Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia"

Transkrypt

1 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 121 Zastosowanie zintegrowanych systemów zarzdzania w małych i rednich przedsibiorstwach moliwoci i ograniczenia The integrated management software in small and midsize companies opportunities and threats Elbieta JANCZYK STRZAŁA * Streszczenie. Małe i rednie przedsibiorstwa działajc w coraz bardziej skomplikowanych warunkach, czsto napotykaj na bariery hamujce ich dalszy rozwój. Jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest niedostateczne wsparcie informacyjne managementu zarzdzajcego nimi czsto w niewłaciwy sposób. Rozwizanie tego typu problemów stanowi zintegrowane systemy zarzdzania. Poniszy tekst powicono korzyciom, jakie systemy te oferuj temu sektorowi przedsibiorstw oraz zagroeniom zwizanym z ich niewłaciwym wyborem, wdroeniem czy uytkowaniem. Summary. Transformations and still growing demands of the free market has made small and midsize companies face several barriers of their growth. As a result of this and lacks of their management information systems integrated management software plays very significant role. This article has been dedicated to the opportunities and threats of these software. Obecne uwarunkowania gospodarcze wywieraj presj na dokładno i szybko działania przy jednoczesnej minimalizacji kosztu zbierania i obróbki danych. Konieczno przetwarzania olbrzymiej liczby informacji niezbdnych do sporzdzania okrelonych sprawozda nie jest dzi moliwa bez wsparcia komputerowego. Wystpujcy dotychczas w wielu przedsibiorstwach brak połcze midzy poszczególnymi systemami informatycznymi powodował konieczno przenoszenia wielu danych. Utrudniało to prac wielu osób oraz zmniejszało aktualno opracowywanych przez nich informacji. Z tych te wzgldów przedsibiorstwa coraz chtniej decyduj si na modernizacj i rozbudow posiadanych systemów czy nawet na wdroenie zintegrowanych systemów zarzdzania. Majc modułow budow systemy te obsługuj wszystkie sfery działalnoci przedsibiorstwa. Ich cech charakterystyczn, odróniajc je od tradycyjnych systemów, jest moliwo natychmiastowego dostpu przez róne działy przedsibiorstwa do danych zgromadzonych we wspólnej bazie informatycznej. Ponadto architektur tych systemów cechuje [Bramsemann 2002, s.367]: * mgr Elbieta Janczyk Strzała, Akademia Ekonomiczna im. O. Langego we Wrocławiu 121

2 122 Elbieta Janczyk - Strzała elastyczno - moliwo dostosowania zakresu funkcji poprzez zastosowanie funkcji podstawowych i dodatkowych, otwarto - poszczególne moduły czstkowe s samowystarczalne lecz mog by te przyłczone do obcych baz danych, segmentowo - moliwo pojedynczego wprowadzania kolejnych aplikacji (np. pocztkowo rachunkowoci, a nastpnie gospodarki magazynowej), centralna baza danych - wspólna dla wszystkich modułów, umoliwiajca przepływ informacji midzy nimi, moliwo dostosowania do specyficznych wymaga uytkownika (poprzez odpowiednie ustawienie parametrów), zaawansowanie technologiczne. Naley jednake pamita, i systemy informatyczne s jedynie narzdziami, wykorzystywanymi w procesie zarzdzania. Musz by wic one dostosowane do struktury danego przedsibiorstwa gdy wraz ze wzrostem wielkoci jednostek gospodarczych ronie liczba funkcjonujcych w nich działów (rys. 1). Rys. 1 Struktura a wielko przedsibiorstwa ródło: Scheer A, (1990), CIM Strategie als Teil der Unternehmensstrategie, Koln. 122

3 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 123 Na powyszym rysunku wymienione zostały funkcje realizowane w przedsibiorstwach produkcyjnych poczwszy od jednoosobowych, poprzez rednie, a skoczywszy na duych zakładach. Sposób wykorzystania systemów informatycznych przez te przedsibiorstwa moe by bardzo róny. Jednake tylko te jednostki, które zastosuj zintegrowane systemy zarzdzania, bd mogły obj wszystkie realizowane w nich funkcje wsparciem komputerowym. Jednym z zyskujcych coraz wiksz popularno tego typu systemów adresowanych do grupy małych i rednich przedsibiorstw jest SAP Business One. Uwzgldniajc zadania realizowane w tej grupie przedsibiorstw oferuje on rozwizania w typowych dla nich obszarach (tzn. wystpujcych niezalenie od profilu działalnoci): rachunkowoci, bankowoci, zaopatrzenia, produkcji, gospodarce magazynowej, sprzeday i administracji [http://www.sap.com/poland,2004]. Rozwój systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie odbywał si na przestrzeni ostatnich kilkudziesiciu lat. Proces ich ewolucji ilustruje rys.2. Rys.2 Ewolucja systemów informatycznych wspomagajcych zarzdzanie ródło: W latach 60-tych powstały systemy klasy IC (Inventory Control) umoliwiajce kontrol zapasów magazynowych. Ich rozwinicie stanowiły systemy klasy MRP (Material Requirement Planning) stosowane do planowania potrzeb materiałowych w sferze zaopatrzenia (zewntrzne zamówienia zakupu) i produkcji (zlecenia produkcyjne). Dalszy rozwój technologii komputerowych doprowadził do ewolucji systemów informatycznych zarzdzania i stworzenia systemów MRP II (Manufacturing 123

4 124 Elbieta Janczyk - Strzała Resource Planning) bdcych rozwiniciem systemów MRP na inne sfery działania przedsibiorstwa. Zostały one dedykowane do planowania i sterowania produkcj oraz zapasami. Nastpnie, w latach 90-tych ubiegłego stulecia, powstały zintegrowane systemy informatyczne klasy ERP (Enterprise Resource Planning) słuce do planowania zasobów przedsibiorstwa. Charakterystyczn cech, odróniajc je od poprzedników, jest ich budowa. Składaj si one ze zintegrowanych ze sob modułów mogcych obsługiwa wszystkie obszary przedsibiorstwa. Pocztkowo były one adresowane i stosowane głównie w przedsibiorstwach produkcyjnych, w których umoliwiały optymalizacj zasobów i procesów wewntrznych. Wraz ze wzrostem zainteresowania nimi ze strony przedsibiorstw usługowych zostały one rozszerzone o specyficzne procesy finansowe. Dalszy rozwój technologii informatycznych doprowadził do powstania systemów klasy ERP II bdcych zbiorami aplikacji generujcych wartoci zarówno dla udziałowców jak i dla klientów. S to systemy otwarte. Pozwalaj one na udostpnianie i optymalizacj procesów nie tylko wewntrz przedsibiorstwa lecz równie pomidzy współpracujcymi przedsibiorstwami partnerskimi (np. poprzez udostpnianie najbardziej istotnych informacji na temat wspólnych procesów). Polska stanowi najwikszy rynek ERP w Europie rodkowej i Wschodniej (nastpne miejsca zajmuj Rosja i Czechy). W 2002r. osignł on 98 mln USD (ok. 400mln PLN). List dostawców oferujcych tego rodzaju systemy na rynku polskim jak i na rynkach zagranicznych prezentuj ponisze rysunki (rys.3 i rys.4). Inne 64,6% SAP 18,0% Cemer 2,0% Oracle 5,4% PeopleSoft 5,4% J.D.Edwards 2,6% Microsoft Business Solutions 2,0% Rys.3 Dostawcy systemów ERP na wiecie (2002r.) ródło: 124

5 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 125 PeopleSoft z J.D.Edwards 3,0% Scala 2,7% Inne 17,6% SAP 28,0% QAD 3,2% Microsoft Business Solutions 3,5% Oracle 23,7% Teta 3,5% BPSC 3,6% Exact 3,7% IFS 7,5% Rys.4 Dostawcy systemów ERP w Polsce (2002r.) ródło: Cz z wymienionych firm oferujcych zintegrowane systemy zarzdzania dla rednich i duych przedsibiorstw opracowało równie rozwizania adresowane do sektora MSP. Z systemu oferowanego przez firm SAP - SAP Business One korzysta ju ok uytkowników z sektora MSP. Według informacji od SAP Polska w 2002r. system ten wdroyły 62 firmy, za do koca sierpnia 2003r. na jego zakup zdecydowało si kolejnych 90 [http://www.sap.com/poland, 2004]. Optymalne oprogramowanie klasy MRP-II/ERP przeznaczone dla przedsibiorstw redniej wielkoci oferuje równie Teta. Pakiet Teta Biznes Partner, bdcy nastpc pakietu Teta_C, wyrónia si bogat funkcjonalnoci i zapewnia zgodno z wymogami polskiego ustawodawstwa [http://www.teta.com.pl, 2004]. Zintegrowane systemy zarzdzania (ZSZ) przeznaczone dla małych i rednich przedsibiorstw (MSP) powinny stanowi proste, a jednoczenie efektywne rozwizania (wyjtek stanowi systemy dla MSP o wysokim stopniu specjalizacji korzystajcych z rozwiza dostosowanych do specyfiki brany, w której działaj np. mysap All-in- One). Wyróniaj si one szybk implementacj przy optymalnym wykorzystaniu istniejcej infrastruktury informatycznej. S one skalowalne (tzn. istnieje moliwo ich rozbudowy wraz ze wzrostem potrzeb przedsibiorstwa) i z tego powodu ciesz si powodzeniem wród rozwijajcych si firm. Łatwo obsługi nie wyklucza ich odpowiednio wysokiej funkcjonalnoci dziki czemu wspieraj rozwój przedsibiorstwa w przyszłoci. Jednake cena tego typu systemów musi by na poziomie dostpnym ju dzi dla przedsibiorstwa. Dziki swojej otwartoci mog by one zintegrowane z innymi systemami. Z powyszych wzgldów centrale przedsibiorstw wprowadzaj tego typu rozwizania w swoich filiach, aby ujednolici relacje biznesowe z nimi - np. wdroenie rozwiza firmy SAP w IBS Filtran, filii midzynarodowej firmy wielobranowej SPX Corporation, w okresie ok.10 tygodni [http://www.sap.com/poland,2004]. Proces wyboru systemu informatycznego wspierajcego zarzdzanie powinien by przez kade przedsibiorstwo, a w szczególnoci przez małe i rednie, dokonany bardzo 125

6 126 Elbieta Janczyk - Strzała uwanie. Naley mie przy tym wiadomo, i decydujc si na konkretny system przedsibiorstwo wie si na wiele lat z firm oferujc go. Z tego wzgldu wybierajc system przestarzały, wadliwie zaprojektowany, niedostosowany do konkretnych potrzeb i oczekiwa czy oferowany przez niesolidnego dostawc firma wpływa na zwikszenie kosztów jego eksploatacji oraz hamuje swój potencjalny rozwój. Jednake niezalenie od stopnia doskonałoci oferowanych przedsibiorstwu systemów informatycznych o ostatecznym sukcesie całego procesu selekcji, a nastpnie implementacji, decyduje człowiek jego dowiadczenie, wiedza i zaangaowanie. Dlatego te w zintegrowanym i zaangaowanym zespole wdroeniowym, na czele którego stoi Kierownik Projektu, powinni znale si najlepsi ludzie i to zarówno po stronie dostawcy (dowiadczeni i fachowi analitycy, projektanci, programici oraz konsultanci) jaki i u klienta (kompetentni pracownicy posiadajcy wiedz i dowiadczenie w poszczególnych obszarach biznesowych przedsibiorstwa). Istnieje ponadto opinia, i 90% wdroe koczy si niepowodzeniem (np. po ustalonym terminie i z przekroczonym budetem) czy te w ogóle si nie koczy [http://www.erpfans.pl,2004]. Z tych te powodów bardzo wane jest nieustajce zaangaowanie i motywacja ze strony pracowników oraz kadry kierowniczej wszystkich szczebli zarzdzania. Tylko gdy odpowiednio przeszkoleni i przygotowani do obsługi uytkownicy zaakceptuj wdroony system, gdy bd wykorzystywa jego pełne moliwoci zgodnie z wytyczonymi pierwotnie załoeniami oraz gdy bd dy do dalszego doskonalenia (zarówno siebie jak i systemu) wówczas bdzie mona mówi, e wdroenie zakoczyło si sukcesem. Jest to szczególnie istotne w MSP, dla których koszty wdroenia s stosunkowo duym wydatkiem zwracajcym si w dłuszym okresie czasu. W pełni wdroony zintegrowany system zarzdzania (tzn. zgodnie ze sprecyzowanymi uprzednio potrzebami biznesowymi) umoliwia pełn kontrol informacji i działa w poszczególnych obszarach organizacji oraz niesie szereg korzyci umoliwiajcych ich dalszy rozwój. Dziki zastosowaniu tego typu systemu pracownicy małych i rednich przedsibiorstw mog zapomnie o potrzebie przegldania i porównywania wielostronicowych wydruków czy cigłego uzgadniania danych pomidzy np. poszczególnymi działami. W zwizku z tym moliwa jest równie eliminacja potencjalnych pomyłek. Jednoczenie prowadzi to do zminimalizowania kosztów zwizanych z rcznym przetwarzaniem wielu danych czy te przy uyciu programów komputerowych wymagajcych wielokrotnego wprowadzania tych samych informacji. Dziki temu nastpuje zwikszenie efektywnoci przepływu informacji. Kierownictwo zyskuje moliwo szybszego uzyskiwania wiarygodnych danych, uwolnienia si od wielu pracochłonnych czynnoci oraz skupienia swej uwagi na strategicznych aspektach organizacji. Wdroenie zintegrowanych systemów zarzdzania w MSP przyczynia si równie do wielu innych korzyci. Dziki zastosowaniu tego typu rozwiza przedsibiorstwa zyskuj [http://www.sap.com/poland,2004; Paliszkiewicz, Sobociska 2002, s.252 ]: moliwo kontroli kosztów poprzez pełn kontrol informacji oraz działa firmy dziki zastosowaniu rónorodnych funkcjonalnoci systemu (np. alarmów online czy wszechstronnych narzdzi do przeprowadzania analiz), zwikszenie produktywnoci- łatwy w obsłudze, intuicyjny interfejs uytkownika pozwalajcy na wydajn prac, kontrolowalno, usystematyzowanie i cigło w rejestrowaniu zdarze, 126

7 Controlling w małych i rednich przedsibiorstwach 127 moliwo natychmiastowej analizy danych dotyczcych dowolnego przedziału czasowego, globalny zasig prowadzone transakcje mog by rejestrowane w wielu walutach, wzrost przychodów natychmiastowy dostp do informacji z rónych czci systemu prowadzi do szybkiego dostosowywania si organizacji do pojawiajcych si szans i zagroe, lepszej obsługi klienta oraz do wysokiego poziomu współpracy z kooperantami. Biorc pod uwag powysze korzyci płynce z wdroenia zintegrowanych systemów zarzdzania mona wskaza na ich szerokie zastosowanie w małych i rednich przedsibiorstwach. Bowiem firmy te, działajc w coraz bardziej skomplikowanych warunkach, czsto napotykaj na bariery hamujce ich dalszy rozwój. Czsto przyczyn takiego stanu rzeczy jest niewłaciwe zarzdzanie nimi spowodowane niedostatecznym zaopatrzeniem w informacje ich kadry zarzdzajcej. Rozwizanie tego typu problemów stanowi zintegrowane systemy zarzdzania oferujce wsparcie głównych procesów biznesowych niezbdnych do zapewnienia nie tylko dalszego funkcjonowania przedsibiorstw lecz take do stworzenia szans ich dalszego rozwoju. Jest to szczególnie cenne dla polskich małych i rednich przedsibiorstw stojcych u progu integracji europejskiej. Literatura [1] Bramsemann R, (2002), Wybór oprogramowania dla wspomaganego informatycznie systemu controllingu w przedsibiorstwach przemysłowych redniej wielkoci w: Controlling dowiadczenia krajowe i zagraniczne. Problemy, projekty, instrumenty, perspektywy, PROFIT, Katowice. [2] (2004) [3] (2004) [4] (2004) [5] Paliszkiewicz J, Sobociska A, (2002), Uwarunkowania wdraania systemu informatycznego zarzdzania w: Komputerowo zintegrowane zarzdzanie (t.ii), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa. [6] Scheer A, (1990), CIM Strategie als Teil der Unternehmensstrategie, Koln. 127

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA

RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO WYKORZYSTANIA Z E S Z Y T Y N A U K O W E P O L I T E C H N I K I Ł Ó D Z K I E J Nr 989 ORGANIZACJA I ZARZDZANIE, z. 42 2006 MAREK MATEJUN Katedra Zarzdzania Politechniki Łódzkiej RODZAJE OUTSOURCINGU I KIERUNKI JEGO

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007

Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki. LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Sprawozdanie Zarzdu z działalnoci Spółki LSI SOFTWARE SPÓŁKA AKCYJNA z siedzib w Łodzi ul. Przybyszewskiego 176/178 za rok 2007 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. osignła w 2007 roku

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH

OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH 17 OUTSOURCING RACHUNKOWOCI I DORADZTWA PODATKOWEGO W SEKTORZE MP IMPLIKACJE DLA URZDNIKÓW SKARBOWYCH Marek Matejun Katedra Zarzdzania, Politechnika Łódzka 1. Wprowadzenie Outsourcing stanowi interesujc

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006

SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Łód, 2007-04-23 SPRAWOZDANIE z działalnoci LSI SOFTWARE S.A. w roku 2006 Istotne zdarzenia majce wpływ na działalno gospodarcz. LSI Software S.A. osignł w 2006 roku 6,59 miliona złotych przychodów, co

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY

SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTA TOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY Anna Sotysik-Piorunkiewicz Wysza Szkoa Humanitas W Sosnowcu SYSTEMY INFORMATYCZNE CRM W KSZTATOWANIU STRATEGII BIZNESOWEJ CRM SYSTEMS IN SHAPING THE BUSINESS STRATEGY STRESZCZENIE W artykule omówiono zagadnienia

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Elbieta RAK-MŁYNARSKA Paweł MROWIEC ALTERNATYWNE RÓDŁA FINANSOWANIA MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Streszczenie Celem niniejszego opracowania jest prezentacja i analiza dostpnoci wybranych ródeł finansowania

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98

Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 Intelix-Eurotelix Sp. z o.o. 40-555 Katowice ul. Rolna 43 t +48 32 201 45 45, +48 32 253 76 22 f +48 32 205 81 98 e-mail: handlowy@intelix.pl http://www.intelix.pl 1. O firmie Firma Intelix-Eurotelix sp.

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj:

Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Cykl działa w tradycyjnym planowaniu i sterowaniu produkcj: Hierarchia planów i decyzji planistycznych Poziom planu Podmiot Horyzont Okres Typowe decyzje SOP-planowanie produkcji i sprzedaŝy MPS-główny

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna firmy X.

Analiza strategiczna firmy X. Analiza strategiczna firmy X. UWAGA: dane firmy zostały celowo zmienione ze wzgldu na publikacj niniejszego dokumentu w internetowym portfolio autora Wykonał: Adrian Tomaszewski Katowice 1999 Spis treci

Bardziej szczegółowo

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH

ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MA YCH PRZEDSI BIORSTW PRODUKCYJNYCH mgr in. T. Goszczyski, mgr in. Z. Pilat, mgr in. M. Sowikowski, mgr in. J. Zieliski Przemysowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP ROZPROSZONE SYSTEMY KOMUNIKACYJNE W ZASTOSOWANIACH DLA MAYCH PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII

RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII Politechnika Łódzka ZESZYTY NAUKOWE Nr 1095 AGNIESZKAZAKRZEWSKA-BIELAWSKA RELACJE MIĘDZY STRATEGIĄ A STRUKTURĄORGANIZACYJNĄ W PRZEDSIĘBIORSTWACH SEKTORA WYSOKICH TECHNOLOGII ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Dr Remigiusz W. Kaszubski

Dr Remigiusz W. Kaszubski Dr Remigiusz W. Kaszubski SPIS TRECI Streszczenie... 3 Wstp... 7 1. Technologia Proton... 7 2. Technologia ZK/GeldKarte... 13 3. Technologia Mondex... 15 4. Visa Cash... 17 5. Systemy wykorzystujce technologi

Bardziej szczegółowo