WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A."

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, umowy ubezpieczenia kosztów naprawy samochodów, które sà u ytkowane na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy leasingobiorcà, a Europejskim Funduszem Leasingowym SA, zwanym dalej EFL Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 4 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych Warunków Ubezpieczenia oznaczajà: 1) akcesoria wyposa enie pojazdu nie stanowiàce jego integralnej ca oêci, w szczególnoêci gaênica, apteczka samochodowa, trójkàt ostrzegawczy, lewarek, zestaw g oênomówiàcy do telefonu; cz Êci zamienne nie stanowià akcesoriów, 2) autoryzowana stacja obs ugi (ASO) majàcy swojà siedzib w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) punkt obs ugi i naprawy pojazdów, w aêciwy dla marki wpisanej w polisie, posiadajàcy zgod producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie wykonywanie napraw, 3) awaria nag e i nieprzewidziane uszkodzenie lub zespo u pojazdu, powodujàce nag e przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie pojazdu; za awari nie uznaje si uszkodzeƒ wynikajàcych z normalnego zu ycia w trakcie eksploatacji, 4) element lub zespó pojazdu elementy i zespo y wymienione w 7 ust. 2; jednoczeênie za element uznaje si cz Êç istniejàcà samodzielnie w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie cz Êci zamiennych, 5) gwarancja producenta gwarancja udzielona przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora, 6) kradzie dzia anie wyczerpujàce znamiona czynu okreêlonego w art. 278 k.k. (kradzie ), 279 k.k. (kradzie z w amaniem) i 280 k.k. (rozbój), 7) leasingobiorca podmiot, który zawar z EFL umow leasingu, której przedmiotem jest ubezpieczony pojazd, 8) lokaut zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 9) obs uga bie àca i okresowa dokonywanie oceny bie àcej staniu technicznego pojazdu, w szczególnoêci stanu bie nika opon, poziomu p ynów oraz badania techniczne i przeglàdy okresowe pojazdu wskazane przez producenta, 10) operator podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 11) osoby trzecie wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 12) podró jazda pojazdem w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii), poza okreêlonym w umowie miejscem zamieszkania Ubezpieczonego, 13) pojazd nie przekraczajàcy 7 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i z przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie przekraczajàcym kilometrów, samochód osobowy, terenowy lub ci arowy o adownoêci do 2 ton, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, u ytkowany w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii), zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w polisie, z wy àczeniem: a) pojazdów poddanych przeróbkom bez zgody producenta, za wyjàtkiem przeróbek dla celów leasingu oraz przeróbek zwiàzanych z monta em instalacji gazowej, b) pojazdów z naruszonym lub niesprawnym licznikiem kilometrów, c) pojazdów zmontowanych poza wytwórnià (tzw. sk adaków), d) pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu wi cej ni 9 osób àcznie z kierowcà (o liczbie przewo onych osób decydujà dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu), 14) strajk zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 15) szkoda awaria ubezpieczonegopojazdu, 16) terroryzm nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego KM/OW054/0410 1

2 zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 17) Ubezpieczajàcy: a) EFL w przypadku ubezpieczenia pojazdów nowoleasingowanych, b) Leasingobiorca w przypadku ubezpieczenia pojazdów stanowiàcych przedmiot leasingu w czynnych umowach leasingu, 18) Ubezpieczony leasingobiorca, który zawar lub na którego rzecz zosta a zawarta umowa ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu leasingowanego w EFL, na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy Leasingobiorcà a EFL, 19) wartoêç pojazdu: a) wartoêç rynkowa pojazdu wartoêç ustalana przez Ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen brutto pojazdu danej marki i typu, z uwzgl dnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposa enia, przebiegu i stanu technicznego; podstawà okreêlenia wartoêci pojazdu w ca ym okresie ubezpieczenia jest katalog Info-Ekspert Pojazdy Samochodowe WartoÊci rynkowe lub katalog Eurotax, b) wartoêç pojazdu fabrycznie nowego cena brutto pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàca z faktury zakupu, c) wartoêç wynikajàca z faktury zakupu cena brutto pojazdu widniejàca na fakturze zakupu pojazdu, który ma byç u ytkowany na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy Leasingobiorcà, a EFL; wartoêç ta jest ustalana przez uprawnionego rzeczoznawc EFL, 20) wiek pojazdu okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; je eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi a po roku produkcji, to wiek pojazdu liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu, 21) w aêciciel pojazdu EFL, 22) wypadek zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 23) wyposa enie pojazdu instalacja gazowa i hybrydowa, sprz t i urzàdzenia niezb dne do utrzymania i u ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczenia przed kradzie à lub s u àce bezpieczeƒstwu jazdy, zamontowane przez producenta i typowe dla danego modelu pojazdu Do realizacji postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela uprawniony jest Operator. 2. Do zakresu uprawnieƒ Operatora nale y: 1) weryfikacja wa noêci uprawnieƒ wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia, 2) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreêlone w umowie pojazdy wraz z ich wyposa eniem. 2. Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, obj te sà szkody powsta e w elementach lub zespo ach pojazdu obj tych ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà pojazdy okreêlone w 4 pkt 13). 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w zale noêci od wskazanego w polisie przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, nast pujàce elementy i zespo y pojazdu: A. Silnik Wariant podstawowy A.1 Zespó dêwigni zaworów A.2 Popychacze hydrauliczne A.3 Zawory dolotowe A.4 Zawory wylotowe (oprócz przypadku wypalenia zaworów) A.5 Spr yny oraz prowadnice zaworów A.6 G owica cylindrów (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) A.7 Uszczelka g owicy cylindrów (z wyjàtkiem osadów) A.8 Drà ki popychaczy A.9 Wa rozrzàdu oraz popychacze A.10 Ko a z bate oraz aƒcuchy nap dowe (z wy àczeniem napinacza) A.11 Pompa oleju A.12 T oki oraz pierêcienie A.13 G adzie cylindrów A.14 Korbowody A.15 Sworznie t okowe oraz o yska A.16 Wa korbowy oraz o yska A.17 Kolektor dolotowy A.18 Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe A.19 Paski nap du rozrzàdu pod warunkiem, e by y wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagane udokumentowane potwierdzenie wymiany. B. Mechaniczna skrzynia biegów Wariant podstawowy B.1 Wewn trzne ko a z bate B.2 Piasty synchronizatorów B.3 Wybieraki suwakowe B.4 Wa y B.5 o yska oraz tuleje B.6 Przek adnia rozdzielcza C. Automatyczna skrzynia biegów Wariant podstawowy C.1 Wewn trzne wa y C.2 Ko a z bate C.3 Sprz g a C.4 TaÊmy hamulców C.5 Zawory sterownicze C.6 Regulator C.7 Pompa oleju C.8 o yska C.9 Tuleje C.10 Si ownik C.11 Tarcza sprz gajàca C.12 Przek adnia rozdzielcza 2 KM/OW054/0410

3 D. Mechanizm ró nicowy E. Przek adnia bezstopniowa Wariant podstawowy E.1 Wewn trzne sprz g a E.2 Przek adnie planetarne E.3 Przek adnie zwalniajàce E.4 Wa y E.5 Rozsuwane ko a pasowe E.6 Nap dy ci gien dociskowych E.7 Wewn trzne uszczelnienia E.8 Tuleje oraz o yska F. Przek adnia hydrokinetyczna Wariant podstawowy F.1 Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych G. Nap d tylny G.1 Pó osie nap dowe G.2 Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó G.3 Przeguby homokinetyczne G.4 Przeguby uniwersalne G.5 àczniki (bez os on gumowych) G.6 o yska kó tylnych nap dowych H. Nap d przedni Wariant podstawowy H.1 Pó osie nap dowe H.2 Przeguby homokinetyczne H.3 Przeguby uniwersalne H.4 àczniki (bez os on gumowych) H.5 o yska przednich kó nap dowych I. Uk ad ch odzenia silnika I.1 Pompa wodna I.2 Sprz g o wiskotyczne wentylatora I.3 Termostat I.4 Obudowa termostatu I.5 Ch odnica I.6 Ch odnica oleju I.7 Obudowa nagrzewnicy J. Uk ad hamulcowy D.1 Wewn trzne ko o talerzowe oraz z bnik D.2 Ko a z bate D.3 Wa y D.4 o yska oraz tuleje D.5 Podk adki i tulejki oporowe J.1 Pompa hamulcowa J.2 Hydrauliczne rozpieracze J.3 Korektor hamowania J.4 Uszczelniacze zacisków hamulcowych J.5 Zawór ograniczajàcy J.6 Urzàdzenie wspomagajàce K. Wa nap dowy K.1 Przeguby uniwersalne K.2 àczniki L. Zawieszenie L.1 Spr yny Êrubowe L.2 Górne i dolne wahacze L.3 Przeguby kuliste L.4 Zwrotnice L.5 Komory hydropneumatyczne L.6 Hydroelastyczne elementy spr yste M. Uk ad elektryczny M.1 Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym M.2 Alternator M.3 Zespó diod M.4 Cewka M.5 Regulator napi cia M.6 Silniki wycieraczek M.7 Silniki spryskiwaczy przedniej szyby M.8 Silniki spryskiwaczy reflektorów oraz wycieraczki tylnej szyby M.9 Silniki elektryczne szyb bocznych M.10 Silniki okna dachowego M.11 Przyciski sterujàce szyb M.12 Przycisk sterujàcy okna dachowego M.13 Centralny zamek M.14 Silnik dmuchawy M.15 Przekaênik kierunkowskazów M.16 Aparat zap onowy M.17 Elektroniczny wzmacniacz zap onu M.18 Silnik wentylatora ch odnicy sterowany termostatycznie M.19 Sygna dêwi kowy M.20 Wielofunkcyjny prze àcznik na kolumnie kierownicy N. Sprz g o N.1 Tarcza poêrednia N.2 Tarcza dociskowa N.3 o ysko wyciskowe N.4 Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) N.5 Pompa i si ownik wysprz gnika O. Uk ad kierowniczy O.1 Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej (bez os on gumowych) O.2 Obudowa przek adni kierowniczej O.3 Zespó wspomagajàcy O.4 Z batka oraz pompa uk adu wspomagania O.5 Zbiornik p ynu w uk adzie wspomagania P. Uk ad zasilania P.1 Gaênik P.2 Mechaniczna bàdê elektryczna pompa paliwowa P.3 Automatyczne urzàdzenie rozruchowe P.4 Pompa przyêpieszajàca P.5 Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku P.6 Uk ad wtrysku paliwa, z wy àczeniem wtryskiwaczy, Êwiec arowych, zap onowych KM/OW054/0410 3

4 R. Uk ad wtrysku paliwa R.1 Obudowa przepustnicy R.2 Przep ywomierz powietrza R.3 Zawór sterujàcy biegu ja owego R.4 Zawór rozruchowy R.5 Regulator podgrzewania R.6 Zawór odcinajàcy R.7 Potencjometr przepustnicy R.8 Akumulator ciênienia paliwa R.9 Regulator ciênienia R.10 Czujnik ciênienia w kolektorze dolotowym S. o yska kó S.1 o yska przednich i tylnych kó T. Sterowanie pracà silnika T.1 Modu sterujàcy silnika U. Uk ad ABS montowany fabrycznie U.1 Sterownik oraz czujniki ABS W. Klimatyzacja montowana fabrycznie W.1 Zespó spr arki uk adu klimatyzacji Y. Turbospr arka (montowana fabrycznie) Y.1 Zespó turbospr arki do adowujàcej Z. Nap d na dwie osie (ryzyko dodatkowe) 3. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki (zwy ka Z.1 Wszystkie elementy nap du na dwie osie sk adki podstawowej o 50%) ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy z nap dem na dwie osie (4x4). 8 Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii). 9 Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç, a tak e osób przez niego zatrudnionych Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych w pojazdach: 1) u ytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) w wyniku ich przecià ania (np. udzia u w rajdach samochodowych, wyêcigach, konkursach, jazdach szkoleniowych), 3) eksploatowanych jako ambulanse, pojazdy nale àce do policji, wojska, stra y po arnej lub stra y granicznej, 4) posiadajàcych niesprawny technicznie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowany licznik kilometrów (drogomierz). 2. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) b dàce nast pstwem wypadku drogowego lub kolizji, 2) powsta e wskutek kradzie y pojazdu, jego cz Êci lub wyposa enia, 3) wynik e z uszkodzeƒ, które ujawni y si po dokonaniu naprawy pojazdu poza ASO, jeêli sà nast pstwem tych napraw, 4) powsta e wskutek zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania obcych cz Êci i dodatków, które nie sà dopuszczone przez producenta, 5) wynik e z uszkodzeƒ powsta ych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczajàcego zaleceƒ zawartych w instrukcji obs ugi pojazdu, a tak e uszkodzeƒ b dàcych skutkiem zaniedbaƒ dokonywania przeglàdów okresowych pojazdu, 6) wynik e z normalnego zu ycia cz Êci pojazdu w trakcie eksploatacji, 7) wynik e z zaniedbania obowiàzku natychmiastowego zg oszenia dostrze onej usterki w ASO, to jest najdalej w ciàgu nast pnego dnia roboczego od dnia jej dostrze enia, 8) powsta e wskutek zastosowania niew aêciwego rodzaju paliwa, 9) b dàce nast pstwem oddzia ywania na pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne dzia anie Êrodowiska, uderzenia kamieni, wiru, piasku, 10) powsta e wskutek bezpoêredniego dzia ania si przyrody (huraganu, gradu, burzy, powodzi, trz sienia ziemi), 11) powsta e wskutek po aru lub wybuchu pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu, 12) b dàce nast pstwem przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obcià enia pojazdu przyczepà o masie wi kszej ni dopuszczona przez producenta pojazdu, 13) które mogà byç usuni te w ramach gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie : 1) strat poêrednich wszelkiego rodzaju powsta ych wskutek awarii pojazdu zwiàzanych z brakiem mo liwoêci u ytkowania pojazdu w zwiàzku z naprawà awarii obj tej ubezpieczeniem, 2) czynnoêci obs ugowych zwiàzanych z eksploatacjà ubezpieczonego pojazdu, takich jak: a) przeglàdy okresowe oraz czynnoêci: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe, b) regulacje, strojenia, c) czyszczenie jakichkolwiek zespo ów i uk adów, w tym uk adu paliwowego i smarowania, d) wymiany filtrów, Êrodków smarujàcych lub p ynów eksploatacyjnych. 4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, trz sienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota u, a tak e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w adz, 2) dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 4 KM/OW054/0410

5 5. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà równie szkody: 1) b dàce nast pstwem u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 2) powsta e podczas u ywania pojazdu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierowc jako narz dzia przest pstwa, 3) powsta e w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 4) powsta e w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku znajdowa si w stanie nietrzeêwoêci lub stanie wskazujàcym na spo ycie alkoholu, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, 5) powsta e w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku bez uzasadnionej przyczyny oddali si z miejsca wypadku. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si polisà ubezpieczeniowà. 2. Polisa powinna zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczajàcego, 2) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczonego, 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 4) zakres terytorialny ubezpieczenia, 5) wybrany przez Ubezpieczonego wariant ubezpieczenia, 6) sum ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 7) okres ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczajàcy w wysokoêci równej wartoêci pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartoêci pojazdu z uwzgl dnieniem podatku VAT Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania, a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia si rozwiàzuje W umowie ubezpieczenia ustala si równie limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku. 2. WysokoÊç limitu, o którym mowa w ust. 1, uzale niona jest od wyboru Ubezpieczonego i mo e wynosiç: lub z otych albo równowartoêç okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 15 Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej ustala si i pobiera w z otych polskich w zale noêci od pojemnoêci skokowej silnika, limitu odpowiedzialnoêci w stosunku do jednego wypadku oraz okresu ubezpieczenia. 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej okreêlonej w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zwy k, o której mowa w ust. 3, majàcà zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonego. 3. Za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu z nap dem na dwie osie Ubezpieczycielowi przys uguje 50% zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) Je eli umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu przed up ywem koƒcowego terminu okreêlonego w polisie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu sk adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistnia o zdarzenie, w zwiàzku z którym Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp aty odszkodowania. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia rozlicza si za pe ne okresy miesi czne, przy czym miesiàc rozpocz ty traktuje si jako wykorzystany. 3. Zwrot sk adki dokonywany jest Ubezpieczajàcemu na wskazany przez niego rachunek. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie ubezpieczenia. 2. W zale noêci od wyboru Ubezpieczonego umowa mo e zostaç zawarta na okres: 3, 6, 12, 24 lub 36 miesi cy, z zastrze eniem ust Umowy ubezpieczenia na okres 12 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 7 lat. 4. Umowy ubezpieczenia na okres 24 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 6 lat. 5. Umowy ubezpieczenia na okres 36 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 5 lat OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu nast pujàcym po dacie wygaêni cia gwarancji producenta, pod warunkiem e sk adka lub jej pierwsza rata zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, niezap acenie KM/OW054/0410 5

6 sk adki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki lub jej pierwszej raty (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezap acenia kolejnej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ubezpieczyciel uprawniony jest do potràcenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 7. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki lub jej pierwszej raty przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zap at uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 9. Za zap at nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 10. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia lub z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si : 1) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia, 2) w przypadku niezap acenia sk adki z up ywem terminu p atnoêci sk adki, o którym mowa w 19 ust. 10, 3) z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem z innych przyczyn, 4) z chwilà wyczerpania sumy ubezpieczenia okreêlonej w polisie ubezpieczenia wskutek wyp aty odszkodowania (odszkodowaƒ), 5) z chwilà osiàgni cia przez pojazd wskazany w polisie ubezpieczenia przebiegu kilometrów od daty jego pierwszej rejestracji, przed up ywem danego okresu ubezpieczenia, 6) z chwilà przeniesienia w asnoêci (zbycia) pojazdu, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nast puje àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, 7) w przypadku niedotrzymania terminów przeglàdów okresowych pojazdu, o których mowa w 25, 8) z chwilà stwierdzenia naruszenia licznika kilometrów (drogomierza). OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO Ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania skierowane do niego w formie 6 pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczonego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa na piêmie przed zawarciem umowy. 2. Je eli Ubezpieczony dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzek okreêlony w ust. 1 cià y równie ma pe nomocniku i obejmuje tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 23 Je eli Ubezpieczony lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 21, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 22, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà Ubezpieczony zobowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ, których usuni cia zasadnie z uwagi na okolicznoêci móg domagaç si Ubezpieczyciel i domaga si ; za szczególne zagro enie uwa a si zw aszcza przyczyn zaistnia ej szkody. 2. Je eli Ubezpieczony nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie wskutek nieusuni cia wskazanego zagro enia, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody. 25 W celu zachowania uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiàzany jest do: 1) terminowego wykonywania przeglàdów okresowych pojazdu w ASO, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej pojazdu, jak równie z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) przechowywania oraz okazywania na àdanie Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy ubezpieczenia dokumentów potwierdzajàcych zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu, 3) natychmiastowego zg oszenia do ASO jakichkolwiek istotnych objawów nieprawid owego funkcjonowania pojazdu, 4) natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz post powania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej, w razie zapalenia si na tablicy rozdzielczej którejkolwiek z kontrolek ostrzegawczych. KM/OW054/0410

7 26 1. Jedynymi akceptowanymi dowodami prawid owo wykonanego przeglàdu okresowego sà wpisy dokonane przez ASO w ksià ce gwarancyjnej pojazdu lub w przewidzianym do tego celu dokumencie dor czonym przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak równie dokumenty, o których mowa w 25 pkt 2). 2. W przypadku utracenia ksià ki gwarancyjnej, dokumentu dostarczonego przez Ubezpieczyciela lub dokumentów, o których mowa w 25 pkt 2), ci ar udowodnienia zakresu oraz faktu terminowego wykonania przeglàdów spoczywa na Ubezpieczajàcym. 3. Brak wykonania w ASO przeglàdów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi, ksià ce gwarancyjnej lub z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia powoduje utrat uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia i brak odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela W razie zajêcia wypadku Ubezpieczony zobowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) niedokonywanie w pojeêdzie adnych zmian oraz nierozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego uzyskania zgody Ubezpieczyciela, 2) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu najbli szego dnia roboczego, odstawienie pojazdu do ASO, 3) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie telefonicznie, pod numerem wskazanym w umowie ubezpieczenia, 4) przekazanie Ubezpieczycielowi danych adresowych do korespondencji, by Ubezpieczyciel móg przes aç numer szkody oraz akceptacji, jak równie potwierdzenie uzgodnionego z Ubezpieczonym zakresu i kosztów naprawy Je eli Ubezpieczony umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzku okreêlonego w 27 ust. 1, odszkodowanie nie nale y si. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w 27 ust. 2, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, je eli mia o to wp yw na powstanie lub rozmiar szkody W razie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest, przed podj ciem jakichkolwiek dzia aƒ we w asnym zakresie, skontaktowaç si telefonicznie z Operatorem i podaç: 1) imi i nazwisko, 2) miejsce wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) numer i okres wa noêci polisy, 4) obowiàzujàcy dla polisy Ubezpieczonego wariant ubezpieczenia, 5) numer telefonu, pod którym mo na skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego osobà, 6) krótki opis zdarzenia. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel odmawia wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, w zale noêci od tego w jakim stopniu niedope nienie tych obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoêci zdarzenia lub wysokoêci odszkodowania. SPOSÓB USTALENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOÂCI SZKODY Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia Rozmiar szkody ustalany jest wed ug poniesionych przez Ubezpieczonego i uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów (cz Êci i robocizna) i sposobu naprawy pojazdu dokonanej przez ASO, wed ug: 1) norm czasowych operacji naprawczych okreêlonych przez producenta pojazdu, 2) cen cz Êci zamiennych i materia ów stosowanych przez ASO, 3) stawek za roboczogodzin stosowanych przez ASO. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów i sposobu naprawy pojazdu do poziomu uj tego w systemie Audatex, tzn. wed ug: 1) wykazu cen cz Êci zamiennych i materia ów zawartych w opisanym powy ej systemie, 2) Êredniej stawki za roboczogodzin ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny us ug obowiàzujàcych na terenie dzia alnoêci ASO dokonujàcej naprawy pojazdu. 3. Koszty wymiany materia ów eksploatacyjnych, takich jak oleje, filtry oraz p yny, pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich wymiana (w ca oêci lub w cz Êci) jest niezb dna z powodu uszkodzenia lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Koszty naprawy lub wymiany obudowy pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastàpi o w wyniku awarii lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 5. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów zwiàzanych z dostarczeniem niezb dnych do naprawy pojazdu cz Êci lub materia ów w trybie ekspresowym, a tak e kosztów zwiàzanych z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy ASO Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpoêredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezale nego rzeczoznawc. 2. W przypadkach spornych Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu, przekazania do oceny przez rzeczoznawc oraz wyznaczenia ASO majàcej wykonaç napraw. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia b dzie uzale niony od opinii wydanej przez rzeczoznawc powo anego przez Ubezpieczyciela. KM/OW054/0410 7

8 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do: 1) kontroli naprawy pojazdu na ka dym jej etapie, 2) dokonania ogl dzin pojazdu po naprawie, 3) ogl dzin cz Êci zakwalifikowanych do wymiany, 4) przej cia cz Êci zakwalifikowanych do wymiany. 33 Odszkodowanie ustala si w kwocie odpowiadajàcej rozmiarowi szkody w granicach sumy ubezpieczenia. 34 Je eli ten sam przedmiot ubezpieczenia w tym samym czasie jest ubezpieczony od tego samego ryzyka u dwóch lub wi cej Ubezpieczycieli na sumy, które àcznie przewy szajà wartoêç ubezpieczeniowà, ka dy z Ubezpieczycieli odpowiada do wysokoêci szkody w takim stosunku, w jakim przyj ta przez niego suma ubezpieczenia pozostaje do àcznych sum wynikajàcych z podwójnego lub wielokrotnego ubezpieczenia. WYP ATA ODSZKODOWANIA Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi w ciàgu 7 dni od daty zg oszenia szkody dokumenty niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania, w tym w szczególnoêci: 1) pisemny wniosek zawierajàcy okreêlenie danych Ubezpieczonego, numeru polisy, numeru szkody oraz numeru akceptacji udzielonej przez Ubezpieczyciela oraz sposobu wyp aty odszkodowania (numer rachunku bankowego, przekaz pocztowy), 2) orygina y faktur dotyczàcych kosztów obj tych zakresem ubezpieczenia, 3) dokumenty, o których mowa w 25-26, potwierdzajàce zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu. 2. Ubezpieczony ma obowiàzek udost pniç inne dokumenty, które Ubezpieczyciel uzna za niezb dne do rozpatrzenia wniosku o wyp at odszkodowania. 3. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo weryfikacji przed o onych przez Ubezpieczonego rachunków, kosztorysów i innych dokumentów oraz zasi gni cia opinii specjalistów Odszkodowanie wyp acane jest bezpoêrednio wystawcom rachunków, a w szczególnych przypadkach Ubezpieczonemu. 2. Wyp ata odszkodowania za elementy i zespo y pojazdu zakwalifikowane do wymiany jest uzale niona od przeniesienia prawa ich w asnoêci na rzecz Ubezpieczyciela Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu dotyczàcym ustalenia stanu faktycznego zwiàzanego z zaistnieniem szkody, zasadnoêci roszczeƒ i wysokoêci odszkodowania, w terminie 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku. 2. Je eli wyjaênienie wszystkich okolicznoêci koniecznych do ustalenia odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela albo wysokoêci odszkodowania w terminie wskazanym w ust. 1 okaza o si niemo liwe, odszkodowanie powinno zostaç wyp acone w ciàgu 14 dni od dnia, w którym przy zachowaniu nale ytej starannoêci wyjaênienie tych okolicznoêci by o mo liwe. 3. Je eli w terminach okreêlonych w umowie ubezpieczenia Ubezpieczyciel nie wyp aci odszkodowania, zawiadamia pisemnie osob zg aszajàcà roszczenie o przyczynach niemo noêci zaspokojenia jej roszczeƒ w ca oêci lub w cz Êci, jednak e bezspornà cz Êç odszkodowania wyp aca w terminach wskazanych w ust. 1 lub Je eli odszkodowanie nie przys uguje lub przys uguje w innej wysokoêci, ni okreêlonej w zg oszonym roszczeniu, Ubezpieczyciel informuje o tym pisemnie osob wyst pujàcà z roszczeniem, wskazujàc na okolicznoêci oraz na podstaw prawnà uzasadniajàcà ca kowità lub cz Êciowà odmow wyp aty odszkodowania wraz z pouczeniem o mo liwoêci dochodzenia roszczeƒ na drodze sàdowej. 38 Je eli uprawniony do wystàpienia z roszczeniem nie zgadza si z ustaleniami Ubezpieczyciela co do odmowy zaspokojenia roszczenia albo co do wysokoêci odszkodowania, mo e w ciàgu 30 dni od daty otrzymania zawiadomienia zg osiç na piêmie za poêrednictwem Operatora wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez Zarzàd Ubezpieczyciela. REGRES UBEZPIECZENIOWY Z dniem wyp aty odszkodowania przechodzi na Ubezpieczyciela przys ugujàce Ubezpieczonemu roszczenie do osoby trzeciej, w rozumieniu 4 pkt 11), odpowiedzialnej za szkod, do wysokoêci wyp aconego odszkodowania. 2. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1, nie przechodzi na Ubezpieczyciela, jeêli sprawcà szkody jest osoba, z którà Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za którà ponosi odpowiedzialnoêç, chyba e osoba ta wyrzàdzi a szkod umyêlnie. 3. Ubezpieczony obowiàzany jest dostarczyç Ubezpieczycielowi wszelkie informacje i dokumenty oraz dokonaç czynnoêci niezb dnych dla skutecznego dochodzenia praw przez Ubezpieczyciela okreêlonych w ust W razie zrzeczenia si przez Ubezpieczonego bez zgody Ubezpieczyciela praw przys ugujàcych mu do osób trzecich z tytu u szkód Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, a w przypadku gdy odszkodowanie zosta o ju wyp acone podlega ono zwrotowi w ca oêci lub cz Êci. TRYB, WARUNKI, SPOSÓB ORAZ PRZES ANKI I TERMINY WYPOWIEDZENIA UMOWY PRZEZ UBEZPIECZAJÑCEGO LUB UBEZPIECZYCIELA Je eli umow ubezpieczenia zawarto na okres przekraczajàcy 6 miesi cy, Ubezpieczajàcy ma prawo odstàpienia od umowy w okresie 30 dni, a w przypadku gdy Ubezpieczajàcy jest przedsi biorcà w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy; odstàpienie od umowy nie zwalnia Ubezpieczajàcego z obowiàzku zap acenia sk adki za okres, w jakim Ubezpieczyciel udziela ochrony ubezpieczeniowej. 8 KM/OW054/0410

9 2. W razie odstàpienia od umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania. 3. Je eli nie umówiono si inaczej, zwrot sk adki nast puje na wniosek Ubezpieczajàcego i po otrzymaniu orygina u polisy lub w szczególnych przypadkach oêwiadczenia w aêciciela pojazdu o wygaêni ciu stosunku ubezpieczeniowego. W razie zbycia pojazdu wniosek o zwrot sk adki wymaga dodatkowo udokumentowania przeniesienia prawa w asnoêci pojazdu Ka da ze stron mo e w ciàgu miesiàca od daty wyp aty odszkodowania albo daty dor czenia odmowy wyp aty odszkodowania wypowiedzieç umow ubezpieczenia z zachowaniem miesi cznego okresu wypowiedzenia. 2. W razie wypowiedzenia umowy sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia podlega zwrotowi tylko wtedy, gdy w okresie ubezpieczenia nie wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania; postanowienia 40 ust. 3 stosuje si odpowiednio W razie przejêcia prawa w asnoêci ubezpieczonego pojazdu na innà osob umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nastàpi o àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia; postanowienia 40 ust. 2-3 stosuje si odpowiednio. 2. W razie wyrejestrowania pojazdu umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si ; postanowienia 40 ust. 3 stosuje si odpowiednio. 3. Sk adka za niewykorzystany okres ubezpieczenia nie podlega zwrotowi, je eli w okresie poprzedzajàcym wyrejestrowanie lub zbycie pojazdu z danego ubezpieczenia wystàpi a szkoda, za którà Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp acenia odszkodowania. 4. Niewykorzystany okres ubezpieczenia liczony jest od nast pnego dnia po rozwiàzaniu umowy ubezpieczenia W razie ujawnienia okolicznoêci, która pociàga za sobà zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zwi kszyç sk adk, poczynajàc od chwili, gdy zasz a ta okolicznoêç, nie wczeêniej jednak ni od poczàtku bie àcego okresu ubezpieczenia. W takim wypadku Ubezpieczyciel wezwie Ubezpieczajàcego do zap aty podwy szonej sk adki, a Ubezpieczajàcy mo e w ciàgu 14 dni od otrzymania wezwania od umowy odstàpiç. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o po wypadku, Ubezpieczyciel mo e odpowiednio zmniejszyç odszkodowanie. 2. Je eli ujawniona okolicznoêç pociàga za sobà takie zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, e Ubezpieczyciel nie zawar by umowy, gdyby o tej okolicznoêci wiedzia, mo e on w ciàgu miesiàca od ujawnienia rzeczonej okolicznoêci od umowy odstàpiç. W razie odstàpienia od umowy nale y si Ubezpieczycielowi tylko sk adka za czas trwania umowy. Je eli ujawnienie okolicznoêci nastàpi o ju po wypadku lub w ciàgu ostatniego miesiàca przed wypadkiem, a przyczynà wypadku by a wy àcznie ujawniona okolicznoêç, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania. POSTANOWIENIA KO COWE Wszystkie zawiadomienia i oêwiadczenia kierowane do Ubezpieczyciela powinny byç sk adane na piêmie za pokwitowaniem lub przes ane listem poleconym. 2. Je eli Ubezpieczony zmieni adres i nie zawiadomi o tym Ubezpieczyciela, pismo Ubezpieczyciela skierowane na ostatni znany adres Ubezpieczonego wywiera skutki prawne od chwili, w której by oby dor czone, gdyby Ubezpieczony nie zmieni adresu Skargi i za alenia Ubezpieczajàcego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia b dàcych osobami fizycznymi rozpatrywane sà niezw ocznie przez Zarzàd Ubezpieczyciela lub upe nomocnionego pracownika, po przes aniu ich drogà pisemnà na adres siedziby Ubezpieczyciela. 2. Po rozpatrzeniu skargi lub za alenia, o których mowa w ust. 1, stanowisko Ubezpieczyciela przesy ane jest pisemnie listem poleconym na adres wskazany w treêci skargi lub za alenia. 46 W sprawach nie uregulowanych w niniejszych Warunkach Ubezpieczenia majà zastosowanie przepisy ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej i eksu cywilnego Spory wynikajàce z niniejszej umowy ubezpieczenia mogà byç dochodzone przed sàdami wed ug w aêciwoêci ogólnej albo przez sàd w aêciwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczajàcego, Ubezpieczonego lub uprawnionego z umowy ubezpieczenia. 2. Strony umowy ubezpieczenia mogà poddaç pod rozstrzygni cie sàdu polubownego wynikajàce z niej spory. 48 Niniejsze Warunki Ubezpieczenia wchodzà w ycie z dniem 1 paêdziernika 2004 roku. Prezes Zarzàdu Piotr Maria Âliwicki Wiceprezes Zarzàdu Ma gorzata Makulska KM/OW054/0410 9

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL

WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY POJAZDÓW MARKI OPEL POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel

Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Ogólne warunki ubezpieczenia kosztów naprawy pojazdów samochodowych gwarancja serwisowa Opel Gwarancja Serwisowa Postanowienia ogólne 1 Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia (o.w.u.)

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

Warunki gwarancji 1. Gwarancja LG Electronics Polska Sp. z o.o. dotyczy klimatyzatorów marki LG zakupionych w Polsce ( Klimatyzator ) i jest wa na wy àcznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 2. LG

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ. z dnia 4 kwietnia 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 34 2523 Poz. 408 408 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ z dnia 4 kwietnia 2001 r. w sprawie trybu post powania w sprawie rejestracji uk adów zbiorowych pracy, prowadzenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA PORĘCZENIA NR [***]

UMOWA PORĘCZENIA NR [***] UMOWA PORĘCZENIA NR [***] zawarta w [***], w dniu [***] r., pomiędzy: _ z siedzibą w, ul., ( - ), wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy, Wydział

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia 2 S owniczek terminów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR

UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR Załącznik Nr 2A UMOWA NA USŁUGI PRZEWOZOWE TRASA NR zawarta w dniu... r. w Morawicy pomiędzy Gminą Morawica reprezentowaną przez: zwaną dalej w treści umowy Organizatorem przewozu, a Firmą - reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach

Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Zespoły pojazdu objęte ochroną w poszczególnych wariantach Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR...

Załącznik nr 4 WZÓR - UMOWA NR... WZÓR - UMOWA NR... Załącznik nr 4 zawarta w dniu we Wrocławiu pomiędzy: Wrocławskim Zespołem Żłobków z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Fabrycznej 15, 53-609 Wrocław, NIP 894 30 25 414, REGON 021545051,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r.

Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 14 maja 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 89 5994 Poz. 827 i 828 827 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 14 maja 2003 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie okreêlenia wzoru bankowego dokumentu p atniczego sk adek, do których

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU

Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Program G:7-7 LAT WSPARCIA SERWISÓW AUTO ŻOLIBORZ DLA NAJWAŻNIEJSZYCH PODZESPOŁÓW TWOJEGO SAMOCHODU Szanowni Państwo Dziękujemy za okazane nam zaufanie i gratulujemy zakupu samochodu. Cieszymy się bardzo,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 28 maja 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 123 8727 Poz. 1296 i 1297 1. 1. Procedur udzielania i odmowy udzielania wsparcia finansowego nowej inwestycji uruchamia z o enie kompletnego i prawid owo wype nionego wniosku, o którym

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr /

wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / wzór Załącznik nr 5 do SIWZ UMOWA Nr / zawarta w dniu. w Szczecinie pomiędzy: Wojewodą Zachodniopomorskim z siedzibą w Szczecinie, Wały Chrobrego 4, zwanym dalej "Zamawiającym" a nr NIP..., nr KRS...,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona

Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Karta Zielona Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym Zielona Karta Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:

Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez: Załącznik nr 6 Nr postępowania: 30/2010 UMOWA Nr... Zawarta w Warszawie w dniu.. pomiędzy: Filmoteką Narodową z siedzibą przy ul. Puławskiej 61, 00-975 Warszawa, NIP:, REGON:.. reprezentowaną przez:..

Bardziej szczegółowo

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V

Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV. Silnik V V V V. Skrzynia biegów - mechaniczna V V V. Skrzynia biegów - automatyczna V V V Zespoły pojazdu Wariant I Wariant II Wariant III Wariant I Silnik Skrzynia biegów - mechaniczna Skrzynia biegów - automatyczna Skrzynia biegów - bezstopniowa Mechanizm różnicowy Koła napędowe - tylne Koła

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse

Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Grupowe Ubezpieczenie na Życie i Zdrowie MACIF Acti Finanse Postępowanie w Przypadku Zajścia Zdarzenia Ubezpieczeniowego (według ogólnych warunków ubezpieczenia) Krok I: W przypadku śmierci Ubezpieczonego,

Bardziej szczegółowo

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu.

Umowa kredytu. zawarta w dniu. zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu. Umowa kredytu Załącznik nr 5 do siwz PROJEKT zawarta w dniu. między: reprezentowanym przez: 1. 2. a Powiatem Skarżyskim reprezentowanym przez: zwanym dalej Kredytobiorcą, przy kontrasygnacie Skarbnika

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W YCIU PRYWATNYM I. Postanowienia ogólne 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej w yciu prywatnym, zwane dalej OWU, sà

Bardziej szczegółowo

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II

Załącznik Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na CZĘŚĆ II wyposażenie wraz z montażem i uruchomieniem stanowisk demonstracyjnych w Zespole Szkół Mechanicznych Załącznik Lp. Nazwa przedmiotu zamówienia ilość Istotne

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 sierpnia 2010 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: 1) Obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

Umowa nr U/ZZO/2/./3013

Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zał cznik nr 6 do SIWZ - Wzór Umowa nr U/ZZO/2/./3013 Zawarta w dniu... 2013 r. w pomi dzy: Zakładem Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o. o., Nowy Dwór 35, 89-620 Chojnice NIP: 555-20-72-738 Regon:

Bardziej szczegółowo

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci

OWU. & Ubezpieczenie wierzytelnoœci UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi :

3) obni eniu op at miesi cznych za Us ug w opcjach dodatkowych, zwanych dalej Opcjami Dodatkowymi : regulamin Promocji DSL Rajd 1. Promocja DSL Rajd, zwana dalej Promocjà, polega na: 1) obni eniu op aty instalacyjnej z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà, Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA)

UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Załącznik nr do Siwz UMOWA nr ZP. na dostawę oprogramowania w ramach realizacji projektu Centrum Doskonałości Naukowej Infrastruktury Wytwarzania Aplikacji (CD NIWA) Zawarta w dniu......2014 r. w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym

Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym Ogólne warunki ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej osób w yciu prywatnym ustalone Uchwa à Nr UZ/407/2007 z dnia 26 lipca 2007 r. Zarzàdu Powszechnego Zak adu Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120

Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 Dziennik Ustaw Nr 133 8399 Poz. 1119 i 1120 7. 1. Podatnicy zamierzajàcy wystawiaç i przesy- aç faktury w formie elektronicznej przed dniem 1 stycznia 2006 r. mogà stosowaç t form wystawiania faktur pod

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY

PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY PRACOWNIK W SÑDZIE PRACY Czym zajmuje si sàd pracy? Jakie roszczenia przys ugujà pracownikowi w przypadku utraty pracy? Jakie sà obowiàzki i uprawnienia pracownika przed sàdem? Stan prawny na dzieƒ 1 paêdziernika

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA SKI 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5411 Poz. 789 789 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA KULTURY 1) z dnia 19 kwietnia 2004 r. w sprawie wywozu zabytków i przedmiotów o cechach zabytków za granic Na podstawie art. 61 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II

Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Modele Wszystkie Częstotliwość przeglądów Co 1 rok / 15 000 km (w zależności, co nastąpi pierwsze) Przegląd I Przegląd I wykonuje się jako pierwszy serwis lub, gdy wcześniej wykonano przegląd II Przegląd

Bardziej szczegółowo

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy:

UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu. pomiędzy: Załącznik nr 2 do SIWZ UMOWA zawarta w dniu.. 2012 r. w Gostyniu pomiędzy:., z siedzibą w (..- ), przy ul.. reprezentowanym przy zawieraniu umowy przez:. na podstawie pełnomocnictwa Nr z dnia stanowiącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank

Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank Regulamin Ochrony Ubezpieczeniowej dla Posiadaczy Konta Osobistego Citibank I. Definicje. 1. Bank - Bank Handlowy w Warszawie S.A. z siedzibà w Warszawie przy ul. Senatorskiej 16. 2. MetLife - MetLife

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W NIDZICY ul. Traugutta 23, 13 100 NIDZICA, 89 6250 130, fax. 89 6250 139, e-mail: olni@up.gov.pl Projekt umowy szkoleniowej UMOWA SZKOLENIOWA NR. zawarta pomiędzy: Starostą Nidzickim,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości

ZAPYTANIE OFERTOWE. Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości Znak sprawy: GP. 271.3.2014.AK ZAPYTANIE OFERTOWE Nazwa zamówienia: Wykonanie usług geodezyjnych podziały nieruchomości 1. ZAMAWIAJĄCY Zamawiający: Gmina Lubicz Adres: ul. Toruńska 21, 87-162 Lubicz telefon:

Bardziej szczegółowo

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą.

UMOWA. a firmą. reprezentowaną przez: zwaną w dalszej części niniejszej umowy Wykonawcą. UMOWA Zawarta w Rzeszowie dnia r. roku pomiędzy: Oficyna Wydawnicza Press-Media ul. Wojska Polskiego 3 39-300 Mielec reprezentowaną przez: Romana Oraczewskiego zwaną w dalszej części niniejszej umowy Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech

a) Serwis BMW i MINI - Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech REGULAMIN USŁUGI DOOR TO DOOR Usługa realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Handlowe Smorawiński i Spółka Wojciech Smorawiński i Andrzej Smorawiński spółkę jawną z siedzibą w Poznaniu, ul. Obornicka 235,

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A

GAB/14/2010/PN zał. nr 4 U M O W A zał. nr 4 U M O W A zawarta w dniu... w Katowicach pomiędzy: WyŜszym Urzędem Górniczym z siedzibą w Katowicach (40 055) przy ul. Ks. J. Poniatowskiego 31, NIP: 634-10-87-040, REGON: 00033224, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 104 7561 Poz. 1100 1100 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu dzia ania krajowego systemu monitorowania wypadków konsumenckich Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Małkinia Górna, dn. 24.09.2015 r. Znak sprawy: 4/2015/D/ZP Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy postępowania: Dostawa

Bardziej szczegółowo

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a)

Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) Szczególne Warunki Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej opiekunów dzieci lub m odzie y (Program Szko a) SPIS TREÂCI I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE U YTYCH

Bardziej szczegółowo

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011.

Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Cennik wynajmu agregatów Horus-Energia ważny od 01.10.2011. Moc zespołu w kva 1 dzień z obsługą od 1 do 2 dni bez obsługi od 3 do 6 dni Standard dobowa (1) Non-Stop Opłata dobowa (2) Rezerwa dobowa (3)

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza

Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin. ogłasza Morska Stocznia Remontowa Gryfia S.A. ul. Ludowa 13, 71-700 Szczecin ogłasza rozpoczęcie przetargu w sprawie udzielenia zamówienia na świadczenie usług w zakresie przewozu pracowników z terenu stoczni

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. 2061 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie informacji podatkowych. Na podstawie art. 82 6, art. 82a 2 i art. 85 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.

Bardziej szczegółowo

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH

UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH UKŁAD ROZRUCHU SILNIKÓW SPALINOWYCH We współczesnych samochodach osobowych są stosowane wyłącznie rozruszniki elektryczne składające się z trzech zasadniczych podzespołów: silnika elektrycznego; mechanizmu

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59

WZÓR UMOWA Nr /2007. W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 WZÓR UMOWA Nr /2007 W dniu... 2007r. pomiędzy: Skarbem Państwa-Komendą Wojewódzką Policji zs. w Radomiu, ul. 11-go Listopada 37/59 reprezentowaną przez: przy kontrasygnacie Głównego Księgowego - zwaną

Bardziej szczegółowo

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu

refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Z a s a d y refundacji kosztów przejazdu i zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu Podstawa prawna: Art. 41 ust. 4b, art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A.

Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. Warunki Ubezpieczenia Grupowe ubezpieczenie na życie i dożycie dla Klientów Raiffeisen Bank Polska S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejsze Warunki Ubezpieczenia Grupowego ubezpieczenie na życie i dożycie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1

Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Regulamin Regulamin świadczenia usług prawnych drogą elektroniczną przez Kancelarię Doradcy Prawnego Monika Sobczyk - Moćkowska. 1 Podstawę prawną regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001,

UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, UMOWA (wzór) zawarta w dniu... w Płaskiej, pomiędzy: Gminą Płaska, Płaska 53, 16-326 Płaska, NIP 846-159-32-61, REGON 790671001, reprezentowaną przez Wójta Gminy Płaska Wiesława Gołaszewskiego zwaną w

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego

Dziennik Ustaw Nr Poz. 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Dziennik Ustaw Nr 87 5653 Poz. 825 825 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 kwietnia 2004 r. w sprawie obni enia stawek podatku akcyzowego Na podstawie art. 65 ust. 2, art. 69 ust. 5, art. 70

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO

REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO REGULAMIN KOSZTÓW PIŁKARSKIEGO SĄDU POLUBOWNEGO Na podstawie 17 ust. 4 Regulaminu Piłkarskiego Sądu Polubownego Polskiego Związku Piłki Nożnej, postanawia się co następuje: I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w...

UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... pomiędzy: WZÓR UMOWA NR... zawarta w dniu... 2010 roku w... SĄDEM REJONOWYM W ZDUOSKIEJ WOLI, 98-220 Zduoska Wola, ul. Żeromskiego 19, posiadającym NIP 829-10-54-239 reprezentowanym przez : 1. Damiana

Bardziej szczegółowo

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011

UMOWA NAJMU nr.../.../.../2011 UMOWA NAJMU nr..../.../.../2011 Umowa zawarta dnia...2011r. w Gorlicach pomiędzy: NIP: zwanym w treści umowy Najemcą, a P.H.U. Anmar ul. Biecka 23 A, 38-300 Gorlice NIP- 738-1 zwanym w treści umowy Wynajmującym

Bardziej szczegółowo

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Tom III OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przeglądów okresowych i napraw samochodów osobowych naleŝących do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.nasielsk.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej. Nasielsk: Dostawa na podstawie umowy leasingu finansowego fabrycznie nowego wyprodukowanego w 2011 roku 1szt. sprzętu medycznego - aparatu ultrasonograficznego. Numer ogłoszenia: 325940-2011; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.

SIGNAL IDUNA. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09. SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. 00-041 Warszawa, ul. Jasna 14/16a infolinia 022 50 56 508 SIT-0003/09.07 odmówiç wyp aty Êwiadczenia lub je zmniejszyç. 5. Je eli zrzeczenie si lub ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW KIEROWCY I PASA ERÓW POJAZDU MECHANICZNEGO 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejsze ogólne warunki majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: zrd.poznan.pl; bip.poznan.pl Poznań: Dostawa w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowej frezarki

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY. Umowa nr...

WZÓR UMOWY. Umowa nr... Załącznik nr 8 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa nr... zawarta w dniu... 2015 r. w... pomiędzy:..., reprezentowanym przez: zwanym dalej Zamawiającym, a... z siedzibą w..., (kod pocztowy) przy ul..., wpisaną do...,

Bardziej szczegółowo

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych;

37 Decyzja nr 127. 4) wp ywy z tytu u niewykorzystanych w terminie okre- Êlonym przez Rad Ministrów Êrodków niewygasajàcych; 2 DZIENNIK URZĘDOWY KG PSP str. 253 37 Decyzja nr 127 Komendanta G ównego Paƒstwowej Stra y Po arnej z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie zasad pobierania i gromadzenia Êrodków publicznych w Komendzie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Radomia

Prezydent Miasta Radomia Prezydent Miasta Radomia Ogłasza Konkurs ofert na najem części powierzchni holu w budynku Urzędu Miejskiego w Radomiu przy ul. Kilińskiego 30, z przeznaczeniem na punkt usług kserograficznych. Regulamin

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r.

Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 marca 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 19 1311 Poz. 234 234 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 marca 2001 r. w sprawie szczegó owych warunków prowadzenia dzia alnoêci w wolnych obszarach celnych i sk adach wolnoc owych,

Bardziej szczegółowo