WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, umowy ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów marki Opel Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow. 3. Za osob trzecià, o której mowa w ust. 2, uwa a si równie nie wskazanego w umowie ubezpieczenia kierujàcego pojazdem, który jest uprawniony przez Ubezpieczajàcego do prowadzenia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w m brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 4 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych Warunków Ubezpieczenia oznaczajà: 1) autoryzowana stacja obs ugi (ASO) - majàcy swojà siedzib w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) punkt obs ugi i naprawy pojazdów, posiadajàcy zgod producenta lub importera pojazdów marki Opel na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, 2) awaria - nag e i nieprzewidziane uszkodzenie lub zespo u pojazdu, powodujàce nag e przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie pojazdu; za awari nie uznaje si uszkodzeƒ wynikajàcych z normalnego zu ycia w trakcie eksploatacji, 3) dealer - majàcy swojà siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punkt sprzeda y pojazdów, w aêciwy dla marki wpisanej w polisie, posiadajàcy zgod producent lub importera pojazdów tej marki na ich sprzeda, 4) element lub zespó pojazdu - elementy i zespo y wymienione w 7 ust. 3; jednoczeênie za element uznaje si cz Êç istniejàcà samodzielnie w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie cz Êci zamiennych, 5) gwarancja producenta - gwarancja udzielona przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora, 6) kradzie - dzia anie wyczerpujàce znamiona czynu okreêlonego w art. 278 k.k. (kradzie ), 279 k.k. (kradzie z w amaniem) i 280 k.k. (rozbój), 7) lokaut - zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze PA/OW037/0401 zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 8) Operator - podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 9) osoby trzecie - wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 10) pojazd - nie przekraczajàcy 2 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, posiadajàcy w tym dniu wa nà gwarancj producenta samochód osobowy, terenowy lub ci arowy o dopuszczalnej masie ca kowitej do 3,5 tony, sprzedany po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dealera jako fabrycznie nowy, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w polisie, z wy àczeniem: a) pojazdów poddanych przeróbkom bez zgody producenta, b) pojazdów zmontowanych poza wytwórnià (tzw. sk adaków), c) pojazdów zarejestrowanych na wi cej ni 9 osób, 11) strajk - zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 12) szkoda - awaria ubezpieczonego mienia, 13) terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 14) wartoêç pojazdu - wartoêç ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen pojazdów danej marki i typu z uwzgl dnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposa enia, przebiegu i stanu technicznego; podstawà okreêlenia wartoêci pojazdu jest miesi cznik Info-Expert Pojazdy samochodowe - wartoêci rynkowe lub katalog Eurotax, 15) wiek pojazdu - okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; je eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi a po roku produkcji, to wiek pojazdu liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu, 16) wypadek - zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 17) wyposa enie pojazdu - instalacja gazowa i hybrydowa, sprz t i urzàdzenia niezb dne do utrzymania i u ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczenia przed kradzie à lub s u àce bezpieczeƒstwu jazdy, zamontowane przez producenta i typowe dla danego modelu pojazdu Do realizacji postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela uprawniony jest Operator. 2. Do zakresu uprawnieƒ Operatora nale y: 1) weryfikacja wa noêci uprawnieƒ wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia, 1

2 2) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreêlone w umowie pojazdy wraz z ich wyposa eniem. 2. Zakresem ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e w elementach lub zespo ach pojazdu obj tych ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy okreêlone w 4 pkt 10). 2. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç w wariancie m, m lub m. 3. W ramach wariantów, o których mowa w ust. 2, ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pujàce elementy i zespo y pojazdu: A. Silnik A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy Wa rozrzàdu oraz popychacze Ko a z bate oraz aƒcuchy nap dowe (z wy àczeniem napinacza) dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy Wa rozrzàdu Wa rozrzàdu oraz popychacze oraz popychacze Ko a z bate Ko a z bate oraz aƒcuchy oraz aƒcuchy nap dowe nap dowe (z wy àczeniem (z wy àczeniem napinacza) napinacza) Pompa oleju Pompa oleju Pompa oleju T oki oraz pierêcienie Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne T oki oraz pierêcienie Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne T oki oraz pierêcienie A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 B. Mechaniczna skrzynia biegów B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C. Automatyczna skrzynia biegów C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 C.11 C.12 G adzie G adzie G adzie Korbowody Korbowody Korbowody Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe ko a z bate Piasty synchronizatorów Wybieraki suwakowe Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe Paski nap du Paski nap du rozrzàdu pod rozrzàdu pod warunkiem, e warunkiem, e by y wymieniane by y wymieniane zgodnie zgodnie z zaleceniami z zaleceniami producenta. producenta. Wymagane Wymagane udokumentowane potwierdzenie wymiany. ko a z bate Piasty udokumentowane potwierdzenie wymiany. ko a z bate Piasty synchronizatorów synchronizatorów Wybieraki suwakowe Wybieraki suwakowe Wa y Wa y Wa y wa y Przek adnia rozdzielcza wa y Przek adnia rozdzielcza wa y Ko a z bate Ko a z bate Ko a z bate Sprz g a Sprz g a Sprz g a TaÊmy hamulców sterownicze TaÊmy hamulców sterownicze TaÊmy hamulców sterownicze Regulator Regulator Regulator Pompa oleju Pompa oleju Pompa oleju Tuleje Tuleje Tuleje Si ownik Si ownik Si ownik Tarcza sprz gajàca Przek adnia rozdzielcza Tarcza sprz gajàca Przek adnia rozdzielcza 2 PA/OW037/0401

3 D. Mechanizm ró nicowy D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 E. Przek adnia bezstopniowa E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 F. Przek adnia hydrokinetyczna F.1 G. Nap d tylny G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 ko o talerzowe oraz z bnik ko o talerzowe oraz z bnik ko o talerzowe oraz z bnik Ko a z bate Ko a z bate Ko a z bate Wa y Wa y Wa y Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Wa y Wa y Wa y Rozsuwane ko a pasowe Rozsuwane ko a pasowe Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Pó osie nap dowe Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó homokinetyczne kó tylnych nap dowych Rozsuwane ko a pasowe Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Pó osie nap dowe Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó homokinetyczne kó tylnych nap dowych H. Nap d przedni H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 I. Uk ad ch odzenia silnika I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 J. Uk ad hamulcowy J.1 J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 Pó osie nap dowe homokinetyczne przednich kó nap dowych Pompa wodna Sprz g o wiskotyczne wentylatora Termostat termostatu UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Pompa hamulcowa Hydrauliczne rozpieracze Korektor hamowania Uszczelniacze zacisków hamulcowych Pó osie nap dowe homokinetyczne przednich kó nap dowych Pompa wodna Sprz g o wiskotyczne wentylatora Termostat termostatu Ch odnica Ch odnica oleju nagrzewnicy X Pompa hamulcowa Hydrauliczne rozpieracze Korektor hamowania Uszczelniacze zacisków hamulcowych Zawór ograniczajàcy Urzàdzenie wspomagajàce PA/OW037/0401 3

4 K. Wa nap dowy K.1 K.2 L. Zawieszenie L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 Spr yny Êrubowe Spr yny Êrubowe Górne i dolne wahacze kuliste Zwrotnice Komory hydropneumatyczne Hydroelastyczne elementy spr yste M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 Przycisk sterujàcy okna dachowego Centralny zamek Silnik dmuchawy Przekaênik kierunkowskazów Aparat zap onowy Elektroniczny wzmacniacz zap onu Silnik wentylatora ch odnicy sterowany termostatycznie Sygna dêwi kowy Wielofunkcyjny prze àcznik na kolumnie kierownicy M. Uk ad elektryczny N. Sprz g o M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym Alternator Zespó diod Cewka Regulator napi cia wycieraczek spryskiwaczy przedniej szyby X Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym Alternator Zespó diod Cewka Regulator napi cia wycieraczek spryskiwaczy przedniej szyby spryskiwaczy reflektorów oraz wycieraczki tylnej szyby elektryczne szyb bocznych okna dachowego Przyciski sterujàce szyb N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 O. Uk ad kierowniczy O.1 O.2 O.3 O.4 UWAGA: roszczenie realizowane bez kosztów robocizny Tarcza poêrednia Tarcza poêrednia Tarcza dociskowa o ysko wyciskowe Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) Tarcza dociskowa o ysko wyciskowe Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) Pompa i si ownik Pompa i si ownik wysprz gnika wysprz gnika Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej przek adni kierowniczej Zespó wspomagajàcy Z batka oraz pompa uk adu wspomagania X Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej przek adni kierowniczej Zespó wspomagajàcy Z batka oraz pompa uk adu wspomagania 4 PA/OW037/0401

5 O.5 P. Uk ad zasilania P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 R. Uk ad wtrysku paliwa R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Zbiornik p ynu w uk adzie wspomagania Gaênik Gaênik Mechaniczna Mechaniczna bàdê elektryczna bàdê elektryczna pompa paliwowa pompa paliwowa Automatyczne urzàdzenie rozruchowe Pompa przyêpieszajàca Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku Uk ad wtrysku paliwa, z wy àczeniem wtryskiwaczy, Êwiec arowych, zap onowych X przepustnicy Przep ywomierz powietrza Zawór sterujàcy biegu ja owego Zawór rozruchowy Regulator podgrzewania Zawór odcinajàcy Potencjometr przepustnicy Akumulator ciênienia paliwa Regulator ciênienia Czujnik ciênienia w kolektorze dolotowym S. kó S.1 T. Sterowanie pracà silnika T.1 U. Uk ad ABS montowany fabrycznie U.1 W. Klimatyzacja montowana fabrycznie W.1 Zespó turbospr arki do adowujàcej Zespó spr arki uk adu klimatyzacji Y. Turbospr arka montowana fabrycznie (ryzyko dodatkowe) Y.1 Z. Nap d na dwie osie (ryzyko dodatkowe) Z.1 przednich i tylnych kó Modu sterujàcy silnika Sterownik oraz czujniki ABS Zespó turbospr arki do adowujàcej Wszystkie elementy nap du na dwie osie 4. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy: 1) wyposa one w zamontowanà fabrycznie turbospr ark, pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie m lub m, 2) z nap dem na dwie osie (4x4), pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie m. 8 Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego albo osób, z którymi Ubezpieczajàcy PA/OW037/0401 5

6 pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych w pojazdach: 1) u ytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) w wyniku ich przecià ania (np. udzia u w rajdach samochodowych, wyêcigach, konkursach, jazdach szkoleniowych), 3) eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pojazdy nale àce do policji, wojska, stra y po arnej lub stra y granicznej, 4) wynajmowanych w celach zarobkowych, 5) u ytkowanych w ramach umowy rent a car, 6) u ytkowanych jako pojazdy s u bowe w warsztatach samochodowych oraz nale àcych do w aêcicieli tych warsztatów, 7) u ytkowanych jako taksówki lub wykorzystywanych do nauki jazdy, 8) posiadajàcych niesprawny technicznie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowany licznik kilometrów (drogomierz). 3. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) b dàce nast pstwem wypadku drogowego lub kolizji, 2) powsta e wskutek kradzie y pojazdu lub jego cz Êci, 3) wynik e z uszkodzeƒ, które ujawni y si po dokonaniu naprawy pojazdu poza ASO, 4) powsta e wskutek zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania obcych cz Êci i dodatków, które nie sà dopuszczone przez producenta, 5) wynik e z uszkodzeƒ powsta ych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczajàcego zaleceƒ zawartych w instrukcji obs ugi pojazdu, a tak e uszkodzeƒ b dàcych skutkiem zaniedbaƒ dokonywania przeglàdów okresowych pojazdu, 6) wynik e z zaniedbania obowiàzku natychmiastowego zg oszenia dostrze onej usterki w ASO, 7) powsta e wskutek zastosowania niew aêciwego rodzaju paliwa, 8) b dàce nast pstwem oddzia ywania na pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne dzia anie Êrodowiska, uderzenia kamieni, wiru, piasku, 9) b dàce nast pstwem u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 10) powsta e w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 11) powsta e wskutek bezpoêredniego dzia ania si przyrody (huraganu, gradu, burzy, powodzi) oraz po aru lub wybuchu, 12) b dàce nast pstwem przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obcià enia pojazdu przyczepà o masie wi kszej ni dopuszczona przez producenta pojazdu, 13) które mogà byç usuni te w ramach gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do danego przedmiotu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, trz sienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota u, a tak e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w adz, 2) dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie : 1) strat poêrednich wszelkiego rodzaju, 2) czynnoêci obs ugowych zwiàzanych z eksploatacjà ubezpieczonego pojazdu, takich jak: a) przeglàdy okresowe oraz czynnoêci: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe, b) regulacje, strojenia, c) czyszczenie jakichkolwiek zespo ów i uk adów, w tym uk adu paliwowego i smarowania, d) wymiany filtrów, Êrodków smarujàcych lub p ynów eksploatacyjnych. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje po uprzedniej identyfikacji pojazdu i dokonaniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny ryzyka. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si polisà ubezpieczeniowà. 3. Polisa powinna zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczajàcego, 2) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczonego, 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 4) zakres terytorialny ubezpieczenia, 5) sum ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 6) okres ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 5. Je eli na podstawie z o onego dokumentu lub oêwiadczenia Ubezpieczajàcy uzyska nienale nà obni k sk adki, Ubezpieczycielowi przys uguje prawo àdania dop aty sk adki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda ju powsta a - prawo do obni enia odszkodowania proporcjonalnie do zani enia sk adki lub prawo ca kowitego jego odmówienia. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczajàcy w wysokoêci równej wartoêci rynkowej pojazdu na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia, okreêlonej w miesi czniku Info-Expert Pojazdy samochodowe - wartoêci rynkowe lub w katalogu Eurotax. 2. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartoêci pojazdu z uwzgl dnieniem podatku VAT, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli w aêciciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia okreêlana jest w kwocie odpowiadajàcej wartoêci pojazdu pomniejszonej o podatek VAT Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania (równowartoêç udzielonego Êwiadczenia), a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia si rozwiàzuje W umowie ubezpieczenia ustala si równie limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku. 2. Limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku stanowi w zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego kwota 2.000,- lub7.000,- z otych. 6 PA/OW037/0401

7 SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adka nale na za ubezpieczenie op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy WysokoÊç sk adki podstawowej za ubezpieczenie kosztów naprawy pojazdów ustala si i pobiera w z otych polskich w zale noêci od pojemnoêci skokowej silnika, wariantu ubezpieczenia, limitu odpowiedzialnoêci w stosunku do jednego wypadku oraz okresu ubezpieczenia i dopuszczalnego przebiegu pojazdu od daty pierwszej rejestracji. 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej okreêlonej w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zwy ki majàce zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej): 1) za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu wyposa onego w zamontowanà fabrycznie turbospr ark w wariancie m lub m - 50% zwy ki, 2) za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu z nap dem na dwie osie w wariancie m - 50% zwy ki. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie ubezpieczenia. 2. W zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na okres: 1) 12 miesi cy - z dopuszczalnym przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie wi kszym ni kilometrów, 2) 24 miesi cy - z dopuszczalnym przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie wi kszym ni kilometrów OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu nast pujàcym po dacie wygaêni cia gwarancji producenta, pod warunkiem e sk adka zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli zap ata sk adki zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki, niezap acenie sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W przypadkach wskazanych w ust. 2, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 4. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 5. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie majà odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zap at uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 7. Za zap at sk adki nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 8. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. 18 Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si : 1) z chwilà przeniesienia w asnoêci (zbycia) pojazdu, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nast puje àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, 2) w przypadku niedotrzymania terminów przeglàdów okresowych pojazdu, o których mowa w 23, 3) z chwilà osiàgni cia przez pojazd przyj ty do ubezpieczenia dopuszczalnego przebiegu kilometrów, o którym mowa w 16, przed up ywem danego okresu ubezpieczenia, 4) z chwilà stwierdzenia naruszenia licznika kilometrów (drogomierza). OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania skierowane do niego w formie pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa na piêmie przed zawarciem umowy. 2. Je eli Ubezpieczajàcy dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzek okreêlony w ust. 1 cià y równie na pe nomocniku i obejmuje tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 21 Je eli Ubezpieczajàcy lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 19, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 20, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ, których usuni cia - zasadnie z uwagi na okolicznoêci - móg domagaç si Ubezpieczyciel i domaga si ; za szczególne zagro enie uwa a si zw aszcza przyczyn zaistnia ej szkody. 2. Je eli Ubezpieczajàcy nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie wskutek nieusuni cia wskazanego zagro enia, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody. PA/OW037/0401 7

8 23 W celu zachowania uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do: 1) terminowego wykonywania przeglàdów okresowych pojazdu w ASO, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej pojazdu, jak równie z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) przechowywania oraz okazywania na àdanie Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy ubezpieczenia dokumentów potwierdzajàcych zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu, 3) natychmiastowego zg oszenia do ASO jakichkolwiek istotnych objawów nieprawid owego funkcjonowania pojazdu, 4) natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz post powania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej, w razie zapalenia si na tablicy rozdzielczej którejkolwiek z kontrolek ostrzegawczych Jedynymi akceptowanymi dowodami prawid owo wykonanego przeglàdu okresowego sà wpisy dokonane przez ASO w ksià ce gwarancyjnej pojazdu lub w przewidzianym do tego celu dokumencie dor czonym przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak równie dokumenty, o których mowa w 23 pkt 2). 2. W przypadku utracenia ksià ki gwarancyjnej, dokumentu dostarczonego przez Ubezpieczyciela lub dokumentów, o których mowa w 23 pkt 2), ci ar udowodnienia zakresu oraz faktu terminowego wykonania przeglàdów spoczywa na Ubezpieczajàcym. 3. Brak wykonania w ASO przeglàdów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi, ksià ce gwarancyjnej lub z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia powoduje utrat uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia i brak odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela W razie zajêcia wypadku Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y: 1) niedokonywanie w pojeêdzie adnych zmian oraz nie rozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego uzyskania zgody Ubezpieczyciela, 2) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu najbli szego dnia roboczego, odstawienie pojazdu do ASO, 3) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie telefonicznie, pod numerem wskazanym w umowie ubezpieczenia, 4) przekazanie Ubezpieczycielowi danych adresowych do korespondencji, by Ubezpieczyciel móg przes aç numer szkody oraz akceptacji, jak równie potwierdzenie uzgodnionego z Ubezpieczajàcym zakresu i kosztów naprawy Je eli Ubezpieczajàcy umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzku okreêlonego w 25 ust. 1, odszkodowanie nie nale y si. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w 25 ust. 2, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. SPOSÓB USTALENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOÂCI SZKODY Ubezpieczyciel wyp aca Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia Rozmiar szkody ustalany jest wed ug poniesionych przez Ubezpieczajàcego i uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów (cz Êci i robocizna) i sposobu naprawy pojazdu dokonanej przez ASO, wed ug: 1) norm czasowych operacji naprawczych okreêlonych przez producenta pojazdu, 2) cen cz Êci zamiennych i materia ów stosowanych przez ASO, 3) stawek za roboczogodzin stosowanych przez ASO. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów i sposobu naprawy pojazdu do poziomu uj tego w systemie Audatex, tzn. wed ug: 1) wykazu cen cz Êci zamiennych i materia ów zawartych w opisanym powy ej systemie, 2) Êredniej stawki za roboczogodzin ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny us ug obowiàzujàcych na terenie dzia alnoêci ASO dokonujàcej naprawy pojazdu. 3. Koszty wymiany materia ów eksploatacyjnych, takich jak oleje, filtry oraz p yny, pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich wymiana (w ca oêci lub w cz Êci) jest niezb dna z powodu uszkodzenia lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Koszty naprawy lub wymiany obudowy pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastàpi o w wyniku awarii lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 5. W wariancie m przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów robocizny zwiàzanych z naprawà lub wymianà sprz g a. 6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpoêredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezale nego rzeczoznawc. 2. W przypadkach spornych Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu, przekazania do oceny przez rzeczoznawc oraz wyznaczenia ASO majàcej wykonaç napraw. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia b dzie uzale niony od opinii wydanej przez rzeczoznawc powo anego przez Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do: 1) dokonania ogl dzin pojazdu po naprawie, 2) ogl dzin cz Êci zakwalifikowanych do wymiany, 3) przej cia cz Êci zakwalifikowanych do wymiany Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadajàcej wartoêci pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala si bez uwzgl dnienia podatku VAT. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie 8 PA/OW037/0401

9 m odszkodowanie nie mo e przekroczyç kwoty 350,- z otych (z uwzgl dnieniem podatku VAT) w odniesieniu do szkód powsta ych w uk adzie hamulcowym, uk adzie elektrycznym oraz uk adzie zasilania. 31 Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej Ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z Ubezpieczycieli odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi w ciàgu 7 dni od daty zg oszenia szkody dokumenty niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania (Êwiadczenia), w tym w szczególnoêci: 1) pisemny wniosek zawierajàcy okreêlenie danych Ubezpieczajàcego, numeru polisy, numeru szkody oraz numeru akceptacji udzielonej przez Ubezpieczyciela oraz sposobu wyp aty odszkodowania (numer rachunku bankowego, przekaz pocztowy), 2) orygina y faktur dotyczàcych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia lub ich kserokopie, potwierdzone za zgodnoêç z orygina em (w przypadku gdy Ubezpieczajàcy uprawniony jest do odliczania podatku VAT), 3) dokumenty, o których mowa w 23, potwierdzajàce zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu. 2. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost pniç inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania (Êwiadczenia). 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych przez Ubezpieczajàcego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów Odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp acane jest Ubezpieczajàcemu lub bezpoêrednio wystawcom rachunków. 2. Wyp ata odszkodowania za elementy i zespo y pojazdu zakwalifikowane do wymiany jest uzale niona od przeniesienia prawa ich w asnoêci na rzecz Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie) powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania (Êwiadczenia), zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania (Êwiadczenia) wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie (Êwiadczenie) nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 35 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), mo e w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zg osiç na piêmie - za poêrednictwem Operatora - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu 4 pkt 9), odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà s zkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczajàcego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich z tytu u szkód Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZES ANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZYCIELA Je eli umow ubezpieczenia zawarto na okres przekraczajàcy 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% zwracanej sk adki. 3. W razie odstàpienia od umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania. 4. Je eli nie umówiono si inaczej, zwrot sk adki nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego i po otrzymaniu orygina u polisy. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot sk adki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu. PA/OW037/0401 9

10 38 1. Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) albo daty dor czenia odmowy wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenie nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania (Êwiadczenia); postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio W razie przejêcia prawa w asnoêci ubezpieczonego pojazdu na innà osob umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nastàpi o àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia; postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio. 2. W razie wyrejestrowania pojazdu umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si ; postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio. 3. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania (Êwiadczenia). 4. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od nast pnego dnia po rozwiàzaniu umowy ubezpieczenia W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy nale y si Ubezpieczycielowi tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmieni adres i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni adresu Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe nomocnionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 43 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i eksu Cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç dochodzone przed sàdami wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 45 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Witold Janusz 10 PA/OW037/0401

11 PA/OW037/

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Szanowni Państwo Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu samochodu. Cieszymy się bardzo,

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN. z dnia 22 kwietnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 10 maja 2016 r. Poz. 1030 UCHWAŁA NR XVII/111/2016 RADY GMINY LUBISZYN w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu i

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej

1.1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci. cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej lekarzy, przedstawicieli innych zawodów medycznych oraz zak adów opieki zdrowotnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r., Zarzàdu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ.

Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. URZĄD PATENTOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DYREKTOR GENERALNY Warszawa, dnia 08.04.2013 r. Do Wykonawców Pytania do treści Specyfikacji wraz z odpowiedziami oraz zmiana treści SIWZ. Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET. Spis treêci Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków AMULET Spis treêci Postanowienia ogólne 2 Definicje 2 Przedmiot i zakres ubezpieczenia 4 Wy àczenia odpowiedialnoêci ubezpieczeniowej 5 Suma

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011 UMOWA NAJMU nr..../.../.../2011 Umowa zawarta dnia...2011r. w Gorlicach pomiędzy: NIP: zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. Anmar ul. Biecka 23 A, 38-300 Gorlice NIP- 738-1 zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegó owych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujàce si eksploatacjà

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy 1 Przedmiot umowy 1. Przedmiotem umowy jest: 1) Zadanie 1: przeprowadzenie audytu zerowego wraz z benchmarkingiem działań komunikacyjnych Agencji w obszarze Internetu, w tym

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian:

W Regulaminie dokonuje się następujących zmian: Niniejsza informacja dotyczy abonentów, którzy w okresie od 23 czerwca 2013r. do 7 czerwca 2014r. związali/zwiążą się Regulaminem Świadczenia Usług Telekomunikacyjnych na rzecz Abonentów T- Mobile. Regulamin

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA*

UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* ... Nr rejestracyjny RN/... (pieczątka jednostki) płatna z:... UMOWA O DZIEŁO PRACA NAUKOWA, PRACA USŁUGOWA* W dniu... w Lublinie, pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym w Lublinie, ul. Akademicka 13, 20-950

Bardziej szczegółowo