WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL"

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, umowy ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów marki Opel Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow. 3. Za osob trzecià, o której mowa w ust. 2, uwa a si równie nie wskazanego w umowie ubezpieczenia kierujàcego pojazdem, który jest uprawniony przez Ubezpieczajàcego do prowadzenia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w m brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 4 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych Warunków Ubezpieczenia oznaczajà: 1) autoryzowana stacja obs ugi (ASO) - majàcy swojà siedzib w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) punkt obs ugi i naprawy pojazdów, posiadajàcy zgod producenta lub importera pojazdów marki Opel na ich serwisowanie i wykonywanie napraw, 2) awaria - nag e i nieprzewidziane uszkodzenie lub zespo u pojazdu, powodujàce nag e przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie pojazdu; za awari nie uznaje si uszkodzeƒ wynikajàcych z normalnego zu ycia w trakcie eksploatacji, 3) dealer - majàcy swojà siedzib na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej punkt sprzeda y pojazdów, w aêciwy dla marki wpisanej w polisie, posiadajàcy zgod producent lub importera pojazdów tej marki na ich sprzeda, 4) element lub zespó pojazdu - elementy i zespo y wymienione w 7 ust. 3; jednoczeênie za element uznaje si cz Êç istniejàcà samodzielnie w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie cz Êci zamiennych, 5) gwarancja producenta - gwarancja udzielona przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora, 6) kradzie - dzia anie wyczerpujàce znamiona czynu okreêlonego w art. 278 k.k. (kradzie ), 279 k.k. (kradzie z w amaniem) i 280 k.k. (rozbój), 7) lokaut - zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze PA/OW037/0401 zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 8) Operator - podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczajàcy obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 9) osoby trzecie - wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 10) pojazd - nie przekraczajàcy 2 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia, posiadajàcy w tym dniu wa nà gwarancj producenta samochód osobowy, terenowy lub ci arowy o dopuszczalnej masie ca kowitej do 3,5 tony, sprzedany po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez dealera jako fabrycznie nowy, zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w polisie, z wy àczeniem: a) pojazdów poddanych przeróbkom bez zgody producenta, b) pojazdów zmontowanych poza wytwórnià (tzw. sk adaków), c) pojazdów zarejestrowanych na wi cej ni 9 osób, 11) strajk - zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 12) szkoda - awaria ubezpieczonego mienia, 13) terroryzm - nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 14) wartoêç pojazdu - wartoêç ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen pojazdów danej marki i typu z uwzgl dnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposa enia, przebiegu i stanu technicznego; podstawà okreêlenia wartoêci pojazdu jest miesi cznik Info-Expert Pojazdy samochodowe - wartoêci rynkowe lub katalog Eurotax, 15) wiek pojazdu - okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; je eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi a po roku produkcji, to wiek pojazdu liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu, 16) wypadek - zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 17) wyposa enie pojazdu - instalacja gazowa i hybrydowa, sprz t i urzàdzenia niezb dne do utrzymania i u ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczenia przed kradzie à lub s u àce bezpieczeƒstwu jazdy, zamontowane przez producenta i typowe dla danego modelu pojazdu Do realizacji postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela uprawniony jest Operator. 2. Do zakresu uprawnieƒ Operatora nale y: 1) weryfikacja wa noêci uprawnieƒ wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia, 1

2 2) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreêlone w umowie pojazdy wraz z ich wyposa eniem. 2. Zakresem ubezpieczenia obj te sà szkody powsta e w elementach lub zespo ach pojazdu obj tych ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy okreêlone w 4 pkt 10). 2. Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç w wariancie m, m lub m. 3. W ramach wariantów, o których mowa w ust. 2, ochronà ubezpieczeniowà obj te sà nast pujàce elementy i zespo y pojazdu: A. Silnik A.1 A.2 A.3 A.4 A.5 A.6 A.7 A.8 A.9 A.10 A.11 A.12 Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy Wa rozrzàdu oraz popychacze Ko a z bate oraz aƒcuchy nap dowe (z wy àczeniem napinacza) dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy dolotowe wylotowe (oprócz przypadku wypalenia ) Spr yny oraz prowadnice G owica (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) Uszczelka g owicy (z wyjàtkiem osadów) Drà ki popychaczy Wa rozrzàdu Wa rozrzàdu oraz popychacze oraz popychacze Ko a z bate Ko a z bate oraz aƒcuchy oraz aƒcuchy nap dowe nap dowe (z wy àczeniem (z wy àczeniem napinacza) napinacza) Pompa oleju Pompa oleju Pompa oleju T oki oraz pierêcienie Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne T oki oraz pierêcienie Zespó dêwigni Popychacze hydrauliczne T oki oraz pierêcienie A.13 A.14 A.15 A.16 A.17 A.18 A.19 B. Mechaniczna skrzynia biegów B.1 B.2 B.3 B.4 B.5 B.6 C. Automatyczna skrzynia biegów C.1 C.2 C.3 C.4 C.5 C.6 C.7 C.8 C.9 C.10 C.11 C.12 G adzie G adzie G adzie Korbowody Korbowody Korbowody Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe ko a z bate Piasty synchronizatorów Wybieraki suwakowe Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe Sworznie t okowe oraz o yska Wa korbowy Kolektor dolotowy Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe Paski nap du Paski nap du rozrzàdu pod rozrzàdu pod warunkiem, e warunkiem, e by y wymieniane by y wymieniane zgodnie zgodnie z zaleceniami z zaleceniami producenta. producenta. Wymagane Wymagane udokumentowane potwierdzenie wymiany. ko a z bate Piasty udokumentowane potwierdzenie wymiany. ko a z bate Piasty synchronizatorów synchronizatorów Wybieraki suwakowe Wybieraki suwakowe Wa y Wa y Wa y wa y Przek adnia rozdzielcza wa y Przek adnia rozdzielcza wa y Ko a z bate Ko a z bate Ko a z bate Sprz g a Sprz g a Sprz g a TaÊmy hamulców sterownicze TaÊmy hamulców sterownicze TaÊmy hamulców sterownicze Regulator Regulator Regulator Pompa oleju Pompa oleju Pompa oleju Tuleje Tuleje Tuleje Si ownik Si ownik Si ownik Tarcza sprz gajàca Przek adnia rozdzielcza Tarcza sprz gajàca Przek adnia rozdzielcza 2 PA/OW037/0401

3 D. Mechanizm ró nicowy D.1 D.2 D.3 D.4 D.5 E. Przek adnia bezstopniowa E.1 E.2 E.3 E.4 E.5 E.6 E.7 E.8 F. Przek adnia hydrokinetyczna F.1 G. Nap d tylny G.1 G.2 G.3 G.4 G.5 G.6 ko o talerzowe oraz z bnik ko o talerzowe oraz z bnik ko o talerzowe oraz z bnik Ko a z bate Ko a z bate Ko a z bate Wa y Wa y Wa y Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Podk adki i tulejki oporowe sprz g a planetarne zwalniajàce Wa y Wa y Wa y Rozsuwane ko a pasowe Rozsuwane ko a pasowe Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Pó osie nap dowe Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó homokinetyczne kó tylnych nap dowych Rozsuwane ko a pasowe Nap dy ci gien dociskowych uszczelnienia Tuleje Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych Pó osie nap dowe Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó homokinetyczne kó tylnych nap dowych H. Nap d przedni H.1 H.2 H.3 H.4 H.5 I. Uk ad ch odzenia silnika I.1 I.2 I.3 I.4 I.5 I.6 I.7 J. Uk ad hamulcowy J.1 J.2 J.3 J.4 J.5 J.6 Pó osie nap dowe homokinetyczne przednich kó nap dowych Pompa wodna Sprz g o wiskotyczne wentylatora Termostat termostatu UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Pompa hamulcowa Hydrauliczne rozpieracze Korektor hamowania Uszczelniacze zacisków hamulcowych Pó osie nap dowe homokinetyczne przednich kó nap dowych Pompa wodna Sprz g o wiskotyczne wentylatora Termostat termostatu Ch odnica Ch odnica oleju nagrzewnicy X Pompa hamulcowa Hydrauliczne rozpieracze Korektor hamowania Uszczelniacze zacisków hamulcowych Zawór ograniczajàcy Urzàdzenie wspomagajàce PA/OW037/0401 3

4 K. Wa nap dowy K.1 K.2 L. Zawieszenie L.1 L.2 L.3 L.4 L.5 L.6 Spr yny Êrubowe Spr yny Êrubowe Górne i dolne wahacze kuliste Zwrotnice Komory hydropneumatyczne Hydroelastyczne elementy spr yste M.12 M.13 M.14 M.15 M.16 M.17 M.18 M.19 M.20 Przycisk sterujàcy okna dachowego Centralny zamek Silnik dmuchawy Przekaênik kierunkowskazów Aparat zap onowy Elektroniczny wzmacniacz zap onu Silnik wentylatora ch odnicy sterowany termostatycznie Sygna dêwi kowy Wielofunkcyjny prze àcznik na kolumnie kierownicy M. Uk ad elektryczny N. Sprz g o M.1 M.2 M.3 M.4 M.5 M.6 M.7 M.8 M.9 M.10 M.11 UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym Alternator Zespó diod Cewka Regulator napi cia wycieraczek spryskiwaczy przedniej szyby X Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym Alternator Zespó diod Cewka Regulator napi cia wycieraczek spryskiwaczy przedniej szyby spryskiwaczy reflektorów oraz wycieraczki tylnej szyby elektryczne szyb bocznych okna dachowego Przyciski sterujàce szyb N.1 N.2 N.3 N.4 N.5 O. Uk ad kierowniczy O.1 O.2 O.3 O.4 UWAGA: roszczenie realizowane bez kosztów robocizny Tarcza poêrednia Tarcza poêrednia Tarcza dociskowa o ysko wyciskowe Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) Tarcza dociskowa o ysko wyciskowe Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) Pompa i si ownik Pompa i si ownik wysprz gnika wysprz gnika Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej przek adni kierowniczej Zespó wspomagajàcy Z batka oraz pompa uk adu wspomagania X Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej przek adni kierowniczej Zespó wspomagajàcy Z batka oraz pompa uk adu wspomagania 4 PA/OW037/0401

5 O.5 P. Uk ad zasilania P.1 P.2 P.3 P.4 P.5 P.6 R. Uk ad wtrysku paliwa R.1 R.2 R.3 R.4 R.5 R.6 R.7 R.8 R.9 R.10 UWAGA: roszczenie realizowane do kwoty 350,- z otych wraz z podatkiem VAT Zbiornik p ynu w uk adzie wspomagania Gaênik Gaênik Mechaniczna Mechaniczna bàdê elektryczna bàdê elektryczna pompa paliwowa pompa paliwowa Automatyczne urzàdzenie rozruchowe Pompa przyêpieszajàca Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku Uk ad wtrysku paliwa, z wy àczeniem wtryskiwaczy, Êwiec arowych, zap onowych X przepustnicy Przep ywomierz powietrza Zawór sterujàcy biegu ja owego Zawór rozruchowy Regulator podgrzewania Zawór odcinajàcy Potencjometr przepustnicy Akumulator ciênienia paliwa Regulator ciênienia Czujnik ciênienia w kolektorze dolotowym S. kó S.1 T. Sterowanie pracà silnika T.1 U. Uk ad ABS montowany fabrycznie U.1 W. Klimatyzacja montowana fabrycznie W.1 Zespó turbospr arki do adowujàcej Zespó spr arki uk adu klimatyzacji Y. Turbospr arka montowana fabrycznie (ryzyko dodatkowe) Y.1 Z. Nap d na dwie osie (ryzyko dodatkowe) Z.1 przednich i tylnych kó Modu sterujàcy silnika Sterownik oraz czujniki ABS Zespó turbospr arki do adowujàcej Wszystkie elementy nap du na dwie osie 4. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy: 1) wyposa one w zamontowanà fabrycznie turbospr ark, pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie m lub m, 2) z nap dem na dwie osie (4x4), pod warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie m. 8 Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczajàcego albo osób, z którymi Ubezpieczajàcy PA/OW037/0401 5

6 pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych w pojazdach: 1) u ytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) w wyniku ich przecià ania (np. udzia u w rajdach samochodowych, wyêcigach, konkursach, jazdach szkoleniowych), 3) eksploatowanych jako ambulanse, karawany, pojazdy nale àce do policji, wojska, stra y po arnej lub stra y granicznej, 4) wynajmowanych w celach zarobkowych, 5) u ytkowanych w ramach umowy rent a car, 6) u ytkowanych jako pojazdy s u bowe w warsztatach samochodowych oraz nale àcych do w aêcicieli tych warsztatów, 7) u ytkowanych jako taksówki lub wykorzystywanych do nauki jazdy, 8) posiadajàcych niesprawny technicznie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowany licznik kilometrów (drogomierz). 3. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) b dàce nast pstwem wypadku drogowego lub kolizji, 2) powsta e wskutek kradzie y pojazdu lub jego cz Êci, 3) wynik e z uszkodzeƒ, które ujawni y si po dokonaniu naprawy pojazdu poza ASO, 4) powsta e wskutek zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania obcych cz Êci i dodatków, które nie sà dopuszczone przez producenta, 5) wynik e z uszkodzeƒ powsta ych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczajàcego zaleceƒ zawartych w instrukcji obs ugi pojazdu, a tak e uszkodzeƒ b dàcych skutkiem zaniedbaƒ dokonywania przeglàdów okresowych pojazdu, 6) wynik e z zaniedbania obowiàzku natychmiastowego zg oszenia dostrze onej usterki w ASO, 7) powsta e wskutek zastosowania niew aêciwego rodzaju paliwa, 8) b dàce nast pstwem oddzia ywania na pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne dzia anie Êrodowiska, uderzenia kamieni, wiru, piasku, 9) b dàce nast pstwem u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 10) powsta e w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 11) powsta e wskutek bezpoêredniego dzia ania si przyrody (huraganu, gradu, burzy, powodzi) oraz po aru lub wybuchu, 12) b dàce nast pstwem przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obcià enia pojazdu przyczepà o masie wi kszej ni dopuszczona przez producenta pojazdu, 13) które mogà byç usuni te w ramach gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do danego przedmiotu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, trz sienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota u, a tak e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w adz, 2) dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 5. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie : 1) strat poêrednich wszelkiego rodzaju, 2) czynnoêci obs ugowych zwiàzanych z eksploatacjà ubezpieczonego pojazdu, takich jak: a) przeglàdy okresowe oraz czynnoêci: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe, b) regulacje, strojenia, c) czyszczenie jakichkolwiek zespo ów i uk adów, w tym uk adu paliwowego i smarowania, d) wymiany filtrów, Êrodków smarujàcych lub p ynów eksploatacyjnych. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Zawarcie umowy ubezpieczenia nast puje po uprzedniej identyfikacji pojazdu i dokonaniu przez Ubezpieczyciela indywidualnej oceny ryzyka. 2. Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si polisà ubezpieczeniowà. 3. Polisa powinna zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczajàcego, 2) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczonego, 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 4) zakres terytorialny ubezpieczenia, 5) sum ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 6) okres ubezpieczenia. 4. Ubezpieczyciel mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 5. Je eli na podstawie z o onego dokumentu lub oêwiadczenia Ubezpieczajàcy uzyska nienale nà obni k sk adki, Ubezpieczycielowi przys uguje prawo àdania dop aty sk adki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda ju powsta a - prawo do obni enia odszkodowania proporcjonalnie do zani enia sk adki lub prawo ca kowitego jego odmówienia. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczajàcy w wysokoêci równej wartoêci rynkowej pojazdu na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia, okreêlonej w miesi czniku Info-Expert Pojazdy samochodowe - wartoêci rynkowe lub w katalogu Eurotax. 2. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartoêci pojazdu z uwzgl dnieniem podatku VAT, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli w aêciciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia okreêlana jest w kwocie odpowiadajàcej wartoêci pojazdu pomniejszonej o podatek VAT Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania (równowartoêç udzielonego Êwiadczenia), a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia si rozwiàzuje W umowie ubezpieczenia ustala si równie limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku. 2. Limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku stanowi w zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego kwota 2.000,- lub7.000,- z otych. 6 PA/OW037/0401

7 SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adka nale na za ubezpieczenie op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy WysokoÊç sk adki podstawowej za ubezpieczenie kosztów naprawy pojazdów ustala si i pobiera w z otych polskich w zale noêci od pojemnoêci skokowej silnika, wariantu ubezpieczenia, limitu odpowiedzialnoêci w stosunku do jednego wypadku oraz okresu ubezpieczenia i dopuszczalnego przebiegu pojazdu od daty pierwszej rejestracji. 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej okreêlonej w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zwy ki majàce zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonego. 3. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej): 1) za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu wyposa onego w zamontowanà fabrycznie turbospr ark w wariancie m lub m - 50% zwy ki, 2) za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu z nap dem na dwie osie w wariancie m - 50% zwy ki. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie ubezpieczenia. 2. W zale noêci od wyboru Ubezpieczajàcego umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta na okres: 1) 12 miesi cy - z dopuszczalnym przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie wi kszym ni kilometrów, 2) 24 miesi cy - z dopuszczalnym przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie wi kszym ni kilometrów OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu nast pujàcym po dacie wygaêni cia gwarancji producenta, pod warunkiem e sk adka zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli zap ata sk adki zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki, niezap acenie sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W przypadkach wskazanych w ust. 2, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 4. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 5. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie majà odpowiednie zastosowanie postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zap at uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 7. Za zap at sk adki nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 8. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem. 18 Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si : 1) z chwilà przeniesienia w asnoêci (zbycia) pojazdu, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nast puje àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, 2) w przypadku niedotrzymania terminów przeglàdów okresowych pojazdu, o których mowa w 23, 3) z chwilà osiàgni cia przez pojazd przyj ty do ubezpieczenia dopuszczalnego przebiegu kilometrów, o którym mowa w 16, przed up ywem danego okresu ubezpieczenia, 4) z chwilà stwierdzenia naruszenia licznika kilometrów (drogomierza). OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania skierowane do niego w formie pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. Ubezpieczajàcy zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy obowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa na piêmie przed zawarciem umowy. 2. Je eli Ubezpieczajàcy dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzek okreêlony w ust. 1 cià y równie na pe nomocniku i obejmuje tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 21 Je eli Ubezpieczajàcy lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 19, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 20, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ, których usuni cia - zasadnie z uwagi na okolicznoêci - móg domagaç si Ubezpieczyciel i domaga si ; za szczególne zagro enie uwa a si zw aszcza przyczyn zaistnia ej szkody. 2. Je eli Ubezpieczajàcy nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie wskutek nieusuni cia wskazanego zagro enia, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody. PA/OW037/0401 7

8 23 W celu zachowania uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, Ubezpieczajàcy obowiàzany jest do: 1) terminowego wykonywania przeglàdów okresowych pojazdu w ASO, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej pojazdu, jak równie z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) przechowywania oraz okazywania na àdanie Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy ubezpieczenia dokumentów potwierdzajàcych zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu, 3) natychmiastowego zg oszenia do ASO jakichkolwiek istotnych objawów nieprawid owego funkcjonowania pojazdu, 4) natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz post powania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej, w razie zapalenia si na tablicy rozdzielczej którejkolwiek z kontrolek ostrzegawczych Jedynymi akceptowanymi dowodami prawid owo wykonanego przeglàdu okresowego sà wpisy dokonane przez ASO w ksià ce gwarancyjnej pojazdu lub w przewidzianym do tego celu dokumencie dor czonym przez Ubezpieczyciela Ubezpieczajàcemu przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak równie dokumenty, o których mowa w 23 pkt 2). 2. W przypadku utracenia ksià ki gwarancyjnej, dokumentu dostarczonego przez Ubezpieczyciela lub dokumentów, o których mowa w 23 pkt 2), ci ar udowodnienia zakresu oraz faktu terminowego wykonania przeglàdów spoczywa na Ubezpieczajàcym. 3. Brak wykonania w ASO przeglàdów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi, ksià ce gwarancyjnej lub z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia powoduje utrat uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia i brak odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela W razie zajêcia wypadku Ubezpieczajàcy obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczajàcego nale y: 1) niedokonywanie w pojeêdzie adnych zmian oraz nie rozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego uzyskania zgody Ubezpieczyciela, 2) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu najbli szego dnia roboczego, odstawienie pojazdu do ASO, 3) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie telefonicznie, pod numerem wskazanym w umowie ubezpieczenia, 4) przekazanie Ubezpieczycielowi danych adresowych do korespondencji, by Ubezpieczyciel móg przes aç numer szkody oraz akceptacji, jak równie potwierdzenie uzgodnionego z Ubezpieczajàcym zakresu i kosztów naprawy Je eli Ubezpieczajàcy umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzku okreêlonego w 25 ust. 1, odszkodowanie nie nale y si. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczajàcego obowiàzków wymienionych w 25 ust. 2, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci. SPOSÓB USTALENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOÂCI SZKODY Ubezpieczyciel wyp aca Êwiadczenie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia Rozmiar szkody ustalany jest wed ug poniesionych przez Ubezpieczajàcego i uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów (cz Êci i robocizna) i sposobu naprawy pojazdu dokonanej przez ASO, wed ug: 1) norm czasowych operacji naprawczych okreêlonych przez producenta pojazdu, 2) cen cz Êci zamiennych i materia ów stosowanych przez ASO, 3) stawek za roboczogodzin stosowanych przez ASO. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów i sposobu naprawy pojazdu do poziomu uj tego w systemie Audatex, tzn. wed ug: 1) wykazu cen cz Êci zamiennych i materia ów zawartych w opisanym powy ej systemie, 2) Êredniej stawki za roboczogodzin ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny us ug obowiàzujàcych na terenie dzia alnoêci ASO dokonujàcej naprawy pojazdu. 3. Koszty wymiany materia ów eksploatacyjnych, takich jak oleje, filtry oraz p yny, pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich wymiana (w ca oêci lub w cz Êci) jest niezb dna z powodu uszkodzenia lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Koszty naprawy lub wymiany obudowy pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastàpi o w wyniku awarii lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 5. W wariancie m przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów robocizny zwiàzanych z naprawà lub wymianà sprz g a. 6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpoêredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezale nego rzeczoznawc. 2. W przypadkach spornych Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu, przekazania do oceny przez rzeczoznawc oraz wyznaczenia ASO majàcej wykonaç napraw. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia b dzie uzale niony od opinii wydanej przez rzeczoznawc powo anego przez Ubezpieczyciela. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do: 1) dokonania ogl dzin pojazdu po naprawie, 2) ogl dzin cz Êci zakwalifikowanych do wymiany, 3) przej cia cz Êci zakwalifikowanych do wymiany Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadajàcej wartoêci pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala si bez uwzgl dnienia podatku VAT. 3. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia w wariancie 8 PA/OW037/0401

9 m odszkodowanie nie mo e przekroczyç kwoty 350,- z otych (z uwzgl dnieniem podatku VAT) w odniesieniu do szkód powsta ych w uk adzie hamulcowym, uk adzie elektrycznym oraz uk adzie zasilania. 31 Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej Ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z Ubezpieczycieli odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi w ciàgu 7 dni od daty zg oszenia szkody dokumenty niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania (Êwiadczenia), w tym w szczególnoêci: 1) pisemny wniosek zawierajàcy okreêlenie danych Ubezpieczajàcego, numeru polisy, numeru szkody oraz numeru akceptacji udzielonej przez Ubezpieczyciela oraz sposobu wyp aty odszkodowania (numer rachunku bankowego, przekaz pocztowy), 2) orygina y faktur dotyczàcych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia lub ich kserokopie, potwierdzone za zgodnoêç z orygina em (w przypadku gdy Ubezpieczajàcy uprawniony jest do odliczania podatku VAT), 3) dokumenty, o których mowa w 23, potwierdzajàce zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu. 2. Ubezpieczajàcy ma obowiàzek udost pniç inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania (Êwiadczenia). 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych przez Ubezpieczajàcego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów Odszkodowanie (Êwiadczenie) wyp acane jest Ubezpieczajàcemu lub bezpoêrednio wystawcom rachunków. 2. Wyp ata odszkodowania za elementy i zespo y pojazdu zakwalifikowane do wymiany jest uzale niona od przeniesienia prawa ich w asnoêci na rzecz Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie (Êwiadczenie) na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia) w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, odszkodowanie (Êwiadczenie) powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania (Êwiadczenia), zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania (Êwiadczenia) wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie (Êwiadczenie) nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 35 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania (Êwiadczenia), mo e w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zg osiç na piêmie - za poêrednictwem Operatora - wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczajàcemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu 4 pkt 9), odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà s zkody jest osoba, z którà Ubezpieczajàcy pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczajàcy obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczajàcego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich z tytu u szkód Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZES ANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZYCIELA Je eli umow ubezpieczenia zawarto na okres przekraczajàcy 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% zwracanej sk adki. 3. W razie odstàpienia od umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania. 4. Je eli nie umówiono si inaczej, zwrot sk adki nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego i po otrzymaniu orygina u polisy. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot sk adki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu. PA/OW037/0401 9

10 38 1. Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) albo daty dor czenia odmowy wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenie nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania (Êwiadczenia); postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio W razie przejêcia prawa w asnoêci ubezpieczonego pojazdu na innà osob umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nastàpi o àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia; postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio. 2. W razie wyrejestrowania pojazdu umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si ; postanowienia 37 ust. 2 i 4 stosuje si odpowiednio. 3. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania (Êwiadczenia). 4. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od nast pnego dnia po rozwiàzaniu umowy ubezpieczenia W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy nale y si Ubezpieczycielowi tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmieni adres i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni adresu Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe nomocnionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 43 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i eksu Cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç dochodzone przed sàdami wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 45 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 1 stycznia 2004 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Witold Janusz 10 PA/OW037/0401

11 PA/OW037/

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD

WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART P ATNICZYCH PEKAO VISA CREDIT GOLD PEKAO MASTERCARD CREDIT GOLD PEKAO VISA CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD CREDIT SILVER PEKAO MASTERCARD FUNDACJA NA RATUNEK DZIECIOM

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PLUS OGÓLNE ZASADY UBEZPIECZENIA 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Concordia Wielkopolska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane

Bardziej szczegółowo

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej,

SUPEROPIEKA. 1. Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej, Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej ustalone Uchwa à Nr UZ/351/2007 z dnia 28 czerwca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ki Akcyjnej. SUPEROPIEKA POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel.: 19505 www.generalidirect.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDÓW - NNW I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA PODRÓ E POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW (11) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia nast pstw nieszcz Êliwych wypadków ( OWU ), Compensa

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 H1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA HESTIA 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Hestia 1 Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA TURYSTA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA ROZDZIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Ogólne zasady ubezpieczenia 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia (dalej OWU ) dotyczà ubezpieczenia w czasie podró y i pobytu

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT

Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT Ogólne warunki kompleksowego ubezpieczenia cudzoziemców przebywajàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej BEZPIECZNY POBYT zatwierdzone uchwa à Zarzàdu PZU S.A. Nr UZ/409/2007 z dnia 26 lipca 2007

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA Ogólne Warunki Ubezpieczenia Zdrowotnego SIGNAL IDUNA spis treêci SPIS TREÂCI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 II. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA... 5 III. OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI... 6 IV. ZAWARCIE

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NIEZB DNIK PODRÓ NIKA ZAGRANICA spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów 2 Cz Êç I: Najwa niejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA COMPENSA VOYAGE (19020) POSTANOWIENIA WSPÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych warunków ubezpieczenia Compensa Voyage, Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo