Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w przedsiębiorstwach"

Transkrypt

1 Regulamin uczestnictwa w projekcie E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy dokument określa ramowe zasady i warunki uczestnictwa w Projekcie pn. E-PROFESJONALISTA Rozwój umiejętności informatycznych w ch 2. Realizatorem projektu (Beneficjentem) jest Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie, ul. M. Skłodowskiej Curie 3, Lublin. 3. Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VIII. Regionalne Kadry Gospodarki, Działanie: 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie: Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, na podstawie umowy podpisanej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Kielcach. 4. Biuro Projektu E-PROFESJONALISTA Rozwój umiejętności informatycznych w ch mieści się w Kielcach, ul. Piotrkowska 12/ Projekt realizowany jest w okresie od r. do r. 6. Zasięg województwo świętokrzyskie. 7. W ramach projektu realizowane są następujące szkolenia: Lp. Nazwa szkolenia Ilość godzin Liczba uczestników rodzaj przedsiębiorstw 1 Warsztaty ze znajomości Internetu jako źródła informacji i komunikacji za pomocą poczty elektronicznej dwa poziomy zaawansowania: podstawowy i średniozaawansowany - grupa 1 2 Warsztaty ze znajomości Internetu jako źródła informacji i komunikacji za pomocą poczty elektronicznej dwa poziomy zaawansowania: podstawowy i średniozaawansowany - grupa 2 3 Szkolenie z MS Office 2010 dla wszystkich : poziom podstawowy 4 Szkolenie z MS Office 2010 dla wszystkich : poziom zaawansowany 40h 5 dni 40h 5 dni Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

2 5 Szkolenie z komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem internetu w biznesie grupa 1 6 Szkolenie z komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem internetu w biznesie grupa 2 7 Warsztaty z zarządzania treścią strony internetowej 40h - 5 dni w systemie CMS 8 Szkolenia z zasad skutecznego e-marketingu i e-pr 40h - 5 dni grupa 1 9 Szkolenia z zasad skutecznego e-marketingu i e-pr 40h - 5 dni grupa 2 10 Warsztaty - Portale społecznościowe jako nowy 24h 3 dni kanał komunikacji w Internecie 11 Szkolenie z systemów CRM 64 h 8 dni 12 Szkolenie z nowoczesnych narzędzi zarządzania 64 h 8 dni firmą w sieci Internet klasy ERP Enterprise Resource Planning 10 osób średnie 10 osób średnie 8. Projekt zakłada uczestnictwo 122 osób (w tym 68 kobiet i 54 mężczyzn) spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, o których mowa w 6. W podziale na poszczególne grupy szkoleń: tabela - punkt 7 9. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko w jednym szkoleniu w ramach Projektu. 2 Definicje 1. Projekt oznacza przedsięwzięcie pn:. E-PROFESJONALISTA Rozwój umiejętności informatycznych w ch. 2. Projektodawca Europejski Dom Spotkań Fundacja Nowy Staw z siedzibą w Lublinie, ul. M. Skłodowskiej Curie 3, Lublin. 3. Instytucja Pośrednicząca II stopnia Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach. 4. Uczestnik/Uczestniczka uczestnik szkolenia: a. osoba fizyczna, będąca pracownikiem przedsiębiorcy, zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, korzystająca ze wsparcia w postaci szkoleń. b. osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność 5. W rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej oraz przepisów wspólnotowych (Załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniającego RozporządzenieKomisji (WE) nr 70/2001 i rozszerzającego jego zakres w celu włączenia pomocy dla badań i rozwoju (Dz. Urz. WE Nr L 63 z r.) oraz załącznik I do Rozporządzenia Komisji (WE) 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

3 (Dz. Urz. WE Nr L 10 z r.), za wyjątkiem przypadków określonych w przepisach wspólnotowych, można przyjąć następujące definicje przedsiębiorstw: a) Mikroprzedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów EUR. b) Małe przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 49 pracowników włącznie i którego roczny obrót i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 10 milionów EUR. c) Średnie przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo zatrudniające do 249 pracowników włącznie i którego roczny obrót nie przekracza 50 milionów EUR i/lub całkowity bilans roczny nie przekracza 43 milionów EUR i nie może zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego Projektu. d) Inne (duże) przedsiębiorstwo jest to przedsiębiorstwo, które nie kwalifikuje się do żadnej z ww. kategorii przedsiębiorstw i nie może zostać objęte wsparciem w ramach niniejszego Projektu 3 Cel projektu Celem projektu jest podniesienie umiejętności wykorzystywania nowoczesnych technik informatycznych przez pracowników przedsiębiorstw w celu podniesienia efektywności pracy i świadczonych usług oraz sprawnego zarządzania i uelastycznienia czasu pracy. 4 Zakres usług oferowanych w projekcie W ramach Projektu przewidziano wsparcie opisane w 1 pkt.7. Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych szkoleń dostępne są na stronie internetowej: lub bezpośrednio w Biurze Projektu. 5 Procedury rekrutacji 1. Procedura rekrutacji obejmuje następujące etapy: a) rekrutacja wstępna: wypełnienie i złożenie wymaganych dokumentów: Karty zgłoszeniowej do udziału w projekcie Oświadczenia uczestnika/uczestniczki projektu dotyczące danych osobowych Oświadczenie uczestnika/uczestniczki projektu o spełnianiu dodatkowych kryteriów rekrutacyjnych Listy kandydatów na uczestników projektu delegowanych przez Przedsiębiorstwo Zaświadczenie o zatrudnieniu/ Zaświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów MMŚP. Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

4 Oświadczenie Przedsiębiorstwa o posiadaniu jednostki organizacyjnej na terenie woj. świętokrzyskiego. Formularz informacji o pomocy publicznej dla podmiotów ubiegających się o pomoc inną niż de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie Poświadczona za zgodność z oryginałem kserokopia aktualnego dokumentu rejestrowego Przedsiębiorcy (KRS lub wpis do Ewidencji Działalności Gospodarczej EDG, w przypadku spółki cywilnej należy dołączyć również Umowę spółki) lub wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. weryfikacja w/w dokumentów. b) rekrutacja właściwa: Kwalifikacja kandydatów przez Komisję Rekrutacyjną. Podpisanie umowy j z przedsiębiorcą Podpisanie w pierwszym dniu szkolenia deklaracji uczestnictwa w projekcie 2. Kwalifikacja Uczestniczek/-ów dokonywana jest przez Komisję Rekrutacyjną złożoną z Koordynatora projektu, Specjalisty ds. szkoleń i organizacji i Specjalistę ds. monitoringu. 3. Komisja rekrutacyjna dokonuje kwalifikacji Uczestniczek biorąc pod uwagę: kryteria formalne wymienione w 6 p.1 oraz kryteria dające pierwszeństwo udziału w projekcie: wykształcenie średnie, wiek powyżej 50 roku życia, w dalszej kolejności kryterium pierwszeństwa stanowią: osoby, które nie otrzymały wsparcia w okresie ostatnich 18 miesięcy. 4. Osoby zgłaszające się do udziału w projekcie zostaną zapisane na listy kwalifikacyjne osobne dla kobiet i mężczyzn. 5. Dla osób spełniających wymogi formalne, które nie zakwalifikowały się do projektu ze względu na brak wolnych miejsc zostanie utworzona lista rezerwowa. 6. Po weryfikacji zgromadzonych dokumentów kandydatów zostanie utworzona lista osób zakwalifikowanych do udziału w Projekcie. 7. Wstępna kwalifikacja do Projektu następuje na podstawie dokumentów rekrutacyjnych dostarczonych do Biura Projektu przez Przedsiębiorstwo. 8. Wypełnioną i podpisaną Kartę Zgłoszenia oraz wymagane dokumenty należy dostarczyć najpóźniej na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia na adres Biura Projektu. Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

5 6 Rekrutacja zasady ogólne 1. Uczestnikami szkoleń, które zostaną przeprowadzone w ramach Projektu mogą być wyłącznie osoby, które łącznie spełniają następujące warunki: Są mikro i małymi bądź średnimi przedsiębiorcami w zgodnie z definicją 2 pkt.5, a), b), c) posiadającymi siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię itp.) na terenie woj. świętokrzyskiego reprezentujących branże: budowlana, metalurgiczna, metalowa, maszynowa, spożywcza, turystyczna, hotelowa, transportowa, mineralna, usługowa, handlowa Są osobami zatrudnionymi w oparciu o umowę o pracę w mikro i małymi bądź średnich przedsiębiorstwie reprezentujących branże: budowlana, metalurgiczna, metalowa, maszynowa, spożywcza, turystyczna, hotelowa, transportowa, mineralna, usługowa, handlowa. posiadającymi siedzibę lub wyodrębnioną formalnie jednostkę (oddział, filię itp.) na terenie woj. świętokrzyskiego Z tytułu ich udziału w szkoleniu zostanie za nie wniesiony wkład prywatny. Delegowany na szkolenie jest pracownik: Szkolenia odbywać się będą w czasie pracy a wynagrodzenie pracownika przeliczane na jednostkę godzinową będzie stanowić wkład własny w wysokości określonej w umowie j. Przedsiębiorca do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu szkolenia, przedstawia organizatorowi oświadczenie o dokonaniu wypłaty wynagrodzenia pracownika (wskazanego w załączniku nr 1 do umowy j) oddelegowanego na szkolenie w wysokości zgodnej z załącznikiem 3B do umowy j oraz oświadczenie o wpłacie składek do ZUS. W szkoleniu bierze udział przedsiębiorca właściciel / współwłaściciel / osoba samozatrudniona: Szkolenie odbywać się będzie w dni robocze, w godzinach od 08:00 16:00, a wkład własny zostanie wniesiony w postaci dochodu przedsiębiorcy za m-c, w którym odbywa się szkolenie przeliczanego na jednostkę godzinową. Przedsiębiorca do dwudziestego dnia kolejnego miesiąca po zakończeniu szkolenia, przedstawia organizatorowi oświadczenie o dochodzie za m-c, w którym odbywało się szkolenie, podpisane przez osobę upoważnioną oraz potwierdzenie wpłaty składek do ZUS. Wypełniły i podpisały Kartę Zgłoszenia nie później niż na 5 dni roboczych przed dniem rozpoczęcia szkolenia; Za które dostarczono podpisaną przez pracodawcę umowę szkoleniową wraz z załącznikami najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia; Podpisały deklarację uczestnictwa w Projekcie w dniu rozpoczęcia szkolenia. 2. Z każdego mogą wziąć udział maksymalnie dwie osoby w wybranych szkoleniach. Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

6 7 Zasady organizacyjne 1. Szkolenia będą się odbywały na terenie woj. świętokrzyskiego. 2. Szkolenia będą się odbywały w godzinach pracy Uczestników. 3. Warunkiem ukończenia szkolenia jest obecność Uczestniczki / -ka w czasie co najmniej 80% godzin lekcyjnych objętych szkoleniem. Uczestniczka/ Uczestnik poświadcza obecność własnoręcznym podpisem na liście obecności. 4. Osoba, która ukończy szkolenie otrzyma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia. 5. Osoby, które ukończyły z pozytywnym wynikiem na post-teście szkolenia pn: Szkolenie z komunikacji wewnętrznej z wykorzystaniem internetu w biznesie Warsztaty z zarządzania treścią strony internetowej w systemie CMS Szkolenia z zasad skutecznego e-marketingu i e-pr Warsztaty - Portale społecznościowe jako nowy kanał komunikacji w internecie Szkolenie z systemów CRM Szkolenie z nowoczesnych narzędzi zarządzania firmą w sieci internet klasy ERP Enterprise Resource Planning otrzymają certyfikat. 6. Opuszczenie przez Uczestnika więcej niż 20% godzin jest równoznaczne z nieukończeniem szkolenia. 7. Osoba zakwalifikowana do udziału w Projekcie może zrezygnować ze szkolenia na 5 dni roboczych przed planowanym rozpoczęciem szkolenia. 8. W przypadku, gdy szkolenie nie odbędzie się z winy organizatora zostanie wyznaczony inny termin szkolenia do akceptacji przez Uczestniczkę / -ka. 9. Organizator szkolenia zapewnia uczestniczkom/uczestnikom szkolenia: materiały, wyżywienie w trakcie trwania szkolenia, zwrot kosztów dojazdu: Zwrot będzie dokonywany na podstawie biletów przejazdowych tj: o biletów kolejowych II klasy, biletów autobusowych PKS, komunikacji miejskiej lub komunikacji prywatnej na danej trasie. o W sytuacji niemożności skorzystania z komunikacji zbiorowej koszt dojazdu może być rozliczony samochodem osobowym. Wówczas kosztem kwalifikowanym są wydatki na paliwo w wysokości odpowiadającej cenie najtańszego biletu na przejechanej trasie po przedstawieniu przez uczestniczkę stosownego oświadczenia na formularzu dostarczonym przez organizatora o wykorzystaniu samochodu wraz z odniesieniem do cen biletów przewoźnika na przejechanej trasie (wg informacji uzyskanej od przewoźnika), oraz kserokopii prawo jazdy, kserokopii dowodu rejestracyjnego oraz kserokopii umowy użyczenia w przypadku gdy Uczestniczka/-nik nie jest właścicielem samochodu, z którego korzysta dojeżdżając na szkolenia. Zwrot Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

7 kosztów dojazdu nastąpi po zakończeniu udziału w projekcie, najpóźniej do dnia r. 8 Zasady uczestnictwa w Projekcie 1. Beneficjent ostateczny jest zobowiązany do: punktualnego i aktywnego uczestnictwa w zajęciach, potwierdzenia uczestnictwa na liście obecności uczestniczenia co najmniej w 80% godzin zajęć przewidzianych w ramach danego szkolenia, wypełniania ankiet ewaluacyjnych i monitoringowych, w tym testów wiedzy, potwierdzenia otrzymania materiałów, potwierdzenia otrzymania wyżywienia, przestrzegania regulaminu Projektu. 9 Zasady monitoringu szkoleń 1. Uczestniczka / Uczestnik zobowiązuje się do wypełniania ankiet oceniających zajęcia prowadzone w ramach Projektu. 2. Uczestniczka / Uczestnik zobowiązuje się podać dane niezbędne projektodawcy do wypełnienia kwestionariusza PEFS. 3. Uczestniczka / Uczestnik akceptuje zasady monitoringu, kontroli i ewaluacji projektu co poświadcza podpisem na oświadczeniu o zgodzie na udostępnianie i przetwarzanie danych osobowych. 10 Postanowienia końcowe 1. Sprawy nieuregulowane niniejszym Regulaminem rozstrzygane są przez Beneficjenta projektu. 2. Ostateczna interpretacja Regulaminu projektu należy do Europejskiego Domu Spotkań Fundacji Nowy Staw w oparciu o wytyczne dla instytucji biorących udział we wdrażaniu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 3. Regulamin wchodzi w życie w dniu r. i obowiązuje przez czas trwania Projektu. Projekt E-PROFESJONALISTA rozwój umiejętności informatycznych w ch współfinansowany przez Unię Europejską

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Profesjonalni Lubelscy Webmasterzy W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Podkarpacka Akademia Administratorów Urządzeń Sieciowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0

Rzeszów, dn. 23.02.2015 r. Ver. 3.0 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12. 1. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU High-tech kadra dla MŚP nr POKL.08.01.01-18-240/12 1. Postanowienia ogólne 1. Projekt High-tech kadra dla MŚP realizowany jest na terenie województwa podkarpackiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE. 1 Zasady ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA KOMPETENCJE 1 Zasady ogólne 1. Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie CZAS NA KOMPETENCJE współfinansowanym przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt oznacza to projekt Klub Integracji Społecznej Aktywni Razem Instytucja

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT

Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT Regulamin udziału w Projekcie Zielony rozwój MŚP branży ICT 1 Informacje o projekcie 1. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet II. Rozwój zasobów ludzkich i potencjału

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01.

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE. Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I. nr umowy UDA-POKL.08.01. REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Public Relations w Turystyce Zintegrowany Dialog z Otoczeniem edycja I nr umowy UDA-POKL.08.01.01-14-091/11-00 1 Definicje Projekt - Public Relations w Turystyce Zintegrowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r.

Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. Regulamin projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu z dnia 14.11.2014r. 1. Organizatorem projektu FaceIT kompleksowy program warsztatów i doradztwa z e-marketingu jest Górnośląska

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin udziału w projekcie Centrum Ekonomii Społecznej 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt Centrum Ekonomii Społecznej realizowany jest przez Fundację Fundusz Inicjatyw (FFI) w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Rachunkowość, Księgowość, Kadry i Płace-program kształcenia zawodowego i bilansowania kompetencji śląskich pracowników W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Bazy danych bazą zachodniopomorskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSKA AKADEMIA TECHNIKI SAMOCHODOWEJ 1. Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: a) POKL należy przez to rozumieć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nowe kwalifikacje językowe i ICT szansą na rynku pracy Nr: POKL.09.06.02-14-296/14. Realizowanego przez Indeks Consulting Sp. z o.o. w partnerstwie z Euro-School

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich MŚP 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Certyfikowane kwalifik@cje IT w lubuskich

Bardziej szczegółowo