Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast *

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast *"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast * Sebastian Brańka ** 2 Streszczenie: W początkowej części artykułu wybrane definicje marketingu terytorialnego posłużyły do ukazania jego istoty, w wyniku czego wskazano elementy koncepcji wymagające precyzyjnego zdefiniowania na potrzeby przeprowadzenia badań empirycznych umożliwiających pomiar aktywności marketingowej miast. W dalszych częściach pracy dokonano analizy takich elementów koncepcji marketingu terytorialnego, jak cel, podmiot, adresaci i instrumenty oddziaływania. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sposobów operacjonalizacji pojęcia marketingu terytorialnego na potrzeby porównawczych badań aktywności marketingowej polskich miast. Słowa kluczowe: marketing miasta, pomiar aktywności marketingowej Wprowadzenie Marketing terytorialny to koncepcja zarządzania, która jeszcze dwadzieścia lat temu była nowością zarówno w polskiej literaturze naukowej, jak i w działaniach podejmowanych przez polskie samorządy. Obecnie koncepcja ta wydaje się niewielką, lecz integralną częścią polskiego dyskursu naukowego z zakresu marketingu, będąc również instrumentem zarządzania stosowanym przez polskie samorządy. O rosnącym wykorzystaniu marketingu przez samorządy może świadczyć przykładowo wzrost wydatków na działania promocyjne samorządów, które według danych Ministerstwa Finansów zwiększyły się ze 109 mln zł w 2005 poprzez 626,6 mln zł w 2010 r. (kwoty za Ostrowska 2010; Lemańska 2011) do 684 mln zł w 2011 r. (kwota za Socha 2012: 28 30). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw do operacjonalizacji pojęcia marketingu w sposób umożliwiający identyfikację, pomiar i porównanie skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. 1. Istota marketingu miasta w świetle wybranych definicji W literaturze przedmiotu zarówno polsko- jak i obcojęzycznej zostało zaproponowanych wiele sposobów definiowania marketingu terytorialnego (np. Szromnik 2012: 28 31; Florek 2007: 16 21). Celem tej części pracy nie jest ich wyczerpująca analiza czy systematyzacja, * Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS4/ ** mgr Sebastian Brańka Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, Kraków,

2 24 Sebastian Brańka a jedynie wskazanie istoty pojęcia i jego wyróżników w stosunku do szeroko rozumianego marketingu. Wśród przykładowych definicji można wymienić propozycję Ingo Balderjahna, który uwydatnia wagę uzyskiwania przez jednostkę samorządowo-terytorialną przewagi konkurencyjnej, stwierdzając, że marketing terytorialny obejmuje analizę, planowanie, organizację, wdrożenie oraz kontrolę strategii urynkowienia danego terytorium, a jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danej jednostki terytorialnej w międzynarodowej walce o atrakcyjne grupy docelowe (Balderjahn 2000: 57 58). Według propozycji Magdaleny Florek (2007: 20) marketing terytorialny zdefiniować można jako proces społeczny i kierowniczy, zmierzający do osiągania celów przez podmioty lokalne, zorientowany na zapewnienie długotrwałego dobrobytu mieszkańcom poprzez zaspokojenie potrzeb partnerów lokalnych. Warto podkreślić, że cytowana definicja, koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb, podkreśla podstawową rolę dobrobytu mieszkańców jako długookresowego celu marketingu terytorialnego. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Andrzeja Szromnika (2012: 28) marketing terytorialny to filozofia osiągania założonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klientów-partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty. Ważnym aspektem powyższej definicji, obok podkreślenia znaczenia orientacji na klienta, wydaje się określenie marketingu terytorialnego jako charakterystycznego sposobu myślenia, swoistej filozofii, przyświecającej działaniom jednostki osadniczej. Wagę orientacji na klienta podkreśla w swoich rozważaniach również Victoria de Elizagerate, stwierdzając, że filozofia zorientowania na rynek odgrywać będzie zasadniczą rolę w marketingu miast a szczególne cechy danego miejsca będą służyły zaspokojeniu potrzeb jego klientów (Elizagerate 2008: 55). Autorka postuluje ponadto konieczność przyjęcia przez władze miasta orientacji strategicznej, w sensie braku ograniczania się do zaspokojenia potrzeb indywidualnych podmiotów, aby działania władz mogły w długim terminie wspierać społeczność jako całość (2008: 55). Rekapitulując, należy stwierdzić, że każda z przedstawionych definicji wnosi inną perspektywę lub dodatkowy element, wzbogacając rozumienie pojęcia marketingu terytorialnego. Stawiając za cel możliwość identyfikacji i pomiaru działań marketingowych jednostki samorządowo-terytorialnej, trzeba podkreślić, że niezbędne jest wskazanie elementów koncepcji, które odróżniają marketing terytorialny od marketingu przedsiębiorstwa i pozwalają na porównanie aktywności marketingowej różnych jednostek samorządowo-terytorialnych danego rodzaju. Na szczególne wyróżnienie w powyższym kontekście zasługują następujące aspekty działań marketingowych: cel, podmiot, adresaci, instrumenty oddziaływania. 2. Cel działań marketingowych Odniesienie do celu działań marketingowych jest obecne we wszystkich przedstawionych wcześniej definicjach. Różny jest jednak stopień szczegółowości w definiowaniu celów marketingu terytorialnego. Warto zwrócić szczególną uwagę na definicje wskazujące dobrobyt mieszkańców, w rozumieniu zaspokojenia ich potrzeb, jako strategiczny cel marketingu terytorialnego. Ujęcie to jest spójne z polskim prawodawstwem, w którym stwierdzono m.in., że do zadań własnych gminy (wszystkie miasta w Polsce o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców są gminami miejskimi) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: art. 7). W tym kontekście warto

3 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 25 również przytoczyć słowa Szromnika, który stwierdził, że [...] cała wspólnota mieszkańców jest grupą najważniejszą jako grupa pierwotna, dzięki której możliwe są interakcje z innymi jednostkami terytorialnymi i rynkami. Jej interesy, oczekiwania i priorytety nie mogą zostać pominięte w programach marketingowych (Szromnik 2012: 68). Przyjęcie założenia, że zaspokojenie potrzeb mieszkańców jest najważniejszym zadaniem władz samorządowych nie jest sprzeczne ze wskazywaną w innych definicjach potrzebą zaspokajania potrzeb pozostałych grup klientów miasta i budowaniu przewagi konkurencyjnej miasta na rynku inwestorów, studentów czy turystów. Nawiązując do dotychczasowych rozważań, należy zwrócić uwagę, że pojęcia oraz zakresy zarządzania i marketingu zbliżają się do siebie (Żabiński 2002 za Florek 2007: 19), utrudniając w znacznym stopniu oddzielenie tych kategorii od siebie (Florek 2007: 19). Teza ta wydaje się szczególnie uprawniona w przypadku przyjęcia założenia, że zaspokojenie potrzeb mieszkańców jest głównym celem działań marketingowych miasta. Całkowite utożsamienie zarządzania miastem z marketingiem miasta wydaje się jednak niewłaściwe. Trudno bowiem uznać zapewnienie odbioru śmieci, ścieków, dostarczanie wody, utrzymanie cmentarzy czy zieleni miejskiej za zadania marketingowe sensu stricto, pomimo że te działania zaspokajają potrzeby mieszkańców. Rozwiązaniem przedmiotowego problemu może być nawiązanie do pracy Tomasza Domańskiego (1997: 22), który definiując adresatów produktu miasta na rynku wewnętrznym, wyróżnił ze względu na stopień mobilności dwie ich podgrupy: 1) grupę mało mobilną, 2) grupę wysoce mobilną. Należy podkreślić, że mało mobilna grupa mieszkańców jest liczniejsza niż grupa mobilna. Cytowany autor wskazał, że do pierwszej z grup należą nierzadko osoby starsze, mniej aktywne, mniej przedsiębiorcze, mniej konkurencyjne, osoby o niższych dochodach i mniejszej otwartości na zmiany. W kategorii osób młodych odnajdujemy także osoby mniej przedsiębiorcze, bardziej pasywne, o mniejszej gotowości do podejmowania ryzyka (Domański 1997: 22). Ludzie zaliczani do tej grupy nie postrzegają swojego miejsca zamieszkania jako zmiennej, lecz są niejako skazani na lokalną ofertę (Domański 1997: 22). W odróżnieniu od pierwszej z wymienionych grup członkowie grupy mobilnej są mentalnie i zawodowo przygotowani do podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w zależności od stopnia zaspokojenia przez miasto ich potrzeb. Działania władz miejskich, które zaspokajają potrzeby mieszkańców zaliczanych do pierwszej grupy, nie wpływają zatem na wzajemny transfer wartości na rzecz miasta ze strony mieszkańców. Inna prawidłowość dotyczy mobilnej grupy mieszkańców, którzy podejmują decyzje lokalizacyjne (osiedlając się i pracując w danym mieście czy płacąc w nim podatki) w zależności od stopnia zaspokojenia ich potrzeb 1. Wzajemna wymiana wartości następuje również w przypadku innych grup klientów miasta, np. inwestorów, studentów, turystów lub potencjalnych mieszkańców. Andrzej Szromnik stwierdza w tym kontekście, że wymiana wartości marketingowych jako podstawa działania i myślenia zorientowanego na klienta dotyczy wszystkich podmiotów i grup odniesienia układu terytorialnego (2012: 58). 1 Szerzej nt. mieszkańców jako adresatów działań marketingowych samorządów w: Brańka (2011: 55 62).

4 26 Sebastian Brańka Konkludując, działanie władz miasta można określić mianem działania marketingowego lub aktywności marketingowej wtedy, gdy działanie to ma na celu wpłynięcie na decyzje lokalizacyjne mieszkańców i innych interesariuszy, które będą gwarantować dopływ czynników rozwojowych dla miasta. 3. Podmioty aktywności w marketingu miasta Jedną z podstawowych cech odróżniających marketing terytorialny od marketingu przedsiębiorstwa jest wielopodmiotowość działań w marketingu terytorialnym. W przypadku marketingu realizowanego przez przedsiębiorstwo to ono jest podmiotem działań marketingowych realizowanych w wyniku decyzji kierownictwa. Kształtowanie decyzji marketingowych miasta ma natomiast charakter pluralistyczny (Szromnik 2012: 32). Przykładowo produkt turystyczny miasta jest w dużej mierze kształtowany przez decyzje marketingowe prywatnych przedsiębiorstw (noclegowych, gastronomicznych, turystycznych, rozrywkowych, handlowych). Władze miasta również współtworzą produkt turystyczny miasta (np. poprzez działania kulturalne, budowę i utrzymanie infrastruktury). Całość oferty miasta brana pod uwagę przez potencjalnego turystę jest jednak tylko w niewielkim stopniu kształtowania przez władze samorządowe. Jednym z głównym zadań władz staje się w tym kontekście współpraca z innymi podmiotami (np. przedsiębiorstwami współtworzącymi ofertę turystyczną miasta), inicjowanie przedsięwzięć nakierowanych na partycypację wskazanych podmiotów i koordynowanie ich zaangażowania. Kontrola Finansowanie Realizacja Koordynacja Przygotowanie Inicjowanie Rysunek 1. Etapy działań marketingowych miasta Źródło: opracowanie własne. Aktywność marketingowa miasta to proces wielopodmiotowy i wymagający współpracy miejskich władz z sektorem prywatnym, a także innymi jednostkami samorządowymi, agencjami rządowymi (np. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Adama Mickiewicza), organizacjami pozarządowymi (np. lokalnymi organizacjami turystycznymi). Należy podkreślić, że samorząd może

5 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 27 być w różnym stopniu zaangażowany w działania marketingowe (zob. rysunek 1), będąc przykładowo : realizatorem tylko jednego z etapów działań marketingowych (np. miasto wyłącznie jako inicjator przedsięwzięcia); realizatorem tylko wybranych etapów (np. inicjując, finansując i kontrolując wyniki); realizatorem wszystkich etapów działań (od inicjowania po kontrolę wyników). Władze samorządowe mogą ponadto angażować się jedynie częściowo w dowolny spośród wskazanych na rysunku 1 etapów przedsięwzięć marketingowych, przyjmując przykładowo rolę współrealizatora lub instytucji współfinansującej. Podsumowując tę część pracy, należy stwierdzić, że aktywność marketingowa miasta obejmuje całokształt przedsięwzięć, w które na dowolnym etapie i w dowolnym stopniu angażują się władze miasta celem zagwarantowania dopływu czynników rozwojowych dla miasta poprzez wpłynięcie na decyzje lokalizacyjne mieszkańców i innych interesariuszy. 4. Adresaci działań marketingowych miasta Adresaci działań marketingowych miasta stanowią trzeci aspekt spośród wyróżnionych na wstępie ujęć koncepcji marketingu terytorialnego. Uzasadnieniem takiego wyboru jest znacznie większy stopień zróżnicowania segmentów docelowych marketingu miasta w porównaniu z segmentami docelowymi przedsiębiorstwa. Segmentacja klientów w przedsiębiorstwie jest często oparta na kryterium dochodowym lub geograficznym. W przypadku miasta kryteria te również mają zastosowanie. Zasadnicza jednak różnica wynika z różnorodności oferowanych produktów, a co za tym idzie różnorodności zaspokajanych przez miasto potrzeb. W literaturze przedmiotu istnieje bardzo wiele typologii adresatów działań marketingowych jednostek samorządowo-terytorialnych. Wśród przykładowych kryteriów wyodrębniania można wskazać obszar występowania klientów w stosunku do wspólnoty miejskiej (klienci wewnętrzni i zewnętrzni) albo formę organizacji prawnej (klienci indywidualni i instytucjonalni). Dążąc do operacjonalizacji pojęcia marketingu miasta, powinno się wyróżnić grupy klientów miasta, które charakteryzują się przede wszystkim: dużym znaczeniem dla pozyskiwania przez miasto czynników rozwojowych; łatwością w identyfikacji i jednoznacznością w definiowaniu; adekwatnością do funkcji realizowanych przez miasto. W celu przeprowadzenia badań porównawczych największych miast w Polsce należy wyróżnić następujące grupy adresatów: mieszkańcy (obecni wysoce mobilni i potencjalni); inwestorzy (krajowi i zagraniczni); lokalni przedsiębiorcy (działający już w mieście); studenci; turyści (krajowi i zagraniczni). 5. Instrumenty marketingu miasta Identyfikacja, pomiar i porównanie skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce nie jest możliwe bez odniesienia się do instrumentów marketingu wykorzystywanych przez władze samorządowe. W marketingu terytorialnym często nawiązuje się do powszechnie znanej koncepcji 4P, której przydatność dla celów jed-

6 28 Sebastian Brańka nostek samorządowo-terytorialnych wydaje się jednak w pewnym stopniu ograniczona. Przykładowe formy aktywności marketingowej władz miasta zostały zamieszczone w tabeli 1. W zestawieniu nie uwzględniono dystrybucji, będącęj jednym z czterech P. Wynika to z faktu, że w ujęciu Magdaleny Florek przez dystrybucję w marketingu terytorialnym rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem czasowych i przestrzennych różnic związanych z tworzeniem produktu terytorialnego, jego sprzedażą i konsumpcją (Florek 2007: 137 na podstawie Kornak, Rapacz 2001: 152). Tym samym w odróżnieniu od większości przypadków dystrybucji towarów w przypadku marketingu terytorialnego to nie produkt, a klient musi się przemieścić, aby skorzystać z produktu (turystycznego, akademickiego czy np. inwestycyjnego). W powyższym kontekście szczególnie ważna wydaje się dostępność komunikacyjna danego miasta. Założono jednak, zważywszy na trudność jednoznacznego zdefiniowania działań dystrybucyjnych w marketingu miasta, że instrument ten nie powinien być uwzględniany na potrzeby planowanych badań. W przypadku zastosowania ceny jako instrumentu marketingu terytorialnego najbardziej użyteczne wydaje się postrzeganie tego narzędzia z perspektywy klienta, a więc jako kosztu ponoszonego przez niego w związku z nabyciem określonego produktu (tzw. koncepcja 4C). Odwołując się do wielopodmiotowości marketingu terytorialnego, należy podkreślić, że większość decyzji dotyczących kształtowania produktu turystycznego, mieszkaniowego lub handlowego jest podejmowana nie przez samorząd, a przez prywatne przedsiębiorstwa. Aktywność miasta w zakresie kształtowania poziomu cen (kosztów dla nabywcy) jest zatem ograniczona. Ograniczenie to wiąże się ponadto z krajowym prawodawstwem, które często wskazuje stawki maksymalne określonych opłat czy podatków pobieranych przez samorząd. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane opłaty/podatki, które mogą posłużyć do porównania poziomu cen pobieranych przez samorządy z różnych tytułów. Należy jednak podkreślić, że wymienione pozycje trudno uznać za czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych przez wymienionych nabywców produktu miasta. Tabela 1 Przykładowe formy aktywności marketingowej miasta w układzie wybranych narzędzi i adresatów Inwestorzy oraz lokalni przedsiębiorcy Mieszkańcy (obecni wysoce mobilni i potencjalni) Turyści Produkt Dostępność terenów/budynków, w ramach: specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, stref aktywności gospodarczej Lokalny Fundusz poręczeń Punkt obsługi przedsiębiorcy Komórka ds. obsługi inwestorów Dostępność galerii i wystaw artystycznych, teatrów, centrów kultury i sztuki, muzeów, filharmonii (także element produktu dla turystów) Organizowane w mieście wydarzenia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe (także element produktu dla mieszkańców oraz promocji dla turystów i mieszkańców)

7 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 29 Promocja Serwis www dla inwestorów Komórka ds. promocji gospodarczej Udział w targach inwestycyjnych Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy Wykorzystanie reklamy Oceny agencji ratingowej (także element produktu dla kredytodawców) Badania potrzeb Serwis www dla mieszkańców Komórka ds. promocji wizerunkowej Badania potrzeb Serwis www dla turystów Komórka ds. promocji turystycznej Udział w targach turystycznych Wykorzystanie reklamy Badania potrzeb Cena Podatek od nieruchomości: budynki i grunty, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Podatek od nieruchomości: budynki i grunty, ceny korzystania z komunikacji miejskiej (także cena dla turystów), opłaty za korzystanie z przedszkoli, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Opłata miejscowa, opłaty za taksówki (także cena dla mieszkańców) Źródło: opracowanie własne. Należy dodać, że w tabeli uwzględniono jedynie przykłady cen umożliwiających dokonywanie porównań pomiędzy różnymi miastami. Nie uwzględniano cen np. nieruchomości inwestycyjnych oferowanych przez samorządy lub subsydiów przez nie oferowanych, pomimo że mają potencjalnie bardzo duży wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Nie byłoby jednak możliwe zastosowanie cen, które umożliwiałyby miarodajne porównania pomiędzy miastami (założenie to wynika m.in. z różnorodności ofert inwestycyjnych pod względem powierzchni gruntu, dostępu do mediów, lokalizacji, charakteru, stanu, branżowego przeznaczenia obiektu itp.). Zawarte w powyższej tabeli przykłady instrumentów składających się na produkt i promocję miasta zostały odniesione do poszczególnych grup adresatów, odzwierciedlając tym samym stosowany często w literaturze podział na produkt inwestycyjny i produkt turystyczny oraz analogiczne rozgraniczenie promocji gospodarczej od promocji turystycznej. Widoczne są jednakże trudności w klasyfikowaniu i rozgraniczaniu narzędzi stosowanych w praktyce przez samorządy. Przykładowo wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, a także sportowe można postrzegać jako element produktu miasta (tak dla mieszkańców, jak turystów) oraz jako element oddziałujący promocyjnie. Podsumowanie W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęcia marketingu terytorialnego, co mogłoby stanowić podstawę do identyfikacji, pomiaru i porównania skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Wydaje się, że zaproponowany tu sposób rozumienia podmiotu, celu i adresatów aktywności marketingowej może być podstawą do podjęcia badań empirycznych w przedmiotowym zakresie. Na tym etapie rozważań najważniejsze wydaje się właściwe sformułowanie wskaźników aktywności marketingowej odzwierciedlających skalę i formy działań marketingowych samorządów miejskich. Przyjęto, że właściwym rozwiązaniem będzie oparcie się na wybranych trzech grupach narzędzi marketingu, z pominięciem dystrybucji. Wątpliwości może budzić jednak

8 porównywanie narzędzi cenowych stosowanych przez władze miejskie, gdyż zidentyfikowane w niniejszej pracy obszary kształtowania cen przez samorządy, jakkolwiek umożliwiające dokonywanie porównań pomiędzy miastami, w praktyce mają ograniczony wpływ na decyzje lokalizacyjne podejmowane przez grupy docelowe. Literatura Balderjahn I. (2000), Standortmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart. Brańka S. (2011), Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne t. 4, nr 1, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska. Domański T. (1997), Marketing terytorialny wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź. Elizagerate V. de (2008), Marketing de ciudades: Estrategias para el desarrollo de ciudades attractivas y competitivas en un mundo global 2. a edición, Ediciones Pirámide y ESIC Editorial, Madrid. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Kornak A.S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Lemańska M. (2011), Miasta coraz lepiej się promują, Rzeczpospolita z Ostrowska K. (2010), Samorządy: więcej na promocję, Rzeczpospolita z Socha R. (2012), PR z PRL, Polityka z Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. 4 poszerz., Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, art. 7. Żabiński L. (2002), Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa. THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF MARKETING ACTIVITY IN POLISH CITIES Abstract: In the paper chosen definitions of place marketing were introduced to reflect the core of this concept. Furthermore the author conducted an analysis of the following elements of place marketing: aim, subject, target markets and instruments of marketing actions. The summary of the paper comprises recommendations on place marketing defining. These conclusions were aimed at allowing execution of comparative research on marketing activity of major Polish cities. Keywords: city marketing; measurement of marketing activity Translated by Sebastian Brańka

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY 216 Rozdział ukazał się w: Marketing. Ujęcie systemowe, pod red. M. Daszkowskiej, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, Gdańsk 2005, s. 216-237. MARKETING TERYTORIALNY Alicja Sekuła, Politechnika Gdańska,

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Aleksandra Koźlak 1 WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Wprowadzenie W warunkach konkurencji między regionami coraz częściej wykorzystywane są narzędzia marketingu terytorialnego. Celem

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich

Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich Praca zbiorowa pod redakcją naukową

Bardziej szczegółowo

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO

ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO t. 1 STUDIA Z ZAKRESU PRAWA, ADMINISTRACJI I ZARZĄDZANIA UKW 2012 Jacek Żbikowski ADAPTACJA KONCEPCJI MARKETINGU TERYTORIALNEGO PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SZANSĄ ROZWOJU REGIONALNEGO Słowa

Bardziej szczegółowo

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg)

Działalność promocyjna gmin w kontekście wspierania przedsiębiorczości (na przykładzie miasta Tarnobrzeg) P r z e d s i ę b i o r c z o ś ć Edukacja Nr 8 Rola przedsiębiorczości w edukacji Agnieszka Buś-Bidas Wyższa Szkoła Handlowa im. Bolesława Markowskiego w Kielcach Działalność promocyjna gmin w kontekście

Bardziej szczegółowo

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji.

Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Niniejsza darmowa publikacja zawiera jedynie fragment pełnej wersji całej publikacji. Aby przeczytać ten tytuł w pełnej wersji kliknij tutaj. Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów

Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji miast oraz regionów Artykuł pochodzi z publikacji: Kreowanie wizerunku miast, (Red.) A. Grzegorczyk, A. Kochaniec, Wyższa Szkoła Promocji, Warszawa 2011 Rozdział 2. Marketing terytorialny jako atrybut rynkowej orientacji

Bardziej szczegółowo

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem

Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem 27 ACTA SCIENTIFICA ACADEMIAE OSTROVIENSIS Paweł Dziekański* Promocja jako element komunikacji JTS z otoczeniem Promotion as part of the JTS s communication with the environment Wstęp Jednostki Samorządu

Bardziej szczegółowo

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych

Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Próba identyfikacji czynników kosztotwórczych w przedsiębiorstwach handlowych branży informatycznej na podstawie raportów rocznych Anna Dyhdalewicz Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra

Bardziej szczegółowo

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego

1 Geneza i warunki rozwoju marketingu terytorialnego Wstęp W rozwiniętej gospodarce rynkowej powiązania podmiotów gospodarczych w dużej mierze sprowadzają się do transakcji kupna-sprzedaży dóbr i usług, w efekcie czego następuje transfer własności między

Bardziej szczegółowo

Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki gmin *1

Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki gmin *1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s. 93 100 Funkcje narzędzi marketingowych w kreowaniu wizerunku i marki gmin *1 Michał Klisiński**,

Bardziej szczegółowo

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO

ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO ZMIANY STRATEGII MARKETINGOWYCH W DOBIE SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO prof. nadzw. dr hab. Mirosława Pluta-Olearnik Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu Wprowadzenie Problematyka niniejszego artykułu obejmuje

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ

URZĄD GMINY W PLEŚNEJ URZĄD GMINY W PLEŚNEJ Raport z działania w ramach projektu Systemowe wsparcie procesów zarządzania w JST Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Bardziej szczegółowo

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach

Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Instrumenty zarządzania rozwojem w przedsiębiorczych gminach Redakcja naukowa Antoni Kożuch, Aleksander Noworól Instytut Spraw

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10

SPIS TREŚCI. Informacje o autorach... 6. Wykaz waŝniejszych skrótów... 7. Od redaktora serii wydawniczej... 8. Wstęp... 10 SPIS TREŚCI Informacje o autorach... 6 Wykaz waŝniejszych skrótów... 7 Od redaktora serii wydawniczej... 8 Wstęp... 10 Rozdział 1. Marketing jako narzędzie realizacji przez gminę funkcji informacyjno-promocyjnej...

Bardziej szczegółowo

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak

Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Recenzent dr hab. Barbara Iwankiewicz-Rak Autorzy Mirosława Pluta-Olearnik Wstęp, rozdziały: 1 (p. 1.1, 1.2), 2, 4 Janusz Olearnik rozdziały: 1 (p. 1.3), 3 Jolanta Góra rozdział 5 Magdalena Jakubowicz

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości

Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Społeczna odpowiedzialność biznesu w obszarze przedsiębiorczości Praca zbiorowa pod

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab.

Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Publikacja dofinansowana przez Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Recenzenci Prof. dr hab. Aurelia Bielawska Prof. dr hab. Jan Śliwa Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Ewa Fonkowicz

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu

Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Inwestycje w procesie kreowania rozwoju gospodarki regionu Marek Smoleń, Lesław Urban * Wprowadzenie Projekty inwestycyjne można grupować według różnych kryteriów, a klasyfikacja inwestycji porządkuje

Bardziej szczegółowo

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW

MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW ROCZNIKI EKONOMII I ZARZADZANIA Tom 1(37) 2009 AGNIESZKA STOLARSKA MARKETING W DZIAŁALNOŚCI BANKÓW Marketing usług bankowych są to zintegrowane działania banku mające na celu identyfikowanie, przewidywanie

Bardziej szczegółowo

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011

Jacek Kamiński. Pojęcie marketingu terytorialnego w świetle definicji AMA z 2007 r. Studia Ekonomiczne i Regionalne. Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 ISSN 2083-3725 www.ser.pswbp.pl Studia Ekonomiczne i Regionalne Economic and Regional Studies Tom/Volume IV, Nr/No 1/ 2011 CZĘŚĆ I. ARTYKUŁY PART I. ARTICLES ISTOTA I ETAPY ROZWOJU MARKETINGU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska

Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Stowarzyszenie na Rzecz Badania, Rozwoju i Promocji Turystyki Ewa Dziedzic Teresa Skalska Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju usług turystycznych w Polsce Warszawa 2012 Recenzent: Prof. dr hab. Stefan Bosiacki

Bardziej szczegółowo

Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski

Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski P r a c e Komisji Geografii Przemysłu Nr 19 Warszawa Kraków 2012 Małgorzata Zdon-Korzeniowska Uniwersytet Pedagogiczny, Kraków Budowa marki regionalnej na wybranych przykładach województw Polski Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce

Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Radosław Folga Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach Perspektywy i wyzwania marketingu w administracji publicznej w Polsce Wprowadzenie W historii ewolucji marketingu odnotowano wiele punktów zwrotnych

Bardziej szczegółowo

www.szklarskaporeba.pl

www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORÊBA NA LATA 2010-2020 www.szklarskaporeba.pl STRATEGIA PROMOCJI MIASTA SZKLARSKA PORĘBA NA LATA 2010 2020 Dr Andrzej Raszkowski Szklarska Poręba 2010 Spis treści

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH

CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA JAKOŚĆ I KONKURENCYJNOŚĆ USŁUG TURYSTYCZNYCH W MIEJSCOWOŚCIACH UZDROWISKOWYCH Opracowanie zostało dofinansowane przez Departament Turystyki Ministerstwa Gospodarki Kraków 2005r.

Bardziej szczegółowo

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych

Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Monografie i Studia Instytutu Spraw Publicznych Uniwersytetu Jagiellońskiego Jakość życia a procesy zarządzania rozwojem i funkcjonowaniem organizacji publicznych Redakcja naukowa Aleksander Noworól TOM

Bardziej szczegółowo

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW

DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW RUCH PRAWNICZY, EKONOMICZNY I SOCJOLOGICZNY Rok LXIII zeszyt 3 2001 MAGDALENA FLOREK DETERMINANTY I MOŻLIWOŚCI PROMOWANIA REGIONÓW Realia gospodarcze coraz częściej zmuszają władze terytorialne do wykorzystywania

Bardziej szczegółowo