Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach"

Transkrypt

1 Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT Warszawa, Aspekty formalne uczestnictwa w konkursach Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Plan Prezentacji 1. Podstawowe zasady uczestnictwa 2. Kto moŝe e uczestniczyć w projektach? 3. Instrumenty finansowe 4. Wysokość dofinansowania 5. Zasady składania wniosków 6. Konkurs Granty na Granty 1

2 7PR: Zasady ogólne uczestnictwa Finansowane są najczęściej projekty realizowane przez konsorcja złoŝone z kilku (kilkunastu) partnerów z róŝnych krajów. Finansowane są projekty zgodne z priorytetami tematycznymi Unii Europejskiej zawartymi w dokumentach 7PR. Wybór projektów skierowanych do finansowania odbywa się na drodze zaproszeń do składania wniosków (call for applicants) ogłaszanych regularnie przez KE. Oceny jakości zgłoszonych projektów dokonuje grupa niezaleŝnych ekspertów z róŝnych krajów. Realizowane w projektach działania są dofinansowywane, a nie finansowane. Środki finansowe 7PR nie słuŝą subsydiowaniu biorących w nim udział instytucji. Mogą być wykorzystane jedynie dla sfinansowania jasno określonych prac słuŝących rozwojowi naukowemu i technologicznemu Europy. Projekty muszą mieć wymiar europejski, a nie tylko lokalny. 7. PR/Cooperation Cooperation/ICT Kto moŝe e brać udział: W projektach finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego, w tym: Z krajów członkowskich (MS) lub stowarzyszonych (AC) z UE utworzona na podstawie prawa lokalnego (włączając EU s JRC) i Utworzona na podstawie prawa UE (np.. European Economic Intrest Grouping) oraz Jakakolwiek międzynarodowa organizacja reprezentująca interesy europejskie i Organizacja z grupy International Cooperation Partner Country (ICPC) oraz Inne na zasadach określonych w 7PR (np.. Specific International Cooperation Actions SICA) 2

3 7. PR/Cooperation Cooperation/ICT Kto moŝe e brać udział: W projektach finansowanych ze środków 7 Programu Ramowego mogą brać udział osoby fizyczne oraz osoby prawne powołane na mocy prawa krajowego obowiązującego w miejscu ich siedziby, na mocy prawa wspólnotowego lub prawa międzynarodowego. W tym: instytucje publiczne, organy samorządowe i szkoły średnie przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie MŚP to przedsiębiorstwo spełniające następujące kryteria KE 2003/361/EC: zatrudnia nie więcej niŝ 250 osób, posiada roczny obrót nie przekraczający 50 mln lub roczny bilans nie przekraczający 43 mln, jest niezaleŝne tj. nie jest kontrolowane przez przedsiębiorstwo lub grupę przedsiębiorstw nie spełniających kryterium MŚP w ponad 25% kapitału lub prawa głosu, nie jest jednostką naukowo-badawczą, kontraktową instytucją badawczą ani konsultingową. Instrumenty finansowe (typy projektów) Składaj adając c projekt wybieramy jeden instrument finansowy (typ projektu): Collaborative Projects (CP): Small and medium-scale focused research projects (STREP) Large-scale integrating projects (IP) Coordination and support actions: Support actions (SA) Coordination actions (CA) Networks of Excellence (NoE) 3

4 Instrumenty finansowe Projekty współpracy pracy (CP - Collaborative Projects) projekty badawczo-wdro wdroŝeniowe realizowane przez konsorcja z uczestnikami z róŝnych państw, mające na celu stworzenie nowej wiedzy, nowych technologii, produktów w i wykorzystanie wspólnych zasobów w przeznaczonych na badania (WorkProgram): - projekty małej i średniej skali (np mln euro, partnerów, lata) - projekty duŝej skali (np mln euro, partnerów,, 3-53 lat) Sieci doskonałości (NoE - Networks of Excellence) wsparcie wspólnego programu działań,, wdraŝanego anego przez wiele organizacji badawczych łącz czących cych swoje działania ania w danej dziedzinie. Działania ania koordynacyjne i wspierające (CSA( CSA-CA, CSA-SA Coordination/ Support Actions) wsparcie dla działań mających na celu koordynację i wspomaganie działań i polityk badawczych (tworzenie sieci, wymiany, międzynarodowy dostęp p do infrastruktur badawczych, prace studyjne, konferencje itd.). Wysokość dofinansowania KE Wysokość dofinansowania KE liczona jest procentowo od całkowitych poniesionych kosztów w kwalifikowanych, do których podobnie jak w 6PR nie jest zaliczany VAT. Dofinansowanie jest zróŝnicowane w zaleŝno ności od rodzaju instytucji, typu projektu oraz rodzaju działania ania wykonywanego w projekcie: Działania badawczo-rozwojowe - do 50% (ale w przypadku organów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkółśrednich i uczelni wyŝszych, organizacji badawczych oraz MŚP - do 75%) Działania demonstracyjne - do 50% Projekty typu akcje koordynacyjne i wspierające - do 100% Inne działania (m.in. w zakresie zarządzania, w tym uzyskiwania świadectw kontroli sprawozdań finansowych, działań szkoleniowych, koordynacji, sieci współpracy oraz rozpowszechniania) - do 100% Badania pionierskie (program Pomysły) - do 100% Akcje badawczo-szkoleniowe Marii Curie (program Ludzie) - do 100% Dla poszczególnych akcji określone są róŝne maksymalne stawki na zarządzanie projektem. RóŜne typy kosztów (np. wynagrodzenia, koszty podróŝy, koszty badań) są finansowane na zasadzie tzw. fixed amount, czyli stawek o ustalonej przez KE wysokości. 4

5 Wysokość dofinansowania KE Działania badawczo-rozwojowe lub innowacyjne (badania skierowane na zdobycie nowej wiedzy, która będzie wykorzystana w celu rozwoju nowych produktów, procesów lub usług lub teŝ doprowadzi do znaczącej poprawy istniejących produktów, procesów lub usług) do 50% (ale dla podmiotów publicznych o charakterze niezarobkowym, szkółśrednich i wyŝszych, organizacji badawczych i MŚP do 75%) W przypadku badań związanych z kwestiami bezpieczeństwa (security related RTD activities) dofinansowanie moŝe osiągnąć do 75% w przypadku prac prowadzonych w dziedzinach skierowanych do rynku o bardzo ograniczonych rozmiarach i zagroŝonych niepowodzeniem rynkowym oraz w przypadku przyspieszonej pracy nad sprzętem w odpowiedzi na nowe zagroŝenie. Działania demonstracyjne (działania związane ze sprawdzeniem w badaniach przemysłowych nowych lub poprawionych produktów, procesów lub usług, włącznie z prototypami, jeśli nie mogą być one bezpośrednio skomercjalizowane) do 50% Wysokość dofinansowania KE Inne działania do 100% obejmują między innymi działania: w zakresie zarządzania upowszechniania wiedzy (np. stworzenie strony internetowej, prezentacja projektu podczas konferencji, publikacje) koordynacji, sieci współpracy (np. organizacja spotkań, seminariów, koszty podróŝy dot. koordynacji i rozwoju współpracy) ochrona i zarządzanie prawami własności intelektualnej badania dot. społeczno-ekonomicznych oddziaływań wyników działania szkoleniowe UWAGA: Koordynacja naukowa zalicza się do działań RTD, w związku z tym jest finansowania przez KE w 50% lub 75% 5

6 7. PR/Cooperation Cooperation/ICT Jeśli masz pomysł na projekt: 1. Przeczytaj dostępne dokumenty UE (Przede wszystkim Program Pracy) 2. Upewnij się, Ŝe Twój pomysłściśle odpowiada tematyce z zaproszenia do konkursu, jest innowacyjny i europejski, 3. Określ typ projektu i sposób finansowania, 4. Określ charakter Twojego udziału (koordynator czy partner?) i poszukaj partnerów, 5. Opisz swój pomysł zgodnie z wymaganiami KE, 6. ZłóŜ wniosek w terminie określonym w konkursie 7. Jeśli Twój wniosek został zaakceptowany przygotuj się do negocjacji warunków udziału w projekcie i podpisania umowy konsorcjum. Podstawowe dokumenty konkursu Podstawowe informacje o konkursie - Call Fiche Program Pracy (Work( Programme) Przewodnik dla wnioskodawcy (Guide( for Applicants) Collaborative Projects Coordination and Support Actions (Coordination Type) Coordination and Support Actions (Support Type) Dodatkowe dokumenty Financial Guidelines Guide for Negotiations Dokumenty są dostępne na stronie internetowej z chwilą otwarcia konkursu. 6

7 7. PR/Cooperation Cooperation/ICT Koordynator czy partner?: Zadania koordynatora: - organizacja konsorcjum, - napisanie projektu, - kontakt z Komisją, - dystrybucja środków, - egzekwowanie wykonania zadań przez partnerów, - raporty dla Komisji. Zadania partnera: - udział w pisaniu projektu (Work Packages), - realizacja zadań przewidzianych w Work Packages, - raporty dla koordynatora. Zasady doboru partnerów: - równowaga geograficzna, - równowaga typów partnerów, (uniwersytety, instytuty naukowe, przemysł, MŚP, samorząd, agencje promocji) - jakość naukowa, potencjał, - wskaźnik sukcesu w PR. Składanie wniosku system EPSS Obowiązki koordynatora Rejestracja w systemie EPSS (Electronic Proposal Submission System) swojej organizacji partnerów Po rejestracji mail z loginem i hasłem (inne dla koordynatora, inne dla partnerów) Podanie partnerom haseł dostępu do strony w systemie Po zalogowaniu, moŝna wypełnia niać część A (Part A) dane formalne projektu, poszczególnych partnerów, budŝet oraz część B (merytoryczny opis projektu) zgodnie z przewodnikiem (Guide( for Applicants) Wysłanie wniosku (Submission( of proposal) Brak konieczności ci wysyłki wniosku w formie papierowej 7

8 Kryteria oceny wniosków 1. Doskonałość naukowo-techniczna - trafność koncepcji i zgodność celu projektu z tematem w odpowiednim Programie Pracy; - nowa wiedza ponad state of the art ; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy 2. Jakość i efektywność wdraŝania ania i zarządzania konsorcjum - adekwatność struktury zarządzania; - jakość i efektywność metodologii i towarzyszącego jej planu pracy - uzasadnienie doboru środków w (budŝet, grupa badawcza, wyposaŝenie) 3. Potencjalne korzyści projektu - plan wykorzystania wyników; w; - wkład na poziomie europejskim; - zarządzanie własnow asnością intelektualną Poszukiwanie partnerów Własne kontakty Obecność na międzynarodowych imprezach (dniach informacyjnych, warsztatach szkoleniowych) organizowanych w Brukseli Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Baza projektów w CORDIS: Obecność w Europejskich Platformach Technologicznych Sieć Krajowych Punktów w Kontaktowych w Europie Projekt: Idealist partner search project ist.net/ 8

9 Dofinansowanie przygotowania projektu konkurs GRANTY na GRANTY W ramach tego konkursu MNiSW przewiduje WSPARCIE PRZYGOTOWANIA WNIOSKÓW W PROJEKTOWYCH - tylko DLA POLSKICH JEDNOSTEK PEŁNI NIĄCYCH ROLĘ KOORDYNATORA w konsorcjach zamierzających złoŝyćz wniosek projektowy w 7PR oraz innych europejskich programach badawczych ogłaszanych przez KE. Maksymalna kwota dofinansowania wynosi zł, z, a łączny koszt ujętych w kosztorysie wynagrodzeń nie moŝe e przekroczyć zł. z Nabór r wniosków w ma charakter ciągły y i trwa do 15 listopada 2009r. z moŝliwo liwością rozliczania kosztów w poniesionych na 3 miesiące przed dniem złoŝenia z wniosku oraz w I kwartale 2010r. Granty na Granty koszty kwalifikowane Wsparciem objęte będąb między innymi: koszty związane z weryfikacją istniejącego stanu wiedzy w tematyce wniosku projektowego, koszty przygotowania wniosku, koszty podróŝy słuŝbowych i organizacji roboczych spotkań konsorcjum, koszty uczestnictwa w szkoleniach dotyczących pisania wniosku lub zarządzania w projekcie koszty związane z zakupem sprzętu komputerowego i programów komputerowych niezbędnych do stworzenia aplikacji projektowej we wniosku do KE. 9

10 Zostań Ekspertem w 7PR KE stworzyła bazę ekspertów do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub nominacja moŝe e być dokonana przez instytucje macierzystą. KE wybiera ekspertów w z poniŝszej bazy: https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome doświadczenie zdobyte podczas oceny to zaoszczędzenie około o 50% czasu poświ więcanego na przygotowanie projektów w do 7PR oraz ogromne zwiększenie szansy na odniesienie sukcesu czyli zaakceptowanie własnego w projektu i otrzymanie funduszy unijnych; za "naukę" " i wykonaną pracę ekspert otrzymuje wynagrodzenie od KE: honorarium w wysokości 450 euro za kaŝdy dzień pracy, refundacje kosztów w podróŝy y oraz dietę dzienną w wysokości 149 euro; ze względu na róŝnorodnor norodność wniosków, w, tak badawczych, jak i wspierających naukę ekspertem moŝe e zostać kaŝda osoba działaj ająca w sferze badawczo-rozwojowej, a takŝe osoby zatrudnione w przemyśle i administracji; podstawowym wymogiem jest posiadana wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie; oraz przyzwoita (ale nie koniecznie doskonała) a) znajomość języka angielskiego; udział w ocenie jest sprawą indywidualną kaŝdego zgłaszaj aszającego się eksperta, oznacza to, Ŝe e nie trzeba mieć "namaszczenia" swojego pracodawcy. 7. PR/Cooperation Cooperation/ICT Podsumowanie: Do kaŝdego konkursu (call) jest opracowany nowy przewodnik dla składaj adających wnioski projektowe (Guide for Applicants), W ramach tego samego konkursu wydawane sąs osobne przewodniki dla róŝnych r schematów w finansowania, Przy składaniu wniosku naleŝy y korzystać z aktualnego planu pracy (Work Programme) wydawanego dla danego priorytetu (Theme), Część A składana elektronicznie on-line line, Część B opisowo (PDF- < 10 Mb) wg Guide u,, ale: bez załączników i odnośników hypertext i w B&W 10

11 Przydatne linki FP7/ICT Support projects Idealist partner search project ist.net/ Finance Helpdesk helpdesk.org IPR helpdesk helpdesk.org/index.html Legal documents generally applicable Decision on the Framework Programme Rules for Participation Rules for proposal submission, evaluation selection and award Contractual information Consortium agreement checklist Negotiation guidance notes Financial guidelines Model Grant agreement All the above at Dziękuję za uwagę Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Krajowy Punkt Kontaktowy Programu CIP-ICT PSP Osoby do kontaktu ICT w 7PR: Andrzej Galik Krzysztof Trojanowski Małgorzata Gliniecka Krajowy Punkt Kontaktowy Programów w Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów w Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. świrki i Wigury Warszawa tel: : fax: :

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT

ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT Spotkanie Informacyjne Łódź, 14 maja 2008 ICT w 7Programie Ramowym oraz w Programie na Rzecz Wspierania Polityki w Zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych CIP-ICT ICT PSP Małgorzata Gliniecka

Bardziej szczegółowo

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012

ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 COOPERATION WEEK Dzień Informacyjny ICT + TRANSPORT Warszawa, 13.06.2011 ICT w 7PR ZASADY UCZESTNICTWA TEMATY KONKURSÓW W 2011-2012 2012 Małgorzata Szołucha Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa.

- Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - Zasady udziału w 7 PR. - Rodzaje projektów. - Sposób aplikowania do 7 PR. - Kalkulacja kosztów uczestnictwa. 19 listopada 2012 r. Regionalny Punkt

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego. Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków Dzień Informacyjny dla Programu CIP ICT-PSP Warszawa, 7 maja 2008 Jak przygotować wniosek do Programu CIP- ICTPSP * Struktura wniosku projektowego * Proces oceny wniosków kryteria i procedury oceny wniosków

Bardziej szczegółowo

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii.

Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Warszawa, 21.06.2012 Nauka i Przemysł -w poszukiwaniu synergii. Jak sfinansować wspólne projekty Katarzyna Sobótka-Demianowska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych

Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Jak ugryźć 10 milionów cz. II - Finansowanie aplikacyjnych badań naukowych Warszawa, 28 luty 2012 Nauki medyczne w 7PR oferta dla instytucji naukowych Ewa Szkiłądź Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa

HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Warszawa, 19 lutego 2015 r. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego HORYZONT 2020 Zasady uczestnictwa Prelegent: Renata Rycerz Andrzej Galik W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont 2020 Dzień informacyjny Europa w zmieniającym się świecie oraz Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa w ramach programu HORYZONT 2020 Warszawa, 20.01.2015 Zasady uczestnictwa w Programie Horyzont

Bardziej szczegółowo

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE

Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE. Finansowanie projektów w 7. PR UE Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Finansowanie projektów w 7. PR UE Dokumenty na stronach KE (także e w polskiej wersji językowej) j - Decyzja nr 1982/2006/WE Parlamentu Europejskiego i

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2008, wydanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Przewodnik dla składających wnioski do konkursu FP7-ICT-2009-5 oraz innych konkursów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Wstęp... 2 1) Zapoznanie się z tematyką konkursu... 2 2) Tworzenie konsorcjum...

Bardziej szczegółowo

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej

Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Aspekty finansowe projektów 7. Programu Ramowego Unii Europejskiej Halina Kocek, PK, IChPW, Zabrze Barbara Trammer, KPK, Warszawa Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Warszawa, 2010, wydanie

Bardziej szczegółowo

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna

12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna 12 maja 2014 roku Toruński Park Technologiczny, ul Włocławska 167 budynek A, sala konferencyjna Finansowanie B+R w Małych i Średnich Przedsiębiorstwach na HORYZONCIE Toruń, 12 maja 2014 r., EEN " European

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii

7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Olsztyn, 14.03.2012 7.Program Ramowy Fundusze na Badania i Rozwój w obszarze Energii Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej

Bardziej szczegółowo

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji

Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji Konkurs w dziedzinie Europejskich Platform Innowacji EuropeINNOVA-ENT-CIP-09-C-N01S00 Zygmunt Krasiński Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polska

Bardziej szczegółowo

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia)

Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Raportowanie a audyty projektów w 7.Programie Ramowym (nasze doświadczenia) Katarzyna Markiewicz-Śliwa, Ewa Mendec Źródło: serwis CORDIS, prezentacje KE serwis EUROPA, serwis KPK w tym FAQ Barbara Trammer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje

Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje 1 Przewodnik stanowi zestawienie informacyjne. W celu uzyskania bliższych wyjaśnień należy odnieść się do informacji udzielanych przez instytucje zarządzające programami. 2 Spis treści 1. AAL... 5 2. BLUE

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie

Ewa Szkiłądź Koordynator priorytetu Zdrowie Rola programów badawczych w walce z nierównościami zdrowotnymi Łódź, 07.11.2014 Horyzont 2020 przedstawienie programu badań i innowacji Unii Europejskiej: ERC, Marie Curie, Zdrowie; Prezentacja portalu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych

Poznań, lipiec 2011. Nr 7(46)/2011. Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych Nr 7(46)/2011 Poznań, lipiec 2011 W numerze: aktualne konkursy dla samorządów i organizacji pozarządowych wiadomości dotyczące zasad i procedur związanych z pozyskiwaniem funduszy UE i dotacji krajowych

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020

Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 821/14 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 29 lipca 2014 r. Wstępny projekt SZCZEGÓŁOWEGO OPISU OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Szczegółowy opis priorytetów Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Dokument opracowany na podstawie Programu Operacyjnego Innowacyjna

Bardziej szczegółowo

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - system zarządzania i wdraŝania w Polsce

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - system zarządzania i wdraŝania w Polsce Szwajcarsko-Polski Program Współpracy - system zarządzania i wdraŝania w Polsce Dokument przyjęty w dniu 30 czerwca 2008 r., ze zmianami z dnia 19 listopada 2008 r., 29 stycznia 2009r. i 1 kwietnia 2011r.

Bardziej szczegółowo

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw

» Źródła finansowania działalności. innowacyjnej przedsiębiorstw » Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Źródła finansowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw Publikacja zrealizowana w ramach projektu Broker innowacji jako narzędzie dla

Bardziej szczegółowo