POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)"

Transkrypt

1 TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, zwanych dalej OWU AC i HCA, obowiàzujàcych od dnia 1 paêdziernika 24 roku Stawki i sk adki taryfowe okreêlone w niniejszej taryfie stosuje si do umów ubezpieczenia zawartych na okres roku (12 miesi cy). 2. Ubezpieczenie zawierane na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe) nie mo e zostaç zawarte na okres krótszy ni 15 dni. 3. Sk adka za ubezpieczenie krótkoterminowe obliczana jest na podstawie zamieszczonej poni szej tabeli frakcyjnej, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 4: Okres ubezpieczenia Do 15 dni Do jednego miesiàca Za ka dy nast pny miesiàc (miesiàc rozpocz ty liczony jest jako pe ny) Sk adka 1% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 17,5% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 15% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 4. W ubezpieczeniach flot pojazdów (powy ej 4 pojazdów), jak równie w ubezpieczeniach poszczególnych pojazdów nale àcych do floty zawieranych na okres krótszy ni dwanaêcie miesi cy, sk adk ustala si dzielàc sk adk za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia na 36, a nast pnie mno àc przez liczb dni przypadajàcych w danym okresie ubezpieczenia. 5. Sk adk z umowy ubezpieczenia ustala si i pobiera w z otych polskich, z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego Sk adka nale na za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. 2. W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych na okres 12 miesi cy dopuszcza si mo liwoêç roz o enia p atnoêci sk adki na 2 lub 4 raty, pod warunkiem i pierwsza rata zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. W razie roz o enia p atnoêci sk adki na dwie raty, ka dà z rat ustala si w wysokoêci 5% sk adki nale nej za ubezpieczenie. Termin p atnoêci drugiej raty wyznacza si najpóêniej na ostatni dzieƒ przed up ywem po owy okresu ubezpieczenia. 4. W razie roz o enia p atnoêci sk adki na cztery raty, ka dà z rat ustala si w wysokoêci 25% sk adki nale nej za ubezpieczenie. 5. W ubezpieczeniach flot pojazdów (powy ej 4 pojazdów) terminy p atnoêci sk adki oraz iloêç rat ustalane sà indywidualnie, jednak e roz o enie p atnoêci sk adki na wi cej ni 4 raty wymaga uzyskania pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) 4 1. WysokoÊç stawki taryfowej za ubezpieczenie pojazdu w zakresie ryzyk, o których mowa w 5 ust. 1 OWU, zwanym dalej zakresem autocasco, ustala si w procencie sumy ubezpieczenia na podstawie tabeli stawek stanowiàcej za àcznik nr 1 do niniejszej taryfy, w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Sk adk podstawowà dla zakresu autocasco oblicza si mno àc sum ubezpieczenia przez stawk taryfowà wynikajàcà z tabeli. KM/TS32/51 1

2 3. WysokoÊç stawki taryfowej za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko ustala si w procencie sumy ubezpieczenia na podstawie tabeli stawek stanowiàcej za àcznik nr 1 do niniejszej taryfy, w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla Ubezpieczonego ze wzgl du dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zasad okreêlonych poni ej: 1) sk adk podstawowà za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko oblicza si mno àc sum ubezpieczenia przez stawk taryfowà wynikajàcà z tabeli. 2) dla pojazdów wymienionych w za àczniku nr 2, sk adk podstawowà za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko oblicza si mno àc sum ubezpieczenia pojazdu przez sum stawki taryfowej oraz odpowiedniej stawki oznaczonej jako Kradzie II w za àczniku nr Sk adk nale nà za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) stanowi suma sk adek nale nych za zakres autocasco oraz ryzyko. Sk adki nale ne za zakres autocasco oraz ryzyko oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adek podstawowych wynikajàcych z 4 przys ugujàce ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 2. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zni ki i zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej): 1) w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udzia u w asnego w odniesieniu do szkód powsta ych wskutek zdarzeƒ, o których mowa w 5 ust. 1 OWU AC i HCA w wysokoêci 15% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia 4% zni ki, b) rezygnacj z ochrony ubezpieczeniowej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej 1% zni ki, c) ubezpieczenie przez osob fizycznà (wspó ma onka) drugiego samochodu osobowego w STU Ergo Hestia SA 5% zni ki, d) ubezpieczenie wi kszej liczby pojazdów: 59 sztuk: 5% zni ki, 13 sztuk: 1% zni ki, 316 sztuk: 15% zni ki, powy ej 6 sztuk: 2% zni ki, e) odstàpienie od pomniejszania odszkodowania o kwot odpowiadajàcà wartoêci zu ycia eksploatacyjnego cz Êci zakwalifikowanych do wymiany (wykupienie amortyzacji wariant serwisowy) okres eksploatacji do 3 lat (w àcznie) zwy ka 1%, okres eksploatacji powy ej 3 lat do 5 lat (w àcznie) zwy ka 2%, okres eksploatacji powy ej 5 lat do 7 lat (w àcznie) zwy ka 3%, okres eksploatacji powy ej 7 lat do 9 lat (w àcznie) zwy ka 45%, okres eksploatacji powy ej 9 lat zwy ka 6%, f) posiadanie prawa jazdy przez okres krótszy ni 3 lata 2% zwy ki, g) brak prawa jazdy 2% zwy ki, h) wiek posiadacza (Ubezpieczonego) pojazdu do 28 lat (w àcznie) 5% zwy ki, i) wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia 2% zwy ki, j) bezszkodowoêç/szkodowoêç wg tabeli bonusmalus, 2) w odniesieniu do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowejj o ryzyko za: a) zamontowanie w pojeêdzie satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów 2% zni ki, 3) w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko za: a) zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Hestia 7, Hestia 77, Hestia Biznes, Moja Firma oferowanego przez STU Ergo Hestia SA 2% zni ki, b) bezszkodowà kontynuacj ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA po 1 roku 5% zni ki, 2 latach 1% zni ki, 3 latach 15% zni ki, po 4 latach i wi cej 1% za ka dy kolejny rok, jednak àcznie nie wi cej ni 2%, c) zawarte w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenie OC ubezpieczanego pojazdu 1% zni ki, d) roz o enie p atnoêci sk adki na 2 raty 4% zwy ki, e) roz o enie p atnoêci sk adki na 4 raty 8% zwy ki, 3. Zni ek i zwy ek okreêlonych w ust. 2 pkt 1) ppkt c), f)g) nie stosuje si do ubezpieczeƒ pojazdów zarejestrowanych na podmioty gospodarcze lub s u àcych do wykonywania dzia alnoêci gospodarczej. 4. Zni ek i zwy ek, o których mowa w ust. 2, nie stosuje si przy zawieraniu ubezpieczeƒ krótkoterminowych oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicà. 5. Zwy ki okreêlonej w ust. 2 pkt 1) ppkt e) nie stosuje si do ubezpieczeƒ pojazdów z o onych poza macierzystà wytwórnià tzw. sk adaków. 6. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem wspó w asnoêci przy ustalaniu nale nej sk adki za ubezpieczenie uwzgl dnia si tylko zni ki lub zwy ki jednego ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy). 7. Zwy ki sk adki, o których mowa w ust. 2 pkt f)g), stosuje si tak e wtedy, gdy przynajmniej jeden ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy) spe nia kryterium wieku lub okresu posiadania prawa jazdy. 8. Minimalna wysokoêç sk adki po uwzgl dnieniu zni ek i zwy ek wymienionych w ust. 2, nie mo e byç mniejsza ni 3% sk adki podstawowej. 9. Zapisów ust. 8 nie stosuje si w przypadku bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA. 1. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczajàcego, który wczeêniej zrezygnowa z takiej ochrony, pobierana jest sk adka w wysokoêci 1% sk adki podstawowej, bez mo liwoêci stosowania innych zni ek, z okresem odpowiedzialnoêci do koƒca okresu na jaki zawarto podstawowà umow ubezpieczenia pojazdu. 2 KM/TS32/51

3 11. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na kraje by ego ZSRR poza zakres okreêlony w 7 ust. 1 OWU AC i HCA wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA oraz op acenia dodatkowej sk adki. 12. WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie pojazdów specjalnych, trolejbusów ustalana jest indywidualnie i zatwierdzana przez Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 13. Zastosowanie innych stawek ni okreêlone w niniejszej taryfie jest mo liwe wy àcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta w zakresie rozszerzonym o ryzyka dodatkowe, o których mowa w ust Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki sk adki (w % sk adki podstawowej) za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyka zwiàzane z: 1) uczestnictwem w rajdach, wyêcigach, treningach i konkursach 2) wykorzystywaniem pojazdu do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu 3) wykorzystywaniem pojazdu do nauki jazdy 4) zarobkowym wynajmowaniem pojazdu 5) wykorzystywaniem pojazdu do transportu towarów i adunków niebezpiecznych % zwy ki 3% Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy C116 C117 C118 C119 C12 3. Zwy ki, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 3) i 5) stosuje si wy àcznie w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco. 4. Zwy ki, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 4) stosuje si w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko. 5. W przypadku zawarcia umowy w zakresie rozszerzonym o ryzyka dodatkowe nie stosuje si zni ek i zwy ek, o których mowa w 5 z wy àczeniem zwy ek, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 3) ppkt d)e) WartoÊç przyj tego do ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego nie mo e przekroczyç 2% sumy ubezpieczenia i nie mo e byç wy sza ni 1 z. 2. Za ubezpieczenie wyposa enia dodatkowego pobiera si sk adk w nast pujàcej wysokoêci (w % wartoêci wyposa enia): od wartoêci wyposa enia do 5. z od wartoêci wyposa enia powy ej 5. z Symbol % wartoêci produktu wyposa enia i oznaczenie pozycji taryfy 1% C115 15% C Przy obliczaniu sk adki za ubezpieczenie wyposa enia dodatkowego nie stosuje si zni ek i zwy ek wynikajàcych z niniejszej taryfy, z wyjàtkiem zwy ek za roz o enie p atnoêci sk adki na raty Wprowadza si podzia kraju na strefy regionalne zgodnie z pocztowymi numerami adresowymi Poczty Polskiej, zwanymi dalej kodami. 2. Ustalenie strefy regionalnej nast puje poprzez porównanie kodu miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) z za àczonym do niniejszej taryfy wykazem kodów i odpowiadajàcych im stref (za àcznik nr 5 do taryfy). 3. Zastosowanie innej strefy regionalnej ni wynikajàca z niniejszej taryfy wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowoêci) ustala si indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) zgodnie z tabelà stanowiàcà za àcznik nr 3 do niniejszej taryfy. 2. Je eli pojazd jest przedmiotem wspó w asnoêci, okres przebiegu ubezpieczenia ustala si na podstawie uprawnieƒ tylko jednego ze wspó w aêcicieli. Przebieg ubezpieczenia tego pojazdu ma wp yw na uprawnienia wszystkich wspó w aêcicieli. 3. Poziom szkodowoêci w odniesieniu do osób i podmiotów ubezpieczajàcych 5 i wi cej pojazdów wyra a si ilorazem sumy wyp aconych w danym roku ubezpieczeniowym odszkodowaƒ wraz z rezerwami do wielkoêci przypisanej sk adki. Zasady jego ustalania okreêla za àcznik nr Uprawnienia z tytu u (bezszkodowego/szkodowego) przebiegu ubezpieczenia nabyte u innych Ubezpieczycieli (w tym zagranicznych) sà honorowane, pod warunkiem ich udokumentowania stosownym zaêwiadczeniem od poprzedniego Ubezpieczyciela. 5. Podstawà do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowêci (poziomu szkodowoêci) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pe ny rok (lata) poprzedzajàcy dat poczàtku odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia. 6. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obni ki sk adki, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia nie przekracza 24 miesi cy. 7. Posiadacz pojazdu zachowuje tak e uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia przekracza 24 miesiàce jednak nie przekracza 5 lat, je eli posiada co najmniej 5letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA lub 1letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie wy àcznie do umów ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE zawartych w odniesieniu do samochodów osobowych, osobowoci arowych, ci arowych o adownoêci do 2,5 tony oraz przyczep campingowych. 2. Sk adka taryfowa okreêlona w niniejszej taryfie dotyczy rozszerzenia ochrony ubezpieczenia kosztów udzielenia KM/TS32/51 3

4 natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE o Êwiadczenia dodatkowe, o których mowa w 16 OWU AC i HCA. 3. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o Êwiadczenia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel pobiera sk adk taryfowà w wysokoêci 1 z. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczenie pojazdów, których wartoêç jest wi ksza od wartoêci okreêlonej w pe nomocnictwach Dyrektorów Przedstawicielstw, mo e byç zawarte tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 2. Uzyskanie pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA wymagane jest do zawarcia ubezpieczenia: 1) pojazdów starszych ni 12 lat, z wyjàtkiem ubezpieczenia flot oraz za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 2) pojazdów uprzywilejowanych np.: pogotowie, stra po arna, policja, 3) pojazdów wyprodukowanych w krajach Ameryki Pó nocnej lub wyprodukowanych w innych krajach z przeznaczeniem do sprzeda y na rynkach krajów Ameryki Pó nocnej za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 4) pojazdów z o onych poza macierzystà wytwórnià tzw. sk adaków, za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 5) kabrioletów, 6) pojazdów wykorzystywanych do transportu towarów i adunków niebezpiecznych, 7) pojazdów posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne, 8) samobie nych maszyn i urzàdzeƒ, za wyjàtkiem ubezpieczeƒ kompleksowych i ubezpieczeƒ flot, 9) ciàgników rolniczych, za wyjàtkiem ubezpieczeƒ kompleksowych i ubezpieczeƒ flot W umowach ubezpieczenia zawieranych na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dla ryzyk zastrze onych do kompetencji Centrali Spó ki oraz w szczególnych okolicznoêciach majàcych wp yw na ocen ryzyka, stosowane sà stawki taryfowe uchwalane ka dorazowo przez Zarzàd STU Ergo Hestia SA lub ustalane przez pe nomocnika ustanowionego w tym zakresie uchwa à Zarzàdu Spó ki. 2. Zarzàd STU Ergo Hestia SA mo e wprowadziç na danym terenie inne stawki ni okreêlone w taryfie, jeêli zachodzi taka potrzeba ze wzgl dów finansowych lub akwizycyjnych. 13 Niniejsza taryfa sk adek wchodzi w ycie z dniem 1 paêdziernika 24 roku. 4 KM/TS32/51

5 Za àcznik nr 1 do Taryfy S adek AC Typ/wartoÊç pojazdów Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy Strefa Strefa I Strefa VII Strefa II Strefa regionalna Strefa III Strefa IV Strefa V Strefa VI pojazdy osobowe, ci arowoosobowe, terenowe, mikrobusy do 1 z od 1 1 z do 6 z powy ej 6 z kradzie II C11 C12 C13 12,4% 9,8% 1,4% 3,% 2,% 1 9,% 9,4% 2,6% 1,7% 9,5% 7,8% 8,2% 2,3% 1,5% 8,3% 6,8% 7,1% 2,% 1,3% 7,2% 6,% 6,3% 1,7% 1,1% 6,% 5,2% 5,5% 1,5% 5,4% 4,6% 4,9% 1,3% 4,7% 4,% 4,1% 1,1% samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 t C17 5,1% 2,4% 4,9% 2,2% 4,7% 2,% 4,6% 1,8% 4,4% 1,6% 4,2% 1,4% 4,% 1,2% 3,8% samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci powy ej 2,5 t C18 4,8% 1,8% 4,7% 1,6% 4,6% 1,4% 4,5% 1,2% 4,3% 4,1% 3,8%,8% 3,6%,7% ciàgniki siod owe i balastowe C19 3,8% 1,2% autobusy C11 2,4% pojazdy campingowe samochody C111 4,6% pojazdy campingowe przyczepy C111 3,% ciàgniki rolnicze C15 1,15%,5% przyczepy bez campingowych i naczepy wszystkie C16 2,3%,8% motocykle, motorowery, quady C113 12,% wózki inwalidzkie C14 2,3% 1. Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla pojazdów specjalnych C112 KM/TS32/51 5

6 Za àcznik nr 2 do Taryfy S adek AC WYKAZ POJAZDÓW PODWY SZONEGO RYZYKA KRADZIE Y obj tych dodatkowà stawkà za ryzyko KRADZIE II Za àcznik nr 3 do Taryfy Sk adek AC TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA BEZSZKODOWOÂCI/SZKODOWOÂCI dotyczy osób i podmiotów ubezpieczajàcych od 1 do 4 pojazdów 1. AUDI A4, A6, A8, S4, S6, S8 po 1996 roku 2. Honda CRV 3. BMW serii 5, 6, 7, 8, Z, X, M po 1996 roku 4. VW Sharan, Passat, Beetle 5. Seat Ibiza 6. Mercedes C, E, S, ML, AMG po Lexus 8. Jaguar 9. pojazdy produkcji amerykaƒskiej z wy àczeniem ChevroletDaewoo 1. terenowe okreêlone na podstawie miesi cznika Info Ekspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe 11. sportowe i modele coupe okreêlone na podstawie miesi cznika InfoEkspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe 12. Peugeot 26, 26CC, 37 CC 13. Fiat 126p 14. Polonez (FSO, Daewoo) Pe ne lata bez szkody i wi cej Klasa taryfowa Stawka w % sk adki podstawowej szkoda w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na i wi cej szkód w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na Uwaga: Po ka dym 12miesi cznym okresie bezszkodowego AC/KR nast puje przemieszczenie o jednà klas taryfowà w dó. Za àcznik nr 4 do Taryfy Sk adek AC ZASADY STOSOWANIA I OBLICZANIA ZNI EK/ZWY EK ZA PRZEBIEG UBEZPIECZENIA dotyczy osób i podmiotów ubezpieczajàcych 5 pojazdów i wi cej Przyk ad II Poziom szkodowoêci w poprzednim pe nym roku Zni ka + Zwy ka Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 25% 12% 25,1% 5% 1% 23% 5,1% 6% % 35% 1% 6,1% 7% +1% 5% 7,1% 8% +15% 8,1% 9% +2% 9,1% 1% % powy ej 1% +5% àcznie: minimum za 3 ostatnie pe ne lata, nie wi cej jednak ni 6% zni ki. W przypadku braku danych o poziomie szkodowoêci stosuje si zwy k w wysokoêci 3%. Przyk ad III Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 98% 52% 12% % % +5% +8% Przyk ad I Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka Przyk ad IV Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 18% b.d. % 62% +1% 75% +15% 14% 45% 1% 3% 5% 6 KM/TS32/51

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE - RODZINA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych przez Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl

POSTANOWIENIA OGÓLNE KM/OW020/0410. Hestia Kontakt 0 801 107 107 op ata za po àczenie równa jednostce taryfikacyjnej www.hestia.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r.

Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 12 grudnia 2002 r. Dziennik Ustaw Nr 229 14531 Poz. 1916 1916 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 12 grudnia 2002 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku od towarów i us ug oraz

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II UBEZPIECZENIE ŚRODKÓW TRANSPORTU Ubezpieczający: Ministerstwo Sprawiedliwości, Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa Przedmiot ubezpieczenia: 1.

Bardziej szczegółowo

Polisa nr 556000000000

Polisa nr 556000000000 SOPOCKIE TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ ERGO HESTIA SA ul. Hestii 1, 81-731 Sopot. Numer KRS 0000024812 Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. NIP 585-000-16-90.

Bardziej szczegółowo

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego

Umowy Dodatkowe. Przewodnik Ubezpieczonego Umowy Dodatkowe Przewodnik Ubezpieczonego Umowy dodatkowe sà uzupe nieniem umowy ubezpieczenia na ycie. Za cz sto niewielkà sk adk mo esz otrzymaç dodatkowà ochron. Dzi ki temu Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 135 9756 Poz. 1112 1112 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 24 sierpnia 2009 r. w sprawie przyznawania i wyp aty Êwiadczeƒ z Funduszu Gwarantowanych Âwiadczeƒ

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 97 7219 Poz. 802 802 USTAWA z dnia 22 maja 2009 r. o zmianie ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym

Bardziej szczegółowo

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS)

TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) TARYFA SKŁADEK ZA UBEZPIECZENIE AUTOCASCO STANDARD (ACS) 1 1. Niniejsza taryfa składek ma zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia Autocasco Standard

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITAŁOWYM MULTI PIN AEGON 2008 REGULAMIN FUNDUSZY REGULAMIN PORTFELA AKTYWNEJ ALOKACJI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM

Bardziej szczegółowo

Rolnik - Przedsiębiorca

Rolnik - Przedsiębiorca Rolnik - Przedsiębiorca Pojawiły się nowe zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i wymiaru składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) dotyczące rolników prowadzących dodatkową działalność

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r.

Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 23 marca 2004 r. Dziennik Ustaw Nr 84 5374 Poz. 777 777 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 23 marca 2004 r. w sprawie Êrodków specjalnych utworzonych zgodnie z przepisami o specjalnych strefach ekonomicznych Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Wprowadzenie do ubezpieczeƒ OC, AC i Minicasco Witaj M ody Kierowco, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wybra eê dobrà drog, by poczuç si bezpiecznie. Nasz serwis likwidacji szkód czuwa przez

Bardziej szczegółowo

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm. Rozliczenie podatników podatku dochodowego od osób prawnych uzyskujących przychody ze źródeł, z których dochód jest wolny od podatku oraz z innych źródeł Podstawa prawna: Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY. z dnia 25 stycznia 2002 r. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 25 stycznia 2002 r. w sprawie wysokości opłat za przeprowadzenie badań technicznych pojazdów. (Dz. U. z dnia 8 lutego 2002 r.) Na podstawie art. 84a ust. 1

Bardziej szczegółowo

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA

KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA KLAUZULA UBEZPIECZENIA KOSZTÓW OPIEKI NAD DZIEåMI LUB OSOBAMI NIESAMODZIELNYMI POLSKA 1 1. Ta klauzula rozszerza umow

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 23 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 224 17640 Poz. 1797 Na podstawie art. 111 ust. 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 54, poz. 535, z póên. zm. 2) ) zarzàdza si, co nast puje: 1. Rozporzàdzenie

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych POLSKA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity)

Szczegółowe zasady obliczania wysokości. i pobierania opłat giełdowych. (tekst jednolity) Załącznik do Uchwały Nr 1226/2015 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 grudnia 2015 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych

RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych RAPORT NR 13 z 2016r. Z PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA MIASTA ŁODZI oraz miejskich jednostek organizacyjnych dotyczący szkód powstałych w 2014r. i zgłoszonych w okresie 01.01.2014-31.03.2016r. Łódź, kwiecień

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 31 marca 2003 r. Dziennik Ustaw Nr 56 3690 Poz. 502 i 503 6. Posiedzeniu Rady przewodniczy Przewodniczàcy lub zast pca Przewodniczàcego. 7. 1. W sprawach nale àcych do jej zadaƒ Rada rozpatruje sprawy i podejmuje uchwa

Bardziej szczegółowo

odszkodowania i innych świadczeń:

odszkodowania i innych świadczeń: Aneks nr 1 do Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Pojazdów Mechanicznych od Utraty, Zniszczenia lub Uszkodzenia (Autocasco-Diler) należących do Klientów Indywidualnych oraz Małych i Średnich Przedsiębiorców,

Bardziej szczegółowo

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW

WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Warszawa, 10.02.2016 Piotr Truchan M: 609 244 093 piotr.truchan@trufinanse.pl WZÓR PORÓWNANIA OFERT DLA PRZYKŁADOWYCH BANKÓW Przyjęta wartość zabezpieczenia Kwota kredytu hipotecznego 540.000zł netto 540.000zł

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Dziennik Ustaw Nr 237 13670 Poz. 1654 1654 USTAWA z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 29 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4828 Poz. 923 923 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 29 wrzeênia 2000 r. w sprawie okreêlenia wzoru wniosku o ustalenie prawa do jednorazowego dodatku rodzinnego w 2000 r.

Bardziej szczegółowo

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej.

2. Promocja trwa w okresie od dnia 18 grudnia 2009 r. do dnia 31 maja 2011 r. na zasadach okreêlonych poni ej. regulamin Promocji DSL Sprinter. Promocja DSL Sprinter zwana dalej Promocjà, polega na: ) obni eniu op at instalacyjnych z tytu u Êwiadczenia us ugi Dost pu do Internetu DSL, zwanej dalej Us ugà Êwiadczonej

Bardziej szczegółowo

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r.

BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. BPSP-322-2/13 Warszawa, dnia 20 marca 2013 r. Do wszystkich Wykonawców: Numer sprawy: BPSP-322-2/13 Dotyczy: prowadzonego, w trybie przetargu nieograniczonego, postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina

UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG. z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina UCHWAŁA NR XXVIII/294/2013 RADY GMINY NOWY TARG z dnia 27 września 2013 r. w sprawie przyjęcia programu 4+ Liczna Rodzina Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.51 ust.1 z dnia 8 marca 1990 r. ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r.

UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU. z dnia 29 października 2012 r. UCHWAŁA NR XXVIII/210/2012 RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU z dnia 29 października 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 i art. 40

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia do części nr II Przedmiotem zamówienia w części nr II jest zawarcie następujących ubezpieczeń: Uocp Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej posiadacz pojazdów mechanicznych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i

Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i Strona znajduje się w archiwum. Przetarg nieograniczony na dostawę 35 stanowisk do skanowania i rozpoznawania tekstu (skanery i oprogramowanie ABBYY Fine Reader 7.0) wraz z serwisem i gwarancją Termin

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1)

USTAWA. z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Dziennik Ustaw Nr 125 9082 Poz. 1035 1035 USTAWA z dnia 1 lipca 2009 r. o agodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi biorców 1) Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa okreêla zasady:

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r.

USTAWA. z dnia 9 lipca 2003 r. Rozdzia I Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa reguluje zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez pracodawc b dàcego agencjà pracy tymczasowej oraz zasady kierowania 1608 USTAWA z dnia 9 lipca 2003

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SIWZ NR SIWZ Nr 280/2014/N/Zwoleń Strona 1 z 6 Wrocław, 03.12.2014 r. Do uczestników przetargu nieograniczonego na usługę kompleksowego ubezpieczenia Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Zwoleniu ODPOWIEDZI NA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r.

Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 5 lutego 2008 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1858 Poz. 175 i 176 175 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 5 lutego 2008 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie s u by funkcjonariuszy Stra y Granicznej w kontyngencie Stra y Granicznej

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych

ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Dziennik Ustaw Nr 50 4541 Poz. 398 398 ROZPORZÑDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorzàdowych Na podstawie art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008

Bardziej szczegółowo

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16)

Do: Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - wg rozdzielnika. ZAPYTANIA NR 1 (pytania od nr 1 do nr 16) Aneks nr 1 do SIWZ ZARZĄD DRÓG WOJEWÓDZKICH w GDAŃSKU 80-778 Gdańsk, ul. Mostowa 11A Sekretariat tel. (0 58) 320-20-28; tel. / fax. (0 58) 320-20-25; NIP 583-25-90-397; Regon: 191687276 Rachunek bankowy:

Bardziej szczegółowo

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku.

2) Drugim Roku Programu rozumie się przez to okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. REGULAMIN PROGRAMU OPCJI MENEDŻERSKICH W SPÓŁCE POD FIRMĄ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE W LATACH 2016-2018 1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie mowa o: 1) Akcjach rozumie się przez to

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Uchwała Nr XIII\54\2015 Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 26 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Uchwała Nr XIII\54\2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851

Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 Dziennik Ustaw Nr 89 5797 Poz. 850 i 851 2. Faktura wystawiana jest w trzech egzemplarzach. 3. Orygina faktury wraz z jednà kopià otrzymuje nabywca. 11. 1. Wniosek w sprawie zwrotu podatku przekazywany

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr. Tabela Opłat i Prowizji mleasing Sp. z o.o. (obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 r.) Lp. Czynność Opłata netto Uwagi Umowa 1. Zmiana terminów płatności w czasie 200 PLN

Bardziej szczegółowo

PZU Przyszłość Dziecka

PZU Przyszłość Dziecka PZU Przyszłość Dziecka 1 PZU PRZYSZŁOŚĆ DZIECKA - ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej osoby Kody ubezpieczenia podstawowego Indywidualne ubezpieczenie zaopatrzenia dzieci na życie dowolnej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Piłsudskiego 33, 33-200 Dąbrowa Tarnowska tel. (0-14 ) 642-31-78 Fax. (0-14) 642-24-78, e-mail: krda@praca.gov.pl Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5/2015 Powiatowej Rady Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. 1991 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 19 grudnia 2002 r. w sprawie wysokoêci oraz warunków ustalania nale noêci przys ugujàcych pracownikowi zatrudnionemu w paƒstwowej lub

Bardziej szczegółowo

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2

Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Za cznik nr 10 - Szczegó owy opis przedmiotu zamówienia dla Zadania nr 2 Znak sprawy:24 Zp/2013 Ubezpieczenie floty pojazdów Miejskie Wodoci gi i Kanalizacja Sp. z o.o w Ostrowcu wi tokrzyskim. Za enia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721

Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 Dziennik Ustaw Nr 151 12369 Poz. 1720 i 1721 3. Na wniosek pracownika pracodawca mo e wyraziç zgod na przejazd w podró y samochodem osobowym, motocyklem lub motorowerem nieb dàcym w asnoêcià pracodawcy.

Bardziej szczegółowo

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą

Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą Warunki Oferty PrOmOcyjnej usługi z ulgą 1. 1. Opis Oferty 1.1. Oferta Usługi z ulgą (dalej Oferta ), dostępna będzie w okresie od 16.12.2015 r. do odwołania, jednak nie dłużej niż do dnia 31.03.2016 r.

Bardziej szczegółowo

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh

odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh UBEZPIECZENIE ODPOWIEDZIALNO CI CYWILNEJ KURATORÓW S DOWYCH PREZENTACJA WST PNYCH OFERT 27 STYCZNIA 2014 odzimierz Pyszczek Warszawa - Marsh Za enia wst pne programu Ubezpieczaj cy: Ubezpieczeni: FUNDACJA

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku

Uchwała Nr.. /.../.. Rady Miasta Nowego Sącza z dnia.. listopada 2011 roku Projekt Uchwała Nr / / Rady Miasta Nowego Sącza z dnia listopada 2011 roku w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych Na podstawie art 18 ust 2 pkt 8 i art 40 ust 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 6 2009-03-06 10:45 Jaraczewo: Świadczenie usług transportowych i robót ziemnych w 2009 roku OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH REGULAMIN FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY KOSZTÓW STUDIÓW PODYPLOMOWYCH ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Na podstawie art. 42 a ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA z 6 2015-11-25 14:40 Jastrzębie-Zdrój: Kompleksowe ubezpieczenie dla Miasta Jastrzębie-Zdrój Numer ogłoszenia: 319352-2015; data zamieszczenia: 25.11.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO

WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO Załącznik Nr 1 do Regulaminu Udzielania Pomocy Materialnej o Charakterze Socjalnym stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Pomiechówek Nr XXXIX/219/09, z dn.28.10.2009r.. WNIOSEK O PRZYZNANIE

Bardziej szczegółowo

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r.

Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Sprawdź, jak obliczyć kwotę wolną od potrąceń w 2009 r. Autor: Iza Nowacka 16.11.2008. Portal finansowy IPO.pl Od 1 stycznia 2009 r. wzrośnie kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Będzie ona zróżnicowana

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. Dziennik Ustaw Nr 30 1289 Poz. 213 213 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA 1) z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów Na podstawie art. 36 ust. 14

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013

Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 Wyciąg z Umowy Generalnej Nr 3750/2013 zawartej w dniu 28 listopada 2013 r. w Gdańsku (uwzględniający zmiany do umowy wprowadzone w drodze aneksów do niej), pomiędzy: Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r.

Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW. z dnia 26 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 11 grudnia 2015 r. Poz. 3014 UCHWAŁA NR XIII/54/2015 RADY GMINY POLSKA CEREKIEW w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Dziennik Ustaw Nr 16 1954 Poz. 84 84 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ 1) z dnia 29 stycznia 2009 r. w sprawie wydawania zezwolenia na prac cudzoziemca Na podstawie art. 90 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

biuro@cloudtechnologies.pl www.cloudtechnologies.pl Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Warszawa, 11 kwietnia 2016 roku Projekty uchwał dla Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w sprawie przyjęcia porządku obrad Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA

Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Wprowadzenie do ubezpieczeƒ podró nych ZAGRANICA Witaj mi oêniku podró y, cieszymy si, e kupi eê nasze ubezpieczenie. Wiemy, e podczas swojej podró y chcesz si cieszyç wolnym czasem a bezpieczeƒstwo jest

Bardziej szczegółowo

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO

Część 1 Postanowienia wspólne. Część 2 Załącznik nr 2 do OWU Komunikacyjnych GoAuto - Ubezpieczenie pojazdów od uszkodzeń i kradzieży AUTOCASCO Gothaer Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. ul. Wołoska 22A, 02-675 Warszawa tel. 22 469 69 69 www.gothaer.pl Aneks nr 1/2015 do Ogólnych Warunków Ubezpieczeń Komunikacyjnych GoAuto zatwierdzonych Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach

UMOWA SPRZEDAŻY NR. 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego. AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES S.A. w Suwałkach Załącznik do Uchwały Nr 110/1326/2016 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 19 stycznia 2016 roku UMOWA SPRZEDAŻY NR 500 akcji stanowiących 36,85% kapitału zakładowego AGENCJI ROZWOJU REGIONALNEGO ARES

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych

ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeƒ komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia OdpowiedzialnoÊci Cywilnej Posiadaczy Pojazdów Mechanicznych w Ruchu zagranicznym Zielona Karta 05.11.2015

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce

Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce imię i nazwisko PESEL...,... miejscowość, data adres zamieszkania, telefon kontaktowy data rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy w Ostrołęce Powiatowy Urząd Pracy w Ostrołęce nazwa uprzednio ukończonej

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. Płoniawy Bramura, 3.11.2014 r. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu przetargowym na ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego. PYTANIA WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO Dotyczy: Postępowania

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509

Do Wykonawców. Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Do Wykonawców Wrocław, 23.10.2015 r. ZP/PN/71/2015/WOU/2509 Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne na zadanie pn.: Ubezpieczenie mienia Gminy Wrocław, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jednostek

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) PLAN RENTIERSKI O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Dobry Plan (OW-R-DPLN-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM

WARUNKI GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA YCIE DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM WARUNKI GRUPOWEGO NA YCIE Z UBEZPIECZENIOWYM FUNDUSZEM KAPITA OWYM DB GWARANCJA Z OTA ERA (KOD: WU/UFK/DB/I - 2010) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsze Warunki Grupowego Ubezpieczenia na ycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO Olsztyn

WALNE ZEBRANIE POLSKIEGO TOWARZYSTWA METEORYTOWEGO Olsztyn Uchwała 1 / 2011 Polskiego Towarzystwa Meteorytowego w sprawie przyjęcia sprawozdania z działalności Zarządu stowarzyszenia za rok 2010. Działając na podstawie 21 pkt 1 statutu Polskiego Towarzystwa Meteorytowego

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 3

Zapytanie ofertowe nr 3 I. ZAMAWIAJĄCY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH M. WAWRZONEK I SPÓŁKA s.c. ul. Kopernika 2 90-509 Łódź NIP: 727-104-57-16, REGON: 470944478 Zapytanie ofertowe nr 3 II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r.

USTAWA. z dnia 8 lipca 2005 r. 1396 USTAWA z dnia 8 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiàzkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, ustawy o dzia alnoêci ubezpieczeniowej

Bardziej szczegółowo

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg

1) prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksiąg Odpowiedzialność cywilna biur rachunkowych 1 Podstawa prawna Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Rozdział 8a Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych Art. 76a. 1. Usługowe prowadzenie ksiąg

Bardziej szczegółowo

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia

Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia Szczególne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych program FordUbezpieczenia 1. W programie pakietowych ubezpieczeń komunikacyjnych FordUbezpieczenia, zwanym dalej programem FordUbezpieczenia, określonym w

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej

Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 30 października 2014 r. w sprawie opłaty targowej DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO Gdańsk, dnia 19 listopada 2014 r. Poz. 3941 UCHWAŁA NR LVIII/1396/14 RADY MIASTA GDAŃSKA w sprawie opłaty targowej Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849)

... Podstawa prawna: Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849) ... Pieczęć nagłówkowa podatnika Numer Identyfikacji Podatkowej składającego deklarację... DN-1 DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI Załącznik nr 2 do uchwały Nr L/523/14 Rady Miejskiej Legnicy z dnia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku

Zarządzenie Nr 52/2015. Wójta Gminy Jemielno. z dnia 24 lipca 2015 roku Zarządzenie Nr 52/2015 Wójta Gminy Jemielno z dnia 24 lipca 2015 roku w sprawie: zasad ustalenia zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r.

Uchwała Nr XXVI/215/12 Rady Miejskiej w Tyczynie z dnia 16 listopada 2012 r. Uchwała Nr XXVI/215/12 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8, art.40 ust.1, art.41 ust.1, art.42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 7 listopada 2001 r. Dziennik Ustaw Nr 135 10543 Poz. 1518 1518 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 7 listopada 2001 r. w sprawie informacji, jakie powinien zawieraç wniosek o przyrzeczenie podpisania Umowy DOKE, oraz

Bardziej szczegółowo

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r.

WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. WSPRiTS/ZP/ 2 /2011 Warszawa, 12.01.2011 r. Dot.: przetargu nieograniczonego ogłoszonego w TED nr 2010/S 241-368416 z dnia: 07.12.2010 Usługi ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej oraz mienia WSPRiTS

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r.

Dziennik Ustaw Nr Poz. 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI. z dnia 8 wrzeênia 2000 r. Dziennik Ustaw Nr 82 4856 Poz. 932 932 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA SPRAW WEWN TRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 8 wrzeênia 2000 r. w sprawie warunków przejazdu policjantów oraz cz onków ich rodzin na koszt Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE ZASADY PRZYZNAWANIA REFUNDACJI CZĘŚCI KOSZTÓW PONIESIONYCH NA WYNAGRODZENIA, NAGRODY ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE SKIEROWANYCH BEZROBOTNYCH DO 30 ROKU ŻYCIA PRZEZ POWIATOWY URZĄD PRACY W JAWORZE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej

Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej ...... pieczęć firmowa wnioskodawcy (miejscowość i data) Powiatowy Urząd Pracy w Rawie Mazowieckiej WNIOSEK PRACODAWCY O PRZYZNANIE ŚRODKÓW Z KRAJOWEGO FUNDUSZU SZKOLENIOWEGO NA KSZTAŁCENIE USTAWICZNE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 221 17391 Elektronicznie podpisany przez Mariusz Lachowski Data: 2009.12.24 21:05:01 +01'00' Poz. 1740 ov.pl 1740 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW1) z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie.

USTAWA. z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. 539 USTAWA z dnia 26 kwietnia 2001 r. o rentach strukturalnych w rolnictwie. Rozdzia 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1. Ustawa okreêla: 1) warunki nabywania prawa do renty strukturalnej, 2) wysokoêç i zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY

UMOWA wzór część B PRZEDMIOT UMOWY Zał. nr 11b do SIWZ UMOWA wzór część B zawarta w dniu r. pomiędzy: Politechniką Gdańską, z siedzibą w Gdańsku, ul. G. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdańsk reprezentowaną przez: mgr inż. Marka Tłoka Kanclerza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku

Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń: Nowa Perspektywa i Kapitalna Przyszłość Ubezpieczenie w razie Śmierci wskutek Nieszczęśliwego Wypadku OGÓLNE WARUNKI DODATKOWEJ UMOWY UBEZPIECZENIA W RAZIE

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 9 grudnia 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 211 16442 Poz. 1630 1630 ROZPORZÑDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie okreêlenia stanowisk urz dniczych, wymaganych kwalifikacji zawodowych, stopni s u bowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r.

Regulamin programu Kredyt Hipoteczny Banku BPH. Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. Regulamin programu "Kredyt Hipoteczny Banku BPH Obowiązuje od dnia: 26.11.2014 r. 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Zakres Przedmiotowy Niniejszy Regulamin określa zasady ustalania warunków cenowych

Bardziej szczegółowo

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla

Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla Obowiązki przedsiębiorców prowadzących stacje demontażu Art. 21. Przedsiębiorca prowadzący stację demontażu powinien zapewniać bezpieczne dla środowiska i zdrowia ludzi przetwarzanie pojazdów wycofanych

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r.

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. Dziennik Ustaw Nr 54 4805 Poz. 443 443 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 31 marca 2009 r. w sprawie certyfikatów potwierdzajàcych spe nienie przez pojazd odpowiednich wymogów bezpieczeƒstwa

Bardziej szczegółowo