Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy"

Transkrypt

1 Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy

2 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny Inspektorat Pracy PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY WARSZAWA

3 SPIS TREŒCI Rozdział pierwszy STOSUNEK PRACY I. Charakter prawny stosunku pracy II. Stosunek pracy a umowy cywilnoprawne III. Test na stosunek pracy IV. Przejście zakładu pracy na innego pracodawcę V. Zawieszanie przepisów prawa pracy VI. Typy umów o pracę VII. Zawarcie trzech kolejnych umów o pracę na czas określony VIII. Umowa o pracę IX. Rozwiązywanie umów o pracę X. Wypowiedzenie zmieniające warunki pracy lub płacy XI. Uprawnienia pracownika w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę XII. Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika XIII. Rozwiązanie umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia bez winy pracownika XIV. Rozwiązanie przez pracownika umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia XV. Uprawnienia pracownika w razie niezgodnego z prawem rozwiązania przez pracodawcę umowy o pracę bez wypowiedzenia XVI. Uprawnienia pracodawcy w razie nieuzasadnionego rozwiązania przez pracownika umowy o pracę bez wypowiedzenia XVII. Wygaśnięcie umowy o pracę Rozdział drugi RÓWNE TRAKTOWANIE, ZAKAZ DYSKRYMINACJI ORAZ MOBBINGU W STOSUNKACH PRACY I. Równe traktowanie w stosunkach pracy II. Mobbing Rozdział trzeci WYNAGRODZENIE ZA PRACĘ I. Ustalanie wynagrodzenia za pracę II. Wynagrodzenie za czas niewykonywania pracy III. Gotowość do pracy IV. Na czym polega gotowość do pracy? V. Przestój VI. Gdy pracodawca powierzy inną pracę w czasie przestoju VII. Wynagrodzenie za wadliwie wykonaną pracę VIII. Normy pracy IX. Ochrona wynagrodzenia za pracę X. Forma wypłaty wynagrodzenia za pracę XI. Gdy pracodawca nie wypłaca wynagrodzenia XII. Potrącenia z wynagrodzenia za pracę XIII. Inne świadczenia związane z pracą XIV. Naruszenie przepisów w zakresie wynagrodzeń Rozdział czwarty ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKA I. Odpowiedzialność porządkowa

4 II. Procedura nakładania kar porządkowych III. Ogólne zasady odpowiedzialności materialnej IV. Odpowiedzialność za mienie powierzone Rozdział piąty CZAS PRACY I. Planowanie czasu pracy Nie tylko wolna sobota Nie pomiń świąt Pamiętaj o definicjach Jak obliczyć wymiar czasu pracy? Dłużej niż miesiąc II. Ewidencjonowanie czasu pracy Sposób wypełniania ewidencji czasu pracy Kto i dla kogo tworzy ewidencję czasu pracy? Na jakie okresy prowadzona jest ewidencja czasu pracy? Co powinna zawierać ewidencja czasu pracy? Udostępnianie pracownikowi ewidencji na jego żądanie Konsekwencje nieprowadzenia lub nierzetelnego prowadzenia ewidencji czasu pracy Postępowanie sądowe w sprawie ustalenia pracy w godzinach nadliczbowych 59 III. Sposób rozliczania pracy w godzinach nadliczbowych IV. Praca w niedziele i święta Rozdział szósty URLOPY WYPOCZYNKOWE I. Nabycie prawa do urlopu wypoczynkowego II. Wymiar urlopu wypoczynkowego III. Udzielanie urlopu IV. Urlop w wymiarze proporcjonalnym V. Przesunięcie terminu urlopu VI. Odwołanie z urlopu VII. Udzielenie urlopu do końca kwartału VIII. Urlop w okresie wypowiedzenia IX. Urlop na żądanie pracownika Rozdział siódmy UPRAWNIENIA PRACOWNIKÓW ZWIĄZANE Z RODZICIELSTWEM I. Ochrona kobiet w ciąży oraz kobiet i mężczyzn w czasie urlopu macierzyńskiego Rozwiązanie umowy o pracę w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego Zasady zatrudniania kobiet w ciąży lub w okresie urlopu macierzyńskiego Rozdział ósmy BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY I. Obowiązek zgłoszenia działalności II. Prawo pracownika do powstrzymania się od wykonywanej pracy III. Profilaktyczna ochrona zdrowia IV. Wypadki przy pracy i choroby zawodowe V. Szkolenie VI. Służba bezpieczeństwa i higieny pracy VII. Komisja bezpieczeństwa i higieny pracy

5 Roz dział pierwszy STO SU NEK PRA CY I. Charakter prawny sto sun ku pra cy Zgodnie z art. 22 kp 1 przez na wią za nie sto sun ku pra cy pra - cow nik zo bo wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza - ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca do za - trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. II. Stosunek pra cy a umo wy cy wil no praw ne Umo wa o wy ko na nie pra cy nie od po wia da ją ca wy żej wy mie nio - nym wła ści wo ściom nie po wo du je po wsta nia sto sun ku pra cy, na - wet je że li ta speł nia nie któ re z wy żej wy mie nio nych wa run ków. Gdy jed nak w za war tej umo wie wy stę pu ją z rów nym na si le niem ce chy umo wy o pra cę i in nej umo wy (np. umo wy zle ce nia), wów czas roz - strzy ga ją ca o ty pie umo wy jest wo la stron. a. Umo wa o dzie ło Je że li przed mio tem umo wy jest wy ko na nie okre ślo ne go utwo ru, mię dzy stro na mi po wsta je sto su nek praw ny opar ty na umo wie o dzie ło (art. 627 i n. kc). Jest to tzw. umo wa re zul ta tu za ma wia ją - cy dzie ło za sad ni czo nie po no si ry zy ka zwią za ne go z je go wy ko ny - wa niem. b. Umo wa zle ce nia Sto su nek pra cy róż ni się też od umo wy zle ce nia, z któ rej wy ni ka obo wią zek do ko na nia okre ślo nej czyn no ści praw nej lub świad cze - nia in nych usług, w wa run kach bra ku pod po rząd ko wa nia zle ce nio - bior cy kie row nic twu da ją ce mu zle ce nie. Czyn no ści i usłu gi nie mu - szą być wy ko ny wa ne oso bi ście przez przyj mu ją ce go zle ce nie. c. Umo wa agen cji Sto su nek pra cy nie po wsta je tak że na pod sta wie umo wy agen - cji, któ ra zo bo wią zu je agen ta do sta łe go po śred ni cze nia przy za wie - ra niu umów ozna czo ne go ro dza ju na rzecz zle ce nio daw cy lub 5

6 do za wie ra nia w je go imie niu ta kich umów (art. 758 i n. kc) W tym sto sun ku nie wy stę pu je pod po rząd ko wa nie agen ta kie row nic twu zle ce nio daw cy cha rak te ry stycz ne dla sto sun ku pra cy. III. Test na sto su nek pra cy 1. Zgod nie z art kp przez na wią za nie sto sun ku pra cy pra - cow nik zo bo wią zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza - ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row nic twem oraz w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę, a pra co daw ca do za - trud nia nia pra cow ni ka za wy na gro dze niem. Cechy stosunku pracy: l pod po rząd ko wa nie pra cow ni ka kie row nic twu pra co daw cy, l l l l od płat ność wy ko ny wa nej pra cy, pra ca wy ko ny wa na oso bi ście przez pra cow ni ka, pra ca po wta rza na w co dzien nych lub dłuż szych od stę pach cza su, praca wy ko ny wa na na ry zy ko pra co daw cy, l praca wy ko ny wa na w miej scu i cza sie wy zna czo nym przez pra co daw cę. Umo wa o wy ko na nie pra cy niepo sia da ją ca wy żej wy mie nio nych cech nie po wo du je po wsta nia sto sun ku pra cy, na wet je że li speł nia nie któ re z wy żej wy mie nio nych wa run ków. Gdy jed nak w za war tej umo wie wy stę pu ją z rów nym na si le niem ce chy umo wy o pra cę i in - nej umo wy (np. umo wy zle ce nia), wów czas roz strzy ga ją ca o ty pie umo wy jest wo la stron. Orzecz nic two Są du Naj wyż sze go 1. Wwy ro ku z dnia 22 grud nia 1998 r. (I PKN 517/98, OSNAP wkł., 1999, z. 7, poz. 4) SN uznał, że wy ko ny wa nie zle co nych czyn - no ści (mon taż ka bli an te no wych) pod nad zo rem kie row ni ka bu do wy nie ozna cza świad cze nia pra cy w ra mach pod po rząd ko wa nia pra - cow ni cze go, je że li zle ca ją cy pra cę nie okre ślił za kre su obo wiąz ków każ de go z człon ków ze spo łu mon ta żo we go i ich in dy wi du al ne go wy - na gro dze nia oraz miej sca i cza su re ali za cji po wie rzo ne go za da nia. 6

7 2. W wy ro ku z 4 grud nia 1997 r. (I PKN 394/97, OSNAP 1998, z. 20, poz. 595) Sąd Naj wyż szy stwier dził, że prze pis art kp nie ma za sto so wa nia, gdy w łą czą cym stro ny sto sun ku praw nym brak pod sta wo wych ele men tów cha rak te ry stycz nych dla sto sun ku pra - cy, ta kich jak oso bi ste wy ko ny wa nie czyn no ści oraz pod po rząd ko - wa nie or ga ni za cyj ne i służ bo we. 3. Zgod nie z wy ro kiem Są du Naj wyż sze go z 28 paź dzier ni - ka 1998 r. (I PKN 416/98, OSN Zb. Urz. 1999, Nr 24, poz. 775), brak bez względ ne go obo wiąz ku świad cze nia pra cy wy klu cza moż li wość za kwa li fi ko wa nia sto sun ku praw ne go ja ko sto sun ku pra cy. IV. Przej œcie za k³a du pra cy na in ne go pra co daw cê 1. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy w ra zie przej - ścia za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę, sta je się on z mo cy pra wa stro ną w do tych cza so wych sto sun kach pra cy. Cy - to wa ny prze pis re gu lu je sy tu ację praw ną pra cow ni ków za trud nio - nych w za kła dzie pra cy, któ ry prze cho dzi na in ne go pra co daw cę wca ło ści lub czę ści. Okre śla też sy tu ację praw ną pod mio tu, któ ry przej mu jąc za kład pra cy lub je go część, stał się pra co daw cą wszyst kich pra cow ni ków za trud nio nych w tych jed nost kach. 2. Z mo cy te go prze pi su sto sun ki pra cy z pra cow ni ka mi za trud - nio ny mi w za kła dzie lub w je go czę ści z chwi lą prze ję cia za kła du pra cy trwa ją na dal, z tą jed nak róż ni cą, że na miej sce do tych cza so - we go pra co daw cy wstę pu je ja ko stro na no wy pod miot w cha rak te - rze pra co daw cy. No wy pra co daw ca na by wa na za sa dzie na stęp - stwa praw ne go wszel kie pra wa wy ni ka ją ce z na wią za nych sto sun - ków pra cy z po przed nim pra co daw cą, a tak że prze cho dzą nań wszyst kie obo wiąz ki, ja kie cią ży ły na po przed nim pra co daw cy. 3. No we go pra co daw cę wią żą wszel kie wa run ki na le żą ce do tre - ści sto sun ków pra cy w chwi li przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra - co daw cę, a więc wy ni ka ją ce tak że z po ro zu mień nor ma tyw nych, w szcze gól no ści z ukła du zbio ro we go pra cy. Zgod nie z art kp, do pra cow ni ków za kła dów pra cy prze ję tych na za sa dzie art kp sto su ją się w okre sie jed ne go ro ku po sta no wie nia ukła du, któ - rym by li ob ję ci przed przej ściem za kła du pra cy lub je go czę ści na no we go pra co daw cę. Pra co daw ca mo że sto so wać wa run ki art kp 7

8 8 ko rzyst niej sze, na to miast po ro zu mie nie stron oraz wy po wie dze nie po gar sza ją ce w tym cza sie wa run ki umów o pra cę są nie do pusz - czal ne (zob. uza sad nie nie orz. SN z 25 li sto pa da 1997 r.). 4. Art jest prze pi sem bez względ nie obo wią zu ją cym (ius co - gens). Na wią za nie sto sun ku pra cy z no wym pra co daw cą na po - przed nich wa run kach na stę pu je na wet wte dy, gdy stro na prze ka zu - ją ca za kład i stro na przej mu ją ca go umó wi ły się ina czej. Nie moż - na w szcze gól no ści wy łą czyć sto so wa nia te go prze pi su umo wą cy - wil no praw ną (np. umo wą dzier ża wy). Zmia na pra co daw cy na stę pu - je au to ma tycz nie w wy ni ku przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra - co daw cę, nie za leż nie od te go, czy pra co daw ca prze ka zu ją cy z pra - co daw cą przej mu ją cym pra cow ni ków pod ję li ta ką de cy zję w spra - wie prze ka za nia pra cow ni ków. 5. Pra cow ni cy nie mo gą sku tecz nie sprze ci wić się zmia nie pra co - daw cy. Stro ny mo gą jed nak za wie rać in dy wi du al ne po ro zu mie nia zmie nia ją ce treść sto sun ku praw ne go, któ ry po wstał w wy ni ku przej - ścia za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę. 6. Pod sta wą przej ścia za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę jest każ da czyn ność praw na lub zda rze nie, któ re po wo du je ob ję cie za - kła du pra cy przez in ne go pra co daw cę w na stęp stwie sprze da ży, wy - dzier ża wie nia, prze kształ ce nia za kła du w spół kę lub w spół dziel nię, spad ku po oso bie fi zycz nej, któ ra by ła po przed nim pra co daw cą, fu - zji z in nym przed się bior stwem itp. 7. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy o przej ściu za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę i wy ni ka ją - cych z te go skut kach dla przej mo wa nych pra cow ni ków w za kre sie ich sto sun ków pra cy, pra co daw ca jest obo wią za ny nie zwłocz nie za wia do mić pra cow ni ków na pi śmie, w ter mi nie po prze dza ją cym do ko na nie tych zmian nie póź niej niż 30 dni przed prze ję ciem. Za - wia do mie nie po win no na stą pić na pi śmie wy sto so wa nym od dziel - nie do wszyst kich pra cow ni ków lub za po mo cą pi sma po da ne go do wspól nej wia do mo ści ca łej za ło gi, za po twier dze niem jed nak otrzy ma nia tej in for ma cji przez każ de go z pra cow ni ków. In for ma cję ta ką na le ży prze ka zać pra cow ni kom tyl ko wte dy gdy u pra co daw - cy nie dzia ła ją związ ki za wo do we. 8. Zgod nie z prze pi sem art ko dek su pra cy, pra cow nik mo że w ter mi nie dwóch mie się cy od za wia do mie nia o prze ję ciu, bez wy po wie dze nia, za sied mio dnio wym uprze dze niem, roz wią zać

9 sto su nek pra cy. Roz wią za nie sto sun ku pra cy w tym try bie po wo du - je dla pra cow ni ka ta kie skut ki, ja kie prze pi sy pra wa wią żą z roz wią - za niem sto sun ku pra cy przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. Moż li wość sko rzy sta nia z roz wią za nia sto sun ku pra cy w ta ki spo sób jest upraw nie niem pra cow ni ka i uza leż nio na jest od je go wo li. Pra - cow nik któ ry roz sta je się z pra co daw cą w tym try bie za cho wu je upraw nie nia, ja kie we dług ustaw po za ko dek so wych tra cą pra cow ni - cy wy po wia da ją cy umo wy o pra cę w okre ślo nych sy tu acjach. Na tej za sa dzie przy słu gu je pra cow ni ko wi pra wo do za sił ku dla bez ro bot - nych, któ re go po zba wie ni są bez ro bot ni w przy pad ku roz wią za nia przez nich sto sun ku pra cy za wy po wie dze niem lub na mo cy po ro - zu mie nia stron. 9. Roz wią za nie sto sun ku pra cy w tym try bie nie po wo du je na to - miast skut ków wy po wie dzeń prze wi dzia nych w usta wie o szcze gól - nych za sa dach roz wią zy wa nia z pra cow ni ka mi sto sun ków pra cy zprzy czyn nie do ty czą cych pra cow ni ków, w tym w szcze gól no ści pra - wa do od pra wy pie nięż nej. Usta wa ta nor mu je w spo sób szcze gól ny in ne sy tu acje, niż art kp. 10. Art kp re gu lu je w spo sób szcze gól ny sy tu ację praw - ną pra cow ni ków świad czą cych do tych czas pra cę na in nej pod sta - wie niż umo wa o pra cę. Są to oso by za trud nio ne na pod sta wie po - wo ła nia, mia no wa nia, wy bo ru i spół dziel czej umo wy o pra cę. W ta - ki spo sób za trud nia ni są nie któ rzy urzęd ni cy pań stwo wi lub sa mo - rzą do wi, na uczy cie le czy sę dzio wie wy mia ru spra wie dli wo ści. No wy pra co daw ca sta je się z mo cy pra wa, na pod sta wie art kp, stro ną w tych sto sun kach, jed nak że do tych cza so we wa run ki pra cy i pła cy po win ny zo stać za stą pio ne no wy mi sko ro pra ca opar ta jest na in nej pod sta wie, niż umo wa o pra cę, nie mo że być na tych wa - run kach kon ty nu owa na. No wy pra co daw ca zo bo wią za ny jest za tem je śli nie mo że za pew nić pra cow ni kom ta kich sa mych wa run ków pra cy i pła cy za pro po no wać im no we. 11. W sy tu acji nie zre ali zo wa nia pra wa do roz wią za nia sto sun ku pra cy w wy żej wska za nym try bie, pra cow nik, któ re mu zmie nił się pra co daw ca za cho wu je wszyst kie upraw nie nia wy ni ka ją ce z do - tych cza so we go sto sun ku pra cy, w tym tak że te, któ re wy ni ka ją z po - wszech nie obo wią zu ją ce go pra wa (np. dłu gość okre su wy po wie - dze nia, czy od pra wa pie nięż na w sy tu acji, gdy sto su nek pra cy zo stał roz wią za ny z przy czyn do ty czą cych za kła du pra cy już 9

10 po prze ję ciu przez no we go pra co daw cę). Stro ny sto sun ku pra cy po przej ściu za kła du pra cy lub je go czę ści na in ne go pra co daw cę zwią za ne są po sta no wie nia mi umo wy o pra cę, któ re wią za ły pra - cow ni ka z by łym pra co daw cą, a ich zmia na moż li wa jest po do ko - na niu wy po wie dze nia zmie nia ją ce go wa run ki pra cy lub pła cy, zgod - nie z prze pi sem art. 42 ko dek su pra cy. Orzecz nic two Są du Naj wyż sze go wyrok SN U I PKN 113/02 Pr. Pracy 2003/6/39 Pra cow nik, któ ry po przej ściu za kła du pra cy na in ne go pra co - daw cę w try bie art kp, mi mo pra wi dło we go po ucze nia o moż li - wo ści roz wią za nia umo wy o pra cę za 7-dnio wym uprze dze niem, kon ty nu uje za trud nie nie nie za cho wu je pra wa do od szko do wa nia rów ne go okre so wi wy po wie dze nia ani do od pra wy na mo cy usta wy z dnia 28 grud nia 1989 r. o szcze gól nych za sa dach roz wią zy wa nia zpra cow ni ka mi sto sun ków pra cy z przy czyn do ty czą cych za kła du pra cy (tekst jedn.: Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 980 ze zm.) wy rok SN N I PKN 779/00 OSNP wkł. 2002/18/10 Nie wy ko na nie przez do tych cza so we go pra co daw cę obo wiąz ku udzie le nia in for ma cji i po ucze nia z art kp nie wpły wa na sku - tek prze ję cia za kła du pra cy lub je go czę ści z art kp. Do tych cza so wy pra co daw ca nie od po wia da za zo bo wią za nia no we go pra co daw cy po wsta łe po prze ję ciu za kła du pra cy (art kp) wy rok SN N I PKN 747/00 OSNP wkł. 2002/7/6 Wnie sie nie ja ko apor tu przez gmi nę czę ści mie nia ko mu nal ne go sta no wią ce go pod sta wę funk cjo no wa nia gmin ne go przed się bior - stwa ener ge ty ki ciepl nej, pod da ne go na stęp nie po stę po wa niu upa - dło ścio we mu do po wo ła nej przez nią jed no oso bo wej spół ki z ogra - ni czo ną od po wie dzial no ścią, mo że być kwa li fi ko wa ne ja ko przej - ście za kła du pra cy na in ne go pra co daw cę (art kp) wy rok SN U I PKN 630/00 Wo kan da 2002/5/20 Rosz cze nie o przy wró ce nie do pra cy zgło szo ne wo bec do tych - cza so we go pra co daw cy, któ ry do ko nał wy po wie dze nia umo wy opra cę, sta je się rosz cze niem wo bec no we go pra co daw cy z uwa gi 10

11 na je go wstą pie nie w pra wa i obo wiąz ki do tych cza so we go pra co - daw cy (art kp) wy rok SN N I PKN 830/00 OSNP wkł. 2001/24/8 Li kwi da cja pra co daw cy nie jest zda rze niem po wo du ją cym wy - ga śnię cie umo wy o pra cę. Wy kre śle nie oso by fi zycz nej z ewi den cji dzia łal no ści go spo dar - czej nie jest li kwi da cją pra co daw cy w ro zu mie niu art kp. Spół - ka cy wil na mo że być na stęp cą praw nym w sto sun kach pra cy łą czą - cych jej wspól ni ka ja ko przed się bior cę z pra cow ni ka mi za trud nio ny - mi w ce lu pro wa dze nia przez nie go sa mo dziel nej dzia łal no ści go - spo dar czej (art kp). V. Za wie sza nie prze pi sów pra wa pra cy Po wszech nie obo wią zu ją ce prze pi sy pra wa pra cy prze wi du ją in - sty tu cje umoż li wia ją ce za wie sze nie świad czeń pła co wych na czas okre ślo ny, prze wi dzia ny ty mi prze pi sa mi. Do ta kich re gu la cji na le żą: 1. Art. 9 1 ko dek su pra cy umoż li wia za wie ra nie po ro zu mień o za - wie sza niu w ca ło ści lub w czę ści prze pi sów pra wa pra cy okre śla ją - cych pra wa i obo wiąz ki stron sto sun ku pra cy, je że li jest to uza sad - nio ne sy tu acją fi nan so wą pra co daw cy. Nie do ty czy to prze pi sów Ko dek su pra cy oraz prze pi sów in nych ustaw i ak tów wy ko naw - czych. Po ro zu mie nie ta kie za wie ra pra co daw ca i re pre zen tu ją ca pra cow ni ków or ga ni za cja związ ko wa, a je że li pra co daw ca nie jest ob ję ty dzia ła niem ta kiej or ga ni za cji, po ro zu mie nie za wie ra pra co - daw ca i przed sta wi ciel stwo pra cow ni ków wy ło nio ne w try bie przy ję - tym u te go pra co daw cy. Pra co daw ca prze ka zu je po ro zu mie nie wła - ści we mu in spek to ro wi pra cy. 2. Zgod nie z art. 23 1a ko dek su pra cy, w ana lo gicz ny jak wy żej spo sób mo że dojść do po ro zu mie nia o sto so wa niu mniej ko rzyst - nych wa run ków za trud nie nia pra cow ni ków, niż wy ni ka ją ce z umów opra cę za war tych z ty mi pra cow ni ka mi, w za kre sie i przez czas usta lo ny w po ro zu mie niu nie dłuż szy niż 3 la ta. Z upraw nie nia te go mo że ko rzy stać pra co daw ca nie ob ję ty ukła dem zbio ro wym pra cy lub za trud nia ją cy mniej niż 20 pra cow ni ków. 3. Trze cią moż li wo ścią za wie sze nia jest za wie sze nie po sta no - wień ukła du zbio ro we go. Zgod nie z art ko dek su pra cy, ze wzglę du na sy tu ację fi nan so wą pra co daw cy, stro ny ukła du za kła - art. 9 1 kp art. 23 1a kp 11

12 art kp do we go mo gą za wrzeć po ro zu mie nie o za wie sze niu sto so wa nia u da ne go pra co daw cy, w ca ło ści lub w czę ści, te go ukła du oraz ukła du po nadza kła do we go, bądź jed ne go z nich, na okres nie dłuż - szy niż trzy la ta. VI. Ty py umów o pra cê art. 25 kp Umo wy o pra cę moż na za wie rać: a) na czas nie okre ślo ny, b) na czas okre ślo ny, c) na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy, d) na czas okre ślo ny w ce lu za stęp stwa nie obec ne go pra cow - ni ka. Każ da z wy żej wy mie nio nych umów mo że być po prze dzo na umo - wą na okres prób ny, nieprze kra cza ją cy trzech mie się cy. 12 UWA GA Wli te ra tu rze i orzecz nic twie przy ję ło się, że umo wa o pra cę, któ ra nie zo sta ła za war ta ja ko umo wa ter mi no wa, jest ze swej isto ty umo wą na czas nie okre ślo ny, na wet je że li nie zo - sta ła tak na zwa na. 1. Umo wa na czas nie okre ślo ny mo że być prze kształ ca - na na mo cy po ro zu mie nia stron w umo wę na czas okre ślo ny lub wumo wę na czas wy ko ny wa nia okre ślo nej pra cy. Stro ny nie mo gą na to miast prze kształ cić umo wy na czas nie okre ślo ny w umo wę na okres prób ny. Okres ten mo że po prze dzać za war cie ko lej nej umo wy, ale ni gdy od wrot nie. 2. Umo wa na czas okre ślo ny jest jed ną z ter mi no wych umów opra cę. Za wie ra na jest bądź do koń ca okre su usta lo ne go ka len da - rzo we go, bądź do dnia da ją ce go się w cza sie ozna czyć przez wska - za nie fak tu, któ ry po wi nien na stą pić w przy szło ści. 3. Stro ny mo gą do pu ścić moż li wość wcze śniej sze go roz wią za - nia umo wy o pra cę, za war tej na czas okre ślo ny dłuż szy niż sześć mie się cy, prze wi du jąc do pusz czal ność jej wy po wie dze nia z za cho - wa niem dwu ty go dnio we go okre su. 4. Umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny mo że ulec wcze - śniej sze mu roz wią za niu w ra zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy. Każ da ze stron mo że ją wte dy roz wią zać za dwu ty go -

13 dnio wym wy po wie dze niem (art kp). Mo że ulec tak że prze - dłu że niu z mo cy pra wa je że li (zgod nie z art kp) jest za war - ta z pra cow ni cą w cią ży i ule ga ła by roz wią za niu po upły wie trze cie - go mie sią ca cią ży. 5. Umo wa na czas za stęp stwa nie obec ne go pra cow ni ka jest szcze gól ną od mia ną umo wy na czas okre ślo ny. Umo wy ta kie mo gą być roz wią za ne na mo cy po ro zu mie nia stron lub bez wy po wie dze nia, gdy za cho dzą przy czy ny uza sad nia ją ce roz wią za nie umo wy w tym try bie. Umo wa na za stęp stwo nie ule ga w od róż nie niu od ty po wej umo wy na czas okre ślo ny prze dłu że niu do dnia po ro du, je że li ule - ga ła by roz wią za niu po upły wie trze cie go mie sią ca cią ży pra cow ni cy. 6. Umo wa na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy jest ko lej ną od - mia ną umo wy ter mi no wej. Umo wę ta ką stro ny za wie ra ją na okres po trzeb ny do zre ali zo wa nia okre ślo ne go za da nia, na przy kład wy - bu do wa nia obiek tu, wy ko na nia prac re mon to wych, zbio ru plo nów wgo spo dar stwie rol nym. Umo wę ta ką moż na wy po wie dzieć w ra - zie ogło sze nia upa dło ści lub li kwi da cji pra co daw cy. Nie ma na to - miast praw nej moż li wo ści wcze śniej sze go jej roz wią za nia za dwu - ty go dnio wym wy po wie dze niem. 7. Umo wa na okres prób ny jest za wie ra na w przy pad kach, gdy jed na al bo obie stro ny przed pod ję ciem de cy zji o na wią za niu sto - sun ku pra cy chcą po znać wa run ki przy szłe go wy ko ny wa nia pra cy oraz wza jem ne pra wa i obo wiąz ki w miej scu pra cy. Za war cie ta kiej umo wy jest po zo sta wio ne swo bo dzie stron. Ko deks za strze ga tyl ko, że umo wa o pra cę za war ta na okres prób ny mo że je dy nie po prze - dzać za war cie umo wy de fi ni tyw nej (na czas nie okre ślo ny, na czas okre ślo ny, lub wy ko na nia okre ślo nej pra cy) oraz, że okres prób ny nie mo że prze kra czać 3 mie się cy. VII. Za war cie trzech ko lej nych umów o pra cê na czas okre œlo ny Zgod nie z no wym brzmie niem art kp za war cie ko lej nej umo wy o pra cę na czas okre ślo ny jest rów no znacz ne w skut kach praw nych z za war ciem umo wy o pra cę na czas nie okre ślo ny, je że li po przed nio stro ny dwu krot nie za war ły umo wę o pra cę na czas okre ślo ny na na stę pu ją ce po so bie okre sy, o ile prze rwa mię dzy roz wią za niem po przed niej a na wią za niem ko lej nej umo wy o pra cę nie prze kro czy ła jed ne go mie sią ca. 13

14 Zakaz aneksowania Uzgod nie nie mię dzy stro na mi w trak cie trwa nia umo wy o pra cę na czas okre ślo ny dłuż sze go okre su wy ko ny wa nia pra cy na pod sta - wie tej umo wy uwa ża się za za war cie ko lej nej umo wy o pra cę na czas okre ślo ny. Nie dotyczy Zasada zakazu zawierania trzech umów na czas określony następujący bezpośrednio po sobie nie dotyczy umów o pracę na czas określony zawartych: 1) w celu zastępstwa pra cow ni ka w cza sie je go uspra wie dli wio - nej nie obec no ści w pra cy, 2) w ce lu wy ko ny wa nia pra cy o cha rak te rze do ryw czym lub se - zo no wym al bo za dań realizowanych cyklicznie. 14 VIII. Umowa o pra cê 1. Prze pis art. 29 ko dek su pra cy okre śla: 1) wy ma ga nia, ja kim po - win na od po wia dać treść każ dej umo wy o pra cę; oraz 2) for mę, w ja - kiej umo wa ta po win na być za war ta. Umo wa o pra cę po win na być za - war ta w for mie pi sem nej. For ma ta nie jest za strze żo na w ko dek sie pra cy pod ry go rem nie waż no ści. Je śli pra co daw ca nie za cho wa ta - kiej for my, ma obo wią zek po twier dze nia pra cow ni ko wi na pi śmie, naj - póź niej w dniu roz po czę cia pra cy, ro dza ju umo wy i jej wa run ków. Nie - do peł nie nie przez pra co daw cę obo wiąz ku po twier dze nia na pi śmie ro dza ju umo wy i jej wa run ków nie jest przy czy ną nie waż no ści fak - tycz nie za war tej umo wy. Ko deks pra cy nie prze wi du je ta kiej sank cji, a zgod nie z art kc, któ ry ma tu za sto so wa nie na mo cy art. 300 kp, czyn ność do ko na na bez za cho wa nia za strze żo nej for my jest nie - waż na tyl ko wte dy, gdy usta wa prze wi du je ry gor nie waż no ści. 2. Umo wa o pra cę po win na okre ślać ro dzaj wy ko ny wa nej pra cy, któ ry po wi nien być wska za ny w spo sób nie bu dzą cy wąt pli wo ści. Przez ro dzaj pra cy ro zu mie się typ czyn no ści skła da ją cych się na umó wio ną pra cę. Wska za nie ogól nie ja kie goś za wo du ja ko ro - dza ju pra cy nie jest wy star cza ją ce. 3. Po ję cie miej sca pra cy nie zo sta ło okre ślo ne w ko dek sie pra - cy. W li te ra tu rze pod tą na zwą ro zu mia na jest jed nost ka prze strze ni, gdzie pra cow nik sta le roz po czy na i koń czy co dzien ną pra cę. Nie

15 mu si to być miej sce, gdzie pra co daw ca ma swo ją sie dzi bę. Od tak okre ślo ne go miej sca pra cy, bę dą ce go jed nym z wa run ków umo wy opra cę, na le ży od róż nić miej sce wy peł nia nia obo wiąz ków pra cow - ni czych, któ re usy tu owa ne jest bądź to w za kła dzie pra cy, bądź po - za je go sie dzi bą, gdy pra cow nik wy ko nu je pra ce wy ma ga ją ce prze - miesz cza nia się w prze strze ni. Do ty czy to na przy kład kie row ców iper so ne lu la ta ją ce go. 4. W każ dej umo wie o pra cę po win no zo stać wska za ne wy na - gro dze nie, któ re na le ży tak okre ślić, aby spo sób usta le nia wy so ko - ści wy na gro dze nia był oczy wi sty i mógł po za koń cze niu jed ne go okre su płat no ści od po wia dać okre ślo nej kwo cie dla kon kret ne go pra cow ni ka. IX. Roz wi¹ zy wa nie umów o pra cê 1. Zgod nie z art ko dek su pra cy umo wa o pra cę roz wią - zu je się 1) na mo cy po ro zu mie nia stron, 2) przez oświad cze nie jed nej ze stron z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia, 3) przez oświad cze nie jed nej ze stron bez za cho wa nia okre su wy po wie dze nia, 4) z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta, 5) z dniem ukoń cze nia pra cy, dla któ rej by ła za war ta. Wy li cze nie spo so bów roz wią za nia umo wy o pra cę w art pkt 1 ma cha rak ter wy czer pu ją cy. Ozna cza to, że za rów no stro ny ukła du zbio ro we go, jak i stro ny umo wy nie mo gą usta na wiać in nych spo so bów roz wią zy wa nia umo wy. Nie mo gą też łą czyć czy mo dy fi ko - wać po szcze gól nych spo so bów. 2. Na mo cy po ro zu mie nia stron mo że ulec roz wią za niu każ da umo wa o pra cę. Sko ro stro ny mo gą zgod nym oświad cze niem wo li na wią zać sto su nek pra cy, to rów nież w ten sam spo sób mo gą go roz wią zać. Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro zu mie nia stron mo że na stą pić z ini cja ty wy każ dej ze stron sto sun ku pra cy. Nie ma przy tym zna cze nia, któ ra ze stron wy stę pu je z ta ką pro po - zy cją. Bez zna cze nia jest przy czy na, dla któ rej stro ny zde cy do wa ły się roz wią zać umo wę. Roz wią za nie umo wy o pra cę na mo cy po ro - zu mie nia stron na stę pu je w ter mi nie usta lo nym przez stro ny. art. 30 kp 15

16 16 3. Roz wią za nie umo wy o pra cę z za cho wa niem okre su wy po - wie dze nia wy ma ga zło że nia przez stro nę sto sun ku pra cy pra co - daw cę lub pra cow ni ka jed no stron ne go oświad cze nia wo li o roz - wią za niu umo wy o pra cę z za cho wa niem okre su wy po wie dze nia. Okres wy po wie dze nia umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo - ny uza leż nio ny jest od sta żu u da ne go pra co daw cy i wy no si: 1) 2 ty go dnie, je że li okres za trud nie nia jest krót szy niż 6 mie - się cy, 2) 1 mie siąc, je że li okres za trud nie nia wy no si co naj mniej 6 mie - się cy, 3) 3 mie sią ce, je że li pra cow nik był za trud nio ny co naj mniej 3 la ta. Stro ny mo gą, po do ko na niu wy po wie dze nia umo wy o pra cę przez jed ną z nich, usta lić wcze śniej szy ter min roz wią za nia umo wy; usta le nie ta kie nie zmie nia try bu roz wią za nia umo wy o pra cę. 4. Pra cow ni ko wi za trud nio ne mu wię cej niż u jed ne go pra co daw - cy okres wy po wie dze nia ob li cza się od dziel nie, sto sow nie do okre - su za trud nie nia u każ de go z nich. W ra zie za sto so wa nia przez pra - co daw cę okre su wy po wie dze nia krót sze go niż wy ma ga ny, wy po - wie dze nie jest sku tecz ne, ale umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły - wem okre su wy ma ga ne go, czy li na stę pu je prze dłu że nie okre su wy - po wie dze nia z mo cy pra wa. Pra cow ni ko wi przy słu gu je też wy na gro - dze nie do cza su roz wią za nia umo wy. 5. Umo wa o pra cę za war ta na czas okre ślo ny roz wią zu je się z upły wem cza su, na któ ry by ła za war ta (z na dej ściem umó wio ne - go ter mi nu, bez po trze by jej wy po wia da nia). Sto su nek pra cy usta - je wów czas z wo li stron, któ re z gó ry okre śli ły zda rze nie roz wią zu - ją ce umo wę. Zda rze niem tym nie jest jed nak czyn ność praw - na (jed no stron na czy dwu stron na), lecz sam upływ cza su. Umo wa za war ta na czas okre ślo ny dłuż szy niż sześć mie się cy mo że być tak że wy po wie dzia na, je że li stro ny wcze śniej prze wi dzia ły ta ką moż li wość. Roz wią za nie umo wy o pra cę na czas okre ślo ny na stę - pu je na wet wte dy, gdy pra cow nik ko rzy sta ze szcze gól nej ochro ny trwa ło ści sto sun ku pra cy, np. ochro ny przy słu gu ją cej dzia ła czom związ ko wym. Umo wa trwa w ta kiej sy tu acji tyl ko przez czas, na któ - ry zo sta ła za war ta.

17 UWA GA Stro ny mo gą w umo wie o pra cę za war tej na czas okre ślo ny na okres dłuż szy niż sześć mie się cy umie ścić klau zu lę o moż - li wo ści dwu ty go dnio we go wy po wie dze nia. 6. Na mo cy art ko dek su pra cy, w oświad cze niu pra co - daw cy o wy po wie dze niu umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre - ślo ny lub o roz wią za niu umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia, po win - na być wska za na przy czy na uza sad nia ją ca wy po wie dze nie lub roz - wią za nie umo wy. Przy czy no wość obej mu je trzy ele men ty: 1) obo wią zek ist nie nia przy czy ny, 2) po da nie przy czy ny związ ko wi za wo do we mu (je że li or ga ni za - cja związ ko wa re pre zen tu je pra cow ni ka), 3) wska za nie przy czy ny w pi śmie o wy po wie dze niu lub roz wią - za niu umo wy o pra cę. Przy czy na wy po wie dze nia umo wy o pra cę po win na być sfor mu ło wa na w spo sób kon kret ny i szcze gó ło wy. Brak tak okre ślo nej przy czy ny mo że stać się oko licz no ścią, któ ra spo wo du je, że sąd pra cy uzna ta kie wy - po wie dze nie za nie zgod ne z prze pi sa mi pra wa pra cy i przy - wró ci pra cow ni ka do pra cy lub za są dzi od szko do wa nie. Po - wo dem roz wią za nia umo wy o pra cę, zgod nie z naj now szym orzecz nic twem, mo że być na przy kład brak dys cy pli ny pra - cy, utra ta za ufa nia lub nie umie jęt ność pra cy w ze spo le. Nie mo że stać się przy czy ną na to miast oko licz ność po zor na, nie praw dzi wa lub nie speł nia nie ocze ki wań pra co daw cy, któ - re to sfor mu ło wa nie Sąd Naj wyż szy uznał za zbyt ogól ne. 7. W oświad cze niu pra co daw cy o wy po wie dze niu umo wy o pra - cę lub o jej roz wią za niu bez wy po wie dze nia po win no być za war te po ucze nie o przy słu gu ją cym pra cow ni ko wi pra wie do od wo ła nia lub żą da nia przy wró ce nia do pra cy, bądź od szko do wa nia. Zo sta ło to po twier dzo ne w wy ro ku Są du Naj wyż sze go, zgod nie z któ rym brak po ucze nia pra cow ni ka przez pra co daw cę o pra wie do od wo ła - nia się od wy po wie dze nia oraz o ter mi nie do ko na nia tej czyn no ści mo że sta no wić oko licz ność uspra wie dli wia ją cą unie waż nie nie wy - po wie dze nia. 8. Stro ny umo wy o pra cę mo gą się umó wić, że w okre sie wy po - wie dze nia pra cow nik nie bę dzie świad czył pra cy (za cho wu jąc pra - wo do wy na gro dze nia). Sko ro bo wiem stro ny mo gą w każ dej chwi li 17

18 roz wią zać sto su nek pra cy, czy też skró cić okres wy po wie dze nia, tym bar dziej mo gą zre zy gno wać ze świad cze nia pra cy. 9. W okre sie wy po wie dze nia umo wy o pra cę do ko na ne go przez pra co daw cę, pra cow ni ko wi przy słu gu je zwol nie nie na po szu ki wa - nie pra cy z za cho wa niem pra wa do wy na gro dze nia. Wy miar zwol - nie nia wy no si 2 dni ro bo cze, w okre sie wy po wie dze nia jed no mie - sięcz ne go i 2 ty go dnio we go oraz 3 dni ro bo cze w okre sie trzy mie - sięcz ne go wy po wie dze nia. X. Wy po wie dze nie zmie nia j¹ ce wa run ki pra cy lub p³a cy art. 42 kp Zgod nie z art kp, prze pi sy o wy po wie dze niu umo wy opra cę sto su je się od po wied nio do wy po wie dze nia wy ni ka ją cych z umo wy wa run ków pra cy i pła cy. Wy po wie dze nie wa run ków umo - wy o pra cę po win no być do ko na ne na pi śmie. W ra zie od mo wy przy ję cia przez pra cow ni ka za pro po no wa nych wa run ków pra cy lub pła cy, umo wa o pra cę roz wią zu je się z upły wem okre su do ko na ne - go wy po wie dze nia. Je że li pra cow nik przed upły wem po ło wy okre su wy po wie dze nia nie zło ży oświad cze nia o od mo wie przy ję cia za pro - po no wa nych wa run ków, uwa ża się, że wy ra ził zgo dę na te wa run ki. Pi smo pra co daw cy wy po wia da ją ce wa run ki pra cy lub pła cy po win - no za wie rać po ucze nie w tej spra wie. W ra zie bra ku ta kie go po ucze - nia, pra cow nik mo że do koń ca okre su wy po wie dze nia zło żyć oświad - cze nie o od mo wie przy ję cia za pro po no wa nych wa run ków. Wy po wie dze nie do tych cza so wych wa run ków pra cy lub pła cy nie jest wy ma ga ne w ra zie po wie rze nia pra cow ni ko wi, w przy pad - kach uza sad nio nych po trze ba mi pra co daw cy, in nej pra cy niż okre - ślo na w umo wie o pra cę, na okres nieprze kra cza ją cy trzech mie się - cy w ro ku ka len da rzo wym, je że li nie po wo du je to ob ni że nia wy na - gro dze nia i od po wia da kwa li fi ka cjom pra cow ni ka. XI. Upraw nie nia pra cow ni ka w ra zie nie uza sad nio - ne go lub nie zgod ne go z pra wem wy po wie dze nia umo wy o pra cê przez pra co daw cê art. 45 kp 1. W ra zie usta le nia, że wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas nie okre ślo ny jest nie uza sad nio ne lub na ru sza prze pi sy o wy po wia da niu umów o pra cę, sąd pra cy sto sow nie do żą da nia 18

19 pra cow ni ka orze ka o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia, a je że li umo wa ule gła już roz wią za niu o przy wró ce niu pra cow ni ka do pra - cy na po przed nich wa run kach al bo o od szko do wa niu. 2. Orze cze nie są du o bez sku tecz no ści wy po wie dze nia jest wy - da wa ne przed upły wem okre su wy po wie dze nia, aby za po biec dal - sze mu bie go wi wspo mnia ne go okre su i za koń cze niu sto sun ku pra - cy. Orze cze nie o przy wró ce niu do pra cy ni we czy bez praw ny sku tek do ko na ne go wy po wie dze nia, po wo du jąc, że sto su nek pra cy zo sta - nie od two rzo ny (ule ga re sty tu cji) i trwa na dal, bez po trze by za war - cia ko lej nej umo wy. 3. Pra cow ni ko wi, któ ry pod jął pra cę w wy ni ku przy wró ce nia do pra cy, przy słu gu je wy na gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra - cy, któ re go wy so kość jest ogra ni czo na. Pra cow ni ko wi ta kie mu przy - słu gu je wy na gro dze nie za czas po zo sta wa nia bez pra cy, nie wię cej jed nak niż za dwa mie sią ce, a gdy okres wy po wie dze nia wy no sił trzy mie sią ce nie wię cej niż za je den mie siąc. Pa mię tać na le ży, że je że li umo wa o pra cę zo sta ła roz wią za - nazpra cow ni kiem, któ re mu bra ko wa ło dwa la ta do osią gnię cia pra - wa do eme ry tu ry al bo z pra cow ni cą w okre sie cią ży lub urlo pu ma - cie rzyń skie go, wy na gro dze nie przy słu gu je za ca ły czas po zo sta wa - nia bez pra cy; do ty czy to tak że przy pad ku, gdy roz wią za no umo wę opra cę z pra cow ni kiem oj cem wy cho wu ją cym dziec ko w okre sie ko rzy sta nia z urlo pu ma cie rzyń skie go al bo gdy roz wią za nie umo wy opra cę pod le ga ogra ni cze niu z mo cy prze pi su szcze gól ne go. 4. Za miast przy wró ce nia do pra cy sąd pra cy mo że orzec od - szko do wa nie. O od szko do wa nie wy stą pić mo że rów nież pra cow nik, któ ry nie jest za in te re so wa ny przy wró ce niem do pra cy. Od szko do - wa nie ta kie przy słu gu je w wy so ko ści wy na gro dze nia za okres od dwóch ty go dni do trzech mie się cy, nie niż szej jed nak od wy na - gro dze nia za okres wy po wie dze nia. 5. Pra co daw ca mo że od mó wić po now ne go za trud nie nia pra - cow ni ka, je że li w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy nie zgło - sił on go to wo ści nie zwłocz ne go pod ję cia pra cy, chy ba że prze - kro cze nie ter mi nu na stą pi ło z przy czyn nie za leż nych od pra cow - ni ka. Pra cow nik, któ ry przed przy wró ce niem do pra cy pod jął za - trud nie nie u in ne go pra co daw cy, mo że bez wy po wie dze nia, za trzy dnio wym uprze dze niem, roz wią zać umo wę o pra cę z tym pra co daw cą w cią gu 7 dni od przy wró ce nia do pra cy. Roz wią za - 19

20 nie umo wy w tym try bie po cią ga za so bą skut ki, ja kie prze pi sy pra wa wią żą z roz wią za niem umo wy o pra cę przez pra co daw cę za wy po wie dze niem. 6. Je że li wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na okres prób ny na stą pi ło z na ru sze niem prze pi sów o wy po wia da niu tych umów, pra cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas, do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać. Je że li wy po wie dze nie umo wy o pra cę za war tej na czas okre ślo ny lub na czas wy ko na nia okre ślo nej pra cy na stą - pi ło z na ru sze niem prze pi sów o wy po wia da niu tych umów, pra - cow ni ko wi przy słu gu je wy łącz nie od szko do wa nie w wy so ko ści wy na gro dze nia za czas, do upły wu któ re go umo wa mia ła trwać, nie wię cej jed nak niż za trzy mie sią ce. XII. Roz wi¹ za nie umo wy o pra cê bez wy po wie dze nia z wi ny pra cow ni ka art. 52 kp Pra co daw ca mo że roz wią zać umo wę o pra cę bez wy po wie dze - nia z wi ny pra cow ni ka w ra zie: 1) cięż kie go na ru sze nia przez pra cow ni ka pod sta wo wych obo - wiąz ków pra cow ni czych, 2) po peł nie nia przez pra cow ni ka w cza sie trwa nia umo wy opra cę prze stęp stwa, któ re unie moż li wia dal sze za trud nia - nie go na zaj mo wa nym sta no wi sku, je że li prze stęp stwo jest oczy wi ste lub zo sta ło stwier dzo ne pra wo moc nym wy ro kiem, 3) za wi nio nej przez pra cow ni ka utra ty upraw nień kie row ni - czych do wy ko ny wa nia pra cy na zaj mo wa nym sta no wi sku. 2. Roz wią za nie umo wy o pra cę bez wy po wie dze nia z wi ny pra - cow ni ka nie mo że na stą pić po upły wie 1 mie sią ca od uzy ska nia przez pra co daw cę wia do mo ści o oko licz no ści uza sad nia ją cej roz - wią za nie umo wy. 3. Pra co daw ca po dej mu je de cy zję w spra wie roz wią za nia umo - wy po za się gnię ciu opi nii re pre zen tu ją cej pra cow ni ka za kła do wej or ga ni za cji związ ko wej, któ rą za wia da mia o przy czy nie uza sad nia - ją cej roz wią za nie umo wy. W ra zie za strze żeń co do za sad no ści roz - wią za nia umo wy za kła do wa or ga ni za cja związ ko wa wy ra ża swo ją opi nię nie zwłocz nie, nie póź niej niż w cią gu 3 dni. 20

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

PRAWO PRACY. Informator

PRAWO PRACY. Informator PRAWO PRACY Informator Katarzyna Pietruszyńska PRA WO PRA CY Informator Warszawa 2014 Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Mo ni ka Ko li tow ska -So kół Opracowanie typograficzne

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE ZASADY oferty Praca

OGÓLNE ZASADY oferty Praca I. DEKLARACJA WYDAWCY Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej świad czy kom plek so wą usłu gę Ofer ta Pra ca, po le ga ją cą na za miesz cza - niu ogło szeń re kru ta cyj nych w Ga ze cie Wy bor czej

Bardziej szczegółowo

Stan finansów ochrony zdrowia

Stan finansów ochrony zdrowia Zeszyty BRE Bank CASE Stan finansów ochrony zdrowia Nr 97 2 0 0 8 Centrum Analiz Spo eczno-ekonomicznych www.case.com.pl Publikacja jest kontynuacją serii wydawniczej Zeszyty PBR-CASE CASE-Centrum Analiz

Bardziej szczegółowo

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych

System wyborczy system partyjny jakość demokracji O jednomandatowych okręgach wyborczych Sy stem wy bo r czy sy stem pa r ty j ny jakoœæ de mo kra cji. O jedno man da to wych okrêgach wy bo r czych Sy stem wy bo r czy to or dy na cja wy bo r cza wspa r ta umie jêt no œcia mi lu dzi po li ty

Bardziej szczegółowo

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz

Nr 115. Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê. Ewelina KuŸmicz Nr 115 styczeñ 2011 i Opinie Analizy Analyses & Opinions Po lit yka nar kot yko wa w Pol sce czas na ref ormê Ewelina KuŸmicz Po sia da nie na rko ty ków jest czy nem za bro nio nym (prze stê p stwem),

Bardziej szczegółowo

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy

Stan zdrowia mieszkañców Warszawy Stan zdrowia mieszkañców Warszawy w latach 2009 2011 URZ D MIASTA STO ECZNEGO WARSZAWY BIURO POLITYKI ZDROWOTNEJ STAN ZDROWIA MIESZKAÑCÓW WARSZAWY w latach 2009 2011 Redakcja: mgr Ewa Olsiñska naczelnik

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 7. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 4. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami

Podstawa programowa z komentarzami Podstawa programowa z komentarzami Tom 6. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Podstawa programowa z komentarzami Tom 1. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie progra mowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI

Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Joanna Unterschütz PRAWO PRACY ZARYS INSTYTUCJI Gdynia 2009 Recenzent: prof. dr hab. Urszula Jackowiak Opracowanie techniczne: Ewelina Bemke Copyright by Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku!

Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE. poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Zeszyty Problemowe nr 1/2009, koszt wydania 1,40 z³ ISSN 1507-9864 KAŻDE poczęte dziecko ma prawo do życia! KAŻDE bez wyjątku! Życie ludzkie zaczyna się w momencie poczęcia Każda osoba ma bardzo precyzyjnie

Bardziej szczegółowo

Agroturystyka zgodna z prawem

Agroturystyka zgodna z prawem Agroturystyka zgodna z prawem Stan prawny na stycze 2014 Spis tre ci I. Agroturystyka a dzia alno gospodarcza...5 str. II. Agroturystyka a podatek dochodowy...6 str. 1. Zwolnienie z podatku...6 str. 2.

Bardziej szczegółowo

Budżet uchwalony, czas działać

Budżet uchwalony, czas działać ISSN 1732 6818 1 (129) styczeń 2014 Budżet uchwalony, czas działać 14 głosów za przy jednym sprzeciwu przypieczętowało na grudniowej sesji plan dochodów i wydatków miasta na 2014 rok. Dzięki temu już od

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba

Warszawa, 2010 r. 1. 1. Regulamin wiadczenia us ugi zarz dzania portfelem, w sk ad którego wchodzi jeden lub wi ksza liczba REGULAMIN ÂWIADCZENIA US UGI ZARZÑDZANIA PORTFELEM, W SK AD KTÓREGO WCHODZI JEDEN LUB WI KSZA LICZBA INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH ORAZ US UGI DORADZTWA INWESTYCYJNEGO PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Bardziej szczegółowo

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3

KURIER WOLSKI. Umowy podpisane. Czas działać. Zagadkowa kawiarnia patrz str. 6. Znowu niszczą zieleń patrz str. 3 B E Z P Ł A T N Y D W U T Y G O D N I K I N F O R M A C Y J N Y D Z I E L N I C Y KURIER WOLSKI Nr 59/360 29 lipca 2010 http://www.wola.waw.pl ISSN 1640-7636 Umowy podpisane. Czas działać. Rozpoczyna się

Bardziej szczegółowo

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli.

Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Tytuł oryginału: Mastery Tłumaczenie: Magda Witkowska ISBN: 978-83-246-6976-9 Copyright Robert Greene, 2012 All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski

OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI. By Stan Lewandowski OCHRONA PRAWNA PROGRAMÓW KOMPUTEROWYCH W PRAWIE POLSKIM I USA ORAZ TRAKTACIE ZAWARTYM POMIĘDZY OBU KRAJAMI By Stan Lewandowski Published 2001 Spis tre ci Wykaz skrótów...5 Rozdzia pierwszy Program komputerowy

Bardziej szczegółowo

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO

WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO WP YW SAMORZ DU GMINNEGO NA LOKALNY ROZWÓJ GOSPODARCZY NA PRZYK ADZIE GMIN WOJEWÓDZTWA WARMI SKO-MAZURSKIEGO Karolina Babuchowska, Roman Kisiel Uniwersytet Warmi sko-mazurski w Olsztynie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013

Mo liwo absorpcji rodków europejskich przez sfer B+R w latach 2007-2013 Ekspertyza zosta a wykonana na zlecenie Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej w MGPiPS. Informacje zawarte w ekspertyzie odzwierciedlaj pogl dy autora a nie zamawiaj cego. Mo liwo absorpcji rodków

Bardziej szczegółowo

Praca. Poradnik dla osób starszych

Praca. Poradnik dla osób starszych Praca Poradnik dla osób starszych Warszawa 2012 BIULETYN RPO Materiały nr 74 Praca. Poradnik dla osób starszych Redaktor Naczelny: Stanisław Trociuk Opracowanie: Publikacja przygotowana w ramach prac Komisji

Bardziej szczegółowo

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence

Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tytuł oryginału: Today We Are Rich: Harnessing the Power of Total Confidence Tłumaczenie: Wojciech Białas Projekt okładki: Michał Wójcik ISBN: 978-83-246-3681-5 Copyright 2011 by Tim Sanders. Polish edition

Bardziej szczegółowo

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje

Cudowna moc drzemki. Idź do. Katalog książek. Twój koszyk. Cennik i informacje Idź do Przykładowy rozdział Cudowna moc drzemki Spis treści Katalog książek Nowości Autor: Sara C. Mednick, Mark Ehrman T³umaczenie: Ma³gorzata Wróblewska ISBN: 978-83-246-1702-9 Tytu³ orygina³u: Take

Bardziej szczegółowo

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach

Praca tymczasowa w Polsce, Niemczech i Czechach Bezirk Sachsen Impressum: Herausgeber Redaktion: Übersetzung: Photos: Druck: Dresden 2007 DGB Bezirk Sachsen Schützenplatz 14, 01067 Dresden E-Mail: anna.bernstorf@dgb.de www.dgb-sachsen.de Anna Bernstorf,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE ZASADY Z YCIA SPOŁECZNEGO

PODSTAWOWE ZASADY Z YCIA SPOŁECZNEGO Ks. Zygmunt KLIMCZUK Wydział Teologii, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn Studia Warmińskie XLIV-XLV (2007-2008) PODSTAWOWE ZASADY Z YCIA SPOŁECZNEGO Treść: Wste p. I. Wartości a z ycie społeczne.

Bardziej szczegółowo

M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o w i c z PRACE OSW

M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o w i c z PRACE OSW OÂRODEK STUDIÓW WSCHODNICH IM. MARKA KARPIA CENTRE FOR EASTERN STUDIES JEDEN KRAJ, DWA SPOŁECZE STWA? Niemcy 20 lat po zjednoczeniu M a r t a Z a w i l s k a - F l o r c z u k A r t u r C i e c h a n o

Bardziej szczegółowo