Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka"

Transkrypt

1 Jacek Kalinowski* Tworzenie rezerw na wiadczenia pracownicze wymogi regulacji polskich na tle standardów midzynarodowych i ich praktyka Wprowadzenie Dynamiczny rozwój i globalizacja gospodarki wiatowej stawia coraz to nowe wyzwania przed rachunkowoci. Nadrzdnym celem sprawozda finansowych jest rzetelna i jasna informacja dla inwestora o sytuacji finansowej i majtkowej jednostki. Realizacja tego zadania czsto wymaga stosowania przez podmiot wielu skomplikowanych zasad i procedur, majcych na celu jak najdokładniejszy pomiar i wycen posiadanych aktywów oraz ródeł ich finansowania. Jest to niezbdny element procesu generowania informacji uytecznych dla szerokiego grona odbiorców, zarówno zewntrznych jak i wewntrznych. Jednym z elementów polityki rachunkowoci powinna by właciwa wycena, a nastpnie ewentualne utworzenie rezerwy na wiadczenia pracownicze. Nale do nich na przykład odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe czy rónego rodzaju inne gratyfikacje dla pracowników. Cho ten wymóg ustawowy dotyczy kadej jednostki stosujcej zasady rachunkowoci, to, jak pokazuj dowiadczenia praktyczne autora, obszar ten jest czsto w sprawozdawczoci przedsibiorstw pomijany lub nieprawidłowo realizowany. Wynika to przede wszystkim ze wzgldu na złoono metod słucych do wypełnienia tych zada, a take na niekorzystny wpływ na wynik finansowy takiej operacji. Ze wzgldu na bardzo du rónorodno wiadcze pracowniczych i zwizane z tym odmienne zasady wyceny w artykule skupiono si na grupie wiadcze po okresie zatrudnienia. Głównym celem artykułu jest prezentacja modelu wyceny wiadcze z tytułu kosztów odpraw emerytalnych z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjnego. Opisany model został wielokrotnie zastosowany w praktyce, co niewtpliwie uwiarygadnia jego skuteczno i prawidłowo w wietle obowizujcych przepisów i norm rachunkowoci.

2 Polskie prawo bilansowe a rezerwy na wiadczenia pracownicze Znowelizowana ustawa o rachunkowoci 1 reguluje kompleksowo problem tworzenia rezerw w art. 35d, bez rozrónienia, jakich obszarów dotycz. Rezerwy tworzy si midzy innymi na pewne lub o duym stopniu prawdopodobiestwa przyszłe zobowizania, których kwot mona w sposób wiarygodny oszacowa. W podobny sposób zdefiniowano pojcie rezerw i nieodłcznie z nim zwizanych zobowiza. Rezerwy to zobowizania, których termin wymagalnoci lub kwota nie s pewne, za zobowizania to wynikajcy z przeszłych zdarze obowizek wykonania wiadcze o wiarygodnie okrelonej wartoci, które spowoduj wykorzystanie ju posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. 2 Powstaje zatem problem: czy wiadczenia pracownicze naley zaliczy do tej grupy zobowiza? Inaczej, czy np. firma informatyczna, zatrudniajca 20 osób, których rednia wieku to 30 lat, moe mie dzisiaj pewno, i bdzie im wypłaca w przyszłoci odprawy emerytalne? Oczywicie na tak postawione pytanie, biorc dodatkowo pod uwag zmieniajc si sytuacj gospodarcz i koniunktur na rynku, nasuwa si odpowied przeczca. Jednak, zakładajc spełnienie jednej z nadrzdnych zasad rachunkowoci zasad kontynuacji działalnoci, prdzej czy póniej wikszo jednostek takie wiadczenia bdzie realizowa. Moe nie bdzie to dotyczy całej grupy pracowników zatrudnionych obecnie w danej jednostce, ale z punktu widzenia kosztów prowadzonej działalnoci powstanie zobowizania jest nieuniknione. Jedynym argumentem usprawiedliwiajcym brak rezerwy z tego tytułu jest jej nieistotna warto. Ale aby stwierdzi jej istotno, naley wpierw j obliczy. Nie mona bowiem wypowiada si o wartociach, które nie s znane. Rozwaajc zasadno tworzenia rezerw na wiadczenia pracownicze naley uwzgldni te zasad współmiernoci kosztów do przychodów. Stanowi ona, e dla zapewnienia współmiernoci przychodów i zwizanych z nimi kosztów do aktywów lub pasywów danego okresu sprawozdawczego zaliczane bd koszty lub przychody dotyczce przyszłych okresów oraz przypadajce na ten okres sprawozdawczy koszty, które jeszcze nie zostały poniesione. 3 Koszty wiadcze pracowniczych naley * mgr Jacek Kalinowski, asystent doktorant w Katedrze Rachunkowoci UŁ 1 ustawa o rachunkowoci z r. z pón. zm., tekst jednolity został opublikowany w: Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz por. art. 3 ust. 1 pkt. 20 i 21 znowelizowanej ustawy o rachunkowoci 3 Art. 6 ust. 2 znowelizowanej ustawy o rachunkowoci

3 zawsze rozpatrywa memoriałowo, nie kasowo. To znaczy, koszt tego typu nie powstaje w momencie wypłaty wiadczenia, lecz w momencie nabycia do niego uprawnie. Jeeli zatem pracownik zarabia miesicznie 1000 zł brutto, to kosztem dla przedsibiorstwa bdzie nie tylko ta kwota, lecz dodatkowo jeszcze odpowiednia cz wiadcze, do których nabywa uprawnienia do wypłaty w przyszłoci. To, e wypłata by moe nastpi za kilkanacie lub kilkadziesit lat, nie jest przesłank do pominicia tego zobowizania w danym okresie sprawozdawczym. Tłumaczc to inaczej, jednostka ma obowizek pokaza domniemanemu inwestorowi, i w dniu dzisiejszym oprócz biecych kosztów wynagrodze zobowizuje si do wypłaty w przyszłoci dodatkowych kwot. Niespełnienie tego warunku powoduje, i prezentowane sprawozdanie finansowe powinno by uznane za nierzetelne i niespełniajce wymogów zasad rachunkowoci. Midzynarodowe regulacje w obszarze wyceny wiadcze pracowniczych Rozpatrujc zasady wyceny wiadcze pracowniczych na tle rozwiza midzynarodowych naley przede wszystkim przeanalizowa Midzynarodowy Standard Rachunkowoci nr 19 wiadczenia pracownicze. W przypadku, gdy jednostka sporzdza sprawozdania wiadcze emerytalnych niezbdne jest dodatkowo zastosowanie MSR nr 26 Rachunkowo i sprawozdawczo programów wiadcze emerytalnych. Wród wiadcze pracowniczych w Midzynarodowym Standardzie Rachunkowoci nr 19 wyróniono pi podstawowych grup: 1) krótkoterminowe wiadczenia pracownicze - wiadczenia pracownicze (inne ni wiadczenia z tytułu rozwizania stosunku pracy i wiadczenia kapitałowe), które s w całoci nalene w cigu dwunastu miesicy od zakoczenia okresu, w którym pracownicy wykonywali zwizan z nimi prac. Zlicza si do nich: wynagrodzenia i składki na ubezpieczenie społeczne, płatne urlopy wypoczynkowe i zwolnienia lekarskie, wypłaty z zysku i premie (jeli podlegaj wypłacie w cigu dwunastu miesicy od koca okresu) oraz wiadczenia niepienine (takie, jak opieka medyczna, mieszkania słubowe, samochody i inne nieodpłatnie przekazane lub dotowane rzeczy lub usługi) dla aktualnie zatrudnionych pracowników, 2) wiadczenia po okresie zatrudnienia - wiadczenia pracownicze (inne ni wiadczenia z tytułu rozwizania stosunku pracy i wiadcze kapitałowych),

4 które s nalene po zakoczeniu zatrudnienia (np. emerytury i inne wiadczenia emerytalne, ubezpieczenie na ycie po okresie zatrudnienia oraz opieka medyczna po okresie zatrudnienia), 3) inne długoterminowe wiadczenia pracownicze - wiadczenia pracownicze (inne ni wiadczenia po okresie zatrudnienia, wiadczenia z tytułu rozwizania stosunku pracy oraz wiadczenia kapitałowe), które nie s w całoci nalene w cigu dwunastu miesicy od zakoczenia okresu, w którym pracownicy wykonywali zwizan z nimi prac. Do tej grupy zalicza si midzy innymi: urlopy z tytułu długiego stau pracy, urlopy naukowe, nagrody jubileuszowe i inne wiadczenia z tytułu długiego stau pracy, długoterminowe renty inwalidzkie oraz, jeli nie podlegaj one w całoci wypłacie w cigu dwunastu miesicy od zakoczenia okresu, wypłaty z zysku, premie i odroczone wynagrodzenia, 4) wiadczenia z tytułu rozwizania stosunku pracy wiadczenia pracownicze płatne w nastpstwie: a) decyzji jednostki o rozwizaniu stosunku pracy z pracownikiem przed osigniciem przeze wieku emerytalnego albo b) decyzji pracownika o przyjciu propozycji dobrowolnego rozwizania stosunku pracy w zamian za te wiadczenia 5) kapitałowe wiadczenia pracownicze - wiadczenia pracownicze, w ramach, których: a) pracownicy uprawnieni s do otrzymania kapitałowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez jednostk (lub jej jednostk dominujc) lub b) wymiar zobowiza jednostki wobec pracowników zaley od przyszłej ceny kapitałowych instrumentów finansowych wyemitowanych przez t jednostk. 4 Ze wzgldu na bardzo rozległ tematyk poruszanego problemu, w prezentowanym artykule skupiono si przede wszystkim na drugiej grupie wiadcze, tj. na wiadczeniach po okresie zatrudnienia. Dziel si one na dwie grupy: programy okrelonych składek i programy okrelonych wiadcze. Programy okrelonych 4 por. Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci 1999, MSR 19 wiadczenia pracownicze, str , International Accounting Standards Committee, Londyn 1999

5 składek polegaj na wpłacie przez jednostk okrelonych kwot w trakcie zatrudnienia pracownika do odrbnej organizacji (funduszu), która w zamian za to przejmuje zobowizania wobec pracowników do wypłaty im nalenych wiadcze po okresie zatrudnienia. Wszelkie inne formy realizacji wiadcze pracowniczych zaliczane s do programów okrelonych wiadcze i powoduj konieczno odpowiedniego obliczania stanu zobowiza pracodawcy z tego tytułu na dzie bilansowy, a nastpnie wykazywania ich w sprawozdaniu finansowym, jeli s to wartoci istotne. Obliczane wartoci musz by odpowiednio dyskontowane, poniewa mog one zosta rozliczone wiele lat po tym, jak pracownicy wykonywali zwizan z nimi prac. Konieczne jest ponadto przyjcie szeregu załoe aktuarialnych, jak np. oprocentowanie bonów skarbowych, prawdopodobiestwo wypłaty czy planowany wzrost wynagrodze. MSR 19 zaleca, aby szacowanie wartoci wiadcze pracowniczych powierzy wykwalifikowanemu aktuariuszowi, nie wprowadzajc jednak takiego wymogu. Niewtpliwie rozwizanie to naley uzna za najlepsze z punktu widzenia dokładnoci pomiaru wysokoci wiadcze, jednak jego wad s koszty, jakie jednostka musi ponie, aby dokona wspomnianych wylicze. Dlatego te czsto poszukiwane s rónego rodzaju rozwizania porednie, które z jednej strony spełni wymóg zachowania wiarygodnoci oblicze, za z drugiej pozwol na uniknicie kosztów aktuariuszy. Dotyczy to w szczególnoci jednostek małych i rednich. Naley w tym miejscu przypomnie, i Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci zostały przede wszystkim stworzone w celu usystematyzowania zasad rachunkowoci w spółkach giełdowych. Polska ustawa o rachunkowoci, oparta na tych standardach, dotyczy wszystkich podmiotów wymienionych w art. 2 ustawy 5, a wic znacznie szerszego grona odbiorców ni wspomniane wczeniej spółki giełdowe. Dlatego te poszukiwanie rozwiza porednich w wycenie rónych składników aktywów i pasywów (np. zobowiza z tytułu wiadcze pracowniczych) jest czst praktyk ksigowych w Polsce. 5 zakres podmiotowy ustawy o rachunkowoci przedstawiony jest w art. 2 znowelizowanej ustawy o rachunkowoci

6 Arkusz kalkulacyjny jako narzdzie wspomagajce wycen kosztów wiadcze pracowniczych Od kilku lat obserwujemy wkraczanie nowego standardu w ycie rachunkowców arkusza kalkulacyjnego. XXI wiek to niewtpliwie czas informatyzacji wielu dziedzin ycia, std te nie dziwi fakt, e narzdzia te s coraz bardziej popularne w rodowisku, gdzie liczenie to podstawa pracy. Arkusz kalkulacyjny jest midzy innym doskonał pomoc i rozwizaniem problemu wykonania szeregu skomplikowanych oblicze w obszarze wyceny kosztów wiadcze pracowniczych. Umiejtne wykorzystanie jego niezwykle bogatych funkcji pozwala w wielu jednostkach przeprowadzi w sposób bezbolesny proces wyceny tych zobowiza, tzn. bez udziału aktuariuszy, czyli bez dodatkowych kosztów. Nie oznacza to jednak pogorszenia jakoci takiej wyceny, gdy takie działanie nie miałoby sensu. W dalszej czci artykułu zaprezentowano główne załoenia modelu wyceny kosztów odpraw emerytalnych dla pracowników Spółki X. Załoenia te wykorzystywane s na co dzie w praktyce i stanowi równie podstaw do tworzenia bardziej złoonych arkuszy, dotyczcych np. wyceny kosztów nagród jubileuszowych czy te kosztów odroczonych wynagrodze. Model wyceny kosztów odpraw emerytalnych w arkuszu kalkulacyjnym W celu wyliczenia kosztów odpraw emerytalnych w Spółce X przyjto nastpujce załoenia: 1. Spółka na dzie zatrudniała 95 pracowników. 2. Zasady dotyczce wysokoci wypłaty odpraw emerytalnych: a) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce do 10 lat otrzymuj odpraw w wysokoci jednokrotnoci ostatniego wynagrodzenia; b) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce od 10 do 15 lat otrzymuj odpraw w wysokoci trzykrotnoci ostatniego wynagrodzenia; c) pracownicy, którzy przepracowali w Spółce powyej 15 lat otrzymuj odpraw w wysokoci szeciokrotnoci ostatniego wynagrodzenia. 3. Firma planuje 1% wzrost płac kadego roku. 4. Oprocentowanie bonów skarbowych wynosi 6%. 5. Prawdopodobiestwo wypłaty wynosi 95%. Warto ta została wyliczona na podstawie porównania danych dotyczcych iloci zatrudnionych pracowników za ostatnie 3 lata.

7 6. Wiek emerytalny dla kobiet wynosi 60 lat, za dla mczyzn 65 lat. 7. Spółka nie utworzyła rezerwy na wiadczenia emerytalne na r. 8. W Spółce nie wystpuj inne koszty przyszłych wiadcze pracowniczych. W celu wyliczenia kosztów odpraw emerytalnych Spółka przedstawiła dane o pracownikach według nastpujcego wzoru: Stan na r. Lp. Płe Nazwisko i Imi Data urodzenia Data zatrudnienia Wynagrodzenie 1 M Pracownik ,00 2 K Pracownik , M Pracownik ,00 Poniewa Spółka nie utworzyła rezerwy na wiadczenia emerytalne na poprzedni dzie bilansowy, czyli na r. (cho miała taki obowizek), w zwizku z tym naley wszystkie obliczenia przeprowadzi podwójnie, tzn. na bieacy dzie bilansowy ( r.), oraz na Druga z wartoci bdzie traktowana jako błd podstawowy (zakładajc, i bdzie to pozycja istotna), i w zwizku z tym powinna by zaksigowana w korespondencji z pozycj Zysk/ Strata z lat ubiegłych. Natomiast warto rezerwy na r. zostanie zaewidencjonowana jako koszt roku W pierwszym etapie obliczamy dat powstania obowizku wypłaty wiadczenia. W tym celu naley sprawdzi, jakiej płci jest dany pracownik, a nastpnie do daty urodzenia doda odpowiednio 60 lub 65 lat. Otrzymana w ten sposób data jest momentem, w którym powinna nastpi wypłata odprawy emerytalnej. Nazwisko i Imi Data powstania obowizku wypłaty wiadczenia Pracownik Pracownik Pracownik Etap drugi to obliczenie, ile czasu pozostało jeszcze do wypłaty. W zwizku z tym od daty wypłaty wiadczenia trzeba odj dat obliczania wartoci rezerwy ( lub ).

8 Na Nazwisko i Imi Ile pozostało czasu do wypłaty Pracownik 1 27,704 Pracownik 2 12, Pracownik 95 17,334 Na Nazwisko i Imi Ile pozostało czasu do wypłaty Pracownik 1 26,707 Pracownik 2 11, Pracownik 95 16,337 W etapie trzecim wyznaczamy warto wynagrodzenia pracownika w momencie wypłaty odprawy emerytalnej, poniewa jest ona jego wielokrotnoci. Wynagrodzenie za zaley od wartoci podanej na r. (w pocztkowych załoeniach) oraz od wysokoci planowanego wzrostu (w opisywanym przykładzie jest to 1%). Poszukiwana warto została wyznaczona według wzoru: wynagrodze nie w dniu wypla ty odprawy emerytalne Na wynagrodze nie przewidywa ny = w dniu 1 + wzrost j wynagrodze Nazwisko i Imi Wynagrodzenie w dniu wypłaty Pracownik ,59 Pracownik , Pracownik ,60 Na Nazwisko i Imi Wynagrodzenie w dniu wypłaty Pracownik ,48 Pracownik , Pracownik ,21 okres czasu, ktory pozostal do wyplaty Etap czwarty to obliczenie wartoci nominalnej odprawy emerytalnej. W tym celu naley ustali okres zatrudnienia pracownika w Spółce X w momencie uzyskania wieku emerytalnego, a nastpnie pomnoy go przez 1, 3 lub 6 zgodnie z pocztkowymi załoeniami. Okres zatrudnienia ustala si jako rónic daty wypłaty wiadczenia i daty rozpoczcia pracy. W przypadku korzystania z arkusza kalkulacyjnego Excel przy ustalaniu odpowiedniego mnonika warto posłuy si dwoma funkcjami:

9 PODAJ.POZYCJ(szukana_warto;przeszukiwana_tab;typ_porównania) INDEKS(tablica;nr_wiersza;nr_kolumny) Na Nazwisko i Imi Okres zatrudnienia w wieku emerytalnym Mnonik Warto nominalna wiadczenia Pracownik 1 37, ,55 Pracownik 2 13, , Pracownik 95 19, ,60 Na Nazwisko i Imi Okres zatrudnienia w wieku emerytalnym Mnonik Warto nominalna wiadczenia Pracownik 1 37, ,86 Pracownik 2 13, , Pracownik 95 19, ,28 Wyliczona w ten sposób warto odpraw emerytalnych poszczególnych pracowników musi zosta nastpnie poddana w etapie pitym zdyskontowaniu ze wzgldu na prawdopodobiestwo wypłaty oraz czynnik dyskontujcy. W prezentowanym przykładzie czynnikiem tym jest oprocentowanie bonów skarbowych. Wykonanie tych oblicze pozwala na uzyskanie tzw. wartoci biecej wiadczenia (WB) 6. WB = P D gdzie: przewidywana warto nominalna przyszłego wiadczenia P prawdopodobiestwo na dat bilansow wypłaty wiadczenia D czynnik dyskontujcy na dat bilansow przyszł wypłat P = prawdopodo bienstwo wyplaty okres czasu, ktory pozostal do wyplaty D 1 = wartosc czynnika 1 + dyskontuj cego okres czasu, ktory pozostal do wyplaty 6 szerzej na temat metodologii dyskontowania kosztów wiadcze pracowniczych mona przeczyta m. in. w: Arczewski J., Rezerwy na wiadczenia pracownicze, Rachunkowo, Nr 11/2002

10 Na Nazwisko i Imi P D WB Pracownik ,55 0,241 0, ,79673 Pracownik ,20 0,523 0, , Pracownik ,60 0,411 0, ,78077 Na Nazwisko i Imi P D WB Pracownik ,86 0,254 0, ,24412 Pracownik ,89 0,551 0, , Pracownik ,28 0,433 0, ,95015 Warto bieca wiadczenia jest to warto, któr bdzie miało dane wiadczenie w dniu wypłaty po uwzgldnieniu wszystkich czynników dyskontujcych. W prezentowanym przykładzie uwzgldniono zatem rotacj pracowników oraz zmian wartoci pienidza w czasie, a take planowany wzrost wynagrodze. Do ustalenia kocowej wartoci odpraw emerytalnych pozostało jeszcze obliczenie tzw. wartoci biece zobowizania (WBZ) - etap szósty. gdzie: WBZ = WB N cz wiadczenia narosła do dnia bilansowego N N data dnia data rozpoczci a bilansoweg o pracy = data wyplaty data rozpoczci a swiadczeni a pracy Na Nazwisko i Imi WB N WBZ Pracownik 1 645, ,25 163,89 Pracownik ,8055 0,06 61, Pracownik , ,13 109,72 Na Nazwisko i Imi WB N WBZ Pracownik 1 713, ,28 200,17 Pracownik ,6279 0,13 151, Pracownik , ,18 168,46

11 Wyliczona w przedstawiony sposób warto bieca zobowizania jest wartoci indywidualn dla kadego z pracowników. W celu uzyskania wartoci pełnego zobowizania Spółki X z tytułu kosztów odpraw emerytalnych naley na koniec zsumowa wszystkie wartoci WBZ, osobno na dzie i na dzie Zakładajc, e pierwsza suma wynosi PLN, za druga PLN, Spółka X pod dat nastpujce ksigowania: Rezerwy na wiadczenia emerytalne Wynik z lat ubiegłych Pozostałe koszty operacyjne Opis operacji: 1) Zaksigowanie rezerwy na wiadczenia emerytalne według stanu na dzie Warto została potraktowana w Spółce X jako warto istotna, a co za tym idzie, jako błd podstawowy. 2) Zaksigowanie rezerwy na wiadczenia emerytalne według stanu na dzie Ewidencjonowana jest tylko rónica pomidzy wartoci rezerw na koniec i na pocztek okresu obrachunkowego (zakładajc oczywicie, i na pocztek tego okresu wprowadzono saldo na koncie rezerw na wiadczenia emerytalne). Podsumowanie Wycena i ewidencja kosztów wiadcze pracowniczych jest bardzo złoonym i skomplikowanym zagadnieniem. Dlatego te czynnoci te najlepiej powierzy odpowiednim specjalistom aktuariuszom. Jednak, gdy działanie to jest postrzegane przez jednostk jako całkowicie nieopłacalne, nie naley rezygnowa z podjcia próby uzyskania wartoci przyszłych zobowiza, gdy przeczy to fundamentalnym zasadom rachunkowoci. W wikszoci przypadków, w konsekwencji prowadzi do nierzetelnego przedstawienia sytuacji majtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Wykorzystanie zasad zaprezentowanego w artykule modelu jest jednym z moliwych rozwiza tego problemu. W duej liczbie przypadków wycena kosztów

12 wiadcze pracowniczych przeprowadzona w ten sposób bdzie niewiele si róniła od profesjonalnej wyceny aktuariuszy. Model ten został ju wielokrotnie sprawdzony w praktyce i pozytywnie oceniony midzy innymi przez biegłych rewidentów badajcych sprawozdania finansowe, w których zastosowano w ten sposób wyliczone wartoci. Jego niewtpliw zalet jest wykorzystanie moliwoci arkusza kalkulacyjnego, co powoduje, i po zdefiniowaniu poszczególnych etapów oblicze, mona go stosowa dowoln ilo razy w kolejnych latach obrotowych. Jest to doskonały przykład na efektywne wykorzystanie nowoczesnych technik informatycznych w rachunkowoci. Literatura: 1. Ustawa o rachunkowoci z r. z pón. zm., tekst jednolity [w:] Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci 1999, MSR 19 wiadczenia pracownicze, str , International Accounting Standards Committee, Londyn Midzynarodowe Standardy Rachunkowoci 1999, MSR 26 Rachunkowo i sprawozdawczo programów wiadcze emerytalnych, str , International Accounting Standards Committee, Londyn Arczewski J., Rezerwy na wiadczenia pracownicze, Rachunkowo, Nr 11/ M. Turzyski, J. Kalinowski, Ustawa o rachunkowoci. Komentarz porównawczy, ABC, Warszawa 2002 Streszczenie W artykule poruszono problem tworzenia rezerw na koszty wiadcze pracowniczych. Opisane zostały wymogi polskich norm rachunkowoci wraz z odniesieniem si do odpowiednich zapisów w Midzynarodowych Standardach Rachunkowoci. Zaprezentowano równie praktyczny model wyceny kosztów odpraw emerytalnych w arkuszu kalkulacyjnym wraz z opisem poszczególnych procedur i etapów oblicze.

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowoci wiadcze pracowniczych analiza przypadku

Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowoci wiadcze pracowniczych analiza przypadku Jacek Kalinowski* Wykorzystanie arkusza kalkulacyjnego Excel w rachunkowoci wiadcze pracowniczych analiza przypadku Wprowadzenie Rachunkowo wiadcze pracowniczych to jeden z najbardziej złoonych i wci dynamicznie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku.

Argumenty na poparcie idei wydzielenia OSD w formie tzw. małego OSD bez majtku. Warszawa, dnia 22 03 2007 Zrzeszenie Zwizków Zawodowych Energetyków Dotyczy: Informacja prawna dotyczca kwestii wydzielenia Operatora Systemu Dystrybucyjnego w energetyce Argumenty na poparcie idei wydzielenia

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. Warszawa dnia 31.03.2009 DODATKOWE INFORMACJE I OBJANIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2008 ROK. 1. Sprawozdanie finansowe Fundacji Normalna Przyszło sporzdzono na dzie bilansowy 31.12.2008. 2. Suma

Bardziej szczegółowo

Amortyzacja rodków trwałych

Amortyzacja rodków trwałych Amortyzacja rodków trwałych Wydawnictwo Podatkowe GOFIN http://www.gofin.pl/podp.php/190/665/ Dodatek do Zeszytów Metodycznych Rachunkowoci z dnia 2003-07-20 Nr 7 Nr kolejny 110 Warto pocztkow rodków trwałych

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 87 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18

Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 Fundacja Twoja Szansa 39 207 Brzenica 18 SPRAWOZDANIE FINANSOWE za rok 2005 Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2005 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2005 Fundacja Twoja

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I V kwartał roku obrotowego 2007 WYBRANE DANE FINANSOWE 01.01.2007 do 01.01.2006 do 01.01.2007 do 01.01.2006 do I.

Bardziej szczegółowo

MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze:

MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze: Jakie w praktyce powinno być księgowe ujęcie tych świadczeń? MSR 19 MSR 19 Świadczenia pracownicze reguluje księgowe ujęcie świadczeń, które mogą wynikać m.in. ze: 1. sformalizowanych programów lub innych

Bardziej szczegółowo

Formularz. (kwartał/rok)

Formularz. (kwartał/rok) Formularz Zarzd Spółki MEDIATEL SPÓŁKA AKCYJNA podaje do wiadomoci raport kwartalny za I I I kwartał roku obrotowego 2005 WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł 01.01.2005 do 01.01.2004 do w tys. EUR 01.01.2005

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA IV KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 13 lutego 2009 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i pasywów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH

NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH NOTY OBJANIAJCE DO RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENINYCH I. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych 1. rodki pienine przyjte do rachunku przepływów pieninych to rodki zgromadzone w banku i w kasie

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA DAJ MI CZAS

FUNDACJA DAJ MI CZAS WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ORAZ INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2011 FUNDACJA DAJ MI CZAS z siedzib 02-495 Warszawa ul. Bohaterów Warszawy 1 NIP 522-28-30-940 REGON 140752119 NR KRS 0000225682

Bardziej szczegółowo

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr

Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr Umowa o prowadzenie ksigi rachunkowej nr zawarta dnia data r. w Warszawie pomidzy: nazwa firmy adres siedziby NIP nr nipu reprezentowanym przez osoby uprawbione do reprezentacji, zwanym w treci umowy Podatnikiem

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok)

FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) FormularzA-QSr III/2004 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu 1. Aktywa finansowe przeznaczone do obrotu: 2. Zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu: Zobowizania

Bardziej szczegółowo

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok)

Formularz SA-QSr IV/2003 (kwartał/rok) Formularz SA-QSr IV/23 (kwartał/rok) (dla emitentów papierów wartociowych o działalnoci wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej) Zgodnie z 57 ust. 2 i 58 ust. 1 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta)

Raport kwartalny SA-Q III/2005. Koszaliskie Przedsibiorstwo Przemysłu Drzewnego SA (nazwa emitenta) Raport kwartalny Zgodnie z 54 Załcznika Nr 1 do Uchwały Nr 29/01 Rady Nadzorczej Spółki Akcyjnej Centralna Tabela Ofert z dnia 30 padziernika 2001 r. - Regulamin obrotu (z pón. zm.) (dla emitentów papierów

Bardziej szczegółowo

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu

dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w Brzegu Raport niezalenego biegłego rewidenta z przegldu pełnego skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmujcego okres od 1 stycznia 2005 do 30 czerwca 2005 r. dla Akcjonariuszy ALCHEMIA S.A. z siedzib w

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Informacje dodatkowe (zgodne z 98 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z 21 marca 2005 r. Dz. U. Nr 49, poz. 463) Przekazywane informacje zawieraj dane jednostkowe za II kwartał 2005 r., tj. za okres

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 PROTOKÓŁ KONTROLI Nr 16/2009 FN-0913/16/09 Nazwa i adres jednostki kontrolowanej Termin i miejsce przeprowadzania kontroli Rodzinny Dom Dziecka nr 1 w Wejherowie 84-200 Wejherowo ul. Pokoju 4A Kontrol

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat.

Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. Zasady rachunkowoci przyjte przy sporzdzaniu raportu. Spółka przyjła metod porównawcz rachunku zysków i strat. 1.1. Zasady konsolidacji Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje sprawozdanie Zakładów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1. Dane jednostki: a) Nazwa: Doradztwo Gospodarcze DGA Spółka Akcyjna, b) Siedziba: ul. Towarowa 35, 61-896 Pozna, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejonowy w Poznaniu,

Bardziej szczegółowo

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku

Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku Aneks nr 3 z dnia 14 lutego 2014 roku, zmieniony w dniu 10 marca 2014 roku oraz w dniu 12 marca 2014 roku do Prospektu Emisyjnego spółki Comperia.pl S.A. z siedzib w Warszawie ( Spółka ), zatwierdzonego

Bardziej szczegółowo

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe

Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe Autor: Jacek Bielecki Ostatnia zmiana: 14 marca 2011 Wersja: 2011 Spis treci Program Sprzeda wersja 2011 Korekty rabatowe PROGRAM SPRZEDA WERSJA 2011 KOREKTY RABATOWE... 1 Spis treci... 1 Aktywacja funkcjonalnoci...

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA Informacja dodatkowa zgodnie z 91 ust. 3 i 4 Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 19 padziernika 2005 r. w sprawie informacji biecych i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartociowych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

SPRAWOZDANIE FINANSOWE MENNICA POLSKA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE Raport kwartalny na dzie 31 marca 2008 roku 1 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT 1 kwartał 2008 roku okres od 01.01 31.03.2008 roku 1 kwartał 2007 roku okres od 01.01-31.03.2007

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych W latach 2006, 2007 w Spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu

Bardziej szczegółowo

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie

Protokół. Starostwo Powiatowe w Wejherowie Starostwo Powiatowe w Wejherowie Protokół z kontroli w Rodzinnym Domu Dziecka Nr 1 w Górze, przeprowadzonej w dniach 16 20 grudnia 2005 r. Kontrol na podstawie upowanienia OR 0114/181/05 z dnia 16.12.2005

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe Noty Objaniajce

Dodatkowe Noty Objaniajce Dodatkowe Noty Objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych. W latach 2008, 2009 w spółce nie wystpowały: a) aktywa finansowe przeznaczone do obrotu, b) zobowizania finansowe przeznaczone do obrotu,

Bardziej szczegółowo

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r.

3) Prezentowane jest sprawozdanie finansowe za okres 01.01.2005r.-31.12.2005r. oraz porównywalne dane za okres 01.01.2004 r.-31.12.2004 r. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego 1) Dane jednostki: a) Nazwa: TORFARM SA., b) Siedziba: ul. Szosa Bydgoska 58, 87-100 Toru, c) Organ prowadzcy rejestr: Sd Rejestrowy w Toruniu, VII Wydział Gospodarczy

Bardziej szczegółowo

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji.

I. Kogo dotyczy. Zasady opodatkowania i prowadzenia dokumentacji. Urzd Skarbowy Pozna Jeyce SD/K05 KARTA INFORMACYJNA Wydanie 01 z dnia 07.04.2009 r. Karta podatkowa w 2009 r. I. Kogo dotyczy Z opodatkowania w formie karty podatkowej mog korzysta osoby fizyczne prowadzce

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie.

Instrumenty rynku pracy dla osób poszukuj cych pracy, aktualnie podlegaj cych ubezpieczeniu spo ecznemu rolników w pe nym zakresie. Instrumentyrynkupracydlaosóbposzukujcychpracy, aktualniepodlegajcychubezpieczeniuspoecznemurolnikówwpenymzakresie. Zdniem1lutego2009r.weszywycieprzepisyustawyzdnia19grudnia2008r. o zmianie ustawy o promocji

Bardziej szczegółowo

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej

13. Poczta 14. Ulica 15. Nr domu 16. Nr lokalu. w okresie zatrudnienia u pracodawcy nie prowadzcego zakładu pracy chronionej j' ; INF D P Podstawa prawna: Składajcy: Termin składania: Adresat: Wzór Załcznik nr 2 do informacji INF-D Art. 26c ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE

ARKUSZ EGZAMINACYJNY ETAP PRAKTYCZNY EGZAMINU POTWIERDZAJ CEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE Zawód: technik ekonomista Symbol cyfrowy zawodu:341[02] Numer zadania: 2 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczcia egzaminu 341[02]-02-141 Czas trwania egzaminu: 240 minut ARKUSZ

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZPUE S.A. WE WŁOSZCZOWIE 1. Nazwa, siedziba i podstawowy przedmiot działalnoci emitenta Zakład Produkcji Urzdze Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzib

Bardziej szczegółowo

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200

22 920 200 okresu Zwikszenia 8 274 Zmniejszenia 9 374 Stan na koniec okresu 21 820 200 Noty objaniajce Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Udzielone poyczki 30.06.2006 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 30.06.2006 Stan na pocztek 22 920 200 okresu Zwikszenia 8

Bardziej szczegółowo

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA

BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za okres od 1 stycznia 2010 do 31 grudnia 2010 roku BUDVAR CENTRUM SPÓŁKA AKCYJNA Zduska Wola, marzec 2011 Wprowadzenie do sprawozdania finansowego BUDVAR Centrum S.A. za okres od

Bardziej szczegółowo

KBJ SPÓŁKA AKCYJNA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 01.01.2013 DO 31.12.2013 ROKU 1. Wprowadzenie 2. Bilans 3. Rachunek zysków i strat 4. Zestawienie zmian w kapitale własnym 5. Rachunek przepływów pieninych

Bardziej szczegółowo

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych.

LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. Dodatkowe noty objaniajce 1. Informacje o instrumentach finansowych LSI Software S.A. nie posiada instrumentów finansowych. 2. Dane o pozycjach pozabilansowych, w szczególnoci zobowizaniach warunkowych,

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze

ZARZDZENIE NR 13/05. LUBUSKI URZD SKARBOWY W ZIELONEJ GÓRZE Klasyfikacja: 0021. Pełnomocnik ds. SZJ. Skarbowego w Zielonej Górze ZARZDZENIE NR 13/05 Naczelnika Lubuskiego Urzdu Skarbowego w Zielonej Górze, z dnia 2 maja 2005 roku, w sprawie wprowadzenia Regulaminu premiowania i przyznawania nagród pracownikom Lubuskiego Urzdu Skarbowego.

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk

1. Numer akt 2. Data wpływu. 2. Przystosowania istniejcych stanowisk Wniosek pracodawcy o zwrot ze rodków Pastwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych kosztów: poniesionych w zwizku z przystosowaniem tworzonych lub istniejcych stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia... 2003 r. w sprawie postpowania z dokumentacj zwizan z prac kierowcy Na podstawie art. 39 e ust. 3 ustawy z dnia 6 wrzenia 2001 r. o transporcie drogowym

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ...

W N I O S E K. Nazwa Wykonawcy / Konsorcjum ze wskazaniem Lidera i osoby do kontaktu: ... ... ... . Data. W N I O S E K O DOPUSZCZENIE DO UDZIAŁU W POSTPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU OGRANICZONEGO NA PODSTAWIE ART. 47 USTAWY PZP. I. Przedmiotem Zamówienia

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek:

Program określonych składek. Zgodnie z programem określonych składek: Rachunkowość programów określonych składek jest prosta, ponieważ zobowiązanie za każdy okres ustala się na podstawie kwot składek do wniesienia za dany rok. Program określonych składek Zgodnie z programem

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek

Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym w przypadku sezonowych zwyek Optymalizacja zaangaowania kapitałowego 4.01.2005 r. w decyzjach typu make or buy. Magazyn czy obcy cz. 2. Cash flow projektu zakładajcego posiadanie własnego magazynu oraz posiłkowanie si magazynem obcym

Bardziej szczegółowo

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200

30 184 1 968 okresu Zwikszenia 28 775 2 600 Zmniejszenia 36 039 4 368 Stan na koniec okresu 22 920 200 Nota objaniajca nr 1 Informacje o instrumentach finansowych: Wyszczególnienie Udzielone poyczki 31.12.2005 Aktywa finansowe dostpne do sprzeday 31.12.2005 Stan na pocztek 30 184 1 968 okresu Zwikszenia

Bardziej szczegółowo

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC?

CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? CZY WARTO MIE AUTO NA SPÓŁK Z PRACODAWC? Artykuł omawia zalety podatkowe umownego ustanowienia pomidzy pracodawc i pracownikiem współwłasnoci samochodu osobowego Cel słubowy, cel prywatny droga pod górk

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi

Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z kontami syntetycznymi Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powizanie z mi syntetycznymi Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Nr.42../05 Burmistrza Miasta i Gminy Bogatynia z dnia..17.05.2005 rok w sprawie sposobu prowadzenia

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Karta informacyjna urz du K-052/3

Karta informacyjna urz du K-052/3 KOPIA UYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA, PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzdu K-052/3 Urzd Skarbowy w Trzebnicy ul. Prusicka 2 55-100 TRZEBNICA tel.: +48 71 388 72 00 fax: +48 71 387 10 35

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej.

Wspólnikiem spółki moe by zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadajca osobowoci prawnej. 1 SPÓŁKA JAWNA Spółka jawn jest spółk osobow, która prowadzi przedsibiorstwo pod własn firm. Firma spółki jawnej wg art. 24 k.s.h., powinna zawiera nazwiska lub firmy (nazwy) wszystkich wspólników albo

Bardziej szczegółowo

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #$,

-. / $ - - - - $ $!.$!//+0%1 23 45#67!/*./8 # 3 #$, !"#!% &'()**! "#+", %&'() * + "#+",##, -. / - - - -!.!//+0%1 23" 45#67!/*./8 #" 3 #,# 01#1,!-",9 : -2 3# ; " #," '..22*.! "# < 3 ## 2 -,9" 4-1 2 - ",9,"=+ ## -'!""1 #3" - 43 6 " 39 3 3, 3 "# ##- # 3#">3

Bardziej szczegółowo

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania)

Za I kwartał roku obrotowego 2006 obejmujcy okres od do (data przekazania) ) Wybrane skonsolidowane dane finansowe, zawierajce podstawowe pozycje skonsolidowanego sprawozdania finansowego w tys. PLN w tys. EUR WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE I kwartał / 2006 2006-01-01

Bardziej szczegółowo

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych

Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Zmiany w przepisach dotyczcych tzw. zwolnie grupowych Ustawa z dnia 13 marca 2003r. o szczególnych zasadach rozwizywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczcych pracowników (Dz. U. z 2003r.

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Page 1 of 6 Zielona Góra: PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze Numer ogłoszenia: 259951-2012;

Bardziej szczegółowo

!" !" #$%& ' ( " ) * " +, + "-!"! )(!!"),,. ), "! ) / ) )+ )!!(!)-,"(!! " /),, / / ),! +!". +,! / )!,"( - ) ) (+),,! + *"+, !"#$%&'!" ( -+)) /!"% #$%&0% #$%&! ) " ( 1)!(

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa.

Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzib jego władz naczelnych jest Warszawa. Statut Stowarzyszenia JEDNOLITY TEKST STATUTU STOWARZYSZENIA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, KSIGOWYCH, DORADCÓW PODATKOWYCH, PRAWNIKÓW I EKONOMISTÓW "LIBERTAS" Stowarzyszenie działa na podstawie ustawy z dnia 7

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE

SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE SPRAWOZDANIE ZA III KWARTAŁ 2008 ROKU INFORMACJE DODATKOWE Zduska Wola, dnia 30 padziernika 2008 roku I. Kursy EURO przyjte do przeliczania wybranych danych finansowych. Poszczególne pozycje aktywów i

Bardziej szczegółowo

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich

U M O W A nr. /2007. na wykonanie robót dekarskich U M O W A nr. /2007 na wykonanie robót dekarskich zawarta w dniu. pomidzy: Zamawiajcym - Wspólnot Mieszkaniow Nieruchomoci Opolska 2 w Głuchołazach w imieniu,której zarzd sprawuje Prezes Głuchołaskiego

Bardziej szczegółowo

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe

U S T A W A. o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Projekt U S T A W A z dnia o zmianie ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsibiorstwa pastwowego Polskie Koleje Pastwowe Art. 1. W ustawie z dnia 8 wrzenia 2000 r. o komercjalizacji,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI

PROTOKÓŁ KONTROLI ZAKRES KONTROLI Zakład Ubezpiecze Społecznych Dane identyfikacyjne płatnika: Oddział w Biłgoraju NIP 5631592076 Wydział Kontroli Płatników Składek REGON 000532406 23-400 Biłgoraj PESEL Najwiksza liczba ubezpieczonych

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ. za 2015 r. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat) GMINNEGO ZESPOŁU OŚRODKÓW ZDROWIA W POCZESNEJ za 2015 r. I. 1. Zmiany w ciągu 2015 roku wartości środków trwałych,

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WPROWADZENIE DO SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 1. Informacje ogólne Podmiot dominujcy Grupy Kapitałowej RAFAMET Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. została utworzona w wyniku przekształcenia przedsibiorstwa

Bardziej szczegółowo

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r.

Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. Komentarz Zarzdu do sprawozdania za I kwartał 2006 r. I. Omówienie wyników finansowych. Istotne zdarzenia i czynniki majce wpływ na osignite wyniki finansowe. Wyniki finansowe w tys. zł I kw. 2006 r. I

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R.

KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. KOMENTARZ DO SKONSOLIDOWANEGO RAPORTU ZA II KWARTAŁ 2006 R. Podstawowym przedmiotem działalnoci Spółki wg Europejskiej Klasyfikacji Działalnoci jest hurtowa i detaliczna sprzeda artykułów farmaceutycznych

Bardziej szczegółowo

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU

EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU EKONOMICZNY PLAN PROJEKTU Załcznik do Wniosku o dofinansowanie realizacji projektu dla Działania "Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej.

Przepisy projektowanego rozporzdzenia nie s objte regulacjami prawa Unii Europejskiej. Uzasadnienie W dniu 10 stycznia 2006 r. weszło w ycie rozporzdzenie Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnie przez kierujcych pojazdami, instruktorów

Bardziej szczegółowo

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha.

budowa dwóch stawów retencyjnych w Wolsztynie w rejonie ulic Dbrowskiego, Prusa i Doktora Kocha. Wolsztyn: Budowa stawów retencyjnych w rejonie ul. Dbrowskiego i ul. Prusa w Wolsztynie Numer ogłoszenia: 39590-2010; data zamieszczenia: 11.02.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r.

Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr ZEAS-0161/4/2006 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Sandomierzu z dnia 02.10.2006r. Niniejszy plan kont dla budetu Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy dla pocztkujcych

Prawo pracy dla pocztkujcych Prawo pracy dla pocztkujcych Koniec studiów, wreszcie nadszedł czas realizacji swoich marze i zamierze do których kady z nas przygotowywał si przez długie lata i pierwsze zderzenie z tward rzeczywistoci

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im.

Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Regulamin ustalania wysokoci, przyznawania i wypłacania wiadcze pomocy materialnej dla doktorantów (studia III stopnia ) Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach KATOWICE 2011 1 Przepisy

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2006 ROKU Forma prawna oraz podstawowy przedmiot działalnoci spółki POLNORD S.A. jest spółk akcyjn, posiadajc osobowo prawn zgodnie z przepisami prawa

Bardziej szczegółowo

Wspólnicy. Sprawy spółki

Wspólnicy. Sprawy spółki Przepisy dotyczce spółki cywilnej zawiera kodeks cywilny (art. 860 875). To forma prowadzenia działalnoci gospodarczej nie przekraczajcej wikszego rozmiaru, czyli jej przychód roczny nie moe przekroczy

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY

R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY R E G U L A M I N TWORZENIA I WYKORZYSTYWANIA FUNDUSZY Zaopiniowany pozytywnie uchwał Walnego Zgromadzenia nr 8/2005 z dnia 18-05-2005r. oraz uchwalony przez Rad Nadzorcz uchwała nr 4/2005 z dnia 29.06.2005r.

Bardziej szczegółowo