WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A."

Transkrypt

1 WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW NAPRAWY SAMOCHODÓW LEASINGOWANYCH W EUROPEJSKIM FUNDUSZU LEASINGOWYM S.A. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem, zawiera z osobami fizycznymi, osobami prawnymi oraz jednostkami organizacyjnymi nie b dàcymi osobami prawnymi, zwanymi dalej Ubezpieczajàcymi, umowy ubezpieczenia kosztów naprawy samochodów, które sà u ytkowane na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy leasingobiorcà, a Europejskim Funduszem Leasingowym SA, zwanym dalej EFL Umow ubezpieczenia mo na zawrzeç na rzecz osoby trzeciej. 2. W razie zawarcia umowy ubezpieczenia na rzecz osoby trzeciej postanowienia niniejszych Warunków Ubezpieczenia stosuje si odpowiednio do osoby, na rzecz której zawarto umow Umowy ubezpieczenia mogà byç zawierane na uzgodnionych przez strony warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia. 2. Klauzule umowne uzgodnione przez strony w trybie okreêlonym w ust. 1 powinny byç sporzàdzone na piêmie i w pe nym brzmieniu do àczone do umowy, pod rygorem ich niewa noêci. DEFINICJE 4 Poj cia u ywane w dalszej cz Êci niniejszych Warunków Ubezpieczenia oznaczajà: 1) akcesoria wyposa enie pojazdu nie stanowiàce jego integralnej ca oêci, w szczególnoêci gaênica, apteczka samochodowa, trójkàt ostrzegawczy, lewarek, zestaw g oênomówiàcy do telefonu; cz Êci zamienne nie stanowià akcesoriów, 2) autoryzowana stacja obs ugi (ASO) majàcy swojà siedzib w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii) punkt obs ugi i naprawy pojazdów, w aêciwy dla marki wpisanej w polisie, posiadajàcy zgod producenta lub importera pojazdów tej marki na ich serwisowanie wykonywanie napraw, 3) awaria nag e i nieprzewidziane uszkodzenie lub zespo u pojazdu, powodujàce nag e przerwanie jego funkcji lub unieruchomienie pojazdu; za awari nie uznaje si uszkodzeƒ wynikajàcych z normalnego zu ycia w trakcie eksploatacji, 4) element lub zespó pojazdu elementy i zespo y wymienione w 7 ust. 2; jednoczeênie za element uznaje si cz Êç istniejàcà samodzielnie w dokumentacji naprawczej producenta i w wykazie cz Êci zamiennych, 5) gwarancja producenta gwarancja udzielona przez producenta, importera lub autoryzowanego dystrybutora, 6) kradzie dzia anie wyczerpujàce znamiona czynu okreêlonego w art. 278 k.k. (kradzie ), 279 k.k. (kradzie z w amaniem) i 280 k.k. (rozbój), 7) leasingobiorca podmiot, który zawar z EFL umow leasingu, której przedmiotem jest ubezpieczony pojazd, 8) lokaut zamkni cie zak adu przez w aêciciela, po àczone ze zwalnianiem pracowników, przeprowadzane dla zmuszenia ich do przyj cia gorszych warunków pracy lub ze wzgl du na strajk, 9) obs uga bie àca i okresowa dokonywanie oceny bie àcej staniu technicznego pojazdu, w szczególnoêci stanu bie nika opon, poziomu p ynów oraz badania techniczne i przeglàdy okresowe pojazdu wskazane przez producenta, 10) operator podmiot wskazany przez Ubezpieczyciela, któremu Ubezpieczony obowiàzany jest zg osiç zaistnienie zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 11) osoby trzecie wszystkie osoby pozostajàce poza stosunkiem ubezpieczeniowym, 12) podró jazda pojazdem w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii), poza okreêlonym w umowie miejscem zamieszkania Ubezpieczonego, 13) pojazd nie przekraczajàcy 7 lat w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia i z przebiegiem pojazdu od daty pierwszej rejestracji nie przekraczajàcym kilometrów, samochód osobowy, terenowy lub ci arowy o adownoêci do 2 ton, dopuszczony do ruchu na drogach publicznych, u ytkowany w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii), zaopatrzony w polskie numery rejestracyjne i wymieniony w polisie, z wy àczeniem: a) pojazdów poddanych przeróbkom bez zgody producenta, za wyjàtkiem przeróbek dla celów leasingu oraz przeróbek zwiàzanych z monta em instalacji gazowej, b) pojazdów z naruszonym lub niesprawnym licznikiem kilometrów, c) pojazdów zmontowanych poza wytwórnià (tzw. sk adaków), d) pojazdów przeznaczonych konstrukcyjnie do przewozu wi cej ni 9 osób àcznie z kierowcà (o liczbie przewo onych osób decydujà dane zawarte w dowodzie rejestracyjnym pojazdu), 14) strajk zbiorowe, dobrowolne wstrzymanie pracy przez pracowników na jakiê czas w jednym lub kilku zak adach, instytucjach, b dàce wyrazem protestu np. politycznego, ekonomicznego oraz àdaniem zmian, 15) szkoda awaria ubezpieczonegopojazdu, 16) terroryzm nielegalne akcje organizowane z pobudek ideologicznych lub politycznych, indywidualne lub grupowe, skierowane przeciwko osobom lub obiektom w celu wprowadzenia chaosu, zastraszenia ludnoêci i dezorganizacji ycia publicznego przy u yciu przemocy oraz skierowane przeciw spo eczeƒstwu z zamiarem jego KM/OW054/0410 1

2 zastraszenia dla osiàgni cia celów politycznych lub spo ecznych, 17) Ubezpieczajàcy: a) EFL w przypadku ubezpieczenia pojazdów nowoleasingowanych, b) Leasingobiorca w przypadku ubezpieczenia pojazdów stanowiàcych przedmiot leasingu w czynnych umowach leasingu, 18) Ubezpieczony leasingobiorca, który zawar lub na którego rzecz zosta a zawarta umowa ubezpieczenia kosztów naprawy samochodu leasingowanego w EFL, na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy Leasingobiorcà a EFL, 19) wartoêç pojazdu: a) wartoêç rynkowa pojazdu wartoêç ustalana przez Ubezpieczyciela na podstawie notowaƒ rynkowych cen brutto pojazdu danej marki i typu, z uwzgl dnieniem jego roku produkcji, okresu eksploatacji, wyposa enia, przebiegu i stanu technicznego; podstawà okreêlenia wartoêci pojazdu w ca ym okresie ubezpieczenia jest katalog Info-Ekspert Pojazdy Samochodowe WartoÊci rynkowe lub katalog Eurotax, b) wartoêç pojazdu fabrycznie nowego cena brutto pojazdu zakupionego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynikajàca z faktury zakupu, c) wartoêç wynikajàca z faktury zakupu cena brutto pojazdu widniejàca na fakturze zakupu pojazdu, który ma byç u ytkowany na podstawie umowy leasingu zawartej pomi dzy Leasingobiorcà, a EFL; wartoêç ta jest ustalana przez uprawnionego rzeczoznawc EFL, 20) wiek pojazdu okres liczony od daty pierwszej rejestracji pojazdu dokonanej w roku jego produkcji do dnia zawarcia umowy ubezpieczenia; je eli data pierwszej rejestracji nie jest znana lub pierwsza rejestracja nastàpi a po roku produkcji, to wiek pojazdu liczony jest od 31 grudnia roku produkcji pojazdu, 21) w aêciciel pojazdu EFL, 22) wypadek zdarzenie powodujàce wystàpienie szkody w czasie trwania odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela, 23) wyposa enie pojazdu instalacja gazowa i hybrydowa, sprz t i urzàdzenia niezb dne do utrzymania i u ywania pojazdu zgodnie z jego przeznaczeniem oraz zabezpieczenia przed kradzie à lub s u àce bezpieczeƒstwu jazdy, zamontowane przez producenta i typowe dla danego modelu pojazdu Do realizacji postanowieƒ niniejszych Warunków Ubezpieczenia w imieniu i na rachunek Ubezpieczyciela uprawniony jest Operator. 2. Do zakresu uprawnieƒ Operatora nale y: 1) weryfikacja wa noêci uprawnieƒ wynikajàcych z zawartych umów ubezpieczenia, 2) akceptowanie i rozliczanie napraw wykonywanych w ramach zawartych umów ubezpieczenia. PRZEDMIOT I ZAKRES UBEZPIECZENIA 6 1. Przedmiotem ubezpieczenia sà okreêlone w umowie pojazdy wraz z ich wyposa eniem. 2. Zakresem ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, obj te sà szkody powsta e w elementach lub zespo ach pojazdu obj tych ochronà ubezpieczeniowà na podstawie niniejszych Warunków Ubezpieczenia Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà pojazdy okreêlone w 4 pkt 13). 2. Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje, w zale noêci od wskazanego w polisie przez Ubezpieczonego wariantu ubezpieczenia, nast pujàce elementy i zespo y pojazdu: A. Silnik Wariant podstawowy A.1 Zespó dêwigni zaworów A.2 Popychacze hydrauliczne A.3 Zawory dolotowe A.4 Zawory wylotowe (oprócz przypadku wypalenia zaworów) A.5 Spr yny oraz prowadnice zaworów A.6 G owica cylindrów (oprócz p kni ç oraz usuwania osadu w glowego) A.7 Uszczelka g owicy cylindrów (z wyjàtkiem osadów) A.8 Drà ki popychaczy A.9 Wa rozrzàdu oraz popychacze A.10 Ko a z bate oraz aƒcuchy nap dowe (z wy àczeniem napinacza) A.11 Pompa oleju A.12 T oki oraz pierêcienie A.13 G adzie cylindrów A.14 Korbowody A.15 Sworznie t okowe oraz o yska A.16 Wa korbowy oraz o yska A.17 Kolektor dolotowy A.18 Ko o zamachowe oraz ko o pierêcieniowe A.19 Paski nap du rozrzàdu pod warunkiem, e by y wymieniane zgodnie z zaleceniami producenta. Wymagane udokumentowane potwierdzenie wymiany. B. Mechaniczna skrzynia biegów Wariant podstawowy B.1 Wewn trzne ko a z bate B.2 Piasty synchronizatorów B.3 Wybieraki suwakowe B.4 Wa y B.5 o yska oraz tuleje B.6 Przek adnia rozdzielcza C. Automatyczna skrzynia biegów Wariant podstawowy C.1 Wewn trzne wa y C.2 Ko a z bate C.3 Sprz g a C.4 TaÊmy hamulców C.5 Zawory sterownicze C.6 Regulator C.7 Pompa oleju C.8 o yska C.9 Tuleje C.10 Si ownik C.11 Tarcza sprz gajàca C.12 Przek adnia rozdzielcza 2 KM/OW054/0410

3 D. Mechanizm ró nicowy E. Przek adnia bezstopniowa Wariant podstawowy E.1 Wewn trzne sprz g a E.2 Przek adnie planetarne E.3 Przek adnie zwalniajàce E.4 Wa y E.5 Rozsuwane ko a pasowe E.6 Nap dy ci gien dociskowych E.7 Wewn trzne uszczelnienia E.8 Tuleje oraz o yska F. Przek adnia hydrokinetyczna Wariant podstawowy F.1 Uszkodzenie jakichkolwiek wewn trznych cz Êci mechanicznych G. Nap d tylny G.1 Pó osie nap dowe G.2 Zewn trzne wa y nap dowe tylnych kó G.3 Przeguby homokinetyczne G.4 Przeguby uniwersalne G.5 àczniki (bez os on gumowych) G.6 o yska kó tylnych nap dowych H. Nap d przedni Wariant podstawowy H.1 Pó osie nap dowe H.2 Przeguby homokinetyczne H.3 Przeguby uniwersalne H.4 àczniki (bez os on gumowych) H.5 o yska przednich kó nap dowych I. Uk ad ch odzenia silnika I.1 Pompa wodna I.2 Sprz g o wiskotyczne wentylatora I.3 Termostat I.4 Obudowa termostatu I.5 Ch odnica I.6 Ch odnica oleju I.7 Obudowa nagrzewnicy J. Uk ad hamulcowy D.1 Wewn trzne ko o talerzowe oraz z bnik D.2 Ko a z bate D.3 Wa y D.4 o yska oraz tuleje D.5 Podk adki i tulejki oporowe J.1 Pompa hamulcowa J.2 Hydrauliczne rozpieracze J.3 Korektor hamowania J.4 Uszczelniacze zacisków hamulcowych J.5 Zawór ograniczajàcy J.6 Urzàdzenie wspomagajàce K. Wa nap dowy K.1 Przeguby uniwersalne K.2 àczniki L. Zawieszenie L.1 Spr yny Êrubowe L.2 Górne i dolne wahacze L.3 Przeguby kuliste L.4 Zwrotnice L.5 Komory hydropneumatyczne L.6 Hydroelastyczne elementy spr yste M. Uk ad elektryczny M.1 Rozrusznik oraz elektromagnes, wraz z mechanizmem sprz gajàcym i kó kiem nap dowym M.2 Alternator M.3 Zespó diod M.4 Cewka M.5 Regulator napi cia M.6 Silniki wycieraczek M.7 Silniki spryskiwaczy przedniej szyby M.8 Silniki spryskiwaczy reflektorów oraz wycieraczki tylnej szyby M.9 Silniki elektryczne szyb bocznych M.10 Silniki okna dachowego M.11 Przyciski sterujàce szyb M.12 Przycisk sterujàcy okna dachowego M.13 Centralny zamek M.14 Silnik dmuchawy M.15 Przekaênik kierunkowskazów M.16 Aparat zap onowy M.17 Elektroniczny wzmacniacz zap onu M.18 Silnik wentylatora ch odnicy sterowany termostatycznie M.19 Sygna dêwi kowy M.20 Wielofunkcyjny prze àcznik na kolumnie kierownicy N. Sprz g o N.1 Tarcza poêrednia N.2 Tarcza dociskowa N.3 o ysko wyciskowe N.4 Zanieczyszczenie olejem (tylko tarcza poêrednia) N.5 Pompa i si ownik wysprz gnika O. Uk ad kierowniczy O.1 Z batka oraz z bnik przek adni kierowniczej (bez os on gumowych) O.2 Obudowa przek adni kierowniczej O.3 Zespó wspomagajàcy O.4 Z batka oraz pompa uk adu wspomagania O.5 Zbiornik p ynu w uk adzie wspomagania P. Uk ad zasilania P.1 Gaênik P.2 Mechaniczna bàdê elektryczna pompa paliwowa P.3 Automatyczne urzàdzenie rozruchowe P.4 Pompa przyêpieszajàca P.5 Czujnik poziomu paliwa w zbiorniku P.6 Uk ad wtrysku paliwa, z wy àczeniem wtryskiwaczy, Êwiec arowych, zap onowych KM/OW054/0410 3

4 R. Uk ad wtrysku paliwa R.1 Obudowa przepustnicy R.2 Przep ywomierz powietrza R.3 Zawór sterujàcy biegu ja owego R.4 Zawór rozruchowy R.5 Regulator podgrzewania R.6 Zawór odcinajàcy R.7 Potencjometr przepustnicy R.8 Akumulator ciênienia paliwa R.9 Regulator ciênienia R.10 Czujnik ciênienia w kolektorze dolotowym S. o yska kó S.1 o yska przednich i tylnych kó T. Sterowanie pracà silnika T.1 Modu sterujàcy silnika U. Uk ad ABS montowany fabrycznie U.1 Sterownik oraz czujniki ABS W. Klimatyzacja montowana fabrycznie W.1 Zespó spr arki uk adu klimatyzacji Y. Turbospr arka (montowana fabrycznie) Y.1 Zespó turbospr arki do adowujàcej Z. Nap d na dwie osie (ryzyko dodatkowe) 3. Pod warunkiem op acenia dodatkowej sk adki (zwy ka Z.1 Wszystkie elementy nap du na dwie osie sk adki podstawowej o 50%) ochronà ubezpieczeniowà mogà zostaç obj te pojazdy z nap dem na dwie osie (4x4). 8 Ochronà ubezpieczeniowà obj te sà szkody powsta e w granicach geograficznych Europy z wy àczeniem terytoriów paƒstw by ego ZSRR (nie dotyczy Litwy, otwy i Estonii). 9 Ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody powsta e wskutek winy umyêlnej lub ra àcego niedbalstwa Ubezpieczonego albo osób, z którymi Ubezpieczony pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym lub za które ponosi odpowiedzialnoêç, a tak e osób przez niego zatrudnionych Ochrona ubezpieczeniowa nie obejmuje szkód powsta ych w pojazdach: 1) u ytkowanych niezgodnie z ich przeznaczeniem, 2) w wyniku ich przecià ania (np. udzia u w rajdach samochodowych, wyêcigach, konkursach, jazdach szkoleniowych), 3) eksploatowanych jako ambulanse, pojazdy nale àce do policji, wojska, stra y po arnej lub stra y granicznej, 4) posiadajàcych niesprawny technicznie lub w jakikolwiek sposób zmodyfikowany licznik kilometrów (drogomierz). 2. Ponadto ochronà ubezpieczeniowà nie sà obj te szkody: 1) b dàce nast pstwem wypadku drogowego lub kolizji, 2) powsta e wskutek kradzie y pojazdu, jego cz Êci lub wyposa enia, 3) wynik e z uszkodzeƒ, które ujawni y si po dokonaniu naprawy pojazdu poza ASO, jeêli sà nast pstwem tych napraw, 4) powsta e wskutek zmian w oryginalnej konstrukcji pojazdu albo wbudowania obcych cz Êci i dodatków, które nie sà dopuszczone przez producenta, 5) wynik e z uszkodzeƒ powsta ych wskutek nieprzestrzegania przez Ubezpieczajàcego zaleceƒ zawartych w instrukcji obs ugi pojazdu, a tak e uszkodzeƒ b dàcych skutkiem zaniedbaƒ dokonywania przeglàdów okresowych pojazdu, 6) wynik e z normalnego zu ycia cz Êci pojazdu w trakcie eksploatacji, 7) wynik e z zaniedbania obowiàzku natychmiastowego zg oszenia dostrze onej usterki w ASO, to jest najdalej w ciàgu nast pnego dnia roboczego od dnia jej dostrze enia, 8) powsta e wskutek zastosowania niew aêciwego rodzaju paliwa, 9) b dàce nast pstwem oddzia ywania na pojazd czynników chemicznych lub mechanicznych, takich jak agresywne dzia anie Êrodowiska, uderzenia kamieni, wiru, piasku, 10) powsta e wskutek bezpoêredniego dzia ania si przyrody (huraganu, gradu, burzy, powodzi, trz sienia ziemi), 11) powsta e wskutek po aru lub wybuchu pochodzàcego z zewnàtrz pojazdu, 12) b dàce nast pstwem przekroczenia dopuszczalnego nacisku na osie i obcià enia pojazdu przyczepà o masie wi kszej ni dopuszczona przez producenta pojazdu, 13) które mogà byç usuni te w ramach gwarancji producenta udzielonej w odniesieniu do lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 3. Zakres ochrony ubezpieczeniowej nie obejmuje równie : 1) strat poêrednich wszelkiego rodzaju powsta ych wskutek awarii pojazdu zwiàzanych z brakiem mo liwoêci u ytkowania pojazdu w zwiàzku z naprawà awarii obj tej ubezpieczeniem, 2) czynnoêci obs ugowych zwiàzanych z eksploatacjà ubezpieczonego pojazdu, takich jak: a) przeglàdy okresowe oraz czynnoêci: kontrolne, diagnostyczne, pomiarowe, b) regulacje, strojenia, c) czyszczenie jakichkolwiek zespo ów i uk adów, w tym uk adu paliwowego i smarowania, d) wymiany filtrów, Êrodków smarujàcych lub p ynów eksploatacyjnych. 4. Ponadto z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà szkody powsta e wskutek: 1) dzia aƒ wojennych, stanu wojennego, stanu wyjàtkowego, zamieszek, rozruchów, niepokojów spo ecznych, trz sienia ziemi, strajków, lokautów oraz aktów terroryzmu i sabota u, a tak e konfiskaty, nacjonalizacji, przetrzymywania lub zarekwirowania mienia przez w adz, 2) dzia ania energii jàdrowej lub ska enia radioaktywnego, promieni laserowych i maserowych oraz pola magnetycznego i elektromagnetycznego. 4 KM/OW054/0410

5 5. Z zakresu ochrony ubezpieczeniowej wy àczone sà równie szkody: 1) b dàce nast pstwem u ytkowania pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem oraz spowodowane przez przewo ony adunek, 2) powsta e podczas u ywania pojazdu przez Ubezpieczonego lub uprawnionego kierowc jako narz dzia przest pstwa, 3) powsta e w czasie u ywania pojazdu w zwiàzku z obowiàzkowymi Êwiadczeniami na rzecz wojska lub innych podmiotów, a tak e powsta e w pojazdach uczestniczàcych w akcjach protestacyjnych i blokadach dróg, 4) powsta e w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku znajdowa si w stanie nietrzeêwoêci lub stanie wskazujàcym na spo ycie alkoholu, pod wp ywem narkotyków lub innych podobnie dzia ajàcych Êrodków, 5) powsta e w pojeêdzie, którego kierujàcy w chwili wypadku bez uzasadnionej przyczyny oddali si z miejsca wypadku. SPOSÓB ZAWIERANIA UMOWY UBEZPIECZENIA Zawarcie umowy ubezpieczenia potwierdza si polisà ubezpieczeniowà. 2. Polisa powinna zawieraç co najmniej nast pujàce dane: 1) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczajàcego, 2) imi i nazwisko (nazw ) oraz adres Ubezpieczonego, 3) przedmiot i zakres ubezpieczenia, 4) zakres terytorialny ubezpieczenia, 5) wybrany przez Ubezpieczonego wariant ubezpieczenia, 6) sum ubezpieczenia i sposób jej ustalenia, 7) okres ubezpieczenia. 3. Ubezpieczyciel mo e uzale niç zawarcie umowy ubezpieczenia od uzyskania dodatkowych informacji zwiàzanych z umowà. SUMA UBEZPIECZENIA Sum ubezpieczenia deklaruje Ubezpieczajàcy w wysokoêci równej wartoêci pojazdu w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 2. OkreÊlona w umowie suma ubezpieczenia odpowiada wartoêci pojazdu z uwzgl dnieniem podatku VAT Suma ubezpieczenia stanowi górnà granic odpowiedzialnoêci dla wszystkich wypadków w okresie ubezpieczenia. 2. Suma ubezpieczenia ulega ka dorazowemu zmniejszeniu o kwot wyp aconego odszkodowania, a do jej ca kowitego wyczerpania, w przypadku którego umowa ubezpieczenia si rozwiàzuje W umowie ubezpieczenia ustala si równie limit odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela w stosunku do jednego wypadku. 2. WysokoÊç limitu, o którym mowa w ust. 1, uzale niona jest od wyboru Ubezpieczonego i mo e wynosiç: lub z otych albo równowartoêç okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia. SPOSÓB USTALANIA I OP ACANIA SK ADKI UBEZPIECZENIOWEJ 15 Sk adka ubezpieczeniowa ustalana jest po dokonaniu oceny ryzyka WysokoÊç sk adki ubezpieczeniowej ustala si i pobiera w z otych polskich w zale noêci od pojemnoêci skokowej silnika, limitu odpowiedzialnoêci w stosunku do jednego wypadku oraz okresu ubezpieczenia. 2. Sk adk nale nà za ubezpieczenie oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adki podstawowej okreêlonej w taryfie obowiàzujàcej w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia zwy k, o której mowa w ust. 3, majàcà zastosowanie w stosunku do Ubezpieczonego. 3. Za obj cie ochronà ubezpieczeniowà pojazdu z nap dem na dwie osie Ubezpieczycielowi przys uguje 50% zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej) Je eli umowa ubezpieczenia ulega rozwiàzaniu przed up ywem koƒcowego terminu okreêlonego w polisie ubezpieczenia, Ubezpieczyciel dokonuje zwrotu sk adki za niewykorzystany okres ubezpieczenia, o ile w okresie ubezpieczenia nie zaistnia o zdarzenie, w zwiàzku z którym Ubezpieczyciel wyp aci lub zobowiàzany jest do wyp aty odszkodowania. 2. Sk adk za niewykorzystany okres ubezpieczenia rozlicza si za pe ne okresy miesi czne, przy czym miesiàc rozpocz ty traktuje si jako wykorzystany. 3. Zwrot sk adki dokonywany jest Ubezpieczajàcemu na wskazany przez niego rachunek. OKRES UBEZPIECZENIA I CZAS TRWANIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA Okres ubezpieczenia oznacza si w umowie ubezpieczenia. 2. W zale noêci od wyboru Ubezpieczonego umowa mo e zostaç zawarta na okres: 3, 6, 12, 24 lub 36 miesi cy, z zastrze eniem ust Umowy ubezpieczenia na okres 12 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 7 lat. 4. Umowy ubezpieczenia na okres 24 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 6 lat. 5. Umowy ubezpieczenia na okres 36 m-cy mogà byç zawierane wy àcznie w odniesieniu do pojazdów w wieku nie przekraczajàcym 5 lat OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela rozpoczyna si od dnia i godziny wskazanej w umowie jako poczàtek okresu ubezpieczenia, nie wczeêniej jednak ni w dniu nast pujàcym po dacie wygaêni cia gwarancji producenta, pod warunkiem e sk adka lub jej pierwsza rata zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy, z zastrze eniem postanowieƒ ust Je eli zap ata sk adki lub jej pierwszej raty zosta a odroczona w stosunku do poczàtku okresu ubezpieczenia, a Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialnoêç przed zap aceniem sk adki lub jej pierwszej raty, niezap acenie KM/OW054/0410 5

6 sk adki lub jej pierwszej raty w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela b dzie traktowane jako odstàpienie od umowy ubezpieczenia przez Ubezpieczyciela z up ywem dnia wyznaczonego w umowie jako termin p atnoêci sk adki lub jej pierwszej raty (o godzinie 0:00 dnia nast pujàcego po tym terminie), bez koniecznoêci sk adania odr bnego oêwiadczenia woli w tym zakresie. Postanowienie zdania poprzedzajàcego stanowi zawiadomienie Ubezpieczajàcego o odstàpieniu od umowy. 3. W odniesieniu do skutków prawnych niezap acenia kolejnej raty sk adki w terminie wyznaczonym przez Ubezpieczyciela odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust W przypadkach wskazanych w ust. 2 i 3, Ubezpieczyciel mo e cofnàç oêwiadczenie o odstàpieniu od umowy ubezpieczenia zawiadamiajàc o tym niezw ocznie Ubezpieczajàcego na piêmie. 5. Odstàpienie od umowy ubezpieczenia nie pozbawia Ubezpieczyciela prawa àdania zap aty sk adki proporcjonalnej do okresu ubezpieczenia, w którym udziela ochrony ubezpieczeniowej. 6. Ubezpieczyciel uprawniony jest do potràcenia z kwoty odszkodowania rat jeszcze nie wymagalnych. 7. W razie wyznaczenia terminu zap aty sk adki lub jej pierwszej raty przed poczàtkiem okresu ubezpieczenia, do skutków opóênienia w zap acie odpowiednie zastosowanie majà postanowienia ust Je eli zap ata dokonywana jest w formie przelewu bankowego lub przekazu pocztowego, za zap at uwa a si dzieƒ uznania rachunku Ubezpieczyciela odpowiednià kwotà. 9. Za zap at nie uwa a si zap aty kwoty ni szej ni wynikajàcej z umowy ubezpieczenia. 10. OdpowiedzialnoÊç Ubezpieczyciela koƒczy si z up ywem okresu ubezpieczenia lub z dniem rozwiàzania umowy ubezpieczenia, o którym mowa w Umowa ubezpieczenia rozwiàzuje si : 1) z dniem odstàpienia od umowy ubezpieczenia, 2) w przypadku niezap acenia sk adki z up ywem terminu p atnoêci sk adki, o którym mowa w 19 ust. 10, 3) z up ywem okresu ubezpieczenia, chyba e stosunek ubezpieczeniowy wygas przed tym terminem z innych przyczyn, 4) z chwilà wyczerpania sumy ubezpieczenia okreêlonej w polisie ubezpieczenia wskutek wyp aty odszkodowania (odszkodowaƒ), 5) z chwilà osiàgni cia przez pojazd wskazany w polisie ubezpieczenia przebiegu kilometrów od daty jego pierwszej rejestracji, przed up ywem danego okresu ubezpieczenia, 6) z chwilà przeniesienia w asnoêci (zbycia) pojazdu, chyba e przeniesienie w asnoêci pojazdu nast puje àcznie z przekazaniem uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, 7) w przypadku niedotrzymania terminów przeglàdów okresowych pojazdu, o których mowa w 25, 8) z chwilà stwierdzenia naruszenia licznika kilometrów (drogomierza). OBOWIÑZKI UBEZPIECZONEGO Ubezpieczony zobowiàzany jest udzieliç Ubezpieczycielowi odpowiedzi na pytania skierowane do niego w formie 6 pisemnej oraz podaç Ubezpieczycielowi wszystkie znane mu okolicznoêci istotne dla oceny ryzyka i ustalenia sk adki. Je eli Ubezpieczyciel zawar umow ubezpieczenia mimo braku odpowiedzi Ubezpieczonego na poszczególne pytania, pomini te okolicznoêci uwa a si za nieistotne. 2. Ubezpieczony zobowiàzany jest informowaç Ubezpieczyciela o zmianie adresu miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego W czasie trwania umowy ubezpieczenia Ubezpieczony zobowiàzany jest niezw ocznie zg aszaç Ubezpieczycielowi wszelkie zmiany okolicznoêci, które mogà mieç wp yw na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku, o które Ubezpieczyciel zapytywa na piêmie przed zawarciem umowy. 2. Je eli Ubezpieczony dzia a przez pe nomocnika, to obowiàzek okreêlony w ust. 1 cià y równie ma pe nomocniku i obejmuje tak e okolicznoêci znane pe nomocnikowi. 23 Je eli Ubezpieczony lub jego pe nomocnik poda do wiadomoêci Ubezpieczyciela niezgodne z prawdà informacje i okolicznoêci, o których mowa w 21, lub nie dope ni obowiàzku, o którym mowa w 22, Ubezpieczyciel jest wolny od odpowiedzialnoêci, chyba e okolicznoêci te nie majà wp ywu na zwi kszenie prawdopodobieƒstwa wypadku obj tego umowà Ubezpieczony zobowiàzany jest do usuni cia szczególnych zagro eƒ, których usuni cia zasadnie z uwagi na okolicznoêci móg domagaç si Ubezpieczyciel i domaga si ; za szczególne zagro enie uwa a si zw aszcza przyczyn zaistnia ej szkody. 2. Je eli Ubezpieczony nie wykona powy szego obowiàzku w terminie wskazanym przez Ubezpieczyciela, Ubezpieczyciel zwolniony jest z odpowiedzialnoêci za szkody powsta e po wyznaczonym terminie wskutek nieusuni cia wskazanego zagro enia, chyba e niewykonanie obowiàzku nie mia o wp ywu na powstanie lub rozmiar szkody. 25 W celu zachowania uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia, Ubezpieczony zobowiàzany jest do: 1) terminowego wykonywania przeglàdów okresowych pojazdu w ASO, zgodnie z zaleceniami producenta danej marki zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej pojazdu, jak równie z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia, 2) przechowywania oraz okazywania na àdanie Ubezpieczyciela w czasie trwania umowy ubezpieczenia dokumentów potwierdzajàcych zakres oraz fakt terminowego wykonania przeglàdów okresowych pojazdu, 3) natychmiastowego zg oszenia do ASO jakichkolwiek istotnych objawów nieprawid owego funkcjonowania pojazdu, 4) natychmiastowego zatrzymania pojazdu oraz post powania zgodnego z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi lub ksià ce gwarancyjnej, w razie zapalenia si na tablicy rozdzielczej którejkolwiek z kontrolek ostrzegawczych. KM/OW054/0410

7 26 1. Jedynymi akceptowanymi dowodami prawid owo wykonanego przeglàdu okresowego sà wpisy dokonane przez ASO w ksià ce gwarancyjnej pojazdu lub w przewidzianym do tego celu dokumencie dor czonym przez Ubezpieczyciela Ubezpieczonemu przy zawarciu umowy ubezpieczenia, jak równie dokumenty, o których mowa w 25 pkt 2). 2. W przypadku utracenia ksià ki gwarancyjnej, dokumentu dostarczonego przez Ubezpieczyciela lub dokumentów, o których mowa w 25 pkt 2), ci ar udowodnienia zakresu oraz faktu terminowego wykonania przeglàdów spoczywa na Ubezpieczajàcym. 3. Brak wykonania w ASO przeglàdów okresowych pojazdu zgodnie z zaleceniami zawartymi w instrukcji obs ugi, ksià ce gwarancyjnej lub z zaleceniami Ubezpieczyciela okreêlonymi na piêmie przy zawarciu umowy ubezpieczenia powoduje utrat uprawnieƒ wynikajàcych z umowy ubezpieczenia i brak odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela W razie zajêcia wypadku Ubezpieczony zobowiàzany jest u yç wszelkich dost pnych Êrodków w celu zmniejszenia szkody oraz zabezpieczenia bezpoêrednio zagro onego mienia przed szkodà. 2. Ponadto do obowiàzków Ubezpieczonego nale y: 1) niedokonywanie w pojeêdzie adnych zmian oraz nierozpoczynanie naprawy pojazdu bez uprzedniego uzyskania zgody Ubezpieczyciela, 2) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu najbli szego dnia roboczego, odstawienie pojazdu do ASO, 3) niezw ocznie, nie póêniej jednak ni w ciàgu 3 dni od daty powstania szkody, zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie telefonicznie, pod numerem wskazanym w umowie ubezpieczenia, 4) przekazanie Ubezpieczycielowi danych adresowych do korespondencji, by Ubezpieczyciel móg przes aç numer szkody oraz akceptacji, jak równie potwierdzenie uzgodnionego z Ubezpieczonym zakresu i kosztów naprawy Je eli Ubezpieczony umyêlnie lub z powodu ra àcego niedbalstwa nie wykona obowiàzku okreêlonego w 27 ust. 1, odszkodowanie nie nale y si. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w 27 ust. 2, Ubezpieczyciel mo e odmówiç wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, je eli mia o to wp yw na powstanie lub rozmiar szkody W razie wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà Ubezpieczony obowiàzany jest, przed podj ciem jakichkolwiek dzia aƒ we w asnym zakresie, skontaktowaç si telefonicznie z Operatorem i podaç: 1) imi i nazwisko, 2) miejsce wystàpienia zdarzenia obj tego ochronà ubezpieczeniowà, 3) numer i okres wa noêci polisy, 4) obowiàzujàcy dla polisy Ubezpieczonego wariant ubezpieczenia, 5) numer telefonu, pod którym mo na skontaktowaç si z Ubezpieczonym lub wskazanà przez niego osobà, 6) krótki opis zdarzenia. 2. W przypadku niedope nienia przez Ubezpieczonego obowiàzków wymienionych w ust. 1, Ubezpieczyciel odmawia wyp aty odszkodowania w ca oêci lub w cz Êci, w zale noêci od tego w jakim stopniu niedope nienie tych obowiàzków mia o wp yw na ustalenie przyczyny wypadku, okolicznoêci zdarzenia lub wysokoêci odszkodowania. SPOSÓB USTALENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI UBEZPIECZYCIELA I WYSOKOÂCI SZKODY Ubezpieczyciel wyp aca odszkodowanie na podstawie uznania roszczenia uprawnionego z umowy ubezpieczenia, w wyniku w asnych ustaleƒ dokonanych w post powaniu likwidacyjnym, zawartej z nim ugody lub prawomocnego orzeczenia sàdu. 2. Uprawniony z umowy ubezpieczenia zobowiàzany jest do udokumentowania zasadnoêci zg oszonego roszczenia Rozmiar szkody ustalany jest wed ug poniesionych przez Ubezpieczonego i uprzednio uzgodnionych z Ubezpieczycielem kosztów (cz Êci i robocizna) i sposobu naprawy pojazdu dokonanej przez ASO, wed ug: 1) norm czasowych operacji naprawczych okreêlonych przez producenta pojazdu, 2) cen cz Êci zamiennych i materia ów stosowanych przez ASO, 3) stawek za roboczogodzin stosowanych przez ASO. 2. Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do weryfikacji kosztów i sposobu naprawy pojazdu do poziomu uj tego w systemie Audatex, tzn. wed ug: 1) wykazu cen cz Êci zamiennych i materia ów zawartych w opisanym powy ej systemie, 2) Êredniej stawki za roboczogodzin ustalonej przez Ubezpieczyciela w oparciu o ceny us ug obowiàzujàcych na terenie dzia alnoêci ASO dokonujàcej naprawy pojazdu. 3. Koszty wymiany materia ów eksploatacyjnych, takich jak oleje, filtry oraz p yny, pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich wymiana (w ca oêci lub w cz Êci) jest niezb dna z powodu uszkodzenia lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 4. Koszty naprawy lub wymiany obudowy pokrywane sà wy àcznie w przypadku, gdy ich uszkodzenie nastàpi o w wyniku awarii lub zespo u pojazdu obj tego ochronà ubezpieczeniowà. 5. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów wynikajàcych z braku cz Êci zamiennych lub materia ów potrzebnych do przywrócenia stanu istniejàcego przed szkodà. 6. Przy ustalaniu rozmiaru szkody nie uwzgl dnia si kosztów zwiàzanych z dostarczeniem niezb dnych do naprawy pojazdu cz Êci lub materia ów w trybie ekspresowym, a tak e kosztów zwiàzanych z wykonaniem naprawy w trybie ekspresowym, w dni wolne od pracy oraz poza normalnymi godzinami pracy ASO Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo wstrzymania naprawy pojazdu do czasu dokonania bezpoêredniej weryfikacji szkody przez swojego przedstawiciela lub niezale nego rzeczoznawc. 2. W przypadkach spornych Ubezpieczyciel zastrzega sobie prawo do zbadania pojazdu, przekazania do oceny przez rzeczoznawc oraz wyznaczenia ASO majàcej wykonaç napraw. Zakres naprawy realizowanej w ramach zawartej umowy ubezpieczenia b dzie uzale niony od opinii wydanej przez rzeczoznawc powo anego przez Ubezpieczyciela. KM/OW054/0410 7

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NAST PSTW NIESZCZ ÂLIWYCH WYPADKÓW M ODZIE Y SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia majà zastosowanie do umów ubezpieczenia nast

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOMPLEKSOWEGO PRZEDSI BIORSTW OD WSZYSTKICH RYZYK POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA

Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA Link4 ROZSÑDNA ALTERNATYWA OC/PP OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ W RUCHU KRAJOWYM ORAZ PROGRAMU POMOCY UBEZPIECZONEMU W RAZIE WYPADKU I. Rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

SIGNAL IDUNA. Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Signal Iduna Polska Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje...

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI... 13. ROZDZIAŁ I USTALENIA WSTĘPNE... 13 I Definicje... SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE DO UMOWY UBEZPIECZENIA, ZAWARTEJ NA PODSTAWIE OWU MIENIA W SYSTEMIE SCALONYM GENERALI DLA SPÓŁDZIELCZOŚCI...................................... 5 Ochrona ubezpieczeniowa................................................

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW IMPREZY TURYSTYCZNEJ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA MF OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MOJA FIRMA SPIS TREÂCI: POSTANOWIENIA OGÓLNE...2 UMOWA UBEZPIECZENIA NA RZECZ OSOBY TRZECIEJ...2 DEFINICJE...2 UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNOÂCI CYWILNEJ Z TYTU U PROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r.

SIGNAL IDUNA WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD. www.euro26.pl. wa ne od dnia 1 maja 2006 r. SIGNAL IDUNA SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. WARUNKI UBEZPIECZENIA POSIADACZY KART EURO 26 WORLD www.euro26.pl wa ne od dnia 1 maja 2006 r. ZABIERZ T KSIÑ ECZK ZE SOBÑ - MO E SI PRZYDAå

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH Generali PRESTO SPIS TREÂCI ROZDZIA I POSTANOWIENIA WST PNE 3 Definicje 3 ROZDZIA II UBEZPIECZENIE MIENIA 4 II.1. Co jest przedmiotem ubezpieczenia?

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych szczegóły oferty 25 grudnia 2014 spis treêci rozdział numer co znajdziesz w rozdziale strony I. Postanowienia wst pne i definicje

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo