POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco)"

Transkrypt

1 TARYFA SK ADEK UBEZPIECZENIA POJAZDÓW MECHANICZNYCH OD UTRATY, ZNISZCZENIA LUB USZKODZENIA (AUTOCASCO) ORAZ KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY HESTIA CAR ASSISTANCE POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejsza taryfa ma zastosowanie do umów ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE zawieranych na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE, zwanych dalej OWU AC i HCA, obowiàzujàcych od dnia 1 paêdziernika 24 roku Stawki i sk adki taryfowe okreêlone w niniejszej taryfie stosuje si do umów ubezpieczenia zawartych na okres roku (12 miesi cy). 2. Ubezpieczenie zawierane na okres krótszy od roku (ubezpieczenie krótkoterminowe) nie mo e zostaç zawarte na okres krótszy ni 15 dni. 3. Sk adka za ubezpieczenie krótkoterminowe obliczana jest na podstawie zamieszczonej poni szej tabeli frakcyjnej, z zastrze eniem postanowieƒ ust. 4: Okres ubezpieczenia Do 15 dni Do jednego miesiàca Za ka dy nast pny miesiàc (miesiàc rozpocz ty liczony jest jako pe ny) Sk adka 1% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 17,5% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 15% sk adki podstawowej za 12miesi czny okres ubezpieczenia 4. W ubezpieczeniach flot pojazdów (powy ej 4 pojazdów), jak równie w ubezpieczeniach poszczególnych pojazdów nale àcych do floty zawieranych na okres krótszy ni dwanaêcie miesi cy, sk adk ustala si dzielàc sk adk za dwunastomiesi czny okres ubezpieczenia na 36, a nast pnie mno àc przez liczb dni przypadajàcych w danym okresie ubezpieczenia. 5. Sk adk z umowy ubezpieczenia ustala si i pobiera w z otych polskich, z zaokràgleniem w gór do pe nego z otego Sk adka nale na za ubezpieczenia pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) oraz kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE op acana jest jednorazowo w dniu zawarcia umowy. 2. W odniesieniu do umów ubezpieczenia zawieranych na okres 12 miesi cy dopuszcza si mo liwoêç roz o enia p atnoêci sk adki na 2 lub 4 raty, pod warunkiem i pierwsza rata zostanie zap acona w dniu zawarcia umowy ubezpieczenia. 3. W razie roz o enia p atnoêci sk adki na dwie raty, ka dà z rat ustala si w wysokoêci 5% sk adki nale nej za ubezpieczenie. Termin p atnoêci drugiej raty wyznacza si najpóêniej na ostatni dzieƒ przed up ywem po owy okresu ubezpieczenia. 4. W razie roz o enia p atnoêci sk adki na cztery raty, ka dà z rat ustala si w wysokoêci 25% sk adki nale nej za ubezpieczenie. 5. W ubezpieczeniach flot pojazdów (powy ej 4 pojazdów) terminy p atnoêci sk adki oraz iloêç rat ustalane sà indywidualnie, jednak e roz o enie p atnoêci sk adki na wi cej ni 4 raty wymaga uzyskania pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. Ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) 4 1. WysokoÊç stawki taryfowej za ubezpieczenie pojazdu w zakresie ryzyk, o których mowa w 5 ust. 1 OWU, zwanym dalej zakresem autocasco, ustala si w procencie sumy ubezpieczenia na podstawie tabeli stawek stanowiàcej za àcznik nr 1 do niniejszej taryfy, w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego. 2. Sk adk podstawowà dla zakresu autocasco oblicza si mno àc sum ubezpieczenia przez stawk taryfowà wynikajàcà z tabeli. KM/TS32/51 1

2 3. WysokoÊç stawki taryfowej za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko ustala si w procencie sumy ubezpieczenia na podstawie tabeli stawek stanowiàcej za àcznik nr 1 do niniejszej taryfy, w zale noêci od wartoêci i rodzaju pojazdu oraz strefy regionalnej w aêciwej dla Ubezpieczonego ze wzgl du dla miejsca zamieszkania lub siedziby Ubezpieczonego, z uwzgl dnieniem zasad okreêlonych poni ej: 1) sk adk podstawowà za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko oblicza si mno àc sum ubezpieczenia przez stawk taryfowà wynikajàcà z tabeli. 2) dla pojazdów wymienionych w za àczniku nr 2, sk adk podstawowà za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko oblicza si mno àc sum ubezpieczenia pojazdu przez sum stawki taryfowej oraz odpowiedniej stawki oznaczonej jako Kradzie II w za àczniku nr Sk adk nale nà za ubezpieczenie pojazdów mechanicznych od utraty, zniszczenia lub uszkodzenia (autocasco) stanowi suma sk adek nale nych za zakres autocasco oraz ryzyko. Sk adki nale ne za zakres autocasco oraz ryzyko oblicza si metodà iloczynowà stosujàc do sk adek podstawowych wynikajàcych z 4 przys ugujàce ubezpieczonemu zni ki i zwy ki. 2. Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zni ki i zwy ki w op acie sk adki (w % sk adki podstawowej): 1) w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco za: a) wprowadzenie do umowy ubezpieczenia udzia u w asnego w odniesieniu do szkód powsta ych wskutek zdarzeƒ, o których mowa w 5 ust. 1 OWU AC i HCA w wysokoêci 15% okreêlonej w umowie sumy ubezpieczenia 4% zni ki, b) rezygnacj z ochrony ubezpieczeniowej poza terenem Rzeczypospolitej Polskiej 1% zni ki, c) ubezpieczenie przez osob fizycznà (wspó ma onka) drugiego samochodu osobowego w STU Ergo Hestia SA 5% zni ki, d) ubezpieczenie wi kszej liczby pojazdów: 59 sztuk: 5% zni ki, 13 sztuk: 1% zni ki, 316 sztuk: 15% zni ki, powy ej 6 sztuk: 2% zni ki, e) odstàpienie od pomniejszania odszkodowania o kwot odpowiadajàcà wartoêci zu ycia eksploatacyjnego cz Êci zakwalifikowanych do wymiany (wykupienie amortyzacji wariant serwisowy) okres eksploatacji do 3 lat (w àcznie) zwy ka 1%, okres eksploatacji powy ej 3 lat do 5 lat (w àcznie) zwy ka 2%, okres eksploatacji powy ej 5 lat do 7 lat (w àcznie) zwy ka 3%, okres eksploatacji powy ej 7 lat do 9 lat (w àcznie) zwy ka 45%, okres eksploatacji powy ej 9 lat zwy ka 6%, f) posiadanie prawa jazdy przez okres krótszy ni 3 lata 2% zwy ki, g) brak prawa jazdy 2% zwy ki, h) wiek posiadacza (Ubezpieczonego) pojazdu do 28 lat (w àcznie) 5% zwy ki, i) wykupienie konsumpcji sumy ubezpieczenia 2% zwy ki, j) bezszkodowoêç/szkodowoêç wg tabeli bonusmalus, 2) w odniesieniu do rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowejj o ryzyko za: a) zamontowanie w pojeêdzie satelitarnego systemu alarmowania i lokalizacji pojazdów 2% zni ki, 3) w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko za: a) zawarcie ubezpieczenia w ramach pakietu Hestia 7, Hestia 77, Hestia Biznes, Moja Firma oferowanego przez STU Ergo Hestia SA 2% zni ki, b) bezszkodowà kontynuacj ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA po 1 roku 5% zni ki, 2 latach 1% zni ki, 3 latach 15% zni ki, po 4 latach i wi cej 1% za ka dy kolejny rok, jednak àcznie nie wi cej ni 2%, c) zawarte w STU Ergo Hestia SA ubezpieczenie OC ubezpieczanego pojazdu 1% zni ki, d) roz o enie p atnoêci sk adki na 2 raty 4% zwy ki, e) roz o enie p atnoêci sk adki na 4 raty 8% zwy ki, 3. Zni ek i zwy ek okreêlonych w ust. 2 pkt 1) ppkt c), f)g) nie stosuje si do ubezpieczeƒ pojazdów zarejestrowanych na podmioty gospodarcze lub s u àcych do wykonywania dzia alnoêci gospodarczej. 4. Zni ek i zwy ek, o których mowa w ust. 2, nie stosuje si przy zawieraniu ubezpieczeƒ krótkoterminowych oraz przy ubezpieczeniu pojazdów zarejestrowanych za granicà. 5. Zwy ki okreêlonej w ust. 2 pkt 1) ppkt e) nie stosuje si do ubezpieczeƒ pojazdów z o onych poza macierzystà wytwórnià tzw. sk adaków. 6. W przypadku pojazdów b dàcych przedmiotem wspó w asnoêci przy ustalaniu nale nej sk adki za ubezpieczenie uwzgl dnia si tylko zni ki lub zwy ki jednego ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy). 7. Zwy ki sk adki, o których mowa w ust. 2 pkt f)g), stosuje si tak e wtedy, gdy przynajmniej jeden ze wspó w aêcicieli (wspó posiadaczy) spe nia kryterium wieku lub okresu posiadania prawa jazdy. 8. Minimalna wysokoêç sk adki po uwzgl dnieniu zni ek i zwy ek wymienionych w ust. 2, nie mo e byç mniejsza ni 3% sk adki podstawowej. 9. Zapisów ust. 8 nie stosuje si w przypadku bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA. 1. W przypadku rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Ubezpieczajàcego, który wczeêniej zrezygnowa z takiej ochrony, pobierana jest sk adka w wysokoêci 1% sk adki podstawowej, bez mo liwoêci stosowania innych zni ek, z okresem odpowiedzialnoêci do koƒca okresu na jaki zawarto podstawowà umow ubezpieczenia pojazdu. 2 KM/TS32/51

3 11. Rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na kraje by ego ZSRR poza zakres okreêlony w 7 ust. 1 OWU AC i HCA wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA oraz op acenia dodatkowej sk adki. 12. WysokoÊç sk adki za ubezpieczenie pojazdów specjalnych, trolejbusów ustalana jest indywidualnie i zatwierdzana przez Biuro Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 13. Zastosowanie innych stawek ni okreêlone w niniejszej taryfie jest mo liwe wy àcznie po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Umowa ubezpieczenia mo e zostaç zawarta w zakresie rozszerzonym o ryzyka dodatkowe, o których mowa w ust Ubezpieczyciel stosuje nast pujàce zwy ki sk adki (w % sk adki podstawowej) za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej na ryzyka zwiàzane z: 1) uczestnictwem w rajdach, wyêcigach, treningach i konkursach 2) wykorzystywaniem pojazdu do jazd próbnych lub w charakterze rekwizytu 3) wykorzystywaniem pojazdu do nauki jazdy 4) zarobkowym wynajmowaniem pojazdu 5) wykorzystywaniem pojazdu do transportu towarów i adunków niebezpiecznych % zwy ki 3% Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy C116 C117 C118 C119 C12 3. Zwy ki, o których mowa w ust. 2 pkt 1), 3) i 5) stosuje si wy àcznie w odniesieniu do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco. 4. Zwy ki, o których mowa w ust. 2 pkt 2) i 4) stosuje si w odniesieniu zarówno do ubezpieczenia pojazdu w zakresie autocasco, jak i rozszerzenia ochrony ubezpieczeniowej o ryzyko. 5. W przypadku zawarcia umowy w zakresie rozszerzonym o ryzyka dodatkowe nie stosuje si zni ek i zwy ek, o których mowa w 5 z wy àczeniem zwy ek, o których mowa w 5 ust. 2 pkt 3) ppkt d)e) WartoÊç przyj tego do ubezpieczenia wyposa enia dodatkowego nie mo e przekroczyç 2% sumy ubezpieczenia i nie mo e byç wy sza ni 1 z. 2. Za ubezpieczenie wyposa enia dodatkowego pobiera si sk adk w nast pujàcej wysokoêci (w % wartoêci wyposa enia): od wartoêci wyposa enia do 5. z od wartoêci wyposa enia powy ej 5. z Symbol % wartoêci produktu wyposa enia i oznaczenie pozycji taryfy 1% C115 15% C Przy obliczaniu sk adki za ubezpieczenie wyposa enia dodatkowego nie stosuje si zni ek i zwy ek wynikajàcych z niniejszej taryfy, z wyjàtkiem zwy ek za roz o enie p atnoêci sk adki na raty Wprowadza si podzia kraju na strefy regionalne zgodnie z pocztowymi numerami adresowymi Poczty Polskiej, zwanymi dalej kodami. 2. Ustalenie strefy regionalnej nast puje poprzez porównanie kodu miejsca zamieszkania Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) z za àczonym do niniejszej taryfy wykazem kodów i odpowiadajàcych im stref (za àcznik nr 5 do taryfy). 3. Zastosowanie innej strefy regionalnej ni wynikajàca z niniejszej taryfy wymaga pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA Okres przebiegu ubezpieczenia (poziom szkodowoêci) ustala si indywidualnie dla ka dego Ubezpieczonego (w aêciciela pojazdu) zgodnie z tabelà stanowiàcà za àcznik nr 3 do niniejszej taryfy. 2. Je eli pojazd jest przedmiotem wspó w asnoêci, okres przebiegu ubezpieczenia ustala si na podstawie uprawnieƒ tylko jednego ze wspó w aêcicieli. Przebieg ubezpieczenia tego pojazdu ma wp yw na uprawnienia wszystkich wspó w aêcicieli. 3. Poziom szkodowoêci w odniesieniu do osób i podmiotów ubezpieczajàcych 5 i wi cej pojazdów wyra a si ilorazem sumy wyp aconych w danym roku ubezpieczeniowym odszkodowaƒ wraz z rezerwami do wielkoêci przypisanej sk adki. Zasady jego ustalania okreêla za àcznik nr Uprawnienia z tytu u (bezszkodowego/szkodowego) przebiegu ubezpieczenia nabyte u innych Ubezpieczycieli (w tym zagranicznych) sà honorowane, pod warunkiem ich udokumentowania stosownym zaêwiadczeniem od poprzedniego Ubezpieczyciela. 5. Podstawà do ustalenia faktycznego okresu bezszkodowêci (poziomu szkodowoêci) jest data powstania szkody (wypadku) oraz pe ny rok (lata) poprzedzajàcy dat poczàtku odpowiedzialnoêci Ubezpieczyciela z tytu u zawartej umowy ubezpieczenia. 6. Posiadacz pojazdu zachowuje uprawnienia do obni ki sk adki, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia nie przekracza 24 miesi cy. 7. Posiadacz pojazdu zachowuje tak e uprawnienia do obni ki sk adki z tytu u przebiegu ubezpieczenia, je eli okres przerwy w ciàg oêci ubezpieczenia przekracza 24 miesiàce jednak nie przekracza 5 lat, je eli posiada co najmniej 5letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia w STU Ergo Hestia SA lub 1letni bezszkodowy przebieg ubezpieczenia. Ubezpieczenie kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE 1 1. Niniejsza taryfa ma zastosowanie wy àcznie do umów ubezpieczenia kosztów udzielenia natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE zawartych w odniesieniu do samochodów osobowych, osobowoci arowych, ci arowych o adownoêci do 2,5 tony oraz przyczep campingowych. 2. Sk adka taryfowa okreêlona w niniejszej taryfie dotyczy rozszerzenia ochrony ubezpieczenia kosztów udzielenia KM/TS32/51 3

4 natychmiastowej pomocy HESTIA CAR ASSISTANCE o Êwiadczenia dodatkowe, o których mowa w 16 OWU AC i HCA. 3. Za rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej o Êwiadczenia dodatkowe, o których mowa w ust. 1 Ubezpieczyciel pobiera sk adk taryfowà w wysokoêci 1 z. POSTANOWIENIA KO COWE Ubezpieczenie pojazdów, których wartoêç jest wi ksza od wartoêci okreêlonej w pe nomocnictwach Dyrektorów Przedstawicielstw, mo e byç zawarte tylko po uzyskaniu pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA. 2. Uzyskanie pisemnej zgody Biura Ubezpieczeƒ Indywidualnych STU Ergo Hestia SA wymagane jest do zawarcia ubezpieczenia: 1) pojazdów starszych ni 12 lat, z wyjàtkiem ubezpieczenia flot oraz za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 2) pojazdów uprzywilejowanych np.: pogotowie, stra po arna, policja, 3) pojazdów wyprodukowanych w krajach Ameryki Pó nocnej lub wyprodukowanych w innych krajach z przeznaczeniem do sprzeda y na rynkach krajów Ameryki Pó nocnej za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 4) pojazdów z o onych poza macierzystà wytwórnià tzw. sk adaków, za wyjàtkiem bezszkodowej kontynuacji ubezpieczenia autocasco w STU Ergo Hestia SA na kolejny 12miesi czny okres ubezpieczenia, 5) kabrioletów, 6) pojazdów wykorzystywanych do transportu towarów i adunków niebezpiecznych, 7) pojazdów posiadajàcych zagraniczne tablice rejestracyjne, 8) samobie nych maszyn i urzàdzeƒ, za wyjàtkiem ubezpieczeƒ kompleksowych i ubezpieczeƒ flot, 9) ciàgników rolniczych, za wyjàtkiem ubezpieczeƒ kompleksowych i ubezpieczeƒ flot W umowach ubezpieczenia zawieranych na warunkach odbiegajàcych od postanowieƒ Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, dla ryzyk zastrze onych do kompetencji Centrali Spó ki oraz w szczególnych okolicznoêciach majàcych wp yw na ocen ryzyka, stosowane sà stawki taryfowe uchwalane ka dorazowo przez Zarzàd STU Ergo Hestia SA lub ustalane przez pe nomocnika ustanowionego w tym zakresie uchwa à Zarzàdu Spó ki. 2. Zarzàd STU Ergo Hestia SA mo e wprowadziç na danym terenie inne stawki ni okreêlone w taryfie, jeêli zachodzi taka potrzeba ze wzgl dów finansowych lub akwizycyjnych. 13 Niniejsza taryfa sk adek wchodzi w ycie z dniem 1 paêdziernika 24 roku. 4 KM/TS32/51

5 Za àcznik nr 1 do Taryfy S adek AC Typ/wartoÊç pojazdów Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy Strefa Strefa I Strefa VII Strefa II Strefa regionalna Strefa III Strefa IV Strefa V Strefa VI pojazdy osobowe, ci arowoosobowe, terenowe, mikrobusy do 1 z od 1 1 z do 6 z powy ej 6 z kradzie II C11 C12 C13 12,4% 9,8% 1,4% 3,% 2,% 1 9,% 9,4% 2,6% 1,7% 9,5% 7,8% 8,2% 2,3% 1,5% 8,3% 6,8% 7,1% 2,% 1,3% 7,2% 6,% 6,3% 1,7% 1,1% 6,% 5,2% 5,5% 1,5% 5,4% 4,6% 4,9% 1,3% 4,7% 4,% 4,1% 1,1% samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci do 2,5 t C17 5,1% 2,4% 4,9% 2,2% 4,7% 2,% 4,6% 1,8% 4,4% 1,6% 4,2% 1,4% 4,% 1,2% 3,8% samochody ci arowe i dostawcze o adownoêci powy ej 2,5 t C18 4,8% 1,8% 4,7% 1,6% 4,6% 1,4% 4,5% 1,2% 4,3% 4,1% 3,8%,8% 3,6%,7% ciàgniki siod owe i balastowe C19 3,8% 1,2% autobusy C11 2,4% pojazdy campingowe samochody C111 4,6% pojazdy campingowe przyczepy C111 3,% ciàgniki rolnicze C15 1,15%,5% przyczepy bez campingowych i naczepy wszystkie C16 2,3%,8% motocykle, motorowery, quady C113 12,% wózki inwalidzkie C14 2,3% 1. Symbol produktu i oznaczenie pozycji taryfy dla pojazdów specjalnych C112 KM/TS32/51 5

6 Za àcznik nr 2 do Taryfy S adek AC WYKAZ POJAZDÓW PODWY SZONEGO RYZYKA KRADZIE Y obj tych dodatkowà stawkà za ryzyko KRADZIE II Za àcznik nr 3 do Taryfy Sk adek AC TABELA PRZEBIEGU UBEZPIECZENIA BEZSZKODOWOÂCI/SZKODOWOÂCI dotyczy osób i podmiotów ubezpieczajàcych od 1 do 4 pojazdów 1. AUDI A4, A6, A8, S4, S6, S8 po 1996 roku 2. Honda CRV 3. BMW serii 5, 6, 7, 8, Z, X, M po 1996 roku 4. VW Sharan, Passat, Beetle 5. Seat Ibiza 6. Mercedes C, E, S, ML, AMG po Lexus 8. Jaguar 9. pojazdy produkcji amerykaƒskiej z wy àczeniem ChevroletDaewoo 1. terenowe okreêlone na podstawie miesi cznika Info Ekspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe 11. sportowe i modele coupe okreêlone na podstawie miesi cznika InfoEkspert Pojazdy samochodowe wartoêci rynkowe 12. Peugeot 26, 26CC, 37 CC 13. Fiat 126p 14. Polonez (FSO, Daewoo) Pe ne lata bez szkody i wi cej Klasa taryfowa Stawka w % sk adki podstawowej szkoda w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na i wi cej szkód w ostatnim roku powoduje zmian klasy taryfowej na Uwaga: Po ka dym 12miesi cznym okresie bezszkodowego AC/KR nast puje przemieszczenie o jednà klas taryfowà w dó. Za àcznik nr 4 do Taryfy Sk adek AC ZASADY STOSOWANIA I OBLICZANIA ZNI EK/ZWY EK ZA PRZEBIEG UBEZPIECZENIA dotyczy osób i podmiotów ubezpieczajàcych 5 pojazdów i wi cej Przyk ad II Poziom szkodowoêci w poprzednim pe nym roku Zni ka + Zwy ka Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 25% 12% 25,1% 5% 1% 23% 5,1% 6% % 35% 1% 6,1% 7% +1% 5% 7,1% 8% +15% 8,1% 9% +2% 9,1% 1% % powy ej 1% +5% àcznie: minimum za 3 ostatnie pe ne lata, nie wi cej jednak ni 6% zni ki. W przypadku braku danych o poziomie szkodowoêci stosuje si zwy k w wysokoêci 3%. Przyk ad III Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 98% 52% 12% % % +5% +8% Przyk ad I Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka Przyk ad IV Rok Poziom szkod. Zni ka/+ Zwy ka 18% b.d. % 62% +1% 75% +15% 14% 45% 1% 3% 5% 6 KM/TS32/51

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C

TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C TARYFA SK ADEK ZA UBEZPIECZENIE OC POSIADACZY POJAZDÓW MECHANICZNYCH ZA SZKODY POWSTA E W ZWIÑZKU Z RUCHEM TYCH POJAZDÓW SEGMENT C Na podstawie art. 18 ust. 1-2 w zwiàzku z art. 12 ust. 2 Ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW - AUTOCASCO

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych

JesteÊ na w aêciwej drodze. Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych JesteÊ na w aêciwej drodze Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Pakiet ubezpieczeƒ komunikacyjnych Commercial Union Direct Witamy w Commercial Union Direct Dzi kujemy za wybranie Commercial Union Direct.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA W CONCORDIA PAKIECIE CONCORDIA WINDYKATOR AGRO DZIA I ROZDZIA I POSTANOWIENIA OGÓLNE Przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia (czego dotyczà ogólne warunki ubezpieczenia)

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA KOSZTÓW UDZIELENIA NATYCHMIASTOWEJ POMOCY AUTO POMOC spis treêci: Twoja umowa ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE - LEW POMOCNIK I. Postanowienia ogólne.....................................................3 II. Przedmiot ubezpieczenia...................................................4

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia...

Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... Postanowienia ogólne... 3 Ubezpieczenia zawierane na podstawie odr bnych ogólnych warunków... 3 Definicje... 4 Przedmiot i zakres ubezpieczenia... 6 Koszty... 7 Wy àczenia odpowiedzialnoêci... 8 Suma ubezpieczenia...

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152

Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 Dziennik Ustaw Nr 124 8169 Poz. 1151 i 1152 11. Ubezpieczenia odpowiedzialnoêci cywilnej wszelkiego rodzaju, wynikajàcej z posiadania i u ytkowania statków powietrznych, àcznie z ubezpieczeniem odpowiedzialnoêci

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE LEW POMOCNIK Generali T.U. S.A. Warszawa, ul. Postępu 15B tel. (0-22) 543 05 00 fax (0-22) 543 08 99 Centrum Klienta: 0-801 343 343, (0-22) 543 0 543 www.generali.pl OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA GENERALI ASSISTANCE

Bardziej szczegółowo

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220)

O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną. Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) PLAN EMERYTALNY O ólne Warunki Ubezpieczenia na Życie z Ubezpieczeniowym Funduszem Kapitałowym ze Składką Re ularną Multiportfel Złoty Wiek (OW-R-ZWK-111220) POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie Ogólnych

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015)

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIENIA W GOSPODARSTWIE ROLNYM (21015) 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia mienia w gospodarstwie rolnym ( OWU ), Compensa Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS

GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS GRUPOWE UBEZPIECZENIE NA YCIE OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODSTAWOWEGO SPOKOJNA G OWA PLUS ROZDZIA I Postanowienia ogólne 1 Konstrukcja umowy oraz przedmiot regulacji ogólnych warunków ubezpieczenia 1.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA CONCORDIA PROFIT Szanowni Paƒstwo, Tworzàc ogólne warunki ubezpieczenia Concordia PROFIT do o yliêmy wszelkich staraƒ, aby ich

Bardziej szczegółowo

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance

Komunikacja Indywidualne. Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance. Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Assistance Komunikacja Indywidualne Ogólne warunki ubezpieczenia Car Assistance Artykuł 1 Postanowienia ogólne. Definicje 1. Niniejsze

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1)

USTAWA. z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) 1588 USTAWA z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA BIZNES & PODRÓ POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeƒ Ergo Hestia SA, zwane dalej Ubezpieczycielem,

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA PODRÓ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie ogólnych warunków ubezpieczenia PODRÓ ( OWU ), Polski Zwiàzek Motorowy Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna Insurance Group zwane

Bardziej szczegółowo

Warunki Imprez Turystycznych

Warunki Imprez Turystycznych 6. wydanie obowiàzuje od 05.01.2007 Warunki Imprez Turystycznych Szczegó owe warunki imprez turystycznych TUI Poland Sp. z o.o. z siedzibà w Warszawie przy ul. Wo oskiej 7 OGÓLNE WARUNKI SZANOWNI PA STWO,

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków Przyj te na mocy Uchwa y Zarzàdu SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó ka Akcyjna nr 10/Z/2008 z dnia 3 kwietnia 2008 r. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Nast pstw Nieszcz Êliwych Wypadków SPIS TREÂCI

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne 1 1. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, stosuje siê do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10

Postanowienia ogólne... 3 Definicje... 3 Warianty ubezpieczenia... 10 SPIS TREÂCI OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKA I BUDYNKÓW MIESZKALNYCH DOMOWNIK Postanowienia ogólne.................................................... 3 Definicje..............................................................

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA AUTOCASCO Przepisy ogólne. Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia autocasco zwane dalej owu, maj¹ zastosowanie do umów ubezpieczenia zawieranych pomiêdzy osobami fizycznymi,

Bardziej szczegółowo

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03

Rozdzia 1. Przepisy ogólne. brzmienie od 2010-04-03 brzmienie od 2010-04-03 Ustawa o ubezpieczeniach obowi zkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych [1] z dnia 22 maja 2003 r. (Dz.U. Nr 124, poz. 1152)

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco

Ubezpieczenie pojazdów Autocasco Taryfa składek Ubezpieczenie pojazdów Autocasco TARYFA SKŁADEK z tytułu ubezpieczeń pojazdów Autocasco 1 Postanowienia ogólne 2 Umowa ubezpieczenia 1. Działając na podstawie art. 18 ustawy z dnia 22 maja

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA SIGNAL IDUNA TRAVEL 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Na podstawie niniejszych Ogólnych Warunków Ubezpieczenia, zwanych dalej OWU, SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeƒ Spó

Bardziej szczegółowo

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny.

Na terytoriach innych paƒstw niniejszy Prospekt Emisyjny mo e byç traktowany wy àcznie jako materia informacyjny. Elektroniczna wersja Prospektu Emisyjnego Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Arka BZ WBK Fundusz Rynku NieruchomoÊci Specjalistyczny Fundusz Inwestycyjny Zamkni ty publikowana jest jedynie w celach informacyjnych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug Dziennik Ustaw Nr 97 6669 Poz. 969 i 970 prze adowywany na inny statek powietrzny, wykonuje si w pierwszym porcie, w którym nast puje za adunek baga u, je eli jest to port otwarty dla ruchu mi dzynarodowego,

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne

Taryfa. Auto & Przestrzeñ. Ubezpieczenie auto casco. Postanowienia ogólne UNIQA Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. 90-520 Łódź, ul. Gdańska 132 tel. 42 66 66 500 lub 801 597 597 centrala@uniqa.pl, www.uniqa.pl Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi KRS 0000001201, NIP 727-012-63-58

Bardziej szczegółowo