REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL /13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL /13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL /13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego, jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3. Biuro projektu w Skarżysku- Kamiennej znajduje się przy ul. Plac Floriański 3 lok.401, Skarżysko-Kamienna 2 PODSTAWY REALIZACJI PROJEKTU Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Celem głównym projektu jest wsparcie 30 firm MSP z województwa świętokrzyskiego z branż uznanych za kluczowe dla województwa świętokrzyskiego w celu powiększenia ich konkurencyjności poprzez podniesienie kwalifikacji kadry menadżerskiej do r. 1. Okres realizacji projektu: Zasięg: województwo świętokrzyskie 3. Udział w projekcie jest bezpłatny Projekt zakłada: 1. Organizację i przeprowadzenie 5- dniowych szkoleń z zakresu zastosowania narzędzia Wiley DiSC & Sons dla 10- osobowych grup, łącznie odbędzie się 10 edycji szkoleń. 2. Organizację i przeprowadzenie coachingu poszkoleniowego w wymiarze 3h/osobę Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 4 DEFINICJE POJĘĆ 1. Projekt - Projekt Kompetentny menadżer nr WND-POKL /13 w województwie świętokrzyskim na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu r. pomiędzy Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach 2. Kierownik projektu osoba zarządzająca projektem 3. Zespół projektowy - osoby zaangażowane w realizację projektu po stronie Organizatora. 4. Grupa sterująca przedstawiciele Lidera i Partnera 5. Organizator Projektu (Organizator) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w: ul. Cienista 3, Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedsiębiorca podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) prowadzący przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa posiadać muszą status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa 1 oraz posiadać zdolność do otrzymania pomocy de minimis 7. Strona internetowa projektu strona pod adresem którą prowadzi Organizator i zamieszcza na niej niezbędne informacje, dokumenty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania itp. 1 Definicja zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu: - mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro; - małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; -średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

2 8. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, korzystania z coachingu oraz szkoleń w ramach jego realizacji. 9. Regulamin niniejszy regulamin projektu. 10. Definicja Jednego Przedsiębiorstwa- - które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art.2 ust.2 lit.a-d rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/ Biuro projektu ul. Plac Floriański 3, lok Skarżysko-Kamienna 5 UCZESTNICY PROJEKTU 1. Projekt skierowany jest do: 30 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz ich 100 pracowników/ pracownic, w szczególności managerów i pracowników/ pracownic, którzy są lub będą odpowiedzialni za zarządzanie personelem. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać będą mogły wyłącznie kadry przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące kryteria: należą do sektora MMŚP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzą działalność wyłącznie w branżach uznanych za kluczowe w województwie świętokrzyskim tj.: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, branży turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, branży mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, branży usługowe, handlowej, mogą ubiegać się o pomoc de minimis nie są wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL pracownicy oddelegowani do udziału w projekcie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 6 POMOC DE MINIMIS 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty związane z jego realizacją są w całości finansowane ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598) z późn.zmianami. 2. Udzielona pomoc de minimis jest pomocą niepodlegająca obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) 3. Przedsiębiorstwa biorące udział w Projekcie są zobowiązane do ustalenia możliwości otrzymania pomocy de minimis na podstawie ww. przepisów prawa, niezależnie od weryfikacji statusu przedsiębiorstwa przez Organizatora Projektu. 2 Definicja zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu: - mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro; - małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; -średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

3 4. Przed udzieleniem pomocy de minimis Realizator projektu weryfikuje możliwość jej udzielenia przedsiębiorstwu kandydującemu do udziału w projekcie. Jeśli przedsiębiorstwo kandydujące nie spełnia warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis, Organizator projektu może odmówić udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu kandydującemu do projektu. 5. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona w szczególności podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 6. W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo prowadzi, poza działalnością w sektorze transportu drogowego towarów, inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap pomocy de minimis w wysokości euro, wówczas pułap pomocy de minimis w wysokości euro stosuje się wyłącznie w odniesieniu do działalności w sektorze transportu drogowego towarów, o ile zapewniono rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniono przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności. 7. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej: a. tej spółce, b. podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę. 8. W przypadku udzielania pomocy de minimis Organizator Projektu na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 34, poz. 174) ma obowiązek wystawienia zaświadczenia przedsiębiorstwu o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wydane w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia. 9. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7, podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 10. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania/otrzymania pomocy de minimis, przedsiębiorstwo zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. 11. Wartość pomocy de minimis przypadająca na jedno przedsiębiorstwo będąca wynikiem uczestnictwa w projekcie to 6866,66 zł. 12. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Realizatora Projektu oraz przekazywania otrzymanych zaświadczeń o pomoc de minimis, jakie otrzymał od podmiotów innych niż Realizator Projektu w okresie od złożenia aplikacji zgłoszeniowej do dnia podpisania Umowy. 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS FORM WSPARCIA 1. W ramach realizacji projektu Przedsiębiorstwa i ich pracownicy otrzymają następujące wsparcie projektu: a. 40 godzin szkoleń z zakresu zastosowania narzędzia Wiley DiSC & Sons przypadająca na 1 Uczestnika projektu 2. 3 godziny coachingu przypadająca na 1 Uczestnika projektu. 3. Szczegóły form wsparcia: a) dotyczące szkoleń a. w pierwszym etapie przedsiębiorcy i pracownicy wypełnią ankietę (analiza potrzeb SZK), która pozwoli poznać style zachowań i szczegółowe potrzeby odnośnie SZK (zdiagnozowane potrzeby gr doc.), w obszarze umiejętności zarządczych. Uczestnicy projektu dostaną indywidualny raport, w

4 którym wskazany zostanie zakres tematyczny SZK, który powinien być szczególnie ważny dla Uczestników. b. 2/3 zajęć opiera się będzie o warsztaty c. każdy/a Uczestnik projektu po zakończeniu szkoleń otrzyma wskazówki co do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego d. szkolenia będą dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorców i pracowników poprzez profilowanie tematyki i dostosowanie jej do wyników ankiet dot. potrzeb szkoleniowych Uczestników projektu znajdujących się w konkretnych grupach szkoleniowych e. dokładne miejsce i terminy szkoleń zostaną dopasowane do potrzeb Uczestników projektu (na podst. ankiet preferencji) f. Tryb prowadzenia szkoleń zostanie uzgodniony z firmami. Do wyboru będą tryby: tryb dzienny w dni robocze (SZK całodzienne w dni robocze od godziny 8 lub 9); tryb wieczorowy w dni robocze (SZK po godzinie 16 w dni robocze); tryb weekendowy (SZK całodzienne w dni wolne od pracy od godziny 8 lub 9 ) g. zostanie zorg. 10 edycji po 10 osób, łącznie odbędzie się 40 h zajęć dla grupy (5 dni x 8h) z zakresu DISC h. zajęcia będą mogły odbywać się w różnych miastach w zależności od zapotrzebowania Uczestników i. każdy z Uczestników otrzyma wyżywienie i komplet materiałów szkoleniowych ( teczki, długopisy, skrypty) Szkolenia obejmować będą następujące Moduły DiSC: 1. Analiza profili własnych (4h). 2. Nauka profilu DISC (4h) style zachowań i ich preferencje-praktyka (8h). 4. Zachowanie w sytuacjach konfliktowych(8h). 5. Jak max. wykorzystać swoje atuty pełniąc funkcję menedżera(8h). 6. Jak diagnozować i usuwać przeszkody leżące na drodze do lepszych wyników przeds. (8h). j. szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez podmiot uprawniony do egzaminowania w zakresie DiSC, i wystawiania certyfikatów, któremu zostały nadane w drodze akredytacji przez Inscape Publishing b) dotyczące coachingu poszkoleniowy- doradztwo związane ze szkoleniem: a. dopełnieniem szkoleń będzie coaching poszkoleniowy b. aby każdy z Uczestników mógł wykorzystać wiedzę po szkoleniach, np. prowadząc szkolenia z tego samego zakresu w swoim przedsiębiorstwie, każdy odbędzie coaching poszkoleniowy c. coaching będzie udzielany w wymiarze 3h/osobę d. wsparcie odbywać się będzie w formie indywidualnych sesji eksperckich 1na 1 8 ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA DO PROJEKTU 1. Rekrutacja przedsiębiorstw do projektu będzie przebiegała w trybie ciągłym do roku, będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych, zgodna z zasadą równości szans. 2. Przedsiębiorstwo, które chce wziąć udział w projekcie składa w Biurze Projektu (osobiście lub przesyłką kurierską/pocztową poleconą) dokumenty w następujący sposób: W jednym skoroszycie (opisanym danymi firmy) należy umieścić podane poniżej dokumenty: Przedsiębiorstwo: a) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (zał. 1) b) Oświadczenie przedsiębiorcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) c) Formularz informacji podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zał.3) d) Poświadczona przez przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy de minimis tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorca otrzymywał) e) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

5 f) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie Sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości (o ile Przedsiębiorstwo jest zobowiązane sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z w/w ustawą lub oświadczenie o braku konieczności sporządzania sprawozdań finansowych ( zał.4) jeśli dotyczy g) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) Przedsiębiorstwa do podpisania dokumentów zgłoszeniowych (o ile dotyczy tzn. jeżeli dokumenty podpisywała osoba nieuprawniona do tego w świetle KRS/CEIDG) Uczestnik projektu : a) Formularz zgłoszeniowy uczestnika (zał. 1) b) Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.2) c) Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika ( zał. 3) 3. Uwagi dodatkowe do w/w dokumentów: a) Dokumenty muszą być wypełnione i złożone na aktualnych szablonach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu projektu. b) Wszystkie w/w dokumenty należy ułożyć we wskazanej powyżej kolejności, następnie każdy dokument włożyć do oddzielnej koszulki, które umieszcza się w jednym skoroszycie. Możliwym odstępstwem jest sytuacja, w której sprawozdania finansowe z powodu zbyt dużej objętości nie mieszczą się w skoroszyt w takim wypadku istnieje możliwość dołączenia sprawozdań do koperty bez umieszczania ich w skoroszycie 4. Organizator projektu dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów. 5. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień formalnych Organizator Projektu odrzuca dokumenty lub wzywa drogą elektroniczną do złożenia wskazanych poprawek w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w przedmiotowej informacji. Następnie dokumenty poprawne formalnie są przekazywane do dalszej oceny. 6. Aplikacja zostaje odrzucona na etapie oceny formalnej bez możliwości składania poprawy w przypadku: a) niekwalifikowalności (tj. nie spełniania wymogów dostępu do projektu) Kandydata do Grupy docelowej 7. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie zespół projektowy oceniając spełnienie kryteriów kwalifikowalności ( branża, terytorium, przynależność do grup docelowych, wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów) oraz przyznając dodatkowe punkty za : a) Małe i mikro firmy 5 pkt b) Płeć Kobieta 10 pkt c) Wyższy szczebel menadżerski /przedsiębiorca 10 pkt 8. Na podstawie prac Zespołu projektowego zostanie utworzona lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Łączna suma punktów decydować będzie o miejscu aplikacji zgłoszeniowej na odpowiedniej liście rankingowej. 9. W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Organizatora projektu dopuszcza się osiągnięcie innych proporcji niż wskazane powyżej. 10. Informacja o wynikach naboru zostanie rozesłana droga elektroniczną i poprzez stronę 11. W przypadku kiedy liczba przedsiębiorstw spełniających kryteria kwalifikowalności, przewyższy liczbę 30, bądź Uczestnik zrezygnuje, z udziału w projekcie, utworzone zostaną listy rezerwowe zgodnie z osiągnięta punktacją. 12. W sytuacji osiągnięcia tyle samo punktów przez dane przedsiębiorstwa, pierwszeństwo mają mikroprzedsiębiorstwa. 13. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa podpiszą z Organizatorem umowę projektową. 14. Nie podpisanie umowy przez przedsiębiorstwo równoznaczne będzie z rezygnacją z udziału w projekcie. 15. Podpisanie umowy projektowej z przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez przedsiębiorstwo. 16. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa projektowa będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 17. Każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie. 18. W ustalonym terminie Uczestnik projektu rozpoczyna odbywanie szkoleń i doradztwa 19. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w szkoleniu (maksymalna procentowa absencja 20% nieobecności).każdy uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w minimum 80% zajęć. W przypadku przekroczenia tego progu uczestnik nie przystąpi do egzaminu końcowego i nie otrzyma stosownych zaświadczeń i certyfikatów.

6 1. Każdy uczestnik jest zobligowany do: a) przestrzeganie niniejszego regulaminu 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU b) stosowanie się do uwag i sugestii Organizatora projektu c) punktualne przychodzenie na zajęcia d) informowanie Organizatora projektu w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji projektu e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Projektu, w szczególności w celu wprowadzenia i przetwarzania danych w systemie PEFS2007 (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Projekcie f) wypełnienie ankiet w celach monitoringowych, ewaluacyjnych i kontrolnych realizacji Projektu g) potwierdzenia każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności h) informowania każdorazowo o nieobecności na zajęciach i) usprawiedliwianie opuszczonych zajęć poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia i/lub dokumentu potwierdzającego wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach j) rzetelnego i aktywnego udziału w zajęciach k) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji udziału w projekcie l) złożenia i wypełnienia innych stosownych dokumentów potrzebnych do prawidłowej realizacji projektu 11 MONITORING I KONTROLA 1. Realizowane w ramach Projektu działania podlegają ewaluacji, monitoringowi i kontroli. 2. Za ewaluację, monitoring i kontrolę odpowiada Organizator projektu 3. Celem monitoringu i kontroli jest m.in. zapewnienie prawidłowości realizacji podejmowanych działań w ramach Projektu. 4. Monitoring będzie realizowany na bieżąco w okresie trwania Projektu. Uczestnicy projektu są zobligowani do poddania się badaniu ewaluacyjnemu prowadzonemu przez Organizatora projektu 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do wypełnienia formularza PEFS Uczestnik projektu jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego narzędzia monitoringu i ewaluacji (ankiety, wywiadu, itp.) do Organizatora projektu na jego wezwanie 7. Uczestnicy zobligowani są do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w danych podanych w dokumentach rekrutacyjnych w terminie 7 dni od daty ich powstania. 12 ZASADY REZYGNACJI I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 2. Oświadczenie musi być złożone na wzorze dostarczonym przez Organizatora projektu. 3. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy uczestników projektu, na to miejsce wejdzie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników, osoby która w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasady współżycia społecznego. 5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Organizator może obciążyć Przedsiębiorstwo kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków

7 6. publicznych, w związku z czym na Organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 7. W przypadku wycofania lub rezygnacji przedsiębiorstwa z udziału w Projekcie, po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia, będzie on zobowiązany do zwrotu wystawionego przez Organizatora zaświadczenia o pomocy de minimis, a także do zwrotu na rzecz Organizatora kosztu uczestnictwa przedsiębiorstwa w Projekcie w kwocie równej udzielonej pomocy de minimis na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia udzielenia pomocy do dnia zwrotu. 8. Nie wypełnienie zgodnie z prawdą w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i innych informacji przekazywanych przez Przedsiębiorstwo może skutkować poniesieniem sankcji przez Przedsiębiorstwo wprost proporcjonalnych do sankcji nałożonych na Organizatora przez Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję w wyniku braku realizacji projektu zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie projektu. 9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez i pracownika przedsiębiorstwa istotnych obowiązków określonych w Umowie projektowej lub w niniejszym regulaminie, Organizator projektu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem, albo od niej odstąpić na zasadach określonych w Umowie projektowej lub w przepisach prawa. To samo dotyczy naruszenia przez Uczestników projektu innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 10. Jeżeli Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporów związanych z udziałem w Projekcie, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora projektu. 1. Regulamin obowiązuje od dnia roku. 13 ZMIANY REGULAMINU 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej, chyba że przy publikacji regulaminu zastrzeżono inaczej. 3. Warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym do Projektu i udziału w Projekcie jest zaakceptowanie regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W wypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień regulaminu lub Umowy projektowej, w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas monitoringu lub kontroli, o których mowa w 11 regulaminu, każda ze stron umowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe tych nieprawidłowości wynikające z przyczyn leżących po jej stronie. 2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności z konieczności dostosowania do przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. O wszelkich zmianach Organizator projektu poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 4. Informacje dodatkowe dotyczące spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie. Informacje tam zawarte należy traktować jako wiążące uzupełnienie Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie lub Umowie projektowej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz uwarunkowania prawne Projektu, w szczególności przepisy dotyczące realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej. 6. W przypadku, gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy projektowej, regulaminu lub warunków prawnych Projektu wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej lub podjęcia czynności uzupełniających, strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa i Projekt oraz ich realizacja nie doznały uszczerbku. 7. Przy wykładni lub realizacji postanowień Umowy projektowej lub Regulaminu należy w szczególności uwzględniać prawne i organizacyjne uwarunkowania związane z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Umowy lub Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji regulaminu lub Umowy. Przy wykładni lub realizacji postanowień Umowy lub regulaminu należy w szczególności uwzględniać prawne i organizacyjne uwarunkowania

8 związane z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 8. W przypadku, gdyby okazało, że jakiekolwiek postanowienie Umowy lub regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), Strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Umowy projektowej lub regulaminu w najszerszym możliwym zakresie; pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, aby w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację projektu, Umowy trójstronnej lub regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem: r.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 Strona1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EKOINNOWACYJNE PRZEDSIĘBIORSTWA nr POKL.02.01.01-00-133/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie

REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie REGULAMINU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mikro i M@łe przedsiębiorstwa w Internecie 1 Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie Mikro i M@łe

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U p t. B U D O W N I C T W O 2 0 2 1 r. profesjonalizacja lubuskich MSP z branży budowlanej realizowanego w Województwie Lubuskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie academia nowych kompetencji Numer projektu: WND-POKL.08.01.01-24-371/13 Wnioskodawca: EDORADCA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ul. Kubusia Puchatka 5/12

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja. I. Postanowienia ogólne. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN PROJEKTU Doskonalenie języka obcego w biznesie drogą do prężnego rozwoju firmy IV edycja I. Postanowienia ogólne 1 Informacje o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13

Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny WND-POKL.08.01.01-20-159/13 REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W KURSACH ZAWODOWYCH PROWADZONYCH W RAMACH PROJEKTU Wykwalifikowane kadry Suwalszczyzny 1 Informacje

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH. Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU STREFA MŁODYCH PRZEDSIĘBIORCZYCH w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bądź eko w swojej firmie! Nr WND-POKL.02.01.01-00-427/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH

REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH REGULAMIN PROJEKTU SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMUNIKACYJNYCH 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie SZKOLENIA Z ZAKRESU TECHNOLOGII

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes!

Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! Regulamin Rekrutacji oraz Przyznania Środków Finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach projektu Czas na biznes! 1 Informacja ogólne 1. Projekt pn. Czas na biznes! współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.)

REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE ZIELONY HOTEL (nowelizacja 2015 r.) Projekt Projektodawca / Realizator Projektu 1 DEFINICJE Ogólnopolski otwarty projekt szkoleniowy pt. Zielony Hotel realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Handlowiec Mazowiecki REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Handlowiec Mazowiecki W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ. Postanowienia ogólne. 2 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU MOJA FIRMA-MOJA PRZYSZŁOŚĆ 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa procedurę rekrutacji oraz zakres i warunki udzielania wsparcia finansowego w ramach : Moja firma-moja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAP-IT Planowanie Strategii Wzrostu Młodych Ambitnych Przedsiębiorstw 1 Podstawa prawna realizacji Projektu 1. Podstawę prawną realizacji Projektu MAP-iT

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo