych oraz wyszukiwania informacji; s to takie wiksze klocki, które pozwalaj (wspólnie z technikami przedstawionymi w poprzednim punkcie) na szybk i tani budow dowolnego systemu wspomagajcego decyzje. W arkuszu mona rónymi technikami i metodami zrealizowa wszystkie pi funkcji informatyki: wprowadzanie danych w arkuszu ta funkcja realizowana jest w prosty sposób za pomoc bezporedniego wprowadzania informacji do komórek, jednake w opracowanej technologii zostały wykonane narzdzia wspomagajce ten proces; narzdzia te mog zawiera dodatkowe funkcje (na przykład kontrolujce poprawno wprowadzanych danych), transmisja danych dla obsługi tej funkcji zostało opracowanych kilka narzdzi do odbierania danych z rónych formatów (arkusza, baz danych, trybu tekstowego) oraz do wysyłania danych tak, aby odczyta je w innych aplikacjach, przechowywanie danych dane przechowuje si w arkuszu głównie w przygotowanych do tego celu rejestrach; struktura danych ma zasadnicze znaczenie dla sposobu przetwarzania danych, dlatego w tym przypadku wana jest umiejtno takiego doboru struktury danych, aby mona było jak najłatwiej nimi zarzdza, przetwarzanie danych do tego celu przeznaczone s wzory wykorzystujce funkcje dostpne w arkuszu; tutaj potrzebne s umiejtnoci takiego doboru funkcji, które w prosty sposób realizuj cel przetwarzania; oprócz tego w skład technologii wchodz równie narzdzia stworzone w Visual Basicu pozwalajce na takie sposoby przetwarzania, które nie s osigalne (lub trudno osigalne) za pomoc wzorów, tworzenie dokumentów s róne rodzaje dokumentów: indywidualne, zbiorcze i zagregowane oraz wykresy; wszystkie je mona tworzy za pomoc wzorów; 221

4 222 Tomasz Głuszkowski, Anna Kaczorowska we wszystkich rodzajach dokumentów mona zastosowa parametry; uytkownik zmieniajc parametr moe wybra interesujce go dane w dokumencie. Firmy tworzce pakiety biurowe w których znajduje si arkusz nie przedstawiły technologii uytkowania arkusza. Dlatego uytkownicy próbuj samodzielnie rónych technik i metod, które maj rozwiza ich codzienne problemy. Jednak zwykle jest to robione metod prób i błdów oraz bardzo czsto niepotrzebnie wysokim nakładem sił i rodków. Dziki technologii uytkowania arkusza realizacja poszczególnych funkcji informatyki nie jest trudna do wykonania. Oznacza to, e moliwe jest uzyskanie, z dostarczonych do systemu danych, dowolnych raportów w stosunkowo prosty sposób. Raportów, czyli tego, co tak naprawd jest potrzebne decydentom. Metody i techniki (technologia uytkowania arkusza) znakomicie usprawniaj prac, midzy innymi pozwalaj uytkownikowi na automatyzacj czynnoci, to znaczy na unikanie powtarzania tych samych czynnoci przy tworzeniu periodycznych sprawozda. Stanowi take doskonał podstaw do tworzenia nie tylko prostych modeli, ale i wikszych systemów w arkuszu. Jednak, aby zbudowa wikszy system w arkuszu oprócz wiedzy na temat rodków technicznych (elementów arkusza, czyli poszczególnych pozycji menu, sposobów formatowania, sposobów adresowania, technik kopiowania, umiejtnoci wpisywania formuł, a w nich funkcji) oraz technologii pracy (która znakomicie pozwala usprawni prac) naley jeszcze pozna algorytmy rozwizywania problemów. Arkusz mona uywa w dwojaki sposób: do tworzenia narzdzi, które dostarczaj periodycznych raportów; to znaczy mniejszych lub wikszych aplikacji (systemów), do tworzenia ad hoc rónego rodzaju analiz. Niestety, zdecydowana wikszo osób uywa tylko drugiego sposobu. Nawet do periodycznych raportów stosuj narzdzia, które powinny by stosowane do analiz ad hoc (na przykład: tablice przestawne). Główna przyczyna takiego stanu rzeczy, to nieznajomo technologii arkusza, która pozwala na zdecydowane uproszczenie pracy. Przecie, przy stosowaniu okrelonej technologii wykorzystania arkusza uytkownicy s w stanie łatwo zautomatyzowa swoj prac w takim stopniu, aby uzyskiwa podane informacje periodycznie (raporty i sprawozdania okresowe) to znaczy, e uytkownicy właciwie sami mog projektowa sobie system, modyfikowa go, czyni bardziej elastycznym. Oferowane przez wiele firm szkolenia z excela, podstawowe i zaawansowane, pokazuj tylko rodki techniczne arkusza. Autor artykułu robi co wicej, prowadzi szkolenia z technologii pracy w arkuszu, a take uczy algorytmów rozwizywania problemów. Algorytmów, przy uyciu których mona zrealizowa systemy informatyczne do: tworzenia technologii Business Intelligence budetowania i controllingu kosztów, rzeczowego i finansowego, systemu zarzdzania produkcj, systemu informacji marketingowej 222

5 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 223 Przykład zastosowania technologii do tworzenia raportów z parametrami Teraz zostanie przedstawiony prosty przykład raportu z parametrami. Sterowanie zawartoci raportu odbywa si za pomoc dwóch komórek C7 i D7. Na rysunku nr 1 znajduje si raport wykonania budetu za miesic stycze na wydziale szwalni. Zmieniajc parametry w komórkach C7 i D7 moemy otrzyma raport z wykonania budetu za dowolny miesic w dowolnym wydziale. I tak na rysunku nr 5 został zmieniony numer miesica w komórce C6. Automatycznie za pomoc wzorów zostały wyliczone wartoci, które dotycz wykonania budetu za miesic luty na wydziale szwalni (zob. Rysunek nr 2). Po kolejnej zmianie; tym razem zawartoci komórki D7. Automatycznie za pomoc wzorów utworzony zostanie raport wykonania budetu za miesic luty na wydziale farbiarni (zob. Rysunek nr 3). A B C D E F G H I 6 mc. wydz RAPORT WYKONANIA BUDETU ZA MIESIC STYCZE 2002 (SZWALNIA) 10 za miesic narastajco 11 plan rzecz. odchyl. plan rzecz. odchyl. 12 WYDZIAŁ SZWALNIA 13 1 amortyzajca materiały woda transport energia cieplna energia elektryczna cieki Rysunek nr 1. Raport z parametrami. Wykonanie budetu za miesic stycze na wydziale szwalnia. 223

6 224 Tomasz Głuszkowski, Anna Kaczorowska A B C D E F G H I 6 mc. wydz RAPORT WYKONANIA BUDETU ZA MIESIC LUTY 2002 (SZWALNIA) 10 za miesic narastajco 11 plan rzecz. odchyl. plan rzecz. odchyl. 12 WYDZIAŁ SZWALNIA 13 1 amortyzajca materiały woda transport energia cieplna energia elektryczna cieki Rysunek nr 2. Raport z parametrami. Wykonanie budetu za miesic luty na wydziale szwalnia. A B C D E F G H I 6 mc. wydz RAPORT WYKONANIA BUDETU ZA MIESIC STYCZE 2002 (FARBIARNIA) 10 za miesic narastajco 11 plan rzecz. odchyl. plan rzecz. odchyl. 12 WYDZIAŁ SZWALNIA 13 1 amortyzajca materiały woda transport energia cieplna energia elektryczna cieki Rysunek nr 3. Raport z parametrami. Wykonanie budetu za miesic luty na wydziale farbiarnia. To jest przykład raportowania z parametrami. Zaprojektowany układ raportu w osobnym arkuszu ma t zalet, e jego struktura jest zawsze taka sama, a zastosowane wzory wykorzystuj dane z innego arkusza. Jest to mały fragment technologii uytkowania arkusza. Zastosowanie jej w całoci pozwala na zaprojektowanie całego systemu, który dostarcza dowolnych raportów dla celów zarzdzania. 224

7 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 225 Wnioski Zmiany w rozwoju narzdzi informatycznych, przeznaczonych przede wszystkim dla uytkowników, ale nie informatyków, powoduj e coraz wicej uytkowników moe rozwizywa swoje problemy samodzielnie. Mało tego, ju teraz uytkownicy s w stanie samodzielnie projektowa systemy informatyczne. Zakładajc, e najbardziej liczc si ocen jakoci systemu informatycznego jest ocena uytkownika, naley zagwarantowa poprawno procesu jego tworzenia Oznacza to, e nie wystarczy, aby system spełniał postawione wymagania, a rozwizania techniczno technologiczne były na bardzo wysokim poziomie. System musi by uyteczny, co oznacza, e usprawni prac i w ocenie uytkownika bdzie wygodny, łatwy i przyjazny w obsłudze. Po prostu powinien sprawia satysfakcj uytkownikowi. Zaproponowana tutaj technologia umoliwia to. Jest to technologia przede wszystkim dla uytkowników, a nie tylko informatyków. Znajomo technologii arkusza kalkulacyjnego przez menaderów zdecydowanie pomaga w rozumieniu moliwoci narzdzi informatycznych. Wiedza zdobyta przy pracy z arkuszem ułatwia projektowanie systemów informacyjnych zarzdzania uwiadamia przepływ informacji w firmie; co wicej, umiejtno wykorzystania arkusza daje menaderom samodzielno w pracy i niezaleno. Arkusz kalkulacyjny jest na tyle uniwersalnym narzdziem, e mona w nim w łatwy sposób stworzy dowolny system do ewidencji i zarzdzania, pod warunkiem, e nie bdzie w nim masowego przetwarzania danych. Elastyczno arkusza (oczywicie wtedy, kiedy zastosowane zostan odpowiednie techniki podczas tworzenia modelu systemu) jest tak dua, e uytkownik ma moliwo samodzielnej modyfikacji i przerabiania systemu (pamitajc jednak cigle o zastosowaniu technologii uytkowania arkusza, aby utrzyma jego elastyczno). Zalety arkusza s tak znaczne, w porównaniu z jego wadami (główne wady to: uytkownik, musi pełni rol administratora oraz nie moe wystpi masowe przetwarzanie danych - systemy zarzdzania na ogół nie maj masowych danych), e zdecydowanie to narzdzie mona poleci dla kadego menadera. Główne zalety takich rozwiza to: Czas ich budowy w arkuszu jest znacznie krótszy od czasu wdroenia pakietów zintegrowanych. Koszt realizacji jest znacznie mniejszy ni samo wdroenie pakietu zintegrowanego. System zarzdzania w arkuszu kalkulacyjnym jest tworzony na bazie istniejcego systemu rachunkowoci finansowej; jest to proces ewolucyjny w firmie, a nie rewolucyjny, tak jak wdroenie pakietu zintegrowanego. Mona w arkuszu zrealizowa narzdzia, które pozwalaj na definiowanie programów przez uytkownika oraz wyposaenie tych programów we właciwe parametry (współautor artykułu stworzył komplet takich narzdzi). Narzdzie takie pozwalaj na dowoln manipulacj danymi. Zatem rozwój narzdzi oraz wiedza i umiejtnoci w uytkowaniu, a raczej w zastosowaniu tak popularnego oprogramowania jak arkusz kalkulacyjny pozwalaj na rozwizywanie problemów za pomoc tej technologii przez uytkowników. Z drugiej strony rozwój sprztu i oprogramowania ułatwia uytkownikom rozwizywanie problemów. W niniejszym artykule został przedstawiony przykład moliwoci zastosowania arkusza fragmentu systemu. Włanie umiejtne stosowanie tego narzdzia, 225

8 226 Tomasz Głuszkowski, Anna Kaczorowska wykorzystanie jego najlepszych właciwoci pozwala na realizacj w prosty sposób systemów, które mog spełnia takie funkcje zarzdzania jak wynika to z potrzeb firmy. Prostota narzdzi oraz technologii uytkowania arkusza umoliwia to. Uytkowników arkusza mona podzieli na dwie grupy. Takich, którzy nie maj przygotowania informatycznego oraz takich, którzy takie przygotowanie maj. Tym pierwszym brakuje wiedzy informatycznej, aby umiejtnie z tego narzdzia korzysta. Ci drudzy znajc inne narzdzia informatyczne traktuj arkusz jak narzdzie pomocnicze i przewanie nie dostrzegaj jego zalet. Jeeli ju musz uy arkusz do rozwizania problemu, to bardzo czsto stosuj do realizacji modelu w arkuszu narzdzia takie, jak w bazie danych. A przecie arkusz ma zdecydowanie bogatsze moliwoci ni baza danych. Gdzie wic szuka przyczyn tak słabego zainteresowania tym narzdziem, nieumiejtnoci poradzenia sobie w prosty sposób. Przyczyna ograniczonego zakresu wykorzystania arkusza tkwi włanie w braku znajomoci technologii jego uytkowania, braku znajomoci metod i technik korzystania z tego narzdzia. Pomocne mog tu by pozycje literatury (zob. Literatura) oraz warsztaty prowadzone przez dr Tomasza Głuszkowskiego (www.4tg.pl). Literatura [1] Głuszkowski T., (2000) Arkusz kalkulacyjny w praktyce, Broker, Łód. [2] Głuszkowski T., Excel dla Business Intelligence, Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, 4/2004, [3] Głuszkowski T., Narzdzia informatyczne do budowy systemów zarzdzania w arkuszu kalkulacyjnym. Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, 7/2003, [4] Głuszkowski T., Technologia arkusza kalkulacyjnego, czyli narzdzia, za pomoc których uytkownik moe szybko zrobi system do zarzdzania, Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, 6/2002 I-IX. [5] Głuszkowski T., Systemy informatyczne zarzdzania, Controlling i Rachunkowo Zarzdcza, 4/2001, [6] Głuszkowski T., Zastosowanie prognozowania do optymalizacji kosztów Monitor Rachunkowoci i Finansów, cz.1 9/2000, 82-85; cz. 2 12/2000,

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa.

Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Planowanie adresacji IP dla przedsibiorstwa. Wstp Przy podejciu do planowania adresacji IP moemy spotka si z 2 głównymi przypadkami: planowanie za pomoc adresów sieci prywatnej przypadek, w którym jeeli

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów

Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Wymierne korzyci wynikajce z analizy procesów Analiza procesu jest narzdziem do osignicia wyszej efektywnoci organizacji (midzy innymi). Wymaga ona zbudowania modelu procesu biznesowego bdcego opisem funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce

Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce mgr Tomasz Grbski Konspekt lekcji matematyki klasa 4e Liceum Ogólnokształcce Temat: Dyskusja nad liczb rozwiza równania liniowego i kwadratowego z wartoci bezwzgldn i parametrem. Czas trwania: 45 minut.

Bardziej szczegółowo

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU

Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Komputerowa Ksiga Podatkowa Wersja 11.4 ZAKOCZENIE ROKU Przed przystpieniem do liczenia deklaracji PIT-36, PIT-37, PIT-O i zestawienia PIT-D naley zapozna si z objanieniami do powyszych deklaracji. Uwaga:

Bardziej szczegółowo

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy

Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Łukasz Wany Program do konwersji obrazu na cig zero-jedynkowy Wstp Budujc sie neuronow do kompresji znaków, na samym pocztku zmierzylimy si z problemem przygotowywania danych do nauki sieci. Przyjlimy,

Bardziej szczegółowo

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl

Kod pocztowy 00-928. Województwo Mazowieckie. Faks 630-10-19. Adres internetowy (URL) www.mi.gov.pl OGŁOSZE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Data otrzymania ogłoszenia Numer identyfikacyjny SEKCJA I: ZAMAWIAJCY I.1) OFICJALNA NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych

Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Kurs Tester/ewaluator treci e-learningowych Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Typy bazy danych Textract

Typy bazy danych Textract Typy bazy danych Typy bazy danych bazy tekstowe, Textract, http://www.textract.com - bazy tekstowe, np. archiwum gazety, dla setek gigabajtów, szybkie wyszukiwanie i indeksacja informacji bazy danych bez

Bardziej szczegółowo

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego,

obsług dowolnego typu formularzy (np. formularzy ankietowych), pobieranie wzorców formularzy z serwera centralnego, Wstp GeForms to program przeznaczony na telefony komórkowe (tzw. midlet) z obsług Javy (J2ME) umoliwiajcy wprowadzanie danych według rónorodnych wzorców. Wzory formularzy s pobierane z serwera centralnego

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania

Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Grayna Napieralska Zastosowanie programu Microsoft Excel do analizy wyników nauczania Koniecznym i bardzo wanym elementem pracy dydaktycznej nauczyciela jest badanie wyników nauczania. Prawidłow analiz

Bardziej szczegółowo

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej

Wstp. Odniesienie do podstawy programowej ! " 1 Wstp Praca dotyczy projektu midzyprzedmiotowego, jaki moe by zastosowany na etapie nauczania gimnazjum specjalnego. Powyszy projekt moe zosta przeprowadzony na zajciach z przedmiotów: informatyka

Bardziej szczegółowo

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ

Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Wojciech Drzewiecki SYSTEMY INFORMACJI GEOGRAFICZNEJ Systemem Informacji Geograficznej (Systemem Informacji Przestrzennej, GIS, SIP) nazywamy skomputeryzowany system pozyskiwania, przechowywania, przetwarzania,

Bardziej szczegółowo

Programowanie Obiektowe

Programowanie Obiektowe Programowanie Obiektowe dr in. Piotr Zabawa IBM/Rational Certified Consultant pzabawa@pk.edu.pl WYKŁAD 1 Wstp, jzyki, obiektowo Cele wykładu Zaznajomienie słuchaczy z głównymi cechami obiektowoci Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie.

1) Instytucje kształcce w tym zawodzie (w kraju i we Wrocławiu). 2) Moliwoci podnoszenia kwalifikacji i dokształcania w tym zawodzie. Spis treci: I. Wprowadzenie II. Zadania i czynnoci 1) Potencjalne miejsca pracy. 2) Zakres obowizków. III. Wymagania zawodu 1) Wymagania fizyczne i zdrowotne 2) Wymagania psychologiczne IV. Kształcenie

Bardziej szczegółowo

Kurs Dydaktyk medialny

Kurs Dydaktyk medialny Kurs Dydaktyk medialny Jednym z najdynamiczniej rozwijajcych si zastosowa techniki informacyjnych jest wspomagane komputerowo nauczanie. Konieczno ustawicznego podnoszenia kwalifikacji zawodowych wymusza

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych

Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych AMME 2003 12th Komputerowy system SWPK do wspomagania procesu koncepcyjnego projektowania chwytaków mechanicznych P. Ociepka, J. wider Katedra Automatyzacji Procesów Technologicznych i Zintegrowanych Systemów

Bardziej szczegółowo

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA

FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA FAKTURA PRZEDPŁATA PODRCZNIK UYTKOWNIKA Alterkom Sp. z o.o., ul. Halszki 37/28A, 30-611 Kraków tel./fax +48 12 654-06-85 email:biuro@alterkom.pl www.alterkom.pl Moduł Faktura Przedpłata działajcy w powizaniu

Bardziej szczegółowo

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B

Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wzorcowy załcznik techniczny, do umowy w sprawie przesyłania faktur elektronicznych pomidzy Firm A oraz Firm B Wersja draft 2.1 Na podstawie: Europejskiej Modelowej Umowy o EDI (w skrócie: EMUoE). 1. Standardy

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Bazy danych Podstawy teoretyczne

Bazy danych Podstawy teoretyczne Pojcia podstawowe Baza Danych jest to zbiór danych o okrelonej strukturze zapisany w nieulotnej pamici, mogcy zaspokoi potrzeby wielu u!ytkowników korzystajcych z niego w sposóbs selektywny w dogodnym

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents

Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents Instrukcja obsługi dodatku InsERT GT Smart Documents InsERT, grudzie 2003 http://www.insert.com.pl/office2003 InsERT GT Smart Documents to przygotowany przez firm InsERT specjalny dodatek, umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk

Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa. Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk Cloud Computing - czego wymaga od dostawcy usług w zakresie bezpieczestwa Telekomunikacja Polska S.A. Andrzej Karpiski Łukasz Pisarczyk 1 AGENDA Wprowadzenie Aspekty bezpieczestwa usługi Cloud Computing

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej.

Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Wymagania edukacyjne z informatyki dla klasy szóstej szkoły podstawowej. Dział Zagadnienia Wymagania podstawowe Wymagania ponadpodstawowe Arkusz kalkulacyjny (Microsoft Excel i OpenOffice) Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O.

ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Szybkobiene Pojazdy Gsienicowe (38) nr 3, 2015 Adrian BRITTANI ZARZDZANIE PROJEKTAMI W OBRUM SP. Z O.O. Streszczenie. W artykule przedstawiono wdroon do praktyki w OBRUM sp. z o.o. now form zarzdzania

Bardziej szczegółowo

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych,

zdefiniowanie kilku grup dyskusyjnych, z których chcemy odbiera informacje, dodawanie, usuwanie lub edycj wczeniej zdefiniowanych grup dyskusyjnych, Wstp W nowoczesnym wiecie coraz istotniejsz rol odgrywa informacja i łatwy dostp do niej. Nie dziwi wic fakt, i nowoczesne telefony komórkowe to nie tylko urzdzenia do prowadzenia rozmów telefonicznych,

Bardziej szczegółowo

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005

4CMSystem. Podrcznik uytkownika. Strona projektu: http://cms.4proweb.net. Realizacja projektu: 2004 2005 4CMSystem Podrcznik uytkownika Stworzone przez grup 4proweb.net Strona projektu: http://cms.4proweb.net Realizacja projektu: 2004 2005 Programista, administrator Marcin Iwaniec, miwaniec@4proweb.net Autor

Bardziej szczegółowo

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia

Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk. Załoenia Program Certyfikacji Oprogramowania Autodesk Załoenia Firma Autodesk - wiodcy producent oprogramowania wspomagajcego projektowanie proponuje program umoliwiajcy uytkownikom weryfikacj posiadanego oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Badania marketingowe w pigułce

Badania marketingowe w pigułce Jolanta Tkaczyk Badania marketingowe w pigułce Dlaczego klienci kupuj nasze produkty lub usługi? To pytanie spdza sen z powiek wikszoci menederom. Kady z nich byłby skłonny zapłaci due pienidze za konkretn

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH

POBÓR MOCY MASZYN I URZDZE ODLEWNICZYCH Eugeniusz ZIÓŁKOWSKI, 1 Roman WRONA 2 Wydział Odlewnictwa AGH 1. Wprowadzenie. Monitorowanie poboru mocy maszyn i urzdze odlewniczych moe w istotny sposób przyczyni si do oceny technicznej i ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi: Learning Management Systems

Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi: Learning Management Systems Top Tre modułu Cel modułu Wiedza bazowa Informacje główne Zastosowanie w praktyce Streszczenie Zwró uwag na... Słownik Literatura Sprawd si Pytania problemowe Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi:

Bardziej szczegółowo

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy:

Zadania do wykonaj przed przyst!pieniem do pracy: wiczenie 3 Tworzenie bazy danych Biblioteka tworzenie kwerend, formularzy Cel wiczenia: Zapoznanie si ze sposobami konstruowania formularzy operujcych na danych z tabel oraz metodami tworzenia kwerend

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I II liceum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow aktywno

Bardziej szczegółowo

EP io default website

EP io default website 26-01-2015 Od regulacji Internetu po bezpieczestwo publiczne debata na temat dylematów ochrony danych Nowoczesna gospodarka opiera si w duej mierze na przetwarzaniu danych, dlatego potrzebne s jasne reguy,

Bardziej szczegółowo

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna

WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA. L. KRÓLAS 1, P. KRÓLAS 2 Orodek Kwalifikacji Jakoci Wyrobów SIMPTEST ul. Przemysłowa 34A 61-579 Pozna 22/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(1/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (1/2) PAN Katowice PL ISSN 1642-5308 WYBRANE METODY DOSKONALENIA SYSTEMÓW ZARZDZANIA L. KRÓLAS

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do kompilatorów

Wprowadzenie do kompilatorów Wprowadzenie do kompilatorów Czy ja kiedykolwiek napisz jaki kompilator? Jakie zadania ma do wykonania kompilator? Czy jzyk formalny to rodzaj jzyka programowania? Co to jest UML?, Czy ja kiedykolwiek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsugi Programu

Instrukcja Obsugi Programu sprawozdania jednostkowe Instrukcja Obsugi Programu cz administracyjna ód 2004 Spis treci 1. Jak zainstalowa program Budet JB Plus?... 2 1.1 Pena instalacja... 2 1.2 Aktualizacja... 3 1.3 Odinstalowanie

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum.

FV Ando. Nie usuwasz danych Produkty, których ju nie sprzedajesz, nieaktywni kliencie oraz faktury mog by po prostu przeniesione do archiwum. FV Ando FV Ando to program do wystawiania i edytowania faktur VAT oraz do wszelkich czynnoci zwizanych z procesem fakturowania. FV Ando to program prosty w obsłudze. Dziki niemu wystawianie faktur bdzie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC)

PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) PROCEDURY REGULACYJNE STEROWNIKÓW PROGRAMOWALNYCH (PLC) W dotychczasowych systemach automatyki przemysłowej algorytm PID był realizowany przez osobny regulator sprztowy - analogowy lub mikroprocesorowy.

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ

KSZTAŁCENIE W ZAKRESIE TELEKOMUNIKACJI W POLITECHNICE ŁÓDZKIEJ Sławomir Hausman Michał Strzelecki Instytut Elektroniki Politechniki Łódzkiej ul. Wólczaska 223, 90-924 Łód [shausman, mstrzel]@p.lodz.pl www.pwt.et.put.poznan.pl 2005 Poznańskie Warsztaty Telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

Jednolity Plik Kontrolny

Jednolity Plik Kontrolny Jednolity Plik Kontrolny FUNKCJONALNOŚĆ SYSTEMU - czytanie danych z funkcjonujących w firmie systemów, w strukturze określonej przez użytkownika - comiesięczne tworzenie pliku typu XML, zgodnego z wymogami

Bardziej szczegółowo

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej

Podstawy prowadzenia działalnoci gospodarczej Podstawy prowadzenia WZ Zarzdzanie i Inynieria Produkcji Studia I stopnia o profilu: A P Przedmiot: Podstawy prowadzenia Kod przedmiotu ZIP S 07 7-0_0 Status przedmiotu: Przedmiot obowizkowy Jzyk wykładowy:

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU

WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU WIADECTWO INNOWACYJNOCI PRODUKTU I. ZAKRES wiadectwo innowacyjnoci produktu dla ASTEC Sp. z o.o. dotyczy prototypu produktu MDT (Magik Development Tools) w fazie studium wykonalnoci. ASTEC Sp. z o.o. ul.

Bardziej szczegółowo

Finanse dla sprytnych

Finanse dla sprytnych Finanse dla sprytnych Uniwersytet w Białymstoku 07 kwietnia 2016 r. mgr Paweł Giełda O czym bdziemy dzisiaj mówi? 1.Czym jest spryt? 2.Czym jest inteligencja? 3. Iluzja. 4. Czym s finanse? 5.W jaki sposób

Bardziej szczegółowo

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD)

Bazy danych. Plan wykładu. Proces modelowania i implementacji bazy danych. Elementy ERD. Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Plan wykładu Bazy danych Wykład 2: Diagramy zwizków encji (ERD) Diagramy zwizków encji elementy ERD licznoci zwizków podklasy klucze zbiory słabych encji Małgorzata Krtowska Katedra Oprogramowania e-mail:

Bardziej szczegółowo

Klonowanie MAC adresu oraz TTL

Klonowanie MAC adresu oraz TTL 1. Co to jest MAC adres? Klonowanie MAC adresu oraz TTL Adres MAC (Media Access Control) to unikalny adres (numer seryjny) kadego urzdzenia sieciowego (jak np. karta sieciowa). Kady MAC adres ma długo

Bardziej szczegółowo

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej

Bardziej szczegółowo

1. Informacje ogólne.

1. Informacje ogólne. Polityka prywatności (Pliki Cookies) 1. Informacje ogólne. Lęborskie Centrum Kultury Fregata 1. Operatorem Serwisu www.lck-fregata.pl jest L?borskie Centrum Kultury "Fregata" z siedzib? w L?borku (84-300),

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: operator koparko-ładowarki. Numer ogłoszenia: 317164 2010; data zamieszczenia: 04.10.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK

Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Kompleksowe rozwizania zania firmy Intergraph dla PODGiK Anita Wierzejska, Geodeta Powiatowy, Starostwo Powiatowe w Piasecznie Dariusz Ciela, Kierownik Sprzeday ds. Kluczowych Klientów, Intergraph Polska

Bardziej szczegółowo

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje

ZPKSoft. Kreator dokumentów. Wstp. Przeznaczenie. Definicje ZPKSoft Kreator dokumentów Wstp Kreator dokumentów jest aplikacj sieciow typu klient serwer, dedykowan dla serwera InterBase. Aplikacja pracuje w rodowisku Windows. Jest dostosowana do współpracy z systemem

Bardziej szczegółowo

Tak wic prawidłowy scenariusz postpowania przy tworzeniu kopii zapasowej danych systemów. wyglda nastpujco:

Tak wic prawidłowy scenariusz postpowania przy tworzeniu kopii zapasowej danych systemów. wyglda nastpujco: 1 / 8 0. Przeznaczenie dokumentu Dokument zawiera informacje na temat strategii, scenariuszy i aspektach technicznych wykonywania kopii zapasowych dla systemów. Cz techniczna opracowania dotyczy: a. w

Bardziej szczegółowo

* ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) +

* ) # # $ % & '% ())*+, !-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ! " #$%## &$$' ()! " * ) # # $ % & '% ())*+, "!-. / ))*0)12 % % '11 + / ))10)32, % ' *)) + ())12 %% & + ) 4 2 55 5 6 57( 8 2 % + 4, % 97, +,- % :! " ; (5-5

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymaga dla sklepu www.istyles.pl

Specyfikacja wymaga dla sklepu www.istyles.pl Specyfikacja wymaga dla sklepu www.istyles.pl 1. Zleceniodawc jest firma FHU Divitex Arkadiusz Piotrowski, zajmujca si midzy innymi importem i sprzeda materiałów ochronnych na urzdzenia elektroniki uytkowej

Bardziej szczegółowo

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA

Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA l OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Kod CPV 453 312 10-1 WENTYLACJA 1 SPIS TRECI 1. WSTP... 1.1. Przedmiot ST... 1.2. Zakres stosowania ST... 1.3. Zakres robót objtych ST... 1.4.

Bardziej szczegółowo

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja

Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja Podział Internetu radiowego WIFI konfiguracja TL-WR543G Wireless AP Client Router Instrukcja ta zawiera uproszczony opis podziału łcza internetowego dostarczanego poprzez sie WIFI za pomoc dwóch routerów

Bardziej szczegółowo

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych

Wypełnia Urzd Zamówie Publicznych Rzeczpospolita Polska Urzd Zamówie Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa : (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłosze on-line: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Roboty budowlane Dostawy Usługi

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego

1. WSTP. 2. Koncepcja platformy bezpieczestwa publicznego Koncepcja Platformy Bezpieczestwa Wewntrznego do realizacji zada badawczo-rozwojowych w ramach projektu Nowoczesne metody naukowego wsparcia zarzdzania bezpieczestwem publicznym w Unii Europejskiej 1.

Bardziej szczegółowo

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa

CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa CELE I ZADANIA RODOWISKOWE Harmonogram działa Stron 5 WYDANIE I Data wydania: 10.03.2006 r. ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZDZANIA JAKOCI I RODOWISKIEM WG NORMY PN-EN ISO 9001:2000 I PN-EN ISO 14001 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne:

DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. 1. Wymagania zwi zane ze stanowiskiem: a) niezb dne: DK.2010.2.2015 Kalisz, dn. 20.08.2015 r. Miejski Zarzd Budynków Mieszkalnych w Kaliszu ogłasza nabór na stanowisko Referent ds. informatycznej obsługi Zakładu w wymiarze czasu pracy ½ etatu w ramach umowy

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX

PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX PREZENTACJA FUNKCJONALNA SYSTEMU PROPHIX Architektura i struktura funkcjonalna systemu PROPHIX PROPHIX Corporate Performance Management (Zarządzanie Wydajnością Firmy) System do samodzielnego planowania,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis

Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych.szczegółowy opis Page 1 of 4 Warszawa: Wykonanie zestawów Bezpieczestwa Ruchu Drogowego dla dzieci i młodziey oraz elementów dodatkowych Numer ogłoszenia: 192509-2009; data zamieszczenia: 30.10.2009 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX

SYMULACJA PROCESU OBRÓBKI NA PODSTAWIE MODELU OBRABIARKI UTWORZONEGO W PROGRAMIE NX W Y B R A N E P R O B L E M Y I NY N I E R S K I E N U M E R 2 I N S T Y T U T A U T O M A T Y Z A C J I P R O C E S Ó W T E C H N O L O G I C Z N Y C H I Z I N T E G R O W A N Y C H S Y S T E M Ó W W

Bardziej szczegółowo

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT

CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT CYKL ZAJ POZNAJEMY POWER POINT TEMAT: Pracujemy w programie Power Point. Czas (4 x 45 minut ) ZAKRES TRECI PROGRAMOWYCH: Bezpieczestwo, higiena i reguły pracy przy komputerze Sposoby porozumiewania si

Bardziej szczegółowo

Europejska karta jakości staży i praktyk

Europejska karta jakości staży i praktyk Europejska karta jakości staży i praktyk www.qualityinternships.eu Preambu!a Zwa!ywszy,!e:! dla m"odych ludzi wej#cie na rynek pracy po zako$czeniu edukacji staje si% coraz trudniejsze m"odzi ludzie s&

Bardziej szczegółowo

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY

AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY AUTOMATECH AUTOMATYCZNE I ZDALNE STEROWANIE STACJ UZDATNIANIA WODY W roku 2006 Gmina Kampinos dokonała modernizacji swojej stacji uzdatniania wody (SUW). Obok zmian typu budowlanego (nowe zbiorniki wody,

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne Information technologies

Technologie informacyjne Information technologies Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/13

Bardziej szczegółowo

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II

Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Z nowym bitem. Informatyka dla gimnazjum. Część II Wymagania na poszczególne oceny szkolne Grażyna Koba Spis treści 1. Algorytmika i programowanie... 2 2. Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym... 4 3. Bazy

Bardziej szczegółowo

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents

AltiumLive - Content Store. AltiumLive - Content Store. Language. Contents AltiumLive - Content Store Language AltiumLive - Content Store Contents Dostp do Content Store Obsuga Content Store Przegldanie elementów i pobieranie zawartoci Wyszukiwanie elementów Ocenianie zawartoci

Bardziej szczegółowo

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum

Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum Kryteria oceniania uczniów z informatyki w klasie II gimnazjum 1) Obliczenia w arkuszu kalkulacyjnym - wprowadza dane do arkusza i z pomocą wpisuje formuły, - z pomocą rozwiązuje proste zadania w arkuszu,

Bardziej szczegółowo

" # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne

 # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne !! " # # Problemy budowy bezpiecznej i niezawodnej globalnej sieci szerokopasmowej dla słub odpowiadajcych za bezpieczestwo publiczne Sie PIONIER Sieci regionalne i miejskie rodowiska naukowego baz dla

Bardziej szczegółowo

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu

Od redakcji. Globalizacja: sprosta wyzwaniu OECD Employment Outlook 2005 Edition Summary in Polish Przegld stanu zatrudnienia w OECD wydanie 2005 Podsumowanie w jzyku polskim Od redakcji Globalizacja: sprosta wyzwaniu John P. Martin dyrektor ds.

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM

IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM IMPLIKACJE ZASTOSOWANIA KODOWANIA OPARTEGO NA LICZBACH CAŁKOWITYCH W ALGORYTMIE GENETYCZNYM Artykuł zawiera opis eksperymentu, który polegał na uyciu algorytmu genetycznego przy wykorzystaniu kodowania

Bardziej szczegółowo

Excel dla administracji publicznej

Excel dla administracji publicznej Firma szkoleniowa 2014 roku. TOP 3 w rankingu firm szkoleniowych zaprasza na szkolenie: Excel dla administracji publicznej warsztaty komputerowe Ekspert: Arkadiusz Albiniak Kurs Microsoft Excel dla administracji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU

ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU ZASTOSOWANIE KOMPUTERA W NAUCZANIU Grayna Napieralska W podstawach programowych pierwszego etapu nauczania edukacji wczesnoszkolnej wród rónych rodzajów umiejtnoci i kompetencji, jakie ucze powinien zdoby,

Bardziej szczegółowo

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r

Rozwizania Océ dla Geodezji. Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Rozwizania Océ dla Geodezji Jarosław Zub, Jarosław Pasławski Wisła 11-12 wrzenia 2008r Program prezentacji 1. Informacje o firmie Océ 2. Poligrafia dla Geodezji. 3. Najnowsze propozycje Océ w kolorze 2

Bardziej szczegółowo

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Page 1 of 12 Ogłosze nr 314923-2016 z dnia r. Katowice: ZAKUP OPROGRAMOWANIA OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy Zamieszcza ogłoszenia: obowizkowe Ogłosze dotyczy: zamówienia publicznego Zamówie dotyczy

Bardziej szczegółowo

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO

MS EXCEL 2013 W PRAKTYCE DZIAŁU PERSONALNEGO 18-19 lipca Warszawa MS EXCEL 2013 Metody wymiany danych pomiędzy MS Excel i innymi programami Tabele przestawne, wykresy przestawne Formatowanie zawartości komórek w MS Excel 2013 Sprawdzanie poprawności

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE

Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Karta (sylabus) przedmiotu WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia I stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Komputerowe wspomaganie prac inynierskich CAE Kod

Bardziej szczegółowo

TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL

TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL Jacek URYGA TYPY WARTOCI I FORMAT DANYCH W ARKUSZU KALKULACYJNYM MS EXCEL Streszczenie Jedn z najczstszych czynnoci wykonywanych przez uytkowników Excela jest wprowadzanie danych i formuł do komórek arkusza.

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania

Przedmiotowy system oceniania Przedmiotowy system oceniania Informatyka w klasach I -III gimnazjum Formy sprawdzania wiedzy i umiejtnoci uczniów Kady ucze otrzymuje oceny czstkowe za odpowiedzi ustne, kartkówki, sprawdziany i dodatkow

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Strona 1 z 5 Wrocław: Dostawa systemu zarzdzania i rezerwacji sali oraz dostawa urzdze aktywnych i elementów pasywnych niezbdnych do uruchomienia sieci w budowanym obiekcie Centrum Nauk o ywnoci i ywieniu.

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów

Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Podnoszenie efektywnoci produkcji przy wykorzystaniu istniejcych zasobów Adam Jednoróg Koordynator ds. Systemów Zarzdzania Produkcj Email: ajednorog@ipscontrol.pl pl ips Control idealny partner w biznesie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE

WYMAGANIA EDUKACYJNE GIMNAZJUM NR 2 W RYCZOWIE WYMAGANIA EDUKACYJNE niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z INFORMATYKI w klasie II gimnazjum str. 1 1. Algorytmika i programowanie

Bardziej szczegółowo