Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast *"

Transkrypt

1 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/2 (2013) s Możliwości identyfikacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast * Sebastian Brańka ** 2 Streszczenie: W początkowej części artykułu wybrane definicje marketingu terytorialnego posłużyły do ukazania jego istoty, w wyniku czego wskazano elementy koncepcji wymagające precyzyjnego zdefiniowania na potrzeby przeprowadzenia badań empirycznych umożliwiających pomiar aktywności marketingowej miast. W dalszych częściach pracy dokonano analizy takich elementów koncepcji marketingu terytorialnego, jak cel, podmiot, adresaci i instrumenty oddziaływania. W podsumowaniu zawarto wnioski dotyczące sposobów operacjonalizacji pojęcia marketingu terytorialnego na potrzeby porównawczych badań aktywności marketingowej polskich miast. Słowa kluczowe: marketing miasta, pomiar aktywności marketingowej Wprowadzenie Marketing terytorialny to koncepcja zarządzania, która jeszcze dwadzieścia lat temu była nowością zarówno w polskiej literaturze naukowej, jak i w działaniach podejmowanych przez polskie samorządy. Obecnie koncepcja ta wydaje się niewielką, lecz integralną częścią polskiego dyskursu naukowego z zakresu marketingu, będąc również instrumentem zarządzania stosowanym przez polskie samorządy. O rosnącym wykorzystaniu marketingu przez samorządy może świadczyć przykładowo wzrost wydatków na działania promocyjne samorządów, które według danych Ministerstwa Finansów zwiększyły się ze 109 mln zł w 2005 poprzez 626,6 mln zł w 2010 r. (kwoty za Ostrowska 2010; Lemańska 2011) do 684 mln zł w 2011 r. (kwota za Socha 2012: 28 30). Celem niniejszego artykułu jest wskazanie teoretycznych podstaw do operacjonalizacji pojęcia marketingu w sposób umożliwiający identyfikację, pomiar i porównanie skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. 1. Istota marketingu miasta w świetle wybranych definicji W literaturze przedmiotu zarówno polsko- jak i obcojęzycznej zostało zaproponowanych wiele sposobów definiowania marketingu terytorialnego (np. Szromnik 2012: 28 31; Florek 2007: 16 21). Celem tej części pracy nie jest ich wyczerpująca analiza czy systematyzacja, * Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych na podstawie decyzji numer DEC-2011/03/N/HS4/ ** mgr Sebastian Brańka Uniwersytet Ekonomiczny, Wydział Zarządzania, Katedra Handlu i Instytucji Rynkowych, ul. Rakowicka 27, Kraków,

2 24 Sebastian Brańka a jedynie wskazanie istoty pojęcia i jego wyróżników w stosunku do szeroko rozumianego marketingu. Wśród przykładowych definicji można wymienić propozycję Ingo Balderjahna, który uwydatnia wagę uzyskiwania przez jednostkę samorządowo-terytorialną przewagi konkurencyjnej, stwierdzając, że marketing terytorialny obejmuje analizę, planowanie, organizację, wdrożenie oraz kontrolę strategii urynkowienia danego terytorium, a jego głównym celem jest wzmocnienie pozycji konkurencyjnej danej jednostki terytorialnej w międzynarodowej walce o atrakcyjne grupy docelowe (Balderjahn 2000: 57 58). Według propozycji Magdaleny Florek (2007: 20) marketing terytorialny zdefiniować można jako proces społeczny i kierowniczy, zmierzający do osiągania celów przez podmioty lokalne, zorientowany na zapewnienie długotrwałego dobrobytu mieszkańcom poprzez zaspokojenie potrzeb partnerów lokalnych. Warto podkreślić, że cytowana definicja, koncentrując się na zaspokajaniu potrzeb, podkreśla podstawową rolę dobrobytu mieszkańców jako długookresowego celu marketingu terytorialnego. Zgodnie z definicją zaproponowaną przez Andrzeja Szromnika (2012: 28) marketing terytorialny to filozofia osiągania założonych celów przez jednostki osadnicze w warunkach konkurencji o ograniczone zasoby, u której podstaw leży przekonanie, że właściwa orientacja na klientów-partnerów ma decydujący wpływ na osiągane rezultaty. Ważnym aspektem powyższej definicji, obok podkreślenia znaczenia orientacji na klienta, wydaje się określenie marketingu terytorialnego jako charakterystycznego sposobu myślenia, swoistej filozofii, przyświecającej działaniom jednostki osadniczej. Wagę orientacji na klienta podkreśla w swoich rozważaniach również Victoria de Elizagerate, stwierdzając, że filozofia zorientowania na rynek odgrywać będzie zasadniczą rolę w marketingu miast a szczególne cechy danego miejsca będą służyły zaspokojeniu potrzeb jego klientów (Elizagerate 2008: 55). Autorka postuluje ponadto konieczność przyjęcia przez władze miasta orientacji strategicznej, w sensie braku ograniczania się do zaspokojenia potrzeb indywidualnych podmiotów, aby działania władz mogły w długim terminie wspierać społeczność jako całość (2008: 55). Rekapitulując, należy stwierdzić, że każda z przedstawionych definicji wnosi inną perspektywę lub dodatkowy element, wzbogacając rozumienie pojęcia marketingu terytorialnego. Stawiając za cel możliwość identyfikacji i pomiaru działań marketingowych jednostki samorządowo-terytorialnej, trzeba podkreślić, że niezbędne jest wskazanie elementów koncepcji, które odróżniają marketing terytorialny od marketingu przedsiębiorstwa i pozwalają na porównanie aktywności marketingowej różnych jednostek samorządowo-terytorialnych danego rodzaju. Na szczególne wyróżnienie w powyższym kontekście zasługują następujące aspekty działań marketingowych: cel, podmiot, adresaci, instrumenty oddziaływania. 2. Cel działań marketingowych Odniesienie do celu działań marketingowych jest obecne we wszystkich przedstawionych wcześniej definicjach. Różny jest jednak stopień szczegółowości w definiowaniu celów marketingu terytorialnego. Warto zwrócić szczególną uwagę na definicje wskazujące dobrobyt mieszkańców, w rozumieniu zaspokojenia ich potrzeb, jako strategiczny cel marketingu terytorialnego. Ujęcie to jest spójne z polskim prawodawstwem, w którym stwierdzono m.in., że do zadań własnych gminy (wszystkie miasta w Polsce o liczbie ludności powyżej 100 tys. mieszkańców są gminami miejskimi) należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty (Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: art. 7). W tym kontekście warto

3 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 25 również przytoczyć słowa Szromnika, który stwierdził, że [...] cała wspólnota mieszkańców jest grupą najważniejszą jako grupa pierwotna, dzięki której możliwe są interakcje z innymi jednostkami terytorialnymi i rynkami. Jej interesy, oczekiwania i priorytety nie mogą zostać pominięte w programach marketingowych (Szromnik 2012: 68). Przyjęcie założenia, że zaspokojenie potrzeb mieszkańców jest najważniejszym zadaniem władz samorządowych nie jest sprzeczne ze wskazywaną w innych definicjach potrzebą zaspokajania potrzeb pozostałych grup klientów miasta i budowaniu przewagi konkurencyjnej miasta na rynku inwestorów, studentów czy turystów. Nawiązując do dotychczasowych rozważań, należy zwrócić uwagę, że pojęcia oraz zakresy zarządzania i marketingu zbliżają się do siebie (Żabiński 2002 za Florek 2007: 19), utrudniając w znacznym stopniu oddzielenie tych kategorii od siebie (Florek 2007: 19). Teza ta wydaje się szczególnie uprawniona w przypadku przyjęcia założenia, że zaspokojenie potrzeb mieszkańców jest głównym celem działań marketingowych miasta. Całkowite utożsamienie zarządzania miastem z marketingiem miasta wydaje się jednak niewłaściwe. Trudno bowiem uznać zapewnienie odbioru śmieci, ścieków, dostarczanie wody, utrzymanie cmentarzy czy zieleni miejskiej za zadania marketingowe sensu stricto, pomimo że te działania zaspokajają potrzeby mieszkańców. Rozwiązaniem przedmiotowego problemu może być nawiązanie do pracy Tomasza Domańskiego (1997: 22), który definiując adresatów produktu miasta na rynku wewnętrznym, wyróżnił ze względu na stopień mobilności dwie ich podgrupy: 1) grupę mało mobilną, 2) grupę wysoce mobilną. Należy podkreślić, że mało mobilna grupa mieszkańców jest liczniejsza niż grupa mobilna. Cytowany autor wskazał, że do pierwszej z grup należą nierzadko osoby starsze, mniej aktywne, mniej przedsiębiorcze, mniej konkurencyjne, osoby o niższych dochodach i mniejszej otwartości na zmiany. W kategorii osób młodych odnajdujemy także osoby mniej przedsiębiorcze, bardziej pasywne, o mniejszej gotowości do podejmowania ryzyka (Domański 1997: 22). Ludzie zaliczani do tej grupy nie postrzegają swojego miejsca zamieszkania jako zmiennej, lecz są niejako skazani na lokalną ofertę (Domański 1997: 22). W odróżnieniu od pierwszej z wymienionych grup członkowie grupy mobilnej są mentalnie i zawodowo przygotowani do podjęcia decyzji o zmianie miejsca zamieszkania w zależności od stopnia zaspokojenia przez miasto ich potrzeb. Działania władz miejskich, które zaspokajają potrzeby mieszkańców zaliczanych do pierwszej grupy, nie wpływają zatem na wzajemny transfer wartości na rzecz miasta ze strony mieszkańców. Inna prawidłowość dotyczy mobilnej grupy mieszkańców, którzy podejmują decyzje lokalizacyjne (osiedlając się i pracując w danym mieście czy płacąc w nim podatki) w zależności od stopnia zaspokojenia ich potrzeb 1. Wzajemna wymiana wartości następuje również w przypadku innych grup klientów miasta, np. inwestorów, studentów, turystów lub potencjalnych mieszkańców. Andrzej Szromnik stwierdza w tym kontekście, że wymiana wartości marketingowych jako podstawa działania i myślenia zorientowanego na klienta dotyczy wszystkich podmiotów i grup odniesienia układu terytorialnego (2012: 58). 1 Szerzej nt. mieszkańców jako adresatów działań marketingowych samorządów w: Brańka (2011: 55 62).

4 26 Sebastian Brańka Konkludując, działanie władz miasta można określić mianem działania marketingowego lub aktywności marketingowej wtedy, gdy działanie to ma na celu wpłynięcie na decyzje lokalizacyjne mieszkańców i innych interesariuszy, które będą gwarantować dopływ czynników rozwojowych dla miasta. 3. Podmioty aktywności w marketingu miasta Jedną z podstawowych cech odróżniających marketing terytorialny od marketingu przedsiębiorstwa jest wielopodmiotowość działań w marketingu terytorialnym. W przypadku marketingu realizowanego przez przedsiębiorstwo to ono jest podmiotem działań marketingowych realizowanych w wyniku decyzji kierownictwa. Kształtowanie decyzji marketingowych miasta ma natomiast charakter pluralistyczny (Szromnik 2012: 32). Przykładowo produkt turystyczny miasta jest w dużej mierze kształtowany przez decyzje marketingowe prywatnych przedsiębiorstw (noclegowych, gastronomicznych, turystycznych, rozrywkowych, handlowych). Władze miasta również współtworzą produkt turystyczny miasta (np. poprzez działania kulturalne, budowę i utrzymanie infrastruktury). Całość oferty miasta brana pod uwagę przez potencjalnego turystę jest jednak tylko w niewielkim stopniu kształtowania przez władze samorządowe. Jednym z głównym zadań władz staje się w tym kontekście współpraca z innymi podmiotami (np. przedsiębiorstwami współtworzącymi ofertę turystyczną miasta), inicjowanie przedsięwzięć nakierowanych na partycypację wskazanych podmiotów i koordynowanie ich zaangażowania. Kontrola Finansowanie Realizacja Koordynacja Przygotowanie Inicjowanie Rysunek 1. Etapy działań marketingowych miasta Źródło: opracowanie własne. Aktywność marketingowa miasta to proces wielopodmiotowy i wymagający współpracy miejskich władz z sektorem prywatnym, a także innymi jednostkami samorządowymi, agencjami rządowymi (np. z Polską Agencją Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Polską Organizacją Turystyczną, Instytutem Adama Mickiewicza), organizacjami pozarządowymi (np. lokalnymi organizacjami turystycznymi). Należy podkreślić, że samorząd może

5 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 27 być w różnym stopniu zaangażowany w działania marketingowe (zob. rysunek 1), będąc przykładowo : realizatorem tylko jednego z etapów działań marketingowych (np. miasto wyłącznie jako inicjator przedsięwzięcia); realizatorem tylko wybranych etapów (np. inicjując, finansując i kontrolując wyniki); realizatorem wszystkich etapów działań (od inicjowania po kontrolę wyników). Władze samorządowe mogą ponadto angażować się jedynie częściowo w dowolny spośród wskazanych na rysunku 1 etapów przedsięwzięć marketingowych, przyjmując przykładowo rolę współrealizatora lub instytucji współfinansującej. Podsumowując tę część pracy, należy stwierdzić, że aktywność marketingowa miasta obejmuje całokształt przedsięwzięć, w które na dowolnym etapie i w dowolnym stopniu angażują się władze miasta celem zagwarantowania dopływu czynników rozwojowych dla miasta poprzez wpłynięcie na decyzje lokalizacyjne mieszkańców i innych interesariuszy. 4. Adresaci działań marketingowych miasta Adresaci działań marketingowych miasta stanowią trzeci aspekt spośród wyróżnionych na wstępie ujęć koncepcji marketingu terytorialnego. Uzasadnieniem takiego wyboru jest znacznie większy stopień zróżnicowania segmentów docelowych marketingu miasta w porównaniu z segmentami docelowymi przedsiębiorstwa. Segmentacja klientów w przedsiębiorstwie jest często oparta na kryterium dochodowym lub geograficznym. W przypadku miasta kryteria te również mają zastosowanie. Zasadnicza jednak różnica wynika z różnorodności oferowanych produktów, a co za tym idzie różnorodności zaspokajanych przez miasto potrzeb. W literaturze przedmiotu istnieje bardzo wiele typologii adresatów działań marketingowych jednostek samorządowo-terytorialnych. Wśród przykładowych kryteriów wyodrębniania można wskazać obszar występowania klientów w stosunku do wspólnoty miejskiej (klienci wewnętrzni i zewnętrzni) albo formę organizacji prawnej (klienci indywidualni i instytucjonalni). Dążąc do operacjonalizacji pojęcia marketingu miasta, powinno się wyróżnić grupy klientów miasta, które charakteryzują się przede wszystkim: dużym znaczeniem dla pozyskiwania przez miasto czynników rozwojowych; łatwością w identyfikacji i jednoznacznością w definiowaniu; adekwatnością do funkcji realizowanych przez miasto. W celu przeprowadzenia badań porównawczych największych miast w Polsce należy wyróżnić następujące grupy adresatów: mieszkańcy (obecni wysoce mobilni i potencjalni); inwestorzy (krajowi i zagraniczni); lokalni przedsiębiorcy (działający już w mieście); studenci; turyści (krajowi i zagraniczni). 5. Instrumenty marketingu miasta Identyfikacja, pomiar i porównanie skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce nie jest możliwe bez odniesienia się do instrumentów marketingu wykorzystywanych przez władze samorządowe. W marketingu terytorialnym często nawiązuje się do powszechnie znanej koncepcji 4P, której przydatność dla celów jed-

6 28 Sebastian Brańka nostek samorządowo-terytorialnych wydaje się jednak w pewnym stopniu ograniczona. Przykładowe formy aktywności marketingowej władz miasta zostały zamieszczone w tabeli 1. W zestawieniu nie uwzględniono dystrybucji, będącęj jednym z czterech P. Wynika to z faktu, że w ujęciu Magdaleny Florek przez dystrybucję w marketingu terytorialnym rozumie się wszelkie czynności związane z pokonywaniem czasowych i przestrzennych różnic związanych z tworzeniem produktu terytorialnego, jego sprzedażą i konsumpcją (Florek 2007: 137 na podstawie Kornak, Rapacz 2001: 152). Tym samym w odróżnieniu od większości przypadków dystrybucji towarów w przypadku marketingu terytorialnego to nie produkt, a klient musi się przemieścić, aby skorzystać z produktu (turystycznego, akademickiego czy np. inwestycyjnego). W powyższym kontekście szczególnie ważna wydaje się dostępność komunikacyjna danego miasta. Założono jednak, zważywszy na trudność jednoznacznego zdefiniowania działań dystrybucyjnych w marketingu miasta, że instrument ten nie powinien być uwzględniany na potrzeby planowanych badań. W przypadku zastosowania ceny jako instrumentu marketingu terytorialnego najbardziej użyteczne wydaje się postrzeganie tego narzędzia z perspektywy klienta, a więc jako kosztu ponoszonego przez niego w związku z nabyciem określonego produktu (tzw. koncepcja 4C). Odwołując się do wielopodmiotowości marketingu terytorialnego, należy podkreślić, że większość decyzji dotyczących kształtowania produktu turystycznego, mieszkaniowego lub handlowego jest podejmowana nie przez samorząd, a przez prywatne przedsiębiorstwa. Aktywność miasta w zakresie kształtowania poziomu cen (kosztów dla nabywcy) jest zatem ograniczona. Ograniczenie to wiąże się ponadto z krajowym prawodawstwem, które często wskazuje stawki maksymalne określonych opłat czy podatków pobieranych przez samorząd. W tabeli 1 zaprezentowano wybrane opłaty/podatki, które mogą posłużyć do porównania poziomu cen pobieranych przez samorządy z różnych tytułów. Należy jednak podkreślić, że wymienione pozycje trudno uznać za czynniki decydujące o podejmowaniu decyzji lokalizacyjnych przez wymienionych nabywców produktu miasta. Tabela 1 Przykładowe formy aktywności marketingowej miasta w układzie wybranych narzędzi i adresatów Inwestorzy oraz lokalni przedsiębiorcy Mieszkańcy (obecni wysoce mobilni i potencjalni) Turyści Produkt Dostępność terenów/budynków, w ramach: specjalnych stref ekonomicznych, parków naukowo-technologicznych, stref aktywności gospodarczej Lokalny Fundusz poręczeń Punkt obsługi przedsiębiorcy Komórka ds. obsługi inwestorów Dostępność galerii i wystaw artystycznych, teatrów, centrów kultury i sztuki, muzeów, filharmonii (także element produktu dla turystów) Organizowane w mieście wydarzenia kulturalne, artystyczne i rozrywkowe (także element produktu dla mieszkańców oraz promocji dla turystów i mieszkańców)

7 Możliwości identyfi kacji i pomiaru aktywności marketingowej polskich miast 29 Promocja Serwis www dla inwestorów Komórka ds. promocji gospodarczej Udział w targach inwestycyjnych Organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy Wykorzystanie reklamy Oceny agencji ratingowej (także element produktu dla kredytodawców) Badania potrzeb Serwis www dla mieszkańców Komórka ds. promocji wizerunkowej Badania potrzeb Serwis www dla turystów Komórka ds. promocji turystycznej Udział w targach turystycznych Wykorzystanie reklamy Badania potrzeb Cena Podatek od nieruchomości: budynki i grunty, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Podatek od nieruchomości: budynki i grunty, ceny korzystania z komunikacji miejskiej (także cena dla turystów), opłaty za korzystanie z przedszkoli, dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków Opłata miejscowa, opłaty za taksówki (także cena dla mieszkańców) Źródło: opracowanie własne. Należy dodać, że w tabeli uwzględniono jedynie przykłady cen umożliwiających dokonywanie porównań pomiędzy różnymi miastami. Nie uwzględniano cen np. nieruchomości inwestycyjnych oferowanych przez samorządy lub subsydiów przez nie oferowanych, pomimo że mają potencjalnie bardzo duży wpływ na decyzje inwestycyjne przedsiębiorstw. Nie byłoby jednak możliwe zastosowanie cen, które umożliwiałyby miarodajne porównania pomiędzy miastami (założenie to wynika m.in. z różnorodności ofert inwestycyjnych pod względem powierzchni gruntu, dostępu do mediów, lokalizacji, charakteru, stanu, branżowego przeznaczenia obiektu itp.). Zawarte w powyższej tabeli przykłady instrumentów składających się na produkt i promocję miasta zostały odniesione do poszczególnych grup adresatów, odzwierciedlając tym samym stosowany często w literaturze podział na produkt inwestycyjny i produkt turystyczny oraz analogiczne rozgraniczenie promocji gospodarczej od promocji turystycznej. Widoczne są jednakże trudności w klasyfikowaniu i rozgraniczaniu narzędzi stosowanych w praktyce przez samorządy. Przykładowo wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, a także sportowe można postrzegać jako element produktu miasta (tak dla mieszkańców, jak turystów) oraz jako element oddziałujący promocyjnie. Podsumowanie W niniejszym artykule podjęto próbę usystematyzowania pojęcia marketingu terytorialnego, co mogłoby stanowić podstawę do identyfikacji, pomiaru i porównania skali oraz form aktywności marketingowej najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce. Wydaje się, że zaproponowany tu sposób rozumienia podmiotu, celu i adresatów aktywności marketingowej może być podstawą do podjęcia badań empirycznych w przedmiotowym zakresie. Na tym etapie rozważań najważniejsze wydaje się właściwe sformułowanie wskaźników aktywności marketingowej odzwierciedlających skalę i formy działań marketingowych samorządów miejskich. Przyjęto, że właściwym rozwiązaniem będzie oparcie się na wybranych trzech grupach narzędzi marketingu, z pominięciem dystrybucji. Wątpliwości może budzić jednak

8 porównywanie narzędzi cenowych stosowanych przez władze miejskie, gdyż zidentyfikowane w niniejszej pracy obszary kształtowania cen przez samorządy, jakkolwiek umożliwiające dokonywanie porównań pomiędzy miastami, w praktyce mają ograniczony wpływ na decyzje lokalizacyjne podejmowane przez grupy docelowe. Literatura Balderjahn I. (2000), Standortmarketing, Lucius & Lucius, Stuttgart. Brańka S. (2011), Mieszkańcy jako adresat działań marketingowych władz samorządowych, Studia Ekonomiczne i Regionalne t. 4, nr 1, Wydawnictwo Państwowej Szkoły Wyższej w Białej Podlaskiej, Biała Podlaska. Domański T. (1997), Marketing terytorialny wybrane aspekty praktyczne, w: Marketing terytorialny. Strategiczne wyzwania dla miast i regionów, red. T. Domański, Uniwersytet Łódzki, Łódź. Elizagerate V. de (2008), Marketing de ciudades: Estrategias para el desarrollo de ciudades attractivas y competitivas en un mundo global 2. a edición, Ediciones Pirámide y ESIC Editorial, Madrid. Florek M. (2007), Podstawy marketingu terytorialnego, wyd. 2 zm., Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań. Kornak A.S., Rapacz A. (2001), Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Lemańska M. (2011), Miasta coraz lepiej się promują, Rzeczpospolita z Ostrowska K. (2010), Samorządy: więcej na promocję, Rzeczpospolita z Socha R. (2012), PR z PRL, Polityka z Szromnik A. (2012), Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku, wyd. 4 poszerz., Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa. Ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, DzU 1990, nr 16, poz. 95, art. 7. Żabiński L. (2002), Marketing a zarządzanie. O niektórych relacjach dyscyplinarnych, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, red. L. Żabiński, K. Śliwińska, PWE, Warszawa. THE POSSIBILITY OF IDENTIFICATION AND MEASUREMENT OF MARKETING ACTIVITY IN POLISH CITIES Abstract: In the paper chosen definitions of place marketing were introduced to reflect the core of this concept. Furthermore the author conducted an analysis of the following elements of place marketing: aim, subject, target markets and instruments of marketing actions. The summary of the paper comprises recommendations on place marketing defining. These conclusions were aimed at allowing execution of comparative research on marketing activity of major Polish cities. Keywords: city marketing; measurement of marketing activity Translated by Sebastian Brańka

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz

Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne. Maciej Bieńkiewicz 2012 Społeczna odpowiedzialność biznesu podejście strategiczne i operacyjne Maciej Bieńkiewicz Społeczna Odpowiedzialność Biznesu - istota koncepcji - Nowa definicja CSR: CSR - Odpowiedzialność przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I. dr hab. Wojciech Dziemianowicz

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I. dr hab. Wojciech Dziemianowicz PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO CZĘŚD I dr hab. Wojciech Dziemianowicz PROMOCJA DEFINICJA _... _... _... _... _... CZYM JEST PROMOCJA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO? PŁASZCZYZNY KONKURENCJI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta.

Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Pozycja jednostki ICHOT w zakresie konkurencji ogólnopolskiej zdeterminowana jest siłą przyciągania miejsca, w tym przypadku miasta. Czynnik ten ma szczególne znaczenie dla grupy turystów, którzy wybierając

Bardziej szczegółowo

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty

Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing. Podstawowy Obowiązkowy Polski Semestr piąty KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Z-ZIP-028z Podstawy marketingu Fundamentals of Marketing A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOT: Zarządzanie i marketing KOD S/I/st/11 2. KIERUNEK: Sport 3. POZIOM STUDIÓW 1 : I stopień studia stacjonarne 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II rok/iv semestr 5. LICZBA PUNKTÓW

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 15 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Tomasz Szopiński Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz

Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015. Grzegorz Karasiewicz pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa PSM ZS 2014/2015 Grzegorz Karasiewicz 2 Agenda ocena pozycji konkurencyjnej Zdefiniowanie rynku odniesienia Identyfikacja konkurentów Struktura przedmiotowa podaży

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wydział Ekonomii, Zarządzania i Turystyki Katedra Marketingu i Zarządzania Gospodarką Turystyczną dr Izabela Michalska-Dudek MARKETING Program zajęć Konsultacje: piątki

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne Zagadnienia na egzamin dyplomowy na Wydziale Zarządzania Społecznej Akademii nauk Studia pierwszego stopnia kierunek zarządzanie w roku akademickim 2012/2013 Specjalność - Marketing i zarządzanie logistyczne

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52

Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 Analiza rynku łodzi jachtów w Portugalii. 2014-01-31 00:16:52 2 Zamieszczamy podsumowanie analizy rynkowej wraz z aneksem statystycznym, przygotowanej dla Centrów Obsługi Eksportera i Inwestora (COIE),

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Studia II stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność MARKETING INTERNETOWY I E-COMMERCE Profil Absolwenta - studenci są przygotowani do: pełnienia funkcji menedżerskich i budowania

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie rozwojem regionu turystycznego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-302-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom

Bardziej szczegółowo

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji

Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji Nowe uwarunkowania prawne i organizacyjne a praktyka planowania procesu rewitalizacji Mgr Ewa M. Boryczka Katedra Gospodarki Regionalnej i Środowiska Uniwersytet Łódzki www.region.uni.lodz.pl ewa.boryczka@uni.lodz.pl

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych

Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych Uwarunkowania komercjalizacji produktów żywnościowych prof. dr hab. Bogdan Sojkin Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Wydział Towaroznawstwa 1 Jak rozumieć komercjalizację? dobro, usługa, Komercjalizacja?

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ

WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Aleksandra Koźlak 1 WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Wprowadzenie W warunkach konkurencji między regionami coraz częściej wykorzystywane są narzędzia marketingu terytorialnego. Celem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie

Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie Opracowanie logicznie ze sobą powiązanych dokumentów o zbiorczej nazwie Dokumenty planistyczne, ekspertyzy i analizy w zakresie turystyki na terenie 5 gmin położonych w obszarze Zbiornika Świnna Poręba

Bardziej szczegółowo

MARKETING spotkanie 1

MARKETING spotkanie 1 Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu MARKETING spotkanie 1 dr Marcin Soniewicki Zaliczenie Przygotowanie projektu w grupach i jego prezentacja na ostatnim spotkaniu 25 kwietnia. Aktywność podczas zajęć Aktywna

Bardziej szczegółowo

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk

Badania Marketingowe. Kalina Grzesiuk Badania Marketingowe Kalina Grzesiuk definicja Badania marketingowe systematyczny i obiektywny proces gromadzenia, przetwarzania oraz prezentacji informacji na potrzeby podejmowania decyzji marketingowych.

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: dr Robert Nowacki Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb studiów: Niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Uniwersytet Szczeciński 31 marca 2016 r. Temat spotkania Marketing: relacje z klientami dr Kamila Peszko dr Urszula Chrąchol- Barczyk Marketing? Marketing wg Ph. Kotlera

Bardziej szczegółowo

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030

Kierunki wspierania. Wyniki projektu Insight 2030 Warszawa, 1 marca 2012 Kierunki wspierania innowacyjności ci przedsiębiorstw. Wyniki projektu Insight 2030 Beata Lubos, Naczelnik Wydziału Polityki Innowacyjności, Departament Rozwoju Gospodarki, Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku

Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku Statut Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku I. Postanowienia ogólne - forma prawna 1. Malbork Welcome Center - Centrum Turystyki w Malborku (dalej: Malbork Welcome Center) jest jednostką

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016

ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 WSTĘP ZAŁOŻENIA PROCESU TWORZENIA WIELOLETNIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY ROZWOJOWEJ NA LATA 2012-2016 Projekt założeń projektu ustawy o współpracy rozwojowej nakłada na Ministra Spraw Zagranicznych obowiązek

Bardziej szczegółowo

MARKETING MIAST I REGIONÓW

MARKETING MIAST I REGIONÓW 1.1.1 Marketing miast i regionów I. OGÓLNE INFORMACJE PODSTAWOWE O PRZEDMIOCIE MARKETING MIAST I REGIONÓW Nazwa jednostki organizacyjnej prowadzącej kierunek: Kod przedmiotu: HiM_PS1 Wydział Zamiejscowy

Bardziej szczegółowo

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl

BIZNESPLAN. 1 Definicja za: Wikipedia.pl BIZNESPLAN Każda działalność gospodarcza, nawet najmniejsza, musi zostać skrupulatnie zaplanowana. Plan przedsięwzięcia gospodarczego konstruuje się zazwyczaj w formie biznesplanu. Biznesplan 1 (ang. business

Bardziej szczegółowo

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI

Spis treści CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU W TURYSTYCE I REKREACJI WSTĘP Aleksander Panasiuk... 11 CZĘŚĆ I WPROWADZENIE DO MARKETINGU ROZDZIAŁ 1. PODSTAWY MARKETINGU USŁUG Aleksander Panasiuk. 17 1.1. Istota, zasady i cele marketingu... 17 1.2. Obszary badawcze marketingu

Bardziej szczegółowo

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia

Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia Biznes plan innowacyjnego przedsięwzięcia 1 Co to jest biznesplan? Biznes plan można zdefiniować jako długofalowy i kompleksowy plan działalności organizacji gospodarczej lub realizacji przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence)

PRODUKT (product) CENA (price) PROMOCJA (promotion) DYSTRYBUCJA (place) 7 (P) (+ Process, Personnel, Physical Evidence) Marketing-mix Klasyfikacja środków konkurencji wg McCarthy ego - 4 P Cena w marketingu dr Grzegorz Mazurek PRODUKT (product) CENA (price) DYSTRYBUCJA (place) PROMOCJA (promotion) 7 (P) (+ Process, Personnel,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU

ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU ZAWARTOŚĆ I STRUKTURA BIZNES PLANU I. STRESZCZENIE to krótkie, zwięzłe i rzeczowe podsumowanie całego dokumentu, które powinno zawierać odpowiedzi na następujące tezy: Cel opracowania planu (np. założenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym

3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym 3. Koncepcja benchmarkingu i możliwości jej stosowania w szkolnictwie wyższym Joanicjusz Nazarko, Katarzyna Kuźmicz, Elżbieta Szubzda, Joanna Urban Pojęcie benchmarkingu należy ściśle łączyć z imperatywem

Bardziej szczegółowo

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa

Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan. Spis treści. Przedmowa Opracowanie produktów spoŝywczych. Podejście marketingowe - Earle Mary, Earle Richard, Anderson Allan Spis treści Przedmowa Część I. Wprowadzenie 1. Kluczowe czynniki sukcesu lub niepowodzenia nowych produktów

Bardziej szczegółowo

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu

Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Dynamiczna zdolność przedsiębiorstwa do tworzenia wartości wspólnej jako nowego podejścia do społecznej odpowiedzialności biznesu Rozprawa doktorska napisana pod kierunkiem naukowym prof. dr hab. Tomasz

Bardziej szczegółowo

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami

PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość życia, usługi publiczne, komunikacja z mieszkańcami Jak skutecznie wykorzystać system zarządzania JST do poprawy jakości życia mieszkańców? Konferencja zamykająca realizację innowacyjnego projektu partnerskiego MJUP PANEL 1 Zarządzanie strategiczne, jakość

Bardziej szczegółowo

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR

WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR WZÓR BIZNES PLANU OPRACOWANY PRZEZ FUNDACJĘ INKUBATOR (rozpoczęcie działalności gospodarczej) SPIS TREŚCI Streszczenie 1. Charakterystyka realizatora przedsięwzięcia. Opis planowanego przedsięwzięcia.

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS

Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu SYLABUS Profil : Zawodowy Stopień studiów: I Kierunek studiów: Turystyka i Rekreacja Specjalność: Wszystkie Semestr: Forma studiów: I stacjonarne/niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Program specjalności dla studentów studiów stacjonarnych I stopnia Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego UŁ nt. EKONOMIKA I FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Opiekun specjalności: dr Artur Sajnóg Katedra

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Sączu Instytut Pedagogiczny Karta przedmiotu obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2010/2011 Kierunek studiów: Pedagogika Profil: Ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

group Brief Marketingowy

group Brief Marketingowy 2 1. Sytuacja 1.1 Wyzwanie 1.1.1. Na czym polega wyzwanie dla marki/oferty Firmy w Polsce? 1.1.2. Z czego wynika? wg Firmy 1.1.3. Na jakiej podstawie zostało zdefiniowane? badania; doświadczenie; wyniki

Bardziej szczegółowo

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT]

Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] Wytyczne dotyczące przygotowania raportu z Audytu Marketingowego Młodej Firmy zał. nr 3 do umowy Audyt Marketingowy Młodej Firmy [RAPORT] NAZWA AUDYTOWANEJ FIRMY:.. ADRES:. DATA PRZEKAZANIA PRZEPROWADZENIA

Bardziej szczegółowo

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH

SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH Milena Ratajczak-Mrozek SIECI BIZNESOWE A PRZEWAGA KONKURENCYJNA PRZEDSIĘBIORSTW ZAAWANSOWANYCH TECHNOLOGII NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH WYDAWNICTWO UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU POZNAŃ 2010 SIECI

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna

Zarządzanie strategiczne. Dr inż. Aleksander Gwiazda. Wykład 6. Segmentacja strategiczna Dr inż. Aleksander Gwiazda Zarządzanie strategiczne Wykład 6 Segmentacja strategiczna Plan wykładu Idea segmentacji strategicznej Metody segmentacji Cechy segmentacji Ograniczenia segmentacji Przykłady

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r.

Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej. Toruń, 28 października 2014 r. Perspektywy rozwoju instrumentów wspierających projekty PPP po stronie publicznej i prywatnej Toruń, 28 października 2014 r. 1 Spis treści I. Strategiczna rola Ministra Gospodarki w funkcjonowaniu PPP

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA

KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA KRYTERIA UZYSKANIA ZALICZENIA Elementy obowiązkowe Esej naukowy indywidualny na dowolnie wybrany temat z zakresu przedmiotu, 3-5 stron standaryzowanego maszynopisu, przesłany do 09.01.2009 na adres e-mail:

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN W PRAKTYCE

BIZNES PLAN W PRAKTYCE BIZNES PLAN W PRAKTYCE Biznes Plan Biznes Plan jest to dokument, dzięki któremu możemy sprzedać naszą fascynację prowadzoną działalnością oraz nadzieje, jakie ona rokuje, potencjalnym źródłom wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH MAGISTERSKICH STUDIA NIESTACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY BORKI Z DNIA 23 PAŹDZIERNIKA 2013 O KONSULTACJACH W SPRAWIE PROJEKTU Programu współpracy Gminy Borki w 2014 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe

Kluczowy fragment Rozdziału 2 Koncepcja przedsięwziecia z książki Biznesplan w 10 krokach. Konkurenci. Geneza przedsięwzięcia. Kluczowe dane finansowe Koncepcja to zbiór założeń, które będą stanowić podstawę sporządzenia biznesplanu. Powinny one dotyczyć genezy pomysłu, oceny pojemności potencjalnych rynków zbytu wraz z identyfikacją potencjalnych konkurentów,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii

Rozdział 4 Planowanie rozwoju technologii - Aleksander Buczacki 4.1. Wstęp 4.2. Proces planowania rozwoju technologii Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1 Pojęcie i klasyfikacja produktów oraz ich miejsce w strategii firmy - Jerzy Koszałka 1.1. Wstęp 1.2. Rynek jako miejsce oferowania i wymiany produktów 1.3. Pojęcie produktu

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Charakterystyka, wielkość oraz struktura podaży. Szansa na zyski Morze, góry, Warmia i Mazury Zima 2009 W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN r.

WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN r. WYKAZ PROPONOWANYCH ZMIAN 22.11.2016 r. 1. Kryteria Wyboru Operacji Indywidualnych Lp. Strona Obecny zapis Proponowany zapis Uzasadnienie II. Ocena 0 założenia operacji nie są nierealne do 0 założenia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Zarządzanie Specjalność KOMUNIKACJA MARKETINGOWA Profil absolwenta MARKETING COMMUNICATION MANAGER menedżer/ekspert/doradca w zakresie komunikacji

Bardziej szczegółowo

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona.

Krótki opis zakresu i wyników biznes planu. Informacja dla kogo i w jakim celu sporządzony został biznes plan 1 strona. BIZNES PLAN/ BIZNES CASE Czas wykonania: 2-4 tygodnie Koszt szacunkowy: w zależności od zakresu, skali projektu, informacji dostarczonych przez zamawiającego Zakres prac: 1. Streszczenie 2. Informacje

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE

Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji Strategia rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce do roku 2013 STRESZCZENIE październik 2008 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej, mając na uwadze dobro

Bardziej szczegółowo

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU

KONKURENCJA W HANDLU PROF. HALINA SZULCE KONKURENCJA W HANDLU KONKURENCJA W HANDLU ISTOTA KONKURENCJI 2 Konkurencja w handlu i usługach jest siłą napędową rozwoju i podwyższania jakości Istotą konkurencji jest występowanie dużej liczby przedsiębiorstw na danym rynku

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych

KARTA PRZEDMIOTU. 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Zarządzanie innowacjami w przedsiębiorstwach turystycznych i sportowych KOD WF/II/st/13 2. KIERUNEK: Wychowanie fizyczne 3. POZIOM STUDIÓW 1 : II stopień studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych

Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych Ewa Boryczka, Tomasz Sulikowski Uniwer sytet Łódzki Wizerunek Łodzi w oczach studentów publicznych uczelni wyższych raport z badań 2007 Opieka naukowa: dr Zbigniew Przygodzki, dr Mariusz Sokołowicz Kierunek

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010

Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Warszawa, 17 maja 2010r. Zmiany w treści Zapytania Ofertowego nr postępowania POKL1.18/WRZOS/1/2010 Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego z zachowaniem zasady konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii

Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej. Plan działań na rzecz zrównoważonej energii Lokalny Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej oraz Plan działań na rzecz zrównoważonej energii jako elementy planowania energetycznego w gminie Łukasz Polakowski 1 SEAP Sustainable Energy Action

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix

Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena jako element marketingu mix Cena to pieniądze lub inne środki wymienialne na własność lub użytkowanie produktu lub usługi Dla konsumenta cena to wyznacznik wartości

Bardziej szczegółowo

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej.

UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. UE DLA PROMOCJI TURYSTYKI nowa perspektywa budżetowa 2014-2020, koncepcja projektów Polskiej Organizacji Turystycznej. Piotr Tatara Polska Organizacja Turystyczna 9 maja 2013 roku Projekty systemowe Polskiej

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA. Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI. Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ KULTURY FIZYCZNEJ I OCHRONY ZDROWIA Katedra EKONOMIKI TURYSTYKI Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA SYLABUS Nazwa przedmiotu PODSTAWY MARKETINGU W TURYSTYCE

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie Poznań, 1.10.2016 r Dr Grzegorz Paluszak OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) dla przedmiotu Badania rynku na kierunku Zarządzanie I. Informacje ogólne 1. Nazwa modułu : Badania rynku 2. Kod modułu : 1 BRw

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa

STRATEGIA. wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa STRATEGIA wprowadzania nowych produktów na rynki docelowe: Chiny, Tajlandia, Turcja, Litwa Gdańsk, kwiecień 2014 Opracowanie wykonała pracowania marketingowa SBM Sławomir Błażewicz 80-434 Gdańsk, ul. Danusi

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz

Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz Marketing : teoria pragmatyczna : podręcznik akademicki / Nemezjusz M. Pazio. wyd. 2. Warszawa, 2013 Spis treści Przedmowa 11 Przedmowa do wydania drugiego 13 Rozdział 1. MARKETINGOWA ORIENTACJA PRZEDSIĘBIORSTWA

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Usługi analityki internetowej oraz zarządzania działem dystrybucji treści Numer ogłoszenia: 258686-2013; data zamieszczenia: 03.07.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński

2012 Marketing produktu ekologicznego. dr Marek Jabłoński 2012 Marketing produktu ekologicznego dr Marek Jabłoński Od kilku lat ekologia przestaje mieć znaczenie ideologiczne, w zamian za to nabiera wymiaru praktycznego i inżynierskiego. Większość firm na świecie,

Bardziej szczegółowo

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński

Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą. dr Adam Jabłoński 2012 Normy środowiskowe w zarządzaniu firmą dr Adam Jabłoński GENEZA POWSTANIA SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA ŚRODOWISKOWEGO Konferencja w Rio de Janeiro 1992 r. 27 Zasad Zrównoważonego Rozwoju Karta Biznesu Zrównoważonego

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany-J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych Badania i analizy rynku w działalności przedsiębiorstwa budowlanego. Potrzeby badań rynku na etapie planowania biznesu Kim

Bardziej szczegółowo

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz

Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Redaktor naukowy Danuta Dudkiewicz Warszawa 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP...................... 7 Rozdział 1. Stanisław Kuśmierski, Danuta Dudkiewicz POJĘCIE, ZASADY I INSTRUMENTY MARKETINGU USŁUG TURYSTYCZNYCH..................

Bardziej szczegółowo

EFS w latach 2014-2020

EFS w latach 2014-2020 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z wykorzystaniem środków EFS i EFRR na lata 2014-2020 EFS w latach 2014-2020 Decentralizacja Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15

Spis treści. Przedmowa... 11. Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 Przedmowa... 11 Rozdział I. Systemowe zarządzanie jakością... 15 1. Charakterystyka zarządzania jakością... 15 1.1. Zarządzanie a kierowanie... 15 1.2. Cel i obiekt zarządzania... 16 1.3. Definiowanie

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów

Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego z perspektywy Ministerstwa Finansów Monika Kos, radca ministra Departament Polityki Wydatkowej Warszawa, 13 stycznia 2015 r. Program prezentacji

Bardziej szczegółowo

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi:

Zasadniczą część książki stanowi szczegółowa analiza treści MSR 14. Kolejno omawiane są w nich podstawowe zagadnienia standardu, między innymi: MSR 14. Sprawozdawczość segmentów działalności. W sprawie sporządzania sprawozdań według segmentów działalności, standard wyraźnie odwołuje się do sprawozdawczości wewnętrznej przygotowanej dla najwyższego

Bardziej szczegółowo