IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IP Instytucje Pośredniczące. Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS"

Transkrypt

1 Konsultacje dokumentu Działania informacyjno-promocyjne na rzecz projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej PO KL. Rekomendacje Krajowej Instytucji Wspomagającej dla Instytucji Pośredniczących I oraz II stopnia Uwagi Urzędu ego : Podmiot zgłaszający Numer uwagi Obecne brzmienie zapisu Lokalizacji zapisu rozdział, pkt/p-pkt, strona IP I stopnia Instytucje Pośredniczące I stopnia Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS oraz Punktów Informacyjnych PO KL Regionalne Informacyjne Grupy Robocze, składające się z przedstawicieli IP I i II stopnia Skróty i pojęcia uŝyte w dokumencie 2.4 Odbiorcy dokumentu 3.2 planowanie działań informacyjnopromocyjnych; diagnozowanie grup docelowych kampanii (str.16) Ogólne załoŝenia / Instytucje odpowiedzialne Propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie zmiany Stanowisko KIW IP Instytucje Pośredniczące Z uwagi na złoŝoność procesu realizacji PI i PWP, wymagającego zaangaŝowania takŝe innych podmiotów w szczególności ROEFS Regionalne Informacyjne Grupy Robocze, składające się z przedstawicieli IP I i II stopnia oraz Regionalnych Ośrodków EFS Taka nomenklatura jest powszechnie stosowana w dokumentach w ramach systemu realizacji PO KL oraz w SZOP PO KL Punkty informacyjne PO KL nie są samodzielnym podmiotem, lecz funkcjonują w ramach IP / IP2 Diagnoza jest wyraźnie zorientowana na konkretne osoby fizyczne (cechy demograficzne i psychofizyczne grupy), podczas gdy grupą docelową tzn. potencjalnymi projektodawcami PIiWP są klienci instytucjonalni osoby fizyczne tylko jako osoby reprezentujące określone organizacje Plan Komunikacji PO KL i wynikający z niego stan faktyczny Grupami docelowymi działań informacyjno-promocyjnych zaproponowanych w poradniku są, oprócz potencjalnych projektodawców, równieŝ potencjalni uŝytkownicy i odbiorcy rezultatów i produktu finalnego, formalni i nieformalni liderzy lokalni oraz pomysłodawcy. Do członków kaŝdej z tych grup powinien być kierowany komunikat celowany w zaleŝności od cech osobniczych charakterystycznych i wspólnych dla większości członków grupy.

2 Ze względu na specyfikę grup docelowych, wyróŝnimy dla naszych działań dwie podstawowe fazy: przedaplikacyjną i poaplikacyjną Komunikat kierowany do tej grupy docelowej nie moŝe być urzędową, suchą informacją, której większość treści stanowią długie nazwy własne (programów, funduszy, tytułów konkursów) przeplatane specyficzną terminologią z dokumentacji programowej na stronie powinna znaleźć miejsce regionalna baza dobrych i złych praktyk broszura powinien to być krótki materiał nie więcej niŝ 2-6 stron Narzędzie: doradztwo indywidualne przez pracowników IP/IPII Ogólne załoŝenia / Organizacja pracy Ogólne załoŝenia / Narzędzia Strony internetowe IP I i II stopnia pkt. j Materiały drukowane dotyczące konkursów Tabela nr 3 lp.1 Cały dokument uwaga ogólna. Ze względu na adresatów odbiorców naszych działań, wyróŝnimy dwie podstawowe fazy tych działań: Komunikat nt. projektów innowacyjnych i ponadnarodowych (zresztą podobnie jak i inne komunikaty dot. funduszy europejskich) nie moŝe być urzędową, suchą informacją na stronie powinna znaleźć miejsce regionalna baza dobrych praktyk Nie więcej niŝ 2-8 stron doradztwo indywidualne świadczone przez doradców kluczowych ROEFS? --- Wskazane rozróŝnienie faz nie do końca moŝna odnieść do specyfiki grup docelowych grupa docelowa nie zmienia się jako taka, tylko zmieniają się oczekiwania i potrzeby informacyjne poszczególnych podmiotów w ramach grupy docelowej Do Ŝadnej grupy docelowej nie naleŝy kierować takiego komunikatu opis moŝe sugerować, Ŝe są grupy odbiorców, do których naleŝy pisać w ten sposób. Promocja złych praktyk jest nawet na poziomie sformułowania trochę ryzykowna, poza tym w jaki sposób zdefiniować złą praktykę, a następnie na jakiej podstawie upubliczniać ewentualne nieprawidłowości w realizacji projektów? Techniczne moŝliwości nie przewidują raczej druku innego niŝ 1,2,4 strony, a następnie juŝ tylko poprzez wielokrotność 4 Pracownicy IP/IPII nie świadczą doradztwa indywidualnego Z dokumentu wynika, iŝ jedynym, a z pewnością najwaŝniejszym zadaniem IP/IP2 jest właśnie wdraŝanie PIiWP dokument sugeruje bardzo duŝą ilość działań promocyjnych, w tym poprzez media, co z kolei wymaga duŝych uzupełniono o wyjaśnienie (baza złych praktyk zawierałaby strategie ocenione negatywnie i niezwalidowane rezultaty w celu edukacyjnym) (poniewaŝ w praktyce niektórzy pracownicy IP / IP II stopnia doradzają potencjalnym wnioskodawcom na indywidualnych spotkaniach, zapis odpowiednio uzupełniono) Poradnik jest rekomendacjami, z których, jak to wyjaśniono w pkt. 2.5 Status dokumentu, moŝna/naleŝy korzystać w miarę potrzeb oraz w szczególności w zakresie i zgodnie z potencjałem dostępnym w danej instytucji. Dodatkowo dokument odnosi się

3 nakładów finansowych i osobowych nieproporcjonalnie do zasobów IP/IP2 oraz do działań promocyjnych dot. projektów standardowych. Zgadzamy się, co do konieczność wzmoŝenia działań promocyjnych w tym obszarze, ale jednocześnie trzeba podkreślić, iŝ autorzy dokumentu prawdopodobnie nie zdają sobie sprawy, Ŝe moŝliwości finansowe IP/IP2 nie są wystarczające, aby prowadzone były na taką skalę działania promujące wyłącznie PIiWP, wobec trwających konkursów na tzw. standardowe projekty. tylko do tego typu projektów, stąd zapewne wraŝenie nadmiaru zaproponowanych działań. Pokreślić jednocześnie naleŝy, Ŝe aktualny stan wdraŝania PI oraz PWP wskazuje na konieczność podjęcia dodatkowych oraz strategicznie przemyślanych kroków w tym obszarze.

4 Uwagi Regionalnego Ośrodka EFS w : Podmiot zgłaszający Numer uwagi Obecne brzmienie zapisu Lokalizacji zapisu rozdział, pkt/p-pkt, strona Propozycja zmiany zapisu Uzasadnienie zmiany Stanowisko KIW Stanowisko IZ 1 RóŜnorodność sama w sobie nie jest oczywiście aspektem negatywnym, niemniej jednak rolą KIW - jako instytucji wspierającej PI oraz PWP horyzontalnie jest podejmowanie inicjatyw mających na celu ujednolicanie podejścia w duchu propagowania dobrych praktyk oraz sprawdzonych form i narzędzi dla zwiększenia efektywności podejmowanych przez instytucje działań. 2 Ile czasu potrzeba, aby pomysły dojrzały? Jak ich działań to jeszcze wymaga? 3 uczestnicy z odpowiednim wyprzedzeniem powinni otrzymać materiały warsztatowe i zapoznać się z nimi, po to, aby podczas warsztatów nie dyskutować o podstawowych kwestii związanych z konkursami, Rozdział II pkt 2.2 Cel opracowania dokumentu strona nr 6 Rozdział III pkt 3.2 Planowanie działań informacyjnopromocyjnych Rys.2 Drzewo pytań strona nr 19 Rozdział III Planowanie działań informacyjnopromocyjnych pkt Warsztaty po ogłoszeniu konkursu str 39 RóŜnorodność sama w sobie nie jest oczywiście aspektem negatywnym, niemniej jednak rolą KIW - jako instytucji wspierającej PI oraz PWP horyzontalnie jest podejmowanie inicjatyw mających na celu ujednolicanie podejścia w duchu propagowania dobrych praktyk oraz sprawdzonych form i narzędzi dla zwiększenia efektywności podejmowanych przez instytucje działań. Ile czasu potrzeba, aby pomysły dojrzały? Jakich działań to jeszcze wymaga? uczestnicy z odpowiednim wyprzedzeniem powinni otrzymać materiały warsztatowe i zapoznać się z nimi, po to, aby podczas warsztatów nie dyskutować o podstawowych kwestiach związanych z konkursami, 4 Jednak z oczywistych powodów nie moŝna tych materiałów aktualizować, co sprawia, Ŝe cześć nakładu nierzadko w ogóle nie opuszcza magazynów. Rozdział III pkt Materiały drukowane dotyczące konkursów str 39 Jednak z oczywistych powodów nie moŝna tych materiałów aktualizować, co sprawia, Ŝe część nakładu nierzadko w ogóle nie opuszcza magazynów.

5 5 ogólna informacja na temat przyszłego sposobu finansowania i zarządzania projektem, o ile zostanie zakwalifikowany do realizacji. NaleŜy podać informację dotyczącą: płatności, wniosku o płatność, uzasadnienie wydatków, kontrole waŝne, aby ta informacja na tym etapie była podana w sposób lekki aczkolwiek realistyczny, tak, aby nie przestraszyć potencjalnych projektodawców, Rozdział III pkt Materiały drukowane dotyczące konkursów str 39 ogólna informacja na temat przyszłego sposobu finansowania i zarządzania projektem, o ile zostanie zakwalifikowany do realizacji. NaleŜy podać informację dotyczącą: płatności, wniosku o płatność, uzasadnienia wydatków, kontroli waŝne, aby ta informacja na tym etapie była podana w sposób lekki aczkolwiek realistyczny, tak, aby nie przestraszyć potencjalnych projektodawców, 6 W celu prowadzenia skutecznego monitoringu najwaŝniejszym elementem jest systematyczność po stronie IP I i II stopnia, jak, gdyŝ narzędzia, wskaźniki i źródła weryfikacji potwierdzające realizację działań informacyjno promocyjnych są w zasadzie precyzyjnie określone i zdefiniowane. Rozdział IV Monitoring i ewaluacja skuteczności działań informacyjnopromocyjnych na co zwrócić szczególną uwagę? str nr 48 W celu prowadzenia skutecznego monitoringu najwaŝniejszym elementem jest systematyczność po stronie IP I i II stopnia, gdyŝ narzędzia, wskaźniki i źródła weryfikacji potwierdzające realizację działań informacyjno promocyjnych są w zasadzie precyzyjnie określone i zdefiniowane. 7 Dlatego ewaluacja jest konieczna, a w połączeniu z monitoringiem, udzieli często brakującej odpowiedzi na pytanie, czy prowadzone działania informacyjno promocyjne były Rozdział IV Monitoring i ewaluacja skuteczności działań informacyjnopromocyjnych na co zwrócić szczególną uwagę? str nr 50 Dlatego ewaluacja jest konieczna, a w połączeniu z monitoringiem, udzieli często brakującej odpowiedzi na pytanie, czy prowadzone działania informacyjno promocyjne były skuteczne i czy przyczyniły się do osiągnięcia

6 skuteczne i czy przyczyniły się do osiągnięcia zakładnic celów - zwiększenia liczby dobrej jakości wniosków oraz realizowanych projektów. zakładanych celów - zwiększenia liczby dobrej jakości wniosków oraz realizowanych projektów.

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Przewodnik po kryteriach wyboru projektów (udzielania dofinansowania) w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 20 czerwca 2008 r. Spis treści: 1. Wstęp... 3 2. Klasyfikacja kryteriów wyboru

Bardziej szczegółowo

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL

Raport Końcowy. Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Badanie ewaluacyjne: Ocena realizacji zasady partnerstwa w ramach SPO RZL i PO KL Raport Końcowy Przygotowany dla Departamentu Zarządzania Europejskim Funduszem Społecznym Ministerstwo Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Program Operacyjny Kapitał Ludzki Krajowa Instytucja Wspomagająca Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa 2011 Wersja II poprawiona Autorzy: Marcin

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Program Operacyjny Pomoc Techniczna MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO Program Operacyjny Pomoc Techniczna Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Warszawa, 28 czerwca 2007 Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 1. Diagnoza

Bardziej szczegółowo

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r.

2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny dokument roboczy. Projekt dokumentu roboczego dot. ewaluacji ex-ante. Projekt z 7 lipca 2005 r. KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. POLITYKI REGIONALNEJ Rozwój tematyczny, oddziaływanie, ewaluacja, działania innowacyjne Ewaluacja i dodatkowość 2007-2013 Nowy okres programowania, Metodologiczny

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim

Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Badanie potencjału instytucji realizujących zadania Polityki Społecznej w województwie warmińsko-mazurskim Raport końcowy Zespół badawczy Anna Chrościcka Tomasz Płachecki Karolina Dymek Agnieszka Dobrzyńska

Bardziej szczegółowo

25 października 2013 roku.

25 października 2013 roku. Załącznik nr 3 - UWAGI do projektu Krajowego Ekonomii Społecznej Zgłaszane uwagi, postulaty, propozycje zebrane w trakcie konsultacji publicznych i uzgodnień międzyresortowych w okresie 17 września 25

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

Projekty innowacyjne

Projekty innowacyjne Program Operacyjny Kapitał Ludzki KRAJOWA INSTYTUCJA WSPOMAGAJĄCA Projekty innowacyjne Poradnik dla projektodawców PO KL (wersja robocza) Sierpień 2009 Spis treści Spis treści... 2 1. Projekt innowacyjny...

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH

CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH mgr Michał Skarzyński CZYNNIKI GENERUJĄCE WARTOŚĆ DODANĄ W REGIONALNYCH PROJEKTACH ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH 1. Wstęp Celem niniejszego opracowania jest omówienie czynników kreujących wartość dodaną w projektach

Bardziej szczegółowo

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk

Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy. Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Organizacja wydarzeń promocyjnych raport badawczy Autor raportu dr hab. Adam Grzegorczyk Warszawa 2011 1 WyŜsza Szkoła Promocji w Warszawie Instytut Public Relations Organizacja wydarzeń promocyjnych RAPORT

Bardziej szczegółowo

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ

ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ ETAPY REALIZACJI PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO - ZALECENIA KRAJOWEJ INSTYTUCJI WSPOMAGAJĄCEJ WARSZAWA, LISTOPAD 2011 WSTĘP Zalecenia zawierają wskazówki dotyczące obligatoryjnych etapów realizacji

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r.

Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu egzaminów zewnętrznych. Wrzesień 2009 r. Raport końcowy Ewaluacja wybranych zagadnień Działania 3.2 Rozwój systemu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Wrzesień 2009 r. Badanie ewaluacyjne współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Konferencja podsumowująca realizację grantu

Konferencja podsumowująca realizację grantu Konferencja podsumowująca realizację grantu Poprawa jakości wdrażania projektów innowacyjnych i współpracy ponadnarodowej w PO KL 2007-2013 poprzez wykorzystanie doświadczeń uzyskanych przy realizacji

Bardziej szczegółowo

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Opinia na temat Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dr Joanna Tyrowicz na zlecenie Fundacji Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych Spis treści: 1. Wstęp... 2 2. Ramy analizy... 2 Kierunki zmian... 3 Wyzwania

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt?

Jak przygotować dobry projekt? KONKURS OTWARTY NR 1/POKL/3.5/2012 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół Jak przygotować dobry projekt? zasady konkursu Instytucja Pośrednicząca II stopnia dla Priorytetu III PO KL Spotkania informacyjne

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010

Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Koncepcja Projektu Strategicznego Wsparcia Innowacyjnego Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego w Województwie Zachodniopomorskim na lata 2008-2010 Dokument został opracowany przez konsorcjum projektu Pro@CTIS

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo bez granic Partnership without borders

Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic Partnership without borders Partnerstwo bez granic / Partnership without borders Autorzy / Authors: Maciej Jamrozik, Maciej Zmysłowski Konsultacja / Consultation: Hanna Kądziela,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I

PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I PRZEWODNIK W ZAKRESIE PROMOCJI PROJEKTÓW FINANSOWANYCH W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA, 2007 2013 DLA BENEFICJENTÓW I INSTYTUCJI ZAANGAŻOWANYCH WE WDRAŻANIE PROGRAMU Warszawa, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju

Minister Infrastruktury i Rozwoju MIiR/H 2014-2020/( 5(01) )/ 02 /2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie wykorzystania środków pomocy technicznej na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i

Bardziej szczegółowo

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 dla rozwoju Polski Wschodniej Plan Komunikacji Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 Dokument zaktualizowany 11 czerwca 2014 r. Spis treści 1. Wprowadzenie... 4 2. Uwarunkowania planowanych

Bardziej szczegółowo

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń -----

Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- Ku współpracy trójsektorowej w Pile ----- Organizacja bezpłatnych szkoleń ----- W imieniu Stowarzyszenia Inicjatyw Społecznych EFFATA z Piły, zapraszam WSZYSTKICH CHĘTNICH na bezpłatne szkolenia z zakresu:

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Toruń 2013 CISTOR SPS

Toruń 2013 CISTOR SPS POŻYCZKI Z PORĘCZENIEM DLA EKONOMII SPOŁECZNEJ PORADNIK DLA UDZIELAJĄCYCH I UBIEGAJĄCYCH SIĘ O POŻYCZKI Toruń 2013 CISTOR SPS WPROWADZENIE WPROWADZENIE Spis treści WPROWADZENIE 2 Słowo wstępne 2 O projekcie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem

Zarządzanie projektem Zarządzanie projektem PROJEKT: NAJMNIEJSZA DAJĄCA SIĘ WYDZIELIĆ JEDNOSTKA STANOWIĄCA PRZEDMIOT POMOCY Narodowy Plan Rozwoju - słownik terminologiczny O wsparcie ze środków finansowych publicznych i wielu

Bardziej szczegółowo

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt

Kalisz. Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o. Pomysł na projekt Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI te m ek pr oj tu ni ki ys m SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/14(1)/04/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie informacji i promocji programów operacyjnych polityki spójności na lata 2014-2020 (ZATWIERDZAM) -/- Maria Wasiak Minister

Bardziej szczegółowo