Szczecin, dn r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczecin, dn. 23.09.2014 r. Zapytanie ofertowe. Szanowni Państwo,"

Transkrypt

1 Szczecin, dn r. Zapytanie fertwe Szanwni Państw, Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie zaprasza d złżenia ferty na wyknanie i dstarczenie materiałów szkleniwych w ramach prjektu pn. Pstaw na jakść realizacja Strategii Rzwju Uniwersytetu Pmrskieg w Szczecinie, realizwaneg na pdstawie umwy dfinanswanie nr UDA- POKL /08-00, w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet: 4 Szklnictw wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmcnienie i rzwój ptencjału dydaktyczneg uczelni raz zwiększenie liczby abslwentów kierunków kluczwym znaczeniu dla gspdarki partej na wiedzy, Pddziałanie: Wzmcnienie ptencjału dydaktyczneg uczelni, I. Zamawiający: Pmrski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie ul. Rybacka Szczecin NIP: tel II. Pstępwanie prwadzne jest zgdnie z zasadami efektywneg zarządzania finansami w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. D pstępwania nie mają zastswania przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Praw zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, pz. 1655, z późn. zm.) III. Opis przedmitu zamówienia: Wspólny Słwnik Zamówień (CPV): Pmce i artykuły szkleniwe Usługi drukwania i pwiązane Zamówienie bejmuje: 1. Długpis COSMO. Opis przedmitu Klr długpisu: pmarańczwy Klr wkładu: niebieski Rdzaj nadruku : grawer laserwy. Maksymalne ple nadruku zgdnie z załącznikiem nr 3 ( mnchrmatyczne lg POKL) Pakwanie: zbircz w kartn pisany nazwą prduktu i ilścią sztuk; Liczba 120 szt. 2. Teczka na materiały szkleniwe Opis przedmitu Teczka A4 z segregatrem, wypsażna w praktyczne przegródki raz pręczny uchwyt. Dłączne i wpięte d segregatra kartki w kratkę A4-25 szt. (kratka 0,5 cm x 0,5 cm, zadruk zgdnie z wzrem z załącznika nr 5)

2 Wymiary teczki 35,5 cm x 32 cm x 10,5 cm Klr teczki czarny z elementami jedneg klru lub jeden klr. Materiał: twrzyw sztuczne Rdzaj nadruku na teczce: mnchrmatyczny 1 miejsce (treść zgdnie z załącznikiem nr 4 ; lg POKL + lg PUM + infrmacja współfinanswaniu + hasł: Człwiek najlepsza inwestycja ) Rdzaj nadruku na kartkach: mnchrmatyczny; treść i miejsce umieszczenia zadruku zgdnie z załącznikiem nr 5 (lg POKL + lg PUM + infrmacja współfinanswaniu) Pakwanie: zbircz w kartn pisany nazwą prduktu i ilścią sztuk; Liczba teczek z wpiętymi kartkami 120 szt. 3. Pendrive 8GB Opis przedmitu Pamięć USB metalw-plastikwa z brtwą budwą. Znakwanie: grawer laserwy. Pamięć pakwana w tekturwe pudełk jednstkwe ze smyczką w kmplecie Klr budwy - pmarańczwy Wymiary - k 5,5 x 2 x 1 cm Rdzaj nadruku grawer laserwy. Maksymalne ple nadruku- treść zgdnie z załącznikiem nr 6 ( mnchrmatyczne lg POKL) Pakwanie: zbircz w kartn pisany nazwą prduktu i ilścią sztuk; Liczba 120 szt. Zamawiający nie dpuszcza dzielenia zamówienia na części. Termin wyknania i dstarczenia - 14 dni d pdpisania umwy. Wszelkie nadruki muszą dpwiadać Wytycznym Dtyczącym Oznaczania Prjektów w Ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki. Dkument znajduje się na strnie internetwej: Wizualizacja każdeg z prduktów musi zstać zatwierdzna przez Zamawiająceg. IV. Warunki udziału w pstępwaniu O udzielenie zamówienia mgą ubiegać się Wyknawcy, którzy spełniają pniższe warunki: 1. Akceptują treść zapytania bez zastrzeżeń złżenie ferty jest uważane za akceptację treści zapytania. 2. Psiadają niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnują ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia. V. Opis spsbu przygtwania ferty 1. Wyknawca mże złżyć tylk jedną fertę 2. Ofertę należy sprządzić wg frmularza fertweg stanwiąceg Załącznik nr 1 d Zapytania Ofertweg 3. Oferta mże zstać złżna w frmie elektrnicznej (zeskanwane, pdpisane dkumenty) na adres lub ryginały należy dstarczyć d Działu Prgramów Eurpejskich PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie, pkój nr 04. Termin składania fert mija: r. gdz Treść ferty musi dpwiadać treści Zapytania Ofertweg i zstać przygtwana w języku plskim. 5. Zaferwana cena pwinna uwzględniać wyknanie wszystkich prac i czynnści świadcznych przez kres i na warunkach kreślnych w fercie. Cena nie pdlega zmianm przez cały kres trwania umwy. 6. Oferta raz wszelkie załączniki pwinny być pdpisane przez sbę/sby upważnine d reprezentwania Wyknawcy, zgdnie z frmą reprezentacji kreślną w rejestrze sądwym lub innym dkumencie, właściwym dla danej frmy rganizacyjnej Wyknawcy alb przez sbę umcwaną przez sbę uprawniną, przy czym pełnmcnictw musi być załączne d ferty. 7. Wszystkie miejsca, w których Wyknawca naniósł zmiany, winny być parafwane przez sbę/sby pdpisujące fertę. Pprawki pwinny być dknane w spsób czytelny raz patrzne datą ich dknania. 8. Wyknawca pnsi wszelkie kszty związane z przygtwaniem i złżeniem ferty niezależnie d wyników pstępwania

3 VI. Miejsce raz termin dstarczania fert 1. Oferta mże zstać złżna w frmie elektrnicznej (zeskanwane, pdpisane dkumenty) na adres lub dstarczenie d Działu Prgramów Eurpejskich PUM, ul. Rybacka 1 w Szczecinie Termin składania fert mija: r. gdz W tku badania i ceny fert Zamawiający mże zażądać d Wyknawców wyjaśnień dtyczących treści złżnych fert. VII. Kntakt z Zamawiającym 1. Osbą wyznaczną d kntaktów z wyknawcami jest Pani Urszula Chamratwicz tel Wszelkie wniski, zawiadmienia raz infrmacje Zamawiający i wyknawcy przekazują drgą pisemną, i elektrniczną. W przypadku przekazywania świadczeń, wnisków, zawiadmień raz infrmacji drgą elektrniczną, każda ze strn na żądanie drugiej niezwłcznie ptwierdza fakt ich trzymania. VIII. Ocena fert 1. Ocenie zstaną pdane jedynie ferty spełniające wszystkie wymgi frmalne. Zamawiający dkna ceny i prównania fert raz wybru ferty najkrzystniejszej na pdstawie następujących kryteriów: - 100% 2. Ocena dknana zstanie w parciu następujące wzry: Liczba punktów za Kryterium cena" = 100 Oferta z najniższą zaferwaną ceną trzyma 100 pkt. Pzstałe ferty trzymają punkty zgdnie z wyliczeniem wg. wzru: 100 x (najniższa zaprpnwana cena spśród złżnych fert/cena badanej ferty) 3. Zamawiający dkna wybru ferty najkrzystniejszej spśród fert niepdlegających drzuceniu. Za najkrzystniejszą zstanie uznana ferta z najwyższą ceną. 4. W przypadku nie wybrania Wyknawcy (np. brak fert, drzucenie fert) Zamawiający dpuszcza mżliwść pnwneg rzpczęcia prcedury zapytania fertweg. IX. Ogłszenie wyników pstępwania Infrmacje wynikach pstępwania zstaną przesłane każdemu z ferentów na wskazany przez ferenta w fercie adres mailwy. O fakcie wybru ferty raz terminie zawarcia umwy Zamawiający pwiadmi wybraneg w drdze pstępwania Wyknawcę w. X. Przesłanki drzucenia ferty Zamawiający drzuci fertę, jeżeli: XI. Unieważnienie pstępwania Zamawiający unieważni pstępwanie, gdy: cena najkrzystniejszej ferty przewyższy kwtę, którą Zamawiający mże przeznaczyć na sfinanswanie zamówienia.

4 Załącznik nr 1 d Zapytania fertweg FORMULARZ OFERTY Ja/My niżej pdpisany/i Działając w imieniu i na rzecz Nazwa Oferenta: Adres Oferenta (wraz z kdem): tel.: fax.: www: REGON: NIP: Osba d kntaktu: W nawiązaniu d Zapytania Ofertweg z dnia rku na dstawę materiałów prmcyjnreklamwych w ramach prjektu pn. Pstaw na jakść realizacja Strategii Rzwju Uniwersytetu Pmrskieg w Szczecinie, realizwaneg na pdstawie umwy dfinanswanie nr UDA-POKL /08-00, w ramach Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki, Prirytet: 4 Szklnictw wyższe i nauka, Działanie: 4.1 Wzmcnienie i rzwój ptencjału dydaktyczneg uczelni raz zwiększenie liczby abslwentów kierunków kluczwym znaczeniu dla gspdarki partej na wiedzy, Pddziałanie: Wzmcnienie ptencjału dydaktyczneg uczelni I. Zbwiązuję/emy się d realizacji zamówienia zgdnie z Zapytaniem Ofertwym za cenę uwzględniającą wszelkie kszty związane z realizacją zamówienia: Nett..zł (słwnie zł) Brutt zł (słwnie.zł) Stawka pdatku VAT ( %), w tym: 1. Długpis COSMO Nett..zł (słwnie zł) Brutt zł (słwnie.zł) Stawka pdatku VAT ( %), 2. Teczka na materiały szkleniwe Nett..zł (słwnie zł) Brutt zł (słwnie.zł) Stawka pdatku VAT ( %), 3. Pendrive 8GB Nett..zł (słwnie zł) Brutt zł (słwnie.zł) Stawka pdatku VAT ( %),

5 II. Oświadczam/y, że zapznałem/ zapznaliśmy się z warunkami zawartymi w Zapytaniu Ofertwym i uznaję/emy się za związanych kreślnymi w nim pstanwieniami i zasadami pstępwania. Akceptuję/emy Zapytanie Ofertwe wraz z ewentualnymi zmianami dknanymi w wyniku dpwiedzi na zapytania raz zmianami lub uzupełnieniami dknanymi przez Zamawiająceg przed upływem terminu składania fert. III. W przypadku udzielenia mi/nam zamówienia zbwiązuję/emy się d zawarcia pisemnej umwy w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiająceg, IV. Oświadczenie wymagane dkumentacją Zasady finanswania Prgramu Operacyjneg Kapitał Ludzki: Oświadczam, że pmiędzy składającym fertę a Beneficjantem umwy dfinanswanie nr UDA- POKL /08-00 nie występują pniższe pwiązania: i; pkrewieństwa lub pwinwactwa w linii bcznej d drugieg stpnia lub w stsunku przyspsbienia, pieki lub kurateli.., dn Pieczęć firmwa i pdpis/pdpisy sób upważninych

6 Załącznik nr 2 d Zapytania fertweg OŚWIADCZENIE O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU Ja/ My niżej pdpisany/i działając w imieniu i na rzecz: ( nazwa Wyknawcy) świadczam/y że: 1) psiadam/y uprawnienia d wyknywania zamówienia 2) psiadam/y niezbędną wiedzę i dświadczenie raz dyspnuję/emy ptencjałem technicznym i sbami zdlnymi d wyknania zamówienia.dnia... (pdpis i pieczęć Wyknawcy)

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przygotowanie i produkcja kampanii reklamowej oraz zakup mediów na potrzeby jej emisji. ZAPYTANIE OFERTOWE Plska Knfederacja Pracdawców Prywatnych Lewiatan, w ramach prjektu Pprawa wizerunku przedsiębirców, współfinanswaneg ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA DOSTAWĘ PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Prjekt: Rzwój elektrnicznych usług publicznych w Miejskim Zesple Opieki Zdrwtnej w Lędzinach pprzez wdrżenie kmpleksweg rzwiązania infrmatyczneg. Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską z Eurpejskieg

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zastosowanie: Program do przekształcania zeskanowane dokumentów i plików PDF na postać edytowalną. ZAPYTANIE OFERTOWE dtyczące zakupu prgramwania w ramach prjektu Prfesjnalny urząd kmpetentny urzędnik współfinanswaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg, POKL 5.2.1 Wspólny Słwnik Zamówień (CPV):

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ifj.edu.pl Kraków: Dstawa fantmów d cdziennej kntrli jakści urządzeń d pzycjnwania pacjenta, znak

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź

Zamawiający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania MPO Łódź Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. ul. Tokarzewskiego 2 91-842 Łódź Zamawiający: Miejskie Przedsiębirstw Oczyszczania MPO Łódź Spółka z graniczną dpwiedzialnścią ul. Tkarzewskieg 2 91-842 Łódź Specyfikacja Isttnych Warunków Zamówienia ZP/58/2013 Uzupełniający zakup i wdrżenia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bgk.com.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bgk.cm.pl Warszawa: Rzbudwa psiadanej przez Bank platfrmy VIP pprzez dstawę i wdrżenie systemu infrmatyczneg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868.

I. 1) NAZWA I ADRES: 26 Wojskowy Oddział Gospodarczy - JW 4809, ul. Juzistek 2, 05-131 Zegrze, woj. mazowieckie, tel. 22 6883888, faks 22 6883868. Zegrze: Świadczenie usług rezerwacji i sprzedaży biletów ltniczych na trasach zagranicznych dla Jednstek Wjskwych administrwanych przez JW 4809 w Zegrzu Numer głszenia: 75038-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Przeprwadzenie Audytu Bezpieczeństwa Infrmatyczneg raz pracwanie i dstawę

Bardziej szczegółowo

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń do projekcji cyfrowej w sali widowiskowo- kinowej Lidzbarskiego Domu Kultury OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ldk.lidzbarkwarminski.pl Lidzbark Warmiński: Zakup urządzeń d prjekcji cyfrwej w sali widwiskw- kinwej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr pstępwania 65/BAF-VI/PN/11 Tryb pstępwania : Przetarg niegraniczny Przedmit: Zakup urządzeń sieciwych Zamawiający : Ministerstw Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5,

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Podstaw Informatyki Polskiej Akademii Nauk, ul. Jana Kazimierza 5, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www2.ipipan.waw.pl/index.php/pl/glszenia-tp/zam-publ Warszawa: Usługi htelwe, gastrnmiczne, wynajem sal

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Olsztyn: Budwa strny internetwej dla jednstek rganizacyjnych Uniwersytetu Warmińsk - Mazurskieg w Olsztynie w ramach prjektu Innwacje w akwakulturze ryb ze szczegółwym uwzględnieniem rzrdu ryb realizwaneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Rybnik: Leasing sprzętu serwerweg wraz z sprzętem i prgramwaniem Numer głszenia: 314130-2011; data zamieszczenia: 30.09.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamowienia/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.uwm.edu.pl/zamwienia/ Olsztyn: Sprzedaż wraz z dstawą laptpów na ptrzeby realizacji zadania naukw-techniczneg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wynajem d 6 samchdów słuŝbwych wraz z kierwcą na ptrzeby

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

BIZNES PLAN. dla Wnioskodawców ubiegających się o dofinansowanie projektu w ramach. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka PO_IG/8.2/13/02 BIZNES PLAN dla Wniskdawców ubiegających się dfinanswanie prjektu w ramach Prgramu Operacyjneg Innwacyjna Gspdarka Prirytet 8: Spłeczeństw infrmacyjne zwiększanie innwacyjnści gspdarki

Bardziej szczegółowo

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin].

3. Wszystkie zamówienia przyjmowane poprzez Kiosk są realizowane na podstawie niniejszego regulaminu [dalej: Regulamin]. Regulamin LITERIA.pl Kisk internetwy, działający pd adresem www.literia.pl [dalej: Kisk], należy d Ringier Axel Springer Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, ul. Dmaniewska 52, kd pcztwy 02-672, wpisaną

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Szczecin, dn. 27.06.2013 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) TOP-PROJEKT

Bardziej szczegółowo

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej

Przebudowa drogi powiatowej Falęcice Nowe Miasto w m. Falęcice polegająca na ułożeniu ciągu pieszego z kostki brukowej Pwiatwy Zarząd Dróg Publicznych w Białbrzegach 26-800 Białbrzegi, ul. Kścielna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialbrzegi.pl e-mail : pzdpbialbrzegi@pst.pl Nr ZP/7/PZDP/13 Ogłasza

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia: 80428-2011; data zamieszczenia: 15.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Szczecin: Przeprwadzenie szkleń i egzaminów IPMA na pzimie C i D dla beneficjentów statecznych prjektu Prfesjnalny Zachdnipmrski Manager - szklenia IPMA, realizwaneg przez Szczecińską Fundację Edukacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Wyknanie, hsting, bsługa techniczna i redakcyjna strny internetwej

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.35wog.mil.pl/przetargi-rok/2015 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.35wg.mil.pl/przetargi-rk/2015 Kraków: Usługa szycia i dstarczenia umundurwania wyjściweg na miarę

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgora.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: http://www.rckik.zgra.pl/ Zielna Góra: DOSTAWA URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ORAZ OPROGRAMOWANIA Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015

Regulamin konkursu Złote Spinacze 2015 Regulamin knkursu Złte Spinacze 2015 1 Nazwa knkursu Organizatr knkursu psługuje się nazwą Złte Spinacze. 2 Organizatr knkursu Organizatrem knkursu jest Związek Firm Public Relatins z siedzibą w Plsce,

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../di/2011/2610

Umowa nr../di/2011/2610 Umwa nr../di/2011/2610 zawarta w Warszawie w dniu... 2011 rku pmiędzy: Agencją Restrukturyzacji i Mdernizacji Rlnictwa z siedzibą w Warszawie i adresem: al. Jana Pawła II nr 70, 00-175 Warszawa, REGON

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.nowy-sacz. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.nwy-sacz.pl Nwy Sącz: ZP.272.2.2014 Zamówienie na dstawę licencji niegranicznych czasw

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych

ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykowanego dla drukarni wielkoformatowych ZAPYTANIE OFERTOWE zakup systemu dedykwaneg dla drukarni wielkfrmatwych Gliwice, dnia 15.11.2013 r. Zwracam się z prśbą przedstawienie ferty dstawę raz wdrżenie infrmatyczneg systemu wspmagająceg zarządzanie

Bardziej szczegółowo