REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL /13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL.08.01.01-26-480/13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU"

Transkrypt

1 REGULAMIN PROJEKTU Kompetentny menadżer WND-POKL /13 1 ORGANIZATOR PROJEKTU Organizatorem projektu Kompetentny menadżer WND-POKL /13 (zwanego dalej projektem ), realizowanego na terenie województwa świętokrzyskiego, jest Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości z siedzibą w Poznaniu przy ul. Cienistej 3. Biuro projektu w Skarżysku- Kamiennej znajduje się przy ul. Plac Floriański 3 lok.401, Skarżysko-Kamienna 2 PODSTAWY REALIZACJI PROJEKTU Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , Priorytetu VIII: Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwa dla przedsiębiorstw. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3 CELE I ZAŁOŻENIA PROJEKTU Celem głównym projektu jest wsparcie 30 firm MSP z województwa świętokrzyskiego z branż uznanych za kluczowe dla województwa świętokrzyskiego w celu powiększenia ich konkurencyjności poprzez podniesienie kwalifikacji kadry menadżerskiej do r. 1. Okres realizacji projektu: Zasięg: województwo świętokrzyskie 3. Udział w projekcie jest bezpłatny Projekt zakłada: 1. Organizację i przeprowadzenie 5- dniowych szkoleń z zakresu zastosowania narzędzia Wiley DiSC & Sons dla 10- osobowych grup, łącznie odbędzie się 10 edycji szkoleń. 2. Organizację i przeprowadzenie coachingu poszkoleniowego w wymiarze 3h/osobę Użyte w niniejszym regulaminie określenia oznaczają: 4 DEFINICJE POJĘĆ 1. Projekt - Projekt Kompetentny menadżer nr WND-POKL /13 w województwie świętokrzyskim na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej w dniu r. pomiędzy Poznańskim Akademickim Inkubatorem Przedsiębiorczości a Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach 2. Kierownik projektu osoba zarządzająca projektem 3. Zespół projektowy - osoby zaangażowane w realizację projektu po stronie Organizatora. 4. Grupa sterująca przedstawiciele Lidera i Partnera 5. Organizator Projektu (Organizator) Poznański Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości, z siedzibą w: ul. Cienista 3, Poznań, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS Przedsiębiorca podmiot w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm.) prowadzący przedsiębiorstwo. Przedsiębiorstwa posiadać muszą status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa 1 oraz posiadać zdolność do otrzymania pomocy de minimis 7. Strona internetowa projektu strona pod adresem którą prowadzi Organizator i zamieszcza na niej niezbędne informacje, dokumenty, odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania itp. 1 Definicja zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu: - mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro; - małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; -średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

2 8. Uczestnik Projektu osoba zakwalifikowana do udziału w projekcie, korzystania z coachingu oraz szkoleń w ramach jego realizacji. 9. Regulamin niniejszy regulamin projektu. 10. Definicja Jednego Przedsiębiorstwa- - które obejmuje wszystkie jednostki gospodarcze powiązane ze sobą co najmniej jednym ze stosunków, o których mowa w art.2 ust.2 lit.a-d rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/ Biuro projektu ul. Plac Floriański 3, lok Skarżysko-Kamienna 5 UCZESTNICY PROJEKTU 1. Projekt skierowany jest do: 30 mikro, małych, średnich przedsiębiorstw oraz ich 100 pracowników/ pracownic, w szczególności managerów i pracowników/ pracownic, którzy są lub będą odpowiedzialni za zarządzanie personelem. Ze wsparcia w ramach projektu skorzystać będą mogły wyłącznie kadry przedsiębiorstw, które dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL Do projektu mogą zostać zakwalifikowane wyłącznie przedsiębiorstwa spełniające łącznie następujące kryteria: należą do sektora MMŚP zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielanie pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2 posiadają jednostkę organizacyjną na terenie województwa świętokrzyskiego prowadzą działalność wyłącznie w branżach uznanych za kluczowe w województwie świętokrzyskim tj.: budowlanej, metalurgicznej, metalowej, maszynowej, spożywczej, branży turystycznej, hotelowej, sanatoryjno-zdrowotnej, transportowej, branży mineralnej związanej z zagospodarowaniem odpadów, wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, branży usługowe, handlowej, mogą ubiegać się o pomoc de minimis nie są wyłączone z możliwości otrzymania pomocy de minimis dotychczas nie korzystały ze wsparcia w ramach Działania 8.1 PO KL pracownicy oddelegowani do udziału w projekcie są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę. 6 POMOC DE MINIMIS 1. Udział w projekcie jest bezpłatny. Koszty związane z jego realizacją są w całości finansowane ze środków publicznych w ramach pomocy de minimis i jest udzielana zgodnie z przepisami rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie stosowania artykułu 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis, zwanego dalej rozporządzeniem Komisji (UE) nr 1407/2013 oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie udzielenia pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ( Dz. U. z 2010 r., Nr 239, poz. 1598) z późn.zmianami. 2. Udzielona pomoc de minimis jest pomocą niepodlegająca obowiązkowi notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie art. 38 Ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 59, poz. 404, z późn. zm.) 3. Przedsiębiorstwa biorące udział w Projekcie są zobowiązane do ustalenia możliwości otrzymania pomocy de minimis na podstawie ww. przepisów prawa, niezależnie od weryfikacji statusu przedsiębiorstwa przez Organizatora Projektu. 2 Definicja zgodnie z załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu: - mikroprzedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 10 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów euro; - małe przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 50 pracowników i którego roczny obrót lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów euro; -średnie przedsiębiorstwo przedsiębiorstwo zatrudniające mniej niż 250 pracowników i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów euro a/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów euro.

3 4. Przed udzieleniem pomocy de minimis Realizator projektu weryfikuje możliwość jej udzielenia przedsiębiorstwu kandydującemu do udziału w projekcie. Jeśli przedsiębiorstwo kandydujące nie spełnia warunków koniecznych do udzielenia pomocy de minimis, Organizator projektu może odmówić udzielenia wsparcia przedsiębiorstwu kandydującemu do projektu. 5. Pomoc de minimis nie może zostać udzielona w szczególności podmiotowi, który w bieżącym roku podatkowym oraz w dwóch poprzedzających go latach podatkowych otrzymał pomoc de minimis z rożnych źródeł i w rożnych formach, której wartość brutto łącznie z pomocą, o którą się ubiega, przekracza równowartość w złotych kwoty euro, a w przypadku jednego przedsiębiorstwa prowadzącego działalność w sektorze transportu drogowego towarów równowartość w złotych kwoty euro, obliczonych wg średniego kursu ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu udzielenia pomocy. 6. W przypadku gdy jedno przedsiębiorstwo prowadzi, poza działalnością w sektorze transportu drogowego towarów, inną działalność, w odniesieniu do której stosuje się pułap pomocy de minimis w wysokości euro, wówczas pułap pomocy de minimis w wysokości euro stosuje się wyłącznie w odniesieniu do działalności w sektorze transportu drogowego towarów, o ile zapewniono rozdzielenie organizacyjne obu działalności lub wyodrębniono przychody i koszty w ramach prowadzonej działalności. 7. Przy ustalaniu wartości pomocy de minimis udzielonej spółce cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej albo komandytowo-akcyjnej należy uwzględnić sumę wartości pomocy udzielonej: a. tej spółce, b. podmiotom będącym odpowiednio wspólnikiem spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komplementariuszem spółki komandytowej albo komandytowo-akcyjnej, nie będącym akcjonariuszem, w zakresie, w jakim pomoc ta została udzielona w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez tę spółkę. 8. W przypadku udzielania pomocy de minimis Organizator Projektu na podstawie Rozporządzenia z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie ( Dz. U. z 2007 r., Nr 53, poz. 354) zmienionego Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 stycznia 2011 r. (Dz. U. z 2011 r., Nr 34, poz. 174) ma obowiązek wystawienia zaświadczenia przedsiębiorstwu o udzielonej pomocy de minimis. Zaświadczenie zostanie wydane w dniu podpisania umowy o udzielenie wsparcia. 9. W przypadku, gdy wartość faktycznie udzielonej pomocy de minimis jest inna niż wartość pomocy wskazana w wydanym zaświadczeniu, o którym mowa w pkt. 7, podmiot udzielający pomocy, w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia tego faktu, wydaje nowe zaświadczenie, w którym wskazuje właściwą wartość pomocy oraz stwierdza utratę ważności poprzedniego zaświadczenia. 10. W przypadku niedotrzymania warunków dotyczących udzielania/otrzymania pomocy de minimis, przedsiębiorstwo zwraca całość uzyskanej pomocy wraz z odsetkami naliczanymi jak dla zaległości podatkowych od dnia udzielenia pomocy. 11. Wartość pomocy de minimis przypadająca na jedno przedsiębiorstwo będąca wynikiem uczestnictwa w projekcie to 6866,66 zł. 12. Przedsiębiorca zobowiązuje się do niezwłocznego informowania Realizatora Projektu oraz przekazywania otrzymanych zaświadczeń o pomoc de minimis, jakie otrzymał od podmiotów innych niż Realizator Projektu w okresie od złożenia aplikacji zgłoszeniowej do dnia podpisania Umowy. 7 SZCZEGÓŁOWY OPIS FORM WSPARCIA 1. W ramach realizacji projektu Przedsiębiorstwa i ich pracownicy otrzymają następujące wsparcie projektu: a. 40 godzin szkoleń z zakresu zastosowania narzędzia Wiley DiSC & Sons przypadająca na 1 Uczestnika projektu 2. 3 godziny coachingu przypadająca na 1 Uczestnika projektu. 3. Szczegóły form wsparcia: a) dotyczące szkoleń a. w pierwszym etapie przedsiębiorcy i pracownicy wypełnią ankietę (analiza potrzeb SZK), która pozwoli poznać style zachowań i szczegółowe potrzeby odnośnie SZK (zdiagnozowane potrzeby gr doc.), w obszarze umiejętności zarządczych. Uczestnicy projektu dostaną indywidualny raport, w

4 którym wskazany zostanie zakres tematyczny SZK, który powinien być szczególnie ważny dla Uczestników. b. 2/3 zajęć opiera się będzie o warsztaty c. każdy/a Uczestnik projektu po zakończeniu szkoleń otrzyma wskazówki co do dalszego rozwoju osobistego i zawodowego d. szkolenia będą dopasowane do zdiagnozowanych potrzeb przedsiębiorców i pracowników poprzez profilowanie tematyki i dostosowanie jej do wyników ankiet dot. potrzeb szkoleniowych Uczestników projektu znajdujących się w konkretnych grupach szkoleniowych e. dokładne miejsce i terminy szkoleń zostaną dopasowane do potrzeb Uczestników projektu (na podst. ankiet preferencji) f. Tryb prowadzenia szkoleń zostanie uzgodniony z firmami. Do wyboru będą tryby: tryb dzienny w dni robocze (SZK całodzienne w dni robocze od godziny 8 lub 9); tryb wieczorowy w dni robocze (SZK po godzinie 16 w dni robocze); tryb weekendowy (SZK całodzienne w dni wolne od pracy od godziny 8 lub 9 ) g. zostanie zorg. 10 edycji po 10 osób, łącznie odbędzie się 40 h zajęć dla grupy (5 dni x 8h) z zakresu DISC h. zajęcia będą mogły odbywać się w różnych miastach w zależności od zapotrzebowania Uczestników i. każdy z Uczestników otrzyma wyżywienie i komplet materiałów szkoleniowych ( teczki, długopisy, skrypty) Szkolenia obejmować będą następujące Moduły DiSC: 1. Analiza profili własnych (4h). 2. Nauka profilu DISC (4h) style zachowań i ich preferencje-praktyka (8h). 4. Zachowanie w sytuacjach konfliktowych(8h). 5. Jak max. wykorzystać swoje atuty pełniąc funkcję menedżera(8h). 6. Jak diagnozować i usuwać przeszkody leżące na drodze do lepszych wyników przeds. (8h). j. szkolenia będą kończyć się egzaminem zewnętrznym przeprowadzonym przez podmiot uprawniony do egzaminowania w zakresie DiSC, i wystawiania certyfikatów, któremu zostały nadane w drodze akredytacji przez Inscape Publishing b) dotyczące coachingu poszkoleniowy- doradztwo związane ze szkoleniem: a. dopełnieniem szkoleń będzie coaching poszkoleniowy b. aby każdy z Uczestników mógł wykorzystać wiedzę po szkoleniach, np. prowadząc szkolenia z tego samego zakresu w swoim przedsiębiorstwie, każdy odbędzie coaching poszkoleniowy c. coaching będzie udzielany w wymiarze 3h/osobę d. wsparcie odbywać się będzie w formie indywidualnych sesji eksperckich 1na 1 8 ZGŁOSZENIA I REKRUTACJA DO PROJEKTU 1. Rekrutacja przedsiębiorstw do projektu będzie przebiegała w trybie ciągłym do roku, będzie otwarta dla wszystkich zainteresowanych, zgodna z zasadą równości szans. 2. Przedsiębiorstwo, które chce wziąć udział w projekcie składa w Biurze Projektu (osobiście lub przesyłką kurierską/pocztową poleconą) dokumenty w następujący sposób: W jednym skoroszycie (opisanym danymi firmy) należy umieścić podane poniżej dokumenty: Przedsiębiorstwo: a) Formularz zgłoszeniowy przedsiębiorstwa (zał. 1) b) Oświadczenie przedsiębiorcy o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. 2) c) Formularz informacji podmiotu ubiegającego się o pomoc de minimis (zał.3) d) Poświadczona przez przedsiębiorstwo za zgodność z oryginałem kopia wszystkich zaświadczeń o otrzymanej w ostatnich 3 latach pomocy de minimis tj. jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 poprzedzających go lat jeśli dotyczy (jeśli Przedsiębiorca otrzymywał) e) Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

5 f) Poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie Sprawozdań finansowych Przedsiębiorstwa za 3 ostatnie zamknięte lata obrotowe sporządzane zgodnie z Ustawą o rachunkowości (o ile Przedsiębiorstwo jest zobowiązane sporządzać sprawozdania finansowe zgodnie z w/w ustawą lub oświadczenie o braku konieczności sporządzania sprawozdań finansowych ( zał.4) jeśli dotyczy g) Pełnomocnictwo (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem) Przedsiębiorstwa do podpisania dokumentów zgłoszeniowych (o ile dotyczy tzn. jeżeli dokumenty podpisywała osoba nieuprawniona do tego w świetle KRS/CEIDG) Uczestnik projektu : a) Formularz zgłoszeniowy uczestnika (zał. 1) b) Oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał.2) c) Zaświadczenie o zatrudnieniu pracownika ( zał. 3) 3. Uwagi dodatkowe do w/w dokumentów: a) Dokumenty muszą być wypełnione i złożone na aktualnych szablonach stanowiących załączniki do niniejszego regulaminu projektu. b) Wszystkie w/w dokumenty należy ułożyć we wskazanej powyżej kolejności, następnie każdy dokument włożyć do oddzielnej koszulki, które umieszcza się w jednym skoroszycie. Możliwym odstępstwem jest sytuacja, w której sprawozdania finansowe z powodu zbyt dużej objętości nie mieszczą się w skoroszyt w takim wypadku istnieje możliwość dołączenia sprawozdań do koperty bez umieszczania ich w skoroszycie 4. Organizator projektu dokonuje oceny formalnej złożonych dokumentów. 5. W przypadku stwierdzenia braków/uchybień formalnych Organizator Projektu odrzuca dokumenty lub wzywa drogą elektroniczną do złożenia wskazanych poprawek w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w przedmiotowej informacji. Następnie dokumenty poprawne formalnie są przekazywane do dalszej oceny. 6. Aplikacja zostaje odrzucona na etapie oceny formalnej bez możliwości składania poprawy w przypadku: a) niekwalifikowalności (tj. nie spełniania wymogów dostępu do projektu) Kandydata do Grupy docelowej 7. O zakwalifikowaniu do projektu decydować będzie zespół projektowy oceniając spełnienie kryteriów kwalifikowalności ( branża, terytorium, przynależność do grup docelowych, wypełnienie wszystkich niezbędnych dokumentów) oraz przyznając dodatkowe punkty za : a) Małe i mikro firmy 5 pkt b) Płeć Kobieta 10 pkt c) Wyższy szczebel menadżerski /przedsiębiorca 10 pkt 8. Na podstawie prac Zespołu projektowego zostanie utworzona lista podstawowa przedsiębiorstw zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Łączna suma punktów decydować będzie o miejscu aplikacji zgłoszeniowej na odpowiedniej liście rankingowej. 9. W uzasadnionych przypadkach niezależnych od Organizatora projektu dopuszcza się osiągnięcie innych proporcji niż wskazane powyżej. 10. Informacja o wynikach naboru zostanie rozesłana droga elektroniczną i poprzez stronę 11. W przypadku kiedy liczba przedsiębiorstw spełniających kryteria kwalifikowalności, przewyższy liczbę 30, bądź Uczestnik zrezygnuje, z udziału w projekcie, utworzone zostaną listy rezerwowe zgodnie z osiągnięta punktacją. 12. W sytuacji osiągnięcia tyle samo punktów przez dane przedsiębiorstwa, pierwszeństwo mają mikroprzedsiębiorstwa. 13. Zakwalifikowane przedsiębiorstwa podpiszą z Organizatorem umowę projektową. 14. Nie podpisanie umowy przez przedsiębiorstwo równoznaczne będzie z rezygnacją z udziału w projekcie. 15. Podpisanie umowy projektowej z przedsiębiorstwem będzie równoznaczne z otrzymaniem pomocy de minimis przez przedsiębiorstwo. 16. Przedsiębiorstwu, z którym zostanie podpisana umowa projektowa będzie wystawione zaświadczenie o udzielonej pomocy de minimis. 17. Każdy uczestnik podpisze deklarację uczestnictwa w projekcie. 18. W ustalonym terminie Uczestnik projektu rozpoczyna odbywanie szkoleń i doradztwa 19. Zajęcia opuszczone muszą zostać usprawiedliwione poprzez pisemne wyjaśnienie i/lub dokument potwierdzający wystąpienie okoliczności uniemożliwiających udział w szkoleniu (maksymalna procentowa absencja 20% nieobecności).każdy uczestnik jest zobligowany do uczestniczenia w minimum 80% zajęć. W przypadku przekroczenia tego progu uczestnik nie przystąpi do egzaminu końcowego i nie otrzyma stosownych zaświadczeń i certyfikatów.

6 1. Każdy uczestnik jest zobligowany do: a) przestrzeganie niniejszego regulaminu 9 PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROJEKTU b) stosowanie się do uwag i sugestii Organizatora projektu c) punktualne przychodzenie na zajęcia d) informowanie Organizatora projektu w formie pisemnej lub elektronicznej o wszelkich nieprawidłowościach i problemach dotyczących realizacji projektu e) wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji Projektu, w szczególności w celu wprowadzenia i przetwarzania danych w systemie PEFS2007 (Podsystem Monitorowania Europejskiego Funduszu Społecznego), tj. wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji Projektu jest warunkiem koniecznym wzięcia udziału w Projekcie f) wypełnienie ankiet w celach monitoringowych, ewaluacyjnych i kontrolnych realizacji Projektu g) potwierdzenia każdorazowo obecności na zajęciach poprzez złożenie podpisu na liście obecności h) informowania każdorazowo o nieobecności na zajęciach i) usprawiedliwianie opuszczonych zajęć poprzez złożenie pisemnego wyjaśnienia i/lub dokumentu potwierdzającego wystąpienia okoliczności uniemożliwiających udział w zajęciach j) rzetelnego i aktywnego udziału w zajęciach k) złożenia pisemnego oświadczenia w przypadku rezygnacji udziału w projekcie l) złożenia i wypełnienia innych stosownych dokumentów potrzebnych do prawidłowej realizacji projektu 11 MONITORING I KONTROLA 1. Realizowane w ramach Projektu działania podlegają ewaluacji, monitoringowi i kontroli. 2. Za ewaluację, monitoring i kontrolę odpowiada Organizator projektu 3. Celem monitoringu i kontroli jest m.in. zapewnienie prawidłowości realizacji podejmowanych działań w ramach Projektu. 4. Monitoring będzie realizowany na bieżąco w okresie trwania Projektu. Uczestnicy projektu są zobligowani do poddania się badaniu ewaluacyjnemu prowadzonemu przez Organizatora projektu 5. Uczestnik Projektu zobowiązuje się podać dane niezbędne Organizatorowi do wypełnienia formularza PEFS Uczestnik projektu jest zobowiązany do dostarczenia wypełnionego narzędzia monitoringu i ewaluacji (ankiety, wywiadu, itp.) do Organizatora projektu na jego wezwanie 7. Uczestnicy zobligowani są do poinformowania Organizatora o jakichkolwiek zmianach w danych podanych w dokumentach rekrutacyjnych w terminie 7 dni od daty ich powstania. 12 ZASADY REZYGNACJI I ROZWIĄZANIE UMOWY 1. Rezygnacja z udziału w projekcie jest możliwa tylko w uzasadnionych przypadkach, po złożeniu pisemnego oświadczenia wraz z uzasadnieniem na więcej niż 14 dni przed rozpoczęciem udziału w projekcie. 2. Oświadczenie musi być złożone na wzorze dostarczonym przez Organizatora projektu. 3. W przypadku rezygnacji bądź skreślenia z listy uczestników projektu, na to miejsce wejdzie pierwsza osoba z listy rezerwowej. 4. Organizator zastrzega sobie prawo skreślenia z listy uczestników, osoby która w sposób rażący narusza postanowienia niniejszego regulaminu oraz zasady współżycia społecznego. 5. W przypadku nieusprawiedliwionego wycofania lub rezygnacji Uczestnika z udziału w Projekcie, Organizator może obciążyć Przedsiębiorstwo kosztami jego uczestnictwa w Projekcie za okres do złożenia przez Uczestnika oświadczenia o rezygnacji z udziału w Projekcie. Niniejsze postanowienie wynika z faktu, iż Projekt jest finansowany ze środków

7 6. publicznych, w związku z czym na Organizatorze spoczywa szczególny obowiązek dbałości o ich prawidłowe i zgodne z założonymi celami wydatkowanie. 7. W przypadku wycofania lub rezygnacji przedsiębiorstwa z udziału w Projekcie, po podpisaniu umowy o udzielenie wsparcia, będzie on zobowiązany do zwrotu wystawionego przez Organizatora zaświadczenia o pomocy de minimis, a także do zwrotu na rzecz Organizatora kosztu uczestnictwa przedsiębiorstwa w Projekcie w kwocie równej udzielonej pomocy de minimis na podstawie Umowy o udzielenie wsparcia, wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych liczonych od dnia udzielenia pomocy do dnia zwrotu. 8. Nie wypełnienie zgodnie z prawdą w formularzu informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis i innych informacji przekazywanych przez Przedsiębiorstwo może skutkować poniesieniem sankcji przez Przedsiębiorstwo wprost proporcjonalnych do sankcji nałożonych na Organizatora przez Instytucję Pośredniczącą lub inną uprawnioną instytucję w wyniku braku realizacji projektu zgodnie z zapisami w umowie o dofinansowanie projektu. 9. W razie niewykonania lub nienależytego wykonania przez i pracownika przedsiębiorstwa istotnych obowiązków określonych w Umowie projektowej lub w niniejszym regulaminie, Organizator projektu ma prawo rozwiązać Umowę ze skutkiem natychmiastowym lub za wypowiedzeniem, albo od niej odstąpić na zasadach określonych w Umowie projektowej lub w przepisach prawa. To samo dotyczy naruszenia przez Uczestników projektu innych obowiązków lub przepisów prawa w związku z udziałem w Projekcie, w szczególności poprzez podanie nieprawdziwych lub niepełnych danych albo złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą. 10. Jeżeli Strony nie będą w stanie polubownie rozstrzygnąć sporów związanych z udziałem w Projekcie, spory te będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora projektu. 1. Regulamin obowiązuje od dnia roku. 13 ZMIANY REGULAMINU 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian regulaminu w każdym czasie. Zmiany regulaminu obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej, chyba że przy publikacji regulaminu zastrzeżono inaczej. 3. Warunkiem udziału w procesie rekrutacyjnym do Projektu i udziału w Projekcie jest zaakceptowanie regulaminu wraz z wprowadzonymi zmianami. 14 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 1. W wypadku stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień regulaminu lub Umowy projektowej, w szczególności w razie stwierdzenia nieprawidłowości podczas monitoringu lub kontroli, o których mowa w 11 regulaminu, każda ze stron umowy ponosi odpowiedzialność za wszelkie skutki finansowe tych nieprawidłowości wynikające z przyczyn leżących po jej stronie. 2. Organizator projektu zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności z konieczności dostosowania do przepisów prawa i uregulowań dot. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. O wszelkich zmianach Organizator projektu poinformuje za pośrednictwem strony internetowej Projektu. 4. Informacje dodatkowe dotyczące spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie można znaleźć na stronie. Informacje tam zawarte należy traktować jako wiążące uzupełnienie Regulaminu. 5. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie lub Umowie projektowej zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa oraz uwarunkowania prawne Projektu, w szczególności przepisy dotyczące realizacji Projektu ze środków Unii Europejskiej. 6. W przypadku, gdyby okazało się, że dla swej pełnej skuteczności prawnej jakiekolwiek postanowienie Umowy projektowej, regulaminu lub warunków prawnych Projektu wymagałoby zachowania szczególnej formy prawnej lub podjęcia czynności uzupełniających, strony zobowiązują się do zawarcia odpowiednich umów uzupełniających lub podjęcia innych czynności prawnych, w takiej treści i formie, jakie okażą się konieczne, w taki sposób, aby łącząca strony Umowa i Projekt oraz ich realizacja nie doznały uszczerbku. 7. Przy wykładni lub realizacji postanowień Umowy projektowej lub Regulaminu należy w szczególności uwzględniać prawne i organizacyjne uwarunkowania związane z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. W przypadkach wątpliwych należy dokonywać takiej wykładni Umowy lub Regulaminu, która w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części, wątpliwego prawnie lub niejasnego, dążąc do zapewnienia niezakłóconej i zgodnej z przepisami prawa realizacji regulaminu lub Umowy. Przy wykładni lub realizacji postanowień Umowy lub regulaminu należy w szczególności uwzględniać prawne i organizacyjne uwarunkowania

8 związane z realizacją Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. 8. W przypadku, gdyby okazało, że jakiekolwiek postanowienie Umowy lub regulaminu okazało się nieważne w całości lub w części (punkt, zdanie, część zdania), Strony będą zobowiązane pozostałymi postanowieniami Umowy projektowej lub regulaminu w najszerszym możliwym zakresie; pozostałe postanowienia pozostaną ważne i wykonalne. Jednocześnie Strony będą dążyć do takiej faktycznej współpracy lub w szczególności, jeżeli okaże się to niezbędne do zawarcia takiej umowy uzupełniającej lub podjęcia innych czynności prawnych, których treść i forma w maksymalnie możliwym zakresie będzie zbliżać się do celu postanowienia lub jego części, uznanego za nieważne, aby w ten sposób zapewnić zgodną z przepisami prawa i niezakłóconą realizację projektu, Umowy trójstronnej lub regulaminu. Regulamin wchodzi w życie z dniem: r.

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja

Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja Regulamin Rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki rekrutacji do projektu Weekendowa edukacja. 2. Realizatorem projektu jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Dolnośląscy liderzy - efektywne wsparcie doradcze dla MMŚP. nr POKL.08.01.01-02-084/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Regulamin określa definicje oraz warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. Menedżer na miarę XXI wieku REGULAMIN PROJEKTU Menedżer na miarę XXI wieku Nr PO KL. 08.01.01-32-005/11 1. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Menedżer na miarę XXI wieku

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń

Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Regulamin Rekrutacji i Szkoleń Definicje Biuro Projektu oznacza siedzibę Mazowieckiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości, ul. Smocza 27, 01-048 Warszawa, tel. (22) 838 32 17 wew. 115, 149, fax (22) 838

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13

REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/ /13 REGULAMIN/ZASADY UDZIAŁU W PROJEKCIE: C+E-mentujemy przyszłość MMŚP w regionie UDA-POKL/08.01.01-26-276/13 1 Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie C+E-mentujemy

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec

Regulamin projektu Skuteczny handlowiec Regulamin projektu Skuteczny handlowiec 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji w tym naboru i doboru uczestników oraz zasady uczestnictwa w projekcie pt. Skuteczny handlowiec,

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników

Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Regulamin projektu i rekrutacji Uczestników Wykwalifikowani i gotowi do pracy szkolenia ICT dla osób niepełnosprawnych na Dolnym Śląsku WND-POKL.09.06.02-02-240/13 Preambuła Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie ŚWIĘTOKRZYSKA AKADEMIA EKO- JAZDY I BEZPIECZNEJ JAZDY określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PN. KOMPETENCJE W PRAKTYCE. NOWOCZESNE FORMY ROZWOJU PRACOWNIKÓW MŚP Projekt nr WND-POKL.08.01.01-18-036/13 Umowa nr UDA-POKL.08.01.01-18-036/13-00 z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm

REGULAMIN PROJEKTU. Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm REGULAMIN PROJEKTU Doradztwo impulsem podniesienia wydajności i konkurencyjności świętokrzyskich małych firm 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki naboru, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Świętokrzyska Akademia przewozu materiałów niebezpiecznych - ADR, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Zaawansowane technologie

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10

Poddziałanie nr 8.1.1 Działania nr8.1 Priorytetu nr VIII POKL Projekt Nr POKL.08.01.01-18-375/10 Regulamin rekrutacji uczestników i uczestnictwa w projekcie Akademia nowoczesnego Menedżera i Specjalisty HR realizowanym przez BMM Sp. z o.o. w Rzeszowie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE MAKROKWALIFIKACJE W MIKROPRZEDSIĘBIORSTWIE 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Makrokwalifikacje w mikroprzedsiębiorstwie.

Bardziej szczegółowo

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego

Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Innowacje dla rzemiosła motoryzacyjnego Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA

REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA REGULAMIN REKRUTACJI Do projektu MOJA SZANSA 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.08.01.02-26-022/11 MOJA SZANSA 2. Projekt realizowany jest

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Zarządzanie bez tajemnic. Wdrożenie standardów zarządzania zasobami ludzkimi w firmach branży medycznej 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Zarządzanie bez

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja!

Człowiek - najlepsza inwestycja! 30 września 2011 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚWIATOWY HANDLOWIEC Z WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Światowy handlowiec

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Uczestników/Uczestniczek w projekcie pn. Programowanie sukcesu w biznesie poprzez doskonalenie kompetencji pracowników 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Programowanie sukcesu w biznesie

Bardziej szczegółowo

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Kwalifikacje przyjazne środowisku współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Strona1 REGULAMIN PROJEKTU Kwalifikacje przyjazne środowisku nr projektu WND-POKL.08.01.01-02-039/12 w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU BEST SERVICE, CZYLI PROFESJONALNA OBSŁUGA KLIENTA 1. INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt BEST SERVICE, czyli profesjonalna obsługa klienta (nr projektu: WND- POKL.08.01.01-32-061/09),

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Regulamin uczestnictwa w Projekcie Regulamin uczestnictwa w Projekcie Informacje ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, rekrutacji oraz uczestnictwa w szkoleniach realizowanych w ramach projektu Kompetencje przyszłości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem REGULAMIN PROJEKTU Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Profesjonalne zarządzanie mikroprzedsiębiorstwem

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA

CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA. Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWA UMOWA SZKOLENIOWA *Beneficjent Ostateczny podpisuje odrębną umowę dla każdego Uczestnika szkolenia Zawarta w dniu.. pomiędzy: Spółdzielnia Pracy Oświata w Rzeszowie, al. Piłsudskiego 31, 35-074 Rzeszów,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość

REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie. Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość REGULAMIN PROJEKTU ORAZ REKRUTACJI UCZESTNIKÓW w projekcie Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Euro IT czyli jak promować przedsiębiorczość realizowany jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Wersja 0 z dn. 00203 REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Wyszkolony pracownik przyszłością MMŚP Słownik pojęć użytych w niniejszym Regulaminie Użyte w niniejszym Regulaminie sformułowania oznaczają: ) Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią

REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią REGULAMIN PROJEKTU Firma z pozytywną energią 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Firma z pozytywną energią realizowanym w ramach Priorytetu VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. jest realizowany przez Fundację Rozwoju Nauki i Przedsiębiorczości na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Wojewódzkim Urzędem

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA UMOWA SZKOLENIOWO-DORADCZA Zawarta dnia /2014 r. w.. FORMULARZ 7 pomiędzy: Panem Tomaszem Górskim, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Centrum Języków Obcych i Edukacji Poliglotus z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości

REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości REGULAMIN PROJEKTU Nowe umiejętności nowe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Projekt Nowe umiejętności nowe możliwości jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012

UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 UMOWA SZKOLENIOWA NR 1/DOLP/2012 zawarta dnia XX/XX/2012 r. we Wrocławiu pomiędzy: Panem Pawłem Ceńkarem, zam. Ligotka 1, 46-100 Namysłów, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Provider PPHU Paweł

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik 2 do Umowy Szkoleniowej nr... na przeprowadzenie szkoleń współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego zawartej w dniu... pomiędzy Agencją Użytkowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13. I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE (dotyczy uczestników indywidualnych) Technik logistyk nr projektu POKL.09.02.00-10-019/13 I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Technik logistyk jest TEB

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych Strona1 Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w Projekcie Akademia kompetencji językowych, realizowanym w ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA POKL.08.01.01 24-083/13 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE "AKTYWNE ŚLĄSKIE MIKROPRZEDSIĘBIORSTWA" POKL.08.01.01 24-083/13 1 Informacja o projekcie 1. Projekt Aktywne śląskie mikroprzedsiębiorstwa nr POKL.08.01.01

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH Załącznik nr 1 do Decyzji nr 2 Prezes Zarządu Fundacji Edukacji i Dialogu Społecznego Pro Civis z dn. 14.01.2014 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SZKOLENIOWYCH w ramach Projektu: Wsparcie współpracy firm

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: :: REGULAMIN PROJEKTU

BIURO PROJEKTU: Warszawa :: ul. B. Brechta 3 :: tel :: fax :: ::  REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Eco driving zielona jazda Realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Język obcy bilet do lepszej przyszłości Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Język obcy bilet do lepszej przyszłości, zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego WEWNĄTRZPROJEKTOWA UMOWA SZKOLENIOWA nr w ramach projektu LIDERZY HANDLU nr WND-POKL.08.01.01-26-065/13 zawarta w dniu.. roku pomiędzy: Vision Consulting Sp. z o. o. z siedzibą przy ul. Plac Wolnica 13

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Sobienie-Jeziory 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE EFEKTYWNY MANAGER IT 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Efektywny Manager IT WND-POKL.08.01.01-24-335/13. 2. Projekt

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kobieta Matką Wynalazków 1 Postanowienia ogólne 1. UE Unia Europejska. 2. EFS - Europejski Fundusz Społeczny. 3. Lider Projektu/Podmiot odpowiedzialny za

Bardziej szczegółowo

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie.

1 Regulamin. 2 Definicje i skróty użyte w Regulaminie. REGULAMIN PROWADZENIA NABORU I UDZIAŁU MSP W PROJEKCIE PI opracowanie i upowszechnienie innowacyjnego narzędzia świadczenia kompleksowych usług doradczych 1 Regulamin. 1. Regulamin określa sposób i zasady

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY FINANSISTA

PROFESJONALNY FINANSISTA A REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESNICTWA W PROJEKCIE PROFESJONALNY FINANSISTA Rozdział I Informacje ogólne o projekcie 1 1. Projekt Profesjonalny Finansista" realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY)

REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU (ZAKTUALIZOWANY) REGULAMIN PROJEKTU: Wyższe kwalifikacje kadr - program szkoleniowo-doradczy dla przedsiębiorstw www.cpb.rze.pl www.wyzszekwalifikacje.pl 1. Postanowienia ogólne 1.1.

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa w projekcie Podlaska Akademia EKOJAZDY i BEZPIECZNEJ JAZDY Kierowcy Zawodowego, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO SPEDYCYJNO-TRANSPORTOWE. transgór s.a. www.transgor.rybnik.pl Strona1 PZEDSIĘBIOSTWO SPEDYCYJNO-TANSPOTOWE EGULAMIN / ZASADY UDZIAŁU W POJEKCIE: BEZPIECZNA PODÓŻ W PZYSZŁOŚĆ PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH OSÓB W BANŻY TANSPOTOWEJ 1 Postanowienia ogólne 1. Nieniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Przez EKSPORT do SUKCESU

Przez EKSPORT do SUKCESU UMOWA SZKOLENIOWA w ramach projektu pn. Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 zawarta w dniu r. w pomiędzy: Bydgoskim Klastrem Przemysłowym, zarejestrowanym Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000289300,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Moje życie w moich rękach. Wsparcie aktywizacyjne osób niezatrudnionych w wieku 15-30 lat z województwa łódzkiego, zagrożonych wykluczeniem społecznym z

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu

Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesny Rzemieślnik" 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Nowoczesny Rzemieślnik" realizowany jest przez Wielkopolską Izbę Rzemieślniczą w Poznaniu. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

Człowiek najlepsza inwestycja REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Fundament sukcesu jest realizowany przez American Systems sp. z o.o. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu zawartej z Dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ

INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ Załącznik nr 1 INFORMACJA DOTYCZĄCA ZASAD UDZIELANIA POMOCY PUBLICZNEJ 1 Definicje 1. Mikroprzedsiębiorstwo: przedsiębiorstwo, które w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych zatrudniało średniorocznie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Ostróda, 01.12.2009 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie: Kamizelka ratunkowa 2. Projekt jest współfinansowany przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem. 1 Słownik pojęć REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Poza rolnictwem 1 Słownik pojęć 1. Projekt przedsięwzięcie Poza rolnictwem. 2. Kandydat osoba ubiegająca się o zakwalifikowanie do udziału w Projekcie na

Bardziej szczegółowo

Regulamin Projektu II cykl

Regulamin Projektu II cykl Regulamin Projektu II cykl pn. I. Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa kryteria uczestnictwa, procedury rekrutacji beneficjentów, zasady organizacji szkoleń, obowiązki uczestników szkoleń oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA

REGULAMIN UCZESTNICTWA REGULAMIN UCZESTNICTWA Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin uczestnictwa w ogólnopolskim projekcie Europejski kierowca zawodowy, określa zasady rekrutacji, organizacji i prowadzenia szkoleń realizowanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca

REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca 1 REGULAMIN REKRUTACJI realizowanej przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu do projektu pn. Aktywny mikroprzedsiębiorca w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć

REGULAMIN PROJEKTU. 1 Słownik pojęć REGULAMIN PROJEKTU 1. Projekt projekt ECDL start w przyszłość realizowany przez SEKA Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Paca 37. Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Pierwsza pomoc bez tajemnic REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Pierwsza pomoc bez tajemnic 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa i proces rekrutacji uczestników do projektu pod nazwą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.

REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06. REGULAMIN PROJEKTU Kurs języka angielskiego z certyfikatem TELC Twoja szansa na podniesienie kwalifikacji zawodowych o numerze POKL.09.06.02-02-051/13 1 Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu , www.ipp.net.pl REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu I. Postanowienia ogólne. 1.1. Realizatorem projektu Kwalifikacje zawodowe szansą do sukcesu jest Instytut Projektów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt NOWA SZANSA jest realizowany przez Prywatne Centrum Języków Obcych ATB w partnerstwie z Eurodoradztwo na podstawie umowy o dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne

UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne UMOWA SZKOLENIOWA nr../.. w projekcie Otwarty program szkoleniowo-doradczy dla firm wdrażających technologie informatyczne Zawarta w Koninie w dniu.. pomiędzy:, z siedzibą w Koninie (62-510), ul. Poznańska

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w III i IV edycji cyklu szkoleniowego Współpraca administracji publicznej i organizacji pozarządowych w ramach projektu WiP-Współpraca i partycypacja NGO przestrzeni

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU

Projekt Nowoczesne budownictwo współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU REGULAMIN PROJEKTU Nowoczesne budownictwo Projekt nr WND-POKL.08.01.01-16-028/12 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Nowoczesne budownictwo realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Kobieta Przedsiębiorcza Kobietą Sukcesu 1 Postanowienia ogólne 1. Regionalna Izba Gospodarcza z siedzibą w Starachowicach realizuje Projekt nr WND-POKL.06.02.00-26-025/10

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rozwój kapitału ludzkiego firm z sektora MMP W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Akademia ECDL REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Akademia ECDL 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki uczestnictwa w ścieżkach szkoleniowych ECDL START, ECDL APLIKACJE BIUROWE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap 1. Użyte w Regulaminie określenia i skróty oznaczają: 1 1) Projekt projekt pn. Perspektywy RSI Świętokrzyskie IV Etap który jest współfinansowany

Bardziej szczegółowo

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny

UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny UMOWA regulująca zasady uczestnictwa w projekcie: Wsparcie mikroprzedsiębiorstw z Lubelszczyzny zawarta w dniu pomiędzy: Euro-Konsult sp. z o. o. z siedzibą w Lublinie, ul. Narutowicza 57/8, 20-016 Lublin,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UMIEJĘTNOŚCI NA MIARĘ POTRZEB Objaśnienia terminów i skrótów EFS POKL Uczestnik Projektu Projektodawca Europejski Fundusz Społeczny Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku. 1.Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE,,Ekologia w firmie transportowej drogą do sukcesu na rynku 1.Postanowienia ogólne Niniejszy dokument określa ramowe zasady, kryteria oraz warunki rekrutacji

Bardziej szczegółowo

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek - najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REALIZACJI DORADZTWA Z ZAKRESU TRANSFERU TECHNOLOGII DLA PRZEDSIĘBIORSTW w ramach projektu Partnerstwo dla innowacyjności- kompleksowy program wsparcia współpracy nauki i przedsiębiorstw w województwie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00

REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH. Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 REGULAMIN DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU ZARZĄDZANIE OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH Projekt nr WND POKL.08.01.01-18-290/12-00 Umowa nr UDA POKL.08.01.01-18-290/12-00 z dnia 16 październik 2013 realizowanego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice REGULAMIN PROJEKTU Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice Nr umowy: UDA-POKL.09.05.00-12-628/11-00 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pt. Edukacja dla bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Tomice

Bardziej szczegółowo

Umowa./../POKL/../2010

Umowa./../POKL/../2010 Rzeszów dnia.. r. Umowa./../POKL/../2010 na przeprowadzenie szkolenia Rachunkowość Zarządcza współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI

REGULAMIN REKRUTACJI REGULAMIN REKRUTACJI Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki naboru i udzielania wsparcia w projekcie Rozwój systemu kluczowych

Bardziej szczegółowo

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014

UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 UMOWA SZKOLENIOWA NR /8.1.1/CKT/2014 Zawarta dnia w Kielcach pomiędzy Advance Ewelina Podziomek z siedzibą w Koziegłowach 62-028, os. Leśne 15b/78, Regon 300640339, NIP 5782574679, reprezentowaną przez:

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości

Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Unii Europejskiej. REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości REGULAMIN do projektu Wyższe kwalifikacje - większe możliwości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Wyższe kwalifikacje - większe możliwości realizowanym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Tytuł projektu Certyfikat z języka angielskiego Twoją przepustką do lepszego jutra Nr projektu WND-POKL.09.06.02-02-007/12 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Nr i nazwa Działania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACYJNY

REGULAMIN REKRUTACYJNY REGULAMIN REKRUTACYJNY Regulamin rekrutacyjny uczestników szkolenia Dyplomowany księgowy realizowanego w ramach projektu Szkolenia księgowe gwarancją wysokich standardów rachunkowości w firmach w ramach,

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 2 REGULAMIN PROJEKTU: INWESTYCJA W PRZYSZŁOŚĆ. SZKOLENIA I DORADZTWO Z TELEINFORMATYCZNYCH SYSTEMÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW I PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH FIRM Z WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIEGO 1. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Inżynier na miarę XXI wieku 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Inżynier na miarę XXI wieku realizowany jest przez Wydział Budowy Maszyn i Informatyki Akademii Techniczno-Humanistycznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09

REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 REGULAMIN PROJEKTU WIEDZA NOWE MOŻLIWOŚCI NR POKL.08.01.01-30-078/09 w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CENTRUM ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH DOMU EUROPY 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Centrum Organizacji Pozarządowych Domu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT. Informacje ogólne Strona1 Regulamin uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI ICT 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzenia rekrutacji oraz uczestnictwa w projekcie AKADEMIA KWALIFIKACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA W REKRUTACJI DO PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13

REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 REGULAMIN PROJEKTU OD ZWOLNIENIA DO ZATRUDNIENIA nr projektu POKL.08.01.02-16-016/13 realizowanego w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kompetencje dolnośląskich kadr ICT W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego

Regulamin uczestnictwa w projekcie zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. @doradca zawodowy elektroniczna aplikacja on-line, na etapie upowszechniania produktu finalnego 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt pn.: @doradca zawodowy elektroniczna

Bardziej szczegółowo

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa

Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa Inwestujesz w energię odnawialną Inwestujesz w siebie Formularz zgłoszeniowy do projektu umowa szkoleniowa PODSTAWOWE " DANE FIRMY ZGŁASZAJĄCEJ UDZIAŁ W PROJEKCIE Nazwa firmy Nazwa firmy cd. NIP Regon

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo