Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne"

Transkrypt

1 Warszawa, Przygotowanie projektu do 7PR - aspekty prawne Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

2 Umowy w projektach 7PR Komisja Europejska GRANT AGREEMENT Konsorcjum Partner 8 Partner 1 Partner 2 Partner 7 CONSORTIUM AGREEMENT Partner 3 Partner 6 Partner 5 Partner 4

3 Umowy w projektach 7PR Grant Agreement zawierana zawsze między Komisją Europejską i wszystkimi beneficjentami (uczestnikami), określa wzajemne prawa i obowiązki pomiędzy: Komisją i beneficjentami Beneficjentami Wzór określony przez KE dostępny na stronie:

4 Grant agreement Core grant agreement zawiera najwaŝniejsze informacje dotyczące konkretnego projektu, w tym listę uczestników, długość trwania projektu, maksymalne dofinansowanie Komisji, okresy sprawozdawcze. Jego zapisy mają pierwszeństwo przed wszystkimi innymi częściami grant agreement. Annex I Technical Annex Annex II General Conditions zawiera wszystkie podstawowe warunki realizacji projektu, w tym zasady rozliczania kosztów, postanowienia dotyczące własności intelektualnej, przepisy dotyczące audytów i kontroli. Jego zapisy mają pierwszeństwo przed zapisami Technical Annex. Annex III występuje w projektach na rzecz MŚP, jego zapisy mają pierwszeństwo przed postanowieniami Annex II

5 Grant agreement Grant agreement wiąŝe wszystkich uczestników z Komisją. Wchodzi w Ŝycie po podpisaniu przez Koordynatora i Komisję. Projekt rozpoczyna się zgodnie z datą określoną w Core grant agreement art. 3 (nie koniecznie z dniem podpisania grant agreement) Pozostali uczestnicy przystępują do grant agreement za pomocą Form A i dopiero po jego podpisaniu mogą otrzymać dofinansowanie Komisji. W trakcie realizacji projektu nowi uczestnicy przyjmowani do Konsorcjum przystępują do Grant agreement podpisując Form B.

6 Decyzja o przystąpieniu do projektu Formalnie instytucja zobowiązuje się wobec KE do realizacji projektu w trakcie przygotowania grant agreement poprzez podpisanie Grant Agreement Preparation Forms (samo złoŝenie wniosku nie wymaga podpisu osób uprawnionych do reprezentacji) Wcześniej jednak partnerzy powinni porozumieć się co do: Zachowania poufności przekazywanych informacji Zaniechania działań konkurencyjnych Przygotowania Umowy Konsorcjum

7 Consortium Agreement Consortium Agreement zawierana między wszystkimi beneficjentami w danym projekcie, obowiązkowa, chyba Ŝe co innego wynika z wezwania do składania wniosków. Powinna być zawarta jeszcze przed podpisaniem Grant agreement Nie ma wzoru narzuconego przez Komisję Europejską, a jedynie niewiąŝące wskazówki: ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/checklist_en.pdf Partnerzy w projekcie mają znaczną dowolność w kształtowaniu wzajemnych relacji.

8 Modele Consortium Agreement DESCA (ANRT, Helmholtz, KOWI, EARTO, Unite, EuroChambres) Model stworzony przez środowisko akademickie Collaborative projects i Networks of excellence Kilka róŝnych wariantów DESCA dla projektów na rzecz MŚP Specyficzny reŝim dotyczący własności intelektualnej IPCA (EICTA) Model stworzony przez środowisko przemysłowe Large collaborative projects IMG4 (Aerospace industry)

9 Zarządzania projektem- kwestie do rozwaŝenia Liczba organów zarządzających Management Board General Assembly IPR Committee Advisory Committee Skład organów zarządzających Kompetencje organów zarządzających Zmiany w budŝecie IPR (publikacje, ochrona rezultatów) Sposób podejmowania decyzji w poszczególnych organach Jednomyślność Większość zwykła Większość kwalifikowana Ograniczone prawo veta Sposoby rozstrzygania sporów wewnątrz konsorcjum

10 Porównanie modeli DESCA Koordynator ma wyłącznie rolę pośrednika między KE i partnerami KaŜdy partner posiada jeden głos w General Assembly General Assembly działa z własnej inicjatywy i swobodnie podejmuje najistotniejsze decyzje Board składa się z Liderów subprojektów wyznaczonych przez General Assembly IPCA Koordynator związany z zarządzaniem, uprawniony do monitorowania prac Siła głosu w General Assembly zaleŝy od udziału partnera w budŝecie General Assembly określa ogólne ramy realizacji projektu, działa głównie na wniosek Board u Board składa się partnerów posiadających największy udział w budŝecie

11 Własność Nowej wiedzy I do it, I get it Właścicielem rezultatów projektów współpracy (Collaborative projects) jest podmiot realizujący prace, w wyniku, których one powstały. WYJĄTEK: W projektach na rzecz MŚP lub ich stowarzyszeń właścicielami rezultatów projektu są MŚP lub te stowarzyszenia, chyba, Ŝe partnerzy postanowią inaczej.

12 Współwłasność rezultatów Współwłasność powstaje jeśli badania prowadziło kilka podmiotów, tak Ŝe nie da się określić wielkości ich udziału. W takim przypadku beneficjenci zobowiązani są zawrzeć umowę dotyczącą podziału i zasad korzystania ze wspólnej Nowej Wiedzy. Do momentu jej zawarcia obowiązują zasady tymczasowe wynikające z Grant Agreement lub Consortium Agreement. Wg Grant Agreement kaŝdy ze współwłaścicieli ma prawo udzielania licencji niewyłącznych na daną wiedzę, pod warunkiem: uprzedniego (min 45 dni) poinformowania pozostałych współwłaścicieli zapewnienia im sprawiedliwego wynagrodzenia.

13 Prawa dostępu do wiedzy partnerów Uczestnicy mają prawo dostępu do rezultatów projektu, jeśli są one niezbędne do: realizacji własnych zadań w projekcie nieodpłatnie wykorzystania własnych rezultatów zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach Uczestnicy mają prawo dostępu do wiedzy będącej w posiadaniu partnera przed rozpoczęciem projektu, jeśli jest ona niezbędna do realizacji własnych zadań w projekcie nieodpłatnie lub na zasadach uzgodnionych przed podpisaniem umowy z KE wykorzystania własnej Nowej Wiedzy zgodnie z zawartą odrębną umową, nieodpłatnie lub na sprawiedliwych i rozsądnych warunkach

14 Porównanie modeli DESCA zapisy ogólne, powielające GA w przypadku współwłasności partnerzy mogą korzystać ze wspólnych rezultatów, ale przed udzieleniem na nie licencji muszą powiadomić pozostałych oraz zapewnić im odpowiednie wynagrodzenie prawa dostępu są nieodpłatne w przypadku rezultatów projektu koniecznych innemu partnerowi do realizacji własnych zadań w projekcie, poza tym mogą być odpłatne sprzeciw wobec publikacji tylko jeśli wywoła nieproporcjonalnie duŝą szkodę dla interesów prawnych innego partnera IPCA zapisy specyficzne dla ICT w przypadku współwłasności wszyscy współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnych rezultatów i udzielać na nie licencji bez wynagrodzenia ani zgody innych prawa dostępu są zasadniczo nieodpłatne, poza prawami dostępu do Wiedzy Istniejącej przed rozpoczęciem projektu, a koniecznej do wykorzystania własnych rezultatów projektu sprzeciw wobec publikacji moŝliwy gdy inny partner uwaŝa, Ŝe publikacja moŝe naruszyć jego interes ekonomiczny lub gdy zawiera ona poufne informacje partnera kwestionującego publikację

15 Przydatne adresy Przewodniki KE Wysyłanie zapytań do KE IPR-Helpdesk

16 Dziękuję za uwagę Marta Kozal Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: fax:

Własność intelektualna w CIP ICT PSP

Własność intelektualna w CIP ICT PSP i n P O L A N D Krajowy Punkt Kontaktowy PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE Własność intelektualna w CIP ICT PSP Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE

PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE ZAŁĄCZNIK III POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE PARTNERSTWO PRZEMYSŁOWO- AKADEMICKIE MARIE CURIE [WERSJA DLA WIELU BENEFICJENTÓW] III.1 Definicje Oprócz definicji zawartych w art. II.1, do niniejszej umowy w sprawie

Bardziej szczegółowo

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Ewa Mendec Źródło: serwis CORDIS, prezentacje KE serwis EUROPA, serwis KPK w tym FAQ Barbara Trammer

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektem w programie CIP ICT PSP

Zarządzanie projektem w programie CIP ICT PSP Warsztaty szkoleniowe dla osób uczestniczących w Programie CIP-ICT PSP Zarządzanie projektem w programie CIP ICT PSP Łukasz Nikitin Stowarzyszenie Miasta w Internecie Krajowy Punkt Kontaktowy Programów

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT Spotkanie Informacyjne Łódź, 14 maja 2008 ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT ICT PSP Małgorzata Gliniecka

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Wstęp... 2 1) Zapoznanie się z tematyką konkursu... 2 2) Tworzenie konsorcjum...

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA

PODRĘCZNIK WDRAŻANIA PODRĘCZNIK WDRAŻANIA Polska wersja dokumentu ma charakter pomocniczy. Oryginał w języku angielskim na stronie*: www.central2013.eu *W przypadku rozbieŝności pomiędzy wersją w języku polskim i wersją w

Bardziej szczegółowo

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM)

Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) Umowa o powołaniu Konsorcjum Nanostruktury półprzewodnikowe w biologii i medycynie (NANOBIOM) przez: 1. Instytut Fizyki PAN, w skrócie: IF PAN 2. Instytut Chemii Fizycznej PAN, w skrócie: IChF PAN 3. Instytut

Bardziej szczegółowo

Okres kwalifikowania wydatków

Okres kwalifikowania wydatków INTERPRETACJE INSTYTUCJI ZARZĄDZAJĄCEJ PROGRAMEM OPERYJNYM INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO Zakres obowiązywania wytycznych Pytanie: Kto powinien dokonywać interpretacji postanowień programów pomocy publicznej

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka

UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka UCHWAŁA NR 728/XLIII/2014 Rady Miasta Płocka z dnia 28 stycznia 2014 roku w sprawie: wyrażenia zgody na udział Gminy Miasto Płock jako Partnera w projekcie grupowym pt. Zielone inwestycje szansą na poprawę

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ

WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ WYTYCZNE INSTYTUCJI POŚREDNICZĄCEJ dla Beneficjentów (Projektodawców) i uczestników projektu ubiegających się o wsparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie wielkopolskim (dotyczące

Bardziej szczegółowo

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady dokonywania wyboru projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (zatwierdzam) /-/ Jarosław Pawłowski Warszawa, 1 grudnia 2008 r. SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. PLAN DZIAŁANIA... 4 3. PRZYJMOWANIE

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach

Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej w Katowicach Umowa partnerska na rzecz realizacji Projektu Damy radę program aktywizacji zawodowej i społecznej

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY

WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH PROJEKTU STOLICA STAŻY Biuro Projektu: Consulting Plus Sp. z o.o. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biuro@teklaplus.pl WZÓR UMOWY O STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ W RAMACH

Bardziej szczegółowo

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020

Minister Infrastruktury i Rozwoju. Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 MIiR/H 2014-2020/9(01)/03/2015 Minister Infrastruktury i Rozwoju Wytyczne w zakresie trybów wyboru projektów na lata 2014-2020 ZATWIERDZAM Maria Wasiak Minister Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 31 marca

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

Formy prawne działalności gospodarczej

Formy prawne działalności gospodarczej Eurocentrum Innowacji i Przedsiębiorczości Formy prawne działalności gospodarczej PO KL Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt jest współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH JASPERS FC Lot 5 Knowledge Economy R&D/Innovation, Letter of Contract No: PO43571/CC.4452 Legal support in implementation activities for ERDF R&D projects in Poland PRZEWODNIK DLA OŚRODKÓW BADAWCZO- ROZWOJOWYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1

Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB 1 Konkurs na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu IdA Załącznik nr 19 do regulaminu konkursu WZÓR-PJB

Bardziej szczegółowo

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi

Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Ogólny wzór umowy o udzielenie dotacji więcej niż jednemu beneficjentowi Wersja 1.0 11 grudnia 2013 r. Zastrzeżenie prawne Niniejszy dokument ma na celu wsparcie wnioskodawców ubiegających się o finansowanie

Bardziej szczegółowo