Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik 15 Stawki jednostkowe obowiązujące w konkursie na projekty mobilności ponadnarodowej ukierunkowane"

Transkrypt

1 Załącznik 15 Stawki jednstkwe bwiązujące w knkursie na prjekty mbilnści pnadnardwej ukierunkwane na aktywizację zawdwą sób młdych zagrżnych wykluczeniem spłecznym w ramach Prgramu IdA Stawki jednstkwe mają zastswanie d rzliczania ksztów związanych z realizacją trzecieg etapu realizacji prjektu Pbyt uczestników za granicą. Stawki zdefiniwane dla pszczególnych ksztów wskazane w niniejszym dkumencie pierają się na dświadczeniach z wdrażania Prgramu IdA 1 przez Niemcy w kresie , rekmendacjach zawartych w Manual f Guidance 2, a także na pdstawie kwt wykrzystywanych w ramach prgramu Lenard da Vinci raz Prgramie ERASMUS+ na lata Stawki jednstkwe mają zastswanie wyłącznie d następujących kategrii ksztów: 1) kszty związane z pbytem uczestników za granicą, 2) kszty związane z pbytem mentra z Plski za granicą, 3) kszty wsparcia ze strny partnera pnadnardweg. 1) Stawka za pbyt uczestników za granicą a) Zestawienie stawek jednstkwych bwiązujących w pszczególnych krajach: Kraj Standardwe stawki jednstkwe dziennie dla 1 uczestnika, wyrażne w PLN Stawki jednstkwe dla 1 uczestnika znacznym stpniu niepełnsprawnści, wyrażne w PLN (stawka standardwa zwiększna 50%, tj. 150% stawki standardwej) Austria 172,02 258,03 Belgia 161,50 242,25 Bułgaria 134,85 202,27 Chrwacja 143,20 214,80 Cypr 147,50 221,25 Czechy 137,84 206,76 Dania 222,62 333,93 Estnia 128,38 192,57 1 Prgram Integratin durch Austausch, dstępny: https://www.tln-mbility.eu/en/hme/esf-mbility- Prgrammes/IdA%20Integratin%20thrugh%20Exchange/inhalt.html 2 Jest t jeden z elementów knkursu skrdynwaneg na pzimie eurpejskim i pwstał w ramach współpracy państw człnkwskich/reginów, będących człnkami Transnatinal Learning Netwrk Mbility. Dstępny na strnie

2 Finlandia 188,44 282,66 Francja 190,85 286,28 Grecja 150,73 226,10 Hiszpania 165,02 247,53 Hlandia 177,92 266,87 Irlandia 197,03 295,55 Litwa 121,95 182,93 Luxemburg 161,50 242,25 Łtwa 123,84 185,76 Malta 146,44 219,65 Niemcy 161,50 242,25 Prtugalia 148,32 222,48 Rumunia 135,67 203,50 Słwacja 142,38 213,57 Słwenia 140,25 210,38 Szwecja 185,45 278,17 Węgry 123,02 184,53 Wielka Brytania 225,04 337,55 Włchy 181,68 272,52 b) Pbyt uczestników za granicą trwa d 60 d 180 dni. Pwyższe stawki jednstkwe bejmują jeden dzień pbytu jedneg uczestnika za granicą w celu realizacji prgramu mbilnści pnadnardwej (minimalne wymagania w zakresie pbytu uczestników za granicą pisane są w regulaminie knkursu część II, pkt 5) c) W ramach stawki jednstkwej pkrywane są następujące kszty: - wyżywienie: c najmniej trzy pełnwartściwe psiłki dziennie; - zakwaterwanie zgdnie z pniższymi wymgami: w biekcie z pełnym zapleczem sanitarnym, dstęp d własneg lub współdzielneg pmieszczenia np. łazienka, pkój dzienny/świetlica, kuchnia/aneks kuchenny (wypsażny: kuchenka elektryczna lub gazwa, ldówka, przybry kuchenne, sztućce, stół i krzesła), w pkjach z dstępem d światła dzienneg,

3 c najmniej pdstawwe wypsażenie pki: łóżk, szafa, stół/biurk i umywalka, w przypadku uczestników niepełnsprawnych biekt bez barier architektnicznych, dstswany d bwiązujących standardów, umiejscwine w dległści umżliwiającej dtarcie d miejsca dbywania stażu/praktyk piesz lub śrdkiem kmunikacji miejskiej w czasie nie dłuższym niż 1 gdzina w jedną strnę (według rzkładu jazdy). - transprt lkalny za granicą: przede wszystkim wynikający z kniecznści przemieszczania się pmiędzy miejscem zakwaterwania a miejscem/ami realizacji prgramu mbilnści pnadnardwej; - ubezpieczenie: d dpwiedzialnści cywilnej i d następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pbytu za granicą; - ewentualnie ddatkwe kszty związane z realizacją prgramu mbilnści raz IPD uczestnika (np. udział w wydarzeniach, udział w prjektach na rzecz spłecznści lkalnej, ddatkwe wyjazdy, bilety wstępu itp.). d) W umwie zawieranej pmiędzy uczestnikiem a prjektdawcą bwiązkw wskazana jest wyskść stawki przypadającej na jeden dzień pbytu jedneg uczestnika w danym kraju. Ddatkw, w umwie bwiązkw wskazany jest spsób wydatkwania danej kwty, tzn. jakie kszty z wymieninych w pkt c) pkrywa w imieniu uczestnika prjektdawca (zapewniając i płacając np. zakwaterwanie lub wyżywienie), a jakie śrdki uczestnik trzymuje i na c pwinien je przeznaczyć. e) Kszty pdróży uczestników za granicę i z pwrtem nie są wliczne w pwyższe stawki. Kszty te będą rzliczane na pdstawie ksztów rzeczywiście pniesinych. Zalecana jest pdróż publicznymi/zbirwymi śrdkami transprtu raz zakup biletów pdróży z mżliwścią zwrtu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu pdróży lub nazwiska sby pdróżującej) na wypadek nieczekiwanych sytuacji. f) Dkumenty, jakie prjektdawca zbwiązany jest przedstawić w celu ptwierdzenia pniesienia wydatków z zastswaniem ww. stawki t c najmniej: - umwy zawarte pmiędzy uczestnikami a prjektdawcą, - listy becnści pdpisywane cdziennie przez uczestników w miejscu stażu i ptwierdzne pdpisem pracdawcy, - umwa współpracy pnadnardwej pmiędzy partnerami. g) Kwta wydatków kwalifikwalnych rzliczanych w parciu stawki jednstkwe, jest ustalana na pdstawie przemnżenia ustalnej stawki jednstkwej przez liczbę aktywnści faktycznie zrealizwanych w trakcie pbytu za granicą spełniających warunki kreślne w regulaminie knkursu. W sytuacji zakńczenia mbilnści wcześniej niż pierwtnie zakładan IOK każdrazw analizuje taki przypadek i mże uznać za kwalifikwalne pniesine wydatki jedynie wtedy, gdy mbilnść zstała zakńczna z przyczyn lswych lub niezależnych d prjektdawcy, a nie z winy prjektdawcy i/lub partnera pnadnardweg (np. przez jeg rażące zaniedbania lub niewywiązywanie się z bwiązków względem uczestnika). h) W dniesieniu d uczestników znacznym stpniu niepełnsprawnści mżliwe jest zwiększenie stawek jednstkwych 50% i zastswanie kwt wskazanych w klumnie 3 w pwyższej tabeli.

4 i) Rekmenduje się aby we wnisku dfinanswanie w budżecie prjektu infrmacje dt. ksztów rzliczanych na pdstawie stawek jednstkwych prezentwane były w następującym frmacie: Nazwa stawki: stawka-uczestnik- nazwa kraju (jak nazwa kraju należy wskazać kraj przyjmujący, w którym dany uczestnik realizuje staż w prgramie mbilnści pnadnardwej) Wyskść stawki: = X*Y*Z, gdzie: X wyskść stawki jednstkwej przypadającej na jedneg uczestnika na dzień Y liczba dni, które uczestnik spędzi za granicą, w kraju przyjmującym Z liczba uczestników 2) Stawka za pbyt mentra za granicą a) Pniższe stawki dtyczą pbytu za granicą mentra grupy uczestników składającej się d 8 d 12 sób. W zależnści d ptrzeb uczestników raz ustaleń z partnerem pnadnardwym, mentr twarzyszy uczestnikm w czasie ich pbytu za granicą przez cały czas lub tylk przez część ich pbytu za granicą. Pnadt, mentr z Plski zbwiązany jest d spędzenia z uczestnikami c najmniej dwóch pierwszych tygdni ich pbytu za granicą. b) Zestawienie stawek jednstkwych bwiązujących w pszczególnych krajach: Kraj Standardwe stawki jednstkwe dziennie dla 1 mentra, wyrażne w PLN (w przypadku grupy 8-12 uczestników) 5 % stawki w PLN (na każdeg uczestnika, które należy djąć d stawki standardwej w przypadku grupy liczącej mniej niż 8 sób) Austria 236,87 11,84 Belgia 221,80 11,09 Bułgaria 189,50 9,48 Chrwacja 192,74 9,64 Cypr 202,44 10,12 Czechy 189,50 9,48 Dania 306,34 15,32 Estnia 176,57 8,83 Finlandia 258,93 12,95

5 Francja 262,17 13,11 Grecja 207,27 10,36 Hiszpania 226,63 11,33 Hlandia 244,40 12,22 Irlandia 271,34 13,57 Litwa 167,44 8,37 Luxemburg 221,80 11,09 Łtwa 170,67 8,53 Malta 200,80 10,04 Niemcy 221,80 11,09 Prtugalia 204,03 10,20 Rumunia 191,10 9,55 Słwacja 195,44 9,77 Słwenia 192,74 9,64 Szwecja 255,17 12,76 Węgry 169,03 8,45 Wielka Brytania 309,57 15,48 Włchy 249,80 12,49 c) Pwyższe stawki jednstkwe bejmują jeden dzień pbytu mentra za granicą w celu wyknywania zadań wynikających z prjektu (pisanych w regulaminie w części II, pkt 5). W ramach stawki jednstkwej pkrywane są następujące kszty: - wyżywienie: c najmniej trzy pełnwartściwe psiłki dziennie; - zakwaterwanie zgdnie z pniższymi wymgami: w biekcie z pełnym zapleczem sanitarnym, dstęp d własneg lub współdzielneg pmieszczenia np. łazienka, pkój dzienny/świetlica, kuchnia/aneks kuchenny (wypsażny: kuchenka elektryczna lub gazwa, ldówka, przybry kuchenne, sztućce, stół i krzesła), w pkjach z dstępem d światła dzienneg, c najmniej pdstawwe wypsażenie pki łóżk, szafa, biurk/stół i umywalka, w przypadku uczestników niepełnsprawnych biekt bez barier architektnicznych, dstswany d bwiązujących standardów,

6 umiejscwine w dległści umżliwiającej dtarcie d miejsca dbywania praktyk piesz lub śrdkiem kmunikacji miejskiej w czasie nie dłuższym niż 1 gdzina w jedną strnę (według rzkładu jazdy). - transprt lkalny za granicą: przede wszystkim wynikający z kniecznści przemieszczania się pmiędzy miejscem zakwaterwania a miejscem/ami pbytu i realizacji prgramu mbilnści pnadnardwej przez uczestników; - ubezpieczenie: d dpwiedzialnści cywilnej i d następstw nieszczęśliwych wypadków na czas pbytu za granicą; - ewentualnie ddatkwe kszty związane z realizacją prgramu mbilnści raz IPD uczestników (np. udział w wydarzeniach, ddatkwe wyjazdy, bilety wstępu itp.). d) Kszty pdróży mentra za granicę i z pwrtem nie są wliczne w pwyższe stawki. Kszty te będą rzliczane na pdstawie ksztów rzeczywiście pniesinych. Zalecana jest pdróż publicznymi/zbirwymi śrdkami transprtu raz zakup biletów pdróży z mżliwścią zwrtu lub wymiany (np. w zakresie zmiany terminu pdróży lub nazwiska sby pdróżującej) na wypadek nieczekiwanych sytuacji. e) Dkumenty, jakie prjektdawca zbwiązany jest przedstawić w celu ptwierdzenia pniesienia wydatków z zastswaniem ww. stawek t c najmniej: - umwy zawarte pmiędzy uczestnikami a prjektdawcą, - listy becnści cdziennie pdpisywane przez uczestników w miejscu stażu, - umwa współpracy pnadnardwej pmiędzy partnerami; - raprt zawierający wykaz dni spędznych za granicą w związku z wyknywaniem zadań mentra grupy uczestników raz pis zadań realizwanych przez mentra w tym czasie, pdpisany przez mentra i sbę uprawniną ze strny prjektdawcy. f) Kwta wydatków kwalifikwalnych rzliczanych w parciu stawki jednstkwe, jest ustalana na pdstawie przemnżenia ustalnej stawki jednstkwej przez liczbę aktywnści faktycznie zrealizwanych w trakcie pbytu za granicą spełniających warunki kreślne w regulaminie knkursu. Jeżeli grupa uczestników liczy mniej niż 8 sób, stawka jednstkwa pwinna zstać pmniejszna 5% stawki na każdeg uczestnika. W pwyższej tabeli w klumnie 3 wskazan wartść 5% stawki dla każdeg z państw, którą należy djąć d dpwiedniej stawki w klumnie 2 w przypadku grupy uczestników mniejszej niż 8 sób. 3 g) Rekmenduje się aby we wnisku dfinanswanie w budżecie prjektu infrmacje dt. ksztów rzliczanych na pdstawie stawek jednstkwych prezentwane były w następującym frmacie: Nazwa stawki: stawka-mentr- nazwa kraju (jak nazwa kraju należy wskazać kraj, w którym przebywają uczestnicy realizujący mbilnść raz mentr w związku z realizacją zadań pieki nad uczestnikami) Wyskść stawki: = X*Y*Z, gdzie: X wyskść stawki jednstkwej przypadającej na jedneg mentra na dzień 3 Przykład: w przypadku mentra wyjeżdżająceg d Francji na łącznie 60 dni w celu pieki nad 6-sbwą grupą uczestników: (265,99 2*13,30,) * 60 = ,40 PLN

7 Y liczba dni, które mentr spędził za granicą, w kraju przyjmującym uczestników Z liczba mentrów 3) Stawka za wsparcie ze strny partnera pnadnardweg a) Zestawienie stawek jednstkwych bwiązujących w pszczególnych krajach: Grupa państw Stawka dzienna w PLN (w przypadku grupy 8-12 uczestników) 5% stawki w PLN (na każdeg uczestnika, które należy djąć d stawki standardwej w przypadku grupy liczącej mniej niż 8 sób) Grupa 1: Dania, Irlandia, Luxemburg, Hlandia, Austria, Szwecja Grupa 2: Belgia, Francja, Włchy, Finlandia, Wielka Brytania, Niemcy Grupa 3: Czechy, Grecja, Hiszpania, Cypr, Malta, Prtugalia, Słwenia Grupa 4: Bułgaria, Estnia, Chrwacja, Łtwa, Litwa, Węgry, Rumunia, Słwacja 986,61 49,33 876,07 43,80 560,85 28,04 302,94 15,15 b) Stawki jednstkwe w zakresie wsparcia ze strny partnera pnadnardweg bejmują kmplekswy kszt zapewnienia persnelu wspierająceg prawidłwą realizację prjektu za granicą (minimalne wymagania dt. bwiązków partnera pnadnardweg finanswanych w ramach stawki pisane są w części II, pkt 5 regulaminu). c) Każdej grupie uczestników przypisana jest przynajmniej jedna sba zapewniająca piekę ze strny partnera pnadnardweg. Jeżeli grupa uczestników liczy mniej niż 8 sób, wyskść stawki pwinna zstać pmniejszna 5% stawki na każdeg uczestnika 4. W klumnie 3 pwyższej 4 Przykład: w przypadku grupy 6-sbwej wyjeżdżającej na 2 miesiące (60 dni) d Francji: (888,85 2*44,44)*60 = PLN

8 tabeli wskazan także wartść 5% stawki dla każdeg z państw, którą należy djąć d dpwiedniej stawki z klumny 2 w przypadku grupy uczestników mniejszej niż 8 sób. d) Wydatki wynikające z realizacji stażu u pracdawcy lub przygtwania d nieg (np. zakup unifrmu służbweg) pkrywane są w ramach stawki jednstkwej na kszty wsparcia ze strny partnera pnadnardweg. Wydatki związane z wynagradzaniem pracdawcy za przyjęcie uczestnika na staż są niekwalifikwalne. e) Dkumenty, jakie prjektdawca zbwiązany jest przedstawić w celu ptwierdzenia pniesienia wydatków z zastswaniem ww. stawek t c najmniej: - listy becnści pdpisywane cdziennie przez uczestników w miejscu stażu i ptwierdzne pdpisem pracdawcy, - kreswe raprty partnera na temat działań pdjętych w celu realizacji wymagań kreślnych w regulaminie knkursu, - umwa współpracy pnadnardwej pmiędzy partnerami; f) Kwta wydatków kwalifikwalnych rzliczanych w parciu stawki jednstkwe, jest ustalana na pdstawie przemnżenia ustalnej stawki jednstkwej przez liczbę aktywnści faktycznie zrealizwanych w trakcie pbytu za granicą. W sytuacji zakńczenia mbilnści wcześniej niż pierwtnie zakładan IOK każdrazw analizuje taki przypadek i mże uznać za kwalifikwalne pniesine wydatki jedynie wtedy, gdy mbilnść zstała zakńczna z przyczyn lswych lub niezależnych d prjektdawcy, a nie z winy prjektdawcy i/lub partnera pnadnardweg (np. przez jeg rażące zaniedbania lub niewywiązywanie się z bwiązków względem uczestników). g) Rekmenduje się aby we wnisku dfinanswanie w budżecie prjektu infrmacje dt. ksztów rzliczanych na pdstawie stawek jednstkwych prezentwane były w następującym frmacie: Nazwa stawki: stawka-partner- nazwa kraju (jak nazwa kraju należy wskazać kraj partnera pnadnardweg, w którym przebywają uczestnicy realizujący mbilnść) Wyskść stawki: = X*Y, gdzie: X wyskść stawki jednstkwej przypadającej na jedneg partnera pnadnardweg przyjmująceg grupę uczestników 5 Y liczba dni, które uczestnicy spędzili w kraju przyjmującym 5 Wyskść uzależnina również d wielkści grupy zgdnie z pkt 3c).

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U

R E G U L A M I N K O N K U R S U G R A N T O W E G O D Z I A Ł A J L O K A L N I E IX W 2 0 1 5 R O K U DARŁOWSKIE CENTRUM WOLONTARIATU WE WSPÓŁPRACY Z AKADEMIĄ ROZWOJU FILANTROPII W POLSCE OGŁASZA LOKALNY KONKURS 1. GRANTOWY W RAMACH PROGRAMU DZIAŁAJ LOKALNIE IX POLSKO-AMERYKAŃSKIEJ FUNDACJI WOLNOŚCI R

Bardziej szczegółowo

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ?

JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Mnika Węcław JESTEŚ OSOBĄ NIEPEŁNOSPRAWNĄ? Chcesz się dwiedzieć, jakie uprawnienia Ci przysługują? Przeczytaj nasz pradnik! 2 Krótka definicja Kim jest sba niepełnsprawna? Osby niepełnsprawne t sby, których

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku

INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI. W ramach programu IAESTE w 2015 roku Stwarzyszenie IAESTE Plska ul. Waryskieg 6/41, 00-631 Warszawa pland@iaeste.rg www.iaeste.pl INFORMACJE DLA STUDENTÓW NOMINOWANYCH NA PRAKTYKI W ramach prgramu IAESTE w 2015 rku Internatinal Assciatin

Bardziej szczegółowo

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Developing Employability via Environmental Action DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Develping Emplyability via Envirnmental Actin DEVEA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Infrmacje gólne prjekcie 1. Prjekt realizwany jest przez Fundację Partnerstw dla Śrdwiska wspólnie z Grundwrk Lndn

Bardziej szczegółowo

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu?

Czy Wielka Brytania otworzyła swój rynek pracy już od pierwszego dnia po rozszerzeniu? Zatrudnienie i Prgram Rejestracji Pracwników (WRS) Czy Wielka Brytania twrzyła swój rynek pracy już d pierwszeg dnia p rzszerzeniu? Tak. Od 1 maja 2004 rku bywatele plscy mają takie same praw d pracy na

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia.

Regulamin działania Zarządu Głównego Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich. Zarząd Główny SBP działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia. Regulamin działania Zarządu Główneg Stwarzyszenia Biblitekarzy Plskich Zarząd Główny SBP działa na pdstawie Statutu Stwarzyszenia. 1 1. Zarząd Główny SBP kieruje działalnścią Stwarzyszenia w kresie między

Bardziej szczegółowo

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem

Nie wystarczy już działać dla obywateli, ale należy znaleźć sposób na działanie razem Nie wystarczy już działać dla bywateli, ale należy znaleźć spsób na działanie razem Jerzy Ksanwski ECRD Biur Dradztwa Gspdarczeg i Rzwju Obszarów Wiejskich w Sandmierzu Knferencja pdsumwująca w ramach

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW

WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW WIELOPOZIOMOWE ZARZĄDZANIE W UNII EUROPEJSKIEJ - ROLA SAMORZĄDÓW Knferencja skierwana d człnków i ich zastępców plskiej delegacji w Kmitecie Reginów WARSZAWA, 27-28 WRZEŚNIA 2012 Zasada pmcniczści jak

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16

Sprawność ogólna młodych piłkarzy nożnych na tle reprezentacji Województwa Mazowieckiego U-16 Artykuł ryginalny Original Paper Zeszyty Naukwe WSKFiT 9:57-62, 2014 www.wskfit.pl/zeszyty-naukwe Sprawnść gólna młdych piłkarzy nżnych na tle reprezentacji Wjewództwa Mazwieckieg U-16 General fitness

Bardziej szczegółowo

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku

Usługi partnera handlowego Skrill formularz wniosku Usługi partnera handlweg Skrill frmularz wnisku Frmularz wnisku dtyczący usług partnera handlweg Skrill ( Wnisek ) musi zstać pdpisany sbiście przez partnera handlweg lub przez sbę upważniną d występwania

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym.

System operacyjny Windows. Skanuj poniższy kod QR, by zobaczyć pomoc do oprogramowania SMART Notebook na smartfonie lub innym urządzeniu mobilnym. SMART Ntebk 11 System peracyjny Windws Pdręcznik użytkwnika Skanuj pniższy kd QR, by zbaczyć pmc d prramwania SMART Ntebk na smartfnie lub innym urządzeniu mbilnym. Niezwykłe stał się prste Infrmacja znakach

Bardziej szczegółowo

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas

ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas ZałącZnik cenowy taryfy fon w Mix na czas UsłUgi krajowe Minuta połączenia do abonentów i użytkowników T-Mobile Polska S.A., Polkomtel Sp. z o.o., PTK Centertel Sp. z o.o., P4 Sp. z o.o., Cyfrowego Polsatu

Bardziej szczegółowo

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się :

GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL. Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : GWARANCJA MOBILNOŚCI OPEL 1. Definicje Przez określenia użyte w warunkach programu Gwarancja Mobilności OPEL rozumie się : Awaria stanowi nagłą i nieprzewidywalną niesprawność Pojazdu objętego ochroną

Bardziej szczegółowo

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd

Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd Dialog społeczny w sektorze władz lokalnych i regionalnych: przegląd przy finansowym wsparciu Komisji Europejskiej Kwiecień 2009r. SPIS TREŚCI 1) Wstęp... 1 2) Definicja dialogu społecznego... 3 3) Dialog

Bardziej szczegółowo

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka

Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik Usług Telekomunikacyjnych w Usłudze tubiedronka Cennik połączeń krajowych: Połączenia krajowe Połączenia do Użytkowników Usługi tubiedronka oraz do Abonentów lub Użytkowników T-Mobile Polska S.A.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 IW_4.31/001/z Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 4.31 Funkcjonowanie lokalnej grupy działania w ramach PROW 2007-2013 A. CZĘŚĆ OGÓLNA 1. Przed wypełnieniem wniosku należy

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa ODPOWIEDZI NA NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA FINANSOWEGO DZIAŁAŃ W RAMACH PROJEKTU ZAGRANICZNA MOBILNOŚĆ SZKOLNEJ KADRY EDUKACYJNEJ W RAMACH PROJEKTÓW INDYWIDUALNYCH (opracowane przez

Bardziej szczegółowo

Równość i brak dyskryminacji

Równość i brak dyskryminacji ISSN 1830-3749 Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Prawa podstawowe i zapobieganie dyskryminacji Zatrudnienie sprawy społeczne Komisja Europejska Równość i brak dyskryminacji Raport roczny Zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16.

Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. Załącznik 4 Warunki przyznania dofinansowania wyjazdów osób niepełnosprawnych. Rok akademicki 2015/16. W roku 2015/2016 zarówno wsparcie indywidualne" jak i dodatkowe środki przyznane w związku z niepełnosprawnością

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r.

REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. REGULAMIN KONKURSU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH W 2015 r. PROJEKT Warszawa, wrzesień 2014 r. SPIS TREŚCI: CZĘŚĆ A ZASADY PRZYZNAWANIA DOTACJI W PRIORYTETACH 2-4, OPRÓCZ KOMPONENTÓW 5 I. CEL I ZAKRES

Bardziej szczegółowo

Informacje ogólne. 2. Definicje

Informacje ogólne. 2. Definicje Załącznik do uchwały Nr.././2014 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia. 2014 r. REGULAMIN WDROŻENIA I REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO pn. Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach

INSTRUKCJA. wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. w ramach INSTRUKCJA wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach REGIONALNEGOPROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO NA LATA 2014-2020 Wersja 1.0

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r.

Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. Uchwała Nr 14/ 14 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 4.03.2014r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 32/ 2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z dnia 24.04.2013r. dot. określenia warunków

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zasady udzielania pomocy publicznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 10 lutego 2011 r. SPIS TREŚCI Słownik terminologiczny...2 1. Wstęp...5 2. Beneficjenci pomocy publicznej..7 3.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 30.10.2009 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 284/43 ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (WE) NR 988/2009 z dnia 16 września 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 883/2004 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego

Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Przewodnik przygotowania i realizacji projektów w ramach Programu INTERREG IV C dla beneficjenta z sektora publicznego Spis treści 1. Analiza instytucjonalna, organizacyjna, prawna, finansowa zdolności

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu

ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście Zielona Góra. 1 Ogólne postanowienia programu Załącznik do zarządzenia nr 2/2014 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zielonej Górze z dnia 07.03.2014 r. ZASADY PRZYZNAWANIA DOFINANSOWAŃ W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD w 2014 r. w Mieście

Bardziej szczegółowo