Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy"

Transkrypt

1 Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy

2 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny Inspektorat Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY WARSZAWA

3 SPIS TREŒCI Rozdział pierwszy STOSUNEK PRACY I. Charakter prawny stosunku pracy II. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne III. Test na stosunek pracy IV. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę V. Zawieszanie przepisów prawa pracy VI. Typy umów o pracę VII. Zawarcie trzech kolejnych umów o pracę na czas określony VIII. Umowa o pracę IX. Rozwiązywanie umów o pracę X. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy XI. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę XII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika XIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika XIV. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia XV. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia XVI. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia XVII. Wygaśnięcie umowy o pracę Rozdział drugi RÓWNE TRAKTOWANIE, ZAKAZ DYSKRYMINACJI ORAZ MOBBINGU W STOSUNKACH PRACY I. Równe traktowanie w stosunkach pracy II. Mobbing Rozdział trzeci WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę II. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy III. Gotowość do pracy IV. Na czym polega gotowość do pracy? V. Przestój VI. Gdy pracodawca powierzy inną pracę w czasie przestoju VII. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę VIII. Normy pracy IX. Ochrona wynagrodzenia za pracę X. Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę XI. Gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia XII. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę XIII. Inne świadczenia związane z pracą XIV. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń Rozdział czwarty ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA I. Odpowiedzialność porządkowa

4 II. Procedura nakładania kar porządkowych III. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej IV. Odpowiedzialność za mienie powierzone Rozdział piąty CZAS PRACY I. Planowanie czasu pracy Nie tylko wolna sobota Nie pomiń świąt Pamiętaj o definicjach Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Dłużej niż miesiąc II. Ewidencjonowanie czasu pracy Sposób wypełniania ewidencji czasu pracy Kto i dla kogo tworzy ewidencję czasu pracy? Na jakie okresy prowadzona jest ewidencja czasu pracy? Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? Udostępnianie pracownikowi ewidencji na jego żądanie Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia pracy w godzinach nadliczbowych 59 III. Sposób rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych IV. Praca w niedziele i święta Rozdział szósty URLOPY WYPOCZYNKOWE I. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego II. Wymiar urlopu wypoczynkowego III. Udzielanie urlopu IV. Urlop w wymiarze proporcjonalnym V. Przesunięcie terminu urlopu VI. Odwołanie z urlopu VII. Udzielenie urlopu do końca kwartału VIII. Urlop w okresie wypowiedzenia IX. Urlop na żądanie pracownika Rozdział siódmy UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM I. Ochrona kobiet w ciąży oraz kobiet i mężczyzn w czasie urlopu macierzyńskiego Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego Zasady zatrudniania kobiet w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego Rozdział ósmy BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I. Obowiązek zgłoszenia działalności II. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy III. Profilaktyczna ochrona zdrowia IV. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe V. Szkolenie VI. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy VII. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

5 Roz dział pierwszy STO SU NEK PRA CY I. Charakter prawny sto sun ku pra cy Zgodnie z art. 22 kp 1 przez na wią za nie sto sun ku pra cy pra - cow nik zo bo wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza - ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca do za - trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. II. Stosunek pra cy a umo wy cy wil no praw ne Umo wa o wy ko na nie pra cy nie od po wia da ją ca wy żej wy mie nio - nym wła ści wo ściom nie po wo du je po wsta nia sto sun ku pra cy, na - wet je że li ta speł nia nie któ re z wy żej wy mie nio nych wa run ków. Gdy jed nak w za war tej umo wie wy stę pu ją z rów nym na si le niem ce chy umo wy o pra cę i in nej umo wy (np. umo wy zle ce nia), wów czas roz - strzy ga ją ca o ty pie umo wy jest wo la stron. a. Umo wa o dzie ło Je że li przed mio tem umo wy jest wy ko na nie okre ślo ne go utwo ru, mię dzy stro na mi po wsta je sto su nek praw ny opar ty na umo wie o dzie ło (art. 627 i n. kc). Jest to tzw. umo wa re zul ta tu za ma wia ją - cy dzie ło za sad ni czo nie po no si ry zy ka zwią za ne go z je go wy ko ny - wa niem. b. Umo wa zle ce nia Sto su nek pra cy róż ni się też od umo wy zle ce nia, z któ rej wy ni ka obo wią zek do ko na nia okre ślo nej czyn no ści praw nej lub świad cze - nia in nych usług, w wa run kach bra ku pod po rząd ko wa nia zle ce nio - bior cy kie row nic twu da ją ce mu zle ce nie. Czyn no ści i usłu gi nie mu - szą być wy ko ny wa ne oso bi ście przez przyj mu ją ce go zle ce nie. c. Umo wa agen cji Sto su nek pra cy nie po wsta je tak że na pod sta wie umo wy agen - cji, któ ra zo bo wią zu je agen ta do sta łe go po śred ni cze nia przy za wie - ra niu umów ozna czo ne go ro dza ju na rzecz zle ce nio daw cy lub 5

6 do za wie ra nia w je go imie niu ta kich umów (art. 758 i n. kc) W tym sto sun ku nie wy stę pu je pod po rząd ko wa nie agen ta kie row nic twu zle ce nio daw cy cha rak te ry stycz ne dla sto sun ku pra cy. III. Test na sto su nek pra cy 1. Zgod nie z art kp przez na wią za nie sto sun ku pra cy pra - cow nik zo bo wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza - ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca do za - trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. Cechy stosunku pracy: l pod po rząd ko wa nie pra cow ni ka kie row nic twu pra co daw cy, l l l l od płat ność wy ko ny wa nej pra cy, pra ca wy ko ny wa na oso bi ście przez pra cow ni ka, pra ca po wta rza na w co dzien nych lub dłuż szych od stę pach cza su, praca wy ko ny wa na na ry zy ko pra co daw cy, l praca wy ko ny wa na w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę. Umo wa o wy ko na nie pra cy niepo sia da ją ca wy żej wy mie nio nych cech nie po wo du je po wsta nia sto sun ku pra cy, na wet je że li speł nia nie któ re z wy żej wy mie nio nych wa run ków. Gdy jed nak w za war tej umo wie wy stę pu ją z rów nym na si le niem ce chy umo wy o pra cę i in - nej umo wy (np. umo wy zle ce nia), wów czas roz strzy ga ją ca o ty pie umo wy jest wo la stron. Orzecz nic two Są du Naj wyż sze go 1. Wwy ro ku z dnia 22 grud nia 1998 r. (I PKN 517/98, OSNAP wkł., 1999, z. 7, poz. 4) SN uznał, że wy ko ny wa nie zle co nych czyn - no ści (mon taż ka bli an te no wych) pod nad zo rem kie row ni ka bu do wy nie ozna cza świad cze nia pra cy w ra mach pod po rząd ko wa nia pra - cow ni cze go, je że li zle ca ją cy pra cę nie okre ślił za kre su obo wiąz ków każ de go z człon ków ze spo łu mon ta żo we go i ich in dy wi du al ne go wy - na gro dze nia oraz miej sca i cza su re ali za cji po wie rzo ne go za da nia. 6

7 2. W wy ro ku z 4 grud nia 1997 r. (I PKN 394/97, OSNAP 1998, z. 20, poz. 595) Sąd Naj wyż szy stwier dził, że prze pis art kp nie ma za sto so wa nia, gdy w łą czą cym stro ny sto sun ku praw nym brak pod sta wo wych ele men tów cha rak te ry stycz nych dla sto sun ku pra - cy, ta kich jak oso bi ste wy ko ny wa nie czyn no ści oraz pod po rząd ko - wa nie or ga ni za cyj ne i służ bo we. 3. Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wyż sze go z 28 paź dzier ni - ka 1998 r. (I PKN 416/98, OSN Zb. Urz. 1999, Nr 24, poz. 775), brak bez względ ne go obo wiąz ku świad cze nia pra cy wy klu cza moż li wość za kwa li fi ko wa nia sto sun ku praw ne go ja ko sto sun ku pra cy. IV. Przej œcie za k³a du pra cy na in ne go pra co daw cê 1. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy w ra zie przej - ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę, sta je się on z mo cy pra wa stro ną w do tych cza so wych sto sun kach pra cy. Cy - to wa ny prze pis re gu lu je sy tu ację praw ną pra cow ni ków za trud nio - nych w za kła dzie pra cy, któ ry prze cho dzi na in ne go pra co daw cę wca ło ści lub czę ści. Okre śla też sy tu ację praw ną pod mio tu, któ ry przej mu jąc za kład pra cy lub je go część, stał się pra co daw cą wszyst kich pra cow ni ków za trud nio nych w tych jed nost kach. 2. Z mo cy te go prze pi su sto sun ki pra cy z pra cow ni ka mi za trud - nio ny mi w za kła dzie lub w je go czę ści z chwi lą prze ję cia za kła du pra cy trwa ją na dal, z tą jed nak róż ni cą, że na miej sce do tych cza so - we go pra co daw cy wstę pu je ja ko stro na no wy pod miot w cha rak te - rze pra co daw cy. No wy pra co daw ca na by wa na za sa dzie na stęp - stwa praw ne go wszel kie pra wa wy ni ka ją ce z na wią za nych sto sun - ków pra cy z po przed nim pra co daw cą, a tak że prze cho dzą nań wszyst kie obo wiąz ki, ja kie cią ży ły na po przed nim pra co daw cy. 3. No we go pra co daw cę wią żą wszel kie wa run ki na le żą ce do tre - ści sto sun ków pra cy w chwi li przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra - co daw cę, a więc wy ni ka ją ce tak że z po ro zu mień nor ma tyw nych, w szcze gól no ści z ukła du zbio ro we go pra cy. Zgod nie z art kp, do pra cow ni ków za kła dów pra cy prze ję tych na za sa dzie art kp sto su ją się w okre sie jed ne go ro ku po sta no wie nia ukła du, któ - rym by li ob ję ci przed przej ściem za kła du pra cy lub je go czę ści na no we go pra co daw cę. Pra co daw ca mo że sto so wać wa run ki art kp 7

8 8 ko rzyst niej sze, na to miast po ro zu mie nie stron oraz wy po wie dze nie po gar sza ją ce w tym cza sie wa run ki umów o pra cę są nie do pusz - czal ne (zob. uza sad nie nie orz. SN z 25 li sto pa da 1997 r.). 4. Art jest prze pi sem bez względ nie obo wią zu ją cym (ius co - gens). Na wią za nie sto sun ku pra cy z no wym pra co daw cą na po - przed nich wa run kach na stę pu je na wet wte dy, gdy stro na prze ka zu - ją ca za kład i stro na przej mu ją ca go umó wi ły się ina czej. Nie moż - na w szcze gól no ści wy łą czyć sto so wa nia te go prze pi su umo wą cy - wil no praw ną (np. umo wą dzier ża wy). Zmia na pra co daw cy na stę pu - je au to ma tycz nie w wy ni ku przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra - co daw cę, nie za leż nie od te go, czy pra co daw ca prze ka zu ją cy z pra - co daw cą przej mu ją cym pra cow ni ków pod ję li ta ką de cy zję w spra - wie prze ka za nia pra cow ni ków. 5. Pra cow ni cy nie mo gą sku tecz nie sprze ci wić się zmia nie pra co - daw cy. Stro ny mo gą jed nak za wie rać in dy wi du al ne po ro zu mie nia zmie nia ją ce treść sto sun ku praw ne go, któ ry po wstał w wy ni ku przej - ścia za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę. 6. Pod sta wą przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę jest każ da czyn ność praw na lub zda rze nie, któ re po wo du je ob ję cie za - kła du pra cy przez in ne go pra co daw cę w na stęp stwie sprze da ży, wy - dzier ża wie nia, prze kształ ce nia za kła du w spół kę lub w spół dziel nię, spad ku po oso bie fi zycz nej, któ ra by ła po przed nim pra co daw cą, fu - zji z in nym przed się bior stwem itp. 7. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy o przej ściu za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę i wy ni ka ją - cych z te go skut kach dla przej mo wa nych pra cow ni ków w za kre sie ich sto sun ków pra cy, pra co daw ca jest obo wią za ny nie zwłocz nie za wia do mić pra cow ni ków na pi śmie, w ter mi nie po prze dza ją cym do ko na nie tych zmian nie póź niej niż 30 dni przed prze ję ciem. Za - wia do mie nie po win no na stą pić na pi śmie wy sto so wa nym od dziel - nie do wszyst kich pra cow ni ków lub za po mo cą pi sma po da ne go do wspól nej wia do mo ści ca łej za ło gi, za po twier dze niem jed nak otrzy ma nia tej in for ma cji przez każ de go z pra cow ni ków. In for ma cję ta ką na le ży prze ka zać pra cow ni kom tyl ko wte dy gdy u pra co daw - cy nie dzia ła ją związ ki za wo do we. 8. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy, pra cow nik mo że w ter mi nie dwóch mie się cy od za wia do mie nia o prze ję ciu, bez wy po wie dze nia, za sied mio dnio wym uprze dze niem, roz wią zać

9 sto su nek pra cy. Roz wią za nie sto sun ku pra cy w tym try bie po wo du - je dla pra cow ni ka ta kie skut ki, ja kie prze pi sy pra wa wią żą z roz wią - za niem sto sun ku pra cy przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. Moż li wość sko rzy sta nia z roz wią za nia sto sun ku pra cy w ta ki spo sób jest upraw nie niem pra cow ni ka i uza leż nio na jest od je go wo li. Pra - cow nik któ ry roz sta je się z pra co daw cą w tym try bie za cho wu je upraw nie nia, ja kie we dług ustaw po za ko dek so wych tra cą pra cow ni - cy wy po wia da ją cy umo wy o pra cę w okre ślo nych sy tu acjach. Na tej za sa dzie przy słu gu je pra cow ni ko wi pra wo do za sił ku dla bez ro bot - nych, któ re go po zba wie ni są bez ro bot ni w przy pad ku roz wią za nia przez nich sto sun ku pra cy za wy po wie dze niem lub na mo cy po ro - zu mie nia stron. 9. Roz wią za nie sto sun ku pra cy w tym try bie nie po wo du je na to - miast skut ków wy po wie dzeń prze wi dzia nych w usta wie o szcze gól - nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy zprzy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków, w tym w szcze gól no ści pra - wa do od pra wy pie nięż nej. Usta wa ta nor mu je w spo sób szcze gól ny in ne sy tu acje, niż art kp. 10. Art kp re gu lu je w spo sób szcze gól ny sy tu ację praw - ną pra cow ni ków świad czą cych do tych czas pra cę na in nej pod sta - wie niż umo wa o pra cę. Są to oso by za trud nio ne na pod sta wie po - wo ła nia, mia no wa nia, wy bo ru i spół dziel czej umo wy o pra cę. W ta - ki spo sób za trud nia ni są nie któ rzy urzęd ni cy pań stwo wi lub sa mo - rzą do wi, na uczy cie le czy sę dzio wie wy mia ru spra wie dli wo ści. No wy pra co daw ca sta je się z mo cy pra wa, na pod sta wie art kp, stro ną w tych sto sun kach, jed nak że do tych cza so we wa run ki pra cy i pła cy po win ny zo stać za stą pio ne no wy mi sko ro pra ca opar ta jest na in nej pod sta wie, niż umo wa o pra cę, nie mo że być na tych wa - run kach kon ty nu owa na. No wy pra co daw ca zo bo wią za ny jest za tem je śli nie mo że za pew nić pra cow ni kom ta kich sa mych wa run ków pra cy i pła cy za pro po no wać im no we. 11. W sy tu acji nie zre ali zo wa nia pra wa do roz wią za nia sto sun ku pra cy w wy żej wska za nym try bie, pra cow nik, któ re mu zmie nił się pra co daw ca za cho wu je wszyst kie upraw nie nia wy ni ka ją ce z do - tych cza so we go sto sun ku pra cy, w tym tak że te, któ re wy ni ka ją z po - wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa (np. dłu gość okre su wy po wie - dze nia, czy od pra wa pie nięż na w sy tu acji, gdy sto su nek pra cy zo stał roz wią za ny z przy czyn do ty czą cych za kła du pra cy już 9

10 po prze ję ciu przez no we go pra co daw cę). Stro ny sto sun ku pra cy po przej ściu za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę zwią za ne są po sta no wie nia mi umo wy o pra cę, któ re wią za ły pra - cow ni ka z by łym pra co daw cą, a ich zmia na moż li wa jest po do ko - na niu wy po wie dze nia zmie nia ją ce go wa run ki pra cy lub pła cy, zgod - nie z prze pi sem art. 42 ko dek su pra cy. Orzecz nic two Są du Naj wyż sze go wyrok SN U I PKN 113/02 Pr. Pracy 2003/6/39 Pra cow nik, któ ry po przej ściu za kła du pra cy na in ne go pra co - daw cę w try bie art kp, mi mo pra wi dło we go po ucze nia o moż li - wo ści roz wią za nia umo wy o pra cę za 7-dnio wym uprze dze niem, kon ty nu uje za trud nie nie nie za cho wu je pra wa do od szko do wa nia rów ne go okre so wi wy po wie dze nia ani do od pra wy na mo cy usta wy z dnia 28 grud nia 1989 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia zpra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn do ty czą cych za kła du pra cy (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) wy rok SN N I PKN 779/00 OSNP wkł. 2002/18/10 Nie wy ko na nie przez do tych cza so we go pra co daw cę obo wiąz ku udzie le nia in for ma cji i po ucze nia z art kp nie wpły wa na sku - tek prze ję cia za kła du pra cy lub je go czę ści z art kp. Do tych cza so wy pra co daw ca nie od po wia da za zo bo wią za nia no we go pra co daw cy po wsta łe po prze ję ciu za kła du pra cy (art kp) wy rok SN N I PKN 747/00 OSNP wkł. 2002/7/6 Wnie sie nie ja ko apor tu przez gmi nę czę ści mie nia ko mu nal ne go sta no wią ce go pod sta wę funk cjo no wa nia gmin ne go przed się bior - stwa ener ge ty ki ciepl nej, pod da ne go na stęp nie po stę po wa niu upa - dło ścio we mu do po wo ła nej przez nią jed no oso bo wej spół ki z ogra - ni czo ną od po wie dzial no ścią, mo że być kwa li fi ko wa ne ja ko przej - ście za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę (art kp) wy rok SN U I PKN 630/00 Wo kan da 2002/5/20 Rosz cze nie o przy wró ce nie do pra cy zgło szo ne wo bec do tych - cza so we go pra co daw cy, któ ry do ko nał wy po wie dze nia umo wy opra cę, sta je się rosz cze niem wo bec no we go pra co daw cy z uwa gi 10

11 na je go wstą pie nie w pra wa i obo wiąz ki do tych cza so we go pra co - daw cy (art kp) wy rok SN N I PKN 830/00 OSNP wkł. 2001/24/8 Li kwi da cja pra co daw cy nie jest zda rze niem po wo du ją cym wy - ga śnię cie umo wy o pra cę. Wy kre śle nie oso by fi zycz nej z ewi den cji dzia łal no ści go spo dar - czej nie jest li kwi da cją pra co daw cy w ro zu mie niu art kp. Spół - ka cy wil na mo że być na stęp cą praw nym w sto sun kach pra cy łą czą - cych jej wspól ni ka ja ko przed się bior cę z pra cow ni ka mi za trud nio ny - mi w ce lu pro wa dze nia przez nie go sa mo dziel nej dzia łal no ści go - spo dar czej (art kp). V. Za wie sza nie prze pi sów pra wa pra cy Po wszech nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa pra cy prze wi du ją in - sty tu cje umoż li wia ją ce za wie sze nie świad czeń pła co wych na czas okre ślo ny, prze wi dzia ny ty mi prze pi sa mi. Do ta kich re gu la cji na le żą: 1. Art. 9 1 ko dek su pra cy umoż li wia za wie ra nie po ro zu mień o za - wie sza niu w ca ło ści lub w czę ści prze pi sów pra wa pra cy okre śla ją - cych pra wa i obo wiąz ki stron sto sun ku pra cy, je że li jest to uza sad - nio ne sy tu acją fi nan so wą pra co daw cy. Nie do ty czy to prze pi sów Ko dek su pra cy oraz prze pi sów in nych ustaw i ak tów wy ko naw - czych. Po ro zu mie nie ta kie za wie ra pra co daw ca i re pre zen tu ją ca pra cow ni ków or ga ni za cja związ ko wa, a je że li pra co daw ca nie jest ob ję ty dzia ła niem ta kiej or ga ni za cji, po ro zu mie nie za wie ra pra co - daw ca i przed sta wi ciel stwo pra cow ni ków wy ło nio ne w try bie przy ję - tym u te go pra co daw cy. Pra co daw ca prze ka zu je po ro zu mie nie wła - ści we mu in spek to ro wi pra cy. 2. Zgod nie z art. 23 1a ko dek su pra cy, w ana lo gicz ny jak wy żej spo sób mo że dojść do po ro zu mie nia o sto so wa niu mniej ko rzyst - nych wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków, niż wy ni ka ją ce z umów opra cę za war tych z ty mi pra cow ni ka mi, w za kre sie i przez czas usta lo ny w po ro zu mie niu nie dłuż szy niż 3 la ta. Z upraw nie nia te go mo że ko rzy stać pra co daw ca nie ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub za trud nia ją cy mniej niż 20 pra cow ni ków. 3. Trze cią moż li wo ścią za wie sze nia jest za wie sze nie po sta no - wień ukła du zbio ro we go. Zgod nie z art ko dek su pra cy, ze wzglę du na sy tu ację fi nan so wą pra co daw cy, stro ny ukła du za kła - art. 9 1 kp art. 23 1a kp 11

12 art kp do we go mo gą za wrzeć po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia u da ne go pra co daw cy, w ca ło ści lub w czę ści, te go ukła du oraz ukła du po nadza kła do we go, bądź jed ne go z nich, na okres nie dłuż - szy niż trzy la ta. VI. Ty py umów o pra cê art. 25 kp Umo wy o pra cę moż na za wie rać: a) na czas nie okre ślo ny, b) na czas okre ślo ny, c) na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy, d) na czas okre ślo ny w ce lu za stęp stwa nie obec ne go pra cow - ni ka. Każ da z wy żej wy mie nio nych umów mo że być po prze dzo na umo - wą na okres prób ny, nieprze kra cza ją cy trzech mie się cy. 12 UWA GA Wli te ra tu rze i orzecz nic twie przy ję ło się, że umo wa o pra cę, któ ra nie zo sta ła za war ta ja ko umo wa ter mi no wa, jest ze swej isto ty umo wą na czas nie okre ślo ny, na wet je że li nie zo - sta ła tak na zwa na. 1. Umo wa na czas nie okre ślo ny mo że być prze kształ ca - na na mo cy po ro zu mie nia stron w umo wę na czas okre ślo ny lub wumo wę na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy. Stro ny nie mo gą na to miast prze kształ cić umo wy na czas nie okre ślo ny w umo wę na okres prób ny. Okres ten mo że po prze dzać za war cie ko lej nej umo wy, ale ni gdy od wrot nie. 2. Umo wa na czas okre ślo ny jest jed ną z ter mi no wych umów opra cę. Za wie ra na jest bądź do koń ca okre su usta lo ne go ka len da - rzo we go, bądź do dnia da ją ce go się w cza sie ozna czyć przez wska - za nie fak tu, któ ry po wi nien na stą pić w przy szło ści. 3. Stro ny mo gą do pu ścić moż li wość wcze śniej sze go roz wią za - nia umo wy o pra cę, za war tej na czas okre ślo ny dłuż szy niż sześć mie się cy, prze wi du jąc do pusz czal ność jej wy po wie dze nia z za cho - wa niem dwu ty go dnio we go okre su. 4. Umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny mo że ulec wcze - śniej sze mu roz wią za niu w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy. Każ da ze stron mo że ją wte dy roz wią zać za dwu ty go -

13 dnio wym wy po wie dze niem (art kp). Mo że ulec tak że prze - dłu że niu z mo cy pra wa je że li (zgod nie z art kp) jest za war - ta z pra cow ni cą w cią ży i ule ga ła by roz wią za niu po upły wie trze cie - go mie sią ca cią ży. 5. Umo wa na czas za stęp stwa nie obec ne go pra cow ni ka jest szcze gól ną od mia ną umo wy na czas okre ślo ny. Umo wy ta kie mo gą być roz wią za ne na mo cy po ro zu mie nia stron lub bez wy po wie dze nia, gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy w tym try bie. Umo wa na za stęp stwo nie ule ga w od róż nie niu od ty po wej umo wy na czas okre ślo ny prze dłu że niu do dnia po ro du, je że li ule - ga ła by roz wią za niu po upły wie trze cie go mie sią ca cią ży pra cow ni cy. 6. Umo wa na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy jest ko lej ną od - mia ną umo wy ter mi no wej. Umo wę ta ką stro ny za wie ra ją na okres po trzeb ny do zre ali zo wa nia okre ślo ne go za da nia, na przy kład wy - bu do wa nia obiek tu, wy ko na nia prac re mon to wych, zbio ru plo nów wgo spo dar stwie rol nym. Umo wę ta ką moż na wy po wie dzieć w ra - zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy. Nie ma na to - miast praw nej moż li wo ści wcze śniej sze go jej roz wią za nia za dwu - ty go dnio wym wy po wie dze niem. 7. Umo wa na okres prób ny jest za wie ra na w przy pad kach, gdy jed na al bo obie stro ny przed pod ję ciem de cy zji o na wią za niu sto - sun ku pra cy chcą po znać wa run ki przy szłe go wy ko ny wa nia pra cy oraz wza jem ne pra wa i obo wiąz ki w miej scu pra cy. Za war cie ta kiej umo wy jest po zo sta wio ne swo bo dzie stron. Ko deks za strze ga tyl ko, że umo wa o pra cę za war ta na okres prób ny mo że je dy nie po prze - dzać za war cie umo wy de fi ni tyw nej (na czas nie okre ślo ny, na czas okre ślo ny, lub wy ko na nia okre ślo nej pra cy) oraz, że okres prób ny nie mo że prze kra czać 3 mie się cy. VII. Za war cie trzech ko lej nych umów o pra cê na czas okre œlo ny Zgod nie z no wym brzmie niem art kp za war cie ko lej nej umo wy o pra cę na czas okre ślo ny jest rów no znacz ne w skut kach praw nych z za war ciem umo wy o pra cę na czas nie okre ślo ny, je że li po przed nio stro ny dwu krot nie za war ły umo wę o pra cę na czas okre ślo ny na na stę pu ją ce po so bie okre sy, o ile prze rwa mię dzy roz wią za niem po przed niej a na wią za niem ko lej nej umo wy o pra cę nie prze kro czy ła jed ne go mie sią ca. 13

14 Zakaz aneksowania Uzgod nie nie mię dzy stro na mi w trak cie trwa nia umo wy o pra cę na czas okre ślo ny dłuż sze go okre su wy ko ny wa nia pra cy na pod sta - wie tej umo wy uwa ża się za za war cie ko lej nej umo wy o pra cę na czas okre ślo ny. Nie dotyczy Zasada zakazu zawierania trzech umów na czas określony następujący bezpośrednio po sobie nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pra cow ni ka w cza sie je go uspra wie dli wio - nej nie obec no ści w pra cy, 2) w ce lu wy ko ny wa nia pra cy o cha rak te rze do ryw czym lub se - zo no wym al bo za dań realizowanych cyklicznie. 14 VIII. Umowa o pra cê 1. Prze pis art. 29 ko dek su pra cy okre śla: 1) wy ma ga nia, ja kim po - win na od po wia dać treść każ dej umo wy o pra cę; oraz 2) for mę, w ja - kiej umo wa ta po win na być za war ta. Umo wa o pra cę po win na być za - war ta w for mie pi sem nej. For ma ta nie jest za strze żo na w ko dek sie pra cy pod ry go rem nie waż no ści. Je śli pra co daw ca nie za cho wa ta - kiej for my, ma obo wią zek po twier dze nia pra cow ni ko wi na pi śmie, naj - póź niej w dniu roz po czę cia pra cy, ro dza ju umo wy i jej wa run ków. Nie - do peł nie nie przez pra co daw cę obo wiąz ku po twier dze nia na pi śmie ro dza ju umo wy i jej wa run ków nie jest przy czy ną nie waż no ści fak - tycz nie za war tej umo wy. Ko deks pra cy nie prze wi du je ta kiej sank cji, a zgod nie z art kc, któ ry ma tu za sto so wa nie na mo cy art. 300 kp, czyn ność do ko na na bez za cho wa nia za strze żo nej for my jest nie - waż na tyl ko wte dy, gdy usta wa prze wi du je ry gor nie waż no ści. 2. Umo wa o pra cę po win na okre ślać ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy, któ ry po wi nien być wska za ny w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści. Przez ro dzaj pra cy ro zu mie się typ czyn no ści skła da ją cych się na umó wio ną pra cę. Wska za nie ogól nie ja kie goś za wo du ja ko ro - dza ju pra cy nie jest wy star cza ją ce. 3. Po ję cie miej sca pra cy nie zo sta ło okre ślo ne w ko dek sie pra - cy. W li te ra tu rze pod tą na zwą ro zu mia na jest jed nost ka prze strze ni, gdzie pra cow nik sta le roz po czy na i koń czy co dzien ną pra cę. Nie

15 mu si to być miej sce, gdzie pra co daw ca ma swo ją sie dzi bę. Od tak okre ślo ne go miej sca pra cy, bę dą ce go jed nym z wa run ków umo wy opra cę, na le ży od róż nić miej sce wy peł nia nia obo wiąz ków pra cow - ni czych, któ re usy tu owa ne jest bądź to w za kła dzie pra cy, bądź po - za je go sie dzi bą, gdy pra cow nik wy ko nu je pra ce wy ma ga ją ce prze - miesz cza nia się w prze strze ni. Do ty czy to na przy kład kie row ców iper so ne lu la ta ją ce go. 4. W każ dej umo wie o pra cę po win no zo stać wska za ne wy na - gro dze nie, któ re na le ży tak okre ślić, aby spo sób usta le nia wy so ko - ści wy na gro dze nia był oczy wi sty i mógł po za koń cze niu jed ne go okre su płat no ści od po wia dać okre ślo nej kwo cie dla kon kret ne go pra cow ni ka. IX. Roz wi¹ zy wa nie umów o pra cê 1. Zgod nie z art ko dek su pra cy umo wa o pra cę roz wią - zu je się 1) na mo cy po ro zu mie nia stron, 2) przez oświad cze nie jed nej ze stron z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia, 3) przez oświad cze nie jed nej ze stron bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia, 4) z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta, 5) z dniem ukoń cze nia pra cy, dla któ rej by ła za war ta. Wy li cze nie spo so bów roz wią za nia umo wy o pra cę w art pkt 1 ma cha rak ter wy czer pu ją cy. Ozna cza to, że za rów no stro ny ukła du zbio ro we go, jak i stro ny umo wy nie mo gą usta na wiać in nych spo so bów roz wią zy wa nia umo wy. Nie mo gą też łą czyć czy mo dy fi ko - wać po szcze gól nych spo so bów. 2. Na mo cy po ro zu mie nia stron mo że ulec roz wią za niu każ da umo wa o pra cę. Sko ro stro ny mo gą zgod nym oświad cze niem wo li na wią zać sto su nek pra cy, to rów nież w ten sam spo sób mo gą go roz wią zać. Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro zu mie nia stron mo że na stą pić z ini cja ty wy każ dej ze stron sto sun ku pra cy. Nie ma przy tym zna cze nia, któ ra ze stron wy stę pu je z ta ką pro po - zy cją. Bez zna cze nia jest przy czy na, dla któ rej stro ny zde cy do wa ły się roz wią zać umo wę. Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro - zu mie nia stron na stę pu je w ter mi nie usta lo nym przez stro ny. art. 30 kp 15

16 16 3. Roz wią za nie umo wy o pra cę z za cho wa niem okre su wy po - wie dze nia wy ma ga zło że nia przez stro nę sto sun ku pra cy pra co - daw cę lub pra cow ni ka jed no stron ne go oświad cze nia wo li o roz - wią za niu umo wy o pra cę z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia. Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo - ny uza leż nio ny jest od sta żu u da ne go pra co daw cy i wy no si: 1) 2 ty go dnie, je że li okres za trud nie nia jest krót szy niż 6 mie - się cy, 2) 1 mie siąc, je że li okres za trud nie nia wy no si co naj mniej 6 mie - się cy, 3) 3 mie sią ce, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 3 la ta. Stro ny mo gą, po do ko na niu wy po wie dze nia umo wy o pra cę przez jed ną z nich, usta lić wcze śniej szy ter min roz wią za nia umo wy; usta le nie ta kie nie zmie nia try bu roz wią za nia umo wy o pra cę. 4. Pra cow ni ko wi za trud nio ne mu wię cej niż u jed ne go pra co daw - cy okres wy po wie dze nia ob li cza się od dziel nie, sto sow nie do okre - su za trud nie nia u każ de go z nich. W ra zie za sto so wa nia przez pra - co daw cę okre su wy po wie dze nia krót sze go niż wy ma ga ny, wy po - wie dze nie jest sku tecz ne, ale umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły - wem okre su wy ma ga ne go, czy li na stę pu je prze dłu że nie okre su wy - po wie dze nia z mo cy pra wa. Pra cow ni ko wi przy słu gu je też wy na gro - dze nie do cza su roz wią za nia umo wy. 5. Umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny roz wią zu je się z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta (z na dej ściem umó wio ne - go ter mi nu, bez po trze by jej wy po wia da nia). Sto su nek pra cy usta - je wów czas z wo li stron, któ re z gó ry okre śli ły zda rze nie roz wią zu - ją ce umo wę. Zda rze niem tym nie jest jed nak czyn ność praw - na (jed no stron na czy dwu stron na), lecz sam upływ cza su. Umo wa za war ta na czas okre ślo ny dłuż szy niż sześć mie się cy mo że być tak że wy po wie dzia na, je że li stro ny wcze śniej prze wi dzia ły ta ką moż li wość. Roz wią za nie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny na stę - pu je na wet wte dy, gdy pra cow nik ko rzy sta ze szcze gól nej ochro ny trwa ło ści sto sun ku pra cy, np. ochro ny przy słu gu ją cej dzia ła czom związ ko wym. Umo wa trwa w ta kiej sy tu acji tyl ko przez czas, na któ - ry zo sta ła za war ta.

17 UWA GA Stro ny mo gą w umo wie o pra cę za war tej na czas okre ślo ny na okres dłuż szy niż sześć mie się cy umie ścić klau zu lę o moż - li wo ści dwu ty go dnio we go wy po wie dze nia. 6. Na mo cy art ko dek su pra cy, w oświad cze niu pra co - daw cy o wy po wie dze niu umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre - ślo ny lub o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia, po win - na być wska za na przy czy na uza sad nia ją ca wy po wie dze nie lub roz - wią za nie umo wy. Przy czy no wość obej mu je trzy ele men ty: 1) obo wią zek ist nie nia przy czy ny, 2) po da nie przy czy ny związ ko wi za wo do we mu (je że li or ga ni za - cja związ ko wa re pre zen tu je pra cow ni ka), 3) wska za nie przy czy ny w pi śmie o wy po wie dze niu lub roz wią - za niu umo wy o pra cę. Przy czy na wy po wie dze nia umo wy o pra cę po win na być sfor mu ło wa na w spo sób kon kret ny i szcze gó ło wy. Brak tak okre ślo nej przy czy ny mo że stać się oko licz no ścią, któ ra spo wo du je, że sąd pra cy uzna ta kie wy - po wie dze nie za nie zgod ne z prze pi sa mi pra wa pra cy i przy - wró ci pra cow ni ka do pra cy lub za są dzi od szko do wa nie. Po - wo dem roz wią za nia umo wy o pra cę, zgod nie z naj now szym orzecz nic twem, mo że być na przy kład brak dys cy pli ny pra - cy, utra ta za ufa nia lub nie umie jęt ność pra cy w ze spo le. Nie mo że stać się przy czy ną na to miast oko licz ność po zor na, nie praw dzi wa lub nie speł nia nie ocze ki wań pra co daw cy, któ - re to sfor mu ło wa nie Sąd Naj wyż szy uznał za zbyt ogól ne. 7. W oświad cze niu pra co daw cy o wy po wie dze niu umo wy o pra - cę lub o jej roz wią za niu bez wy po wie dze nia po win no być za war te po ucze nie o przy słu gu ją cym pra cow ni ko wi pra wie do od wo ła nia lub żą da nia przy wró ce nia do pra cy, bądź od szko do wa nia. Zo sta ło to po twier dzo ne w wy ro ku Są du Naj wyż sze go, zgod nie z któ rym brak po ucze nia pra cow ni ka przez pra co daw cę o pra wie do od wo ła - nia się od wy po wie dze nia oraz o ter mi nie do ko na nia tej czyn no ści mo że sta no wić oko licz ność uspra wie dli wia ją cą unie waż nie nie wy - po wie dze nia. 8. Stro ny umo wy o pra cę mo gą się umó wić, że w okre sie wy po - wie dze nia pra cow nik nie bę dzie świad czył pra cy (za cho wu jąc pra - wo do wy na gro dze nia). Sko ro bo wiem stro ny mo gą w każ dej chwi li 17

18 roz wią zać sto su nek pra cy, czy też skró cić okres wy po wie dze nia, tym bar dziej mo gą zre zy gno wać ze świad cze nia pra cy. 9. W okre sie wy po wie dze nia umo wy o pra cę do ko na ne go przez pra co daw cę, pra cow ni ko wi przy słu gu je zwol nie nie na po szu ki wa - nie pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia. Wy miar zwol - nie nia wy no si 2 dni ro bo cze, w okre sie wy po wie dze nia jed no mie - sięcz ne go i 2 ty go dnio we go oraz 3 dni ro bo cze w okre sie trzy mie - sięcz ne go wy po wie dze nia. X. Wy po wie dze nie zmie nia j¹ ce wa run ki pra cy lub p³a cy art. 42 kp Zgod nie z art kp, prze pi sy o wy po wie dze niu umo wy opra cę sto su je się od po wied nio do wy po wie dze nia wy ni ka ją cych z umo wy wa run ków pra cy i pła cy. Wy po wie dze nie wa run ków umo - wy o pra cę po win no być do ko na ne na pi śmie. W ra zie od mo wy przy ję cia przez pra cow ni ka za pro po no wa nych wa run ków pra cy lub pła cy, umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły wem okre su do ko na ne - go wy po wie dze nia. Je że li pra cow nik przed upły wem po ło wy okre su wy po wie dze nia nie zło ży oświad cze nia o od mo wie przy ję cia za pro - po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że wy ra ził zgo dę na te wa run ki. Pi smo pra co daw cy wy po wia da ją ce wa run ki pra cy lub pła cy po win - no za wie rać po ucze nie w tej spra wie. W ra zie bra ku ta kie go po ucze - nia, pra cow nik mo że do koń ca okre su wy po wie dze nia zło żyć oświad - cze nie o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków. Wy po wie dze nie do tych cza so wych wa run ków pra cy lub pła cy nie jest wy ma ga ne w ra zie po wie rze nia pra cow ni ko wi, w przy pad - kach uza sad nio nych po trze ba mi pra co daw cy, in nej pra cy niż okre - ślo na w umo wie o pra cę, na okres nieprze kra cza ją cy trzech mie się - cy w ro ku ka len da rzo wym, je że li nie po wo du je to ob ni że nia wy na - gro dze nia i od po wia da kwa li fi ka cjom pra cow ni ka. XI. Upraw nie nia pra cow ni ka w ra zie nie uza sad nio - ne go lub nie zgod ne go z pra wem wy po wie dze nia umo wy o pra cê przez pra co daw cê art. 45 kp 1. W ra zie usta le nia, że wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny jest nie uza sad nio ne lub na ru sza prze pi sy o wy po wia da niu umów o pra cę, sąd pra cy sto sow nie do żą da nia 18

19 pra cow ni ka orze ka o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, a je że li umo wa ule gła już roz wią za niu o przy wró ce niu pra cow ni ka do pra - cy na po przed nich wa run kach al bo o od szko do wa niu. 2. Orze cze nie są du o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia jest wy - da wa ne przed upły wem okre su wy po wie dze nia, aby za po biec dal - sze mu bie go wi wspo mnia ne go okre su i za koń cze niu sto sun ku pra - cy. Orze cze nie o przy wró ce niu do pra cy ni we czy bez praw ny sku tek do ko na ne go wy po wie dze nia, po wo du jąc, że sto su nek pra cy zo sta - nie od two rzo ny (ule ga re sty tu cji) i trwa na dal, bez po trze by za war - cia ko lej nej umo wy. 3. Pra cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy, przy słu gu je wy na gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra - cy, któ re go wy so kość jest ogra ni czo na. Pra cow ni ko wi ta kie mu przy - słu gu je wy na gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra cy, nie wię cej jed nak niż za dwa mie sią ce, a gdy okres wy po wie dze nia wy no sił trzy mie sią ce nie wię cej niż za je den mie siąc. Pa mię tać na le ży, że je że li umo wa o pra cę zo sta ła roz wią za - nazpra cow ni kiem, któ re mu bra ko wa ło dwa la ta do osią gnię cia pra - wa do eme ry tu ry al bo z pra cow ni cą w okre sie cią ży lub urlo pu ma - cie rzyń skie go, wy na gro dze nie przy słu gu je za ca ły czas po zo sta wa - nia bez pra cy; do ty czy to tak że przy pad ku, gdy roz wią za no umo wę opra cę z pra cow ni kiem oj cem wy cho wu ją cym dziec ko w okre sie ko rzy sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go al bo gdy roz wią za nie umo wy opra cę pod le ga ogra ni cze niu z mo cy prze pi su szcze gól ne go. 4. Za miast przy wró ce nia do pra cy sąd pra cy mo że orzec od - szko do wa nie. O od szko do wa nie wy stą pić mo że rów nież pra cow nik, któ ry nie jest za in te re so wa ny przy wró ce niem do pra cy. Od szko do - wa nie ta kie przy słu gu je w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres od dwóch ty go dni do trzech mie się cy, nie niż szej jed nak od wy na - gro dze nia za okres wy po wie dze nia. 5. Pra co daw ca mo że od mó wić po now ne go za trud nie nia pra - cow ni ka, je że li w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy nie zgło - sił on go to wo ści nie zwłocz ne go pod ję cia pra cy, chy ba że prze - kro cze nie ter mi nu na stą pi ło z przy czyn nie za leż nych od pra cow - ni ka. Pra cow nik, któ ry przed przy wró ce niem do pra cy pod jął za - trud nie nie u in ne go pra co daw cy, mo że bez wy po wie dze nia, za trzy dnio wym uprze dze niem, roz wią zać umo wę o pra cę z tym pra co daw cą w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy. Roz wią za - 19

20 nie umo wy w tym try bie po cią ga za so bą skut ki, ja kie prze pi sy pra wa wią żą z roz wią za niem umo wy o pra cę przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. 6. Je że li wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na okres prób ny na stą pi ło z na ru sze niem prze pi sów o wy po wia da niu tych umów, pra cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas, do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać. Je że li wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny lub na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy na stą - pi ło z na ru sze niem prze pi sów o wy po wia da niu tych umów, pra - cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas, do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać, nie wię cej jed nak niż za trzy mie sią ce. XII. Roz wi¹ za nie umo wy o pra cê bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka art. 52 kp Pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze - nia z wi ny pra cow ni ka w ra zie: 1) cięż kie go na ru sze nia przez pra cow ni ka pod sta wo wych obo - wiąz ków pra cow ni czych, 2) po peł nie nia przez pra cow ni ka w cza sie trwa nia umo wy opra cę prze stęp stwa, któ re unie moż li wia dal sze za trud nia - nie go na zaj mo wa nym sta no wi sku, je że li prze stęp stwo jest oczy wi ste lub zo sta ło stwier dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem, 3) za wi nio nej przez pra cow ni ka utra ty upraw nień kie row ni - czych do wy ko ny wa nia pra cy na zaj mo wa nym sta no wi sku. 2. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra - cow ni ka nie mo że na stą pić po upły wie 1 mie sią ca od uzy ska nia przez pra co daw cę wia do mo ści o oko licz no ści uza sad nia ją cej roz - wią za nie umo wy. 3. Pra co daw ca po dej mu je de cy zję w spra wie roz wią za nia umo - wy po za się gnię ciu opi nii re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, któ rą za wia da mia o przy czy nie uza sad nia - ją cej roz wią za nie umo wy. W ra zie za strze żeń co do za sad no ści roz - wią za nia umo wy za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa wy ra ża swo ją opi nię nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 3 dni. 20

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia

Gwarantowana Renta Kapitałowa. Ogólne warunki ubezpieczenia Gwarantowana Renta Kapitałowa Ogólne warunki ubezpieczenia OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA GWARANTOWANEJ RENTY KAPITAŁOWEJ GRK/R/4/2007 1. DE FI NI CJE Ile kroć w ni niej szych ogól nych wa run kach

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych

Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ubezpieczenie Ryzyka Śmierci lub Kalectwa wskutek Nieszczęśliwego Wypadku Ogólne Warunki Ubezpieczenia Umowy Dodatkowej do Ubezpieczeń Uniwersalnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Ryzyka Śmierci lub Kalectwa

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki

Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych. Ubezpieczenie Składki Ogólne warunki umowy dodatkowej do ubezpieczeń uniwersalnych Ubezpieczenie Składki OGÓL NE WA RUN KI UBEZ PIE CZE NIA SKŁAD KI US/J/3/2007 Ni niej sze ogól ne wa run ki ubez pie cze nia sto su je się wy

Bardziej szczegółowo

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa

Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Obcinanie gałęzi i ścinanie drzewa Zasady bezpieczeństwa WAŻNE Przed użyciem piły należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi, dołączoną do urządzenia. 1. Pi łę na le ży moc no trzy mać obiema rę ka mi.

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1

ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011: :34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 1 ul-czaspracy_kampoznaj-wzn-zus2011:02 2011-09-05 11:34 Strona 2 Przydatne pojęcia Czas pra cy to czas, w któ rym po zo sta jesz w dys - pozycji

Bardziej szczegółowo

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska

Informator dla pracodawców PRAWO PRACY. Katarzyna Pietruszyńska Informator dla pracodawców PRAWO PRACY Katarzyna Pietruszyńska Ka ta rzy na Pie tru szyń ska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2016 Projekt graficzny okładki Do ro ta Za jąc Opracowanie redakcyjne Monika

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li?

Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Skąd się bie rze si ła drę czy cie li? Drę czy ciel nie jest ani ta ki zły, ani ta ki sil ny, na ja kie go wy glą da. Sam, bez po mo cy dzie ci, drę czy ciel jest ni kim. q Si ła drę czy cie la bie rze

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl

Elżbieta Judasz. Prawo pracy pierwsze kroki. www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz Prawo pracy pierwsze kroki www.pip.gov.pl Elżbieta Judasz PRAWO PRA CY PIERWSZE KROKI War sza wa 2016 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki Dorota Zając Opra co wa nie re dak

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2015 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

przekrój prostokàtny

przekrój prostokàtny Szcze gól ne miej sce w wen ty la cji me cha nicz nej znaj du je wen ty - la cja o prze kro ju pro sto kąt nym. Co raz czę ściej sto so wa na i co raz czę ściej po szu ki wa na przez wy ko naw ców. Naj

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny

Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Kredytu Samochodowego dla Kredytobiorców Banku Pakiet MultiBezpieczny Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści 1... 1 2 De fi ni cje po jęć............................................................................................

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2013 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych

Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych Konstruowanie Indywidualnych Programów Edukacyjno-Terapeutycznych BE ATA DZIE WIĘC KA Głów nym za da niem wy cho waw czo dy - dak tycz nym re ali zo wa nym przez pla - ców ki przed szkol ne jest stwo rze

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Ogólne Warunki Ubezpieczenia Spłaty Rat Kredytu dla Kredytobiorców MultiBanku PAKIET STANDARD Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treści.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Rozdział 4. Blokada nadgarstka PODSTAWY WSKAZANIA DO ZASTOSOWANIA ŚRODKI OSTROŻNOŚCI Rozdział Blokada nadgarstka PODSTAWY Blo ka da nad garst ka po le ga na znie czu le niu trzech ner wów: pro mie nio we go, po środ ko we go oraz łok cio we go. 1. Nerw łok cio wy ma ga łąz kę czu cio wą

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry

Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry Tomasz LATAWIEC członek SIDiR Re no wa cje bez wy ko po we prze wo dów in fra struk tu ry pod ziem nej miesz czą się w sze ro ko ro zu mia nej dzie - dzi nie in ży nie rii sa ni tar nej i ochro nie śro

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Formy zatrudnienia

Formy zatrudnienia Formy zatrudnienia www.pip.gov.pl Umowa o pracę a umowa prawa cywilnego W prawie polskim funkcjonują dwie formy zatrudniania: zatrudnienie pracownicze jest naj czę ściej efek - tem pod pi sa nia umo wy

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18

Spis treści. Wstęp ZANIM SIĘ ZAPRZYJAŹNISZ DZIESIĘĆ CECH PRAWDZIWEJ PRZYJAŹNI... 18 Spis treści Wstęp.................................................................... 7 Po co nam przyjaźnie?.................................................... 7 Kim jestem? Moje wewnętrzne JA....................................

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Duo ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMD/12/10/01 Ogólne

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów?

FIDIC a polskie regulacje prawne czy stosowanie warunków kontraktowych FIDIC przeszkadza w sprawnej realizacji kontraktów? Tomasz LATAWIEC Członek Zarządu SIDiR FI DIC a pol skie re gu la cje praw ne. Od dłu ższe go cza su w śro do wi sku in fra struk tu ral nym trwa dys ku sja na te mat te go, czy wa run ki kon trak to we

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

Mobbing. Poznaj swoje w.

Mobbing. Poznaj swoje w. Poznaj swoje prawa w pracy www.pip.gov.pl Czym jest mobbing? Po ję cie mob bin gu do ty czy dwóch aspek tów: psy - chologicznego oraz prawnego. Na psychologiczną defi ni cję mob bin gu skła da ją się wszyst

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej

3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej 3. Propozycje ćwiczeń z zakresu edukacji zdrowotno-ruchowej Te mat: Pod sta wo we ćwiczenia gimnastyczne Zbiór ka, przy wi ta nie, po da nie te ma tu i celów zajęć. Za po znanie dzieci z za sa da mi bez

Bardziej szczegółowo

ogólne warunki ubezpieczeń

ogólne warunki ubezpieczeń ogólne warunki ubezpieczeń Ogólne Warunki Ubezpieczenia Turystycznego 29.06.2017 r. Informacja o istotnych postanowieniach Ogólnych Warunków Ubezpieczenia Turystycznego zatwierdzonych uchwałą Zarządu AXA

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii

Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii. Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny Ambasady RP w Austrii Po rad nik dla oby wa te li pol skich podejmują cych pra cę w Au strii War sza wa 2011 Informacje przygotowane przez Wydział Konsularny

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Włodzimierz Łabanowski BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA MASZYN Poradnik dla pracodawców Warszawa 2013 Spis treści 1. Wprowadzenie 2. Europejska koncepcja bezpieczeństwa użytkowania maszyn 3. Wymagania dla maszyn

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2014 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2011 Instrukcja dla zdającego Czas pracy: 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej

Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Ogól ne wa run ki gru powego ubezpie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną Bezpieczniej Z Tobą od A do Z Spis treści Ogól ne wa run ki gru po we go ubez pie cze nia na ży cie Allianz Rodzina Z Rodziną

Bardziej szczegółowo

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r.

codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. nr 1(265) 5.01.2015 dodatek nr 1 Wskaźniki i stawki codziennie aktualizowane na www.inforfk.pl stan prawny na dzień 17 grudnia 2014 r. 9 771731 996559 0 2 DZIAŁ I. CZAS PRACY 1. ZMIANA! Nominalny wymiar

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13

Wykaz skrótów... 11. Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 Wstęp Spis treści Wykaz skrótów... 11 Wstęp (Andrzej Patulski)... 13 1. Źródła i zasady prawa pracy (Krzysztof Walczak)... 19 1.1. Wprowadzenie... 19 1.2. Fi lo zo fia pra wa pra cy... 20 1.3. Pod sta

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Wykonanie posadzki betonowej

Wykonanie posadzki betonowej Wykonanie posadzki betonowej Gładź betonowa grubości 8-10 cm powinna być zbrojona siatką stalową. NARZĘDZIA I MATERIAŁY poziomnica miarka deski grubości 27 mm linijka deski grubości 12 mm, służące do wyznaczenia

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia mleasing Assistance dla Klientów mleasing Sp. z o.o. 05.11.2015 Informacja o istotnych postanowieniach

Bardziej szczegółowo