POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl"

Transkrypt

1 OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, przedsi biorcami oraz jednostkami organizacyjnymi nieb dàcymi osobami prawnymi zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow. 3. Za osob trzecià, o której mowa w ust. 2, uwa a si równie nie wskazanego w umowie ubezpieczenia kierujàcego uprawnionego przez Ubezpieczonego do prowadzenia pojazdu wskazanego w umowie ubezpieczenia. DEFINICJE 3 W rozumieniu niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, za: 1) awari uwa a si wadliwe funkcjonowanie pojazdu spowodowane uszkodzeniami mechanicznymi, elektrycznymi, elektronicznymi lub hydraulicznymi, uniemo liwiajàce jazd, z wy àczeniem koniecznoêci uzupe nienia materia ów eksploatacyjnych, obs ugi bie àcej i okresowej, dostawy i monta u akcesoriów oraz braku Êrodków niezb dnych do obs ugi pojazdu; za awari uwa a si równie uszkodzenie pojazdu w nast pstwie wypadku, 2) holowanie pojazdu uwa a si za adunek pojazdu na pojazd pomocy drogowej, transport z miejsca wystàpienia zdarzenia do najbli szego punktu obs ugi lub do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego i roz adunek pojazdu z pojazdu pomocy drogowej, 3) kradzie pojazdu uwa a si dzia anie wyczerpujàce znamiona czynu okreêlonego w art. 278 k.k. (kradzie ), 279 k.k. (kradzie z w amaniem) i 280 k.k. (rozbój), za kradzie pojazdu nie uwa a si ryzyka przyw aszczenia, o którym mowa w art. 284 k.k., 4) lokaut uwa a si zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 5) miejsce zamkni te lub strze one uwa a si : a) wydzielony ogrodzeniem teren, pozostajàcy pod ca odobowym dozorem Ubezpieczonego lub osób zajmujàcych si zarobkowo ochronà mienia, b) gara zamkni ty na co najmniej dwa zamki wielozastawkowe lub dwie k ódki wielozastawkowe, zamkni ty gara wyposa ony w homologowany system zamykania elektrycznego, 6) napraw pojazdu w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE uwa a si usuni cie przyczyny uniemo liwiajàcej kontynuowanie podró y lub powrót do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego, 7) okres eksploatacji pojazdu uwa a si okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do pierwszego dnia okresu ubezpieczenia; je eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi a po roku produkcji, to okres eksploatacji liczony jest od dnia 31 grudnia roku produkcji pojazdu; tak ustalony okres eksploatacji obowiàzuje przez ca y dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia, 8) organizacj i pokrycie kosztów przejazdu do miejsca zamieszkania lub kontynuacja podró y uwa a si zorganizowanie i pokrycie koszty dalszego transportu Ubezpieczonego oraz pasa erów pojazdu do miejsca docelowego podró y lub do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego (do bli szego z tych dwóch miejsc) pociàgiem lub autobusem, 9) organizacj i pokrycie kosztów zakwaterowania w hotelu uwa a si zorganizowanie i pokrycie kosztów zakwaterowania ze Êniadaniem w hotelu (maksymalnie trzygwiazdkowym) dla Ubezpieczonego oraz pasa erów pojazdu podró ujàcych ubezpieczonym pojazdem, na okres nieprzekraczajàcy czasu naprawy pojazdu, nie d u ej ni 3 dni, wraz z transportem do hotelu, 10) osoby trzecie uwa a si wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 11) pojazd nielegalnie wprowadzony na polski obszar celny uwa a si pojazd: a) nie dostarczony do miejsca odprawy celnej i/lub nie zg oszony do tej odprawy, b) wprowadzony do kraju z zachowaniem obowiàzku okreêlonego w ppkt a), lecz bez zachowania obowiàzku podania w zg oszeniu celnym lub innym dokumencie danych zgodnych z rzeczywistoêcià bàdê gdy naruszono ograniczenia w obrocie, 12) po ar uwa a si dzia anie ognia, który przedosta si poza palenisko lub powsta bez paleniska i móg rozprzestrzeniç si o w asnej sile, 13) przedsi biorc uwa a si osob fizycznà, osob prawnà lub innà jednostk organizacyjnà nieb dàcà osobà prawnà, prowadzàcà we w asnym imieniu dzia alnoêç gospodarczà lub zawodowà, 14) punkt obs ugi uwa a si zak ad naprawczy posiadajàcy autoryzacj producenta na dokonywanie napraw pojazdów danej marki lub inny zak ad uzgodniony przez Ubezpieczonego z Ubezpieczycielem, 15) samochód w ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE wymieniony w umowie ubezpieczenia samochód osobowy, osobowo-ci arowy lub ci arowy o adownoêci do 2,5 tony oraz przyczep campingowà, zaopatrzony w polskie tablice rejestracyjne oraz posiadajàcy poêwiadczone w dowodzie rejestracyjnym aktualne badanie techniczne dopuszczajàce pojazd do ruchu drogowego, 16) samochód zast pczy uwa a si udost pniony Ubezpieczonemu pojazd osobowy o pojemnoêci silnika do cm 3, nale àcy do podmiotu profesjonalnie zajmujàcego si wypo yczaniem samochodów, 17) samochód osobowy uwa a si pojazd zarejestrowany jako pojazd osobowy jak równie pojazd terenowy, ci arowo-osobowy, mikrobus, van oraz inny pojazd zarejestrowany jako pojazd ci arowy, a posiadajàcy nadwozie pojazdu osobowego, terenowego lub osobowego kombi, 1 Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

2 18) strajk uwa a si zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu, np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 19) szkod ca kowità uwa a si kradzie pojazdu, ca kowite zniszczenie pojazdu lub takie uszkodzenie pojazdu, którego orientacyjna wartoêç naprawy przekracza 70% wartoêci rynkowej pojazdu z dnia szkody, przy czym przy szacowaniu orientacyjnej wartoêci uwzgl dnia si koszty naprawy przeprowadzonej zgodnie z technologià producenta i zakresem uszkodzeƒ opisanym w protokole ogl dzin pojazdu (ocenie technicznej) obejmujàcej: a) koszt robocizny adekwatny dla zak adu naprawczego posiadajàcego autoryzacj producenta danej marki pojazdu, b) ceny i cz Êci materia ów producenta pojazdu (w szczególnoêci uj te w systemie Audatex) bez uwzgl dniania ich zu ycia eksploatacyjnego, c) podatek VAT, 20) szkod w ubezpieczeniu HESTIA CAR ASSISTANCE uwa a si awari pojazdu lub jego utrat, zniszczenie lub uszkodzenie, 21) szkod w ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) uwa a si utrat, zniszczenie lub uszkodzenie pojazdu, 22) terroryzm uwa a si nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 23) ubezpieczenie krótkoterminowe uwa a si umow ubezpieczenia zawarta na okres krótszy ni 12 miesi cy, 24) udzia w asny uwa a si kwot, o którà Ubezpieczyciel zmniejsza wyp acane àczne odszkodowanie dotyczàce okreêlonego zdarzenia, 25) urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie à uwa a si samodzielny, sprawny, atestowany i trwale zamontowany mechaniczny lub elektroniczny system zabezpieczenia przeciwkradzie owego. Fakt monta u i sprawnoêç urzàdzenia muszà byç potwierdzone stosownym zaêwiadczeniem wydanym przez licencjonowanà stacj obs ugi. Nie wymaga si potwierdzenia sprawnoêci urzàdzenia je eli od udokumentowanej daty jego monta u nie up yn o wi cej ni 24 miesi cy, 26) wartoêç rynkowà pojazdu uwa a si wartoêç ustalona przez Ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen pojazdów danej marki i typu okreêlonych w miesi czniku Info-Ekspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe, z uwzgl dnieniem cech indywidualnych, w szczególnoêci: roku produkcji, wyposa enia, przebiegu i stanu technicznego pojazdu, obowiàzujàcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, 27) wybuch uwa a si gwa townà zmian stanu równowagi uk adu z jednoczesnym wyzwoleniem si gazów, py ów lub pary, wywo anym ich w aêciwoêcià rozprzestrzeniania si ; w odniesieniu do naczyƒ ciênieniowych i innych tego rodzaju zbiorników warunkiem uznania zdarzenia za wybuch jest, aby Êciany tych naczyƒ i zbiorników uleg y rozdarciu w takich rozmiarach, i wskutek ujêcia gazów, py ów, pary lub cieczy nastàpi o nag e wyrównanie ciênieƒ; za wybuch uwa a si równie implozj polegajàcà na uszkodzeniu zbiornika lub aparatu pró niowego ciênieniem zewn trznym, 28) wyposa enie dodatkowe pojazdu uwa a si sprz t audiofoniczny i audiowizualny oraz sprz t àcznoêci telefonicznej i radiotelefonicznej wraz z g oênikami i antenami, a tak e taksometry, baga niki zewn trzne, haki holownicze, spojlery i nak adki, napisy i naklejki reklamowe, tarcze kó ze stopów lekkich jeêli nie stanowià one typowego dla danego modelu pojazdu wyposa enia zamontowanego przez producenta, a tak e foteliki s u àce do przewozu dzieci pod warunkiem, e foteliki przymocowane sà pasami samochodowymi do foteli pojazdu lub zamontowane za pomocà isofix ów, 29) wyposa enie podstawowe pojazdu uwa a si sprz t i urzàdzenia niezb dne do utrzymania i u ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem lub zabezpieczenia przed kradzie à albo s u àce bezpieczeƒstwu jazdy, oraz sprz t audiofoniczny, je eli stanowi on wyposa enie fabryczne dla danego modelu pojazdu jak równie instalacj gazowà lub hybrydowà. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 4 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreêlone w umowie: 1) pojazdy wraz z wyposa eniem podstawowym, podlegajàce rejestracji w Polsce stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 2) inne pojazdy làdowe nap dzane silnikiem z w asnego êród a energii oraz bez w asnego nap du bàdê w asnego êród a energii, 3) trolejbusy. 2. Za op atà dodatkowej sk adki ochronà ubezpieczeniowà mo e zostaç obj te wyposa enie dodatkowe pojazdu Pojazdy okreêlone w umowie ubezpieczenia obj te sà ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych wskutek: 1) zderzenia si pojazdów, 2) zderzenia si pojazdu z osobami, zwierz tami lub przedmiotami z zewnàtrz pojazdu, 3) uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, 4) po aru, wybuchu, zatopienia oraz nag ego dzia ania innych si przyrody, niezale nie od miejsca ich powstania, 5) nag ego dzia ania czynnika termicznego lub chemicznego z zewnàtrz pojazdu. 2. Za op atà dodatkowej sk adki pojazdy okreêlone w umowie ubezpieczenia mogà byç tak e obj te ochronà ubezpieczeniowà od szkód powsta ych na skutek kradzie y pojazdu lub jego cz Êci pod warunkiem zainstalowania w pojeêdzie wymaganych przez Ubezpieczyciela urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie à. 3. Samochody osobowe, ci arowe o adownoêci do 2,5 tony, ci arowo-osobowe, ci arowo-uniwersalne, terenowe i mikrobusy mogà zostaç obj te ochronà ubezpieczeniowà w zakresie okreêlonym w ust. 2, o ile posiadajà one co najmniej: 1) jedno urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie à, dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. Êwiadectwo kwalifikacyjne) przy samochodach o wartoêci rynkowej na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia do z (brutto), 2) dwa urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie à dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. Êwiadectwo kwalifikacyjne itp.) przy samochodach o wartoêci rynkowej na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia powy ej z (brutto). 4. Motocykle, motorowery mogà zostaç obj te ochronà ubezpieczeniowà w zakresie okreêlonym w ust. 2 o ile posiadajà co najmniej jedno urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie à dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. Êwiadectwo kwalifikacyjne). 5. Samochody ci arowe o adownoêci powy ej 2,5 tony, ciàgniki siod owe i autobusy o wartoêci rynkowej na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczajàcej z (brutto) mogà byç obj te ochronà ubezpieczeniowà, o której mowa w ust. 2, o ile posiadajà co najmniej jedno urzàdzenie zabezpieczajàce przed kradzie à dopuszczone do obrotu na rynku polskim na podstawie uzyskanego certyfikatu wymaganego przez odpowiednie przepisy prawa (np. Êwiadectwo kwalifikacyjne). 2

3 6 1. Niezale nie od warunków okreêlonych w 5 ust. 3-5 Ubezpieczyciel mo e uzale niç udzielenie ochrony ubezpieczeniowej w zakresie ryzyk, o których mowa w 5 ust. 2, równie od: 1) zamontowania dodatkowego urzàdzenia zabezpieczajàcego przed kradzie à (np. systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów), 2) wprowadzenia do umowy udzia u w asnego w odniesieniu do szkód, o których mowa w 5 ust. 2, w wysokoêci uzale nionej od liczby kradzie y pojazdów dokonanych na szkod Ubezpieczonego w okresie 3 kolejnych lat (w rozbiciu na poszczególne lata) poprzedzajàcych dat zawarcia z Ubezpieczycielem bie àcej umowy ubezpieczenia, ustalonej wed ug nast pujàcych zasad, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2: a) w przypadku pierwszej kradzie y pojazdu udzia w asny w wysokoêci 10% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) w przypadku drugiej kradzie y pojazdu udzia w asny w wysokoêci 20% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia, c) w przypadku trzeciej i kolejnej kradzie y pojazdu udzia w asny ustalony indywidualnie, w zale noêci od oceny ryzyka. 2. W odniesieniu do samochodów osobowych o wartoêci rynkowej na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia przekraczajàcej z (brutto) Ubezpieczyciel, niezale nie od postanowieƒ ust. 1 oraz 5 ust. 3, mo e uzale niç rozszerzenie zakresu ubezpieczenia o ryzyko kradzie y od: 1) wprowadzenia do umowy ubezpieczenia udzia u w asnego, w odniesieniu do szkód polegajàcych na kradzie y pojazdu z miejsca innego ni miejsce zamkni te strze one; 2) zamontowania dodatkowego zabezpieczenia pojazdu przed kradzie à sposób zabezpieczenia i rodzaj dodatkowego urzàdzenia zabezpieczajàcego pojazd przed kradzie à okreêla Ubezpieczyciel Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e w granicach geograficznych Europy oraz na terytorium Algierii, Maroka, Tunezji, Izraela i Iranu, z tym e na terytorium paƒstw by ego ZSRR (z wyjàtkiem Litwy, otwy i Estonii) z ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek zdarzeƒ wymienionych w 5 ust. pkt 3)-5) i ust Na wniosek Ubezpieczajàcego ochrona ubezpieczeniowa mo e byç ograniczona do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W takim przypadku Ubezpieczajàcy op aca sk adk w zmniejszonej wysokoêci. 3. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia z ochronà ubezpieczeniowà ograniczonà do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej za op atà dodatkowej sk adki Ubezpieczajàcy mo e rozszerzyç ochron ubezpieczeniowà poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przy niezmienionym pozosta ym zakresie ubezpieczenia. 4. Ochrona ubezpieczeniowa pojazdów z rejestracjà zagranicznà ograniczona jest do terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. WY ÑCZENIA 8 1. Ochronà ubezpieczeniowà, z zastrze eniem ust. 2, nie sà obj te: 1) pojazdy mechaniczne wykonane (z o one) poza wytwórnià fabrycznà (tzw. SAM-y, sk adaki), 2) motocykle i motorowery, 3) kabriolety, 4) pojazdy posiadajàce zagraniczne tablice rejestracyjne, 5) pojazdy wyprodukowane w krajach Ameryki Pó nocnej lub wyprodukowane w innych krajach z przeznaczeniem do sprzeda y na rynkach krajów Ameryki Pó nocnej, 6) pojazdy b dàce w asnoêcià osób fizycznych, o okresie eksploatacji ponad 12 lat, liczonym zgodnie z 3 pkt 7). 2. Ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy wymienione w ust. 1, pod warunkiem, e umowa zawierana jest jako bezszkodowa kontynuacja poprzedniej Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody: 1) w materia ach p dnych, 2) których wartoêç nie przekracza 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak ni 300 z, 3) w pojazdach b dàcych przedmiotem umów leasingowych, których wartoêç nie przekracza 1% sumy ubezpieczenia, nie mniej jednak ni 500 z, a tak e za szkody powsta e: 4) podczas normalnej eksploatacji pojazdu (wynikajàce z naturalnego zu ycia) lub spowodowane wstrzàsami na nierównoêciach dróg, albo b dàce nast pstwem korozji lub wad fabrycznych, a tak e b dàcymi nast pstwem nienale ycie przeprowadzonych wczeêniejszych napraw, 5) w czasie ruchu w pojazdach nie zarejestrowanych albo nie zg oszonych do ewidencji lub nie posiadajàcych wa nego badania technicznego potwierdzonego odpowiednim wpisem w dowodzie rejestracyjnym pojazdu wa nym w dniu wystàpienia szkody, 6) wskutek kradzie y pojazdu lub jego cz Êci, je eli: a) w chwili dokonania kradzie y pojazd nie by zabezpieczony w sposób przewidziany w jego konstrukcji lub nie by y uruchomione wszystkie znajdujàce si w pojeêdzie urzàdzenia zabezpieczajàce przed kradzie à okreêlone w 5 ust. 3-5, chyba e zosta on utracony na skutek rozboju, b) w chwili dokonania kradzie y pojazd nie posiada zainstalowanych urzàdzeƒ zabezpieczajàcych przed kradzie à, okreêlonych w 5 ust. 3-5, c) klucze (fabryczne urzàdzenia s u àce do otwarcia pojazdu) lub dokumenty pojazdu nie by y nale ycie zabezpieczone poza pojazdem, chyba e zosta on utracony wskutek rozboju, d) poszkodowany nie przed o y Ubezpieczycielowi dokumentów pojazdu, na podstawie których pojazd by dopuszczony do ruchu w dniu szkody oraz wszystkich kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) s u àcych do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej ni podanej we wniosku ubezpieczeniowym, wraz z kompletem urzàdzeƒ uruchamiajàcych systemy alarmowe (piloty, immobilizery itp.), chyba e pojazd zosta utracony wskutek rozboju, 7) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem, wymaganych przez ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 8) w okolicznoêciach innych ni opisane przez Ubezpieczonego podczas zg oszenia szkody Ubezpieczycielowi, 9) w pojeêdzie oddanym do sprzeda y komisowej, 10) w pojeêdzie nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 11) podczas u ycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, w szczególnoêci takich jak: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 12) podczas jazd próbnych, rajdów, wyêcigów, treningów, konkursów albo u ycia pojazdu jako rekwizytu, 13) podczas u ycia pojazdu do nauki jazdy, 14) podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu, oraz w pojazdach udost pnianych jako pojazdy zast pcze na zasadach innych ni wynajem, 15) w dodatkowym wyposa eniu pojazdu, 16) w konsekwencji utraty pojazdu wskutek przyw aszczenia. 2. Na wniosek Ubezpieczajàcego ochrona ubezpieczeniowa mo e byç rozszerzona o szkody wymienione w ust. 1 pkt 11)-16). 3. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 11), mo e nastàpiç tylko po op aceniu dodatkowej sk adki i tylko na taki okres, jaki przyj to w podstawowej umowie ubezpieczenia. 4. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej, o którym mowa w ust. 1 pkt 12)-16), mo e nastàpiç tylko po zawarciu umowy w zakresie rozszerzonym o ryzyko kradzie y, op aceniu dodatkowej sk adki i tylko na taki okres, jaki przyj to w podstawowej umowie ubezpieczenia. 3 Hestia Kontakt Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

4 10 1. Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód w pojazdach pochodzàcych z kradzie y lub innego przest pstwa, których w asnoêci Ubezpieczony nie naby do dnia szkody, chyba e w aêciciel wyrazi zgod na wyp at odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego. 2. Je eli w aêciciel nie wyrazi zgody na wyp at odszkodowania na rzecz Ubezpieczonego, zap acona sk adka podlega zwrotowi, z potràceniem kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç. 2. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, trz sienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota u, a tak e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w adz, 2) dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego, 3. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà równie szkody powsta e: 1) jako nast pstwa u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 2) podczas u ywania pojazdu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierowc jako narz dzia przest pstwa, 3) w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 4) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki policji znajdowa si w stanie po spo yciu alkoholu lub w stanie nietrzeêwoêci, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, a tak e gdy kierujàcy pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddali si z miejsca wypadku. OGRANICZENIE ZAKRESU UBEZPIECZENIA Na wniosek Ubezpieczajàcego umowa mo e zostaç zawarta z ograniczeniem zakresu ubezpieczenia. 2. Ograniczenie zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, mo e polegaç na wprowadzeniu do umowy ubezpieczenia udzia u w asnego w odniesieniu do szkód powsta ych wskutek zdarzeƒ, o których mowa w 5 ust. 1, w wysokoêci 15% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia. 3. W przypadku zastosowania ograniczenia zakresu ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 2, Ubezpieczajàcy op aca sk adk w odpowiednio zmniejszonej wysokoêci. UBEZPIECZENIE KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE Przedmiot i zakres ubezpieczenia Przedmiotem ubezpieczenia sà koszty zwiàzane z udzieleniem przez Ubezpieczyciela, za poêrednictwem Centrum Alarmowego, natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE w zakresie i na zasadach okreêlonych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia. 2. Warunkiem odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej 4 pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE jest zawarcie przez Ubezpieczajàcego umowy ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 3. Zakres terytorialny ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE uzale niony jest od zakresu terytorialnego przyj tego w umowie ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco). 14 Zakresem ubezpieczenia obj te sà szkody polegajàce na: 1) wystàpieniu w pojeêdzie zdarzenia obj tego zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), o którym mowa w 5 ust. 1, uniemo liwiajàcego kontynuowanie podró y lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, 2) wystàpieniu w pojeêdzie awarii uniemo liwiajàcej kontynuowanie podró y lub powrót do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, 3) unieruchomieniu pojazdu na skutek roz adowania akumulatora, utraty lub uszkodzenia kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) s u àcych do otwarcia i uruchomienia pojazdu, przebicia opony, jak równie braku lub niew aêciwego paliwa w zbiorniku pojazdu. 15 Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE obejmuje nast pujàce Êwiadczenia: 1) w razie wystàpienia zdarzenia, o którym mowa w 5 ust. 1, w czasie podró y Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego pokrywa koszty naprawy pojazdu w miejscu wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà przez specjalist uprawnionego do tego przez Ubezpieczyciela (z wy àczeniem kosztów paliwa i cz Êci zamiennych u ytych do naprawy), 2) w przypadku, o którym mowa w pkt 1), gdy dokonanie naprawy pojazdu nie jest mo liwe w miejscu wystàpienia zdarzenia, Ubezpieczyciel organizuje holowanie pojazdu do najbli szego punktu obs ugi lub miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego (w zale noêci od tego które z tych miejsc znajduje si bli ej miejsca wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà) Za op atà dodatkowej sk adki zakres ubezpieczenia mo e zostaç rozszerzony o nast pujàce Êwiadczenia: 1) w przypadku koniecznoêci dokonania naprawy w punkcie obs ugi, o którym mowa w 15 pkt 2), po o onym w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, pojazdu odholowanego przez Ubezpieczyciela na skutek wystàpienia (w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania (siedziby firmy) Ubezpieczonego) zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczyciel: a) organizuje zakwaterowanie i pokrywa koszty zakwaterowania Ubezpieczonego oraz pasa erów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) w najbli szym hotelu Êredniej kategorii (dwu lub trzygwiazdkowej) na okres naprawy pojazdu, jednak nie d u szy ni 3 doby hotelowe, b) organizuje przejazd i pokrywa (w formie dokonania zakupu i dostarczenia Ubezpieczonemu biletu kolejowego pierwszej klasy lub biletu autobusowego) koszty przejazdu Ubezpieczonego oraz pasa erów pojazdu (w liczbie ograniczonej do liczby miejsc wpisanych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu) do miejsca docelowego podró y lub miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2, 2) w przypadku koniecznoêci dokonania naprawy w punkcie obs ugi, o którym mowa w 15 pkt 2), po o onym w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, pojazdu odholowanego przez

5 Ubezpieczyciela na skutek wystàpienia (w odleg oêci nie mniejszej ni 50 kilometrów w linii prostej od miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego) zdarzenia, o którym mowa w 14 pkt 1) Ubezpieczyciel zapewnia Ubezpieczonemu (w celu kontynuowania podró y lub powrotu do miejsca zamieszkania lub siedziby firmy), na okres nie d u szy ni 3 doby, samochód zast pczy klasy porównywalnej (w miar lokalnych mo liwoêci) z pojazdem Ubezpieczonego; w odniesieniu do samochodów osobowych Ubezpieczyciel zapewnia pojazd o pojemnoêci silnika nie wi kszej ni 2000 cm 3 ; zakresem ubezpieczenia nie sà obj te koszty paliwa do samochodu zast pczego, ubezpieczenia, jak równie jakiekolwiek inne op aty, 3) w razie wystàpienia zdarzenia o którym mowa w 14, Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty parkingu strze onego za ca y okres parkowania do kwoty 300 z, 4) w razie wystàpienia zdarzenia okreêlonego w 14 Ubezpieczyciel organizuje i pokrywa koszty odbioru naprawionego pojazdu i dostarczenia go do miejsca docelowego podró y lub miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego, 5) w razie wystàpienia szkody ca kowitej, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego organizuje i pokrywa koszty legalnego z omowania pojazdu do kwoty 600 z. 2. W przypadku gdy odleg oêç od miejsca docelowego podró y lub miejsca zamieszkania lub siedziby firmy Ubezpieczonego przekracza 1000 kilometrów, przejazd, o którym mowa w ust. 1 pkt 1) ppkt b), mo e za zgodà Ubezpieczyciela odbyç si przy wykorzystaniu transportu lotniczego. 3. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, udzielane sà w przypadku gdy naprawa pojazdu powoduje koniecznoêç jego pozostawienia w punkcie obs ugi na okres d u szy ni 24 godziny. 4. Âwiadczenia, o których mowa w ust. 1, nie mogà zostaç udzielone àcznie w odniesieniu do tego samego zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 5. Ubezpieczyciel refunduje koszty zwiàzane z dostarczeniem pojazdu zast pczego, o którym mowa w ust. 1 pkt 2) lub dojazdem Ubezpieczonego do miejsca wypo yczenia tego pojazdu do kwoty 200 z na podstawie orygina ów rachunków lub faktur dotyczàcych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego. 6. Koszty, o których mowa w ust. 1 pkt 2) nie obejmujà kosztów paliwa do pojazdu zast pczego, ubezpieczenia i op at dodatkowych, rozumianych jako kaucja na pokrycie udzia u w asnego oraz innych wymogów stawianych przez firmy wynajmujàce, jak równie nie zwalniajà Ubezpieczonego z koniecznoêci posiadania karty kredytowej lub innych zabezpieczeƒ wymaganych przy udost pnieniu pojazdu zast pczego zgodnie z ogólnymi warunkami wynajmu stosowanymi przez wypo yczalnie. 7. Ubezpieczony jest zobowiàzany zapoznaç si z ogólnymi warunkami wynajmu oraz warunkami ubezpieczenia wynajmowanego pojazdu i post powaç zgodnie z otrzymanymi poleceniami i wskazówkami Ubezpieczyciel nie zwraca kosztów samodzielnie poniesionych przez Ubezpieczonego nawet je eli ich wysokoêç mieêci si w granicach sumy ubezpieczenia, o której mowa w Zastrze enie wskazane w ust. 1 nie dotyczy kosztów holowania, o którym mowa w 15 pkt 2). 3. Zakres ubezpieczenia obejmuje wy àcznie naprawy pojazdu w miejscu wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, niezb dne do kontynuowania podró y lub powrotu do miejsca zamieszkania Ubezpieczonego w sposób bezpieczny i zgodny z przepisami obowiàzujàcymi w miejscu wystàpienia zdarzenia. 4. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà koszty obj te zakresem ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco), koszty zakupu cz Êci niezb dnych do usuni cia awarii pojazdu, a tak e koszty powsta e: 1) w nast pstwie powtarzajàcych si awarii, b dàcych nast pstwem nie usuni cia przez Ubezpieczonego ich przyczyny po udzieleniu Êwiadczenia przez Ubezpieczyciela, 2) w nast pstwie u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 3) podczas u ywania pojazdu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierowc jako narz dzia przest pstwa, 4) w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 5) wskutek kradzie y pojazdu lub jego cz Êci, albo u ycia pojazdu bez zgody i wiedzy w aêciciela, 6) w pojeêdzie oddanym do sprzeda y komisowej, 7) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku nie posiada wymaganych uprawnieƒ do kierowania pojazdem wymaganych przez ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, 8) w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku lub przybycia na miejsce zdarzenia jednostki policji znajdowa si w stanie po spo yciu alkoholu lub w stanie nietrzeêwoêci, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, a tak e gdy kierujàcy pojazdem bez uzasadnionej przyczyny oddali si z miejsca wypadku. 9) podczas jazd próbnych, jazd szkoleniowych, rajdów, wyêcigów, treningów, konkursów albo u ycia pojazdu jako rekwizytu, 10) w pojeêdzie nielegalnie wprowadzonym na polski obszar celny, 11) podczas u ycia pojazdu do transportu towarów niebezpiecznych, takich jak w szczególnoêci: paliwa, toksyczne substancje chemiczne lub gazy, 12) podczas u ycia pojazdu do nauki jazdy, 13) podczas zarobkowego wynajmowania pojazdu oraz w pojazdach udost pnianych jako pojazdy zast pcze na zasadach innych ni wynajem. 5. Ubezpieczyciel nie odpowiada za jakiekolwiek szkody bezpoêrednio lub poêrednio zwiàzane z udzieleniem Êwiadczeƒ, o których mowa w SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Umow ubezpieczenia zawiera si na podstawie wniosku ubezpieczeniowego, sporzàdzonego w formie pisemnej wed ug wzoru wymaganego przez Ubezpieczyciela. 2. Wniosek powinien zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko lub nazw oraz adres Ubezpieczajàcego (PESEL, REGON, NIP), 2) imi i nazwisko lub nazw oraz adres Ubezpieczonego (PESEL, REGON, NIP), je eli umowa zosta a zawarta na rzecz osoby trzeciej, 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 4) zakres terytorialny ubezpieczenia, 5) sum ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 6) sposób ustalania rozmiaru szkody i wysokoêci odszkodowania, 7) okres ubezpieczenia, 8) dane o wyposa eniu pojazdu, 9) informacj o urzàdzeniach zabezpieczajàcych przed kradzie à, 10) informacj o liczbie kluczy do pojazdu (fabrycznych urzàdzeƒ s u àcych do otwarcia pojazdu), 11) informacj o przebiegu ubezpieczenia, 12) liczb i wielkoêç szkód w okresie ostatnich 5 lat, z rozbiciem na poszczególne lata. 3. Ubezpieczyciel mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. 4. Je eli wniosek nie zawiera wszystkich danych okreêlonych w ust. 2, albo zosta sporzàdzony wadliwie lub niezgodnie z niniejszymi warunkami, Ubezpieczajàcy powinien na wezwanie Ubezpieczyciela odpowiednio go uzupe niç lub sporzàdziç nowy wniosek w terminie 14 dni od daty otrzymania pisma Ubezpieczyciela. 5 Hestia Kontakt Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

6 5. Je eli na podstawie wniosku, z o onego dokumentu lub oêwiadczenia Ubezpieczajàcy uzyska nienale nà obni k sk adki, Ubezpieczycielowi przys uguje prawo àdania dop aty sk adki wraz z odsetkami, a w przypadku gdy szkoda ju powsta a prawo do obni enia odszkodowania proporcjonalnie do zani enia sk adki. SUMA UBEZPIECZENIA W ubezpieczeniu pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia sum ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczajàcy. Suma ubezpieczenia powinna odpowiadaç wartoêci rynkowej pojazdu z uwzgl dnieniem podatku VAT na dzieƒ zawarcia umowy ubezpieczenia, okreêlonej w miesi czniku Info-Ekspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 3 i 4 oraz Sum ubezpieczenia fabrycznie nowego samochodu okreêlonej marki zakupionego u autoryzowanego dealera zajmujàcego si zawodowo sprzeda à samochodów tej marki mo na zadeklarowaç tak e w wysokoêci równej kwocie okreêlonej w fakturze sprzeda y tego pojazdu powi kszonej o podatek VAT, jednak nie póêniej ni w terminie jednego miesiàca od daty wystawienia faktury. Tak ustalona suma ubezpieczenia jest uznawana przez Ubezpieczyciela za wartoêç rynkowà pojazdu przez okres nie d u szy ni 6 miesi cy od dnia zawarcia umowy ubezpieczenia tego pojazdu pod warunkiem, e do dnia szkody: 1) przebieg pojazdu nie przekroczy km, 2) pojazd nie uleg uszkodzeniu. 3. W przypadku braku mo liwoêci okreêlenia rzeczywistej wartoêci rynkowej pojazdu w oparciu o miesi cznik, o którym mowa w ust. 1, Ubezpieczajàcy w porozumieniu z Ubezpieczycielem mo e skorzystaç z innego, wiarygodnego êród a specjalistycznego. 4. Ubezpieczyciel mo e przyjàç sum ubezpieczenia podwy szonà lub obni onà o wartoêç wi kszà ni 10% od wartoêci okreêlonej w miesi czniku Info-Ekspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe, pod warunkiem dokonania wyceny pojazdu przez uprawnionego rzeczoznawc w zakresie techniki samochodowej. Obowiàzek przedstawienia takiej wyceny spoczywa na Ubezpieczajàcym. 5. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia powinna uwzgl dniaç podatek VAT, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli w aêciciel pojazdu jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia mo e byç okreêlona bez uwzgl dniania podatku VAT Suma ubezpieczenia stanowi górny limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, z zastrze eniem postanowieƒ Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowo zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia), a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia si rozwiàzuje. 3. Za zgodà Ubezpieczyciela, Ubezpieczajàcy mo e uzupe niç sum ubezpieczenia do wartoêci rynkowej pojazdu wype niajàc nowy wniosek ubezpieczeniowy oraz przedstawiajàc pojazd do ogl dzin i op acajàc dodatkowà sk adk. 4. Za op atà dodatkowej sk adki umowa ubezpieczenia mo e byç zawarta bez stosowania konsumpcji sumy ubezpieczenia Sum ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego okreêla Ubezpieczajàcy na podstawie cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopieƒ zu ycia, z zastrze eniem ust Sum ubezpieczenia fabrycznie nowego wyposa enia dodatkowego mo na zadeklarowaç tak e w wysokoêci równej kwocie okreêlonej w fakturze sprzeda y tego 6 wyposa enia uwzgl dniajàcej podatek VAT jednak nie póêniej ni w terminie jednego miesiàca od daty wystawienia faktury. 3. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego powinna uwzgl dniaç podatek VAT, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli w aêciciel jest uprawniony do odliczenia podatku VAT naliczonego przy jego nabyciu, suma ubezpieczenia mo e byç okreêlona bez uwzgl dniania podatku VAT. 5. Suma ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego nie mo e byç wy sza ni z. 6. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowo zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania (konsumpcja sumy ubezpieczenia), a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego si rozwiàzuje. 7. Za zgodà Ubezpieczyciela, Ubezpieczajàcy mo e uzupe niç sum ubezpieczenia wype niajàc nowy wniosek ubezpieczeniowy. 8. Ubezpieczajàcy mo e w ka dym czasie trwania umowy ubezpieczenia podwy szyç sum ubezpieczenia w granicach okreêlonych w ust W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ustala si sum ubezpieczenia, stanowiàcà àczny limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia, o której mowa w ust. 1. wynosi z. 3. Po spe nieniu Êwiadczenia z zakresu HESTIA CAR ASSISTANCE àczny limit odpowiedzialnoêci zmniejsza si o kwot stanowiàcà równowartoêç kosztów, jakie poniós Ubezpieczyciel, a do jego ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka. 2. Sk adka ubezpieczeniowa jest p atna jednorazowo, na wniosek Ubezpieczajàcego mo e byç roz o ona na raty. Terminy p atnoêci rat i ich wysokoêç okreêla si w umowie ubezpieczenia. 3. Sk adka ubezpieczeniowa uwzgl dnia spadek wartoêci rynkowej pojazdu w czasie trwania okresu ubezpieczenia WysokoÊç stawki za ubezpieczenie pojazdu w zakresie ryzyk, o których mowa w 5 ust. 1, ustala si jako procent sumy ubezpieczenia w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Sk adk podstawowà dla zakresu autocasco oblicza si mno àc sum ubezpieczenia przez stawk za ubezpieczenie, okreêlonà w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. WysokoÊç sk adki za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzie y ustala si w procencie sumy ubezpieczenia w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla Ubezpieczonego ze wzgl du na miejsce zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 4. Sk adk nale nà za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) z rozszerzeniem o ryzyko kradzie y stanowi suma sk adek nale nych za zakres autocasco oraz ryzyko kradzie y. Sk adki nale ne za zakres autocasco oraz ryzyko kradzie y oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adek podstawowych przys ugujàce ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 5. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dnia si : 1) zni ki sk adki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za:

7 a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udzia u w asnego w odniesieniu do szkód powsta ych wskutek zdarzeƒ, o których mowa w 5 ust. 1 w wysokoêci 15% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia, b) rezygnacj z ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, c) ubezpieczenie przez osob fizycznà (wspó ma onka) drugiego samochodu osobowego u Ubezpieczyciela, d) ubezpieczenie wi kszej liczby pojazdów, e) bezszkodowy przebieg ubezpieczenia, 2) zwy ki sk adki w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) odstàpienie od pomniejszania odszkodowania o kwot odpowiadajàcà wartoêci zu ycia eksploatacyjnego cz Êci zakwalifikowanych do wymiany (wykupienie amortyzacji wariant serwisowy), b) posiadanie prawa jazdy przez okres krótszy ni 3 lata, c) brak prawa jazdy, d) wiek posiadacza pojazdu (Ubezpieczonego) do 28 lat (w àcznie), e) wiek posiadacza pojazdu (Ubezpieczonego) od 28 do 32 lat (w àcznie), f) wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia, g) szkodowy przebieg ubezpieczenia, h) uczestnictwo w rajdach, wyêcigach, treningach i konkursach, i) wykorzystywanie pojazdu do nauki jazdy, j) wykorzystywanie pojazdu do transportu materia ów i adunków niebezpiecznych, 3) zni ki sk adki w odniesieniu do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzie y za zamontowanie w pojeêdzie satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów, 4) zni ki sk adki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzie y za: a) zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietów Hestia 7, Hestia 77 oferowanych przez Ubezpieczyciela, b) bezszkodowà kontynuacj ubezpieczenia autocasco u Ubezpieczyciela, c) zawarte u Ubezpieczyciela ubezpieczenie OC ubezpieczanego pojazdu, 5) zwy ki sk adki w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko kradzie y za: a) roz o enie p atnoêci sk adki na raty, b) wykorzystywanie pojazdu do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, c) zarobkowy wynajem pojazdów, 6. Zni ek i zwy ek okreêlonych w ust. 5 pkt 1) ppkt c), pkt 2) ppkt b)-e) nie stosuje si do ubezpieczeƒ pojazdów zarejestrowanych na przedsi biorców lub s u àcych do wykonywania dzia alnoêci gospodarczej. 7. Zni ek i zwy ek, o których mowa w ust. 5, nie stosuje si przy zawieraniu ubezpieczeƒ krótkoterminowych oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicà. 8. Zni ek i zwy ek okreêlonych w ust. 5 pkt 1 ppkt a)-e), pkt 2) ppkt a)-g), pkt 3), pkt 4 ppkt a)-c) nie uwzgl dnia si przy ustalaniu nale nej sk adki za ubezpieczenie w przypadku pojazdów: 1) uczestniczàcych w rajdach, wyêcigach, treningach i konkursach, 2) wykorzystywanych do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu, 3) wykorzystywanych do nauki jazdy, 4) wynajmowanych zarobkowo, 5) wykorzystywanych do transportu materia ów i adunków niebezpiecznych. 9. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem wspó w asnoêci przy ustalaniu nale nej sk adki za ubezpieczenie uwzgl dnia si tylko zni ki lub zwy ki jednego ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy). 10. Zwy ki sk adki, o których mowa w ust. 5 pkt 2) ppkt b)-e), stosuje si tak e wtedy, gdy przynajmniej jeden ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy) spe nia kryterium wieku lub ustala si indywidualnie dla ka dego ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) zgodnie z poni szà tabelà: Pe ne lata szkody Klasa taryfowa Stawka w % sk adki podstawowej 1 szkoda 2 i wi cej w ostatnim szkód roku powoduje w ostatnim zmian klasy roku powoduje taryfowej na zmian klasy taryfowej na i wi cej 11. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia nie przekracza 24 miesi cy. 12. Posiadacz pojazdu zachowuje tak e uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia przekracza 24 miesiàce, jednak nie przekracza 5 lat, je eli posiada co najmniej 5 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u Ubezpieczyciela wskazanego w 1, lub 10 letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia u innego Ubezpieczyciela. 13. Ubezpieczyciel uznaje uprawnienia z tytu u (bezszkodowego/szkodowego) przebiegu ubezpieczenia nabyte u innych Ubezpieczycieli (w tym zagranicznych), pod warunkiem ich udokumentowania stosownym zaêwiadczeniem od poprzednich Ubezpieczycieli WysokoÊç sk adki za wyposa enie dodatkowe ustala si jako procent sumy ubezpieczenia w zale noêci od jego wartoêci. 2. Przy ustalaniu wysokoêci sk adki uwzgl dnia si zwy k sk adki za roz o enie sk adki na raty. 26 Je eli w okresie obj tym umowà ubezpieczenia nastàpi wzrost wartoêci ubezpieczonego mienia, Ubezpieczajàcy mo e zg osiç ten fakt Ubezpieczycielowi i za jego zgodà dokonaç podwy szenia sumy ubezpieczenia, op acajàc dodatkowà sk adk. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie. 2. Za poczàtek okresu ubezpieczenia uwa a si dat i godzin uzgodnionà przez strony umowy. 3. Okres ubezpieczenia trwa jeden rok, chyba e umow zawarto na inny okres OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, pod warunkiem e sk adka lub jej pierwsza rata zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed 7 Hestia Kontakt Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

8 zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, niezap acenie sk adki lub pierwszej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki lub pierwszej raty sk adki (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezap acenia kolejnej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3, Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczajàcego mo e wyraziç zgod na wznowienie ochrony ubezpieczeniowej pod warunkiem przedstawienia pojazdu do ogl dzin i op acenia sk adki lub zaleg ych rat sk adki. 5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 6. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki lub pierwszej raty sk adki przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie majà zastosowanie odpowiednie postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za dzieƒ zap aty uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 8. Za zap at sk adki lub kolejnej raty sk adki nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 9. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si w przypadku wystàpienia szkody ca kowitej w ubezpieczonym pojeêdzie, o godzinie 0:00 dnia nast pnego po dniu, w którym wystàpi a szkoda, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2-6 i OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 9. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO PRZED PODPISANIEM UMOWY UBEZPIECZENIA Ubezpieczajàcy obowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania zamieszczone w formularzu wniosku lub skierowane do niego w innej formie pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. 2. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczajàcego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. OBOWIÑZKI UBEZPIECZAJÑCEGO I UBEZPIECZONEGO W TRAKCIE TRWANIA UMOWY UBEZPIECZENIA W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa we wniosku ubezpieczeniowym albo przed zawarciem umowy w innych pismach. 2. Ubezpieczajàcy i Ubezpieczony zobowiàzani sà informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania Ubezpieczony obowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ, których usuni cia zasadnie z uwagi na okolicznoêci móg domagaç si Ubezpieczyciel 8 i domaga si ; za szczególne zagro enie uwa a si zw aszcza przyczyn zaistnia ej szkody. 2. Je eli Ubezpieczony nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie wskutek nie usuni cia wskazanego zagro enia, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody. SPOSÓB POST POWANIA W PRZYPADKU SZKODY W razie zajêcia wypadku Ubezpieczony obowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) dostarczenie Ubezpieczycielowi dokumentów niezb dnych do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania, w szczególnoêci orygina ów rachunków dotyczàcych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia. 2) ustalenie, je eli jest to mo liwe, danych innych uczestników wypadku oraz Êwiadków, ustalenie równie czy sprawca wypadku jest ubezpieczony i w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym oraz jaki ma numer polisy stwierdzajàcej zawarcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych, a tak e sporzàdzenie pisemnego protokó u na okolicznoêç przyczyny powstania szkody, 3) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, uzyskania o niej wiadomoêci lub przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie, 4) umo liwienie Ubezpieczycielowi dokonania czynnoêci majàcych na celu ustalenie okolicznoêci powstania szkody, jej rodzaju i rozmiaru, jak równie udzielenie w tym zakresie wszelkich wyjaênieƒ oraz przedstawienie niezb dnych dowodów, 5) wype nienie wszelkich wymaganych przez Ubezpieczyciela dokumentów, w szczególnoêci druku zg oszenia szkody, w którym nale y opisaç rzeczywisty przebieg zdarzenia i okolicznoêci powstania szkody, 6) stosowanie si do zaleceƒ Ubezpieczyciela, udzielanie mu informacji i niezb dnych pe nomocnictw. 3. Ubezpieczony ma tak e obowiàzek udost pniç inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania. 4. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów. 5. Je eli Ubezpieczony umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzków okreêlonych w ust. 1, odszkodowanie nie nale y si. 33 Niezale nie od obowiàzków okreêlonych w 32 ust. 2 i 3, do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) nie dokonywanie w pojeêdzie adnych zmian oraz nie rozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego przeprowadzenia ogl dzin przez przedstawiciela Ubezpieczyciela i uzyskania jego zgody Ubezpieczyciel nie mo e powo ywaç si na to postanowienie, je eli nie dokona ogl dzin w ciàgu 7 dni od otrzymania zawiadomienia o szkodzie, 2) w przypadku kradzie y pojazdu przed o enie Ubezpieczycielowi oryginalnych dokumentów potwierdzajàcych pochodzenie pojazdu i umo liwiajàce jego identyfikacj (np. brief, dokument odprawy celnej, umowa sprzeda y, faktura zakupu, karta pojazdu) oraz wszystkich kompletów kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) s u àcych do otwarcia pojazdu w liczbie nie mniejszej ni podana we wniosku ubezpieczeniowym wraz z kompletem urzàdzeƒ uruchamiajàcych systemy alarmowe (piloty, immobilizery, itp.), chyba e pojazd zosta utracony na skutek rozboju.

9 34 1. W ubezpieczeniu kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, w razie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest, przed podj ciem jakichkolwiek dzia aƒ we w asnym zakresie, skontaktowaç si z Centrum Alarmowym dzwoniàc pod numery telefonów: lub 0 (prefix) (58) i podaç: 1) imi i nazwisko, 2) miejsce wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) mark, typ i model ubezpieczonego pojazdu oraz jego numer rejestracyjny, 4) numer i okres wa noêci polisy, 5) numer telefonu, pod którym mo na skontaktowaç si z ubezpieczajàcym lub wskazanà przez niego osobà, 6) krótki opis zdarzenia oraz rodzaj potrzebnej pomocy, 7) wszelkie inne informacje niezb dne Centrum Alarmowemu w celu udzielenia Êwiadczenia Ubezpieczonemu. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody; 2) u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zapewnienia bezpieczeƒstwa na miejscu zdarzenia, 3) niezw ocznie powiadomiç miejscowà jednostk policji lub inne odpowiednie podmioty o kradzie y pojazdu, kradzie y kluczy (fabrycznych urzàdzeƒ) do pojazdu, kradzie y dokumentów pojazdu lub ka dej innej szkodzie, która mog a powstaç w wyniku przest pstwa, jak równie o ka dym wypadku powodujàcym powa nà szkod w ubezpieczonym mieniu. 3. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w ust. 1 i 2 Ubezpieczyciel odmawia wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w odpowiedniej cz Êci w zale noêci od tego w jakim stopniu niedope nienie tych obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoêci zdarzenia lub wysokoêci odszkodowania. 35 W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w 32 ust. 2 i 3, 33 oraz 34 Ubezpieczyciel odmawia wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w odpowiedniej cz Êci w zale noêci od tego w jakim stopniu niedope nienie tych obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoêci zdarzenia lub wysokoêci odszkodowania W przypadku powstania szkody poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej Ubezpieczony obowiàzany jest nie dokonywaç adnych zmian w uszkodzonym pojeêdzie i nie oddawaç go do naprawy bez zgody Ubezpieczyciela lub jego przedstawiciela, poza naprawami niezb dnymi do kontynuowania bezpiecznej jazdy, których koszt nie przekracza równowartoêci 1000 USD. Zwrot kosztów takiej naprawy nast puje w kraju na podstawie oryginalnych, imiennych rachunków, w przeliczeniu na z ote wed ug Êredniego kursu og aszanego przez Prezesa NBP, obowiàzujàcego w dniu ustalenia odszkodowania. 2. Je eli przeprowadzona za granicà bez zgody Ubezpieczyciela naprawa pojazdu nie dotyczy zakresu niezb dnego do kontynuowania bezpiecznej jazdy, a jej koszty sà wy sze od kosztów podobnej naprawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, to roszczenie o odszkodowanie za t napraw mo e nie zostaç uznane przez Ubezpieczyciela. W przypadku uznania roszczenia odszkodowanie ustalane jest i wyp acane po powrocie do kraju, wed ug cen obowiàzujàcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. SPOSÓB USTALANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOÂCI SZKODY 37 Ubezpieczyciel odpowiada za szkody pozostajàce w bezpoêrednim zwiàzku przyczynowym ze zdarzeniami losowymi okreêlonymi w umowie ubezpieczenia W przypadku szkody ca kowitej w pojeêdzie Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie równej wartoêci rynkowej pojazdu z dnia powstania szkody, z zastrze eniem postanowieƒ i W przypadku szkody cz Êciowej pojazdu Ubezpieczyciel ustala rozmiar szkody w kwocie odpowiadajàcej kosztom naprawy, wynikajàcej z zastosowania cen us ug i cz Êci zamiennych obowiàzujàcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu ustalenia odszkodowania, z zastrze eniem postanowieƒ i Rozmiar szkody cz Êciowej, o której mowa w ust. 2, obejmuje koszty naprawy zgodne z zakresem uszkodzeƒ opisanych w protokole ogl dzin pojazdu (ocenie technicznej) sporzàdzonym przez Ubezpieczyciela (lub na jego zlecenie) Dokonywanie naprawy pojazdu, sposób naprawy i wysokoêç jej kosztów wymagajà ka dorazowego uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem. 2. W zale noêci od systemu przyj tego w umowie ubezpieczenia ustalenie rozmiaru szkody cz Êciowej mo e nastàpiç w wariancie kosztorysowym lub serwisowym, z zastrze eniem postanowieƒ 41 ust W razie przyj cia w umowie ubezpieczenia wariantu kosztorysowego ustalenie rozmiaru szkody nast puje na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela w oparciu o zasady zawarte w systemie Audatex bez uwzgl dnienia podatku VAT, tzn. wed ug: 1) norm czasowych operacji naprawczych okreêlonych przez producenta pojazdu, 2) stawki roboczogodziny ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o Êrednie ceny us ug na terenie dzia ania danej jednostki organizacyjnej Ubezpieczyciela, 3) wykazu cen cz Êci zamiennych i materia ów zawartych w opisanym powy ej systemie, obowiàzujàcym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. 2. WysokoÊç cen cz Êci zamiennych (zespo ów) zakwalifikowanych do wymiany ulega zmniejszeniu o wskazane w poni szej tabeli zu ycie eksploatacyjne, zale ne od okresu eksploatacji pojazdu, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 3: Okres eksploatacji pojazdu Zu ycie eksploatacyjne wyra one w % wartoêci cz Êci zakwalifikowanych do wymiany Do 2 lat (w àcznie) - Powy ej 2 do 3 lat (w àcznie) 10% Powy ej 3 do 4 lat (w àcznie) 20% Powy ej 4 do 5 lat (w àcznie) 30% Powy ej 5 do 6 lat (w àcznie) 40% Powy ej 6 do 7 lat (w àcznie) 45% Powy ej 7 lat do 8 lat (w àcznie) 50% Powy ej 8 lat do 10 lat (w àcznie) 55% Powy ej 10 lat 60% 3. Je eli w okresie eksploatacji pojazdu dokonano wymiany cz Êci, których wartoêç zosta a udokumentowana orygina ami rachunków, wysokoêç zu ycia eksploatacyjnego ustalana jest indywidualnie przy uwzgl dnieniu okresu ich u ytkowania. 9 Hestia Kontakt Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

10 41 1. W przypadku przyj cia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego (z odstàpieniem od pomniejszania odszkodowania o kwot odpowiadajàcà wartoêci zu ycia eksploatacyjnego cz Êci zakwalifikowanych do wymiany (wykupienie amortyzacji)) ustalenie rozmiaru szkody nast puje wed ug uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów i sposobu naprawy pojazdu przez zak ad dokonujàcy tej naprawy, w oparciu o: 1) normy czasowe producenta pojazdu uj te w systemie Audatex, 2) Êrednià stawk za 1 roboczogodzin adekwatnà dla warsztatu naprawczego, 3) ceny cz Êci i materia ów producenta pojazdu uj te w systemie Audatex, nie wi cej ni Êrednie ceny zalecane przez producentów pojazdów lub oficjalnych importerów do stosowania przez ich sieci serwisowe, z zastrze eniem postanowieƒ ust Na wniosek Ubezpieczonego, pomimo przyj cia w umowie ubezpieczenia wariantu serwisowego, Ubezpieczyciel mo e dokonaç ustalenia rozmiaru szkody w oparciu o wariant kosztorysowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli ca kowite koszty naprawy pojazdu przekraczajà wartoêç ustalonà wed ug wariantu kosztorysowego, ich uwzgl dnienie przy ustaleniu rozmiaru szkody (w tym równie wysokoêci podatku VAT) wymaga przed o enia przez Ubezpieczajàcego kompletu orygina ów faktur dotyczàcych robocizny, cz Êci zamiennych i materia ów (w tym lakierniczych). 4. W razie udokumentowania fakturami naprawy pojazdu dokonanej bez uprzedniego uzgodnienia z Ubezpieczycielem, koszty naprawy podlegajà weryfikacji do Êredniego poziomu cen us ug naprawczych stosowanych na danym terenie, natomiast ceny cz Êci zamiennych i materia ów (w tym lakierniczych) maksymalnie do wartoêci zawartych w systemie Audatex, pomniejszonych o wysokoêç zu ycia eksploatacyjnego, o którym mowa w 40 ust Przy wymianie ca ego nadwozia lub kabiny pojazdu, do ustalenia wysokoêci szkody przyjmuje si cen nowego ww. zespo u lub elementu pojazdu, pomniejszonà o kwot amortyzacji obliczanà wg stawki 10% za ka dy rok, wynikajàcà ze stopnia zu ycia pojazdu maksymalnie 80%. 2. Ka dy miesiàc stanowi 1/12 stawki rocznej, miesiàc rozpocz ty uwa a si za pe ny. 3. Za nadwozie uwa a si tak e kabin kierowcy wraz z cz Êcià adunkowà lub pasa erskà pojazdu, jak równie skorup przyczepy turystycznej. 4. Przy wymianie ogumienia, akumulatora i elementów uk adu wydechowego do ustalenia wysokoêci szkody przyjmuje si cen nowego elementu, pomniejszonà o stopieƒ jego zu ycia okreêlony w protokole ogl dzin. 5. W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wczeêniejszych uszkodzeƒ lub napraw zmniejszajàcych ich walory Ubezpieczyciel zastosuje potràcenia wynikajàce ze zu ycia technicznego niezale nie od rynkowego ubytku wartoêci cz Êci Rozmiar szkody w wyposa eniu dodatkowym pojazdu ustala si wed ug cen detalicznych przedmiotów tego samego lub podobnego rodzaju i gatunku, pomniejszonych o stopieƒ zu ycia do dnia szkody albo wed ug wysokoêci kosztów naprawy; wysokoêç tych kosztów powinna byç udokumentowana rachunkiem wykonawcy lub kalkulacjà poszkodowanego, który szkod usunà w asnymi si ami. 2. W odniesieniu do urzàdzeƒ typu audio zamontowanych na sta e, a posiadajàcych elementy ruchome zdejmowane panele czo owe, warunkiem wyp aty odszkodowania jest zwrot tej cz Êci ruchomej. 44 Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do sprawdzenia przed ustaleniem rozmiaru szkody zgodnoêci dokonanej naprawy z zakresem i kwalifikacjà w protokole ogl dzin Rozmiar szkody ca kowitej zmniejsza si o wartoêç pozosta oêci tj. nie uszkodzonych bàdê uszkodzonych w niewielkim stopniu i przedstawiajàcych wartoêç u ytkowà i majàtkowà cz Êci lub zespo ów pojazdu, a tak e ca ego pojazdu w stanie uszkodzonym, które mogà byç przeznaczone do dalszego u ytku lub sprzeda y. 2. W przypadku wyra enia przez Ubezpieczyciela zgody na przeniesienie prawa w asnoêci pozosta oêci na jego rzecz, wysokoêci odszkodowania nie zmniejsza si. 3. WartoÊç pozosta oêci ustala si na podstawie aktualnych cen (notowaƒ rynkowych) obowiàzujàcych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, przy uwzgl dnieniu ich stopnia zu ycia Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 2-3 oraz W przypadku wprowadzenia do umowy udzia u w asnego wyp acane odszkodowanie pomniejszane jest o jego wartoêç okreêlonà w umowie ubezpieczenia. 3. W przypadku ustalenia sumy ubezpieczenia w kwocie odpowiadajàcej wartoêci pojazdu pomniejszonej o podatek VAT, odszkodowanie ustala si bez uwzgl dnienia podatku VAT, z zastrze eniem postanowieƒ Niezale nie od odszkodowania ustalonego wed ug zasad okreêlonych w Ubezpieczonemu przys uguje zwrot poniesionych kosztów: 1) parkowania po szkodzie do czasu dokonania ogl dzin przez Ubezpieczyciela, 2) transport (holowanie) pojazdu z miejsca wypadku do miejsca zamieszkania (siedziby firmy) lub naprawy, jednak do kwoty nie wi kszej ni z w odniesieniu do pojazdów innych ni wymienionych w 3 pkt 15) (nie obj tych ubezpieczeniem kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE ), 3) dzia aƒ podj tych w celu zapobie enia zwi kszaniu si szkody. 2. àczna wysokoêç kosztów wymienionych w ust. 1 nie mo e byç wy sza ni 10% sumy ubezpieczenia okreêlonej w umowie. WYP ATA ODSZKODOWANIA (ÂWIADCZENIA) Odszkodowanie wyp acane jest w aêcicielowi pojazdu lub osobie przez niego upowa nionej. 2. Za szkod powsta à w pojeêdzie nale àcym do spadku odszkodowanie wyp aca si spadkobiercom. 3. Wyp ata odszkodowania za utracony pojazd uzale niona jest od wyrejestrowania pojazdu i przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu na rzecz Ubezpieczyciela. 4. W razie odzyskania pojazdu lub jego cz Êci Ubezpieczyciel na wniosek Ubezpieczonego mo e przenieêç prawo w asnoêci pojazdu na jego rzecz, pod warunkiem zwrotu cz Êci lub ca oêci wyp aconego odszkodowania Je eli zadeklarowana przez Ubezpieczajàcego we wniosku ubezpieczeniowym i okreêlona w umowie suma ubezpieczenia jest ni sza od wartoêci rynkowej pojazdu w dniu szkody, to odszkodowanie ustalone wed ug zasad okreêlonych w wyp acane jest w takiej proporcji, w jakiej suma ubezpieczenia pozostaje do wartoêci rynkowej pojazdu. 2. Postanowieƒ zawartych w ust. 1 nie stosuje si w przypadku szkód ca kowitych spowodowanych kradzie à pojazdu, szkód ca kowitych, przy których nie wyst pujà pozosta oêci po szkodzie oraz w razie ustalenia sumy ubezpieczenia zgodnie z postanowieniami 19 ust. 1 i Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku.

11 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci albo wysokoêci odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 by o niemo liwe, odszkodowanie powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlona w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania razem z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 5. Wraz z wyp atà odszkodowania raty sk adki stajà si wymagalne i Ubezpieczyciel potràca kwot nale nych rat z kwoty odszkodowania. 6. O ile nie umówiono si inaczej, suma pieni na wyp acona przez Ubezpieczyciela nie mo e byç wy sza od poniesionej szkody. 51 Je eli ten sam pojazd jest ubezpieczony od tego samego ryzyka w kilku zak adach ubezpieczeƒ na sumy ubezpieczenia, które àcznie przewy szajà jego wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z zak adów ubezpieczeƒ odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. 52 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania, mo e w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zg osiç na piêmie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. 53 Ubezpieczyciel z tytu u umowy ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE wy àcznie organizuje pomoc okreêlonà w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia i nie wyp aca Ubezpieczonemu odszkodowania w wartoêciach pieni nych z zastrze eniem W przypadku, gdy Ubezpieczony samodzielnie poniós koszty holowania, o których mowa w 15 pkt 2) Ubezpieczyciel dokonuje ich zwrotu na podstawie orygina ów rachunków lub faktur dotyczàcych kosztów poniesionych przez Ubezpieczonego, do wysokoêci: 1) 120 z (netto) - je eli holowanie odbywa si w obr bie 25 km od miejsca zdarzenia, 2) 2,30 z (netto) za 1 km oraz 40 z (netto) za za adunek i roz adunek pojazdu je eli holowanie odbywa si poza obr bem 25 km od miejsca zdarzenia. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania (Êwiadczenia) przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich z tytu u szkód Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a je eli odszkodowanie ju wyp acono mo e àdaç jego zwrotu. WYGAÂNI CIE STOSUNKU UBEZPIECZENIOWEGO Je eli umow ubezpieczenia zawarto na okres przekraczajàcy 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap aty sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 2. Zwrot sk adki za nie wykorzystany okres ubezpieczenia nastàpi po potràceniu kosztów manipulacyjnych w wysokoêci 20% zwracanej sk adki. 3. Je eli nie umówiono si inaczej, zwrot sk adki nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego i po otrzymaniu orygina u polisy. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot sk adki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania albo daty dor czenia odmowy wyp aty odszkodowania wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 2. W przypadku wypowiedzenia umowy przez Ubezpieczajàcego odpowiednio stosuje si postanowienia 56 ust. 2 i W razie wypowiedzenia lub odstàpienia od umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania W razie przejêcia prawa w asnoêci ubezpieczonego pojazdu na innà osob lub jego wyrejestrowania umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si ; postanowienia 56 ust. 2 i 3 stosuje si odpowiednio. 2. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania. 3. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od nast pnego dnia po rozwiàzaniu umowy. 4. W przypadku ubezpieczenia nowo nabytego pojazdu, w odniesieniu do dotychczas ubezpieczonego pojazdu zbywanego nie stosuje si postanowieƒ 56 ust W przypadku szkody ca kowitej umowa ubezpieczenia w cz Êci dotyczàcej tego pojazdu rozwiàzuje si z dniem wyp aty odszkodowania, z tym e pobrana sk adka nie podlega zwrotowi W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia danej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie 11 Hestia Kontakt Hestia Kontakt op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej

12 odstàpienia od umowy nale y si Ubezpieczycielowi tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczajàcy zmieni adres i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczajàcego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczajàcy nie zmieni adresu Skargi i za alenia Ubezpieczonego b dàcego osobà fizycznà, rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe nomocnionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skarg i za aleƒ, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest niezw ocznie Ubezpieczonemu na adres wskazany w skardze lub za aleniu. 62 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Ogólnych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i Kodeksu cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç dochodzone przed sàdami wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przed sàdem w aêciwym dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà podaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 64 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Cz onek Zarzàdu Piotr PodleÊny 12

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ. z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17453 Poz. 1744 1744 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie nale noêci pieni nych o nierzy zawodowych za przeniesienia, przesiedlenia i podró

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 22 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

DZENIE RADY MINISTRÓW

DZENIE RADY MINISTRÓW Dz. U. 2007 Nr 210, poz. 1522 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 31 października 2007 r. w sprawie udzielania pomocy de minimis na uzyskanie certyfikatu wyrobu wymaganego na rynkach zagranicznych Na

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie

ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 6/2016 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku z dnia 26.01.2016r ZASADY finansowania kosztów przejazdu dla osób bezrobotnych skierowanych na szkolenie Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008

19 / 2008. Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU. Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 19 / 2008 Wysokie Mazowieckie, 2008-06-23 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy 19/2008 nazwa zamówienia : zakup oleju napędowego, oleju do silnika,

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco

OWU. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie Auto Casco UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeñ Spó³ka Akcyjna 90-520 ódÿ, ul. Gdañska 132 tel. 63 44 700, fax 63 77 430 S¹d Rejonowy dla odzi - Œródmieœcia w odzi KRS 0000001201 Auto & Przestrzeñ Ubezpieczenie Auto Casco

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

współfinansowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego U M O W A nr RP -.. o dofinansowanie bezrobotnemu podjęcia działalności gospodarczej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Warszawa: Dostawa kalendarzy na rok 2017 Numer ogłoszenia: 41127-2016; data zamieszczenia: 15.04.2016 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.knf.gov.pl/o_nas/urzad_komisji/zamowienia_publiczne/zam_pub_pow/index.html Warszawa:

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe. (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Kraków, dn. 15 września 2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) W związku z realizacją przez Wyższą Szkołę Europejską im. ks. Józefa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI

KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Czynność: KARTA INFORMACYJNA NR KI/KD/1 REJESTRACJA NOWEGO POJAZDU ZAKUPIONEGO NA TERENIE POLSKI Rejestracja nowego pojazdu zakupionego na terenie Polski Organ właściwy: Starosta Sępoleński Podstawa prawna:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do składania oferty cenowej

Zaproszenie do składania oferty cenowej UZP Procedura udzielania zamówień publicznych Załącznik nr 4 Wersja: 2 Strona: 1 z 3 Zaproszenie do składania oferty cenowej Podstawa prawna: zgodnie z przepisem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r.

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416 z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia WSPRiTS

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 234 14858 Poz. 1974 1974 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 18 grudnia 2002 r. w sprawie szczegó owych zasad orzekania o sta ym lub d ugotrwa ym uszczerbku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Regulamin Programu Do celu z AVIVA. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). Regulamin Programu Do celu z AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Do celu z AVIVA (zwanego dalej Programem ). 2. Organizatorami Programu są: BC Consulting sp. z

Bardziej szczegółowo

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej,

zastosowania 20% obniŝki stawki karty podatkowej, KOPIA UśYTKOWA WERSJA ELEKTRONICZNA PO WYDRUKU KOPIA INFORMACYJNA Karta informacyjna urzędu K-024/3 Karta podatkowa Urząd Skarbowy w Trzebnicy I. Kogo dotyczy? Osób fizycznych prowadzących w małych rozmiarach

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania zaliczek

Zasady udzielania zaliczek Podstawy Prawne Zasady udzielania zaliczek Zaliczka jest udzielana beneficjentowi, jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie. Beneficjent wnioskuje o zaliczkę: - na poziomie oceny wniosku o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Koninie Informacja dotycząca opłacania składek na ubezpieczenie emerytalno - rentowe za rolnika, pobierającego świadczenie pielęgnacyjne, w związku z nowelizacją ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników Składki

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym:

5. Oferuję wykonanie zamówienia za cenę ofertową brutto... zł (zgodnie z załącznikiem nr III ) w tym: FORMULARZ OFERTY ZAŁĄCZNIK NR I (pieczęć Wykonawcy) dostawę dwóch samochodów osobowych na okres 60 miesięcy w ramach leasingu operacyjnego 1. Zarejestrowana nazwa Wykonawcy...... 2. Zarejestrowany adres

Bardziej szczegółowo

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim

ZASADY. przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim ZASADY przyznawania zwrotu kosztów przejazdu i zakwaterowania w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nowym Dworze Gdańskim I Postanowienie ogólne Podstawa prawna: Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych

Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Wałbrzych Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 901/2012 Prezydenta Miasta Wałbrzycha z dnia 19.11.2012 r. Regulamin przeprowadzania rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne

REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU. Informacje ogólne REGULAMIN ZWROTÓW KOSZTÓW DOJAZDU Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki zwrotu kosztów dojazdu na szkolenia w ramach projektu Deutsch-Polnische Kooperation (polsko-niemiecka współpraca)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego

Wymiana nawierzchni chodników oraz dróg dojazdowych wokół budynku, rozbiórka i ponowny montaż prefabrykowanego muru oporowego Istotne postanowienia umowy ------------------------------------------------- W dniu. r w Jastrzębiu Zdroju pomiędzy ZLO dla Dzieci BETLEJEM zwanym dalej Zamawiającym w imieniu którego działa s. Jadwiga

Bardziej szczegółowo

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych.

13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. 13. Subsydiowanie zatrudnienia jako alternatywy wobec zwolnień grupowych. Przyjęte w ustawie o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców rozwiązania uwzględniły fakt, że

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. 1565 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 18 paêdziernika 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki. Na podstawie art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 6 wrzeênia 2001 r. Prawo farmaceutyczne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku.

REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL. Promocja obowiązuje w terminie : od 1 lipca 2014 roku do 30 września 2014 roku. REGULAMIN PROMOCJI 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL 1 Organizatorem Promocji pod nazwą 5 LAT GWARANCJI NA URZADZENIA MARKI WHIRLPOOL zwanej w dalszej części niniejszego Regulaminu Promocją,

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA. z dnia 21 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 82/15 WÓJTA GMINY WOLA KRZYSZTOPORSKA w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z systemu e-podatki w Urzędzie Gminy Wola Krzysztoporska Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2

1 Strony oświadczają, iż Umowa została zawarta w wyniku złożonego przez Zamawiającego zaproszenia do złożenia oferty. 2 UMOWA DOSTAWY nr /POKL/2013 zawarta w dniu. r. w Kielcach pomiędzy: Gmina Morawica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Morawicy z siedzibą w Morawicy, ul. Kielecka 38, 26-026 Morawica, NIP: 657-222-77-36,

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Nr zamówienia MZK/ZP/02/2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOSTAWY Dostawa 3 sztuk używanych, trzydrzwiowych autobusów komunikacji miejskiej marki Mercedes Benz O 530 Citaro, pokrytych powłoką lakierniczą w

Bardziej szczegółowo

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r.

SUPRA BROKERS. Strona 1 z 5 F178. Wrocław, 10.12.2014 r. Strona 1 z 5 Wrocław, 10.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego Ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy

DOTYCZY przedmiotu zamówienia, wzoru umowy SPZOZ/SAN/ZP/63/2015 Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Dział Zamówień Publicznych 38-500 Sanok, ul. 800-lecia 26 tel./fax +48 13 46 56 290 e-mail: zampub@zozsanok.pl, www.zozsanok.pl NR KRS

Bardziej szczegółowo

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

1) w 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: Źródło: http://bip.mswia.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnyc/2005/481,projekt-rozporzadzenia-ministra-spraw-wewnetrznych-i -Administracji-z-dnia-2005-r.html Wygenerowano: Czwartek, 28 stycznia 2016, 20:27

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: lublin.so.gov.pl Lublin: Dostawa mebli dla warsztatów szkolnych na terenie Schroniska dla Nieletnich

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.

Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov. Urząd Zamówień Publicznych Al. Szucha 2/4; 00-582 Warszawa Faks: (022) 45 87 700 Przesyłanie ogłoszeń on-line: http://www.uzp.gov.pl FORMULARZ ZP-300 Rodzaj zamówienia OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Dostawy Publikacja

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne

Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA. Postanowienia ogólne Regulamin Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Sprzedaży Premiowej Podróż z polisą AVIVA (zwanego dalej Programem ).

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r.

Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. Uchwała Nr XXXVI/357/08 Rady Miasta Oświęcim z dnia 24 września 2008 r. w sprawie: zmiany załącznika do Uchwały Nr XXII/196/99 Rady Miejskiej w Oświęcimiu z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie przejęcia

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii

OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii OGŁOSZENIE O ZAPROSZENIU DO SKŁADANIA OFERT NA PRZEDMIOT Aplikacja do projektowania konstrukcji budowlanych związanych z odnawialnymi źródłami energii Ogłoszenie o zamówieniu nr 07/2015 Zamawiający: Tytuł

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego

Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego Formularz informacyjny dotyczący kredytu konsumenckiego 1.Imię, nazwisko (nazwa) i adres (siedziba) kredytodawcy lub pośrednika kredytowego KREDYTODAWCA: POLI INVEST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała

Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała Załącznik Nr 2 do Regulaminu Konkursu na działania informacyjno- promocyjne dla przedsiębiorców z terenu Gminy Boguchwała WZÓR UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU DOTACYJNEGO DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 466942-2013; data zamieszczenia: 15.11.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.pila.sr.gov.pl/ Piła: Ubezpieczenie mienia, odpowiedzialności cywlinej i następstw nieszczęśliwych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail...

FORMULARZ OFERTOWY. Nazwa Oferenta. Siedziba Oferenta. NIP... REGON... Nr tel... Nr faxu... E-mail... OFERTA NA WYZNACZENIE JEDNOSTKI DO PROWADZENIA PARKINGU STRZEŻONEGO, NA KTÓRYM BĘDĄ UMIESZCZANE USUNIĘTE Z DROGI POJAZDY PRZEWOŻĄCE TOWARY NIEBEZPIECZNE FORMULARZ OFERTOWY Nazwa Oferenta Siedziba Oferenta...

Bardziej szczegółowo