ZASTOSOWANIE ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKO METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZASTOSOWANIE ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKO METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI"

Transkrypt

1 Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z a c j a Katarzyna Hys 1 ZASTOSOWANIE ROZWINIĘCIA FUNKCJI JAKO METODY ZARZĄDZANIA POTENCJAŁEM LUDZKIM W ORGANIZACJI Wprowadzenie NiezaleŜnie od przyjętych kryteriów klasyfikacji (np.: cech demograficznych, geograficznych, czy teŝ psychograficznych), kaŝda jednostka gospodarcza czy teŝ instytucja moŝe korzystać (a jak nakazuje zdrowy rozsądek powinna) z metod oraz narzędzi wspierających jej skuteczność oraz efektywność działania. W metodologii zarządzania jakością funkcjonuje standardowy podział na klasyczne i nowe narzędzia zarządzania jakością oraz metody wspomagające te działania 2. Rozwinięcie funkcji jakości (ang. Quality Function Deployment QFD) jest zaliczane do metod wspomagających w dość szerokim spektrum działalność organizacji. Standardowo, za pomocą tej metody moŝna dokonać analizy dziewięciu obszarów aktywności przedsiębiorstwa, a mianowicie: identyfikacji wymagań klientów, waŝności tych wymagań, identyfikacji wymagań technicznych, obszarów zaleŝności pomiędzy wymaganiami klienta i parametrami technicznymi, oceny waŝności parametrów technicznych, zaleŝności pomiędzy parametrami technicznymi, oceny wyrobów konkurencyjnych, 1 Dr inŝ. Katarzyna Hys, adiunkt, Instytut Innowacyjności Procesów i Produktów, Wydział Zarządzania i InŜynierii Produkcji, Politechnika Opolska. 2 A. Hamrol, W. Mantura, Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa

2 docelowych wartości parametrów, wskaźnika technicznej trudności realizacji załoŝeń. W praktyce organizacyjnej rzadko wykorzystuje się jednak tak zdefiniowany, rozbudowany model QFD. Pracownicy dokonują analizy 5, 6, 7-elementowej, co wynikać moŝe bezpośrednio z potrzeb organizacji, czy teŝ jej wielu obiektywnych i subiektywnych ograniczeń z zakresu: dostępu i moŝliwości pozyskania rzeczywistych, wiarygodnych informacji, jak równieŝ z ograniczeń o charakterze zasobowym, a w szczególności finansowym i personalnym. NiezaleŜnie od zakresu stosowania metody QFD w przedsiębiorstwie, naleŝy zaznaczyć jej uniwersalny oraz uŝyteczny charakter. Analiza obszarów funkcjonowania organizacji w róŝnych kombinacjach występujących relacji, pozwala na uchwycenie związków, których w ferworze rutynowych obowiązków wykonywanych podczas codziennych czynności w pracy nie dostrzega się. Wykorzystanie rozwinięcia funkcji jakości Racjonalne gospodarowanie wymaga precyzyjnego zdefiniowania celu/celów podjętych działań w ramach przeprowadzanej analizy 3. Priorytetem w obszarze badań objętych metodą QFD jest pozyskanie wiedzy i informacji pozwalającej odkryć nieuświadomione pokłady potrzeb oraz ustalić zdefiniowane wymagania klienta. Wysiłki poniesione na pozyskanie tych informacji powinny zostać uwieńczone pozyskaniem moŝliwości opracowania przez specjalistów czynników warunkujących dostosowanie produktu do potrzeb klienta. W analizowanym przypadku podmiotem oceny będzie firma świadcząca usługi edukacyjne. Natomiast klient reprezentowany jest przez kierownictwo przedsiębiorstwa, które zainteresowane jest nieustannym doskonaleniem przez personel: wiedzy merytorycznej, rozwoju ukierunkowanego na rozwój osobowościowy, oraz na zdobywaniu doświadczeń. Działania te skierowane na rozwój pracowników mają na celu polepszenie: warunków pracy, bezpieczeństwa pracy, moŝliwości uczestnictwa w kreowaniu kultury organizacji, jakości pracy, moŝliwości samorozwoju realizacji potrzeb pracownika-człowieka (a przez efekt synergiczny rozwoju organizacji), moŝliwości awansu, satysfakcji z pracy. W długim okresie czasu natomiast działania te realizowane w sposób planowy oraz kompleksowy wywierają wpływ na efektywność działania organizacji. W ramach obszarów objętych procesem analizy zdefiniowane zostały, dla poszczególnych filarów, następujące czynniki: 1. Wymagania kierownictwa, w tym: profesjonalna infrastruktura techniczna (tj. wyposaŝenie sal wykładowych oraz laboratoriów komputerowych, specjalistycznych), 3 Metodyka stosowana w metodzie QFD została przedstawiona [w:] A.J. Lowe, QFD Tutorial, (http://www.webducate.net/qfd/).

3 kompetencje kadry prowadzącej szkolenia, kompetencje kadry prowadzącej obsługę marketingową, administracyjną, itp., kompleksowe zaplecze socjalne (moŝliwość zakwaterowania, wyŝywienia), elastyczność oferty edukacyjnej, marka firmy świadczącej usługi szkoleniowe, doświadczenia zdobyte we współpracy z daną jednostką szkoleniową, dogodne warunki finansowe (np. forma, terminy płatności), skuteczność szkoleń. 2. WaŜność wymagań kierownictwa. Na podstawie ustaleń zdefiniowano następującą hierarchię czynników: marka firmy świadczącej usługi szkoleniowe, doświadczenia zdobyte we współpracy z daną jednostką szkoleniową, skuteczność szkoleń, kompetencje kadry prowadzącej szkolenia, kompetencje kadry prowadzącej obsługę marketingową, administracyjną, itp., elastyczność oferty edukacyjnej, profesjonalna infrastruktura techniczna (tj. wyposaŝenie sal wykładowych oraz laboratoriów komputerowych, specjalistycznych), dogodne warunki finansowe (np. forma, terminy płatności), kompleksowe zaplecze socjalne (moŝliwość zakwaterowania, wyŝywienia). WaŜność tą określa się w skali punktowej. Przyjęta została skala pięciostopniowa, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, natomiast 5 najlepszą. 3. Zdefiniowano następujące parametry techniczne dla usługi edukacyjnej: liczba szkoleniowców, liczba sal wykładowych/laboratoriów, % uzyskujących kwalifikacje zawodowe w wyniku przygotowania do egzaminów (np. państwowych, branŝowych, zawodowych, itp.), % wykorzystania wiedzy i doświadczenia uzyskanego podczas szkolenia w warunkach rzeczywistych, liczba przeprowadzanych szkoleń przez daną firmę szkolącą, liczba reklamacji względem jednostki szkolącej. 4. ZaleŜności pomiędzy wymaganiami kierownictwa i parametrami technicznymi. W obszarze tym rozpatrywane są związki, zaleŝności oraz ich intensywność zawarta pomiędzy wymaganiami kierownictwa (faza I co?), a waŝnością tych wymagań (faza II jak?). Dokonuje się analizy na zasadzie: kaŝdy czynnik z kaŝdym. Uzyskane wartości zapisane zostały w formie graficznej, gdzie współczynnik zaleŝności (Z) oznacza relację: silną (9 punktów), umiarkowaną (3 punkty), słabą (1 punkt). 5. Oddziaływanie między parametrami procesu zostało określone za pomocą znaku + i wskazuje te obszary, w których występuje logiczne powiązanie. 29

4 6/7. Ocena wymagań kierownictwa oraz parametrów usługi edukacyjnej świadczonej przez wybraną jednostkę na tle firm konkurencyjnych Wymagania klientów Ocena waŝności liczba szkoleniowców liczba sal wykładowych % uzyskujących kwalifikacje % wykorzystania wiedzy liczba przeprowadzanych szkoleń liczba reklamacji Kierunek optymalizacji A B C marka firmy świadczącej usługi szkoleniowe doświadczenia zdobyte z współpracą z daną jednostką szkoleniową skuteczność szkoleń kompetencje kadry prowadzącej szkolenia kompetencje kadry prowadzącej obsługę marketingową, administracyjną, itp. elastyczność oferty edukacyjnej profesjonalna infrastruktura techniczna (tj. wyposaŝenie sal wykładowych oraz laboratoriów komputerowych, specjalistycznych) dogodne warunki finansowe (np. forma, terminy płatności) kompleksowe zaplecze socjalne WaŜność parametrów technicznych Znaczenie parametrów techn. (%) Rysunek 1. Formularz QFD dla usług edukacyjnych. 30

5 Po opracowaniu wymagań kierownictwa uzyskano parametry tworzące specyfikację usługi edukacyjnej. Dla uzyskania relatywnej informacji oraz w celu poszerzenia wiedzy z zakresu badanych obszarów wybrana jednostka edukacyjna została porównana z innymi będącymi jej konkurentami. Przyjęta została skala pięciostopniowa, gdzie 1 oznacza ocenę najgorszą, natomiast 5 najlepszą. Rozpatrywane w pracy zagadnienia oraz relacje ujęte zostały na rysunku 1. Do graficznej prezentacji analizy przypadku za pomocą metody QFD wykorzystano format opracowany przez B. Solińskiego w arkuszu kalkulacyjnym Microsoft Excel. Przedstawiono tam analizę dla poszczególnych faz domu jakości. Wykorzystano siedmioelementowy model, który pozwala na dokonanie szerokiej analizy opisywanego problemu, a jednocześnie sugeruje mnogość istniejących rozwiązań. W przykładzie pominięto szczegółowe dane liczbowe, poniewaŝ celem była prezentacja metodyki postępowania przy wykorzystaniu metody rozwinięcia funkcji. UŜyteczność stosowania metody QFD Przeprowadzenie procesu analitycznego za pomocą metody QFD jest zadaniem pracochłonnym. Niejednokrotnie wymaga podjęcia działań (i kosztów) dodatkowych, których celem jest pozyskanie danych dla poszczególnych obszarów podlegających ocenie (np. opracowanie ankiety, przeprowadzenie badań marketingowych w celu poznania oczekiwań i preferencji klientów, itp.). Mimo pewnych uciąŝliwości ujawniających się podczas stosowania QFD w warunkach rzeczywistych, wydaje się jednak, Ŝe szala przewagi przesuwa się w kierunku jej pozytywnych aspektów. Praktykujący z Quality Function Deployment wyliczają następujące jej walory: uniwersalność metody, moŝe być stosowana w róŝnych kontekstach, poszukiwanie rzeczywistych wymagań klientów w zakresie danej potrzeby, uwzględnienie wymagań klienta na etapie planowania oraz definiowania produktu, planowanie produktu staje się integralnym elementem planowania jakości, a w konsekwencji oznacza pozyskanie narzędzia wspomagającego poprawę jakości produktu, uzyskana wiedza pozwala na prowadzenie planowania kosztów jakości, umoŝliwienie przekształcania wymagań klientów na działania badawczorozwojowe w przedsiębiorstwie, umoŝliwienie prowadzenia działań benchmarkingu. Zakończenie Metoda QFD została zaprojektowana w taki sposób, Ŝe umoŝliwia skupienie się na potrzebach wyraŝanych przez rynek poprzez ustalenie aktualnych wartości postrzeganych przez klienta. Wydaje się zatem, iŝ metoda jest odpowiedzią na potrzeby postulowane przez organizacje, stanowi bowiem ideę pracy interdyscyplinarnej realizowanej przez zespoły specjalistów wykorzystujących matrycę zwaną Domem Jakości. Formularz ten umoŝliwia usystematyzowanie informacji, 31

6 wiedzy i doświadczeń klienta w celu podjęcia decyzji związanych z działaniem organizacji. Bibliografia 1. Akao Y., QFD: Past, Present and Future, International Symposium on QFD, Linkoping, Hamrol A., Mantura W., Zarządzanie jakością teoria i praktyka, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa Lowe A.J., QFD Tutorial, 2000 (http://www.webducate.net/qfd/). Abstrakt W opracowaniu przedstawiono zagadnienia dotyczące moŝliwości badania potrzeb klienta w sferze usług edukacyjnych. Zaproponowano wykorzystanie metody QFD (Rozwinięcie Funkcji Jakości) dla zobrazowania potrzeb klientów oraz zwrócono uwagę na korzyści wynikające z faktu stosowania tej metody. Application of Function Expansion as a Method of Human Potential Management in Organization The paper focuses on some selected problems, relating to the possibilities of client s requirements in the range of educational services. To illustrate the needs of clients, Quality Function Deployment method was used, thus drawing attention to all the advantages of its implementation. PhD in Engineering Katarzyna Hys, Lecturer, The Opole University of Technology. 32

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej

Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Poprawa zdolności zarządczych w urzędach administracji rządowej Zarządzanie jakością - wprowadzenie Dziękujemy za zapoznanie się z naszą prezentacją Program prezentacji Procesy - mapowanie Narzędzia zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego Małgorzata Tyrańska Jolanta Walas-Trębacz Akademia Ekonomiczna w Krakowie Możliwości wykorzystania strategicznej karty wyników w zarządzaniu zasobami ludzkimi na przykładzie przedsiębiorstwa ciepłowniczego

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości

PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości ISSN 1643-630X T. 16 (2) 2011 PRACE NAUKOWE Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości Koncepcja logistyczna w zarządzaniu Zarządzanie operacyjne, logistyka Redaktorzy naukowi Lucjan

Bardziej szczegółowo

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi

Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi Zeszyty Naukowe nr 679 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2005 Katedra Zarządzania Personelem Audyt personalny jako narzędzie wspierające zarządzanie zasobami ludzkimi 1. Wstęp Przyjmuje się, że audyt ułatwia

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja kwestie ogólne

Ewaluacja kwestie ogólne Ewaluacja kwestie ogólne Szkolenie dla pracowników Instytucji Zarządzającej Podstawami Wsparcia Wspólnoty, Krajowej Jednostki Oceny oraz komórek oceny w instytucjach zarządzających poszczególnymi programami

Bardziej szczegółowo

Przegląd zarządzania. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Urszula Balon. Piotr Kafel

Przegląd zarządzania. Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Urszula Balon. Piotr Kafel Zeszyty Naukowe nr 717 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 2006 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Piotr Kafel Katedra Zarządzania Jakością Przegląd zarządzania 1. Wstęp Seria norm ISO 9000 po raz

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej

Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej Grzegorz Zieliński * Małgorzata Krzeszewska ** Doskonalenie jakości usług poprzez wykorzystanie controllingu w obszarze logistyki w zakładach opieki zdrowotnej Wstęp Podmioty gospodarcze wszystkich branż

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM ORAZ BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Marzena WYLĘŻEK Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji

Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Planowanie strategiczne, jako narzędzie realizacji celów organizacji Szkolenie organizowane w ramach projektu Poprawa jakości zarządzania w administracji rządowej - Akademia Zarządzania Publicznego II

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI

DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Agata Szkiel Akademia Morska w Gdyni Dorota Jendza Uniwersytet Gdański DOSKONALENIE PROCESÓW MONITOROWANIA I POMIARÓW PRZEZ JEDNOSTKI INSPEKCYJNE NADZORUJĄCE BEZPIECZEŃSTWO ŻYWNOŚCI Nadrzędnym celem każdej

Bardziej szczegółowo

MARKETING PRZYSZŁOŚCI

MARKETING PRZYSZŁOŚCI UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI ZESZYTY NAUKOWE NR 596 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 56 MARKETING PRZYSZŁOŚCI TRENDY. STRATEGIE. INSTRUMENTY PARTNERSTWO I KOMUNIKACJA W REGIONIE SZCZECIN 2010 Rada Wydawnicza Urszula

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1.

Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym. Dzień 1. Zarządzanie procesami obsługi klienta w sektorze publicznym Dzień 1. Poznajmy się Przedstaw się, kończąc poniŝsze zdania: Nazywam się Zawodowo zajmuję się O zarządzaniu procesowym wiem Jeszcze nie wiecie

Bardziej szczegółowo

Streszczenie. 1. Organizacja Wytwarzająca Oprogramowanie w Gospodarce Opartej na Wiedzy

Streszczenie. 1. Organizacja Wytwarzająca Oprogramowanie w Gospodarce Opartej na Wiedzy Dr Karol Chrabański Śląska WyŜsza Szkoła Zarządzania im. Generała Jerzego Ziętka w Katowicach ul. Krasińskiego 2, Tel.: 603-977-445 e-mail: karol@omi4.net Model semantyczny interpretacji norm ISO serii

Bardziej szczegółowo

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH

ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH ZAPOTRZEBOWANIE SPOŁECZNOŚCI REGIONALNEJ NA PODNOSZENIE KOMPETENCJI INFORMATYCZNYCH Andrzej TUBIELEWICZ, Marcin FORKIEWICZ Streszczenie: Kreowanie regionalnego społeczeństwa informacyjnego, w którym informacja

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl

Analiza potrzeb. szkoleniowych w MŚP. www.marr.pl Analiza potrzeb szkoleniowych w MŚP www.marr.pl Publikacja sfinansowana ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie Leonardo da Vinci Publikacja odzwierciedla jedynie

Bardziej szczegółowo

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego

Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Anna Irena Szymańska Implementacja systemu TQM w podnoszeniu pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłowego Wstęp Współczesny rynek stawia przedsiębiorstwom coraz to nowe wyższe wymagania i sprawia,

Bardziej szczegółowo

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji

Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania potrzeb klienta i doskonalenia organizacji ZESZYTY NAUKOWE MAŁOPOLSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY EKONOMICZNEJ W TARNOWIE, T. 21, NR 2, GRUDZIEŃ 2012 Barbara Bobińska* Marketing i zarządzanie jakością w administracji publicznej... jako procesy identyfikowania

Bardziej szczegółowo

Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością

Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Katarzyna Szczepańska* Teoria zarządzania wartością w ujęciu praktyki zarządzania jakością Nadesłany: 10 lutego 2010 r. Zaakceptowany: 11 marca 2010 r.

Bardziej szczegółowo

Projekt procesu przeglądu zarządzania w grupie kapitałowej

Projekt procesu przeglądu zarządzania w grupie kapitałowej Hanna Gołaś Natalia Nowacka** Anna Mazur*** Projekt procesu przeglądu zarządzania w grupie kapitałowej Wstęp Przegląd zarządzania jest jednym z elementów znormalizowanego systemu zarządzania, za który

Bardziej szczegółowo

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA KOMUNIKAT Z BADAŃ

REKRUTACJA I SELEKCJA PRACOWNIKÓW W NARODOWYM FUNDUSZU ZDROWIA KOMUNIKAT Z BADAŃ Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 2/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e J a k ość Organi z

Bardziej szczegółowo

System zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008

System zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008 System zarządzania jakością zgodny z międzynarodowym standardem ISO 9001:2008 1. Dlaczego zarządzania jakością? To, Ŝe jakość produktów jest jednym z podstawowych wyróŝników pozycji ich producenta na rynku

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia jakości w analityce

Zagadnienia jakości w analityce Kierunki rozwoju chemii analitycznej Zagadnienia jakości w analityce oznaczanie coraz niŝszych stęŝeń w próbkach o złoŝonej matrycy przy bardzo małej objętości próbki Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH

PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH PRZEGLĄD MODELI OCEN EKSPLOATACYJNYCH SYSTEMÓW TECHNICZNYCH Andrzej LOSKA Streszczenie: Artykuł przedstawia przegląd ilościowych modeli ocen eksploatacyjnych w odniesieniu do systemów technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo