EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW"

Transkrypt

1 Warszawa, 14 czerwca 2012 EURAXESS WSPARCIE MIĘDZYNARODOWEJ MOBILNOŚCI NAUKOWCÓW Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ

2 Idea inicjatywy Euraxess Wspólny rynek pracy dla naukowców otwarty dostęp do ofert pracy dla naukowców (EU/non-EU) Swobodny przepływ naukowców i wiedzy pokonywanie barier prawnych i administracyjnych sprzyjające warunki pracy w Europie Współpraca z naukowcami poza UE 2

3 EURAXESS działania Europejska baza ofert pracy i stypendiów Działalność centrów Euraxess w całej Europie Strategia HR dla naukowców i pracodawców Sieci europejskich naukowców poza UE 2

4 Jobs: ofert pracy Europejska baza ofert pracy/stypendiów: ponad 2000 ofert pracy i stypendiów zamieszczane przez instytucje Oferty Marie Curie i ERC powiadomienia o nowych ofertach współpraca z innymi portalami pracy 2

5 Polskie instytucje! Ustawa o szkolnictwie wyŝszym

6 Services: Konsultacje Bezpłatna pomoc w kwestiach prawno-administracyjnych: ubezpieczenie społeczne podatki umowy wizy pozwolenie na pracę opieka medyczna zakwaterowanie 2

7 EURAXESS Rights Inicjatywa HR dla naukowców Prawa naukowców Obowiązki pracodawców Przejrzyste zasady rekrutacji 7

8 Z Polski 1. Konferencja Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP) 2. NiezaleŜne Forum Akademickie 3. Prezydium Polskiej Akademii Nauk (PAN) 4. Instytut Lotnictwa 5. Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Kom. 6. Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN 7. Fundacja na rzecz Nauki Polskiej Pełna lista sygnatariuszy na www 2

9 Sygnatariusze w Szwajcarii 8

10 EURAXESS Services KROK 2 KROK 1 KROK 3 6

11 Pomoc w Szwajcarii 2

12 EURAXESS Polska 9

13 EURAXESS Polska 10 punktów w całym kraju: konsultacje, dni informacyjne dla naukowców, instytucji Kontakty z urzędami/organizacjami baza ofert stypendialnych, informacje prawnoadministracyjne 2

14 ASPEKTY FORMALNE dla wyjeŝdŝających Anna Dorodzińska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk 10

15 WaŜne informacje: Wyjazd i legalizacja pobytu 1. rodzaju i treści umowy, jaka ma zostać podpisana za granicą, 2. formy prawnej związania naukowca podczas wyjazdu z instytucją w Polsce, 3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym oraz ubezpieczeniu zdrowotnemu podczas pobytu za granicą, 4. zasad opodatkowania w Polsce i za granicą dochodów uzyskanych w okresie realizacji prac badawczych, 5. zasad legalizacji pobytu w państwie przyjmującym i zobowiązań względem organów administracji tamtego państwa, 6. zakresu formalności koniecznych do dopełnienia w polskich urzędach przed i w trakcie pobytu za granicą. 10

16 Formy prawne wyjazdu pracownika naukowego W przypadku naukowca wyjeŝdŝającego z polskiej instytucji moŝliwe do zastosowania jest: oddelegowanie zmiana warunków pracy i płacy lub podróŝ słuŝbowa (polecenie słuŝbowe), urlop bezpłatny zarówno w celach badawczych jak i na zasadach ogólnych, urlop szkoleniowy Wybór formy zaleŝy od zasad projektu oraz woli obu stron umowy istniejącej w Polsce. 11

17 Umowy z pracownikiem naukowym I Przed wyjazdem za granicę naukowiec powinien uzyskać informacje o: rodzaju umowy jaka zostanie z nim podpisana, podstawowych postanowieniach umowy jaka zostanie mu zaproponowana, czasie trwania umowy, wysokości wynagrodzenia, stanowisku zatrudnienia, przedmiocie umowy. 12

18 Umowy z pracownikiem naukowym II Gdy naukowiec wyjeŝdŝa w formie delegacji waŝne jest upewnienie się przed samym wyjazdem czy będzie on miał zapewnione wszelkie uprawnienia, jakie będą niezbędne do realizacji jego zadań w projekcie a jakie posiadają pracownicy instytucji go przyjmującej. Uprawnienia te, to w szczególności dostęp do zasobów bibliotecznych, infrastruktury, czy archiwów. 13

19 Ubezpieczenia społeczne I Na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tj. UE + Norwegia, Islandia i Liechtenstein) oraz w Szwajcarii istnieje koordynacja systemów ubezpieczeń społecznych* określająca państwo, w którym dany pracownik migrujący podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym. Składki z dwóch lub więcej umów w róŝnych państwach EOG wpłacane powinny być do jednego systemu ubezpieczeniowego. Ubezpieczenia w państwach spoza EOG nie podlegają koordynacji europejskiej, za wyjątkiem przypadków, dla których podpisano umowę bilateralną w ww. zakresie np. USA, Kanada, Australia więcej informacji na stronie *Podstawą koordynacji ubezpieczeń społecznych w Europie jest: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego (Dz.U.UE.L.284/1) wraz z rozporządzeniem wykonawczym 987/

20 Ubezpieczenia społeczne II Potrzebne dokumenty: 1. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ) jest potwierdzeniem, Ŝe osoba podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce i moŝe korzystać z opieki medycznej m.in. w Szwajcarii, na takich zasadach, na jakich z opieki tej korzystają obywatele tego państwa. 2. Formularz A1 (dawniej E-101) - dokument, na podstawie którego dochody wyjeŝdŝającej osoby, uzyskane za granicą, nie będą podlegały tamtejszemu prawu ubezpieczeniowemu, ale prawu polskiemu. Wystawia go pracodawca polski. 14

21 Podatki w Szwajcarii I O uznaniu za rezydenta podatkowego w Szwajcarii decyduje kwestia czy osoba przebywa tam z zamiarem stałego pobytu i czy znajduje się tam jego centrum interesów osobistych i ekonomicznych. Zaś prawo wewnętrzne Szwajcarii tak widzi tę kwestię: - osoba zamierza wykonywać pracę zarobkową w Szwajcarii przez więcej niŝ 30 dni w roku lub - przebywa więcej niŝ 90 dni w roku w Szwajcarii bez wykonywania pracy zarobkowej. Polak, który zostanie uznany za rezydenta podatkowego, będzie podlegał opodatkowaniu od dochodu i majątku od dnia przyjazdu do Szwajcarii. Pracodawca szwajcarski jest zobowiązany potrącić odpowiednio podatek federalny, kantonalny i gminny od wynagrodzenia wypłaconego cudzoziemcowi. 15

22 Podatki w Szwajcarii II W przypadku dochodów z pracy najemnej uzyskanej przez Polaka, który jest polskim rezydentem podatkowym na terytorium Szwajcarii zostaną wyłączone z opodatkowania w Polsce zgodnie z umową o unikaniu podwójnego opodatkowania zawartą między Polską a Szwajcarią. Reguluje to art. 14 wyŝej wymienionej konwencji. Natomiast zostaną one doliczone do dochodów osiągniętych przez pracownika ze źródeł połoŝonych w Polsce w celu obliczenia tzw. efektywnej stawki podatkowej tzw. metoda wyłączenia z progresją. Warto pamiętać! Polak, który wyjeŝdŝa ze Szwajcarii powinien poinformować o tym fakcie władze kantonalne. 16

23 ec.europa.eu/euraxess Dziękujemy za uwagę Koordynator polskiej sieci EURAXESS Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34, Warszawa tel: wew. 152 fax:

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania

Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Plan wdrażania dla dokumentu Polityka migracyjna Polski stan obecny i postulowane działania Wersja stanowiąca załącznik do uchwały Zespołu do Spraw Migracji z dnia 18 grudnia 2013r. Opracowano na podstawie

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Niektóre przepisy prawa polskiego powinny zostać dostosowane do postanowień Umowy między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi z jednej strony a Konfederacją Szwajcarską

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/139 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650. o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony

Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o cudzoziemcach (j.t. Dz.U. z 2006r., Nr 234, poz. 1694 z późn. zm.), Ustawa z dnia 13 czerwca 2003r. o udzielaniu

Bardziej szczegółowo

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r.

(opracowano na podstawie zapytań kierowanych do Państwowej Inspekcji Pracy) Styczeń 2013 r. Nielegalna praca w świetle obowiązujących przepisów, uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy i innych organów w zakresie kontroli nielegalnego zatrudnienia (opracowano na podstawie zapytań kierowanych do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce

Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne Polaków zatrudnionych za granicą oraz cudzoziemców pracujących w Polsce Poradnik Zakład

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry

Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Węgry OBECNI CZŁONKOWIE: 1995: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy Luksemburg, Hiszpania, Portugalia 1997: Austria, Włochy 2000: Grecja 2001: Dania, Finlandia, Szwecja oraz Islandia, Norwegia pozostające poza

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001. USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/173 Dz.U. 2004 Nr 99 poz. 1001 USTAWA z dnia 20 kwietnia 2004 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 674, 675, 829, 1291, 1623, 1645, 1650, z 2014 r. poz. 567, 598,

Bardziej szczegółowo

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem?

Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Opracowanie: Dariusz Pietrowski, Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu Radek Skiba, Stowarzyszenie Klon/Jawor Jak zgodnie z prawem współpracować z wolontariuszem? Spis treści: I. Co to jest działalność poŝytku

Bardziej szczegółowo

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009)

Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Zaspokajanie potrzeb polskiego rynku pracy poprzez migracje Raport krajowy ESM (lata 2004 2009) Raport przygotowany przez Krajowy Punkt Kontaktowy Europejskiej Sieci Migracyjnej w Polsce ESM została powołana

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 I. Zasady ogólne REGULAMIN WYMIANY STUDENTÓW W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015 1. O wyjazd w ramach programu Erasmus + + mogą ubiegać się studenci, którzy: a) są studentami studiów

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH

PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Hamburgu PORADNIK DLA SZUKAJĄCYCH PRACY W NIEMCZECH OTWARCIE NIEMIECKIEGO RYNKU PRACY HAMBURG 2011 Konsulat Generalny RP w Hamburgu Dział Prawny Strona 1

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o swobodzie działalności gospodarczej oraz o zmianie niektórych innych ustaw ma na celu wprowadzenie uregulowań, które w większym stopniu odpowiadają

Bardziej szczegółowo

Listopad 2012 r. 2/45

Listopad 2012 r. 2/45 Listopad 2012 r. 2/45 Spis treści WPROWADZENIE 5 Czemu służy ten poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy MRR/H/21(2)/12-2009 Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Wytyczne dotyczące kwalifikowania wydatków i projektów w ramach programów współpracy transgranicznej Europejskiej Współpracy Terytorialnej realizowanych

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r.

Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE. Warszawa, listopad 2014 r. Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej Podsumowanie dotychczasowego wykonania Strategii regulacyjnej Prezesa UKE Warszawa, listopad 2014 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. SYNTETYCZNE PODSUMOWANIE REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego

B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) nr 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego 2004R0883 PL 28.06.2012 003.001 1 Dokument ten służy wyłącznie do celów dokumentacyjnych i instytucje nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jego zawartość B ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska

Aktualizacja 2010. Znaleźć pracę w Europie. Przewodnik dla poszukujących pracy. eures.europa.eu. Komisja Europejska Aktualizacja 2010 Znaleźć pracę w Europie Przewodnik dla poszukujących pracy eures.europa.eu Komisja Europejska Komisja Europejska, ani żadna osoba działająca w imieniu Komisji, nie odpowiada za sposób

Bardziej szczegółowo

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6

Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5. Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 Spis treści WPROWADZENIE 5 Do czego potrzebny jest niniejszy poradnik? 5 Zasady w skrócie 5 CZĘŚĆ I: DELEGOWANIE PRACOWNIKÓW 6 1. Który system zabezpieczenia społecznego ma zastosowanie do pracowników

Bardziej szczegółowo

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y

NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y MOJA PRACA P O W I A T O W Y U R Z Ą D P R A C Y W P R Z E M Y Ś L U N R 1 ( 1 0 ) L U T Y 2 0 1 4 TEMAT WYDANIA NIEPEŁNOSPRAWNI SPRAWNI W PRAC Y SZKOLENIA GRUPOWE Prezentujemy szkolenia grupowe, które

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA. z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/313 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. 1), 2) o cudzoziemcach Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2013 r. poz. 1650, z 2014 r. poz. 463, 1004. 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach

USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach Kancelaria Sejmu s. 1/256 USTAWA z dnia 12 grudnia 2013 r. Opracowano na podstawie Dz. U. z 2013 r. poz. 1650. 1), 2) o cudzoziemcach 1) Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia:

Bardziej szczegółowo

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa.

Projekt. 2. Siedzibą Biura jest Warszawa. 3. Siedzibą Sekretariatu jest Warszawa. Projekt Ustawa z dnia. o Biurze Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie oraz o Sekretariacie Wspólnoty Demokracji. Art. 1 Ustawa określa zdolność prawną,

Bardziej szczegółowo

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia

Departament Rynku Pracy. Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Departament Rynku Pracy Wyjazdy do pracy w Holandii poprzez agencje zatrudnienia Warszawa, luty 2013 1 Spis treści 1. Wprowadzenie s. 3 2. Agencje zatrudnienia s. 4 2.1 Obowiązki agencji zatrudnienia s.

Bardziej szczegółowo

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE

LISTA DYSTRYBUTORÓW TYTUŁÓW UCZESTNICTWA FIDELITY ACTIVE STRATEGY W POLSCE Informacja Dodatkowa dla inwestorów w Fidelity Active STrategy I. PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT NABYCIA, SPRZEDAŻY I ZAMIANY TYTUŁÓW UCZESTNICTWA SUBFUNDUSZY FIDELITY ACTIVE STRATEGY NA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16

Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 00-701 Warszawa, ul. Czerniakowska 16 Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, ustalania podstawy wymiaru oraz rozliczania i opłacania składek

Bardziej szczegółowo