Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012. Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska,"

Transkrypt

1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w roku szkolnym 2011/2012 Obszar : FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM Przedmiot ewaluacji: Wymaganie 3.3. Promowana jest wartość edukacji Zespół prowadzący ewaluację: przewodniczący - Bożena Romańska, Marzanna Antończak, Anna Biernat, Zbigniew Derkacz, Bożena Flis,, Dorota Serocka Charakterystyka badania: 1. Cel ewaluacji: - Pozyskanie informacji o procesie promowania wartości edukacji w środowisku lokalnym. - Określenie, czy placówka prezentuje i upowszechnia informacje o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach. 2. Dobór próby badawczej i metod badania: Ankietowanie Uczniowie, rodzice, nauczyciele, dyrektor, partnerzy szkoły i samorząd gminy Analiza dokumentacji dzienniki lekcyjne protokoły zebrań z rodzicami, protokoły Rady Pedagogicznej, kronika szkoły, sprawozdania SU sprawozdanie z nadzoru dyrektora szkoły, dokumentacja dyrektora szkoły, sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły 2010/2011 i 2011/2012, dzienniki lekcyjne, Obserwacja tablice informacyjne, dyplomy, strona internetowa szkoły, gminy, kuratorium LSCDN Zamość,

2 czasopismo lokalne Dominik Wyniki z ewaluacji: W szkole i środowisku promowana jest wartość edukacji i potrzeba uczenia się, co w znaczący sposób przyczynia się do pozytywnego postrzegania szkoły w środowisku. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono,że: Upowszechnianie informacji dotyczących ofert edukacyjnych, podejmowanie działań i osiągnięć szkoły odbywa się w różnych formach poprzez: 1 Stronę internetową szkoły. 2 Dyrektora szkoły: a) uczniom i rodzicom podczas uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego; b) rodzicom na zebraniach ogólnych; c) uczniom podczas uroczystości i imprez szkolnych, apeli. 3 Wychowawców klas i nauczycieli: a) rodzicom: - na wywiadówkach, - podczas rozmów indywidualnych, - za pośrednictwem dzieci (drogą ustną lub pisemną). b) uczniom: - na godzinach wychowawczych, - podczas zajęć szkolnych. 4 Ogłoszenia na tablicy informacyjnej lub gazetkach znajdujących się na szkolnych korytarzach. 5 Publikacje nauczycieli w lokalnej prasie Dominik Turobiński. Tak bogate spektrum upowszechniania informacji świadczy o promowaniu wartości edukacji i potrzeby uczenia się. Szkoła prowadzi działania w lokalnej społeczności promujące wartość uczenia się: w tym celu realizuje: projekty i programy edukacyjne( np. od kilku lat programy z EFS mleko w szkole, owoce w szkole ), prowadzi szkolenia ( pedagogizację) rodziców ( tutaj respondenci podają w ankietach zbyt małą ilość takich spotkań), wystarczającą dużą ilość akcji społecznych i informacyjnych, np. dotyczące profilaktyki i uzależnień, akcje charytatywne, m.in.: Góra grosza, Wkręć się w pomaganie Podejmowane przez szkołę działania są pozytywnie postrzegane przez uczniów ( wskazują na działania edukacyjne dla rodziców -75%, akcje społeczne 66%, działania informacyjne 41%, projekty edukacyjne 37%, spotkania z ciekawymi

3 ludźmi 21% i inne ) ich rodziców, lokalny samorząd oraz partnerów szkoły. Zarówno uczniowie, rodzice jak i przedstawiciele lokalnego samorządu znają osiągnięcia szkoły i ich uczniów ( ankietowani przywołują wręczane puchary, dyplomy, nagrody rzeczowe w konkursach, stypendia naukowe, nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego ). Większość uczniów, rodzice ( 98%), partnerzy samorządowi( 100%) w badaniu ankietowym wskazali,że znane są im osiągnięcia uczniów na olimpiadach przedmiotowych oraz ich sukcesy w konkursach i zawodach sportowych. Także posiadają informacje o nagrodach i wyróżnieniach przyznawanych nauczycielom i pracownikom szkoły oraz przyznawanych uczniom stypendiach naukowych. Uczniowie ( 80%) są informowani przez nauczycieli o celach, które chce realizować szkoła, o działaniach szkoły, które sprawdzają się ze względu na ich wartość edukacyjną i wychowawczą szkoły. Nauczyciele ( 85%) także informują rodziców o celach szkoły. Ta świadomość uczniów i rodziców potwierdza tezę, że szkoła dba o jakość uczenia się. Respondenci ( 100% rodziców, większość uczniów oraz 100% partnerów samorządowych) postrzegają szkołę jako dbającą o jakość uczenia się. Według nich świadczą o tym: zmodernizowane i dobrze wyposażone w pomoce naukowe sale lekcyjne; podnoszenie przez nauczycieli swoich kwalifikacji, osiągnięcia uczniów w olimpiadach przedmiotowych, konkursach międzyszkolnych i zawodach sportowych; bogata oferta zajęć pozalekcyjnych zarówno dla uczniów zdolnych jak i słabszych ( klasy są mało liczne, co sprzyja uczeniu się i przekłada się na jakość i efektywność uczenia się); szkołę umożliwiającą zwiedzanie swojej okolicy oraz regionu poprzez organizację wycieczek szkolnych, rozwijanie sprawności pływania oraz umożliwianie udziału uczniom w imprezach kulturalnych wyjazdy do teatru, kina, muzeum; możliwość brania udziału przez uczniów w różnych akcjach charytatywnych; udzielanie się szkoły kulturalnie dla społeczności lokalnej (niektóre uroczystości, w tym Święto Niepodległości oraz Jasełka bożonarodzeniowe zapisały się już w stały kalendarz nie tylko szkolny ale także kościelny dla środowiska lokalnego).bogaty materiał wizualizacyjny powyższych wymienionych działań szkoly przedstawia szkolna strona www oraz kronika szkoły. W dokumentach szkoły opisane są działania promujące wartość uczenia się:

4 Analizowano następujące dokumenty: I. Księga protokołów II. Sprawozdania składane na koniec semestru i roku szkolnego przez: a) wychowawców klas, b) pedagoga szkolnego, c) opiekunów organizacji, d) biblioteki, świetlicy, e) przewodniczących zespołów przedmiotowych, f) prowadzących zajęcia dydaktyczno wyrównawcze. III. Dokumentacja dyrektora szkoły IV. Wnioski z nadzoru pedagogicznego za I półrocze roku szkolnego 2010/2011 i 2011/12. V. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora szkoły za rok szkolny 2010/2011. VI. VII. Dzienniki lekcyjne Kronika szkoły Lp. Opisane działanie promujące wartość uczenia się Dokument zawierający opis 1. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów. I, II, III, IV, V, VI 2. Zestawienia i analizy semestralnych i końcoworocznych wyników klasyfikacji. I, II, IV, V, VI 3. Prezentacja i nagradzanie uczniów, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce, zachowaniu, frekwencji i czytelnictwie. I, II, III, IV, V, VII 4. Przyznawanie stypendiów naukowych za wyniki w nauce oraz osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych. I, II, III, IV, V, VI, VII 5. Dążenie do uzyskania wysokich wyników w mierzeniu zewnętrznym. I, II, III, IV, V, VI, VII 6. Udział i sukcesy uczniów w konkursach wiedzy, artystycznych i zawodach sportowych. I, II, IV, V, VII

5 7. Przygotowywanie uroczystości szkolnych i środowiskowych.i, II, IV, V, VI, VII 8. Organizacja wycieczek szkolnych. II, III, IV, VI, VII 9. Kontrola przebiegu nauczania częstotliwość i rytmiczność oceniania, systematyczność dokumentowania przebiegu nauczania i oceniania, semestralne i roczne zestawienia i obliczenia statystyczne. III, IV, V 10. Kontrola realizacji planów wychowawców klas w zakresie realizacji tematów dotyczących motywowania i wspierania uczniów w nauce oraz aktywizacji rodziców do współpracy. III, IV, V 11. Kontrola realizacji: podstawy programowej, planów pracy i założonych działań, efektywności pracy na zajęciach dydaktyczno wyrównawczych, wykorzystania programów multimedialnych, promocji szkoły. III, IV, V. Wszyscy ankietowani partnerzy szkoły i około 60% przedstawicieli rodziców mają poczucie, że dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły zależy na dobrej współpracy ze środowiskiem lokalnym i promowaniu szkoły. Mocne strony -strona internetowa szkoły w bardzo bogaty sposób promuje szkolę i wartość edukacji (bogate inf. z życia szkoły, galeria zdjęć) -uczniowie szkoły chętnie biorą udział w zawodach sportowych i odnoszą znaczące sukcesy, -uczniowie uczestniczą w projektach współfinansowanych przez UE ( Szklanka mleka, Owoce w szkole ), -najlepsi uczniowie otrzymują stypendia Wójta Gminy Turobin -szkoła włącza się w organizacje różnych imprez i uroczystości społeczności lokalnej, -uczniowie chętnie uczestniczą w konkursach wewnątrzszkolnych różnego typu -szkoła właściwie współpracuje i we właściwy sposób integruje się ze środowiskiem lokalnym Słabe strony -uczniowie szkoły uczestniczą w konkursach Lubelskiego Kuratora Oświaty, ale odnoszą niewielkie sukcesy, -szkoła stwarza zbyt mało możliwości udziału w projektach i organizowaniu spotkań edukacyjno-profilaktycznych dla rodziców, Wyniki sprawdzianu po klasie VI nie odzwierciedlają promowanej przez szkołę wartości edukacji i potrzeby uczenia się.

6 Wnioski i rekomendacje: 1. Należy utrzymać dobry poziom współpracy szkoły ze środowiskiem lokalnym, jednocześnie kontrolować, aby ilość proponowanych imprez, konkursów i przedsięwzięć nie kolidowały z podstawowym obowiązkiem szkoły i uczniów, jakim jest edukacja. 2. Utrzymać dobrą wizję szkoły pod kątem promowania wartości na szkolnej stronie internetowej (www.spczerniecin.edu.pl.) nadal aktualizować na bieżąco. 3. Dbać o właściwą reklamę szkoły w środowisku lokalnym. 4. W miarę możliwości kontynuować współpracę z instytucjami, fundacjami działającymi na rzecz oświaty i samorządem lokalnym w celu pozyskiwania środków na podnoszenie atrakcyjności oferty szkoły. Sposób prezentacji wyników: 1. Nauczycielom na posiedzeniu RP. 2. Uczniom na szkolnej stronie internetowej. 3. Rodzicom na zebraniu rodzicielskim na początku roku szkolnego.

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018

PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 PROGRAM ROZWOJU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 IM. GENERAŁA WŁADYSŁAWA SIKORSKIEGO W ŁUKOWIE OPRACOWANY NA LATA 2013 2018 I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY Baza szkoły: 1. Sala gimnastyczna 2. Boisko,, Orlik 3. Kryta

Bardziej szczegółowo

Magdalena Tędziagolska

Magdalena Tędziagolska Magdalena Tędziagolska W jaki sposób szkoła mówi, że warto się uczyć? - analiza wymagań Promowana jest wartość edukacji oraz Wykorzystywane są informacje o losach absolwentów STRESZCZENIE Odpowiedzi na

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa w Buszkowie Buszkowo Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim

K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim K O N C E P C J A Pracy Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Nowym Dworze Gdańskim I. CHARAKTERYSTYKA PLACÓWKI Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Nowym Dworze Gdańskim umożliwia realizację

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Komarowo Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole

Bardziej szczegółowo

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE

OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE STANDARDY WSKAŹNIKI ZADANIA DO REALIZACJI TERMIN REALIZACJI EWALUACJA OBSZAR: WSPOMAGANIE KSZTAŁCENIA POPRZEZ WYCHOWANIE ODPOWIEDZIA LNI 1.Szkoła realizuje program wychowawczy i programy profilaktyki uwzględniający

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W WYMAGANIU 8. PROMOWANA JEST WARTOŚĆ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO Charakterystyka wymagania: Przedszkole promuje w środowisku lokalnym wartość wychowania przedszkolnego. Rok

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 14 maja 2013 r. Poz. 560 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowe Przedszkole Nr 135 im. Księcia Kraka w Krakowie Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009

PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 PLAN PRACY Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Karola Miarki w Lędzinach w roku szkolnym 2008/2009 Plan pracy szkoły sporządzono z uwzględnieniem: Priorytetów Ministra Edukacji Narodowej

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE

STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE G I M N A Z J U M N R 1 1 W K O S Z A L I N I E STATUT GIMNAZJUM NR 11 W KOSZALINIE ==================================================================== K O S Z A L I N 2 0 1 0 1 SPIS TREŚCI Rozdział I

Bardziej szczegółowo

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach

Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach Program naprawczy po analizie wyników sprawdzianu zewnętrznego Szkoły Podstawowej nr 2 w Prabutach WSTĘP Podstawą konstruowania niniejszego programu jest analiza wyników sprawdzianu dla klas szóstych w

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE

STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE STATUT GIMNAZJUM NR 36 IM. KRZYSZTOFA KIEŚLOWSKIEGO W WARSZAWIE tekst jednolity Rozdział l Postanowienia ogólne 1 1. Gimnazjum nr 36 w Warszawie z siedzibą przy ul. Polnej 7, zwane dalej szkołą, jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach

Raport z ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół Specjalnych nr 11 w Katowicach w roku szkolnym 2011/2012 przez zespół zadaniowy w składzie: Przedmiot ewaluacji: Obszar: Procesy zachodzące

Bardziej szczegółowo

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012

STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE. TEKST UJEDNOLICONY NA DZIEŃ 31 października 2012 STATUT SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. BOLESŁAWA PRUSA W ZIELONCE Opracowany na podstawie: Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996r. Nr 67, poz. 329 ze zmianami) Rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku

Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie. Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Statut Gimnazjum nr 11 w Lublinie Tekst jednolity z dnia 25.II.2015 roku Dział I... 6 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 6 Rozdział 1... 6 Przepisy definiujące... 6 1... 6 Rozdział 2... 6 Podstawowe informacje o

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych

STATUT. Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych STATUT Szkoły Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych 1 Załącznik do Uchwały nr 9/2014/2015 Rady Pedagogicznej Podstawowej im. Janiny Sieklickiej w Czernicach Borowych z dnia 01.12.2014

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34

SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 SZKOLNY PROGRAM PROFILAKTYKI GIMNAZJUM NR 34 na lata 2012/2013 2014/2015 CZĘŚĆ I ISTOTA I ZAŁOŻENIA SZKOLNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI Program profilaktyczny jest skonstruowany na cały okres pobytu ucznia

Bardziej szczegółowo

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku

Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku 1 Nie można żyć szczęśliwie, nie żyjąc godnie, moralnie, uczciwie. (Epikur) Program Wychowawczy Szkoły Podstawowej Nr 86 w Gdańsku Spis treści : I. Podstawa prawna. Założenia ogólne. II. Cele ogólne. III.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010

Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Sprawozdanie z realizacji nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2009/2010 Białystok, wrzesień 2010 roku I. Wstęp Z dniem 24 sierpnia 2009 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku

Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Statut Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 5 z Oddziałami Integracyjnymi im. Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci - UNICEF w Malborku Tekst jednolity uchwalony przez Radę Szkoły w dniu 24.06.2013r.

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

w środowisku lokalnym

w środowisku lokalnym Obszar 3 : Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym Wymaganie 3.3 : Promowana jest wartość edukacji Zespół Szkół im. Anieli hr. Potulickiej w Wojnowie Uczestnicy i metody ewaluacji: 262 uczniów wywiad

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Punkt Przedszkolny Montessori Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia

Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia Wnioski wynikające z analizy monitoringu w zakresie wyników egzaminów zewnętrznych doświadczenia szkół o wysokich wynikach efektów kształcenia W związku z prowadzoną w Kuratorium Oświaty w Opolu analizą

Bardziej szczegółowo

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu

STATUT. Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu Zespołu Szkół Specjalnych Nr 102 im. Jana Pawła II w Poznaniu tekst ujednolicony z 14 października 2014r. 1 SPIS TREŚCI Rozdział I - Postanowienia ogólne.s.3 Rozdział II - Cele i zadania szkoły s.5 Rozdział

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CENTRUM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI "COLLEGE MEDYCZNY" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo