Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum?"

Transkrypt

1 Pytanie I Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej? Czy dofinansowanie może objąć konsorcjum w skład którego wchodziliby instytut PAN oraz duży przedsiębiorca, którym byłaby działająca w Polsce firma zagraniczna...? Czy występują jakieś ograniczenia co do partycypowania w takim konsorcjum firmy zagranicznej? Czy możliwe jest by wniosek o dofinansowanie składało konsorcjum składające się z przedsiębiorcy i zagranicznej jednostki naukowej? Czy jednostka naukowa z zagranicy może być członkiem konsorcjum? Brak jest ograniczeń co do partycypowania w konsorcjum naukowym firmy zagranicznej, jednak możliwość uzyskania dofinansowania na realizację projektu zależy od tego co oznacza wymieniona w powyższym pytaniu firma zagraniczna: jeżeli jest to przedsiębiorca mający zagranicznych właścicieli, ale z siedzibą na terenie RP, to taki przedsiębiorca może być partnerem w konsorcjum naukowym i ubiegać się o dofinansowanie z NCBR, jeżeli jest to przedsiębiorca mający siedzibę poza granicami RP, to może być partnerem w konsorcjum, jednak bez prawa ubiegania się o dofinansowanie z NCBR

2 Pytanie I cd. W przypadku jednak zagranicznej jednostki naukowej, taki podmiot może być członkiem konsorcjum, którego w skład wchodzi już: 1) jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowaniu nauki tj. prowadzące w sposób ciągły badania naukowe lub prace rozwojowe a) podstawowe jednostki organizacyjne uczelni w rozumieniu statutów tych uczelni, b) jednostki naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk (Dz. U. Nr 96, poz. 619), c) instytuty badawcze, d) międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych przepisów, działające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, e) Polską Akademię Umiejętności, f) inne jednostki organizacyjne, niewymienione w lit. a-e, posiadające osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w tym przedsiębiorców posiadających status centrum badawczo-rozwojowego, nadawany na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 116, poz. 730 oraz z 2010 r. Nr 75, poz. 473); 2) przedsiębiorca, o którym mowa w 5 pkt 2 lub 3 rozporządzenia MNiSW z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR

3 Pytanie II Czy przedsiębiorca z zagranicy może być, oprócz przedsiębiorcy polskiego, członkiem konsorcjum? Czy członkiem konsorcjum, oprócz polskiego przedsiębiorstwa i jednostki naukowej, może być zagraniczny przedsiębiorca? Czy liderami (partnerami) konsorcjum mogą być średnie lub małe przedsiębiorstwa z zagranicy? Przedsiębiorca z zagranicy/zagraniczny przedsiębiorcamoże być członkiem / partnerem / liderem konsorcjum. Jeśli jednak jest przedsiębiorca ma siedzibę poza granicami RP, nie ma możliwości ubiegania się o dofinansowanie od NCBR

4 Pytanie III Czy konsorcjum w schemacie B może składać się z więcej niż jednego przedsiębiorcy? Czy ma być to schemat współpracy 1 organizacja badawcza + 1 mikro/mały przedsiębiorca? Konsorcjum może składać się z więcej niż jednego przedsiębiorcy. Skład konsorcjum podany w Regulaminie I Konkursu w ramach Programu Blue Gas określa minimum podmiotów wchodzących w skład konsorcjum naukowego.

5 Pytanie IV Czy podmiot będący spółką prawa polskiego z partnerem zagranicznym (firma niemiecka) może aplikować do pomocy w ramach konkursu Blue Gas? Czy ma znaczenie wielkość udziałów partnera zagranicznego? Co w przypadku gdy partnerzy polscy i niemieccy mają po 50% udziałów? Warunkiem uzyskania dofinansowania w ramach konsorcjum naukowego w konkursie Blue Gas jest: posiadanie statusu przedsiębiorcy, o którym mowa w 5 pkt 2 lub 3 rozporządzenia MNiSW z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR, oraz posiadanie przez tego przedsiębiorcę siedziby na terenie RP, W odniesieniu do możliwości aplikowania w konkursie wielkość udziałów poszczególnych partnerów pozostaje bez znaczenia

6 Pytanie V Do realizacji projektów Blue Gas potrzebne z pewnością będą dane archiwalne będące własnością Skarbu Państwa. Zgodnie z nowym Prawem Geologicznym i Górniczym dostęp do takich danych na potrzeby prac komercyjnych odbywa sie za odpłatnością (dość wysoka), natomiast na potrzeby prac badawczych finansowanych ze środków publicznych opłaty te są znacznie redukowane (regulowane jest to rozporządzeniem). W związku z tym prosiłbym o odpowiedz, jak będą w tym kontekście klasyfikowane prace realizowane w ramach programu BlueGas, gdyż w tym przypadku mieć będziemy do czynienia z funduszami uruchamianymi przez NCBR (tj. publicznymi) oraz przez przedsiębiorstwa. Zarówno dofinansowanie projektów przekazywane przez NCBR jak również pożyczka udzielana przez ARP na realizację prac rozwojowych przekazywane są w ramach wsparcia finansowego ze środków finansowych stanowiących środki publiczne, o którychmowawart.5ust.1ustawyofinansachpublicznych.

7 Pytanie VI Intensywność wsparcia na prace rozwojowe dla mikro i małego przedsiębiorcy może maksymalnie osiągnąć 60%. Jak należy rozumieć termin skuteczna współpraca z Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimisza pośrednictwem Narodowego Centrum Badan i Rozwoju Skuteczna współpraca oznacza realizację projektu pomiędzy: 1) co najmniej dwoma niepowiązanymi przedsiębiorcami: z których co najmniej jeden jest MŚP, lub projekt jest realizowany w co najmniej dwóch państwach członkowskich UE, każdy przedsiębiorca ponosi maksymalnie 70% wydatków kwalifikujących się do dofinansowania. 2) przedsiębiorcą i organizacją badawczą: organizacja badawcza ponosi co najmniej 10 % wydatków kwalifikujących się do dofinansowania, organizacja badawcza ma prawo publikowania wyników części badawczej w zakresie odpowiadającym zaangażowaniu w prowadzone badania. Podwykonawstwo nie jest traktowane jako skuteczna forma współpracy.

8 Pytanie VII Czy każdy konsorcjant musi stosować ustawę prawo zamówień publicznych? Ustawę Prawo zamówień publicznych stosuje sie do udzielania zamówień publicznych przez podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 ustawy PZP, z zastrzeżeniem art. 4 PZP.

9 Pytanie VIII Czy jednostką naukową wchodzącą w skład konsorcjum, o którym mowa w regulaminie, może być centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk? Centrum naukowe Polskiej Akademii Nauk w rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk nie jest jednostką naukową, o której mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o zasadach finansowaniu nauki. Centrum naukowe PAN może być partnerem w konsorcjum, o którym mowa w Regulaminie I Konkursu w ramach Programu Blue Gas, o ile spełnione są minimalne wymogi dot. składu konsorcjum naukowego określone w tym Regulaminie, tj. w skład konsorcjum wchodzi co najmniej jedna jednostka naukowa niebędąca przedsiębiorcą i conajmniejjedenprzedsiębiorcawrozumieniu 5pkt2lub3rozporządzeniaMNiSWz dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR

10 Pytanie IX Czy jedna jednostka naukowa może być członkiem kilku konsorcjów (czy może występować w różnych wnioskach z różnymi, niepowiązanymi ze sobą przedsiębiorstwami)? Czy jedna uczelnia może być członkiem kilku konsorcjów aplikujących o pomoc? Czy jedna jednostka naukowa może być jednocześnie uczestnikiem w 2 różnych konsorcjach na ścieżce A, z 2 różnymi liderami? Oczywiście tematy projektów byłyby odmienne. Tak, mamy wtedy do czynienia z różnymi wnioskodawcami.

11 Pytanie X Czy umowa utworzenia konsorcjum naukowego pomiędzy przedsiębiorcą jednostką naukową może być zawarta po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie? Zgodnie z załącznikiem 6 do Regulaminu I Konkursu w ramach Programu Wsparcia rozwoju technologii związanych z pozyskiwaniem gazu łupkowego, umowa o utworzeniu konsorcjum naukowego jest niezbędną do podpisania umowy o dofinansowanie. Czy, w związku z powyższym, na etapie składania wniosku o dofinansowanie wystarczy, że przedsiębiorca i jednostka naukowa mają podpisaną umowę przedwstępną zobowiązującą do zawarcia umowy konsorcjum pod dniu złożenia wniosku o dofinansowanie lub ogłoszeniu wyników konkursu? Zgodnie z regulaminem I Konkursu Blue Gas, podpisaną umowę konsorcjum należy dostarczyć NCBR po przyznaniu środków na realizację projektów. Przekazanie umowy jest warunkiem podpisania umowy o wykonanie i finansowanie projektu. Zalecane jest wcześniejsze zawieranie umów konsorcjum pod warunkiem rozwiązującym.

12 Pytanie XI Czy analiza porównawcza dla dużego przedsiębiorcy (efekt zachęty) ma być załączona także w przypadku gdy nie występuje on o pomoc publiczną? Przedstawienie analizy porównawczej wymagane jest wyłącznie w przypadku ubiegania się przez dużego przedsiębiorcę o pomoc publiczną.

13 Podział praw własności intelektualnej W związku z zapytaniem dotyczącym interpretacji przepisów 18 Rozporządzenia MNiSW z dnia r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem NCBR, Centrum wyjaśnia, że przepisy te generalnie mają na celu przeciwdziałanie pośredniemu przekazywaniu przedsiębiorcy pomocy publicznej ze względu na korzystne warunki współpracy przez (tzn. za pośrednictwem) organizacji badawczej, która prowadzi badania we współpracy z tym przedsiębiorcą. Z przepisów tych, a także z przepisów wspólnotowych (Wspólnotowe zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawcza, rozwojową i innowacyjną, Dz. Urz. UE 2006/C 323, pkt 3.2.2), wynika, że taka sytuacja ma miejsce, gdy współpracujący w projekcie badawczym przedsiębiorca (np. w formie konsorcjum) uzyskuje takie ekonomiczne korzyści wynikające ze zrealizowanego projektu (czy to prawa własności intelektualnej czy też inne rezultaty niepodlegające takiej ochronie, ale wartościowe z gospodarczego punktu widzenia), które są nieproporcjonalnie wyższe od wkładu finansowego lub wkładu innego rodzaju, wniesionego przez przedsiębiorcę na rzecz realizacji projektu. Umowy konsorcjum lub inne umowy dotyczące podziału praw własności intelektualnej lub praw dostępu do innych rezultatów wynikających ze wspólnej realizacji projektów badawczych powinny więc przewidywać podział, który jest zależny od do zaangażowania (w formie wkładów finansowych lub innych) poszczególnych partnerów w projekt.

14 Podział praw własności intelektualnej W przypadku przekazywania na własność lub udostępniania w innej formie (np. licencji) powyższych praw lub innych rezultatów przez organizację badawczą przedsiębiorcy uczestniczącemu w projekcie, organizacja badawcza powinna otrzymać od przedsiębiorcy wynagrodzenie odpowiadające cenie rynkowej tych praw, przy czym wszelki wkład, wniesiony przez przedsiębiorcę na poczet kosztów ponoszonych przez organizację badawczą jest odejmowany od kwoty tego wynagrodzenia. Za wszelki wkład rozumiemy także dofinansowanie uzyskanie przez przedsiębiorcę ze środków publicznych w ramach wspólnie realizowanego projektu, koszty niekwalifikowane ponoszone na cele projektu, istniejącą wiedzę przedsiębiorcy wnoszoną do projektu i niezbędną do uzyskania jego rezultatów. Ustalenie ceny rynkowej uzyskanych praw powinno być dokonane poprzez wycenę ich wartości rynkowej lub, w przypadku gdy jest to niemożliwe, organizacja badawcza jako strona sprzedająca lub w inny sposób udostępniająca wyniki projektu, powinna prowadzić negocjacje w celu uzyskania maksymalnej korzyści w wyniku takiej transakcji.

15 Podział praw własności intelektualnej Przykład: Projektowartości11mlnzł,zczego10mlnzłtowydatkikwalifikowane:8mlnzłponosiorganizacja badawcza(ob), 3 mln zł przedsiębiorca(p), który otrzymał dofinansowanie w wysokości 2 mln zł. Wmodeluprostymwynikiwprojekciedzieląsięwstosunku8/11dlaOBi3/11dlaP. Model ten może być modyfikowany ze względu na wkłady (w tym np. wydatki niekwalifikowane) wnoszone do projektu. Strony umowy konsorcjum, z uwzględnieniem powyższych zasad, mogą umieszczać w tych umowach inne klauzule kształtujące prawa i obowiązki w zakresie udostępnienia (tzw. prawa dostępu) przedsiębiorcy wyników projektu w celu ich komercyjnego wykorzystania, np. mogą ustanowić na rzecz przedsiębiorcy umowne prawo pierwokupu uzyskanych praw po cenie rynkowej. Należy przy tym pamiętać, że prawa dostępu odnoszą się do praw przyznanych sobie nawzajem przez strony, nie dotyczą zaś licencji przyznawanych osobom trzecim. Rozwiązanie stosowane przez Danish Agency for Science, Technology and Innovation:

16 Elementy umowy konsorcjum naukowego 1. cel zawiązania konsorcjum, 2. okres obowiązywania umowy konsorcjum, 3. wskazanie jednostki reprezentującej konsorcjum Lidera, 4. wskazanie zakresu upoważnień dla Lidera, w tym do: złożenia wniosku w imieniu konsorcjum, reprezentowania członków konsorcjum w kontaktach z Centrum, zawarcia na rzecz i w imieniu Wykonawcy/ów umowy na wykonanie projektu z Centrum, pośredniczenia w przekazywaniu członkom konsorcjum środków finansowych z Centrum i ich rozliczaniu, dokonywania zmian w umowie na wykonanie projektu, reprezentowania Wykonawcy/ów w związku z wykonaniem umowy na wykonanie projektu. 5. sposób współdziałania stron i zarządzania realizacją projektu, podział prac między członków konsorcjum, ukształtowanie odpowiedzialności za realizację projektu,

17 Elementy umowy konsorcjum naukowego 6. obowiązki członków konsorcjum, w tym: zobowiązanie do stosowania najlepszych standardów (best practice) przy realizacji projektu i wydatkowaniu środków finansowych na ten cel, określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi informacji niezbędnych do przygotowania raportów z realizacji projektu, określenie zasad i terminów dostarczania Liderowi zestawień poniesionych kosztów, niezbędnych do rozliczenia zaliczek, określenie zasad wymiany informacji mających wpływ na harmonijną i terminową realizację projektu, zobowiązanie do nienarażania na szkody pozostałych członków konsorcjum. 7. sposób wykorzystania i podział praw własności przemysłowej wytworzonej w wyniku realizacji projektu, 8. ewentualne zobowiązanie partnerów przemysłowych członków konsorcjum do zaangażowania własnych środków finansowych (poza środkami wymaganymi na podstawie przepisów o pomocy publicznej) w realizację projektu i/lub wdrożenie jego rezultatów.

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/29 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: Dz. U. z 2010 r. Nr 96, poz. 615, z 2011 r. Nr 84, poz. 455, Nr 185, poz. 1092, z 2013 r. poz. 675, z 2014 r. poz. 379,

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1. Dz.U.2010.96.616 2012.01.01 zm. Dz.U.2011.185.1092 art. 72 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z dnia 4 czerwca 2010 r.) Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. 1.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki

USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Dziennik Ustaw Nr 96 7911 Poz. 615 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa zasady finansowania nauki ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY

ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY ZASADY UDZIAŁU POLSKICH PODMIOTÓW W 20. KONKURSIE NA MIĘDZYNARODOWE PROJEKTY BADAWCZE W RAMACH INICJATYWY CORNET KRÓTKI OPIS INICJATYWY Głównym celem Inicjatywy CORNET (ang. COllective Research NETworking)

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA. z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/76 Dz.U. 2010 Nr 96 poz. 615 USTAWA z dnia 30 kwietnia 2010 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1620, z 2015 r. poz. 249. o zasadach finansowania nauki Rozdział

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1.

Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 USTAWA. z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. Rozdział 1. Kancelaria Sejmu s. 1/27 Dz.U. 2008 Nr 116 poz. 730 Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 226. USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej Rozdział

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 20.12.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 347/81 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 1290/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/25 USTAWA z dnia 30 maja 2008 r. Opracowano na podstawie: Dz.U. z 2008 r. Nr 116, poz. 730. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej 1) Rozdział 1 Przepisy ogólne

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Instytucja Pośrednicząca dla I i IV Priorytetu Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Przewodnik po kryteriach wyboru finansowanych operacji w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Program INNOWACJE SPOŁECZNE *

Program INNOWACJE SPOŁECZNE * Program INNOWACJE SPOŁECZNE * 1. Diagnoza sytuacji w obszarze nauki i gospodarki objętym Programem Badania związane z innowacjami kojarzone są głównie z innowacjami technicznymi i technologicznymi nowymi

Bardziej szczegółowo

związane zostały zdefiniowane

związane zostały zdefiniowane Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Kryteria wyboru projektów Kryteria formalne jednakowe dla wszystkich działań oraz typów projektów Kryteria formalne - wniosek: Złożenie wniosku we właściwej

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. z dnia 28 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 9 sierpnia 2013 r. Poz. 907 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu

Bardziej szczegółowo

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Nr umowy: Umowa o dofinansowanie Projektu pt. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji zamówień publicznych

Zasady realizacji zamówień publicznych Zasady realizacji zamówień publicznych Zamówieniem publicznym jest pisemna umowa odpłatna, zawarta pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane przewidziane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 20 1407 Poz. 103 103 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 11 stycznia 2011 r. w sprawie kryteriów i trybu przyznawania oraz rozliczania środków finansowych na

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY

PODRĘCZNIK POMOC WNIOSKODAWCY PODRĘCZNIK - POMOC WNIOSKODAWCY PROGRAM OPERACYJNY PL04: OSZCZĘDZANIE ENERGII I PROMOWANIE ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII W RAMACH MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO 2009 2014 1 SPIS

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013

Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Przygotowanie i realizacja projektów hybrydowych z sektora telekomunikacyjnego w perspektywie finansowej 2007-2013 Czerwiec 2015 Warunki korzystania z niniejszej publikacji Niniejsza publikacja została

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony)

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) stan prawny na dzień 15 marca 2015 r. - Dz. U. z 2013 r. poz. 907, poz. 984, 1047 i 1473, z 2014 r. poz. 423, 768, 811,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 23 stycznia 2015 r. Poz. 128 OBWIESZCZENIE MARSZAŁKA SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ z dnia 13 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji

USTAWA. z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. (tekst ujednolicony) DZIAŁ I. Przepisy ogólne. Rozdział 1. Przedmiot regulacji USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst ujednolicony) DZIAŁ I Przepisy ogólne Rozdział 1 Przedmiot regulacji Art. 1. Ustawa określa zasady i tryb udzielania zamówień publicznych,

Bardziej szczegółowo

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.

POMOC PUBLICZNA REGIONALNA POMOC INWESTYCYJNA MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1. MAZOWIECKA JEDNOSTKA WDRAŻANIA PROGRAMÓW UNIJNYCH CZERWIEC 2011 POMOC PUBLICZNA UDZIELANIE WSPARCIA W RAMACH DZIAŁANIA 1.8 WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW W ZAKRESIE WDRAŻANIA NAJLEPSZYCH DOSTĘPNYCH TECHNIK

Bardziej szczegółowo

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą

Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą 2011 Jak zostać i pozostać przedsiębiorcą informator dla nowopowstałych firm Spis treści 1. Ws t ę p...1 1.1 O Polsk iej Ag e n c j i Ro z w o j u Pr zedsiębiorczości...1 1.2 Co to jest s t a r t u p...2

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI

UCHWAŁA NR 65/2014. z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI Rada Narodowego Centrum Nauki UCHWAŁA NR 65/2014 z dnia 11 września 2014 r. RADY NARODOWEGO CENTRUM NAUKI w sprawie warunków oraz regulaminu przyznawania środków na realizację zadań finansowanych przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Dziennik Ustaw Nr 189 10775 Poz. 1128 1128 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SKARBU PAŃSTWA 1) z dnia 30 sierpnia 2011 r. w sprawie pomocy publicznej na ratowanie i restrukturyzację przedsiębiorców Na podstawie

Bardziej szczegółowo

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw.

o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niektórych innych ustaw. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Komisja Polityki Społecznej i Rodziny PSR-020-5-2015 Warszawa, 8 kwietnia 2015 r. Pan Radosław SIKORSKI Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie

Bardziej szczegółowo