NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NA SASKIEJ KĘPIE. Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki"

Transkrypt

1 APARTAMENT NA SASKIEJ KĘPIE t e k s t i s t y l i z a c j a : J o a n n a W o y d a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, z d j ę c i a : Ł u k a s z K o z y r a / M i ó d M a l i n a S t u d i o, p r o j e k t : P r a c o w n i a A r c h i t e k t o n i c z n a E j s m o n d A g a t a D a n o w s k a, M a r t a Ś m i g i e l s k a, R a f a ł W o l s k i Niewielki, lecz funkcjonalny salon został konsekwentnie urządzony w stonowanej kolorystyce z ożywczymi akcentami limonki 32 33

2 Młode małżeństwo z dwuipółletnią córką Zuzią zamieszkało w nowym apartamentowcu na Saskiej Kępie. Jest to pierwszy dom,który urządzili wspólnie z architektem. W wyniku tej współpracy na małej powierzchni powstało nowoczesne i funkcjonalne wnętrze, spełniające oczekiwania trzyosobowej rodziny. Obo je są fi nan si sta - mi. Łą czy ich nie tyl ko wy kształ ce nie i pra ca, tak - że ich wi zja miesz ka nia by ła zgod na. Lu bią no wo cze sne wnę trza, nie bo ją się zde - cy do wa nych form i ko lo ru. Dla te go wy bra li pra cow - nię, któ ra spe cja li zu je się w no wa tor skich roz wią za - niach i do dat ko wo po le co ną przez zna jo mych. KROK PO KRO KU Pierw szym eta pem pod czas two rze nia pro jek tu by ło za - pla no wa nie ukła du ścian i me bli oraz wy go spo da ro wa - nie od po wied niej prze strze ni na prze cho wy wa nie. Ścia - na po mię dzy sy pial nią i po ko jem dzie cię cym zo sta ła wy - bu rzo na, a na jej miej scu po wsta ła no wa, z sy me trycz ny - mi wnę ka mi na sza fy po obu stro nach dla ro dzi ców i dla Zu zi. Ko lej nym prak tycz nym po my słem by ła płyt ka szaf ka na koń cu za bu do wy ku chen nej. Jest zwró co ną w stro nę drzwi wej ścio wych, ma ma łe pół ki i na wet sto - jak na pa ra so le. W stre fie dzien nej trze ba by ło wy bu - rzyć ścian ki, któ re od dzie la ły kuch nię od sa lo nu two rząc cia sny i nie po trzeb ny ko ry tarz. Dzię ki te mu po więk szy - ła się przestrzeń mieszkalna. Do brym roz wią za niem oka za ło się też stwo rze nie wy spy ku chen nej, któ ra od - dzie la kuch nię od sa lo nu. Wy su wa ny spod niej stół oka - zał się ide al nym po my słem dla trzy oso bo wej ro dzi ny. Z dru giej stro ny wy spy kry je się sie dzi sko, z po jem ną szu fla da. To ulu bio ne miej sce ma łej Zu zi mo że tu usiąść za kła da jąc bu ty lub stać i po ma gać ma mie w go - to wa niu. kach. opo wia da pro jek tant ka. Uzna li śmy, że do brym po my słem bę dzie za czerp nię cie to na cji ko lo ry stycz nej z ulu bio nych ob ra zów go spo da rzy, któ re chcie li po wie - sić w sa lo nie do da je. Płót na au tor stwa przy ja cie la do mu zo sta ły wkom po no wa ne w za bu do wę TV. A obec - na w nich nu ta li mon ki za go ści ła na sta łe w tym no wo - cze snym wnę trzu. Apar ta ment na Sa skiej Kę pie jest no wo cze sny, ale nie chłod ny. Oprócz ob ra zów we wnę - trzu zna la zło się tak że miej sce na ro dzin ne fo to gra fie i ry sun ki Zu zi. Wi szą na ta bli cy kor ko wej no wej ge ne ra - cji, czy li przy kle jo nej do ścia ny ta pe cie z kor ka. BARW NY AK CENT Wła ści cie le by li zde cy do wa ni, że w ich miesz ka niu po - wi nien się po ja wić ko lor. Bar dzo się ucie szy li śmy po - nie waż klien ci za zwy czaj bo ją się ko lo ru bez po śred nio w struk tu rze wnę trza, wo lą uży wać go je dy nie w do dat - Dwie sofy firmy Iker obite szarą tkaniną zachęcają do odpoczynku. W drzwi geometrycznej szafki wbudowano dwa obrazy 34 Limonkowe akcenty w kuchni 35

3 Rodzinne gotowanie, a może śniadanie w biegu? Funkcjonalna kuchnia spełnia wszystkie potrzeby. Kolorowe akcesoria z tworzywa sztucznego (Fabryka Form) dodają jej smaku! 36 37

4 Wzorzysta tapeta, dekoracyjny obraz sypialnia jest ciepła, przytulna i zachęca do odpoczynku 38 Zestawiając różne kolory frontów (białe, szare i fornirowane orzechem) udało się stworzyć ciekawą zabudowę 39

5 A P A R T A M E N T W łazience zamiast zieleni zagościł róż Tu także króluje prostota i geometryczne formy KUCH NIA PACH NĄ CA ZIO ŁA MI Me ble ku chen ne zo sta ły wy ko na ne na za mó wie nie. Fron ty są z pły ty mdf za rów no ma to wej, błysz czą cej, jak i for ni ro wa nej (orzech ca na let - to). Blat jest z co ria nu. Z te go trwa łe go ma te ria łu są rów nież wnę ki w wy spie oraz do nicz ka w bla cie. Go spo da rze po sa dzi li w niej pach ną - ce zio ła. Na pod ło dze w kuch ni po ło żo no sza re płyt ki z gre su. Aneks ja - dal ny efek tow nie wkom po no wa no w za bu do wę kuch ni. Krze sła z two - rzy wa sztucz ne go, mi mo że ku pio ne przez In ter net, ko lo ry stycz nie ide - al nie pa su ją do resz ty miesz ka nia. SZTU KA UŻYT KO WA Na pod ło dze w sa lo nie uło żo no bie lo ny ole jem je sion. So fy fir my Iker usta wio no sy me trycz nie, dzię ki cze mu wnę trze zy ska ło har mo nię. Sto - lik ka wo wy zo stał wy ko na ny na za mó wie nie w tej sa mej fir mie, gdzie go spo da rze za mó wi li me ble ku chen ne, dzię ki te mu ide al nie do niej pa - su je. W sa lo nie zo sta ły za sto so wa ne dwa ty py oświe tle nia: ha lo ge ny ku bi ki fir my Aqu aform oraz du ża świe tlów ko wa lam pa wi szą ca. Ozdo - bą po miesz cze nia jest geo me trycz na za bu do wa wy ko na na na za mó - wie nie. Oprócz miej sca na te le wi zor, kry je tak że wy god ne pół ki z prze - su wa ny mi drzwicz ka mi, po jem ny re gał na książ ki oraz wkom po no wa - ne we fron ty ob ra zy. SY PIAL NIA Wła ści cie lom za le ża ło, aby sy pial nia by ła utrzy ma na w spo koj niej - szych bar wach. Chcie li mieć cie płe wnę trze, sprzy ja ją ce wy ci sze niu. Ścia nę nad łóż kiem wy ło żo no ta pe tą fir my Ro mo. Łóż ko i szaf ki noc - ne wy ko na ne na za mó wie nie. Cen tral ne miej sce zaj mu je ulu bio ny ob - raz go spo da rzy pre zent pa ni do mu dla mę ża na je go 30 uro dzi ny. SZCZYP TA RÓ ŻU W ła zien ce, na proś bę wła ści cie li, po ja wił się no wy ko lor róż. Ścia ny i pod ło gę wy ło żo no płyt ka mi Gre spa nia. Na ścia nach znaj dzie my rów - nież be ton. Umy wal ka, wan na i to a le ta są fir my Ko ło, a szkla ny pa ra - wan i szaf kę pod umy wal ką wy ko na no na za mó wie nie. Pro jek tan ci wy - bra li proste ba te rie fir my Tres, któ re pod kre śla ją no wo cze sny wy - strój. 40

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go

Dzień pra cow ni ka so cjal ne go n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n gazeta BEZPŁATNA ZA ZAKUPY n n n NR 68 n WTOREK 3 GRUDNIA 2013 n NAJ WIĘ CEJ CZY TEL NI KÓW W PO

Bardziej szczegółowo

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013

Co py ri ght by Ofi cy na Wy daw ni cza Wy ższej Szko ły Eko lo gii i Za rzą dza nia w War sza wie. War sza wa 2013 SE RIA/Series titles: MONOGRAFIE WY ŻS ZEJ SZKO ŁY EKO LO GII I ZAR ZĄ DZA NIA MONOGRAPHS of the University of Ecology and Management in Warsaw REDAKCJA NAUKOWA/Scientific editor: doc. dr inż. Jan Cetner

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH

MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Wyróżnia nas tylko jedna rzecz. Wszystko. MATERIAŁY DLA TECHNIKÓW ORTODONTYCZNYCH Produkty LAB TEC ADENTA Dokładne Łatwe w użyciu Czyste Ekonomiczne Wielozadaniowe Konieczne System mikrosensorów THERAMON

Bardziej szczegółowo

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I

Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Pod wyż ka po dat ku Vat w Ho lan dii 19% na 21% Zasiłek chorobowy w Holandii cz. I Kto mo że ubie gać się o za - si łek cho ro bo wy w Ho lan dii? Czy

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

jeszcze tylko kilka tygodni

jeszcze tylko kilka tygodni n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n DWUTYGODNIK BEZPŁATNY n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych W NUMERZE Zorgtoeslag 2014 nie zostanie zniesiony

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki

wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki wrzesień-październik 2009 PORADNIK SEM/Wyszukiwarki SEM praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp dlaczego wyszukiwanie jest tak ważne dla twojego biznesu............................ 4 1. Planowanie kampanii

Bardziej szczegółowo

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości

60 zł. 80 zł. Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe. za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej. dla pozostałych gości 60 zł za dobę dla lekarza Śląskiej Izby Lekarskiej 80 zł dla pozostałych gości możliwość wystawienia faktury na gabinet Warszawa ul. Sobieskieg o 102a pokoje 2 i 3 osobowe rezerwacje i opłaty w Śląskiej

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight

Izolacja cieplna. Szyby zespolone. Pilkington Insulight Izolacja cieplna Szyby zespolone Pilkington Insulight Szyby zespolone Pilkington Insulight l naj wyż sza ja kość l kon ku ren cyj ne ce ny l spraw na ob słu ga l krót kie ter mi ny re ali za cji l do sta

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

ZCUKRZYCĄ. jak walczyć. pokonaj CUKRZYCĘ WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA. porad. porad jak walczyć ZCUKRZYCĄ

ZCUKRZYCĄ. jak walczyć. pokonaj CUKRZYCĘ WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA. porad. porad jak walczyć ZCUKRZYCĄ Najprostszy sposób obniżenia poziomu cukru pokonaj CUKRZYCĘ WE WSZYSTKICH SFERACH ŻYCIA Cukrzyca to poważna choroba. Najlepszą metodą walki z nią są drobne zmiany, których prawie nie poczujesz choć z pewnością

Bardziej szczegółowo

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela

konferencji organizowanej przez ITRP w czasie Tour Salonu zaplanowano wystąpienie zarówno członków izby, jak również przedstawiciela WIADOMOŚCI TURYSTYCZNE Codziennie następne wydanie już w piątek 26.10 Wydanie specjalne Tour Salon Poznań 24 października Codziennie 1 Andrzej Byrt, prezes zarządu MTP Mam na dzie ję, że wi zy ta na tar

Bardziej szczegółowo