Magdalena Tędziagolska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Magdalena Tędziagolska"

Transkrypt

1 Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na pytanie postawione w tytule analizy dostarczają dane z ewaluacji zewnętrznej dotyczące: à Charakteru prowadzonych przez szkołę działań informacyjnych i promujących wartość edukacji à Informowaniu o celowości prowadzonych w szkole działań à Wykorzystywaniu informacji o losach absolwentów w procesie edukacyjnym à Wizerunku szkoły w środowisku jako instytucji dbającej o jakość uczenia się W szkołach jest doceniana i promowana aktywność uczniów związana z dobrymi wynikami w nauce natomiast działalność społeczna nie jest powszechnie postrzegana w kategoriach ważnych osiągnięć. To sprawia, że nauczyciele kładą nacisk przede wszystkim na osiąganie przez uczniów wysokich wyników, mniej natomiast skupiają się na rozwijaniu ich zainteresowań, kształceniu postaw obywatelskich. Podstawową formą upowszechniania informacji o działaniach szkoły jest prowadzenie strony internetowej oraz obecność w lokalnych mediach. Szkoły wydają się być stosunkowo mało aktywne w zakresie uczestnictwa w lokalnych imprezach. Szkoły praktycznie nie wykorzystują mediów społecznościowych do promocji i budowania relacji z otoczeniem. Niezależnie od typu szkoły nauczyciele najskuteczniej komunikują cele jakie stawia sobie cała instytucja. Natomiast niespełna połowa rodziców deklaruje, że nauczyciele mówią im o celach (zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych) prowadzonych przez nich lekcji. Chociaż działania edukacyjne skierowane do osób dorosłych są podejmowane przez mniejszą liczbę szkół ponadpodstawowych niż podstawowych, są one zdecydowanie bardziej rozpoznawalne przez rodziców uczniów wyższych etapów kształcenia, co może świadczyć o większej ich skuteczności i adekwatności do potrzeb adresatów. Nauczyciele wykorzystują informacje o losach absolwentów przede wszystkim w charakterze dobrych praktyk, poprzez które promują wartość uczenia się i motywują swoich uczniów do nauki. Zdecydowana większość badanych szkół jest postrzegana w środowisku (przez partnerów, rodziców) jako instytucje otwarte na współpracę i dbające o jakość uczenia się. Jednak jakość uczenia się jest rozumiana przede wszystkim jako osiąganie wysokich wyników, dobre wyposażenie szkoły i organizacja zajęć dodatkowych. Znacznie rzadziej wskazywane były aspekty indywidualnego podejścia do ucznia różnorodność metod nauczania czy dostosowanie programu do potrzeb dzieci. W żadnej z badanych grup nie wskazano takich aspektów jak charakter relacji nauczyciel uczeń, stosowanie ewaluacji czy udzielanie informacji zwrotnej 1

2 Promowanie wartości edukacji to ważne wyzwanie, które stoi przed współczesną szkołą. Rolą szkoły powinno być przekonywanie nie tylko uczniów, ale też rodziców oraz szeroko rozumianego otoczenia zewnętrznego, czy wreszcie samej siebie że najważniejszym celem uczenia się nie jest zdobycie dobrego stopnia, ale że nauka to o wiele więcej klucz do poznania i zrozumienia świata, a zdobywanie wiedzy i umiejętności może być nie tylko ciekawe ale też sprawiać radość. I co nie mniej ważne, że warto uczyć się przez całe życie. Przedstawiona tutaj analiza dwóch wymagań ma na celu uzyskanie odpowiedzi na pytanie czy a jeśli tak, to w jaki sposób w badanych szkołach upowszechniana jest wartość edukacji. Dane zebrane w trakcie badań (ewaluacji zewnętrznych) przeprowadzonych w szkołach dostarczają informacji o rodzajach działań szkoły, ich odbiorze przez środowisko zewnętrzne, a także o tym w jaki sposób szkoła współpracuje z absolwentami. Można na ich podstawie opisać dwa aspekty roli szkoły w zakresie upowszechniania idei uczenia się: jako instytucji zaszczepiającej ideę uczenia się przez całe życie w środowisku lokalnym oraz jako instytucji, która czerpiąc z zasobów zewnętrznych (absolwentów) promuje wartość uczenia się wśród uczniów. W analizie opieram się na rozumieniu pojęcia promowanie wartości edukacji zaprezentowanym przez Joannę Kołodziejczyk i Iwonę Starypan w tekście Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji 1. Promowanie wartości edukacji to propagowanie: à wszechstronnego i dostosowanego do potrzeb, możliwości, cech indywidualnych rozwoju młodego człowieka przez dobór treści i form kształcenia w taki sposób, by stymulować automotywację do uczenia się, à budowy społeczeństwa demokratycznego, obywatelskiego poprzez takie zorganizowanie procesu edukacji, w którym uczniowie doświadczają tego, czym są demokracja, partycypacja, podejmowanie decyzji i odpowiedzialność za siebie i innych, à rozwijania kompetencji, które i w szkole, i po jej ukończeniu umożliwią/ułatwią/ uprzyjemnią życie z samym sobą i w społeczeństwie. Promowanie wartości edukacji to nie promocja oferty szkoły. 2 Analiza obejmuje dane zebrane podczas ewaluacji zewnętrznych przeprowadzonych w szkołach podstawowych (227 szkół), gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych 274 szkoły) w okresie od 1 września 2011 roku do 30 czerwca 2012 dla wymagań Promowana jest wartość edukacji i Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów. Wyniki analizy zostały przedstawione w podziale na wymagania, charakterystyki oraz kryteria ewaluacji. Do celów analizy z powyższych dwóch wymagań wybrałam następujące aspekty: Poziom Charakterystyka Kryterium Ewaluacji 1 Cenniejsza niż złoto. Rzecz o promowaniu wartości edukacji, Kołodziejczyk, J., Starypan, I., w: Jakość edukacji. Różnorodne perspektywy pod red. G. Mazurkiewicza, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków Ibidem, s

3 spełniani a wymagan ia D B Poziom spełniani a wymagan ia D Promowana jest wartość edukacji Szkoła lub placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. Szkoła lub placówka informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nią działań. Szkoła lub placówka promuje w środowisku potrzebę uczenia się. Szkoła lub placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku. Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów. Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się. Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Charakterystyka Kryterium Ewaluacji Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania i w różnych formach współpracuje ze swoimi absolwentami. Szkoła wykorzystuje informacje o losach absolwentów w procesie nauczania i wychowania. Szkoła współpracuje z absolwentami. 3

4 Promowana jest wartość edukacji Szkoła lub placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach Kryterium: Szkoła prowadzi działania informacyjne dotyczące oferty edukacyjnej, działań szkoły i jej osiągnięć Dyrektorzy zapytani o to jakiego rodzaju informacje były ostatnio upowszechnione przez szkołę w lokalnym środowisku wskazywali najczęściej na informacje o sukcesach osiąganych przez uczniów, tj. uzyskanie stypendiów czy wygrane w różnego rodzaju konkursach. Mniej więcej w połowie szkół relacjonowane były szkolne wydarzenia, w co 4 szkole realizacja projektów edukacyjnych (np. Comenius). Szkoły prezentowały również swoją ofertę edukacyjną, w tym przede wszystkim ofertę zajęć pozalekcyjnych. Warto zwrócić uwagę na niski odsetek odpowiedzi wskazujący na informowanie o działalności szkolnych klubów (tj. klub wolontariusza) czy harcerstwa. Wyniki badania mogą świadczyć o tym, że w szkołach jest doceniana i promowana aktywność uczniów zdolnych (sukcesy w konkursach, olimpiadach, stypendia), natomiast działania społeczne (do których dostęp jest bardziej egalitarny) nie są postrzegane w kategoriach sukcesu. Zaledwie kilka procent szkół deklaruje, że upubliczniło koncepcję pracy szkoły. Taki wynik może być konsekwencją treści pytania (pytano o informacje upowszechnione w ostatnim czasie), ale może też oznaczać że szkoły nie przywiązują wagi do komunikowania odbiorcom zewnętrznym, że procesy edukacyjne realizowane są zgodnie z pewną strategią (a być może sama szkoła takiej strategii po prostu nie posiada...). Zweryfikowanie tych hipotez wymagałoby zebrania dodatkowych danych podczas wywiadów z nauczycielami i dyrektorami. Zestawienie informacji dotyczących osiągnięć i działań edukacyjnych szkoły promowanych przez nią w lokalnym środowisku pokazano na poniższym wykresie. 4

5 Jaką informację o ofercie, działaniach lub osiągnięciach uczniów upowszechniła ostatnio szkoła w lokalnym środowisku? Proszę podać przykłady. sukcesy uczniów w konkursach, zdobyciu stypendiów inf i relacje z imprez i wydarzeń szkolnych oferta edukacyjna, w tym zajęcia pozalekcyjne realizacja projektów, programów (np. Comenius, unijnych) kwesge organizacyjne szkoły/bieżące sprawy skzolne wyniki egzaminów, klasyfikacji (efekty pracy) organizacja konkursów i turniejów inf o drzwiach otwartych udział uczniów w iprezach i uroczusościach lokalnych koncepcja pracy szkoły, plan pracy szkoły działalność UKS, ZHP i innych szkolnych klubów itp. współpraca z szkołami z zagranicy/wymiana baza dydaktyczna 34% 21% 27% 24% 23% 26% 12% 10% 19% 14% 7% 18% 9% 18% 13% 7% 13% 2% 7% 3% 9% 2% 4% 6% 5% 7% 3% 6% 4% 1% 1% 5% 0% 51% 56% 42% 49% 53% 65% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% szkoła ponadgimnazjalna, n=100 gimnazjum, n=100 szkoła podstawowa, n=100 Wykres 1 Odpowiedzi na pytanie otwarte Jaką informację o ofercie, działaniach lub osiągnięciach uczniów upowszechniła ostatnio szkoła w lokalnym środowisku? w ankiecie dla dyrektora. Prowadzone w szkołach analizy danych zastanych pozwoliły zidentyfikować różnego rodzaju kanały/metody przekazywania informacji o ich ofercie i osiągnięciach. Znalazły się wśród nich zarówno takie formy komunikacji, których adresatem jest społeczność szkolna, jak i te kierowane do rodziców, społeczności lokalnej czy innych zewnętrznych odbiorców. Wydawanie szkolnej gazetki, prowadzenie szkolnego radia czy gazetka ścienna to źródła informacji o tym co dzieje się w szkole, których odbiorcami są przede wszystkim uczniowie (w przypadku gazetki ściennej w młodszych klasach szkół podstawowych adresatami mogą być też rodzice odbierający swoje dzieci ze szkoły). Działania informacyjne prowadzone są również podczas szkolnych imprez. 5

6 Przyjrzyjmy się temu co robi szkoła, aby upowszechniać informacje o swoich edukacyjnych działaniach poza jej murami szkoły. Podstawową formą jest prowadzenie strony internetowej. Około 2/3 szkół jest obecnych w lokalnych mediach. W połowie badanych szkół podstawowych i gimnazjów oferta szkoły jest przedstawiana na spotkaniach z rodzicami i/lub organem prowadzącym. W szkołach ponadgimnazjalnych odchodzi się od takich spotkań na rzecz dni otwartych szkoły. O materiały promocyjne bardziej dbają szkoły ponadpodstawowe - ponad połowa gimnazjów i zdecydowana większość szkół ponadgimnazjalnych ma przygotowane różnego rodzaju ulotki, broszury czy prezentacje multimedialne dotyczące szkoły (dla porównania ma je 40% badanych szkół podstawowych). Szkoły wydają się być stosunkowo mało aktywne w zakresie uczestnictwa w lokalnych imprezach - średnio co 10 szkoła prezentuje tam swoje działania. Portale społecznościowe jako forma komunikacji z otoczeniem zewnętrznym nie są wykorzystywane przez szkoły - w wylosowanej do analizy próbie pojawiły się w 3 szkołach. W jaki sposób szkoła informuje o swojej ofercie i działaniach? strona internetowa szkoły lokalne media ulotki, broszury, plakaty, prezentacje mulgmedialne bezp. spotkania z rodzicami/organem prowadzącym podczas dnia otwartego szkoły/targów edukacyjnych inne strony internetowe na lokalnych tablicach ogłoszeń podczas wydarzeń i imprez lokalnych ogłoszenia w kościele 29% 13% 26% 25% 18% 21% 11% 15% 5% 7% 10% 8% 7% 5% 3% 68% 66% 69% 40% 56% 48% 50% 58% 80% 80% 92% 95% na portalach społecznościowych 2% 1% dziennik elektroniczny 2% 2% szkoła podstawowa, n=100 gimnazjum, n=100 szkoła ponadgimnazjalna, n=100 Wykres 2 Wyniki analizy dokumentów dla pytania W jaki sposób szkoła informuje o swojej ofercie i działaniach? 6

7 Kryterium: Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska znają osiągnięcia szkoły i jej uczniów Jaka jest skuteczność opisanych powyżej działań szkoły? Rodzice zapytani o to jakie informacje o osiągnięciach uczniów i nauczycieli docierają do nich, spośród zaproponowanych odpowiedzi najczęściej wybierali te dotyczące sukcesów uczniów w konkursach i zawodach. Zdecydowanie rzadziej byli informowani o działaniach i sukcesach nauczycieli tj. przyznane im wyróżnienia, otrzymanie przez szkołę grantu, zrealizowanie projektu edukacyjnego czy udział w ważnych wydarzeniach/uroczystościach. Nie ma znaczących różnic w odpowiedziach rodziców uczniów z różnych etapów edukacyjnych. Czy szkoła informowała rodziców o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym? zrealizowanie przez szkołę projektu lub udział w akcji społecznej przyznanie uczniom szkoły stypendiów naukowych 38% 37% 30% 27% otrzymanie przez szkołę dotacji/grantu 19% 23% nagrody i wyróżnienia przyznawane nauczycielom i innym pracownikom szkoły udział przedstawicieli szkoły w ważnych wydarzeniach i uroczystościach sukcesy uczniów w zawodach/imprezach sportowych 17% 22% 34% 35% 58% 71% sukcesy uczniów w konkursach 64% 78% sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych 52% 55% inne 4% 3% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% 40,0% 50,0% 60,0% 70,0% 80,0% 90,0% gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, n=28376 szkoła podstawowa, n=12176 Wykres 3 Rozkład odpowiedzi w ankiecie dla rodziców na pytanie: Czy szkoła informowała rodziców o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym? Proszę wskazać te, o których Pan(i) słyszał(a). Większość rodziców jest zadowolona z zakresu informacji o osiągnięciach szkoły, które do nich docierają. Najbardziej pozytywnie wypowiadają się rodzice gimnazjalistów. W przypadku szkół podstawowych zdecydowana większość nie ma zastrzeżeń, jednak co 10 rodzic ocenił negatywnie upowszechnianie informacji o działaniach szkoły. Najmniej usatysfakcjonowani zakresem otrzymywanych informacji są rodzice uczniów szkół ponadgimnazjalnych - co 5 rodzic uznał je za niewystarczające. 7

8 Jak ocenia Pan(i) informacje na temat osiągnięć szkoły? szkoła ponadgimnazjalna, n=100 74% 8% 19% gimnazjum, n=100 szkoła podstawowa, n=100 90% 85% 8% 2% 4% 11% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Dobrze/są wystarczające Średnio/przeciętne Źle/ są niewystarczające Wykres 4 Rozkład odpowiedzi na pytanie otwarte: Jak ocenia Pan(i) informacje na temat osiągnięć szkoły? w ankiecie dla rodziców. Natomiast zakres informacji docierającej do partnerów wyraźnie różnicuje typ szkoły. Partnerzy szkół podstawowych czują się lepiej poinformowani o ich działaniach niż podmioty współpracujące ze szkołami ponadpodstawowymi. Szkoły podstawowe skutecznie promują w lokalnym środowisku sukcesy uczniów w zawodach sportowych tak wynika z danych uzyskanych podczas zdecydowanej większości przeprowadzonych tam wywiadów grupowych, partnerzy deklarowali, że dotarły do nich tego typu informacje. W trakcie 2/3 wywiadów wskazano na wyniki olimpiad przedmiotowych, na podobnej liczbie wywiadów na nagrody przyznawane nauczycielom. Warto również zwrócić uwagę, że podczas połowy wywiadów rozmówcy deklarowali, że wiedzą o jeszcze innych działaniach prowadzonych przez szkołę. Niestety nie dysponujemy danymi pozwalającymi stwierdzić o jakiego rodzaju działania chodzi. Informacja o działaniach i sukcesach szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych dociera do partnerów jedynie części szkół. Uczestnicy 37% wywiadów deklarowali, że dowiadują się o sportowych osiągnięciach uczniów; podczas 1/3 wywiadów wskazano również osiągnięcia olimpijczyków. 8

9 Czy szkoła informowała o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym? przyznanie uczniom szkoły stypendiów naukowych nagrody i wyróżnienia przyznawane nauczycielom i innym pracownikom szkoły sukcesy uczniów w zawodach/imprezach sportowych sukcesy uczniów na olimpiadach przedmiotowych 24% 38,9% 30% 37% 32% 63,2% 64,7% 88,4% inne 21% 47,5% 0,0% 20,0% 40,0% 60,0% 80,0% 100,0% gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, n=458 szkoła podstawowa, n=337 Wykres 5 Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy szkoła informowała o osiągnięciach swoich uczniów i nauczycieli odniesionych w tym lub poprzednim roku szkolnym? Proszę wymienić te, o których Państwo słyszeli. W wywiadzie grupowym z partnerami i samorządem. Podczas zdecydowanej większości wywiadów grupowych partnerzy uznali, że uzyskują wystarczające informacje o osiągnięciach szkoły. Warto jednak zauważyć, że w przypadku partnerów szkół ponadpodstawowych pojawiły się również skrajnie negatywne oceny (co 10 wywiad). Czy uzyskują Państwo pełną informację na temat osiągnięć szkoły? N=227 Szkoła ponadgimnazjalna, n=60 Gimnazjum, n=33 Szkoła podstawowa, n=134 90% 91% 99% 10% 9% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdecydowanie wystarczające Raczej niewystarczające Raczej wystarczające Zdecydowanie nie wystarczające Wykres 6 Rozkład odpowiedzi na pytanie w wywiadzie grupowym z partnerami i samorządem: Czy uzyskują Państwo pełną informację na temat osiągnięć szkoły?. Chociaż adresaci informacji o działaniach i osiągnięciach szkoły są w zdecydowanej większości zadowoleni z zakresu i treści przekazywanych im komunikatów, niepokoi wąskie rozumienie pojęcia osiągnięcia. 9

10 Charakterystyka: Szkoła lub placówka informuje środowisko o celowości i skuteczności podejmowanych przez nią działań Kryterium: Szkoła informuje o celowości i skuteczności swoich działań Istotną kwestią w kontekście promowania wartości edukacji jest dostarczanie ludziom informacji o celach podejmowanych działań edukacyjnych. Trudno dostrzec korzyść z tej czy innej aktywności jeśli nie znamy jej celu. Nauczyciele w ankietach deklarują, że informują rodziców o celach działań podejmowanych przez szkołę jak również celach działań realizowanych w trakcie lekcji. Na ile przekazywane przez nich komunikaty trafiają do adresatów można natomiast wnioskować z odpowiedzi rodziców. Niezależnie od typu szkoły nauczyciele najskuteczniej komunikują cele jakie stawia sobie instytucja - większość rodziców odpowiedziała twierdząco na pytanie o to czy taką informację uzyskują. Natomiast niespełna połowa rodziców ma poczucie, że nauczyciele mówią im o celach (zarówno edukacyjnych, jak i wychowawczych) prowadzonych przez nich lekcji. Informacja o celowości działań w szkole - szkoły podstawowe jakie cele chce realizować szkoła 67% 83% jaki jest cel wychowawczy działań, które nauczyciel/pan(i) realizuje jaki jest cel edukacyjny działań, które nauczyciel/pan(i) realizuje 44% 49% 92% 92% rodzice (n=12176) - Czy są Państwo informowani nauczyciele (n=6330)- Czy informują Państwo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres 7 Na wykresie pokazano odpowiedzi twierdzące ("tak") na pytanie skierowane do nauczycieli (ankieta): Czy Pan(i) mówi rodzicom... oraz na pytanie skierowane do rodziców (ankieta): Prosimy o zaznaczenie, czy są Państwo informowani:... 10

11 Informacja o celowości działań w szkole - gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna jakie cele chce realizować szkoła jaki jest cel wychowawczy działań, które nauczyciel/pan(i) realizuje jaki jest cel edukacyjny działań, które nauczyciel/pan(i) realizuje 44% 46% 61% 78% 86% 87% rodzice (n=28376) - Czy są Państwo informowani nauczyciele (n=12931)- Czy informują Państwo 0% 20% 40% 60% 80% 100% Wykres 8 Na wykresie pokazano odpowiedzi twierdzące ("tak") na pytanie skierowane do nauczycieli (ankieta): Czy Pan(i) mówi rodzicom... oraz na pytanie skierowane do rodziców (ankieta): Prosimy o zaznaczenie, czy są Państwo informowani:... Przekaz dotyczący celowości działań prowadzonych przez szkołę wydaje się z kolei skutecznie trafiać do jej partnerów. Podczas większości wywiadów uczestnicy deklarowali otrzymywanie informacji o celach czy sensie wychowawczym i edukacyjnym prowadzonych przez instytucję działań. Czy pracownicy szkoły informują samorząd o tym: jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość wychowawczą jakie działania szkoły sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną jakie cele chce realizować szkoła jaki jest sens wychowawczy działań, które realizują jaki jest sens edukacyjny działań, które realizują 76% 78% 77% 77% 88% 82% 83% 78% 86% 79% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, n=458 szkoła podstawowa, n=337 Wykres 9 Na wykresie pokazano odpowiedzi twierdzące ("tak") na pytania skierowane do partnerów szkoły i samorządu (wywiad grupowy): Czy pracownicy szkoły informują samorząd o tym:. 11

12 Szkoła lub placówka promuje w środowisku potrzebę uczenia się Kryterium: Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się przez całe życie Kluczową kwestią w wymaganiu "Promowana jest wartość edukacji" jest prowadzenie przez szkoły działań mających na celu popularyzację w środowisku uczenia się przez całe życie. Informacji na ten temat dostarcza analiza odpowiedzi dyrektorów na pytanie o działania edukacyjne dla dorosłych prowadzone przez szkołę. Na wstępie warto zauważyć, że zdecydowanie bardziej aktywne na tym polu przynajmniej w deklaracjach dyrektorów - są szkoły podstawowe: nie tylko więcej podejmuje tutaj konkretne aktywności, ale również większy odsetek szkół (niż w przypadku pozostałych etapów edukacyjnych) podejmuje więcej niż jeden rodzaj działania. Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? działania informacyjne akcje społeczne konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności spotkania z ciekawymi ludźmi konkursy projekty edukacyjne szkolenia, kursy, warsztaty inne 30% 27% 17% 34% 19% 42% 8% 18% 14% 24% 27% 16% 41% 64% 62% 73% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% gimnazjum i szkoła ponadgimnazjalna, n=457 szkoła podstawowa, n=317 Wykres 10 Rozkład odpowiedzi na pytanie Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? w wywiadzie z dyrektorem. Odpowiedzi partnerów szkoły udzielane w trakcie wywiadów grupowych potwierdzają powyższe wyniki. Natomiast odpowiedzi rodziców (uczniów z każdego etapu kształcenia) 12

13 wydają się wskazywać na zbyt małą promocję większości działań kierowanych do osób dorosłych przez szkoły podstawowe. Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? działania informacyjne 27% 73% akcje społeczne 28% 64% konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności 11% 34% spotkania z ciekawymi ludźmi konkursy 18% 18% 23% 42% dyrektor rodzice projekty edukacyjne 13% 24% szkolenia, kursy, warsztaty 17% 62% inne 7% 41% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% Wykres 11 Odpowiedź na pytanie Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? porównanie odpowiedzi dyrektorów (n=317) i rodziców (n=12176) w szkołach podstawowych. Chociaż działania skierowane do osób dorosłych są podejmowane przez mniejszą liczbę szkół ponadpodstawowych niż podstawowych, są one zdecydowanie bardziej rozpoznawalne przez rodziców uczniów wyższych etapów kształcenia. 13

14 Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? działania informacyjne 30% 31% akcje społeczne konsultacje, debaty angażujące członków lokalnej społeczności spotkania z ciekawymi ludźmi konkursy 8% 12% 27% 23% 17% 19% 18% 18% dyrektor rodzice projekty edukacyjne 14% 18% szkolenia, kursy, warsztaty 20% 27% inne - jakie? 7% 16% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% Wykres 12 Odpowiedź na pytanie Jakie działania edukacyjne dla dorosłych (lokalnego środowiska) prowadziła szkoła w tym lub poprzednim roku szkolnym? porównanie odpowiedzi dyrektorów (n=457) i rodziców (n=28376) w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych. Szkoła lub placówka jest pozytywnie postrzegana w środowisku Kryterium: Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się Wizerunek badanych szkół w oczach ich partnerów jest zdecydowanie pozytywny: w trakcie prawie wszystkich wywiadów grupowych uznano, że szkoła dba o jakość uczenia się. 14

15 Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? N=237 Szkoła ponadgimnazjalna, n=62 87% 11% 2% Gimnazjum, n=36 89% 11% Szkoła podstawowa, n=139 88% 1% 11% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Brak danych Wykres 13 Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się?: w wywiadzie grupowym z samorządem. Nieco gorzej wypadają szkoły widziane oczami rodziców, ale wciąż zdecydowana większość postrzega szkołę jako instytucję, której zależy na jakości uczenia się. Na każdym z etapów kształcenia, nieco ponad 1/10 rodziców ma negatywny obraz szkoły. Czy Pana(i) zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? N=18362 Szkoła ponadgimnazjalna 28% 58% 11% 3% Gimnazjum 21% 65% 11% 3% Szkoła podstawowa 25% 62% 10% 3% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie Wykres 14 Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy Pana(i) zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? w ankiecie dla rodziców. Pytani o sposób w jaki szkoła dba o jakość kształcenia rodzice najczęściej wskazywali na: Dobre wyposażenie szkoły (pracownie, sala gimnastyczna) Organizowanie zajęć dodatkowych/kół zainteresowań Warto zauważyć, że kwestie związane z indywidualnym podejściem do ucznia (tj. różnorodność metod nauczania, dostosowanie programu do potrzeb dzieci) były wskazywane przez rodziców stosunkowo rzadko (odpowiednio: 16% i 11%; por. wykres poniżej). Ponadto w żadnej z badanych grup nie wskazano takich aspektów jakości uczenia się jak charakter relacji nauczyciel uczeń, 15

16 stosowanie ewaluacji czy udzielanie informacji zwrotnej; tymczasem, jak dowiodły badania prof. Johna Hattie kwestie te stanowią kluczowe determinanty zwiększające skuteczność uczenia się 3. Odpowiedzi rodziców wskazują na działania podejmowane przez szkoły, ale dostarczają też informacji o tym co dla rodziców znaczy jakość uczenia się (np. dobra szkoła to szkoła, w której jest sala gimnastyczna, a nie stała współpraca z rodzicami). Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? Co szkoła robi w tym zakresie? N= 149 wyposażenie szkoły 46 zajęcia dodatkowe, koła zainteresowań organizowanie i zachęcanie do uczestnictwa w konkursach, zawodach indywidualne zajecia z dziećmi z problemami realizacja projektów edukacyjnych dobra kadra, podnoszenie kwalifikacji nauczycieli stały kontakt z rodzicami, współpraca z pedagogiem 19 stosowanie różnorodnych metod nauczania organizacja wycieczek przeprowadzanie testów, sprawdzianów dostawowanie programu do potrzeb dzieci wymagający nauczyciele współpraca z uczelniami wyższymi i inst nauk. organizowanie ciekawych spotkań 5 6 małoliczne klasy Wykres 15 Odpowiedzi na pytanie otwarte w wywiadzie grupowym z rodzicami: Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? Co szkoła robi w tym zakresie? N= 149 Na wykresie przedstawiono odpowiedzi zbiorcze z wywiadów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. 3 Por. J. Hattie, Visible Learning: A Synthesis of Over 800 Meta- Analyses Relating to Achievement, Routledge

17 Partnerzy szkół uczestniczący w wywiadach grupowych jakość uczenia się przekładają przede wszystkim na wyniki egzaminów i oceny (pojawiły się w ponad połowie wywiadów) oraz udział uczniów w konkursach i zawodach (w ok. 40% wywiadów). Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? Co o tym świadczy? N=300 wyniki egzaminów i oceny udział w konkursach przedmiotowych, zawodach koła zainteresować i in.działania pozalekcyjne podnoszenie kwalifikacji nauczycieli dobre wyposażenie szkoły pomoc uczniom z trudnościami realizacja pojektów unijnych i innych młodzież dostaje się do wybranych szkół dostosowanie programu do potrzeb młodzież radzi sobie w wyższej szkole stosowanie różnych metod pracy, wyjścia, wyjazdy współpraca z innymi instytucjami współpraca z różnymi środowiskami zawodowymi współpraca z uczelniami, innymi szkołami duża liczba chętnych podczas rekrutacji 24% 23% 21% 17% 15% 12% 10% 8% 8% 8% 6% 5% 4% 39% 53% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% Wykres 16 Odpowiedzi na pytanie otwarte: Czy Państwa zdaniem szkoła dba o jakość uczenia się? Co o tym świadczy? w wywiadzie grupowym z partnerami i samorządem. N=300, Na wykresie przedstawiono odpowiedzi zbiorcze z wywiadów dla szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Kryterium: Rodzice i przedstawiciele lokalnego środowiska postrzegają szkołę jako dbającą o relacje z lokalnym środowiskiem W trakcie prawie wszystkich wywiadów grupowych partnerzy postrzegali szkoły, z którymi współpracują jako organizacje otwarte na współpracę z lokalnym środowiskiem. 17

18 Czy Państwa zdaniem nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem? N=236 Szkoła ponadgimnazjalna, n=61 90% 7% 3% Gimnazjum, n=36 94% 6% Szkoła podstawowa, n=139 92% 6% 1% 1% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Zdecydowanie tak Raczej tak Raczej nie Zdecydowanie nie Wykres 17 Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy Państwa zdaniem nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z lokalnym środowiskiem? w wywiadzie grupowym z partnerami i samorządem. Również zdecydowana większość rodziców uznała, że nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z nimi. Jednak ta grupa respondentów - w porównaniu z opiniami samorządowców - bardziej krytycznie ocenia gotowość szkół do współpracy - na każdym z etapów kształcenia ponad połowa rodziców wybrała odpowiedź "raczej tak", a co 10 rodzic uznał, że pracownicy szkoły, do której uczęszcza jego dziecko nie są otwarci na współpracę z rodzicami. Czy Pana(i) zdaniem nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z rodzicami? N=18321 Szkoła ponadgimnazjalna, n= % 52% 10% 3% Gimnazjum, n= % 54% 9% 2% Szkoła podstawowa, n= % 53% 8% 2% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% zdecydowanie tak raczej tak raczej nie zdecydowanie nie Wykres 18 Rozkład odpowiedzi na pytanie Czy Pana(i) zdaniem nauczycielom i innym pracownikom szkoły zależy na współpracy z rodzicami? w ankiecie dla rodziców. 18

19 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów Szkoła lub placówka wykorzystuje informacje o losach absolwentów do doskonalenia efektów nauczania i wychowania i w różnych formach współpracuje ze swoimi absolwentami Kryterium: Szkoła współpracuje z absolwentami Wszyscy biorący udział w badaniu dyrektorzy szkół deklarują, że ich placówki współpracują z absolwentami. Regularną współpracę podejmują najczęściej szkoły ponadgimnazjalne - tak deklarowało 37% dyrektorów (w przypadku pozostałych etapów kształcenia regularnej regularną współpracę zadeklarował co 4 dyrektor szkoły). Czy szkoła podejmuje współpracę z absolwentami? N=367 Szkoła ponadgimnazjalna, n=121 37% 40% 22% Gimnazjum, n=107 23% 51% 25% Szkoła podstawowa, n=139 24% 41% 35% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% tak, regularnie tak, często tak, od czasu do czasu Wykres 19 Rozkład odpowiedzi na pytanie w wywiadzie z dyrektorem Czy szkoła podejmuje współpracę z absolwentami? Na czym polega współpraca szkół z absolwentami? W szkołach podstawowych byli uczniowie angażują się przede wszystkim (85% wskazań) w różnego rodzaju imprezy, wydarzenia organizowane na terenie szkoły - z zebranych danych wynika, że przez zaangażowanie ewaluatorzy rozumieją zarówno pomoc w organizacji działania (np. szkolnej dyskoteki, klubu kibica), udział "merytoryczny" w projekcie (np. czytanie dzieciom w ramach akcji "Cała Polska czyta dzieciom", prowadzenie drużyny harcerskiej), jak i bycie odbiorcą działań (zapraszanie na dyskoteki, uroczystości szkolne). W tym ostatnim przypadku współpraca ma jednak raczej charakter podtrzymywania kontaktu, niż realizacji konkretnych celów edukacyjnych. Prawie 60% badanych szkół podstawowych umożliwia absolwentom, którzy wybrali zawód nauczyciela odbycie praktyk studenckich. Byli uczniowie prowadzą również spotkania, podczas których opowiadają o swoich dalszych osiągnięciach edukacyjnych - jednak ma to miejsce zdecydowanie rzadziej niż w przypadku wyższych etapów kształcenia. Gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne w większości współpracują z absolwentami, zarówno przy organizowaniu bieżących działań szkoły i imprez okolicznościowych, jak i spotkań 19

20 mających na celu promowanie wśród uczniów konkretnych ścieżek edukacji, motywowanie do nauki. Poza tym 3/4 dyrektorów gimnazjów deklarowało, że byli uczniowie odbywają u nich staże zawodowe. Nauczyciele gimnazjów częściej niż innych szkół utrzymują towarzyskie relacje ze swoimi wychowankami -osobiste, telefoniczne czy też poprzez popularne serwisy społecznościowe. Z kolei w szkołach ponadpodstawowych więzi z byłymi uczniami wydają się być słabsze niż w pozostałych typach szkół: w co 5 szkole dyrektor mówił o kontaktach osobistych. Szkoły współpracują natomiast z absolwentamiprzedsiębiorcami, którzy przyjmują do siebie uczniów na praktyki zawodowe. Na czym polega współpraca szkoły z absolwentami? jako pracodawcy, organizują praktyki dola uczniów 23% udział absolwentów w stażach/praktykach studenckich/pedagogicznych; indywidualne spotkania/kontakty z absolwentami: osobiste, telefoniczne mailowe lub za zapraszanie absolwentów do szkoły na spotkania z młodszymi uczniami aby opowiedzieli o swojej angażowanie (się) absolwentów w bieżące życie szkoły, w imprezy kulturalne/sportowe/ 23% 34% 28% 48% 72% 58% 51% 68% 70% 68% 69% 85% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% szkoła ponadgimnazjalna, n=100 gimnazjum, n=100 szkoła podstawowa, n=100 Wykres 20 Odpowiedzi na pytanie otwarte: Na czym polega współpraca szkoły z absolwentami? w wywiadzie z dyrektorem. Odpowiedzi nauczycieli na pytanie o współpracę wskazują na mniej regularny niż w przypadku deklaracji dyrektorów charakter kontaktów. 16%-17% nauczycieli nie utrzymuje żadnych kontaktów z absolwentami. 20

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI

PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM EWALUACJA WEWNĘTRZNA PROMOWANA JEST WARTOŚĆ EDUKACJI ROK SZKOLNY 2015/2016 WYMAGANIE: Promowana jest wartość edukacji Cele ewaluacji Pozyskanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie:

Raport z ewaluacji zewnętrznej. Wymaganie: Raport z ewaluacji zewnętrznej Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego potwierdzającego kwalifikacje zawodowe W szkole przeprowadzana jest ilościowa i jakościowa

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 W JAWORZNIE W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Jaworzno sierpień 2015 Spis treści I. Wstęp II. Cele ewaluacji III. Problematyka ewaluacji IV.

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Pawła II w Ostrołęce rok szkolny 2012/2013 Raport z ewaluacji wewnętrznej w obszarze III: Funkcjonowanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Publiczne Gimnazjum im. Marka Kotańskiego w Góralicach rok szkolny 2012/2013 OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY LUB PLACÓWKI W ŚRODOWISKU LOKALNYM WYMAGANIE 3.2. Wykorzystywane

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY)

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) KONCEPCJA PRACY SZKOŁY (PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY) NA ROK SZKOLNY 2013-2014 SZKOŁA PODSTAWOWA NR 225 im. Józefa Gardeckiego w WARSZAWIE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach

Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach Koncepcja rozwoju Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie w latach 2016-2021 1 1.Podstawa prawna opracowania Koncepcji Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U.

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Szkoła promuje wartość edukacji

Szkoła promuje wartość edukacji Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce

Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Ewaluacja wewnętrzna w Gimnazjum im. Jana III Sobieskiego w Żółkiewce Rok szkolny 2015/2016 Diagnoza stopnia partycypacji rodziców uczniów i ich oczekiwań we współdecydowaniu o szkole Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany

EWALUACJA WEWNETRZNA. 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany EWALUACJA WEWNETRZNA 2012/2013 OBSZAR II 2.3 Procesy edukacyjne mają charakter zorganizowany Pytania kluczowe : 1. Czy procesy edukacyjne są planowane zgodnie z podstawą programową? 2. Czy procesy edukacyjne

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: IV. Zarządzanie szkołą lub placówką 4.1. Funkcjonuje praca w zespołach. Cel ewaluacji: Ocena wpływu

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną.

Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Wyniki badań ilościowych dotyczących komunikacji i współpracy szkół z rodzicami oraz ze społecznością lokalną. Cytując dane prosimy o podanie źródła Rodzice Komunikacja nauczycieli z rodzicami Rys. 1 Preferowane

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH

KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH KONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2015 2017 Priorytety do pracy w latach 2015-2017 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie standardów nauczania, uczenia się

Bardziej szczegółowo

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Wymaganie nr 2 - Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się EWALUACJA POZIOMU SPEŁNIANIA WYMAGANIA 2 Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Gimnazjum nr 8 im. Królowej Jadwigi w ZSO nr 3 w Katowicach maj 2017 Wymaganie nr 2 - Procesy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KORYTNICY. Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2016/2017

ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KORYTNICY. Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W KORYTNICY Raport z ewaluacji wewnętrznej szkoły w roku szkolnym 2016/2017 Wymaganie 8 - Promowana jest wartość edukacji. Zespół ewaluacyjny: Justyna Kachniarz Bożena Miszkurka

Bardziej szczegółowo

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE

PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PODSUMOWANIE NADZORU PEDAGOGICZNEGO WIELKOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 DELEGATURA W PILE PLAN WYSTĄPIENIA 1) Wyniki ewaluacji zewnętrznych. 2) Wyniki kontroli planowych. 3) Wyniki

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

Aktywność uczniów w świetle danych z ewaluacji zewnętrznej różne perspektywy

Aktywność uczniów w świetle danych z ewaluacji zewnętrznej różne perspektywy XIX Konferencja Diagnostyki Edukacyjnej, Gniezno 2013 Magdalena Tędziagolska Era Ewaluacji Sp. z o.o. Program wzmocnienia efektywności systemu nadzoru pedagogicznego i oceny jakości pracy szkoły Tomasz

Bardziej szczegółowo

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach,

przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych działaniach, PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym: przedszkole prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie zajęć prowadzonych w przedszkolu oraz podejmowanych

Bardziej szczegółowo

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany.

Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Wymaganie: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy wspomagania i edukacji uczniów mają charakter zorganizowany. Pytania kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM NR 10 IM.JERZEGO KUKUCZKI W KATOWICACH 1 Cel nadrzędny: Wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia oraz wyposażenie go w niezbędną wiedzę i umiejętności potrzebną do dalszego etapu

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA

Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół GIMNAZJA Wyniki ankiety dotyczącej działalności szkół w roku szkolnym 2013/2014 GIMNAZJA Wyniki badania ankietowego 60,0% % szkół, które wypełniły ankietę 50,0% 51,6% 40,0% 30,0% 30,8% 20,0% 17,6% 10,0% 0,0% szkoła

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole.

RAPORT. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów. 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. RAPORT 1. Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymaganie 2.5. Kształtuje się postawy uczniów Cel główny: 1. Czy w szkole są prowadzone i analizowane działania wychowawcze sprzyjające kształtowaniu i

Bardziej szczegółowo

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i

szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i szkoła kładzie nacisk na doskonalenie procesu kształcenia, w szkole respektowane są normy społeczne, przyjazna atmosfera, świetne warunki lokalowe i mała liczebność klas szkoła cieszy się popularnością

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie

W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie KONCEPCJA PRACY III Liceum Ogólnokształcącego w Tomaszowie Mazowieckim w latach 2011-2014 W poszukiwaniu prawdy, dobra i piękna w świecie Bezpieczne i przyjazne Liceum drogą do: o zdobywania rzetelnej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW W ZESPOLE SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI WE WŁOCŁAWKU 1 WSTĘP Wsparcie utalentowanej młodzieży to jedno z najważniejszych zadań współczesnej

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015

Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 Koncepcja pracy Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego na lata 2010-2015 1 I. Informacja o szkole: a. Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 5 im. Sejmu Polskiego w Słupsku. b. Adres szkoły: ul. Profesora Lotha 3, 76

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik

Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, Rybnik Koncepcja Pracy Szkoły - "Szkoła mądrych i szczęśliwych ludzi" Gimnazjum nr 13 im. Jana III Sobieskiego w Rybniku Ul. Kręta 20, 44-274 Rybnik l.p. Zadanie Spodziewane efekty Termin 1. Wysoki poziom nauczania

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 czerwca 2017 r.

UCHWAŁA NR XXXV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU. z dnia 26 czerwca 2017 r. UCHWAŁA NR XXXV/333/2017 RADY MIEJSKIEJ W NOWYM TOMYŚLU z dnia 26 czerwca 2017 r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Wspierania Edukacji Uzdolnionych Dzieci i Młodzieży z terenu Gminy Nowy Tomyśl Na

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Publicznej Szkole Podstawowej im. Wandy Kawy i Bronisławy Kawy w Kośmidrach Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów zaopiniowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoły Podstawowej nr 2 im. Jana Brzechwy w Zabrzu W roku szkolnym 2015/2016 ewaluacja wewnętrzna prowadzona była w obszarze organizacji procesów edukacyjnych, a jej zakres

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017

Koncepcja pracy szkoły. na lata szkolne 2012/ /2017 Zespół Szkół Ekonomicznych im. Stefana Żeromskiego w Legnicy Koncepcja na szkolne 2012/2013 2016/2017 Z Koncepcją zapoznano Radę Pedagogiczną w dniu Uznając za cel najważniejszy wszechstronny i pełny rozwój

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013

Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły. Gdańsk, grudzień 2013 Raport z ewaluacji szansą na sukces szkoły Gdańsk, grudzień 2013 1 Program warsztatów Lp. Nazwa modułu Liczba godzin I. Wymagania jako wyznaczniki kierunków działań realizowanych przez szkoły i placówki

Bardziej szczegółowo

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka

PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI. CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka PLAN WSPÓŁPRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W TYSZOWCACH Z RODZICAMI CEL OGÓLNY Stworzenie optymalnych warunków kształcenia i wychowania dziecka FORMY WSPÓŁPRACY 1. Zapoznanie rodziców z koncepcją edukacyjną, treściami

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018

Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku. na lata 2014-2018 Koncepcja pracy Liceum Ogólnokształcącego Centrum Szkół Mundurowych w Białymstoku na lata 2014-2018 po ewaluacji wrzesieo 2015 Spis treści I. Proces opracowywania koncepcji pracy szkoły 1. Podstawa prawna

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ TECHNICZNYCH ROK SZKOLNY /2017 Lp. Cele Zadania Termin Odpowiedzialni Uwagi 1. Baza szkoły Wzbogacenie wyposażenia klasopracowni W. Frankowski W. w pomoce dydaktyczne pozyskanie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU

KONCEPCJA PRACY. Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU KONCEPCJA PRACY Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy na lata 2015-2018 CEL PROGRAMU Koncepcja pracy Gimnazjum im. Noblistów Polskich w Rokitnicy obejmuje zadania szkoły na lata 2015-2018. Przyjęte

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY ZESPÓŁ SZKÓŁ W RAJCZY 34-370 Rajcza Rynek 2 Tel. 33 8643024 www.grajcza.pl gimnazjumrajcza@op.pl MIERZENIE JAKOŚCI PRACY SZKOŁY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ZESPOŁU SZKÓŁ W RAJCZY WYMAGANIE: PROMOWANA

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy placówki

Koncepcja pracy placówki Koncepcja pracy placówki Edukacja jest podstawowym prawem człowieka oraz uniwersalną wartością. [ ] powinna organizować się wokół czterech aspektów kształcenia, [...] uczyć się, aby wiedzieć, tzn. aby

Bardziej szczegółowo

Rok szkolny 2014/2015

Rok szkolny 2014/2015 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Realizacja podstawy programowej w zakresie celów ogólnych, umiejętności i wiedzy przedmiotowej, zalecanych warunków i sposobów realizacji Rok szkolny 2014/2015 Opracowali:

Bardziej szczegółowo

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego

I. Realizacja Szkolnego Programu Profilaktyki i Szkolnego Programu Wychowawczego NONCEPCJA PRACY SPOŁECZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 12 W WARSZAWIE-WESOŁEJ W LATACH 2010-2015 Wstęp Misja Szkoły Wizja szkoły Priorytety do pracy w latach 2010-2015 W obszarze kształcenia: I. Podnoszenie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY

ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY ARKUSZ INFORMACJI DLA DYREKTORA SZKOŁY DO OCENY PRACY NAUCZYCIELA STANDARDY OSIĄGNIĘĆ, WSKAŹNIKI I DOWODY LP. I STANDARDY WYMAGAŃ Poprawność metodyczna i merytoryczna prowadzonych zajęć dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6 W ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 2 IM. A. MICKIEWICZA W BIAŁEJ PODLASKIEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2017 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 im. Marii Dąbrowskiej w Ostrzeszowie na lata szkolne 2011-2016 Koncepcja opracowana na podstawie: 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY

WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY WEWNĄTRZSZKOLNE STANDARDY JAKOŚCI PRACY (ustalone w oparciu o obszary i wymagania opisane w załączniku do rozporządzenia MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego z 2009r. ) SZKOŁA PODSTAWOWA im. JANA PAWŁA

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

w środowisku lokalnym

w środowisku lokalnym Obszar 3 : Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymaganie 3.3 : Promowana jest wartość edukacji Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Uczestnicy i metody ewaluacji: 262 uczniów wywiad

Bardziej szczegółowo

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski:

100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 100 pytań, które pojawiły się na egzaminach na nauczyciela mianowanego w różnych regionach Polski: 1. Jakie metody aktywizujące stosujesz na swoich zajęciach? 2. W jaki sposób indywidualizujesz pracę swoich

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015

Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 Podsumowanie wyników ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej w Bruszewie w roku szkolnym 2014/2015 wymaganie 2: Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się Bruszewo,

Bardziej szczegółowo

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół

Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013. Zespół Wnioski z ewaluacji wewnętrznej Przedszkola nr 1 w Świerklanach rok szkolny 2012/2013 Data sporządzenia: 29 maja 2013 Data przedstawienia Radzie Pedagogicznej: 26 sierpnia 2013 Zespół Mirosława Frydecka,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2

DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 DIAGNOZA POTRZEB I PROBLEMÓW GIMNAZJUM NR 2 Złożona sytuacja Gimnazjum nr 2 ROZMOWA Z DYREKTOREM Budowanie wizerunku szkoły poprzez rodziców. Poprawa współpracy z rodzicami. Potrzeba poprawy i wzmocnienia

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Koncepcja pracy gimnazjum Strona 1 z 7 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM IM. AGATY MRÓZ- OLSZEWSKIEJ W BOBOLICACH NA ROK SZKOLNY 2012/2013 opracowana na podstawie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

Wyniki badań ankietowych nauczycieli

Wyniki badań ankietowych nauczycieli 1 Wyniki badań ankietowych nauczycieli 79% 83% W szkole przykłada się dużą wagę do analizy wyników egzaminów zewnętrznych 61% 27% 17% 15% 7% 3% 0% 1% 5% 0% 0% 0% 75% 56% 75% Nauczyciele i nauczycielki

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ NR 5 SPECJALNEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 PODSTAWOWE KIERUNKI POLITYKI OŚWIATOWEJ PAŃSTWA W ROKU SZKOLNYM 2012/2013: Wzmacnianie bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Badanie losów absolwentów

Badanie losów absolwentów RAPORT Z BADANIA LOSÓW ABSOLWENTÓW GIMNAZJUM IM. ŚW. JADWIGI KRÓLOWEJ POLSKI W WAWRZEŃCZYCACH PRZEPROWADZONEGO W ROKU SZKOLNYM / W grudniu r. przeprowadzono badanie losów absolwentów Gimnazjum w Wawrzeńczycach

Bardziej szczegółowo

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym.

Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Rodzice są partnerami szkoły w obszarze Funkcjonowanie szkoły lub placówki w środowisku lokalnym. Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26 w roku

Bardziej szczegółowo

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych?

Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych? Jaki jest odbiór raportu z ewaluacji zewnętrznej prowadzonej w przedszkolach, ch i placówkach oświatowych? W dniach 9-14 października 2011 roku przeprowadzono badanie dotyczące odbioru badań ewaluacyjnych

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM W LICZU 2015-2020 Spis treści 1.Wstęp 2. Procedury tworzenia i modyfikowania koncepcji pracy szkoły 3. Cele 4. Wizja szkoły 5. Misja szkoły 6. Model absolwenta 7. Plan działań:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY PUBLICZNE GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W TUSZOWIE NARODOWYM RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY ORGANIZACJA PROCESÓW EDUKACYJNYCH Z UWZGLĘDNIENIEM WNIOSKÓW Z ANALIZY WYNIKÓW EGZAMINU GIMNAZJALNEGO ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 1 SZKOŁA PODSTWOWA IM. FROF. WILHELMINY IWANOWSKIEJ W PIGŻY RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ przeprowadzonej w roku szkolnym 2013/2014 W OBSZARZE I,, Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1. w Czechowicach-Dziedzicach IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO NR 1 IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO w Czechowicach-Dziedzicach Misja szkoły Są wartości, których nikomu nie możemy przekazać, bo każdy musi dojrzeć do nich sam i to nieraz

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Zofia Skwara Edyta Jadach Jacek Cyganowski

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego. Chorzów, ul. Narutowicza 5 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2016 2021 Zespół Szkół Budowlanych im. K.K. Baczyńskiego Chorzów, ul. Narutowicza 5 L.p. OBSZAR PRACY SZKOŁY 1. Organizacja pracy szkoły ZADANIE Doskonalenie warsztatu metodycznego

Bardziej szczegółowo

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015

5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 5-LETNI PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY NA LATA 2010 2015 Zespół Szkół w Złockiem Wizja szkoły: służymy wiedzą, umiejętnościami i wieloletnim doświadczeniem, aby naszych uczniów przygotować do roli obywateli odnoszących

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami

Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Raport z przeprowadzonej ewaluacji w obszarze współpracy szkoły z rodzicami Zespół ewaluacyjny w składzie: A. Czajkowski, D. Stokłosa, K. Zawarska przygotował i przeprowadził ewaluację dotyczącą współpracy

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016

Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 Raport z ewaluacji wewnętrznej Zespół Szkół w Jemielnie rok szkolny 2015/2016 opracowanie raportu zespół ds. ewaluacji wewnętrznej Wiesława Czerw Agnieszka Polak Barbara Walaszczyk Jemielno, dn.30.03.2016

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Kuratorium Oświaty w Warszawie Al. Jerozolimskie 32, -24 Warszawa ZSE.576.71.211.ŁC RAPORT Z REALIZACJI WYCHOWANIA KOMUNIKACYJNEGO W PRZEDSZKOLACH, SZKOŁACH PODSTAWOWYCH ORAZ GIMNAZJACH NA TERE WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017

Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 Plan pracy Zespołu Szkół z DNJB w Hajnówce w roku szkolnym 2016/2017 I. PRIORYTETY W ROKU SZKOLNYM 2016/2017: 1. Upowszechnienie czytelnictwa, rozwijanie kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Szkoła Podstawowa nr 2 im. Marii Konopnickiej ul. Miła 2 96-200 Rawa Mazowiecka RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 WYMAGANIE 1. PRZEDMIOT EWALUACJI: Szkoła lub placówka realizuje

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. MJRA H. SUCHARSKIEGO W PRZASNYSZU WYNIKI EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2011/2012 Czerwiec 2012 Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów

Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Przedmiot ewaluacji: Obszar 3. Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym. Wymaganie 3.2 Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów CELE EWALUACJI 1. Pozyskanie informacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE

ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA. Szkoła Podstawowa w Chojnie ROCZNY PLAN WSPOMAGANIA W OBSZARZE Projekt realizowany przez Powiat Gryfiński pn. Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim współfinansowany przez Unię Europejską ze

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR2 IM. STANISŁAWA LIGONIA W RUDZIE ŚLĄSKIEJ EWALUACJA WEWNĘTRZNA OBSZAR III FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4 RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Ewaluację przygotował

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo