3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej"

Transkrypt

1 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na bo isku, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i ce lów za jęć. Za ba wa orien ta cyj no-po rząd ko wa Idę na ba zar. Na bo isku roz kła da my ty le kó łek hu la - ho op, ile dzie ci bie rze udział w za ba wie. Wewnątrz kół znaj du ją się róż ne przed mio ty (rys. 1.). Dzie ci po ru sza ją się w róż nych kie run kach bie ga ją, ska czą, pod ska ku ją omi ja jąc kół ka. Na sy gnał rys. 1 na uczy cie la każ de dziec ko wcho dzi do wy bra ne go ko ła, wy bie ra je den przed miot i od no si go w umó wio ne miej sce. Po tem za ba wa to czy się da lej. Za każ dym ra zem dzie ci wy bie ra ją z ko ła in ny przed miot. Po kil ku pró bach spraw dza my, czy dzie ci prze strze ga ją tej za sa dy. Po opróż nie niu wszyst kich kółek każ de dziec ko sta je przy swo ich za kupach i na ha sło na uczy cie la: Sor to wa nie dzie li przed mio ty we dług róż nych kry te riów: ko lo ru, kształ tu, wiel ko ści. Po ko ny wa nie to ru prze szkód (rys. 2.) wy ko rzy sty wa nie sprzę tu sto sow nie do umie jęt no ści dzie ci, któ re mo gą jeź dzić na wrot kach, ro we rze dwu ko ło wym, ro we rze z boczny mi kół ka mi (ćwi cze nie szyb ko ści, rów no wa gi): A sla lom zmia na kie run ku jaz dy (w le wą i pra wą stro nę), B za trzy ma nie się w wy zna czo nym miej scu, C jaz da po okrę gach w le wą i pra wą stro nę oraz po li nii pro stej (po śla dzie) po opa no wa niu przez dzie ci tej umie jęt ności moż na zmniej szyć od le głość mię dzy okrę ga mi, D jaz da po rów no waż ni, STOP E jaz da mię dzy dwie ma prze szko da mi, np. ła wecz ka mi moż na utrud nić wy kona nie ćwi cze nia, zmniej sza jąc od le głość mię dzy ła wecz ka mi. Po ko ny wa nie to ru prze szkód po zwięk sze niu stop nia trud no ści ćwi czeń przez: zmia nę pręd ko ści jaz dy (przy spie sze nie) mię dzy wy zna czo ny mi dwo ma od cin kami, nie pod pie ra nie się no gą pod czas jaz dy po to rze, rys. 2 mie rze nie cza su wykonania ćwi cze nia i po rów ny wa nie wy ni ków. 137

2 III. Część koń co wa. Ze bra nie i scho wa nie sprzę tu w wy zna czo nym po miesz cze niu. Omó wie nie za jęć rozmowa o tym, któ ra część to ru spra wia ła naj więk sze trud no ści i na ja kim sprzę cie by ło ła twiej po ko ny wać prze szko dy: na wrot kach, ro we rze dwu ko ło wym czy na ro we rze z bocz ny mi kół ka mi. Te mat: Ćwi cze nia lek ko atle tycz ne bie ga nie w zmien nym tem pie Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i ce lów zajęć. Za ba wa bież na Be rek żu raw ; za ba wę moż na po wtó rzyć 3 4 ra zy. Dzie ci sto ją w roz syp ce twa rzą do ćwi czą ce go, wy ko nu ją krą że nie naj pierw pra wą, po tem le wą sto pą 5 ra zy na ze wnątrz, 5 ra zy do we wnątrz. Dzie ci sto ją w lek kim roz kro ku, opie ra ją rę ce na ko la nach, wy ko nu ją krą że nie nóg do we wnątrz 5 ra zy i na ze wnątrz 5 ra zy. Ćwi cze nia ru cho we w dwóch ze spo łach. Dzie ci są usta wio ne wzdłuż krót sze go bo ku bo iska (rys. 1.). Je że li jest du żo dzie ci, two rzy my dwa ze spo ły je den wy ko nu je ćwi cze nia, dru gi w tym cza sie od po czy wa. Dzie ci 5 ra zy przebie ga ją truch tem bo isko, wy konu jąc ćwi cze nia: rys bieg w jed ną stro nę krą że nie ra mion oburącz w przód, w dro dze po wrot nej krą że nie ramion w tył; 2. bieg krą że nie pra wą rę ką w przód, w dro dze po wrot nej krą że nie pra wą rę ką w tył; 3. bieg krą że nie le wą rę ką w przód, w dro dze po wrot nej krą że nie le wą rę ką w tył; 4. bieg krą że nie ra mio na mi na prze mian w przód, w dro dze po wrot nej krą że nie ra mion na prze mian w tył; 5. bieg wy ko ny wa nie skło nu co trzy kro ki, zbie ra nie grzyb ków raz le wą, raz pra wą rę ką. Dzie ci są usta wio ne wzdłuż krót sze go bo ku bo iska, jak w po przed nim ćwi cze niu. Roz po czy na ją bieg na sy gnał na uczy cie la, po ko nu ją w śred nim tem pie od le głość 3/4 dłu go ści bo iska, po tem bie gną co raz wol niej, a w dro dze po wrot nej truch tem. Ćwi cze nie moż na po wtó rzyć 3 ra zy, po tem zmie nić ze spo ły ćwi czą ce. Dzie ci, usta wio ne jak w po przed nim ćwi cze niu, w bar dzo szyb kim tem pie po ko nu ją po ło wę bo iska, po tem zwal nia ją. Z po wro tem bie gną truch tem. Ćwi cze nie moż na po wtó rzyć 3 ra zy i zmie nić ze spo ły ćwi czą ce. Dzie ci bie gną truch tem do pierw szej prze ry wa nej li nii (rys. 1.), po tem przy spie sza ją i w szyb szym tem pie bie gną do dru giej prze ry wa nej li nii, a na stęp nie truch tem po ko nu ją od le głość do koń ca bo iska, wra ca ją rów nież truch tem. Ćwi cze nie należy po wtó rzyć 3 ra zy i zmie nić ze spo ły ćwi czą ce. III. Część koń co wa. Marsz na pal cach, wznie sie nie rąk (wdech), skłon w przód (wy dech). Omó wie nie za jęć pró ba od po wie dzi na py ta nia: Czy wy czu li ście zmia nę tem pa? Czy zmiany szyb ko ści po ru sza nia się spra wia ły wam trud ność? Któ ra zmia na tem pa by ła naj ła twiej sza? 138

3 Te mat: Za ba wy z pił ką ćwi cze nie po dań i chwy tów pił ki do gry w ko szy ków kę, siat ków kę, pił kę noż ną, pił kę ręcz ną, te ni sa ziem ne go, te ni sa sto ło we go pił ka dla każ de go dziec ka Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i ce lów za jęć. Zna na, lu bia na za ba wa o cha rak te rze oży wia ją cym, np. be rek. Za ba wa orien ta cyj no - po rząd ko wa Sa mo cho dzi ki. Dzie ci bie ga ją w róż nych kie run kach. Na sy gnał pro wa dzą ce go za trzy mu ją się bez ru chu. Za ba wę po wta rzamy 3 4 ra zy. Dzie ci sto ją w roz syp ce, twa rza mi do na uczy cie la, trzy ma jąc pił ki w rę kach. Rzu ca nie pił ki w gó rę i chwy ta nie jej obu rącz; ćwi cze nie po wta rzamy 6 8 ra zy. Pod rzu ca nie pił ki i chwy ta nie jej pra wą rę ką, po tem le wą; ćwi cze nie po wta rzamy 8 ra zy. Pró by od bi ja nia pił ki od pod ło ża obie ma rę ka mi, pra wą, le wą rę ką; ćwi cze nie po wta rzamy 8 ra zy. Od bi ja nie pił ki od ścia ny obie ma rę ka mi, jed ną rę ką, po tem dru gą; ćwi cze nie po wta rzamy 8 ra zy. Ćwi cze nia w dwóch ze spo łach. Dzie ci usta wia ją się pół ko lem przed ko szem rzu ca ją pił ką do ce lu (rys. 1.). Każ de wy ko nu je 6 8 rzu tów. W tym cza sie człon ko wie dru giej gru py ce lu ją do bram ki, rów nież 6 8 ra zy (rys. 2.). Po tem dru ży ny wy mie nia ją się pił ka mi i też wy ko nu ją po 6 8 rzu tów. rys. 1 rys. 2 Ćwi cze nia w pa rach Dzie ci, zwró co ne twa rza mi do sie bie, są usta wio ne wzdłuż sa li lub bo iska (rys. 3.) Prze ka zu ją so bie pił kę w pa rach, rzu ca jąc ją obie ma rę ka mi: na wyso ko ści klat ki pier sio wej, ko złem, łu kiem w gó rę; ćwi cze nie po wta rzamy 6 8 ra zy. Rzu ca nie pił ki pra wą rę ką do współ ćwi czą ce go: łu kiem w gó rę, ko złem; chwy ta nie jej obu rącz; ćwi cze nie po wta rzamy 6 8 ra zy, a po tem dzieci wy ko nują je lewą rę ką rów nież 6 8 ra zy. Od bi ja nie pił ki we wnętrz ną czę ścią sto py do współ - ćwi czą ce go (rys. 3.); ćwi cze nie po wta rzamy 6 8 ra zy pra wą i po tem le wą no gą. rys

4 Uwa ga! Ćwi cze nia w pa rach dzieci wy ko nu ją róż ny mi pił ka mi. Cho dzi bo wiem o to, by za uwa ży ły róż ni cę np. pod czas od bi ja nia no gą pił ki ręcz nej i te ni so wej. III. Część koń co wa. Ze bra nie i scho wa nie pi łek. Omó wie nie za jęć dzie ci wy po wia da ją się na te mat ćwi czeń, któ re spra wi ły im trud ność. Próbu ją okre ślić, czym róż nią się pił ki wy ko rzy sty wa ne w róż nych grach: ko szy ków ce, siat ków ce, pił ce noż nej, pił ce ręcz nej, te ni sie ziem nym, te ni sie sto ło wym. De mon stro wa nie przez dzie ci róż nych po dań pił ki, np. rzu tu do ko sza, strza łu do bram ki. Te mat: Ćwi cze nia zręcz no ścio wo zwin no ścio we z róż ny mi przy bo ra mi dla każ dej pa ry dzie ci: wstąż ki dłu go ści ok. 2,5 3 m umo co wa ne na pa ty kach, ska kan ki, ra kiet ki i pi łecz ki do pin g- pon ga, dwa ki je i pi łecz ka lub krą żek do uni ho ke ja, dwie pił ki do ko szy ków ki, jed na pił ka do siat ków ki, ra kie ty oraz pi łecz ka do te ni sa ziem ne go Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i ce lów zajęć. Za ba wa bież na Wilk i owiecz ki. Dzie ci- owiecz ki spa ce ru ją po wy zna czo nej czę ści bo iska, w środ ku znaj du je się wilk oso ba wy zna czo na przez na uczy cie la. Owiecz ki py ta ją wil ka o go dzi nę, ten grzecz nie od po wia da np. pierw sza, czwar ta. Gdy po wie: dwu dzie sta czwar ta, owce ucie ka ją do za gro dy (miej sca wy zna czo ne go po za bo iskiem). Oso ba, któ ra zo sta nie schwy ta na, sia da na ław ce, po zo sta li ba wią się da lej. Gdy na bo isku zo sta nie nie wiel ka licz ba owie czek, moż na zmniej szyć ob szar pa stwi ska. Za ba wę po wta rzamy 2 ra zy. Ćwi cze nia od de cho we dzie ci spa ce ru ją lub bie ga ją truch tem po bo isku, wy po wia da jąc gło śno sa mo gło ski a, e ; ćwi cze nie po wta rzamy 2 ra zy. Dzieci do bie ra ją się pa ra mi i sta ją przy wy zna czo nych sta no wi skach (od 1. do 10.). Na uczy ciel po ko lei opi su je spo sób wy ko na nia ćwi czeń na po szcze gól nych sta no wi skach. Po tem na sy gnał każ da pa ra wy ko nu je swo je za da nie w cza sie np. 1,5 mi nu ty. Następnie pa ry zmie nia ją miej sca: ze sta no wi ska 1. na sta no wi sko 2., ze sta no wi ska 2. na sta no wi sko 3. itd. Każ de ćwi cze nie dzie ci roz po czy na ją na sy gnał na uczy cie la. Sta no wi sko 1. Ucznio wie na wy zna czo nym od cin ku po da ją so bie pił kę we wnętrz ną czę ścią kija ho ke jo we go i wy ko nu ją strzał do bram ki (rys. 1.). Sta no wi sko 2. Każ de dziec ko ma wstąż kę na pa ty ku i wy ko nu je nią ru chy w po zio mie i w pio nie oraz ósem ki (rys. 2.). Sta no wi sko 3. Od bi cia pił ki siat ko wej w parach. Sta no wi sko 4. Sko ki na ska kan ce: obu nóż, na pra wej lub le wej no dze, ze skrzy żo wa ny mi rękami lub w pa rze (rys. 3.). Sta no wi sko 5. Na prze mien ne (raz jed no, raz dru gie dziec ko) od bi ja nie w pa rze pił ki od ściany ra kie tą te ni so wą (rys. 4.). Dla utrud nie nia moż na li czyć, ile ra zy każ de dziec ko wce lo wa ło w po le ozna czo ne licz bą 1 lub 2. Sta no wi sko 6. Dzie ci rzu ca ją pił ką do ko sza i li czą, ile ra zy uda ło im się trafić. Sta no wi sko 7. Ko zło wa nie pił ki róż ny mi spo so ba mi lub po da wa nie jej z rę ki do rę ki pod ko la nem (rys. 5.). Każ de dziec ko z pa ry ma pił kę i wy ko nu je ćwi cze nie we wła snym tem pie. 140

5 rys. 1 rys. 2 rys. 3 rys. 4 rys

6 Sta no wi sko 8. Ma sze ro wa nie sla lo mem mię dzy słup ka mi i jed no cze sne od bi ja nie pił ki ping pon gowej na ra kiet ce (rys. 6.). Sta no wi sko 9. Od bi ja nie pił ki ra kie ta mi do te ni sa ziem ne go nad ła wecz ką gim na stycz ną (rys. 7.). Sta no wi sko 10. Ćwi cze nia na dra bin kach: wspi na nie się (usta wia nie stóp na każ dym szcze bel ku, na co dru gim, co trze cim szcze belku), scho dze nie z dra bin ki w ten sam spo sób lub prze cho dze nie z dra bin ki na dra bin kę (rys. 8.). Przy kła do we roz miesz cze nie sta no wisk (rys. 9.). rys. 6 rys. 8 rys. 7 rys

7 III. Część koń co wa. Sprzą ta nie i od nie sie nie sprzę tu na wy zna czo ne miej sce. Omó wie nie za jęć wska za nie ćwi czeń, któ re by ły ła twe lub trud ne, które spra wi ły dzie ciom przyjem ność. Wy róż nie nie dzie ci, któ re swo je za da nia wy ko ny wa ły sta ran nie (nie mu szą to być uczniowie bar dzo spraw ni fi zycz nie). Scenariusze opracowała Halina Pałasińska. BI BLIO GRA FIA R. Trze śniow ski Gry i za ba wy ru cho we, War sza wa 1974 M., J. Ko ło dzie jo wie Wy bra ne lek cje z wy cho wa nia fi zycz ne go w na ucza niu po cząt ko wym, Rze szów 1998 J. Ber gier Mi ni pił ka noż na, War sza wa 1994 Z. Zie lon ka Mi ni pił ka ręcz na, War sza wa 1994 Z. Cen drow ski Wa ka cje na spor to wo, War sza wa 1998 Gim na sty ka, pod red. A. Ka czyń ski, R. Je zier ski, Cz. Świerczyński, Wro cław

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania

Świadomość zdrowia. przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej. edukacja zdrowotna pomysły, badania Świadomość zdrowia przygotowanie młodzieży do całożyciowej aktywności fizycznej Realizowany przez sześć krajów europejskich projekt Świadomość zdrowia: nauczanie i uczenie się oparte na doświadczaniu w

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie /

Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Ka te che za 12 Zwia sto wa nie Naj święt szej Ma ryi Pan nie / Zwia sto wa nie Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia: po zna nie praw dy, że Ma ry ja zo sta ła wy bra na na Mat kę Sy - na Bo

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309

MONITOR POLSKI B. Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 MONITOR POLSKI B DZIENNIK URZÊDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 4 sierpnia 2010 r. Nr 1309 TREŒÆ: Poz.: SPRAWOZDANIA FINANSOWE: 7231 PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO Spółki z o.o. w Siemiatyczach...

Bardziej szczegółowo

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD

I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD I. XXIII POSIEDZENIE KRAJOWEJ RADY PZD 1. Informacja W dniu 11 grud nia 2014 r. w War sza wie od by ło się XXIII posiedzenie Krajowej Rady PZD, któremu przewodniczył Eugeniusz Kondracki Prezes PZD. W posiedze

Bardziej szczegółowo

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r.

Po cz!w szy od 19 ma ja br., roz po - Dyskusja o naszych wspólnych sprawach. Dzi! w numerze: Nr 2 (66) MAJ 2014 r. Nr 2 (66) MAJ 2014 r. ISSN 1640-114X Dzi! w numerze:! Porz!dek obrad Walnego Zgromadzenia Cz#onków GSM,,Luiza w cz"$ciach w dniach 19-23.05.2014 r. czytaj str. 2! Harmonogram zebra% WZCz w cz"$ciach czytaj

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

w terapii logopedycznej dzieci ryzyka dysleksji

w terapii logopedycznej dzieci ryzyka dysleksji Urszula Kalicińska Ćwiczenia ortofoniczne w terapii logopedycznej dzieci ryzyka dysleksji Z roku na rok wzrasta liczba dzieci wymagających specjalistycznej opieki logopedycznej. Z badań prowadzonych w

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją

Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją 2 Doświadczenia i projekty Aneta Ratajek Dolnośląska Szkoła Wyższa Wrocław Zaburzenia w koncentracji a ryzyko dysleksji Dość powszechnym staje się określenie, iż kłopoty z koncentracją uwagi u dzieci są

Bardziej szczegółowo

Terapia DHEA u kobiet

Terapia DHEA u kobiet Dr n. med. Micha³ Rabijewski Klinika Endokrynologii CMKP w Warszawie Kierownik Kliniki: dr hab. n. med. Wojciech Zgliczy ski, prof. nadzw. w CMKP Terapia DHEA u kobiet Nie do b r an dro ge n w u ko biet

Bardziej szczegółowo

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w

Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Trans for ma cja de mo gra ficz na na œwie cie, czy li o tym, jak zmie nia ³o siê y cie lu dzi na prze strze ni wie k w Termin wydaje siê byو doœو skomplikowany, lecz jego wyt³umaczenie jest niezbêdne,

Bardziej szczegółowo

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY

RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY RE GU LA MIN KON KUR SU DLA ROL NI KÓW WY PEŁ NIJ AN KIE TĘ I ZBIERZ PLO NY I. WPRO WA DZE NIE 1. Ni niej szy re gu la min ( Re gu la min ) okre śla za sa dy prze pro - wa dze nia Kon kur su Wy peł nij

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ

Ś W I A T UDANE WNĘTRZA TO TAKIE, KTÓRE WYCHODZĄC PONAD ESTETYCZNE KRYTERIA DOMYKANE SĄ KLAMRĄ Ś W V I L I L A A Ś W I A T STYLEM z d j ę c i a Ł u k a s z Z a n d e c k i, t e k s t?????????????????, p r o j e k t K a t a r z y n a A r s e n o w i c z, P r a c o w n i a A r s e n o w i c z D e

Bardziej szczegółowo

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii

2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Magia swiatla_1-338:layout 1 19-03-09 17:04 Page 27 2 Âwia t o: two rzy wo fo to gra fii Pod pew ny mi wzgl da mi fo to gra fo wie bar dziej przy po mi na jà mu zy ków ni ma la rzy, rzeê bia rzy czy in

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie

NASZE ELDORADO. Fornirowany orzechem stół zachęca do posiłków w większym gronie APARTAMENT NASZE ELDORADO t e k s t : J o a n n a W o y d a, s t y l i z a c j a : M a g d a l e n a O l s z e w s k a, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a, p r o j e k t : K r y s t y n a M i k o

Bardziej szczegółowo

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań

Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania. Standardowy system do wybudowy rusztowań Rusztowanie Blitz firmy Layher Instrukcja montażu i użytkowania Standardowy system do wybudowy rusztowań Znak bezpieczeństwa B wydany przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Kon kurs ofert na 2011 rok. Po wie dzieć, że wzbu dził wąt pli wo ści, to był by grzecz no ścio wy eu fe mizm. Wo kół pro ce du ry kon trak to

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM. Jêzyk polski Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Pr bnej Matury z OPERONEM Jêzyk polski Poziom rozszerzony Listopad 2010 Od po wie dzi zda j¹ ce go mo g¹ przy bie raو r n¹ for mê jê zy ko w¹, ale ich sens mu si byو sy no

Bardziej szczegółowo

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów

Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg korzystnych efektów 2 Doświadczenia i projekty Aneta Jałowiecka Uniwersytet Jana Kochanowskiego Dziecko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na wycieczce pytania i odpowiedzi Trudną do przecenienia, niosącą ze sobą szereg

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat

Ka te dra Fi zy ki na Uni wer sy te cie Przy rod ni czym w Po zna niu ist nie je już po nad 60 lat Obecni oraz część byłych pracowników Katedry Fizyki, od lewej: dr Grzegorz Hoffmann, dr Wojciech Pukacki, dr Danuta Klimek-Poliszko, dr Stanisław Surma, prof. Stefan Poliszko, mgr Danuta Jankun, dr hab.

Bardziej szczegółowo

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015

SALON MATURZYSTÓW. Perspektywy 2015 Zgłoszenia nadesłane do 19 czerwca 2015 r. 5% rabatu SALON MATURZYSTÓW ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA CENNIK USŁUG i WYPOSAŻENIA DODATKOWEGO INFORMACJA O WYSTAWCY i ZAMÓWIENIE REKLAMY REGULAMIN SALONU www.salonmaturzystow.pl

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5

Termomodernizacja budynku w Zabrzu przy ul. Porzeczkowej 1-5 Nr 3 (62) WRZESIEŃ 2013 ISSN 1640-114X Dziś w numerze: Pozytywna ocena Systemu ISO 9001 Zapraszamy do kontaktów z członkami Rady Nadzorczej GSM,,Luiza Nie karmić szczurów! czytaj str. 2 Wykaz realizacji

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI. wymagania techniczno-budowlane

Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI. wymagania techniczno-budowlane Bartłomiej Nowak NIEPEŁNOSPRAWNI wymagania techniczno-budowlane Warszawa 2010 Aktualizacja Elżbieta Kossakowska Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz

Bardziej szczegółowo

Nysa Kłodzka PRZEWODNIK KAJAKOWY PAPIER

Nysa Kłodzka PRZEWODNIK KAJAKOWY PAPIER www.nysa.eu Nysa Kłodzka PRZEWODNIK KAJAKOWY Szczegółowy opis trasy kolorowe mapy i zdjęcia co warto zobaczyć WODOODPORNY WODOOD PAPIER NY Nysa Kłodzka Krzysztof Klar PRZEWODNIK KAJAKOWY www.nysa.eu 6

Bardziej szczegółowo

Acculift laserowa lipoliza

Acculift laserowa lipoliza medycyna estetyczna dr n. med. Ewa Szpringer lek. med. Agata Szpringer Centrum Dermatologii i Laseroterapii Laser-Medic w Lublinie * Acculift laserowa lipoliza Pro ces sta rze nia nie sie ze so bą nie

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r.

9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. 9 Charytatywny Koncert Noworoczny, Sala Kongresowa PKiN, 4 stycznia 2009 r. Spotkanie Noworoczne przed Koncertem. Toast noworoczny. Pani prezes wznosi go wśród działaczy Izby, parlamentarzystów i współorganizatorów

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej

Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej gabinet i prawo Dr n. prawn. Katarzyna D¹bek-Krajewska, radca prawny Odpowiedzialnoœو prawna lekarza medycyny estetycznej Kwestie odpowiedzialnoœci prawnej lekarzy z tytu³u udzielania œwiadcze medycznych

Bardziej szczegółowo

Mon tażi. cha ni zmów WC

Mon tażi. cha ni zmów WC Mon tażi wy mia na me cha ni zmów WC Wiadomości ogólne Bu do wa spłucz ki umoż li wia podłączenie gięt kie go prze wo dudo pro wa dza ją ce go wo dę od pio nu wo do cią go we go z jej prawej lub le wej

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions

Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions Paweł Różycki 1 Daniel Strzelczyk 2 Koleje wąskotorowe w Polsce jako atrakcje turystyczne Narrow-gauge railways in Poland as tourist attractions Abs trakt Tu ry sty ka prze my sło wa na zy wa na też in

Bardziej szczegółowo

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom:

Szanowny Kliencie, Wzałączonej Książce gwarancyjnej podane są ponadto usługi jakie Fiat oferuje swoim Klientom: Szanowny Kliencie, Dziękujemy za preferowanie Fiata i gratulujemy wyboru Fiata Doblò. Opracowaliśmy tą instrukcję, aby pomóc poznać każdy szczegół samochodu Fiata Doblò i używać go w sposób właściwy. Zalecamy

Bardziej szczegółowo

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta

Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta BIULETYN Nr 1 (27) MAJ 2008 K Wydawnictwo Stowarzyszenia Konsumentów Polskich Sankcja kredytu darmowego w praktyce Analiza orzecznictwa w zakresie pojęcia przeciętnego konsumenta spis treści 1 2 W kraju

Bardziej szczegółowo

Zmiany w oświacie czytaj na str. 4 i 5

Zmiany w oświacie czytaj na str. 4 i 5 egzemplarz bezpłatny Moje Legionowo Biuletyn Informacyjny Urzędu Miasta Legionowo kwiecień 2012 Zmiany w oświacie czytaj na str. 4 i 5 EURO-utrudnienia czytaj na str. 8 i 9 Sportowe miasto czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat

NEWS. Partner w podróży od ponad 10 lat. W numerze. nr 1/2012. Jest kolej i jest Intercity. 1 Partner w podróży od ponad 10 lat BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 1/2012 W numerze Jest kolej i jest Intercity Z a pra sza my do lek tu ry new slet te ra IC News. Chce my, aby stał on się dla Pań stwa źró dłem in for ma cji

Bardziej szczegółowo

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego,

Bardziej szczegółowo

Łatwa oszczędność powierzchni

Łatwa oszczędność powierzchni Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Łatwa oszczędność powierzchni 124 Pojemniki składane Pojemniki składane 125 System składania I Za opa tru jąc oddziały firmy czę sto trze ba za bie rać z po wro - tem

Bardziej szczegółowo

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych

Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Leczenie odtw rcze z zastosowaniem implant w zêbowych Rozdzia³ 5 5.1 Podstawowa terminologia implantologiczna 163 5.2 Planowanie leczenia implantologicznego 164 5.3 Fa za chi rur gicz na 167 5.4 Uzupe³nienia

Bardziej szczegółowo

Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu?

Co należy wiedzieć o ciśnieniu krwi Dlaczego ważne jest mierzenie ciśnienia krwi w domu? Dziękujemy za zakup Cyfrowego Aparatu do Pomiaru Ciśnienia Krwi i Tętna firmy KARDIO-TEST. Jesteśmy z Państwem od ponad 60-ciu lat - nasze doświadczenie wykorzystujemy do ciągłego doskonalenia produktów,

Bardziej szczegółowo

Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP. Informator dla pracodawców

Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP. Informator dla pracodawców Jakub Chojnicki Grażyna Jarosiewicz ABC BHP Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opra co wa nie ty po

Bardziej szczegółowo

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 ISSN 1641-5825

Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 ISSN 1641-5825 Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 5/2011 2012 Sylwia Pragłowska ISSN 1641-5825 Od redakcji Z przy jem no ścią za pra szam do lek tu ry przed wa ka cyj ne go nu me ru, w któ rym zwra

Bardziej szczegółowo

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ

CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ CONTINUING DENTAL EDUCATION CURRICULUM IMPLANTOLOGII MAŁOINWAZYJNEJ TRYB INDYWIDUALNY SZKOLENIE TEORETYCZNE WARSZTATY HANDS - ON LIVE - SURGERY SAMODZIELNE IMPLANTACJE LATO 2014 ZIMA 2014 DYREKTOR CURRICULUM

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie

skuteczne od ywianie wtreningu isporcie skuteczne od ywianie wtreningu isporcie Podczas doskonalenia formy oraz treści niniejszej książki autor korzystał z pomocy Pierre a Manolova i Isabelle Touaty. Masz pytania? Chcesz porozmawiać z innymi

Bardziej szczegółowo

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key

W I L K A P R Z E W A G A P R Z E Z J A K O Ś Ć Master Key Master Key Opis systemu Master Key System Master Key to specjalna kombinacja zamknięć i kluczy pozwalająca na otwieranie jednym kluczem wszystkich lub części pomieszczeń w budynku. Każdy z użytkowników

Bardziej szczegółowo

Triki Excelowe. Praktyczny poradnik dla controllera i analityka MARIUSZ JANKOWSKI

Triki Excelowe. Praktyczny poradnik dla controllera i analityka MARIUSZ JANKOWSKI Biblioteka Inforlex MARIUSZ JANKOWSKI programista VBA, doświadczony praktyk w zakresie wykorzystania Excela i VBA w biznesie Triki Excelowe Praktyczny poradnik dla controllera i analityka Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA NAKŁAD 5000 EGZ. Ogródka Jordanowskiego

Gazeta ukazuje się w sieci EXTRA NAKŁAD 5000 EGZ. Ogródka Jordanowskiego bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz l l l bezpłatna gazeta mieszkańców gminy Tłuszcz NR 14 (67)

Bardziej szczegółowo

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech

Po rad nik. dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech Po rad nik dla oby wa te li pol skich po dej mu ją cych pra cę w Niem czech War sza wa 2011 In for ma cje przy go to wa ne przez konsula MO NI KĘ LI PIŃ SKĄ Recenzja i konsultacja BE ATA KRA JEW SKA Departament

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej

Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej Technika dużych amputacji i resekcji w obrębie obręczy barkowej i miednicznej Zbigniew I. Nowecki Amputacje są rzadko wykonywane jako element terapii chorych na mięsaki tkanek miękkich. Jednak w niektórych

Bardziej szczegółowo

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych

Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych dr Tomasz Gendek Oznakowanie substancji i preparatów chemicznych Przewodnik po symbolach i oznaczeniach chemikaliów Przemysł VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp. z o.o. Świat

Bardziej szczegółowo

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz

MATURZYSTÓW SALON. Perspektywy. wrzesień. www.salonmaturzystow.pl. n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań. n Białystok n Toruń n Bydgoszcz O g ó l n o p o l s k a K a m p a n i a I n f o r m a c y j n a SALON MATURZYSTÓW Perspektywy OFERTA DLA WYSTAWCÓW wrzesień n Gdańsk n Katowice n Gliwice n Poznań n Białystok n Toruń n Bydgoszcz n Lublin

Bardziej szczegółowo

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce?

Nr 72 marzec 2007. Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Nr 72 marzec 2007 i Opinie nalizy A Analyses & Opinions Jak stworzyć warunki do skutecznej integracji cudzoziemców w Polsce? Bartosz Smoter Piotr Kaźmierkiewicz Justyna Frelak (współpraca) Działania Pa

Bardziej szczegółowo

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2

Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce. do celów energetycznych 2 An na Sto bier ska 1 Wy ko rzy sta nie ener gii wod nej w Pol sce do celów energetycznych 2 Abs trakt Au tor ka w pra cy opi su je bu do wę je zior za po ro wych i spo sób ich wy ko rzy sta nia do ce lów

Bardziej szczegółowo

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010

Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 Reklama 2 PRO MEDICO WRZESIEŃ 2010 z mojego punktu widzenia Za chę cam do za po zna nia się z pro jek ta mi no wych ustaw pro po no wa nych przez Mi ni ster stwo Zdro - wia: o dzia łal no ści lecz ni czej,

Bardziej szczegółowo

P O SK. gazeta Bezpłatna. A. Pie tra sik: Miałem jedno skojarzenie Oświęcim...

P O SK. gazeta Bezpłatna. A. Pie tra sik: Miałem jedno skojarzenie Oświęcim... P O r ta l, K t ó r y O t W W W O r Z y c i O c Z y W W W.ex t r APOlSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 128 l 10 LISTOPADA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl NAKŁAD

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Marta Jarząbek Barbara Zachodny Katarzyna Sabbo

Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Marta Jarząbek Barbara Zachodny Katarzyna Sabbo EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA Agnieszka Mitoraj-Hebel Katarzyna Sirak-Stopińska Marta Jarząbek Barbara Zachodny Katarzyna Sabbo PROGRAM NAUCZANIA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W KLASACH I III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Wydanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Serwański. Pracuj bezpiecznie. poradnik dla rolników. Państwowa Inspekcja Pracy

Zbigniew Serwański. Pracuj bezpiecznie. poradnik dla rolników. Państwowa Inspekcja Pracy Zbigniew Serwański Pracuj bezpiecznie poradnik dla rolników Państwowa Inspekcja Pracy Wydanie czwarte poprawione 2009 r. Aktualizacja: Jakub Chojnicki Państwowa Inspekcja Pracy Wydawca: Główny Inspektorat

Bardziej szczegółowo

Lotnictwo Policji. Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11. s. 26

Lotnictwo Policji. Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11. s. 26 Technicy kryminalistyki s. 6 Mundurowe L-4 w Europie s. 11 nr 11 (68), listopad 2010 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl s. 26 Lotnictwo Policji listopad 2010 r. POLICJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie

ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie ZASADY CERTYFIKACJI AGENCJI REKRUTACYJNYCH na Ukrainie CELE ZASADY I KRYTERIA Spis treści 1. Wstęp............................................... 3 2. Standardy i kryteria certyfikacji............................

Bardziej szczegółowo

Mają dość smrodu! nie ma ją ła two. Pomiechówek: Będą siłownie pod chmurką. Mieszkańcy Michałowa-Reginowa zablokowali DK61

Mają dość smrodu! nie ma ją ła two. Pomiechówek: Będą siłownie pod chmurką. Mieszkańcy Michałowa-Reginowa zablokowali DK61 gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA Gazeta bezpłatna u NR 6 u Rok I u e -ma il: redakcja@legio24.pl Nakład

Bardziej szczegółowo

Wojciech Dyląg. BHP w biu rze

Wojciech Dyląg. BHP w biu rze Wojciech Dyląg BHP w biu rze Warszawa 2013 Projekt okładki Do ro ta Za jąc Zdję cia na okład ce i wewnątrz broszury Andrzej Jaworski Zdjęcia na s. 14, 16 i 19 Maciej Biernacki Opracowanie redakcyjne Iza

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 9

Spis treści. Przedmowa... 9 Spis treści Przedmowa.... 9 1. Rachunkowość jako dyscyplina naukowa... 11 Kazimiera Winiarska Definicja rachunkowości... 11 Ustawa o rachunkowości... 19 Zasady rachunkowości... 24 Pytania i zadania kontrolne...

Bardziej szczegółowo

NaGłos. Euro Eco Złotów ZŁOTÓW. Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! NOWY PORTAL!

NaGłos. Euro Eco Złotów ZŁOTÓW. Mówimy o tym, co ważne! Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! NOWY PORTAL! Bezpłatny miesięcznik powiatu złotowskiego! ZŁOTÓW - KRAJENKA - JASTROWIE - ZAKRZEWO - LIPKA - OKONEK - TARNÓWKA NOWY PORTAL! Informacje, opinie, komentarze! NaGłos Mówimy o tym, co ważne! FOT. PIOTR FRYDECKI

Bardziej szczegółowo

Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio -

Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio - z mojego punktu widzenia Po sze rze nie świa do mo ści praw nej człon ków na sze go sa mo rzą du uzna łem za je den z prio - ry te tów, stąd na sze za an ga żo wa nie w or ga ni za cję i po wsta nie pro

Bardziej szczegółowo

Dostępne moduły reklamowe

Dostępne moduły reklamowe Dostępne moduły reklamowe 1 2 3 4 5 6 288 mm 246,4 mm 204,8 mm 163,2 mm 121,6 mm 80 mm 38,4 mm junior page 1 2 3 4 5 6 7 329,6 mm 8 371,2 mm 39 mm 81 mm 123 mm 165 mm 207 mm 249 mm 9 rozkładówka pół strony

Bardziej szczegółowo

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne

USTAWA. Stop Rozbiórkom Altan. weszła w ycie. Wyrok NSA. Projekt ustawy. Prace legislacyjne USTAWA Stop Rozbiórkom Altan weszła w ycie Od 30 kwiet nia br. usta wa o zmia nie usta wy Pra wo bu - dowlane i niektórych innych ustaw jest obowiązującym pra wem. Tym sa mym wie lo mie sięcz ne sta ra

Bardziej szczegółowo

Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa

Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa Ka te che za 24 Ad went / Ad went czas ocze ki wa nia na przyj ście Pa na Je zu sa Ce le ka te che tycz ne: Tre ści: Wy ma ga nia pod sta wo we: Wy ma ga nia rozszerzone: Me to dy dy dak tycz ne: Środ

Bardziej szczegółowo

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu.

Ludzkie gadanie. & b4 > > & b. с j j > j j. j w w. w w b. q=120. Soprano. Soprano. Alto. Tenor. Bass. Tu mp. tu tut tu tu tu. Ludzkie gadanie Agnieszka Osiecka Soprano Soprano 4 4 q=120 mp Tu mp Tu Seeryn Kraeski arr voc. Andrze Borzym. tu tut tu tu tu. tu tut tu tu tu Alto Tenor Bass 5 4 4 mp Tu mp Pa ra ra rap pa pa tu tu tu

Bardziej szczegółowo

Specjalny. Biuletyn Informacyjny

Specjalny. Biuletyn Informacyjny ISSN 1640-5854 Specjalny 05 2009 /nr 194/ Biuletyn Informacyjny Nowy projekt ustawy o ogródkach działkowych zło ony został przez PiS do Laski Marszałkowskiej 614 tys. podpisów dzia kowców w obronie ustawy

Bardziej szczegółowo

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym

Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Naszą misją jest bycie europejskim partnerem w transporcie kolejowym Dlatego też, nasza firma zawiera konkretne i zdecydowane przesłanie NA SZA WI ZJA Je ste śmy fir mą dzia ła ją ca na ryn ku mię dzy

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM. J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Mo de le od po wie dzi do ar ku sza prób nej ma tu ry z OPE RO NEM J zyk polski Po ziom pod sta wo wy Li sto pad 2009 Cz Êç I ro zu mie nie czy ta ne go tek stu Stare, nowe, kultowe Mo del za wie ra prze

Bardziej szczegółowo

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM

Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Krystyna Serwaƒska MUZYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM Gdynia 2009 Projekt ok adki: Artur Tarasiewicz Redaktor prowadzàcy: Monika Balcerowicz Redakcja j zykowa: Monika Tura a Redakcja graficzna i sk

Bardziej szczegółowo

Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ

Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ Grażyna Jarosiewicz WYPADKI W SZKOLE CO ZROBIĆ, ABY BYŁO ICH MNIEJ Poradnik dla dyrektorów szkół, nauczycieli, pracowników służby bhp oraz społecznych inspektorów pracy Warszawa 2013 Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia

STYCZE 2010 WPISUJE UCZE. dzieƒ miesiàc PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH. Instrukcja dla ucznia WPISUJE UCZE KOD UCZNIA DATA URODZENIA UCZNIA dzieƒ miesiàc rok PRÓBNY EG ZA MIN GIMNAZJALNY Z OPERONEM Z ZA KRE SU PRZED MIO TÓW HUMANISTYCZNYCH Instrukcja dla ucznia 1. Sprawdê, czy ze staw eg za mi

Bardziej szczegółowo