Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Domowe sieci telekomunikacyjne. Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci"

Transkrypt

1 Domowe sieci telekomunikacyjne Kompleksowe systemy standardowego okablowania odporne na zmiany wymaga w przyszłoci

2 Spis treci Sieci domowe Kompleksowe systemy okablowania domu gotowe na przyszłe wymagania 1. WPROWADZENIE WARUNKI TECHNICZNE, WYMAGANIA OSOBISTE WYBÓR PRZYŁCZA INTERNETOWEGO WYBÓR OKABLOWANIA DOMOWEGO NAJWANIEJSZE KWESTIE PRZEGLD ALTERNATYWNEGO OKABLOWANIA GOTOWO NA WYZWANIA PRZYSZŁOCI DZIKI WŁACIWEMU OKABLOWANIU CZY BEZPRZEWODOWE SIECI LAN STANOWI ALTERNATYW? PODSUMOWANIE ZALECENIA... 8 Copyright 2003 Reichle & De-Massari AG (R&M). Wszelkie prawa zastrzeone. Przekazywanie i powielanie niniejszej publikacji lub jakiejkolwiek jej czci w jakimkolwiek celu i w jakiejkolwiek postaci, bez wyra nego, pisemnego upowanienia firmy Reichle & De Massari AG jest zabronione. Informacje zawarte w niniejszej publikacji mog by zmieniane bez obowizku wczeniejszego zawiadomienia. niniejszy dokument przygotowano z zachowaniem moliwie najwikszej starannoci i odpowiada on biecej wiedzy, jak posiadano w chwili jego opracowania. zastrzega si prawo do wprowadzania modyfikacji technicznych.

3 1. Wprowadzenie Cho wiele domów moe przetrwa nawet i kilkaset lat, to wiele instalacji okablowania po zaledwie dziesiciu latach, moe nadawa si do wymiany. Wynika to std, e dzisiejsze techniki łcznoci wykorzystywane do obsługi połcze głosowych,, usług informacyjnych i obsługi funkcji biura domowego stawiaj znacznie wiksze wymagania wobec systemów okablowania. Dzi nie wystarczy ju tylko gniazdko telefoniczne w korytarzu i telefon na przedłuaczu. Tak samo dla nowych budynków, jak i dla budynków remontowanych, konieczne jest dokładne zaplanowanie niezbdnej infrastruktury teletechnicznej. Mona w nich stosowa dobrze ju znane i sprawdzone technologie ze rodowisk biurowych. Dziki inteligentnemu zaplanowaniu instalacji moliwe jest utrzymanie jej kosztów na umiarkowanym poziomie. Sama instalacja podniesie długoterminow warto budynku. W niniejszym artykule przedstawiono czynniki, które naley wzi pod uwag. 2. Warunki techniczne, wymagania osobiste Domowe systemy transmisji danych przechodz faz burzliwego rozwoju. Gwałtownie te rosn wymagania członków nowoczesnych rodzin: liczba jednoczenie wykorzystywanych telefonów, faksów, połcze z internetem, systemy do wideo-konferencji, wspólna drukarka oraz telewizja w wicej ni w jednym pomieszczeniu. Jednak zgodnie z biecymi prognozami, jestemy wiadkami dopiero pocztku rozwoju technik do obsługi łcznoci domowej. wiadczy o tym rosnca popularno wielu domowych gadetów elektronicznych, takich jak: odtwarzacze mp3, aparaty cyfrowe, konsole do gier i wiele, wiele innych. Aby zapewni moliwo korzystania z wszystkich tych nowych rozwiza, potrzebna jest odpowiednia infrastruktura. Jednak oczywiste rozwizanie - okablowanie strukturalne, które doskonale sprawdziło si w budynkach biurowych, powoli wkracza w sfer prywatn. Wielu ludziom wydaje si jeszcze, e poza instalacj elektryczn, dom wystarczy wyposay w instalacj telefoniczn i antenow. Dla wielu instalatorów okablowanie teleinformatyczne domu jest nadal tematem tabu, mimo e internet i multimedia zdyły sta si nieodłcznymi elementami codziennego ycia w nowoczesnych gospodarstwach domowych. Wynikiem tak mało powanego podejcia, zwłaszcza w wikszych domach, moe by kłopotliwa pltanina kabli. Wynika to z tego, e potrzeba posiadania sieci jest ju oczywista. adne domowe rozwizania nie sprawdz si jako sposób na przenoszenie zdj cyfrowych, filmów, muzyki, czy danych. Dlatego potrzebna jest rozsdna alternatywa. Specjalistyczne projekty okablowania zaspokajajce jedynie konkretne, biece wymagania nigdy nie bd odporne na zmiany w przyszłoci. Zamiast tego potrzebne jest okablowanie w na tyle ogólnej formie, aby mogło bez problemu spełnia

4 zmieniajce si wymagania w dowolnym czasie. Pierwsz kwesti, z jak naley si upora jest połczenie z internetem. 3. Wybór przyłcza internetowego Istnieje kilka alternatywnych rodzajów przyłczy dla internetu tego wsko- i szerokopasmowego. Dostawcy Internetu stosuj je odpowiednio do rodzaju infrastruktury: Analogowa 56 kbit/s bardzo dobra wskopasmowe Linia telefoniczna ISDN 128 kbit/s (2 kanały B) bardzo dobra wskopasmowe ADSL 128 kbit/s 8 Mbit/s Dobra szerokopasmowe Kabel koncentryczny Telewizja kablowa 128 kbit/s 54 Mbit/s rednia (zalenie od kraju) szerokopasmowe Antena satelitarna Internet przez satelit bardzo dobra szerokopasmowe Kabel sieciowy Powerline (PLC) 384 kbit/s w praktyce niedostpne szerokopasmowe Łczno radiowa Publiczne sieci Wireless LAN do 2 Mbit/s w miejscach publicznych szerokopasmowe GPRS do 100 kbit/s dla urzdze mobilnych wskopasmowe Najpowszechniej stosowanym medium jest łczno ADSL wykorzystujca lini telefoniczn. Ze wzgldu na jej ograniczone pasma, transmisje przez sie elektryczn jest dosy rzadko spotykanym medium, podobnie jak dostp do internetu przez satelit. Podczas dokonywania wyboru, naley kierowa si zasadniczo dostpnym pasmem transmisji i kosztem. W tym zakresie, pomidzy ofertami rónych dostawców wystpuj do istotne rónice. 4. Wybór okablowania domowego 4.1. Najwaniejsze kwestie Kolejnym krokiem, po dokonaniu wyboru dostawcy i rodzaju połczenia internetowego, jest wybór rozwizania do wewntrznej dystrybucji komunikacji internetowej. W tym wzgldzie właciciele

5 budowanych lub remontowanych domów powinni zada sobie nastpujce pytania (a najlepiej, gdy pytania te zada im projektant). Czy chc mie moliwo łatwego połczenia komputera z biura i/lub z innego pokoju? Czy mam dzieci? Czy planuj mie (wicej) dzieci? Czy, w pewnym momencie, kade dziecko bdzie miało swój komputer? Czy chc mie dostp do internetu w wicej ni tylko w jednymgo pomieszczeniu (a co z kuchni, poddaszem czy garaem)? Czy bd pracowa zdalnie, nie wychodzc z domu? Im wiksza rodzina i im wicej komputerów, z których rodzina ju korzysta lub ma korzysta w przyszłoci, tym wiksze znaczenie bdzie miało rozsdne zaplanowanie okablowania domu. Znacznie łatwiej, a w dalszej perspektywie, równie o wiele taniej bdzie zbudowa starannie zaplanowan sie komputerow przed przeprowadzk do nowego domu ni przerabia lub wymienia nieodpowiedni sie w pó niejszym czasie Przegld alternatywnego okablowania Rodzaj okablowania Opis Zalety Wady Okablowanie konwencjonalne Gniazdka telefoniczne i radiowo-telewizyjne Wzgldnie niedrogie Nie nadaj si do transmisji danych Elastyczne rozwizanie, Okablowanie Topologia gwiazdy i odporne na przyszło. Wysokie koszty pocztkowe multimedialne gniazdka multimedialne Wszystkie zakoczenia z wykonania instalacji jednego gniazdka Złe rozwizanie dla sygnałów radiowych i Kabel sieciowy, Transmisja danych telewizyjnych, podatne na domowa instalacja przez domowe gniazdka Łatwa instalacja zakłócenia (harmoniczne) elektryczna sieciowe ograniczone bezpieczestwo danych i pasmo Ograniczone Sie Wireless LAN b (WiFi) Transmisja danych drog radiow Nie wymaga okablowania bezpieczestwo danych, ograniczone pasmo i zasig (z powodu smogu elektromagnetycznego )

6 4.3. Gotowo na wyzwania przyszłoci dziki właciwemu okablowaniu Prawdziw baz, dla odpornego na przyszło okablowania, jest infrastruktura pasywna, system przewodów, kanałów i gniazdek zamontowanych w domu. Jeeli zostan one wykonane poprawnie, to moliwe bdzie dokonanie w dowolnym czasie wymiany złczy, aby zapewni zgodno z najnowszymi rozwizaniami, dopasowa si do zmian funkcji poszczególnych pomieszcze, czy ogólnych wymaga domowników. Aby to osign, konieczne jest jednak bardziej staranne ni dotychczas, zaprojektowanie i zaplanowania instalacji telekomunikacyjnych dla domu (budowanego lub remontowanego). Centralny dystrybutor łcznoci (Rysunek 1), w którym znajduj si wszystkie komponenty aktywne (zakoczenia NT, koncentrator, modem, modem ADSL, routery, itp.) oraz pasywne, zapewnia dostp w oparciu o połczenia w topologii gwiazdy do wszystkich gniazdek multimedialnych w domu. Termin Multimedia" oznacza tu moliwo połczenia w jednym gniazdku ogromnego bogactwa usług i aplikacji, takich jak: telewizja, szybki dostp do internetu, odbiornik satelitarny, radio, linie ISDN, telefoni analogow i sie komputerow. Zapewnia to najobszerniejszy zakres funkcjonalny, zapewniajcy zaspokojenie obecnych i przyszłych wymaga i ycze uytkowników. Rysunek 1: Elementy nowoczesnego okablowania multimedialnego w domu, z gniazdkami multimedialnymi w pokojach (po lewej) i centralnym dystrybutorem łcznoci (po prawej) z okablowaniem w topologii gwiazdy. Grafika: R&M Dodatkowy koszt okablowania multimedialnego jest umiarkowany. Poza tym, inwestycja w to okablowanie jest inwestycj opłacaln, poniewa pomaga ona w podnoszeniu wartoci budynku. Wynika to z tego, e instalacja multimedialna pozwoli zaspokoi potrzeby jego mieszkaców przez wiele lat. Osobiste wymagania i zasoby finansowe zmieniaj si w czasie i za zmianami tymi powinny nada zmiany w przestrzeni yciowej domowników.

7 4.4. Czy bezprzewodowe sieci LAN stanowi alternatyw? Termin łczno bezprzewodowa stał si ostatnio bardzo popularny. Popularno t nakrcaj dodatkowo reklamy dostawców urzdze. Samo słowo bezprzewodowa wywołuje wizje niczym nieograniczonej mobilnoci zarówno wewntrz domu, jak i poza nim, a problemy utraty kontaktu z sieci wydaj si nie istnie. W rzeczywistoci, wyniki do rozczarowuj. Układ pomieszcze, technologia budowlana i projekt domu maj wpływ na rzeczywisty zasig łczy bezprzewodowych. W niektórych przypadkach konieczne okazuje si zainwestowanie w kilka punktów dostpowych (podczas projektowania infrastruktury), które łczy si ze sob sieci Ethernet, aby zabezpieczy dostpno sieci bezprzewodowej we wszystkich miejscach w domu. S te powody do zmartwie dotyczce bezpieczestwa i ochrony danych. Cho podjto wiele prób rozwizania tego problemu, podstawowe zagroenia nie zniknły. Gdy tylko punkt dostpowy wysyła jakie dane w eter, mog one zosta przechwycone przez nieuprawnione osoby. Gdy dostp do bezprzewodowej sieci LAN zdobdzie haker, który z niej włamie si do innych sieci, włacicielowi bezprzewodowej sieci LAN mog nawet grozi konsekwencje prawne. Domowi administratorzy czsto nie posiadaja dostatecznej wiedzy aby solidnie zabezpieczy własn sie bezprzewodow. Na koniec warto wspomnie o smogu telekomunikacyjnym, jaki powoduj bezprzewodowe sieci LAN. Nie jest on bez znaczenia, poniewa tylko pogłbia zamieszanie w eterze, jakie powoduj ju telefony komórkowe, telefony bezprzewodowe (DECT) oraz inne urzdzenia radiowe lub słuby (policja, wojsko, stra poarna, stra miejska itd.). Mimo, e dyskusja na temat jego szkodliwych skutków jest do kontrowersyjn, promieniowanie elektromagnetyczne oddziałuje w sposób mierzalny. W szczególnoci, fale elektromagnetyczne podgrzewaj tkanki w taki sam sposób, jak podgrzewa si jedzenie w kuchence mikrofalowej. Wady te naley zestawi z zaletami wicymi si z prostot instalacji, która w pewnym zakresie czyni kable zbdnymi. 5. Podsumowanie Okablowanie multimedialne domu jest najlepsz odpowiedzi dla nowych i remontowanych budynków. Ceny kabli kategorii 5e gwałtownie spadły i w chwili obecnej sieci kablowe 100 Mbit/s s teraz wiele bardziej atrakcyjne cenowo, ni kiedykolwiek dotd. Co wicej, okablowanie domu udostpnia wszystkie wymagane aplikacje, a nie tylko połczenie Ethernetowe, jak ma to z reguły miejsce w przypadku łcznoci radiowej i wykorzystujcej sie elektryczn. Jedynie rozwizanie, oparte na kablach do transmisji danych, zapewni dostateczne prdkoci w perspektywie rednioterminowej, dajc przy tym moliwo przejcia na technologi Gigabit Ethernet i szybsze. W pewnym zakresie, bezprzewodowe sieci LAN mog by dobrym uzupełnieniem rozwiza kablowych.

8 6. Zalecenia Optymalny stosunek ceny do wydajno ci, szybka i prosta instalacja, mo liwo czasie i całkowita odporno rozbudowy w dowolnym na zmiany, jakie niesie przyszło. to tylko kilka cech nowej koncepcji okablowania dla domów firmy R&M, obejmuj cej nowy rodzaj gniazdka multimedialnego. Niezale nie od tego, gdzie znajdzie ono zastosowanie, jedno jest pewne: jest to najlepsza inwestycja w multimedia na przyszło. Gniazdko multimedialne Telekomunikacyjny punkt centralny Kabel instalacyjny do gniazd multimedialnych R&M Residential cabling

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe

Tomasz Grbski. Sieci komputerowe Tomasz Grbski Sieci komputerowe Kranik 2002 Sieci komputerowe 2 Od Autora: Przedstawiony przeze mnie referat stanowi ródło wiedzy dotyczcej zagadnie zwizanych z sieciami komputerowymi. Moim zamierzeniem

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej

Zastosowanie dostpu do Internetu w telefonii komórkowej PASTWOWA WYSZA SZKOŁA ZAWODOWA im. ks. Bronisława Markiewicza w JAROSŁAWIU KIERUNEK: INFORMATYKA SPECJALNO: INFORMATYKA STOSOWANA Dzienne studia inynierskie Łukasz Emanuel Tatys Nr albumu 12935 Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych

Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Koncepcje budowy bezpiecznych sieci bezprzewodowych dla rodowisk przemysłowych Rafał Cichocki rafi@am.gdynia.pl Akademia Morska w Gdyni 1. Wstp Sieci bezprzewodowe posiadaj niezaprzeczalne zalety zwizane

Bardziej szczegółowo

Rozwój sektora e-usług na wiecie

Rozwój sektora e-usług na wiecie Rozwój sektora e-usług na wiecie Autorzy: Sebastian Komorowski Michał Koralewski Artur Komider Marcin Kraska Janusz Langer Karol Nowaczyk Jacek Pucher Korekta: Agnieszka Domagała Wydawca: Polska Agencja

Bardziej szczegółowo

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji

przedsibiorstw i instytucji, s take obecne w milionach mieszka. Wykorzystywane s przy tym wszystkie moliwe sposoby przenoszenia informacji Rozdział 1 Czym jest Internet? Co mona w nim znale? Skd si wził? Jaki jest dzisiaj? Jak moe wyglda w przyszłoci? Internet w Polsce Budowa Internetu Jzyk Internetu, czyli protokół TCP/IP Czym s i jak rol

Bardziej szczegółowo

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ

W AUTOMATYCE PRZEMYSŁOWEJ Paweł NASKRT 1 Waldemar BOJANOWSKI 2 Krzysztof PAWLAK 3 1. Wstp. Automatyka cigle podlega zmianom i innowacjom. Nie tak dawno zmiany te odnosiły si tylko do obszaru samej produkcji w zakładzie. Dzi zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczestwo komunikatorów

Bezpieczestwo komunikatorów Bezpieczestwo komunikatorów Sławomir Górniak, Przemysław Jaroszewski CERT Polska 1 Komunikatory w pigułce 1.1 Czym s komunikatory? Komunikator internetowy (ang. instant messenger; IM) to program umoliwiajcy

Bardziej szczegółowo

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory

Sieciowe systemy operacyjne Active Directory Sieciowe systemy operacyjne Active Directory 2 1. Systemy sieciowe Banyan Firma Banyan, producent sztandarowego systemu VINES, twierdziła zawsze, e jej sieci s przejrzyste dla ich uytkownika. System VINES

Bardziej szczegółowo

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak

Systemy mobilne wykład 1. Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych. Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 ANYTIME ANYWHERE Wprowadzenie znaczenie systemów mobilnych (2) Wielki wzrost rynku zastosowa mobilnych oraz obszaru bada naukowych

Bardziej szczegółowo

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone

Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Marcin Przekop Nr albumu: 214757 Aplikacje na urzdzenia mobilne typu smartphone Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej

Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdasku (P-8) Stan obecny i główne kierunki rozwoju radiokomunikacji morskiej Etap 1 Praca nr 08300025 Gdask, grudzie 2005 1 Stan obecny i główne kierunki

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl

Producent: MikEL s.c., 44-217 Rybnik, skr. poczt. 28 tel/voice (32)42-22-108, tel/fax (32)42-42-449, email mikel@mikel.com.pl Systemy taryfikacji rozmów dla elektronicznych central telefonicznych. Produkcja urzdze elektronicznych do przetwarzania informacji. Usługi projektowe z zakresu elektroniki. Producent: MikEL s.c., 44-217

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP

WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Artur Janowski Jakub Szulwic WSPÓŁCZESNE NARZDZIA PROGRAMISTYCZNE NA USŁUGACH FOTOGRAMETRII I SIP Streszczenie. Autorzy prezentuj własne dowiadczenia i wyniki bada prowadzone nad wykorzystaniem współczesnych

Bardziej szczegółowo

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak

Agenda wykładu. Klasyfikacja sieci. dr in. Andrzej Sobczak Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki...

Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa Wprowadzenie do informatyki... Agenda wykładu Wprowadzenie do informatyki... Katedra Informatyki Gospodarczej Szkoła Główna Handlowa dr in. Andrzej Sobczak 1 Agenda wykładu Jak TO połczy czyli par słów o sieciach komputerowych Internet czyli globalizujemy si Społeczestwo informacyjne

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA

Politechnika Wrocławska. Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Politechnika Wrocławska Studia podyplomowe dla kadr zarzdzajcych i pracowników przedsibiorstw Zarzdzanie projektami Praca dyplomowa: Modelowanie procesów biznesowych w ramach technologii SOA Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski

Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006. Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski 1 2 Elektroniczna gospodarka w Polsce RAPORT 2006 Praca zbiorowa pod redakcj Marcina Kraski Pozna 2007 3 Redakcja: dr Marcin Kraska Zespół autorski: Autor Przygotowane rozdziały Instytut Logistyki i Magazynowania

Bardziej szczegółowo

Polityka bezpieczestwa

Polityka bezpieczestwa Polityka bezpieczestwa 1 Wstp...1 2 PB techniki organizacyjne...3 2.1 Opracowanie planów i procedur działania...3 2.2 Okrelenie kompetencji i odpowiedzialnoci...4 2.3 Okrelenie specjalnych obszarów chronionych...4

Bardziej szczegółowo

Podstawowe pojcia i definicje

Podstawowe pojcia i definicje Podstawowe pojcia i definicje Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 System mobilny Komponenty systemu mobilnego Uytkownicy mobilni (bezprzewodowi) Cz stacjonarna w tym serwery Stacje bazowe Podstawowe pojcia

Bardziej szczegółowo

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW

imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW imart Informatyczna platforma dla handlu i dystrybucji OPIS PLATFORMY I JEJ STANDARDOWYCH MODUŁÓW www.frontier.pl 2005 Spis treci 1. Ogólna charakterystyka platformy informatycznej imart... 3 1.1. Modele

Bardziej szczegółowo

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma

kroków oprogramowanie dla biznesu 2008 do sukcesu wdro eniowca kompendium nowoczesna firma kompendium nowoczesna firma oprogramowanie dla biznesu 28 listopad 28 cena 7 z do sukcesu wdroeniowca kroków badania obszary informatyzacji w firmie rynek oprogramowania w Polsce 28 stan obecny i prognozy

Bardziej szczegółowo

do przedmiotu INFORMATYKA

do przedmiotu INFORMATYKA Łuycka Wysza Szkoła Humanistyczna do przedmiotu INFORMATYKA AUTORZY : MGR BEATA ZIBA MGR DARIUSZ DOROZISKI MGR IN. WIESŁAW ROGOWSKI WYŁCZNIE DO UYTKU WEWNTRZNEGO ŁWSH COPY RIGHT 1 Spis Tre : 1. Pojcia

Bardziej szczegółowo

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP

Wybór i wdroenie aplikacji klasy ERP NGD.PL: Niezalena Grupa Doradców, 2005 SYSTEM ERP - ZMIANY W INFORMATYCE Wiele firm staje przed decyzj o poprawie efektywnoci własnego systemu informacyjnego, czsto utosamiajc to zagadnienie z wdroeniem

Bardziej szczegółowo

Skuteczna aktualizacja.

Skuteczna aktualizacja. Skuteczna aktualizacja. Wojciech Bury NASK Główny cel to zabezpieczenie rodowiska. rodowisko firmowe, niezalenie od uywanych systemów operacyjnych, wielkoci i profilu produkcji wymaga zabezpieczenia. Główne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS

Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Zastosowanie sieci Bayesa w wykrywaniu ataków DoS Marcin urakowski, Przemysław Kazienko Zakład Systemów Informacyjnych, Wydział Informatyki i Zarzdzania, Politechnika Wrocławska mzurakowski@esolution.pl,

Bardziej szczegółowo

Architektura i działanie systemu GSM

Architektura i działanie systemu GSM Architektura i działanie systemu GSM Wykład prowadzi: Mikołaj Sobczak 1 Historia powstania Analogowa telefonia komórkowa Utworzenie w 1982 roku zespołu Groupe Spéciale Mobile Wybór pasma 900 MHz Pierwszy

Bardziej szczegółowo

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003

Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Wybrane działania Ministerstwa Nauki i Informatyzacji w zakresie informatyzacji administracji publicznej w Polsce w roku 2003 Dr in. Grzegorz Bliniuk, Departament Systemów Informatycznych Administracji

Bardziej szczegółowo