Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi: Learning Management Systems

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi: Learning Management Systems"

Transkrypt

1 Top Tre modułu Cel modułu Wiedza bazowa Informacje główne Zastosowanie w praktyce Streszczenie Zwró uwag na... Słownik Literatura Sprawd si Pytania problemowe Systemy zarzdzajce procesami szkoleniowymi: Learning Management Systems Rosnca z kadym rokiem skłonno do postrzegania szkole, jako krytycznego elementu w zwikszaniu konkurencyjnoci przedsibiorstwa, powoduje ogromny przyrost wszelkiego rodzaju produktów szkoleniowych, które musz by zarzdzane. Kreowanie cieek rozwoju zawodowego powoduje, i na kadym etapie jej realizacji, potrzebne jest bardzo precyzyjne dostosowanie produktu szkoleniowego, do aktualnych i docelowych (oczekiwanych) kompetencji szkolonego. W celu efektywnego zarzdzania powyszymi powstał LMS (ang. Learning Management Systems). Zawarto modułu Moduł traktuje o systemach zarzdzania procesami szkoleniowymi. Nawietla podstawow funkcjonalno LMS oraz kładzie nacisk na rozrónienie ich funkcjonalnoci od systemów zarzdzajacych treci szkoleniow. Lekcja kładzie szczególny nacisk na zwizek w/w systemów z celami biznesowymi organizacji. Zwraca uwag na zaleno, która sugeruje aplikowanie rozwiaza wynikajacych z potrzeb: zanim zainwestujesz w aplikacje, zapytaj, czy problemy, które rozwiazuje, to problemy, które Ci w ogóle obchodz. Okrelenie celu edukacyjnego modułu Edukacyjnym celem modułu jest przedstawienie funkcjonalnoci systemów zarzadzania procesami szkoleniowymi (LMS), a tym samym przekazanie semantycznej róznicy, jaka dzieli je od systemów zarzadzjacych contentem (LCMS). Wiedza bazowa potrzebna do pracy nad modułem Informacje główne Czym jest LMS? LMS jest systemem automatyzujcym administracje, przeprowadzanie i raportowanie efektów szkole elearningowych. Bardziej szczegółowo, funkcjonalnoci LMS moglibymy podzieli na nastpujce grupy: a) Funkcje zarzdzajce systemu LMS: zarzdzanie uytkownikami; zarzdzanie kursami i lekcjami; zarzdzanie zasobami (sale wykladowe, projektory, itp.); importowanie i odtwarzania lekcji w rónych formatach; b) Funkcje ledzce proces nauki systemu LMS: rejestracja procesu edukacyjnego indywidualnie dla kadego uytkownika; ledzenie i weryfikacja postepów uytkowników; raportowanie wyników nauczania; nadzór nad działaniami nauczycieli (trenerów); monitorowanie zachowa oraz satysfakcji uytkowników podczas kształcenia; c) Dodatkowe funkcje systemu LMS: narzdzia komunikacyjne ( , forum dyskusyjne, chat); organizacja zaj synchronicznych; personalizacja interfejsu na stronach uytkownika; integracja z innymi systemami, serwisami i bazami danych;

2 LMS vs LCMS? Czsto zdarza si, e akronimy LMS i LCMS stosowane sa zamiennie. mniej jednak, semantycznie oznaczaj co innego. Niniejszy akapit powicony zostanie podkreleniu tej 'drobnej' rónicy. Czym jest LCMS? Pod pojciem LCMS (ang. Learning Content Management System) rozumiemy system słucy do zarzdzania contentem (ang. zawarto, istota), czyli treci szkolenia. W funkcjonalnoci LCMS zawiera si wszystko, co dotyczy efektywnego dostarczenia szkole do uytkowników. Zgodnie z definicj IDC (www.idc.com) LCMS jest systemem, który słuy do tworzenia, magazynowania, łczenia i dostarczania w formie spersonalizowanej szkole e-learningowych. Personalizacja, to proces dostosowywania produktu do oczekiwa konkretnego uytkownika. Dopasowanie produktu, do unikatowych potrzeb poszczególnych uytkowników, celem zwikszenia efektywnoci szkolenia, tj. osigniecia celu, jakim jest zdobycie przez szkolcego si stosownych, przewidzianych szkoleniem, kompetencji. Potrzeby uytkownika wywodz si zwykle z Jego dowiadczenia, aktualnego stanu wiedzy, stanowiska / pełnionej funkcji czy przyzwyczaje. LCMS pomaga tworzy, wykorzystywa, lokalizowa, dostarcza, zarzdza i ulepsza zawarto szkole. Zawarto jest zwykle zarzdzana scentralizowanym archiwum w formie niewielkich, samo opisujcych, identyfikowalnych elementów / obiektów. LCMS potrafi zlokalizowa i dostarczy do uytkownika kocowego indywidualn jednostk szkoleniowa, aby zaspokoi pojedyncze zadanie. Zaawansowana posta systemu LCMS zawiera funkcjonalno pozwalajc kontrolowa interakcje uczcego si z obiektami kursu i opierajc si na tej informacji dostarcza wysoce spersonalizowany tok nauczania. Czym jest LMS? LMS (ang. Learning Management System) stanowi pojedynczy punkt umoliwiajcy dostp do rónych ródeł szkoleniowych. Administruje programem nauczania i oferuje niebywałe moliwoci w sferze zarzdzania zasobami ludzkimi (ang. Human Resources). Zadaniem LMS jest kojarzenie dostpnych szkole z brakami kompetencyjnymi pracowników. LMS ma za zadanie zidentyfikowa, którzy pracownicy powinni uzupełni swoj wiedz i zaproponowa im stosowne szkolenie, czy to elearningowe, klasyczne, czy tez mieszane (ang. blended learning). LMS wspomaga równie zarzdzanie w zakresie dopełnienia pewnych formalnoci: wysłania stosownego formularza, uzyskania pozwolenia na szkolenie ze strony osób uprawnionych, sprawdzenia czy posiadana przez zainteresowanego wiedza plasuje si na minimalnym poziomie, umoliwiajacym wzicie udziału w wybranym szkoleniu, etc. Gdy tylko szkolenie zostanie ukoczone, LMS powinien podsumowa uzyskany wynik, ewentualnie przesła do osób uprawnionych (działu HR czy te bezporedniego przełoonego osoby uczcej si). LMS moe te stworzy test podsumowujcy uczestnictwo w szkoleniu lub zaproponowa kolejne kroki w ramach realizacji cieki zawodowej pracownika. LMS powinien spelnia kilka podstawowych funkcji: Wsparcie dla szkole mieszanych (ang. blended) LMS powinien równie wspiera zarzdzanie szkoleniami tradycyjnymi, odbywajcymi sie w klasach. Tylko zarzdzajc wszystkimi typami szkole, LMS posiada mozliwo ledzenia i zarzdzania ciekami rozwoju pracowników. Integracja z systemami HR (ang. Human Resources) Integracja z systemem zarzdzajcym zasobami ludzkimi, to jedyny sposób na efektywn prac LMSa. Tylko w takiej sytuacji nowo przyjty pracownik, moe od razu otrzyma list stosownych szkole, które idealnie dopasuj jego kompetencje do zada, jakie powinien realizowa dla pracodawcy. Stanowi narzdzie administracyjne LMS musi stanowi narzdzie umoliwiajce administracj uytkownikami i ich profilami, rolami. LMS musi umoliwia kreowanie i zarzdzanie ciekami rozwoju, przypisywanie mentorów poszczególnym pracownikom. LMS moe równie słuy do zarzdzania budetami szkole / kursów. LMS musi zawiera kompletne informacje nt. szkole / kursów, aby umoliwi realizacj dowolnych raportów, zestawiajcych osignicia poszczególnych pracowników oraz ich grup.

3 Integracja z systemami zarzdzajcymi contentem trzecich. Od tej funkcjonalnoci zaley, czy LMS bedzie mógł zarzdza wszystkimi, dostpnymi w korporacji szkoleniami / kursami, co jest krytyczne z punktu widzenia zarzdzania kompetencjami pracowników. LMS powinien wspiera standardy takie jak: SCORM (ang. Sharable Content Object Reference Model), AICC (ang. Aviation Industry (Computer Based Training) Committee). Poniej, w oparciu o funkcjonalno LMS, przedstawiono jego struktur. 1. Aplikacja / serwer zarzdzajcy contentem - zawiera lekcje / szkolenia w postaci modułowej. Rejestruje wszystkie czynnoci zwizane z dostarczaniem zawartoci. 2. Zarzdzanie uytkownikami stanowi element LMS, który zawiera dane pochodzce z systemu Kadry i Place (KiP). jednokrotnie zamiast replikowa dane z KiP moduł zarzdzajacy uytkownikami stanowi połczenie / interfejs z systemem kadowym. 3. Raportowanie i analiza wyników stanowi funkcjonalno, której działanie jest wrcz krytyczne ze wzgldu na potrzeb zmierzenia i oceny zdobytej wiedzy. Porównanie LCMS i LMS? LMS i LCMS sa róne w swej funkcjonalnoci, acz skutecznie sie dopełniaj. Wspólnie tworz rozbudowan, w pełni funkcjonaln platform elearningowa. mona jednak traktowa współpracy obu powyszych, jako pewnik. naprawd, LMS, jak i LCMS musz ze sob współgra w dwóch kluczowych obszarach: Dostarczaniu spersonalizowanych szkole elearningowych. W praktyce to LMS przechowuje wszystkie informacje nt. uytkowników, ich preferencji, stau pracy, stanowiska i kompetencji. mniej jednak, aby zarzdzanie contentem, które stanowi funkcjonalno LCMSa mogło by realizowane w sposób skuteczny, konieczne jest właciwe zdefiniowanie komunikacji midzy obydwoma systemami. LMS mona potraktowa, jako dostarczyciela infrastruktury dla LCMS.

4 ledzenie efektów. Oczywistym staje si wniosek, i to LCMS jest bliszy osoby uczcej si, to jego zadaniem jest ledzenie poczyna i efektów przeprowadzonego szkolenia, jednak to LMS posiada stosowne informacje o uczcym si, które s podstaw do ledzenia cieki rozwoju zawodowego, budowania kompetencji i ocen bardzo wielu innych czynników, zarówno miekkich, jak i twardych. Ponisza tabela przedstawia czynniki charakteryzujce oba systemy: Zakres LMS LCMS Uytkownicy Kady pracownik korzystajcy ze szkole Developerzy, pracownicy korzystajcy ze spersonalizowanych szkole Podstawowe pole, zarzdzane przez system Mierzenie postpów uczcych si, zarzdzanie potrzebami uczcych si, zarzdzanie programami i planowanie szkole. Zarzdzanie zawartoci szkole (content) Administrowanie tradycyjnymi szkoleniami (prowadzonymi przez instruktorów) Mierzenie efektów szkole Wspiera kontakty midzy uczcymi si Zarzdza profilami uczcych si Posiada interfejsy do systemów HR i ERP, co umoliwia współdzielenie danych Harmonogramowanie szkole Zarzdzanie kompetencjami Generowanie pyta testowych i zarzdzanie testami Wspiera dynamiczny test z wiedzy wstpnej (ang. pretest) i adaptacyjne uczenie si Wspiera tworzenie szkole Zawiera narzdzia tworzce diagramy przepływu, wspierajce proces tworzenia szkole Zawiera interfejs uytkownika i umoliwia nawigacji w obrbie szkolenia

5 Przyszło systemów do zarzdzania procesami szkoleniowymi? Efektywne dostarczanie szkole, to cel, którego kwestionowa nie mona. Problemy, a jakimi przyjdzie nam si mierzy, to skuteczne i wiarygodne zmierzenie ich efektów i przełoenie rezultatów na zdobyte kompetencje. Współczesne organizacje wdraaj systemy Business Intelligence (wspierajce podejmowanie decyzji strategicznych, tj. podejmowanych na najwyszym szczeblu w hierarchii firmy). Jednym ze ródeł danych dla systemu BI (poza systemami finansowymi, HR, ERP) jest włanie system zarzdzajcy procesami szkoleniowymi. Z pewnoci integracja ródeł informacji w organizacji bdzie obejmowała coraz wicej szczebli. Kodyfikacja wiedzy i jej archiwizacja bdzie potrzebna do lepszego zrozumienia wntrzna organizacji, jak i zmian zachodzcych poza ni. Wdraanie systemów o funkcjonalnoci LMS, stanowi znakomity rodek do osignicia tego celu. Streszczenie modułu Moduł traktuje o systemie zarzdzania procesami szkoleniowymi. Opisuje główne zadania, jakie wi si z funkcjonalnoci LMS, tj.: pomoc w zarzdzaniu aktywnoci szkoleniow i kompetencjami w organizacji. Oczywistym jest, i aktywnoci zarzdzane przez LMS róni si od tych, które maj miejsce przy kursach tradycyjnych, prowadzonych przez instruktora. Z punktu widzenia uytkownika kocowego LMS zapewnia efektywny sposób ledzenia indywidualnych umiejtnoci i kompetencji. LMS zarzdza dostpem do kursów on-line na które uytkownik został zarejestrowany. LMS ułatwia wprowadzenie, ledzenie, zarzdzanie, i raportowanie aktywnoci szkoleniowych w organizacji. Z drugiej strony, niniejszy moduł traktuje równie o znaczeniu systemów zarzdzania contentem (LCMS). Główne zadanie LCMS to tworzenie, przetwarzanie, lokalizowanie, dostarczanie, zarzdzanie i ulepszanie treci. W niektórych przypadkach obszar ten rozszerza si na zbieranie dodatkowych informacji i prezentowanie ich w przystpnej formie. Istotnym jest zaznaczenie rónicy midzy i LCMSem, a LMSem. Sprowadza si ona do tego, i LCMS nie zajmuje si zarzdzaniem kompetencjami, nie ma dodatkowych funkcji administracyjnych, nie zarzdzaj szkoleniami ani logistyk. Zwró uwag na......istotny aspekt stosowania powyszej, jak i kadej innej, nowej technologii i innowacji. Jednym z problemów stajcych na naszej drodze, jest problem natury społecznej. bez kozery mówi si, i czynnik ludzki zawsze jest najsłabszym ogniwem. Wikszo błdów, jakie popełniamy wdraajc nowinki IT, polega na braku zainteresowania t czci kadry, która zmian nie lubi (stanowi ona zwykle wikszo). Dlatego te umiejtno i skuteczno w działaniu systemu LMS zalee bdzie w ogromnej mierze od nastawienie jego uytkowników. Literatura podstawowa i poszerzajca Drucker, Peter 'Natchnienie i fart, czyli Innowacja i przedsibiorczo', Studio EMKA, Sprawd si... Z poniszych wybierz standardy, które powinny by wspierane przez LMS: SCRABLE SCORM AICC CORBA Sprawd Pytania problemowe Co, w kwestii problemów natury społecznej zwizanych z wdraaniem nowych technologii zwizanych chociaby z elearningiem, Twoim zdaniem mona zrobi? Jak i czy w ogóle mona wpływa na osoby nie znoszce zmian?

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie Ryzykiem Zarzdzanie Ryzykiem Witam Pastwa serdecznie na kolejnym wykładzie z cyklu Zaawansowana inynieria oprogramowania. Zarzdzanie ryzykiem wie si bezporednio z problematyk zarzdzania przedsiwziciami, a w szczególnoci,

Bardziej szczegółowo

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI

METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI METODYKA ZARZ DZANIA PROJEKTAMI E-LEARNINGOWYMI PIOTR GŁOWICKI GABRIEL ŁASI SKI Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu Streszczenie Artykuł zawiera definicj oraz interpretacj poj cia nauczania elektronicznego;

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ

Agenda wykładu. Czym jest ZISZ. Ewolucja (Z)SIZ. MRPI - Material Requirements Planning. Historia (Z)SIZ Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Agenda wykładu dr in. Andrzej Sobczak Zintegrowane systemy informatyczne zarzdzania (ZSIZ) Hurtownie danych CRM czym jest i dlaczego jest to takie

Bardziej szczegółowo

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych

Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Intellectual Capital Statement - Bilans Wartoci Niematerialnych Lipiec 2006 Czerwiec 2007 DANE KONTAKTOWE FIRMY: NEXBAU mgr in. Roman Bauta Karpicko, ul. Poznaska 9, 64-200 Wolsztyn Autorzy: Maciej Sworowski,

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 STRESZCZENIA ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH W ZARZDZANIU WIEDZ Pod redakcj C. Orłowskiego, Z. Kowalczuka, E. Szczerbickiego, 2009 PWNT Gdask STRESZCZENIA Rozdział 1. Ekonomiczne aspekty zastosowania metod

Bardziej szczegółowo

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH

INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH UNIWERSYTET WARMISKO MAZURSKI W OLSZTYNIE AKADEMIA TECHNICZNO ROLNICZA W BYDGOSZCZY NIZISKI Stanisław ÓŁTOWSKI Bogdan INFORMATYCZNE SYSTEMY ZARZDZANIA EKSPLOATACJ OBIEKTÓW TECHNICZNYCH OLSZTYN BYDGOSZCZ

Bardziej szczegółowo

MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW LMS W ZAKRESIE INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA

MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW LMS W ZAKRESIE INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA Henryk Sroka, Marcin Słaboń, Edyta Abramek Akademia Ekonomiczna w Katowicach MOŻLIWOŚCI SYSTEMÓW LMS W ZAKRESIE INDYWIDUALIZACJI PROCESU KSZTAŁCENIA Celem niniejszego artykułu jest rozpoznanie roli i możliwości

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne

Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne Wymagania funkcjonalne 1. Wymagania ogólne 1. System musi by przystosowany do obowizujcego w urzdzie bezdziennikowego systemu kancelaryjnego opartego o wykaz akt. 2. System powinien umoliwi prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu:

Do stworzenia studium MALL przyczynili si nastpujcy uczestnicy programu: Podzikowania: Główny koordynator projektu pragnie wyrazi swoj wdziczno za pomoc okazan przez Biuro Obsługi Technicznej (Technical Assistance Office - TAO) Komisji Europejskiej - DG Education and Culture,

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes

1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes 1. Klasyfikacja systemów 2. Podstawowe pojcia 3. Przegld funkcjonalnoci systemów zarzdzania 4. Otoczenie systemów 5. E-Biznes Oprogramowanie infrastrukturalne Application Development Application Integration

Bardziej szczegółowo

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok

Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok POLITECHNIKI LSKA INSTYTUT INFORMATYKI Laboratorium Hurtowni Danych Systemy rozproszone Marcin Gorawski Rafał Malczok Gliwice 2004 Spis treci 2 Spis treci 1. Wstp... 4 2. Wprowadzenie... 6 2.1. Idea hurtowni

Bardziej szczegółowo

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne -

SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SafeWord PremierAccess - informacje ogólne - SPIS TRECI Informacje ogólne na temat SafeWord Premier Access Cel opracowania... PremierAccess wprowadzenie... Rozwizanie AAA... Replikacja i odporno na awarie...

Bardziej szczegółowo

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100.

społeczeństwa informacyjnego, zbiór prac pod. red. Józefa Lubacza. Warszawa: [Instytut Problemów Współczesnej Cywilizacji], 1999 s. 100. Systemy informatyczne w zarządzaniu e-learning dr Zbigniew E. Zieliński Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach zzielins@wsh-kielce.edu.pl Pojawienie się cywilizacji informacyjnej,

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000

Zaawansowana inynieria oprogramowania. Normy serii ISO 9000 Normy serii ISO 9000 Szanowni Pastwo! Zaczynamy wykłady nt. zaawansowanej inynierii oprogramowania od prezentacji norm serii ISO 9000. To co proponuj normy serii ISO 9000 mona zastosowa w wielkich organizacjach

Bardziej szczegółowo

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training

SITOS. Twój partner w rozwoju best in training. www.bit-polska.pl. SITOS Core. SITOS Learning Management. SITOS Compliance Training Core Learning Management Compliance Training Classroom Training e-testing Collaboration Virtual Classroom e-commerce Connect Twój partner w rozwoju best in training www.bit-polska.pl - Indywidualny system

Bardziej szczegółowo

7 8 9 10 12 WYBRANE ASPEKTY PLANOWANIA W MAŁYM PRZEDSIBIORSTWIE Edward Stawasz Streszczenie W artykule omówiono wybrane kwestie planowania w małych przedsibiorstwach. W szczególnoci omówiono aspekty dotyczce

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity)

Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) METODY DYDAKTYCZNE Sposób weryfikacji efektów kształcenia (forma sprawdzenia czy EF został osignity) Naley poda dokładny opis metod weryfikacji pracy studenta w ramach danego przedmiotu. Formy pomiaru/oceny

Bardziej szczegółowo

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy

Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu. dla osób k s z t a ł c ą c y c h się. w m i e j s c u p racy Budowa Europejskiego Wirtualnego Kampusu dla osób k s z t a ł c ą c y c h się w m i e j s c u p racy Wstęp Celem niniejszej broszury, dostępnej w językach: angielskim, francuskim, polskim, portugalskim,

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów

System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów !" 1 Spis treci System akumulacji punktów ECTS jako metoda zarzdzania elastycznym modelem studiów Tomasz Saryusz-Wolski 1. Wprowadzenie... 2 2. Definicje podstawowych poj... 4 3. Obcienie studentów prac...

Bardziej szczegółowo