ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI"

Transkrypt

1 Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK POLSKI POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 170 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 15 stron. Ewen tu al ny brak zgłoś prze wod ni czą ce mu ze społu nad zo ru ją ce go eg za min. 2. Roz wią za nia za dań za mieść w miej scu na to prze zna czo nym. 3. Pisz czy tel nie. Uży waj dłu go pi su/pió ra tyl ko z czar nym tu - szem/atra men tem. 4. Nie używaj ko rek to ra, a błęd ne za pi sy wy raź nie prze kreśl. 5. Pa miętaj, że za pi sy w brud no pi sie nie pod le gają oce nie. 6. Możesz ko rzy stać ze słowni ka po praw nej pol sz czy zny i słowni - ka or to gra ficz ne go. Życzymy powodzenia! Za rozwiązanie wszystkich zadań można otrzymać łącznie 70 punktów. Część I 20 pkt Część II 50 pkt Wpisuje zdający przed rozpoczęciem pracy PESEL ZDAJĄCEGO KOD ZDAJĄCEGO Arkusz opracowany przez Wydawnictwo Pedagogiczne OPERON. Kopiowanie w całości lub we fragmentach bez zgody wydawcy zabronione. Wydawca zezwala na kopiowanie zadań przez dyrektorów szkół biorących udział w programie Próbna Matura z OPERONEM.

2 CZĘŚĆ I (20 pkt) ro zu mie nie pisanego tek stu Prze czy taj uważ nie tekst, a na stęp nie wy ko naj za da nia umiesz czo ne pod nim. Od po wia daj tyl ko na pod - sta wie tek stu i tyl ko wła sny mi sło wa mi chy ba że w za da niu po le co no ina czej. Udzie laj ty lu od po wie dzi, o ile je steś pro szo na/y. W za da niach za mknię tych wy bierz tyl ko jed ną z za pro po no wa nych od po wie dzi. Do bre go ki na bez ko mer cji nie bę dzie 1. Od kąd ja ko je den z nie licz nych od wa ży łem się wziąć w obro nę na gro dzo ną w Gdy ni Ma łą Mo skwę, ro bię za eta to we go Czar ne go Lu da, któ ry nie ro zu mie, co eu ro pej skie, od rzu ca wszyst ko, co nie oczy wi - ste i ry zy kow ne, a w do dat ku wiel bi ko mer cję. Bar ba ra Hol len der w Rzecz po spo li tej po su nę ła się na - wet do su ge stii, że choć po wi nie nem od po wia dać za kształ to wa nie gu stów mło dych lu dzi (a star szych nie? Film rów nie licz nie czy ta ją 20-, jak 40-lat ki), ro bię za agen dę dys try bu to rów, choć w swej de li - kat no ści nie spre cy zo wa ła, ja kie ła pów ki za to od nich bio rę. 2. Po sta ram się więc wy ja śnić swo je sta no wi sko, by przy tej oka zji awan tu rę o Gdy nię za cząć po wo li prze kształ cać w roz mo wę o kon kre tach i ewen tu al nych zmia nach, bo na ra zie trwa wy łącz nie fe sti wal bia do le nia i rzu ca nia bło tem. Za cznę jed nak od wy ja śnie nia swo je go sta no wi ska, by moi ad wer sa rze prze - sta li uda wać, że pro ble mem są po glą dy na czel ne go Fil mu oraz je den wer dykt jed ne go ju ry, i stra ci li oka zję po zo wa nia na obroń ców oko pów Świę tej Trój cy przed za le wem cham stwa, pro stac twa i co naj - gor sze za ra bia nia pie nię dzy. 3. Przede wszyst kim mam bar dzo do bre zda nie o kil ku tzw. ar ty stycz nych fil mach z te go rocz ne go fe - sti wa lu. Gło si łem to do bit nie pod czas je go trwa nia, ale moi opo nen ci wo lą te go nie za uwa żać, bo chło - piec do bi cia oka zał by się nie do sta tecz nie wy ra zi sty. Tym cza sem 33 sce ny z ży cia uwa żam za film zna ko - mi ty, Ry sę za film bar dzo do bry, przej mu ją cy, a co naj waż niej sze, z wiel ką od wa gą i mą dro ścią po dej mu ją cy sza tań sko trud ny te mat lu stra cji. Ce nię też Czte ry no ce z An ną, choć tak mrocz ne ki no to nie mo ja baj ka. [ ] Ge ne ral nie w pra wie wszyst kich fil mach z głów ne go gdyń skie go kon kur su znaj do wa łem coś do bre go lub przy naj mniej bu dzą ce go na dzie ję na przy szłość. 4. Róż ni ca mię dzy mną a kil ko ma pi szą cy mi o Gdy ni dzien ni ka rza mi po le ga na tym, że dla mnie kul - tu ra to nie gra o su mie ze ro wej. A więc na gro da dla jed ne go fil mu nie od bie ra wa lo rów in ne mu fil mo wi. Dla te go nie mo głem za ak cep to wać szew skiej pa sji Ta de usza So bo lew skie go, któ ry ja kość fil mu Szu mow - skiej bu do wał na po ni ża niu fil mu Krzyst ka (pi sał: Po wiedz my so bie, Ma ła Mo skwa, przy ca łej swo jej spraw no ści, jest ki czem. Film [ ] bez dy sku syj ny, w prze ci wień stwie do 33 scen z ży cia Szu mow skiej [ ] ). 5. Dla mnie fakt, że Krzy stek zro bił film w swo im (me lo dra ma tycz nym) ga tun ku zna ko mi ty, jest szan - są na to, że pol ska wi dow nia prze ko na się, iż war to wró cić na pol skie fil my, na wet gdy nie są ko me dia mi ro man tycz ny mi. Aby wró ci ła, po za chwy ta ją cą za ser ce hi sto rią, Ma ła Mo skwa da je wi dzo wi jesz cze coś in ne go: wy so ki kunszt gry ak tor skiej, spraw ność re ży se rii, wia ry god ność sce no gra fii i ko stiu mu. [ ] 6. [ ] Ta de usz So bo lew ski na pi sał o wy obra żo nej przez nie go wi dow ni Ma łej Mo skwy: jest ide al nym pro duk tem dla wi dow ni uro bio nej przez tań ce, te le no we le i czy tan ki hi sto rycz ne. U li cha! Du żo trze ba mieć w so bie po czu cia wyż szo ści i po gar dy dla mi lio nów lu dzi, któ rych po 1989 ro ku eli ty zo sta wi ły bez żad nych dro go wska zów etycz nych, kul tu ro wych, in te lek tu al nych na lo dzie z okrzy kiem: Bo gać cie się!. 7. Po wiedz my so bie te raz słów kil ka o opo zy cji dwóch klu czo wych słów uży wa nych w kłót ni o Gdy nię. Sam ich uży wam z mu su, choć mo dlę się za Tu wi mem: Sło wom na szym zmie nio nym chy trze przez krę - ta czy je dy ność przy wróć i praw dzi wość. Cho dzi o sło wa ko mer cyj ny i ar ty stycz ny. Moż na je ro zu - mieć na set ki spo so bów. Wy da je mi się, że moi opo nen ci ro zu mie ją ar ty stycz ny ja ko lep szy, am bit - ny, nie pod da ją cy się pre sji ryn ku, nie ule ga ją cy gu stom więk szo ści, od waż ny, ry zy ku ją cy, nie li czą cy na wiel ką wi dow nię. Z ko lei ko mer cyj ny to ta ki, któ re go głów nym (cza sem je dy nym) ce lem jest za ro bie nie pie nię dzy. A sko ro tak, to z za ło że nia schle bia ją cy tłu mom, idą cy wy dep ta ny mi ścież ka mi. 8. Moż na i tak. Ale moż na o ko mer cyj nym po wie dzieć też, że to film sza nu ją cy ma so we go wi dza, film, któ re go twór cy ma ją świa do mość, że ktoś im po wie rzył pu blicz ne (al bo pry wat ne, ale też nie ich) pie - 2

3 nią dze, i oni wie dzą, że nie mo gą ich za prze pa ścić. O ar ty stycz nym zaś, że to dzie ło tyl ko dla jed no stek i czę ści śro do wi ska kul tu ral ne go, al bo jesz cze ostrzej że to pro dukt fa na be rii ar ty stów, któ rzy za pu blicz - ne pie nią dze pro wa dzą so bie pry wat ne eks pe ry men ty i psy cho te ra pie al bo ukry wa ją wła sną nie umie jęt - ność pod płasz czy kiem pseu do ar ty zmu. [ ] 9. Są dzę, że obie po wyż sze in ter pre ta cje są prze kła ma ne i idą za da le ko. Dla mnie bo wiem film ar ty - stycz ny to film pró bu ją cy opo wie dzieć trud niej sze hi sto rie w trud niej szy spo sób. Film od wo łu ją cy się do eru dy cji, wie dzy, wy kształ co nej wraż li wo ści mo ral nej lub es te tycz nej wi dza. 10. Film ko mer cyj ny zaś to ty le co tech nicz ny ter min mó wią cy o ist nie niu do słow nie lub w do my śle biz - ne spla nu prze wi du ją ce go, że pro ces pro duk cji nie tyl ko się zwró ci, ale być mo że jesz cze przy nie sie zysk. Nie wi dzę więc za sad ni czej sprzecz no ści, by film ar ty stycz ny mógł po speł nie niu okre ślo nych wa run - ków spraw dzić się ja ko film ko mer cyj ny. I od wrot nie: nie jed na pro duk cja ko mer cyj na oka zy wa ła się ar - cy dzie łem. 11. Dość wy mie nić Oj ca chrzest ne go z kla sy ki ki na, a u nas choć by co dru gi film An drze ja Waj dy. [ ] Nie wspo mnę już o wie lu fil mach Ba rei, któ re współ cze snym im kry ty kom ja wi ły się ja ko przy kła dy pro - stac kiej ko mer cji, a dziś ich póź ni wnu ko wie uzna ją je za ar cy dzie ła non kon for mi zmu i nie do ści gły za - pis mi nio nej epo ki. 12. Jest też jesz cze je den aspekt sło wa ko mer cyj ny, któ re go nie chcę wy mie niać wśród naj waż niej - szych, ale któ re go nie wol no też po mi nąć w dys ku sji. [ ] 13. Dla cał kiem licz nej gru py ar ty stów nie je den z fil mów ar ty stycz nych sta no wi zna ko mi ty biz nes. Co praw da nie dla Pol skie go In sty tu tu Sztu ki Fil mo wej lub po dat ni ka, ale dla osób za an ga żo wa nych w je go po wsta nie jak naj bar dziej. Wy star czy uświa do mić so bie, że wspo mnia ne Lej dis kosz to wa ło 5,5 mln zł, a wspo mnia ne Czte ry no ce z An ną 7 mln. Kwo ty te nic nie po wie dzą tym, co fil mów nie wi dzie li. Prze - ło żę więc je na bu dow nic two: w sen sie czy sto pro duk cyj nym Lej dis to oka za ły pa łac, a Czte ry no ce M -2 w wiel kiej pły cie. Ktoś więc na tym czy sto ar ty stycz nym fil mie zro bił świet ny ko mer cyj ny in te res. Za pew - ne to do brze, bo film chwa lo no na wet (!) w Can nes, więc ma my dwa w jed nym: i ktoś do brze za ro bił, i sła - wa Pol ski oraz opi nia o niej wzro sła. [ ] 14. Nie oszu kuj my się więc, że ar ty stycz na obro na Czę sto cho wy przez część śro do wi ska fil mo we go po - le ga wy łącz nie na wal ce o war to ści wyż sze. Stoi za tym bar dzo kon kret ny in te res. I ten in te res mo że za - cząć pod le gać ero zji, gdy by oka za ło się, że jed nak moż li wy jest film i ar ty stycz ny, i ko mer cyj ny za ra zem. Jak Ma ła Mo skwa mo im zda niem. [ ] J. Ra ko wiec ki, Do bre go ki na bez ko mer cji nie bę dzie, Ga ze ta Wy bor cza, paź dzier ni ka Za da nie 1. (1 pkt) Określ, ja ką funk cję w kon tek ście ca łe go ar ty ku łu peł ni jego ty tuł. Za da nie 2. (1 pkt) Na pod sta wie aka pi tu 2. sfor mu łuj dwa ce le ar ty ku łu. 3

4 Za da nie 3. (1 pkt) Na pod sta wie aka pi tu 2. sto su nek au to ra do je go ad wer sa rzy moż na okre ślić ja ko A. ak cep ta cję. B. dy stans. C. sza cu nek. D. iro nię. Za da nie 4. (1 pkt) Zin ter pre tuj jed no z po niż szych wy ra żeń me ta fo rycz nych. obroń cy oko pów Świę tej Trój cy (aka pit 2.), obro na Czę sto cho wy (aka pit 14.) Za da nie 5. (2 pkt) Określ, w ja kim ce lu au tor przy wo łu je przy kła dy róż nych fil mów w aka pi cie 3., a w ja kim w aka pi - cie 11. Za da nie 6. (1 pkt) Wy ja śnij uży te w aka pi cie 4. wy ra że nie kul tu ra to nie gra o su mie ze ro wej. Za da nie 7. (1 pkt) Za cy tuj i na zwij je den z za bie gów ję zy ko wych, za po mo cą któ rych au tor wy ra ża swój sto su nek do opi nii kry ty ka o wy obra żo nej wi dow ni Ma łej Mo skwy (aka pit 6.). 4

5 Za da nie 8. (1 pkt) Wy ja śnij, w ja kim ce lu w aka pi cie 7. au tor cy tu je sło wa z wier sza Ju lia na Tu wi ma. Za da nie 9. (2 pkt) Na zwij styl ję zy ko wy, dla któ re go cha rak te ry stycz ne są sło wa i wy ra że nia: bia do le nie, ła pów ka, pro stac kie, rzu ca nie bło tem, chło piec do bi cia, to nie mo ja baj ka. Wy ja śnij, dla cze go au tor wy - ko rzy stał je w ar ty ku le. Za da nie 10. (2 pkt) Na pod sta wie aka pi tów 7. i 8. przed staw dwa spo so by ro zu mie nia ter mi nu ko mer cyj ny. Określ, ja ka oce na fil mów te go ty pu wy ni ka z po szcze gól nych sta no wisk. Film ko mer cyj ny (zna cze nie ter mi nu) Ocena Sta no wi sko 1. Sta no wi sko 2. Za da nie 11. (1 pkt) Wy ja śnij, jak oba po dej ścia do fil mów ko mer cyj nych oce nia au tor ar ty ku łu. 5

6 Za da nie 12. (1 pkt) Na pod sta wie aka pi tu 13. przed staw, ja kie zja wi sko, zwią za ne z pro duk cją nie któ rych fil mów ar ty stycz - nych, do strze ga au tor ar ty ku łu. Za da nie 13. (2 pkt) Sfor mu łuj ar gu men ty po twier dza ją ce opi nię au to ra, że Ma ła Mo skwa to film i ar ty stycz ny, i ko mer cyj - ny za ra zem. Film artystyczny: Film komercyjny: Za da nie 14. (1 pkt) Po daj nu mer aka pi tu, w któ rym au tor sy gna li zu je, że zmie nia te mat. Za da nie 15. (2 pkt) W tek ście J. Ra ko wiec kie go do mi nu je funk cja A. in for ma tyw na. B. eks pre syw na. C. im pre syw na. D. po etyc ka. Zapisz jedną cechę tekstu uzasadniającą odpowiedź. 6

7 CZĘŚĆ II (50 pkt) pi sa nie wła sne go tek stu w związ ku z tek stem li te rac kim za miesz czo nym w ar - ku szu. Wy bierz te mat i na pisz wy pra co wa nie nie krót sze niż dwie stro ny (oko ło 250 słów). Te mat 1: Do ko naj ana li zy utwo ru Cza tyr dah Ada ma Mic kie wi cza i frag men tów wier sza XV z Księ gi ubo - gich Ja na Ka spro wi cza, a na stęp nie po rów naj za war te w nich ob ra zy gór i lu dzi. Zwróć uwa gę na sto su - nek czło wie ka do przy ro dy. Adam Mic kie wicz, Cza tyr da h 1 M i r z a 2 Drżąc mu śli mi n 3 ca łu je sto py twej opo ki, Masz cie krym skie go stat ku, wiel ki Cza tyr da hu! O mi na re cie świa ta! o gór pa dy sza chu 4! Ty, nad ska ły po zio mu ucie kł szy w ob ło ki, Sie dzisz so bie pod bra mą nie bios, jak wy so ki Ga bry je l 5, pil nu ją cy edeń skie go gma chu. Ciem ny las two im płasz czem, a jan cza ry 6 stra chu Twój tur ban z chmur ha ftu ją bły ska wic po to ki. Nam czy słoń ce do pie ka, czy li mgła ocie nia, Czy sza rań cza plon ze tnie, czy giau r 7 pa li do my Cza tyr da hu, ty za wsze głu chy, nie ru cho my, Mię dzy świa tem i nie bem jak drog ma n 8 stwo rze nia, Po de sław szy pod no gi zie mie, lu dzi, gro my, Słu chasz tyl ko, co mó wi Bóg do przy ro dze nia. A. Mic kie wicz, Sonety krymskie, Warszawa Jan Kasprowicz, Księga ubogich XV (frag men ty) O Wier chu, ty Wier chu Lo do wy 9! I zno wu się zwra cam do cie bie, Ol brzy mie, roz błę kit nio ny Na tym błę kit nym nie bie. Sto isz na prze ciw mych okien, Co dzien nie wi dzieć cię mu szę, Za glą dasz z swej da li w mą izbę, A nie raz, zda mi się, w du szę. 1 Cza tyr dah naj wyż szy szczyt w pa śmie gór krym skich 2 Mi rza szlach cic tu rec ki 3 mu śli min mu zuł ma nin 4 pa dy szach ty tuł daw nych wład ców per skich, tu rec kich 5 Ga bry jel w tra dy cji chrze ści jań skiej, ju da istycz nej i is lam skiej je den naj wyż szych ran gą anio łów, spra wu je wła dzę nad ra jem 6 jan cza ry przy bocz na gwar dia 7 giaur u mu zuł ma nów nie wier ny, chrze ści ja nin 8 drog man tłu macz 9 Wierch Lo do wy szczyt w Ta trach, do brze wi docz ny z Po ro ni na, wie lo kroć wspo mi na ny w ostat nim okre sie twór czo ści Ka spro wi cza 7

8 Zda mi się, że nie raz się py tasz, Ską pan w świa tło ściach po łu dnia, Czy jesz cze jest coś w mo im wnę trzu, Co dro gę mi w słoń ce utrud nia. I ow szem, przy zna ję się, że jesz cze Mrok ja kiś kry je się na dnie, Cień świa ta, co rwał mnie w swą ot chłań, I dzi siaj mi ra dość mą krad nie. [ ] Ale mnie wnet od bie ga ją Te kła mu zwia stu ny i goń ce, Dziś mo ją praw dą wszech wład ną Zie lo ność, woń łą ki i słoń ce. Prze ni ka mnie blask ich i świe żość, I two ja ska li sta wła dza, O Wier chu, ko wa ny w gra ni cie, Krew świe żą mi w ży ły wpro wa dza. [ ] Czu ję, że dzi siaj mi skrzy dła Po trój nie się wzmo gły, po czwór nie, Żem go tów na lot się od wa żyć Nad te pod nieb ne tur nie. Py tasz się, Wier chu, swym bla skiem Pa trzą cy do me go wnę trza, Czy wiem już, że wszyst kim jest słoń ce, Że to po tę ga naj święt sza? Wiem do brze, a je śli się echem Po mrok ode zwie da le kiem, Aza li być mo że ina czej? Wszak czło wiek jest tyl ko czło wie kiem. O Wier chu, ty Wier chu Lo do wy! I zno wu się zwra cam do cie bie, Ol brzy mie, roz błę kit nio ny Na tym błę kit nym nie bie. J. Ka spro wicz, Wy bór po ezji, Wro cław

9 Te mat 2: Analizując frag men t po wie ści Fio do ra Do sto jew skie go, określ mo ty wy po peł nie nia zbrod ni oraz przed staw jej wpływ na bo ha te ra. Wy ko rzy staj zna jo mość ca łe go utwo ru. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara (frag men t) Jesz cze w zi mie zna jo my stu dent, Po ko riew, wy jeż dża jąc do Char ko wa po dał mu w roz mo wie ad res sta - rej Alo ny Iwa now ny na wy pa dek, je że li Ra skol ni kow bę dzie chciał co za sta wić. Dłu go się do niej nie wy bie rał, gdyż miał jesz cze lek cje i ja koś wią zał ko niec z koń cem. Pół to ra mie sią ca te mu przy po mniał so - bie ów ad res [ ]. Po sta no wił za nieść pier ścio nek. Od szu kaw szy sta ru chę, od pierw sze go wej rze nia, wła - ści wie nic jesz cze o niej nie wie dząc, po wziął do niej nie prze par tą od ra zę. Wziął od niej dwa pa pier ki, a w dro dze po wrot nej wstą pił do mar niut kiej trak tier ni, ka zał so bie po dać her ba ty, usiadł i głę bo ko się za my ślił. Dziw na myśl, ni by pi sklę z jaj ka, wy klu wa ła mu się w gło wie i wiel ce, wiel ce go po chła nia ła. Pra wie tuż ko ło nie go, przy dru gim sto li ku, sie dzie li: stu dent, któ re go wca le nie znał i nie pa mię tał, oraz mło dy ofi cer. [ ] Wtem usły szał, że stu dent mó wi ofi ce ro wi o li chwiar ce Alo nie Iwa now nie, wdo wie po urzęd ni ku, i po da je mu jej ad res. Już to sa mo wy da ło się Ra skol ni ko wi ja kieś dziw ne: wła śnie wra ca stam tąd, a ci o niej ga da ją. Przy pa dek, rzecz oczy wi sta, ale on wła śnie się bi je z pew ną nie po wsze dnią my - ślą, a tu, rzekł byś, ktoś usłuż nie mu se kun du je: stu dent po czął na gle udzie lać swe mu roz mów cy róż nych szcze gó łów o tej Alo nie Iwa now nie. Zacna niewiasta pra wił za wsze moż na u niej do stać pie nię dzy. Bo ga ta jak Żyd, po tra fi od ra zu dać na rę kę pięć ty się cy, ale nie wzgar dzi też ru blo wym za sta wem. Du żo na szych ko le gów tam by wa. Tyl ko że to okrop ne ścier wo I jął opo wia dać, że jest zła, ma mu chy w no sie: że wy star czy prze śle pić ter min o je den bo daj dzień, a za staw prze pa da. Da je czte ro krot nie mniej, niż rzecz jest war ta, a zdzie ra siód mą skó rę, żą da po pięć, ba, po sie dem pro cent mie sięcz nie itd. Stu dent się roz ga dał i opo wie dział po nad to, że sta ra ma sio strę, Li za wie tę, któ rą ona, ta ka drob na i nie wy da rzo na bi je co chwi la i trzy ma w cał ko wi tej nie wo li, ni by ma łe dziec ko [ ]. Ra skol ni kow nie prze ga pił ani słów ka i wszyst kie go na raz się do wie dział: Li za wie ta jest młod szą, przy rod nią (z in nej mat ki) sio strą sta rej, ma już trzy dzie ści pięć lat. Ha ru je dla sio stry od świ - tu do no cy, za stę pu je jej ku char kę i pracz kę, a po nad to szy je na sprze daż, ba, wy naj mu je się do my cia pod - łóg, a wszyst kie za rob ki od da je sio strze. Nie wol no jej przy jąć żad ne go za mó wie nia ani żad nej pra cy bez po zwo le nia sta rej. A sta ra już zro bi ła te sta ment, o czym wie Li za wie ta, któ ra na mo cy te goż te sta men tu nie ma do stać ani zła ma ne go sze lą ga [ ]. [ ] Słu chaj, wiesz, co ci po wiem? Ja bym tę prze klę tą sta rą ba bę za bił i ob ra bo wał, i bądź pe wien, że zro bił bym to bez naj mniej szych wy rzu tów su mie nia do dał stu dent z za pa łem. Ofi cer par sk nął śmie chem, a Ra skol ni kow drgnął. Ja kie to dziw ne! Po zwól, chcę ci za dać jed no py ta nie na se rio go rącz ko wał się stu dent. Przed chwi lą za żar to wa łem, na tu ral nie, lecz po myśl: z jed nej stro ny głu pia, bez myśl na, nic nie war ta, zła, cho ra ba ba, ni ko mu nie - po trzeb na, ow szem, szko dli wa [ ]. Ro zu miesz? Ro zu miesz? No tak, ro zu miem od parł ofi cer [ ] Słu chaj da lej. Z dru giej stro ny mło de, świe że si ły, gi ną ce, bez wspar cia, i to ty sią ca mi, i to na każ - dym kro ku! [ ] Set ki, mo że ty sią ce ludz kich ist nień da ło by się skie ro wać na wła ści wą dro gę; dzie siąt ki ro dzin oca lić od nę dzy, roz kła du, zgu by, od roz pu sty, od we ne rycz nych szpi ta li i to wszyst ko za jej pie - nią dze. Za bij ją i weź jej pie nią dze, z tym że na stęp nie z ich po mo cą po świę cisz się służ bie dla ca łej ludz - ko ści, dla do bra po wszech ne go i jak są dzisz, czy ty sią ce do brych czy nów nie zma żą jed nej drob niut kiej zbrod ni? [ ] Jed na śmierć w za mian za sto ży wo tów prze cież to pro sty ra chu nek! Zresz tą, co wa ży na ogól nej sza li ży cie te go su chot ni cze go, głu pie go i złe go babsz ty la? Nie wię cej niźli ży cie wszy, ka ra lu - cha, a nawet mniej, bo to se kut ni ca szko dli wa. [ ] Prze ma wiasz te raz jak ora tor, lecz po wiedz mi po pro stu, czy ty byś sam za bił tę sta rą, czy nie? Ma się ro zu mieć, że nie! Ja ob sta ję za słusz no ścią Nie o mnie tu idzie A ja tak uwa żam: sko ro sam się nie de cy du jesz, to tu nie ma żad nej słusz no ści! Jesz cze par tyj kę! 9

10 Ra skol ni kow był nie zmier nie prze ję ty. Nie wąt pli wie, wszyst ko to by ły naj zwy klej sze, naj częst sze mło - dzień cze roz mo wy i my śli, któ re sły szał już nie raz, mo że tyl ko w in nym uję ciu i na in ne te ma ty. Lecz cze - mu aku rat te raz mu siał wy słu chać ta kiej roz mo wy i ta kich my śli, te raz, gdy we wła snej je go gło wie za lę - gły się d o k ł a d n i e t e s a m e m y ś l i? Dla cze go aku rat te raz, gdy wró cił od sta rej z za ląż kiem owej my śli, mu siał tra fić aku rat na roz mo wę o tej że sta rej?... Na der za sta na wia ją cym wy da wał mu się za wsze ten zbieg oko licz no ści. Owa bła ha roz mo wa w trak tier ni wy war ła na nie go prze moż ny wpływ w dal szym roz wo ju wy da rzeń [ ]. F. Do sto jew ski, Dzieła wybrane, Zbrod nia i ka ra, t.1, Warszawa WYPRACOWANIE na te mat nr... 10

11 11

12 12

13 13

14 14

15 Brudnopis (nie podlega ocenie) 15

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Język polski Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Język polski Poziom podstawowy Listopad 2010 Mo del za wie ra prze wi dy wa ne od po wie dzi. Od po wie dzi zda ją ce go mo gą przy bie rać róż ną

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz

Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz LUDZIE l MIEJSCA l WYDARZENIA Chciałbym uzależnić dzieci od czytania Z Grzegorzem Kasdepke rozmawia Wirginia Borodzicz Na le ży Pan do pi sa rzy mło de go po ko - le nia, któ rzy ma ją sta ły kon takt

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Oso by dra ma tu AKT PIERW SZY SCE NA 1

Oso by dra ma tu AKT PIERW SZY SCE NA 1 SOFOKLES An ty go na Oso by dra ma tu cór ka Edy pa i Jo ka sty sio stra An ty go ny KRE ON wład ca Teb EU RY DY KA żo na Kre ona AIMON syn Kre ona i Eu ry dy ki, na rze czo ny An ty go ny TY RE ZJASZ

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA dysleksja Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM ROZSZERZONY LISTOPAD ROK 2008 Instrukcja dla zdajàcego Czas pracy 150 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006

Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Typowe błędy popełnione na maturze z chemii w roku 2006 Po dob nie jak w ro ku po przed nim, tak i w tym pra gnę przed sta wić ty po we błę dy ma tu rzy stów po peł nio ne pod czas roz wią zy wa nia za

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień.

Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Z Ludwikiem Sobolewskim, pre ze sem Gieł dy Pa pie rów War to ścio wych, roz ma wia ją To masz Czar nec ki i Krzysz tof Stę pień. Giełda Panem zawładnęła? Tak. Czę sto so bie po wta rzam, że mo gę się

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI Miejsce na identyfikacj szko y ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM J ZYK POLSKI POZIOM ROZSZERZONY Czas pra cy 180 mi nut LISTOPAD ROK 2009 In struk cja dla zda jà ce go 1. Sprawdê, czy ar kusz eg za mi na

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ROSYJSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ROSYJSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ROSYJSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2012 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM. Biologia Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI PrСbna Matura z OPERONEM Biologia Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za daя otwar tych s pre zen to wa ne przy kёa do we po praw ne od

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo