Projekt z Ekonometrii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt z Ekonometrii"

Transkrypt

1 Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanis lawa Staszica w Krakowie Wydzia l Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Projekt z Ekonometrii Maciej Fabia Rafa l Gibas Marcin Godlewski Tomasz Gryzio Piotr Jarmo lowicz S lawomir Lichoń Modele trendów technologicznych systemów eksperckich i analiza ich wp lywu na rozwój gospodarczy Prowadzacy przedmiotu: dr hab. inż. Andrzej M. J. Skulimowski prof. nadzw. AGH Kraków 5 marca 2010

2 Spis treści 1. Cel projektu Realizacja Opis danych wejściowych i sposobu ich pobierania Pozyskanie informacji o patentach i publikacjach Pozyskanie danych z google-trends Projekt implementacji Model systemu Implementacja Import danych Przetwarzanie i selekcja danych Wyniki A. Opis programu BiblioBot A.1. Koncepcja A.2. Opis dzia lania A.3. Plik konfiguracyjny

3 Rozdzia l 1 Cel projektu Celem projektu jest zbadanie wp lywu rozwoju systemów eksperckich na rozwój gospodarczy i budowa modeli trendów rozwoju gospodarki na ich podstawie na okres kilku najbliższych lat. Do badań pos luży nam wiedza zdobyta ze źróde l dotyczacych systemów eksperckich, w postaci publikacji naukowych, danych patentowych i trendów zainteresowań, a także wiedza dospodarcza wydobyta z urzedów statystycznych. Wynikiem projektu bedzie zbiór modeli trendów, które zostana przedstawione w postaci wykresów prognoz na lata najbliższe, z podaniem empirycznego wzoru oraz uzasadnienia. 3

4 Rozdzia l 2 Realizacja 2.1 Opis danych wejściowych i sposobu ich pobierania Danymi wejściowymi bed a publikacje i dane patentowe dotyczace systemów eksperckich, oraz dane dotyczace zainteresowania internautów w tej dziedzinie. Dane wejściowe s luż ace do otrzymania zmiennych objaśniajacych można podzielić na trzy typy. Sa to: Dane o ilości publikacji z danej dziedziny i danej technologii, wydanych w zadanym roku Dane o ilości zg loszonych patentów dla danej technologii i dziedziny w zadanym roku Wspó lczynnik zainteresowania internautów dana technologia w danym roku. Źród lo tych danych stanowi strona: Pozyskanie informacji o patentach i publikacjach Dane ilościowe o patentach i publikacjach zosta ly pobrane automatycznie przy pomocy programu BiblioBot (patrz za l acznik A), z nastepuj acych źróde l: Publikacje: Google scholar: ICM: CiteSeerX: DBLP: Patenty: Google patents: Baza patentów espacenet: Okres próbkowania danych to 1 rok. Dane zosta ly pobrane dla nastepuj acych technologii: 4

5 Eksploracja danych (data mining). Systemy wspomagania decyzji (decision support system). Bazy wiedzzy (knowledge base). Inżynieria wiedzy (knowledge engineering). Uczenie maszynowe (machine learning). Sieci semantyczne (semantic web). Dla każdej technologii dane sa podzielone wed lug dziedzin: Ogólna (dowolna dziedzina) Chemia, biologia, farmacja. S lowa kluczowe: chemiachemistry, pharmacology, biology. Ekonomia, biznes. S lowa kluczowe: business, economics, managment. Energia, elektryczność. S lowa kluczowe: energy, power, electricity. Transport, logistyka, pojazdy. S lowa kluczowe: transport, logistics vehicle. Produkcja, automatyzacja. S lowa kluczowe: manufacture, automation. Medycyna, ochrona zdrowia. S lowa kluczowe: medicine, medical. Socjologia, psychologia. S lowa kluczowe: social, human, psychology. Program BiblioBot dane wyjściowe zapisuje w plikach tekstowych. W celu latwiejszej akwizycji danych pliki te zosta ly zaimportowane do arkusza Excel-a (dane aktualne.xls). Import danych dokonany zosta l automatycznie dzieki makrom zawartym w arkuszu. Pojedyncza zak ladka arkusza zawiera dane dla jednej technologii (nazwa zak ladki stanowi nazwe technologii). Informacje na zak ladce sa zgrupowane wed lug dziedziny, typu i źród la danych Pozyskanie danych z google-trends Google-trends jest us lug a internetowa udostepnian a przez firme Google i pozwalajac a na uzyskanie danych ilościowych na temat popularności danej dziedziny wśród użytkowników wyszukiwarki Google. Dane takie można uzyskać w postaci trendów czestotliwości wyszukiwań konkretnych fraz. Wyniki uzyskuje sie w postaci wzglednych wartości odpowiadajacych danemu okresowi w stosunku to średniej uzyskanej w ca lym okresie. Takie wzgledne wartości sa jednak wystarczajace aby zaobserwować wystepuj ace trendy. Ponadto popularność us lug Google na świecie, a w szczególności w Europie pozwala na trkatowanie tak uzyskanych wyników jako wiarygodnych wskaźników popularności dziedziny wśród spo leczeństw. Dane można uzyskiwać również tylko dla konkretnego kraju. W przypadku systemów eksperckich ograniczenie sie do danych dla Polski nie prowadzi lo jednak do pożadanego celu, gdyż tak zaweżona dziedzina poszukiwań nie pozwala la systemowi na zwrócenie wiarygodnych wyników. System odmawia l udzielenia informacji z powodu zbyt ma lej ilości danych. Dlatego też zebrane zosta ly dane o charaketrze ogólnoświatowym. 5

6 Uzyskano dane dla nastepuj acych fraz: data mining, decision support system, decision support systems, expert system, expert systems, knowledge base, knowledge engineering, machine learning, semantic web. Wyniki otrzymuje sie dla tygodniowej rozdzielczości czasowej dla lat Rozdzielczość czasowa zosta la nastepnie w fazie obróbki danych zamieniona na roczna a okres czasu wyd lużony wstecz dane zosta ly ekstrapolowane na okres lat Do analizy, w celu pozyskania zmiennych objaśnianych, użyliśmy danych gospodarczych z GUS, w tym wartości nastepuj acych wskaźników: Rachunek obrotów bieżacych Rachunek obrotów kapita lowych Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce Wydatki publiczne na edukacj e Nak lady na badania i rozwój Wykszta lcenie osób m lodych Saldo budżetu państwa Saldo budżetu państwa w stosunku do PKB D lug publiczny w stosunku do PKB D lug publiczny Saldo obrotów towarowych handlu zagranicznego Terms of trade Relacja salda obrotów towarowych handlu zagranicznego do PKB Śmiertelność noworodków na 1000 żywych urodzeń PKB w cenach bieżacych Bezrobocie Bezrobocie d lugotrwa le 6

7 2.2 Projekt implementacji Model systemu Nasz system (2.1) sk lada si e z: bota internetowego, pobierajacego dane w sposób automatyczny aplikacji matlabowej przetwarzajacej zgromadzone dane. Dane o publikacjach, patentach, zainteresowaniach pobierane sa z sieci Internet z wybranych serwerów. Niektóre dane zosta ly pozyskane manualnie. Po wstepnym przetworzeniu dane gromadzone sa w bazie wiedzy, wykorzystywanej przez modu l g lówny aplikacji. W module g lównym wykonywana jest weryfikacja i selekcja danych do użycia ich do obliczeń prognoz. Po wstepnej ocenie generowane sa wzory empiryczne na wartości zmiennych opisywanych zależnych od zmiennych opisujacych. Z otrzymanych wzorów tworzone sa prognozy, a na ich podstawie generowane sa raporty, które znajda sie w rozdziale Implementacja Projekt zaimplementowany zosta l z użyciem technologii i j ezyków: Java Matlab W przetwarzaniu inormacji przydatne okaza ly si e technologie skryptowe j ezyków Python, Perl, Bash, w tym wyrażenia regularne Import danych Dane wczytywane sa do programu przy wykorzystaniu serwera komunikacyjnego COM opracowanego przez firme Microsoft wbudowanego w program Microsoft Office. Matlab przy wykorzystaniu funkcji xlsread l aczy sie z wyżej wymienionym serwerem stajac sie w stosunku do niego klientem i odbiera odczytane przez niego dane. Serwer COM zwraca dane w postaci obiektu posiadajacego dwa pola; nag lówek, dane, zgodnie z filozofia bazy danych dla Microsoft Excel: nag lówek: typ tekstowy, dane nierozdzielne pusta kolumna, koniec nag lówka poprzez rozpoczecie danych liczbowych, dane: typy liczbowe zdefiniowane przez arkusz programu Excel, dane nierozdzielne pusta kolumna, koniec danych sygnalizuje pusty wiersz. Powyższe zastrzeżenie sprawia, że Matlab tworzy tablice zawierajac a dwa wiersze; tekstowa tablice nag lówka, liczbowa tablice danych. Importujac dane tworzona jest tablica wektorów zawierajaca wektory bed ace strukturami zawierajacymi nastepuj ace pola: nazwa 7

8 dope lniacz nazwy - pola budowane na podstawie nag lówka arkusza programu Excel typ dope lniacz typu - pola budowane na podstawie nag lówka arkusza programu Excel t - pole przechowujace tablice liczbowa bed ac a podstawa czasowa. Pole jest budowane na podstawie pierwszej kolumny arkusza programu Excel x - pole przechowujace tablice liczbowa bed ac a zbiorem danych. Pole jest budowane na podstawie kolejnych kolumn arkusza programu Excel Przetwarzanie i selekcja danych Okresem czasu branym pod uwage przy wyznaczaniu trendów i tworzeniu prognoz by ly lata Wszystkie szeregi czasowe zosta ly wiec odpowiednio przetworzone aby odpowiada ly wybranemu okresowi czasu. Szukane by ly zależności zarówno liniowe bezpośrednio pomiedzy zmiennymi jak i pomiedzy szeregami utworzonymi z logarytmów wartości zmiennych oraz z funkcji różnicowych. Dane opisujace wskaźniki gospodarcze przyjete zosta ly jako zmienne objaśniane, zaś pozosta le dane jako zmienne objaśniajace. Dla każdej pary szeregów: zmienna objaśniana zmienna objaśniajaca, zmienna objaśniana logarytm zmiennej objaśniajacej, zmienna objaśniana różniczka zmiennej objaśniajacej obliczony zosta l wspó lczynnik korelacji liniowej Pearsona. Nastepnie, w celu wyeliminowania korelacji nieistotnych, przypadkowych przeprowadzony zosta l test t-studenta istotności korelacji. Ma on s lużyć zminimalizowaniu ryzyka wystapienia sytuacji, w której korelacje wystepuj ace w analizowanej próbie nie sa w laściwe dla ca lej populacji. Ze wzgledu na stosunkowo niewielkie rozmiary szeregów czasowych test t-studenta by l jedynym możliwym do zastosowania powszechnie używanym testem. Jako graniczne, najwieksze dopuszczalne prawdopodobieństwo, że w ca lej próbie korelacja jest zerowa przyjeto wartość 0,05. Oznacza to, że poziom ufności ustalony zosta l na 0,95. Korelacje nieistotne na tym poziomie ufności zosta ly odrzucone jako zerowe. 8

9 Rysunek 2.1: Diagram modelu systemu i przep lywu danych 9

10 Rozdzia l 3 Wyniki 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45 Dodatek A Opis programu BiblioBot A.1 Koncepcja Bot jest aplikacja desktopowa s luż ac a to automatycznego pobierania danych ilościowych. Bot pozwala na wyszukiwanie dwóch rodzajów danych: Publikacje. W obecnej wersji obs lugiwane sa portale: Google scholar: ICM: CiteSeerX: DBLP: Patenty. W obecnej wersji obs lugiwane sa portale: Google patents: Baza patentów espacenet: Program zosta l wykonany w technologi java (wersja kompilatora: 1.6) A.2 Opis dzia lania Rysunek A.1: Diagram przep lywu danych 45

46 Bot dzia la wed lug nastepuj acego scenariusza: Wczytanie danych konfiguracyjnych. Sa to dane zawierajace: list e technologii list e dziedzin zakres dat Nastepnie program dokonuje wyszukiwania na zadanych portalach. Odbywa sie to w nastepuj acy sposób: dla wszystkich zdefiniowanych technologii program dok lada po kolei s lowa kluczowe poszczególnych dziedzin. Dzieki temu uzyskuje warunek wyszukiwania publikacji, badź patentu. Ten warunek możemy zapisać: Nazwa technologii i ( s lowo kluczowe 1 dziedziny lub... lub s lowo kluczowe n dziedziny ). Dany artyku l/patent podlega warunkowi wyszukiwania, jeżeli w jego tytule, abstrakcie, lub wykazie s lów kluczowych znajduje sie fraza z nazwa technologii, oraz w jego tytule, abstrakcie, lub wykazie s lów kluczowych znajduje sie, choć jedno ze s lów kluczowych definicji dziedziny. Nastepnie zdefiniowany warunek zostaje wys lany do odpowiedniego portalu internetowego. W odpowiedzi program dostaje liste pozycji spe lniaj acych kryterium wyszukiwania. Zwrócona liste pozycji program grupuje po dacie publikacji i zapamietuj e sama ilość pozycji opublikowana w danym roku. Zapis wyniku dzia lania bot-a nastepuje do plików tekstowych. Dane z poszczególnych portali zapisywane sa w różnych katalogach (citeseerx, dblp, espacenet, googlepatents, scholar). Nazwa plików wynikowych stanowi wykaz s lów kluczowych poszczególnych dziedzin (dla jednej dziedziny powstaje jeden plik wynikowy). Dane w pliku sa zapisywane w kolejnych wierszach. Pojedynczy wiersz zawiera:,,rok ;,,Ilość dla technologii 1 ;,,Ilość pozycji dla technologii 2 A.3 Plik konfiguracyjny Sekcja citeseerx, dblp, googlepat, scholar i espacenet s luży do w l aczania i wy l aczania przeszukiwania na danych portalach. Sekcja fromyear i toyear s luży do definicji zakresu lat. Sekcja outputfolder ustawia katalog, w którym bedź zapisywane wyjściowe dane. Sekcja usecases definiuje liste dziedzin. Sekcja categories definiuje liste technologii. Zawartość przyk ladowego pliku: 46

47 <?xml version=,,1.0 encoding=,,utf-8?> <java version=,,1.6.0_14 class=,,java.beans.xmldecoder > <object class=,,botconfig > <void property="googlepat"> <boolean>true</boolean> <void property="citeseerx"> <boolean>true</boolean> <void property="dblp"> <boolean>true</boolean> <void property="espacenet"> <boolean>true</boolean> <void property="scholar"> <boolean>true</boolean> <void property="fromyear"> <int>1990</int> <void property="toyear"> <int>2009</int> <void property="outputfolder"> <string>c:\bibliobot</string> <void property="usecases"> <array class="java.lang.string" length="8"> <void index="0"> <string></string> <void index="1"> <string>chemistry pharmacology biology</string> <void index="2"> <string>business economics managment</string> <void index="3"> <string>energy power electricity</string> <void index="4"> <string>transport logistics vehicle</string> 47

48 <void index="5"> <string>manufacture automation</string> <void index="6"> <string>medicine medical</string> <void index="7"> <string>social human psychology</string> </array> <void property="categories"> <array class="java.lang.string" length="7"> <void index="0"> <string>data+mining</string> <void index="1"> <string>decision+support+system</string> <void index="2"> <string>expert+system</string> <void index="3"> <string>knowledge+base</string> <void index="4"> <string>knowledge+engineering</string> <void index="5"> <string>machine+learning</string> <void index="6"> <string>semantic+web</string> </array> </object> </java> 48

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Technologia do tworzenia hierarchicznych

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał

Bardziej szczegółowo

Przewodnik. Rozdział. Dodatek

Przewodnik. Rozdział. Dodatek Przewodnik Rozdział 1: STATISTICA ogólny opis 7 2: Przykłady 13 Analizy 15 Zarządzanie danymi 73 Wersje korporacyjne 93 3: Środowisko pracy 123 4: Zarządzanie wynikami analiz 143 5: Dokumenty STATISTICA

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2010/2011 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska inż. Piotr Kalański Dynamiczne oraz deklaratywnie konfigurowalne

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali

Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej Oprogramowanie wspierające prace badawcze nad mechanizmami przydziału zasobów w zadaniach wieloagentowych dużej skali Piotr

Bardziej szczegółowo

Politechnika Cz estochowska

Politechnika Cz estochowska Politechnika Cz estochowska Wydzia l Inżynierii Mechanicznej i Informatyki Instytut Informatyki Teoretycznej i Stosowanej ROZPRAWA DOKTORSKA Projektowanie klastrów komputerów PC oraz metody zwiekszania

Bardziej szczegółowo

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux

Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Us lugi sieciowe w systemach Unix/Linux Witold Paluszyński Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wroc lawska http://www.kcir.pwr.edu.pl/~witold/ 2000 2013 Ten utwór jest dostepny na licencji Creative

Bardziej szczegółowo

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu

Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu Komputerowe wspomaganie procesu projektowania konstrukcji drgajacych z uwzględnieniem zmęczenia materia lu mgr Tomasz Bednarek 18 kwietnia 2007r. Instytut Podstawowych Problemów Techniki PAN TOMASZ BEDNAREK

Bardziej szczegółowo

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie

Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Uniwersytet Warszawski Wydzia l Matematyki, Informatyki i Mechaniki Anna Zalewska Nr albumu: 234712 Ryzyko operacyjne: modelowanie, mierzenie i zabezpieczanie Praca magisterska na kierunku MATEMATYKA Praca

Bardziej szczegółowo

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe

Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Java Cluster - implementacja, zastosowanie oraz zagadnienia wydajnościowe Piotr Paw lowski Instytut Informatyki Wydzia l Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska e-mail: P.S.Pawlowski@elka.pw.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi

Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą. W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Systemy informatyczne w zarządzaniu wiedzą W poszukiwaniu rozwiązania problemu, najbardziej pomocna jest znajomość odpowiedzi Funkcje systemu zarządzania wiedzą Podstawowa dostarczenie użytkownikowi informacji,

Bardziej szczegółowo

ROBOT SIECIOWY W EKSPLORACJI INTERNETOWEGO SYSTEMU AUKCYJNEGO I OCENA HANDLU C2C W POLSCE

ROBOT SIECIOWY W EKSPLORACJI INTERNETOWEGO SYSTEMU AUKCYJNEGO I OCENA HANDLU C2C W POLSCE ROBOT SIECIOWY W EKSPLORACJI INTERNETOWEGO SYSTEMU AUKCYJNEGO I OCENA HANDLU C2C W POLSCE Artur STRZELECKI, Tomasz BACEWICZ, Marcin ŚCIAŃSKI Streszczenie: Badanie pokazuje rezultaty ilościowej analizy

Bardziej szczegółowo

Data economy gospodarka oparta na danych

Data economy gospodarka oparta na danych Data economy gospodarka oparta na danych DATA ECONOMY GOSPODARKA OPARTA NA DANYCH Marcin Nadolny Współpraca merytoryczna: Dominik Batorski Mikołaj Hnatiuk Aleksandra Leyk PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki KATEDRA INFORMATYKI PRACA MAGISTERSKA SEBASTIAN PISARSKI TWORZENIE STRUKTURALNYCH

Bardziej szczegółowo

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji

WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji WIELOKRYTERIALNA OPTYMALIZACJA LINIOWA I DYSKRETNA modele preferencji i zastosowania do wspomagania decyzji W lodzimierz Ogryczak Uniwersytet Warszawski Instytut Informatyki Warszawa 1997 4 Pusta strona

Bardziej szczegółowo

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie.

Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Systemy do dogłębnej analizy danych - porównanie. Tomasz Winiarski Rok akademicki 2000/2001 Praca licencjacka pod kierunkiem prof. dr. hab. W. Ducha Spis treści 1 Wstęp 3 2 Drażenie danych 5 2.1 Pochodzenie

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce

Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce Uniwersytet im. Adama Mickiewicza Marcin Walas nr albumu: 287572 Pozyskiwanie wiedzy z bazy artykułów/tekstów za pomocą aplikacji typu wyszukiwarki internetowej odpowiadającej na pytania o czas i miejsce

Bardziej szczegółowo

Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL

Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL Kryptografia i Ochrona Danych Instalacja i Konfiguracja Apache-SSL Autor: Pawe Dynarowski Luty 2002 Spis treści 1 Wstep teoretyczny 2 1.1 Wprowadzenie........................... 2 1.2 Protokó l HTTP i

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM

SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM SEGMENTACJA UŻYTKOWNIKÓW SERWISU WWW Z UŻYCIEM METOD STATYSTYCZNYCH I SIECI NEURONOWYCH Grzegorz Migut StatSoft Polska Sp. z o.o. Wstęp Poznanie klientów jest kluczowym elementem wpływającym na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Opracował zespół ECORYS Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Beata Michorowska Monika Skrobol Mateusz Zych. Copyright ECORYS Polska

Opracował zespół ECORYS Polska w składzie: Paulina Fabrowska Marta Mackiewicz Beata Michorowska Monika Skrobol Mateusz Zych. Copyright ECORYS Polska Raport wykonany na zlecenie Departamentu Gospodarki i Społeczeństwa Informacyjnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach realizacji projektu: Regionalny System Innowacji Województwa

Bardziej szczegółowo

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej

Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Andrzej Firlit Akademia Górniczo-Hutnicza Grzegorz Błajszczak Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A Narzędzia do oceny i analizy jakości energii elektrycznej Monitorowanie poziomu jakości energii

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia:

Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia: Zagadnienia do egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia dla kierunku INFORMATYKA I EKONOMETRIA pokrywające efekty kształcenia: 1. Ekonomia to nauka o: 2. Socjologia to: 3. W rozumieniu nauki o zarządzaniu

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Forte moduł Kontroling

System Zarządzania Forte moduł Kontroling System Zarządzania Forte moduł Kontroling Podręcznik użytkownika Wersja 2010 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft SQL Server jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Bardziej szczegółowo

Rola technik komputerowych w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej. Jaros law Szewczyk

Rola technik komputerowych w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej. Jaros law Szewczyk Rola technik komputerowych w waloryzacji i rewitalizacji architektury regionalnej na przyk ladzie drewnianej zabudowy zagrodowej wybranych wsi województwa podlaskiego Jaros law Szewczyk Spis treści Cześć

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa magisterska

Praca dyplomowa magisterska Politechnika Warszawska Rok akademicki 2009/2010 Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Instytut Informatyki Praca dyplomowa magisterska Piotr Kalański TODO Ocena: Opiekun pracy: dr inż. Michał Rudowski

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie. Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki Katedra Automatyki PRACA MAGISTERSKA MARIUSZ SASKO LINGWISTYCZNY SYSTEM DEFINICYJNY

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań

Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych oraz obszaru ich zainteresowań Makroregion innowacyjny. Foresight technologiczny dla województwa dolnośląskiego do 2020 r. Wstępna analiza cytowań pracowników Politechniki Wrocławskiej w celu wskazania najaktywniejszych zespołów innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

USOS: System raportowania i analiz statystycznych

USOS: System raportowania i analiz statystycznych Uniwersytet Warszawski Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki Filip Grotkowski Nr albumu: 235984 USOS: System raportowania i analiz statystycznych Praca magisterska na kierunku INFORMATYKA Praca wykonana

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego nr TD 1/2012 w związku z realizacją projektu Platforma wspierająca tworzenie szaty graficznej obiektów trójwymiarowych do gier komputerowych, animacji, filmów i innych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA

ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA ANALIZA PRZEDWDROŻENIOWA Implementacja Systemu B2B w firmie Lancelot i w przedsiębiorstwach partnerskich Przygotowane dla: Przygotowane przez: Lancelot Marek Cieśla Grzegorz Witkowski Constant Improvement

Bardziej szczegółowo