Medyczne Laboratorium Diagnostyczne

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Medyczne Laboratorium Diagnostyczne"

Transkrypt

1 mgr Barbara Pęksa Medyczne Labratrium Diagnstyczne PRZYGOTOWANIE DO BADANIA CENTRUM ONKOLOGII Centrum ZIEMI LUBELSKIEJ Onklgii im. św. JANA z DUKLI Lublin, 2013

2 Ogólne zalecenia dtyczące przygtwania pacjenta d badań wg W.G. Guder Próbki. Od pacjenta d labratrium 1. W celu uniknięcia błędnej interpretacji wyników badań labratryjnych zaleca się pbieranie próbek d wszystkich badań na czcz, p 12 gdzinach d przyjęcia statnieg psiłku, z zachwaniem zmniejsznej aktywnści fizycznej przez pacjenta przed pbraniem. 2. Jeśli t jest mżliwe próbki krwi d badań pwinny być pbierane pmiędzy gdz. 7 a 9 ran 3. Próbki pwinny być pbierane przed wdrżeniem prcedur diagnstyczn- terapeutycznych 4. Należy zawsze dkumentwać dkładny czas pbrania materiału na skierwaniu na badania 5. Pbrane próbki w niewłaściwym czasie mże wyrządzić więcejszkód niż niepbranie jej wcale 6. Wyniki badań, które przychdzą za późn - t zmarnwanie próbki 7. Krew nigdy nie pwinna być pbierana w pbliżu miejsca wlewów dżylnych 8. Próbka krwi pwinna być pbrana z tej kńczyny, gdzie nie pdaje się infuzji lub iniekcji. Pnadt pwinien upłynąć dpwiedni czas pmiędzy zakńczeniem wlewu dżylneg a pbraniem krwi (rztwór węglwdanów - 1 gdz. rztwór aminkwasów i hydrlizatu białek - 1 gdz. rztwór elektrlitów - 1 gdz.) 9. Aby zmniejszyć wewnątrz- i międzysbniczą zmiennść w wynikach badań labratryjnych należy wystandaryzwać prcedurę pbierania materiału d badań. Pwinn się przestrzegać spełnienia następujących warunków: Odpwiedni czas dpczynku i pstu Taka sama pzycja ciała ( siedząca) Pra dnia Czas ucisku staży - nie pwinien być dłuższy niż 1 minuta Unikanie zaciskania i rzluźniania pięści 2

3 Ewentualne następstwa zastswania świadczenia zdrwtneg w pstaci pbrania materiału d badań - pbrania krwi żylnej Krwiak w miejscu wkłucia Działania krekcyjne: 1. Przerwać pbieranie 2. Usunąć paskę uciskwą 3. Usunąć igłę z miejsca wkłucia 4. Załżyć patrunek uciskwy na kł 1 gdz. Nudnśc i wymity Działania krekcyjne: 1. Przerwać pbieranie 2. Wyjąć igłę z miejsca wkłucia 3. Wezwać lekarza Złe sampczucie, słabienie ( pt, bladść, mdlenie, drgawki) Działania krekcyjne: 1. Przerwać pbieranie 2. Wezwać d pmcy drugieg pracwnika punktu pbrań. 3. Wezwać lekarza 4. D czasu przybycia lekarza udzielić pacjentwi pierwszej pmcy w ramach swich kmpetencji Zatrzymanie krążenia Działania krekcyjne: 1. Udzielić pierwszej pmcy w ramach swich kmpetencji 2. Wezwać lekarza Uwaga dla pacjenta P pbraniu krwi miejsce wkłucia zabezpieczne przed wypływem krwi należy delikatnie ucisnąć przez k. 7 minut. Nie należy stswać zbyt mcneg nacisku ani też - uwaga! - zginać ręki w łkciu! 3

4 Instrukcja dla persnelu pielęgniarskieg i dla pacjentów standardwym spsbie pbierania mczu d badania Pnieważ uzyskanie dpwiedniej próbki zależy d prawidłwych działań pacjenta, musi n uzyskać ustną lub pisemną infrmację pbieraniu mczu. Instrukcja 1. umyć ręce wdą i mydłem, 2. wziąć czysty, jednrazwy pjemnik na mcz, 3. nie dtykać wewnętrznych pwierzchni pjemnika palcami, 4. umyć zewnętrzne narządy płciwe z klicą ujścia cewki mczwej wyłącznie, 5. używając ciepłej wdy ( bez ddatku śrdków myjących, dkażających), 6. ddać pierwszą prcję mczu d talety, 7. drugą prcję mczu ddać d pjemnika, 8. pzstałą część mczu ddać d talety, 9. wytrzeć zewnętrzne pwierzchnie pjemnika z mczem, 10. zamknąć pjemnik, 11. pdpisać tak pbraną próbkę w czytelny spsób, pdając datę i gdzinę pbrania, 12. dstarczyć próbkę d Labratrium Diagnstyczneg. 4

5 Dbwa zbiórka mczu Zbiórkę mczu przeprwadza się dkładnie w kresie 24 gdzin. Rzpczyna się d drugieg ddania mczu, a kńczy się na pierwszym ddaniu dnia następneg. pierwszą pranną prcję mczu należy drzucić, czyli ddać d muszli klzetwej, każdą następną prcję ddaneg mczu należy w całści przenieść d specjalneg pjemnika, czynnść tę należy pwtarzać aż d następneg dnia, pierwszy p ncy ddany mcz jest statnią prcją, którą należy przenieść d pjemnika. pjemnik w czasie przeprwadzanej zbiórki pwinien znajdwać się w chłdnym i zacieninym pmieszczeniu, p zakńczeniu zbierania mczu należy dkładnie wymieszać całą zawartść pjemnika, zmierzyć bjętść, a następnie dlać próbkę (kł ml) d mniejszeg naczynia - tak jak w badaniu gólnym mczu, i dstarczyć d labratrium, na kartce dłącznej d próbki mczu, zawierającej dane sbie badanej, należy bezwzględnie pdać dkładny czas rzpczęcia i zakńczenia zbiórki raz całkwitą bjętść zebraneg mczu, Jeżeli z jakiejś przyczyny chćby jedna prcja mczu ddana w czasie dknywanej zbiórki, nie zstała przeniesina d pjemnika przeznaczneg d zbierania mczu, badanie nie będzie dkładne i pwinn być pwtórzne inneg dnia. 5

6 Pstępwanie przy wyknywaniu dustneg testu tlerancji glukzy zgdnie z zaleceniami WHO 1. 3 dni przed wyknaniem testu nrmalna dieta bez graniczeń, bgata w węglwdany (przynajmniej 150 g dziennie) dni przed testem dstawić w miarę mżliwści leki zaburzające gspdarkę węglwdanwą ( diuretyki tiazydwe, dustne śrdki antykncepcyjne, sterydy). 3. Okł 12 gdz. ( 8-14 gdz. ) przed testem bez psiłków. 4. W celu uzyskania najbardziej wiarygdnych wyników wskazane jest pwstrzymywanie się d palenia papiersów przez minimum 8 gdz. raz 2 gdz. przed testem nie należy wyknywać ciężkiej pracy fizycznej. 5. Test rzpcząć w gdzinach prannych (6-9 ) d pbrania krwi (w celu znaczenia glikemii na czcz ) przed pdaniem glukzy. 6. Rztwór glukzy - sprządzny dla drsłych pprzez rzpuszczenie 75g glukzy bezwdnej w ml wdy -pwinien zstać wypity przez pacjenta w ciągu maksymalnie 5 min. 7. W czasie trwania testu pacjent pwinien zachwać nrmalną aktywnść fizyczną ( bez wyknywania pracy, ale nie leżąc ). 8. P 120 min. d pdania rztwru glukzy pbrać krew w celu znaczenia glikemii. 9. Wszystkie znaczenia należy dknywać sczu krwi żylnej.

7 Warunki przedanalityczne dtyczące czasu pbrania próbek najczęstszych znaczeń immunchemicznych Parametr Estradil CA CA 19-9 CA 15-3 CEA FSH LH Prgestern Prlaktyna Czas pbrania Wydzielanie pulsacyjne. Wynik uzależniny d fazy cyklu u kbiet. Uwaga: pdaż związków zawierających estrgeny ( śrdki antykncepcyjne, terapia zastępcza) mgą pwdwać wzrst stężenia estradilu. Brak udwdninej zmiennści dbwej Nie pbierać w trakcie miesiączki Brak udwdninej zmiennści dbwej Brak zmiennści dbwej Brak zmiennści dbwej Palenie papiersów pwduje wzrst stężenia Wydzielanie pulsacyjne, rytm dbwy i zmiennść d fazy cyklu Wydzielanie pulsacyjne, rytm dbwy i zmiennść fazy cyklu Rytm wydzielania zgdnie z fazą cyklu. Pbieranie próbki krwi p 3-4 gdz. p budzeniu. Wydzielanie epizdyczne. Pbranie na czcz, bezstresw. PSA Pbranie próbki p 48 gdz. d ejakulacji. Bipsja prstaty - wzrst stężenia 2- d 50 razy. Utrzymuje się dść dług. Zalecane pbranie p upływie 6 tygdni, Przezcewkwa resekcja prstaty wzrst PSA 6 d 50 razy. Klejne badanie p upływie 6 tygdni Masaż prstaty - nieznaczny wzrst PSA. Klejne pbranie p upływie 1 tygdnia Transrektalne USG prstaty - wzrst stężenia PSA. Klejne znaczenie PSA p 1 tygdniu Cytskpia : nie wpływa znacząc na stężenie PSA. Najnwsze badania dnszą, że średni 0,15 ug/l, a pwrót d wartści wyjściwej p 3 dniach Teststern Rytm wydzielania dbwy i seznwy. Ranny pzim teststernu u młdych mężczyzn jest średni 50% wyższy niż p płudniu TSH Dbrze udkumentwany zstał rytm kłdbwy TSH. Szczyt siągany jest późnym wieczrem, w ncy. Najniższe stężenia kł płudnia. Amplituda jest dść duża średni ~ 2 mlu/l Opisywani byli pacjenci ze zmianą dbwą wiele większą, np. z 2,3na 11,2 mlu/l Obk zmiennści kłdbwej, pisywana jest także zmiennść seznwa- spadek na wisnę i w lecie, a wzrst jesienią i w zimie. Różnice nie przekraczają 25% wartści. 7

8 CENTRUM ONKOLOGII ZIEMI LUBELSKIEJ im. św. JANA z DUKLI ul. Dr K. Jaczewskieg 7, Lublin tel , fax

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA

ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 1 ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN WAZEKTOMIA ANTYKONCEPCJA KOBIET SALPINGEKTOMIA ESSURE ADIANA 2 O autrze:... 4 Pdziękwania... 4 Wprwadzenie... 5 I. ANTYKONCEPCJA MĘŻCZYZN -- WAZEKTOMIA... 7 I.1. Jakie krzyści

Bardziej szczegółowo

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility

Guide to Comenius Individual Pupil Mobility Guide t Cmenius Individual Pupil Mbility Cmeniusa Przewdnik 1 2 Cmeniusa Przewdnik 2011 3 4 Przewdnik d akcji Cmeniusa Spis treści/układ prezentacji dkumentów n-line Wstęp Część 1. Ogólne infrmacje na

Bardziej szczegółowo

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA ULOTKA DLA PACJENTA: INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA Efeveln SR, 37,5 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 75 mg, kapsułki przedłużnym uwalnianiu, twarde Efeveln SR, 150 mg, kapsułki przedłużnym

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2

Program Erasmus+ Przewodnik. Długoterminowe Wyjazdy Uczniów Sektor Edukacji Szkolnej Projekty Strategiczne Akcja 2 Prgram Erasmus+ Przewdnik Długterminwe Wyjazdy Uczniów Sektr Edukacji Szklnej Prjekty Strategiczne Akcja 2 Spis treści Wstęp... 4 Część 1: Ogólne infrmacje na temat długterminwych wyjazdów uczniów w ramach

Bardziej szczegółowo

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine

Contessa 1000 A190.041. Bedienungsanleitung Kaffeemaschine. Instruction manual Coffee machine. Mode d emploi. Gebruiksaanwijzing Koffiemachine Cntessa 1000 A190.041 Bedienungsanleitung Kaffeemaschine D/A/CH Instructin manual Cffee machine GB/UK Mde d empli Machine à café F/B/CH Gebruiksaanwijzing Kffiemachine NL/B V8/0412 Instrukcja bsługi Ekspres

Bardziej szczegółowo

Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści

Metodyka dotycząca psychiatrii Spis treści Metdyka dtycząca psychiatrii Spis treści Prcedura wybru... 2 Raprtwanie danych... 8 Wytyczne techniczne dtyczące plików CSV... 8 Typy danych... 9 Nazewnictw plików... 9 Zawartść merytryczna plików... 9

Bardziej szczegółowo

Andrzej A. Żaboklicki

Andrzej A. Żaboklicki SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO MONTAŻOWYCH ODBUDOWY ZAMKU W STOPNICY STOPNICA, UL. KAZIMIERZA WIELKIEGO NR.EWID. DZIAŁKI 32/3 INSTALACJE GAZOWE Rew. A Inwestr: GMINA STOPNICA

Bardziej szczegółowo

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot.

Warunków Spread Bettingu, w odniesieniu do spread bettingu; Warunków dla Kontraktów typu CFD i Spot w odniesieniu do kontraktów typu cfd i spot. Warunki Ogólne 1. Struktura 1.1 Uczestniczymy w kntraktach spreadbetting, kntraktach typu cfd raz spt na pdstawie: - niniejszych warunków, nazywanych Warunkami Ogólnymi. Warunki Ogólne dtyczą spread bettingu,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 d siwz ZP 15/2014/CSW Szczegółwy pis i zakres przedmitu zamówienia Realizacja kncepcji kampanii wizerunkwej nazwie Zstań tutaj Twórz Pdkarpacie w ramach prjektu: WOMEN Realizwanie pnadnardwej

Bardziej szczegółowo

Zarzadzenie Nr-00 109

Zarzadzenie Nr-00 109 - Zarzadzenie Nr-00 109 Dyrektra Sadu Okregweg w Warszawie z dnia{~.l":.\}~tt2009r. w sprawie wprwadzenia zasad (plityki) rachunkwsci w Sadzie O kregwym w Warszawie Na pdstawie przepisów art. 10 ust 2

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux

Acronis Backup & Recovery 10 Server for Linux Acrnis Backup & Recvery 10 Server fr Linux Pdręcznik użytkwnika Cpyright Acrnis, Inc., 2000 2009. Wszelkie prawa zastrzeżne. Acrnis i Acrnis Secure Zne są zastrzeżnymi znakami twarwymi firmy Acrnis, Inc.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej

Regulamin świadczenia usługi telefonii cyfrowej Regulamin świadczenia usługi telefnii cyfrwej 1 Pstanwienia gólne i definicje 1. Regulamin kreśla zakres i warunki wyknywania usług telekmunikacyjnych przez Spółdzielnię Mieszkaniwą Lkatrsk- Własnściwą

Bardziej szczegółowo

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor

Przegląd funkcjonalności w kolejnych wersjach systemu taryfikacyjnego (3.60 4.04), opis systemu Biling-Online, opis programu Kolektor Przegląd funkcjnalnści w klejnych wersjach systemu taryfikacyjneg (3.60 4.04), pis systemu Biling-Online, pis prgramu Klektr Katwice, 2009 Wydanie 1.0 System taryfikacyjny IBB firmy Intelix Sp. z.. nwe

Bardziej szczegółowo

Parowy mop. Instrukcja obsługi.

Parowy mop. Instrukcja obsługi. Parwy mp. Instrukcja bsługi. Szanwni Państw, Dziękujemy i gratulujemy wybru H2O Steam Mp. Urządzenie t stanwi nwą, bardziej efektywną i higieniczną metdę czyszczenia, niż knwencjnalne metdy. H2O Stam Mp

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH

STANOWISKO KOMISJI MEDYCZNEJ FEDERACJI ZWIĄZKÓW ALPINISTYCZNYCH THE INTERNATIONAL MOUNTAINEERING AND CLIMBING FEDERATION UNION INTERNATIONALE DES ASSOCIATIONS D ALPINISME Office: Mnbijustrasse 6 Pstfach CH- Berne SWITZERLAND Tel.: +4 () 788 Fax: +4 () 788 e-mail: ffice@uiaa.ch

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja egzaminu maturalnego

Instrukcja egzaminu maturalnego Instrukcja egzaminu maturalneg WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W ZESPOLE SZKÓŁ NR 31 im. J. Kilińskieg w WARSZAWIE w ROKU SZKOLNYM 2014 / 2015 (pracwana na pdstawie

Bardziej szczegółowo

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego

elektryczne systemy grzejne rozwiązania dla każdego elektryczne systemy grzejne rzwiązania dla każdeg elektryczne systemy grzejne Spis Treści Wstęp... 1. Ogrzewanie pdłgwe pmieszczeń pmieszczeń 1.1 Infrmacje gólne...... 5 10 10 1.1.1 Kmfrt cieplny... 10

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO

WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO WEWNĄTRZSZKOLNA INSTRUKCJA PRZYGOTOWANIA I ORGANIZACJI EGZAMINU MATURALNEGO W XXXIX LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. LOTNICTWA POLSKIEGO w WARSZAWIE w SESJI WIOSENNEJ 2015 (pracwana na pdstawie Rzprządzenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Popcorn Hour A400/A410

Popcorn Hour A400/A410 Ppcrn Hur A400/A410 Sieciwy dtwarzacz multimedialny Netwrked Media Jukebx Skrócna instrukcja Szybki start www.ppcrn-hur.pl Spis treści 1. Wprwadzenie... 1 1.1. Wersja... 1 1.2. Warunki bezpieczneg użytkwania...

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD ZP.2.2014 Żary, 26.09.2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM DOTYCZĄCYM : USŁUGI SZKOLENIA KOMPUTEROWEGO DLA OSÓB PRACUJĄCYCH Z BRANŻY BUDOWLANEJ I ARCHITEKTÓW - AUTOCAD Zamieszczanie głszenia:

Bardziej szczegółowo

Kolektory w domu jednorodzinnym

Kolektory w domu jednorodzinnym Pradnik dla klienta Klektry w dmu jednrdzinnym Wydanie 1 / 013 źkryteria wybru klektra słneczneg źklektr płaski, czy próżniwy? źdbór instalacji slarnej źefekty pracy instalacji slarnej źopłacalnść inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara

ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Koziara 1 ZASTOSOWANIE MODELU TOTAL COST OF OWNERSHIP [*] W LICZENIU KOSZTÓW SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIBLIOTEKACH Andrzej Kziara Przełm wieków dwudziesteg i dwudziesteg pierwszeg t czas gwałtwneg rzwju zastswań

Bardziej szczegółowo

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401

BAZUS Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie, ul. Wolska 11, NIP: 9461572590, REGON: 430666401 Zapytanie fertwe nr 04/AE/2013 na kmplekswą bsługę knferencyjn-htelw-gastrnmiczną w ramach prjektu Akademia EDUBAZUS" zgdnie z zasadą knkurencyjnści 1. Infrmacje gólne: BAZUS Sp. z.. zwana dalej Zamawiającym,

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU

ZASADY DOTYCZĄCE POBIERANIA MATAERIAŁU Poniżej przedstawiono zasady obowiązujące w LM Sp. J., dotyczące pobierania materiału biologicznego do badań laboratoryjnych: Pobieranie krwi żylnej Jako standard przyjmuje się pobieranie krwi żylnej systemem

Bardziej szczegółowo

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja

Centrum Badawcze Polskiej Akademii Nauk Konwersja Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską raz ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Rzwju Reginalneg w ramach Reginalneg Prgramu Operacyjneg Wjewództwa Mazwieckieg 2007-2013 INSTYTUT MASZYN PRZEPŁYWOWYCH IM.

Bardziej szczegółowo

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1

,5::z.auozo>1Aj?1u.ue V u~,a};,j,u 1 RZECZPOSPOLITA POLSKA MIISTERSTWO FIASÓW PODSEICRETARZSTAU Drta Pdedwrna-Tarnwska F/FS/714/ 118-1 /PLB /2014\Q(J - ~b~g\ Pan Jacek Cichcki 11 Warszawa, dnia ~ p aździ em}ka 2014 r?a~~ t/lfi!.?l, Człnek

Bardziej szczegółowo

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE

ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE OGÓLNOPOLSKIE POGOTOWIE DLA OFIAR PRZEMOCY W RODZINIE NIEBIESKA LINIA Instytutu Psychlgii Zdrwia PTP ALGORYTMY DZIAŁANIA W PRZYPADKACH PRZEMOCY W RODZINIE RAPORT Z PROJEKTU BADAWCZEGO Warszawa, czerwiec

Bardziej szczegółowo