WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ"

Transkrypt

1 Aleksandra Koźlak 1 WPŁYW WIZERUNKU MARKI REGIONU NA JEGO KONKURENCYJNOŚĆ Wprowadzenie W warunkach konkurencji między regionami coraz częściej wykorzystywane są narzędzia marketingu terytorialnego. Celem podejmowanych w tym zakresie działań jest zaoferowanie produktu dostosowanego do potrzeb i oczekiwań potencjalnych nabywców. Istotnym narzędziem walki konkurencyjnej jest marka regionu, która stanowi jego atut i pozytywnie wyróżnia go na tle innych regionów rywalizujących o te same docelowe grupy nabywców. Podstawowym celem artykułu jest przedstawienie problematyki kształtowania marki jednostek terytorialnych (regionów i miejscowości) i określenie wpływu wizerunku marki na ich pozycję konkurencyjną. Bardziej szczegółową analizę przeprowadzono w zakresie budowania marki regionu w oparciu o produkt inwestycyjny i omówiono znaczenie proinwestycyjnego wizerunku regionu dla potencjalnych inwestorów. Istota konkurencyjności regionu Konkurencyjność jako kategoria ekonomiczna jest ogólnie określana jako zdolność do osiągania sukcesu w gospodarczej rywalizacji. W stosunku do regionów konkurencyjność interpretuje się jako ich zdolność do przystosowywania się w sferze ekonomicznej i społecznej do zmieniających się warunków, a w konsekwencji do poprawy lub co najmniej utrzymywania swojej pozycji we współzawodnictwie toczącym się między regionami 2. T. Markowski wprowadził do literatury pojęcia przedmiotowej (pośredniej) i podmiotowej (bezpośredniej) konkurencyjności regionu. Przedmiotowa konkurencyjność regionu i związana z nią przewaga konkurencyjna w stosunku do innych regionów wynika z materialnych i niematerialnych zasobów regionu oraz przewagi konkurencyjnej jednostek gospodarczych z danego regionu, które te zasoby użytkują. Spojrzenie na konkurencyjność przedmiotową poprzez pryzmat przedsiębiorstw ma istotne znaczenie dla oceny pozycji konkurencyjnej regionu, ponieważ daje możliwość uwzględnienia czynników niematerialnych występujących w regionie w formie kapitału ludzkiego i pochodnych tej kategorii, tj. kapitału społecznego i intelektualnego. Osiągniętą przewagę konkurencyjną regionu w sensie przedmiotowym potwierdza jego dynamiczny rozwój, który może być mierzony różnymi miarami ilościowymi i jakościowymi, najczęściej związanymi z PKB 3. 1 Aleksandra Koźlak - dr, Katedra Badań Porównawczych Systemów Transportowych, Wydział Ekonomiczny, Uniwersytet Gdański. 2 B. Winiarski: Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni Polityki regionalnej. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1999, s T. Markowski: Funkcja NSRR na lata wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR. markowski_funkcja_nsrr_aspekt_przestrzenny.doc.

2 Zupełnie inne jest spojrzenie na konkurencyjność regionu z perspektywy władz regionalnych. W procesie konkurencji podmiotowej organy władzy terytorialnej rywalizują o dostęp do różnego rodzaju korzyści zewnętrznych. Do takich korzyści można zaliczyć: - dostęp do subwencji, dotacji, środków pomocowych Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych, umożliwiających realizację dużych projektów infrastrukturalnych, ekologicznych i społecznych; - lokalizację nowych inwestycji produkcyjnych i o charakterze usługowym; - lokalizację siedzib ważnych instytucji i ich agend; - dostępność do otoczenia i rynku międzynarodowego; - organizację dużej rangi imprez i spotkań o zasięgu krajowym i międzynarodowym; - przyjazdy turystów krajowych i zagranicznych, itp. 4 Pozycja konkurencyjna regionu zostaje ukształtowana, zarówno przez konkurencyjność firm działających na danym terenie, jak i przez cały system społecznogospodarczy, wyrażający się warunkami prowadzenia działalności gospodarczej i odpowiednim poziomem życia. Władze regionu mogą swoimi działaniami wpływać na otoczenie funkcjonujących firm, tworząc im sprzyjające warunki rozwoju, a także prowadzić działania promocyjne zachęcające do skorzystania z oferty regionu. Marketing terytorialny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej regionu Władze samorządowe dążąc do podniesienia konkurencyjności regionu wykorzystują narzędzia marketingu terytorialnego. Marketing terytorialny jest koncepcją zarządzania jednostką terytorialną według orientacji marketingowej. W literaturze przedmiotu zostały sformułowane różne definicje marketingu terytorialnego i w niektórych z nich pojawia się aspekt budowy przewagi konkurencyjnej, jako główny cel jego zastosowania. W tym ujęciu marketing terytorialny można określić jako zintegrowany zespół instrumentów i działań, zastosowanych w celu wzrostu zdolności konkurencyjnej wyodrębnionej i zagospodarowanej przestrzeni w stosunku do innych jednostek przestrzennych tego samego rodzaju (województw, powiatów, gmin, regionów turystycznych, miast, miejscowości) 5. W kontekście marketingu terytorialnego oferowanym produktem jest terytorium tworzące organizacyjno-przestrzenną całość. terytorialny jest strukturą bardzo złożoną, składającą się zarówno z elementów już ukształtowanych lub na które nie można wpłynąć (położenie, klimat, walory przyrodnicze), jak i tych, które można dopasować do wymagań nabywców (zasoby ludzkie, dostępność transportowa, możliwości organizacyjne). Na pojęcie produktu terytorialnego składa się wiele różnorodnych produktów (subproduktów), których kombinacja daje końcowy efekt w postaci tzw. megaproduktu 6. 4 T. Markowski: Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE. Regiony_konkurencyjnosc_UE.rtf. 5 A.S. Kornak, A. Rapacz: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 2001, s M. Florek: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań 2006, s. 27.

3 turystyczny targowy inwestycyjny rekreacyjno sportowy publiczny MEGAPRODUKT TERYTORIALNY handlowo usługowy mieszkaniowy socjalny kulturalny oświatowy Rys. 1. Rodzaje produktów terytorialnych Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Szromnik: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna, Kraków 2007, s Podstawowym działaniem samorządów terytorialnych jest zaoferowanie produktu dostosowanego do potrzeb i oczekiwań potencjalnych nabywców. Wymaga to wyodrębnienia w procesie segmentacji docelowych grup odbiorców, do których produkt będzie skierowany. Segmentacja jest konieczna w przypadku zdywersyfikowanej działalności, obejmującej wiele dziedzin i różnorodność produktów. Z taką sytuacją mamy do czynienia w jednostkach terytorialnych, oferujących zróżnicowane subprodukty. Władze samorządowe dokonują analizy grup nabywców i zestawiają je z innymi uwarunkowaniami zewnętrznymi oraz własnymi możliwościami. Istotnymi kryteriami segmentacji dla budowania strategii marketingowej regionu są: - miejsce zlokalizowania nabywców względem jednostki terytorialnej (nabywcy wewnętrzni i zewnętrzni); - rodzaj nabywców ze względu na stopień zorganizowania (nabywcy indywidualni i instytucjonalni) 7. Na podstawie tych dwóch kryteriów M. Florek zaproponowała wyodrębnienie czterech podstawowych segmentów rynku i ściśle określone grupy docelowe (Rys. 2). Segment wewnętrzny Segment zewnętrzny Odbiorcy indywidualni - Mieszkańcy - Rezydenci - Turyści krajowi - Turyści zagraniczni - Przyjezdni - Potencjalni mieszkańcy Odbiorcy instytucjonalni - Członkowie władz lokalnych - Lokalni przedsiębiorcy - Lokalne organizacje i instytucje - Przedstawiciele lokalnych lobby - Inwestorzy krajowi i zagraniczni - Władze centralne - Ogólnokrajowe i zagraniczne instytucje - Konkurencyjne regiony Rys. 2. Segmentacja grup docelowych marketingu terytorialnego Źródło: opracowanie własne na podstawie M. Florek op.cit., s M. Florek op. cit., s. 78.

4 Dalsze działania władz samorządowych musi poprzedzić analiza atrakcyjności regionu dla poszczególnych segmentów, aby móc jak najlepiej dostosować megaprodukt terytorialny do potrzeb i preferencji nabywców, a dzięki temu wzmocnić własną pozycję konkurencyjną. Kreowanie marki regionu W warunkach nasilającej się konkurencji między regionami niezmiernie ważne staje się wyróżnienie własnej oferty i zdobycie zaufania klientów. Marka regionu stanowi narzędzie walki konkurencyjnej, gdyż jest atutem pozwalającym na odróżnienie go od innych regionów rywalizujących o różne docelowe grupy nabywców. Można mówić o marce kraju, regionu, gminy, czy konkretnej miejscowości. Marka regionu jest kombinacją nazwy, tożsamości i wizerunku i jest wykorzystywana do przekazywania zaplanowanej informacji do określonych grup osób. Stanowi ona zbiór powiązanych elementów wizualnych i werbalnych identyfikujących region oraz wartości i korzyści, które odbiorca postrzega jako atrakcyjne. Bardzo ważnym zagadnieniem jest ustanowienie zakresu znaczeniowego pojęć: marka, wizerunek i tożsamość. Problem polega na tym, że zarówno w literaturze, jak i w praktyce, pojęcia te często są stosowane zamiennie, a bez ich właściwego rozumienia nie można mówić o zarządzaniu marką. Przede wszystkim trzeba podkreślić, że marka i wizerunek nie są pojęciami tożsamymi. Wizerunkiem regionu jest to, co ludzie o nim myślą, jakie mają związane z nim skojarzenia i czego mogą w nim oczekiwać. Wizerunek regionu, gminy, czy miasta w odbiorze jednostek, czy określonych grup społecznych, wcale nie musi być pozytywny. Każdy region ma lepszy lub gorszy wizerunek, ale tylko regiony, które będą wywoływać pozytywne skojarzenia mogą myśleć o kreowaniu marki. Tożsamość i wizerunek są określeniami odnoszącymi się do skojarzeń z daną marką, a podstawowa różnica między nimi polega na perspektywie, z której patrzy się na markę. J. Altkorn zdefiniował tożsamość marki jako pożądany przez sponsora marki sposób jej postrzegania, natomiast wizerunek marki jako obraz tej tożsamości w świadomości odbiorców 8. Odnosząc to do problematyki budowania marek regionalnych można powiedzieć, że wizerunek marki regionu jest efektem jej postrzegania przez odbiorców, na który wpływa tożsamość regionu, budowana przez władze samorządowe. Zaistnienie marki regionu w powszechnej świadomości nabywców to budowanie lepszej pozycji regionu i zwiększenie jego wartości. Marki regionalne kreowane są przede wszystkim przez samorządy terytorialne (gminne, powiatowe, wojewódzkie), regionalne, ale uczestniczą w tym także krajowe i lokalne organizacje i instytucje (np. organizacje turystyczne, centra obsługi inwestora, itp.). Władze terytorialne muszą najpierw określić charakterystyczne cechy, właściwości i funkcje swojego regionu, traktowane, jako kompleksowy zbiór informacji o regionie i wybrać te, które będą odgrywały podstawową rolę w kreowaniu marki regionu. Istotnymi właściwościami jednostek terytorialnych są: atrakcyjność (turystyczna, inwestycyjna, osadnicza, handlowa, itp.), transport i zaopatrzenie, telekomunikacja, targi i wystawy, administracja, promocja gospodarcza (wspieranie przedsiębiorczości), kultura i wypoczynek, ochrona zdrowia i opieka społeczna 9. Na 8 J. Altkorn: Strategia marki. PWE, Warszawa 1999, s A. Szromnik: Marketing terytorialny op. cit., s. 136.

5 istotę marki składa się zestaw idei, wartości, cech, dziedzictwa historycznego, kultury, obrazów, słów, które mają wywołać u odbiorcy pozytywne emocje i określone skojarzenia z regionem. Ważnymi elementami tworzenia tożsamości marki są: nazwa, symbol (logo i logotyp) i system identyfikacji wizualnej. Na podstawie tych wszystkich elementów określa się pożądaną tożsamość marki, która stanowi punkt wyjścia do pracy nad jej wizerunkiem. Celem każdego właściciela marki jest uzyskanie pełnej zgodności między tożsamością a wizerunkiem marki i jego działania polegają na dążeniu do osiągnięcia tej zgodności. Kluczem do sukcesu marki regionu jest zbudowanie takiego wizerunku, który jak najwierniej odzwierciedli jego tożsamość. Kreowanie marki jest aktywnym i konsekwentnym przedstawianiem zalet odróżniających daną markę i jej produkty od konkurencyjnych 10. Utworzenie silnej marki regionalnej jest obecnie traktowane jako możliwość poprawienia pozycji konkurencyjnej regionu. Z tego względu coraz więcej jednostek terytorialnych decyduje się na opracowanie tożsamości i strategii marki. Nowe strategie marki powstają zarówno na szczeblu województw (np. marki: Zachodniopomorskie, Śląskie, Dolny Śląsk), jak i miast (np. Gdańsk, Poznań). W strategii marki regionu określa się cele, które mają być osiągnięte, definiuje się odbiorców, do których jest adresowana, wartości marki oraz wskazuje metody i narzędzia, które będą stosowane w trakcie jej wdrażania. W procesie tworzenia wizerunku marki bardzo ważną rolę odgrywają cechy produktu oraz korzyści, które może ona dostarczyć nabywcom. Wybór grupy docelowej skutkuje opracowaniem odpowiedniego zestawu korzyści składających się na wartość marki, która będzie właściwie oddziaływać na tę grupę, budując w konsekwencji odpowiedni wizerunek marki. Na siłę marki składają się znajomość marki, jej postrzegana jakość, skojarzenia związane z marką, lojalność nabywców i inne aktywa marki 11. Ponieważ megaprodukt regionalny składa się z wielu różnych produktów, skierowanych do różnych grup odbiorców dużą trudność stanowi wykreowanie marki regionu, którą można byłoby rozszerzyć na wiele różnorodnych dziedzin. W marketingu terytorialnym promocja jest instrumentem najbardziej widocznym i dysponującym największymi możliwościami oddziaływania psychologicznego na nabywców. Promocja obejmuje całokształt działań związanych z komunikowaniem się jednostki terytorialnej z otoczeniem, a więc informujących o regionie, przekonujących o jego atrakcyjności oraz skłaniających do skorzystania z oferty regionu i nabycia subproduktów terytorialnych. Zakres wykorzystania konkretnych instrumentów zależy od charakteru działań i mogą one być zastosowane w obrębie dwóch grup służących: - promocji ogólnej, w ramach której emituje się w miarę ujednolicony przekaz do wszystkich grup docelowych; jej celem jest przede wszystkim kształtowanie tożsamości regionu; - komunikacji i informacji skierowanej do specyficznych grup adresatów 12. W kształtowaniu wizerunku marki regionu promocja znajduje szerokie zastosowanie w wizualnej prezentacji i identyfikacji regionu oraz komunikowania się z otoczeniem. Szczegółowe działania promocyjne są kierowane przede wszystkim do trzech grup nabywców: mieszkańców, inwestorów i osób zainteresowanych różnymi formami turystyki. Podstawą wszelkich działań promocyjnych jest usprawnienie 10 J. Kal: Silna marka. Istota i kreowanie. PWN, Warszawa 2001, s M. K. Witek-Hajduk: Zarządzanie marką. Difin, Warszawa 2001, s M. Florek: Podstawy marketingu op. cit., s

6 komunikacji lokalnych władz z mieszkańcami. Z kolei do inwestorów powinny być wysyłane czytelne przekazy o zaletach i możliwościach inwestycyjnych regionu, takich jak: strefy ekonomiczne, zwolnienia podatkowe, przychylność lokalnych władz. Równie ważne jest promowanie walorów turystycznych regionu i informowanie o możliwościach spędzenia wolnego czasu. W działaniach mających budować markę regionu ważne jest, aby precyzyjnie określić, w jaki sposób ma się on wyróżniać. Pomaga w tym przypisanie mu unikatowej, specyficznej cechy, która będzie obecna w każdym przekazie skierowanym do otoczenia. Znaczenie wizerunku marki regionu dla inwestorów Atrakcyjność regionu z punktu widzenia podmiotów prowadzących działalność gospodarczą nazywana jest atrakcyjnością inwestycyjną i rozumiana jest jako zespół przewag lokalizacyjnych, głównie w zakresie zasobów dopasowanych do potrzeb przedsiębiorstw i stwarzających dobre warunki życia dla mieszkańców. Podstawowe znaczenie przy wyborze miejsca pod nową inwestycję odgrywają bezpośrednie (twarde) czynniki lokalizacji, bez względu na rodzaj działalności, gdyż zapewniają one korzyści pozwalające na redukcję kosztów 13. Ponieważ ostateczna decyzja o wyborze lokalizacji inwestycji w pewnym stopniu zależy od subiektywnych ocen decydentów, to należałoby docenić również czynniki pośrednie (miękkie), takie jak: - klimat gospodarczy (przychylne nastawienie władz centralnych i lokalnych, polityka rządu), - wizerunek danego miejsca lokalizacji (w kontekście obsługi funkcjonujących przedsiębiorstw i nowych inwestorów, zasobów pracy, poziomu technologicznego), - klimat społeczny (stabilność polityczna, bezpieczeństwo, aktywność społeczności lokalnej, itp.), - jakość systemu edukacji, możliwości spędzenia wolnego czasu, itp. Władze regionów mogą wpływać na atrakcyjność inwestycyjną poprzez stwarzanie korzystnych warunków dla inwestycji, promowanie regionu, czy proinwestycyjną politykę regionalną. Działania mające służyć skutecznemu zachęcaniu nowych przedsiębiorców do zainwestowania w regionie (województwie, mieście, gminie) są jednym z podstawowych zadań marketingu terytorialnego. Pierwszym etapem skutecznych działań, mających na celu przyciągnięcie zewnętrznych przedsiębiorców, jest przeanalizowanie silnych i słabych stron gminy oraz szans i zagrożeń, a następnie przygotowanie odpowiedniego planu działań proinwestycyjnych. Województwo śląskie jest przykładem regionu, które opracowało kompleksową strategię komunikacji marketingowej w zakresie atrakcyjności gospodarczej i inwestycyjnej województwa, a wraz z nią system identyfikacji wizualnej. Nie zawsze strategia musi być sformalizowanym dokumentem, oficjalnie przyjętym przez radę gminy. Wiele gmin, szczególnie tych niewielkich, skutecznie pozyskiwało inwestorów na długo przed powstaniem oficjalnych dokumentów 14. Wizerunek gminy w zakresie atrakcyjności inwestycyjnej jest w dużej mierze wynikiem prowadzenia działań proinwestycyjnych i sprawnej obsługi inwestora. 13 A.Koźlak, B. Pawłowska: Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów. Referat na konferencję: Efektywny transport Konkurencyjna gospodarka. Katowice Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim. Red. B. Domańskiego i W. Jarczewskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków 2006, s. 59.

7 Inwestorzy tym lepiej postrzegają region, im bardziej profesjonalnie zostali obsłużeni lub też opierają się na opinii przedsiębiorstw, które wcześniej podjęły tam działalność i mają własny wizerunku tego miejsca 15. Na bazie pozytywnego wizerunku proinwestycyjnego jednostki terytorialne mogą kreować markę miasta lub gminy mającej wysokiej jakości ofertę inwestycyjną oraz przyjaznej inwestorom. Posiadanie na terenie gminy przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym może być czynnikiem ułatwiającym pozyskiwanie kolejnych inwestorów, a informacja o tym, że w danej gminie działają już firmy z kapitałem zagranicznym, jest elementem wpływającym na lepszą jej ocenę. Funkcjonujący w gminie inwestor jest także bardzo dobrym narzędziem promocji, szczególnie, jeśli w gminie zostały zlokalizowane średnie lub duże inwestycje typu greenfield. Przedsiębiorcy promują gminę przez sam fakt, że się w niej zlokalizowali. Potencjalni inwestorzy, słysząc od prezesów funkcjonujących zakładów pozytywne opinie, nabierają do gminy zaufania 16. Do gmin najbardziej znanych z sukcesów w pozyskiwaniu dużych inwestycji zagranicznych zalicza się m.in. Kobierzyce w województwie dolnośląskim i Niepołomice w małopolskim. Są to gminy, które już w pierwszej połowie lat 90. były znane ze skutecznego pozyskiwania inwestorów i na tej podstawie zbudowały swoją markę. Gmina Niepołomice na swojej stronie internetowej zapewnia inwestorów: Gmina jest dobrym partnerem w negocjacjach z przedsiębiorcami, za swój obowiązek uważa zaproponować dobre warunki i wywiązać się ze zobowiązań 17. Nie był to więc przypadek, że w 2005 r. na miejsca lokalizacji dwóch bardzo dużych inwestycji zagranicznych (koncernów MAN i LG) wybrano znowu właśnie te dwie gminy. Wizerunek marki regionu nie jest czynnikiem, który ma istotne znaczenie przy podejmowaniu ostatecznej decyzji lokalizacyjnej, ale dzięki niemu region jest kojarzony przez inwestorów, jako miejsce oferujące dobrej jakości produkt inwestycyjny i brany pod uwagę jako jedna z wielu możliwości. Podstawowym celem wszystkich działań promocyjnych gmin, w tym także budowania wizerunku marki regionu, jest wzbudzenie zainteresowania swoją ofertą inwestycyjną. Natomiast jeżeli już uda się skłonić potencjalnego inwestora do wzięcia danego miejsca pod uwagę, to dopiero analiza sumy korzyści, jakie zapewnia ta lokalizacja w stosunku do konkurencji, może doprowadzić do podjęcia decyzji o rozpoczęciu inwestycji. Promocja proinwestycyjna kierowana jest do przedsiębiorstw wcześniej niedziałających na terenie danej gminy. Polega ona na oddziaływaniu na potencjalnych inwestorów przez przekazywanie konkretnych informacji na temat proponowanych ofert lokalizacyjnych oraz sprzyjających tworzeniu pozytywnego wizerunku regionu. Coraz więcej gmin wprowadza ujednolicony układ graficzny, logo i określoną paletę barw we wszystkich materiałach promocyjnych. Potencjalny inwestor zanim odwiedzi interesujące go miejsce, z pewnością zasięgnie informacji o gminie za pośrednictwem internetu. Przejrzenie strony internetowej gminy należy obecnie do standardowych procedur. Pierwsze wrażenie, jakie wywrze gmina za pośrednictwem swojej strony internetowej, może mieć duże znaczenie w procesie decyzyjnym. Strona internetowa gminy to zbiór użytecznych informacji, miejsce gdzie można zawrzeć ofertę inwestycyjną, zareklamować atuty gminy, ale jej jakość często jest postrzegana jako miernik profesjonalizmu, nowoczesności i nastawienia proinwestycyjnego władz 15 W. Jarczewski: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa 2007, s Klimat inwestycyjny op.cit., s

8 lokalnych. Nastawienie to widać na stronie internetowej Niepołomic, gdzie oferta inwestycyjna jest bardzo mocno wyeksponowana na stronie i profesjonalnie przedstawiona 18. Podsumowując, można stwierdzić, że podstawowy wpływ na postrzeganie i wizerunek proinwestycyjny danego miejsca mają działania promocyjne podejmowane przez władze lokalne, ocena dokonana przez funkcjonujących w danym miejscu przedsiębiorców oraz uwarunkowania zewnętrzne, na które władze nie mają wpływu. Bibliografia 1. Altkorn J.: Strategia marki. PWE, Warszawa Florek M.: Podstawy marketingu terytorialnego. Wyd. AE w Poznaniu, Poznań Jarczewski W.: Pozyskiwanie inwestorów do gmin. Wolters Kluwer Polska - ABC, Warszawa Kal J.: Silna marka. Istota i kreowanie. PWN, Warszawa Klimat inwestycyjny w województwie małopolskim. Red. B. Domańskiego i W. Jarczewskiego. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków Kornak A.S., Rapacz A.: Zarządzanie turystyką i jej podmiotami w miejscowości i regionie. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Koźlak A., Pawłowska B.: Wpływ transportowych inwestycji infrastrukturalnych na podnoszenie konkurencyjności regionów. Referat na konferencję: Efektywny transport Konkurencyjna gospodarka. Katowice Markowski T.: Funkcja NSRR na lata wybrane zagadnienia rozwoju przestrzennego w projekcie NSRR /markowski_funkcja_nsrr_aspekt_przestrzenny.doc. 10. Markowski T.: Konkurencyjność i innowacyjność polskich regionów wobec akcesji do UE. Regiony_konkurencyjnosc_UE.rtf. 11. Szromnik A.: Marketing terytorialny. Miasto i region na rynku. Oficyna, Kraków Winiarski B.: Konkurencyjność: kryterium wyboru czy kierunek strategii i cel pośredni Polityki regionalnej. W: Konkurencyjność regionów. Red. M. Klamut. Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław Witek-Hajduk M. K.: Zarządzanie marką. Difin, Warszawa Streszczenie W artykule omówiono problematykę kształtowania marki jednostek terytorialnych i dokonano analizy wpływu wizerunku marki na ich konkurencyjność. Przedstawiono istotę konkurencyjności regionów, znaczenie marketingu terytorialnego w tworzeniu przewagi konkurencyjnej oraz podstawowe zagadnienia dotyczące kreowania marki regionu. Bardziej szczegółową analizę przeprowadzono w zakresie budowania marki regionu w oparciu o produkt inwestycyjny i omówiono znaczenie proinwestycyjnego wizerunku regionu dla potencjalnych inwestorów. Źródło: A. Koźlak: Wpływ wizerunku marki regionu na jego konkurencyjność. W: Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty. Pod red. G. Rosy i A. Smalec. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług nr 26. Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Klimat inwestycyjny op.cit., s

Forum Polityki Gospodarczej

Forum Polityki Gospodarczej Forum Polityki Gospodarczej Pozytywny wizerunek Śląska jako kluczowy element promocji gospodarczej regionu* Tadeusz Adamski Wydział Polityki Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Katowice, 11 października

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne

Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Pozycjonowanie produktu w oparciu o kryteria psychologiczne Psychologiczne podstawy marketingu.02.06.2014 Małgorzata Badowska Katarzyna Maleńczyk Aleksandra Tomala Spis treści 1. Definicje 2. Istota pozycjonowania

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011

ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI. Jawor, 17 września 2011 ZNACZENIE MARKI W PROMOCJI TURYSTYCZNEJ POLSKI Jawor, 17 września 2011 Marka jako pojęcie nazwa pojęcie znak symbol rysunek Kombinacja cech materialnych (funkcjonalnych) i niematerialnych, generowanych

Bardziej szczegółowo

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017

Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu na opracowanie znaku graficznego logo Czechowic-Dziedzic Wytyczne z Programu Promocji Czechowic-Dziedzic w Euroregionie Beskidy na lata 2012 2017 Celem działań wizerunkowych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym

Rozdział 1. Inwestycje samorządu terytorialnego i ich rola w rozwoju społecznogospodarczym OCENA EFEKTYWNOŚCI I FINANSOWANIE PROJEKTÓW INWESTYCYJNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO WSPÓŁFINANSOWANYCH FUNDUSZAMI UNII EUROPEJSKIEJ Autor: Jacek Sierak, Remigiusz Górniak, Wstęp Jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014

Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur. Działdowo, 27-28 listopada 2014 Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur Działdowo, 27-28 listopada 2014 Perspektywy inwestycyjne. Co przyciąga inwestorów zagranicznych i polskich? prognozy i trendy Ocena działań gmin w celu przyciągnięcia

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011

ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 ZAGADNIENIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY GEOGRAFIA, ROK AKADEMICKI 2010/2011 SPECJALNOŚĆ: TURYSTYKA 1. Przedstaw problemy z zagospodarowaniem turystycznym i rekreacyjnym obszarów chronionych przedstaw turystykę

Bardziej szczegółowo

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki

Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Budowanie przewagi konkurencyjnej Istota, metody, techniki Opracowanie: Aneta Stosik Nowoczesna organizacja Elastyczna (zdolna do przystosowania się do potrzeb) wg P. Druckera Dynamiczna (Mająca umiejętność

Bardziej szczegółowo

Promocja w marketingu mix

Promocja w marketingu mix Promocja w marketingu mix Promocja Promocja- jest procesem komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem i obejmuje zespół środków, za pomocą których przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje charakteryzujące

Bardziej szczegółowo

MARKETING TERYTORIALNY

MARKETING TERYTORIALNY MARKETING TERYTORIALNY PROJEKT PROGRAMU STRATEGICZNEGO Posiedzenie Komisji ds. Budowy Marki Małopolski oraz Organizacji Imprez Sportowych o Zasięgu Międzynarodowym SWM 16 kwietnia 2013 r. Program strategiczny

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska

ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ. Autor: Agnieszka Wojciechowska ZARZĄDZANIE ZMIANĄ GOSPODARCZĄ Autor: Agnieszka Wojciechowska Istota zarządzania zmianą gospodarczą Czemu i komu służy Strategia Zarządzania Zmianą Gospodarczą na poziomie lokalnym? Istota zarządzania

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 72 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA

ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA ZINTEGROWANY ROZWÓJ PRZEWORSKO- DYNOWSKIEGO OBSZARU WSPARCIA projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Wydział Nauk Ekonomicznych i Technicznych Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej Zestaw pytań do egzaminu magisterskiego na kierunku Ekonomia II stopień PYTANIA NA OBRONĘ

Bardziej szczegółowo

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy

Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Społeczna odpowiedzialność biznesu w firmach sektora MŚP doświadczenia i perspektywy Aleksandra Wanat Konferencja Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Katowice 22 listopada

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji

KOGENERACJA. promocja czy lobbing. PTEZ Zespół ds. Promocji Kogeneracji KOGENERACJA promocja czy lobbing 1 Promocja - definicje Zespół działań i środków, poprzez które przedsiębiorstwo przekazuje na rynek informacje dotyczące ce produktu lub firmy, kształtuje tuje potrzeby

Bardziej szczegółowo

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU

SEGMENTACJA RYNKU A TYPY MARKETINGU SEGMENTACJA SEGMENTACJA...... to proces podziału rynku na podstawie określonych kryteriów na względnie homogeniczne rynki cząstkowe (względnie jednorodne grupy konsumentów) nazywane SEGMENTAMI, które wyznaczają

Bardziej szczegółowo

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl

Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu. Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Turystyczne produkty sieciowe - w kierunku konkurencyjności firmy i regionu Magdalena.Kachniewska@sgh.waw.pl Produkt turystyczny jego zdefiniowanie możliwe jest tylko w ujęciu popytowym jest odpowiedzią

Bardziej szczegółowo

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem

Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Kryteria wyboru operacji (grantobiorcy) wraz z uzasadnieniem Przedsięwzięcie: Tworzenie wysokiej jakości ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej L.P. Kryterium wyboru Max. liczba punktów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ogromny kapitał intelektualny, doświadczenie oraz wykwalifikowana kadra to atuty Górnego Śląska. Poprzez działania jakie przewidzieliśmy w projekcie (rsptt) w woj. śląskim pragniemy promować ideę kreatywności

Bardziej szczegółowo

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców

dr Grzegorz Mazurek racjonalna reakcja konkurencji celowy zintegrowanym orientacji rynkowej zidentyfikowaniu i przewidywaniu potrzeb odbiorców Sprawy organizacyjne Literatura B. Żurawik, W. Żurawik: Marketing usług finansowych, PWN, Warszawa, 2001 M. Pluta-Olearnik: Marketing usług bankowych, PWE, Warszawa, 2001 Marketing na rynku usług finansowych

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2

Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Konkurs dla studentów AME Kulinarne Mission Impossible Etap 2 Do niedawna uwaga przedsiębiorców (funkcjonujących na rynkach zagranicznych lub zamierzających na nie wejść) skupiała się głównie na czynnikach

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie.. 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru?

ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Gmina:.. Sektor: Turystyka obiekty, obszary funkcjonowania ocena Jakie są elementy pozytywne, wywierające korzystny wpływ na rozwój, warte podkreślenia, bardzo istotne, ważne dla gminy/obszaru? Jakie są

Bardziej szczegółowo

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce

Klaster szansą dla innowacyjności w turystyce Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Klaster szansą dla

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing

ZARZĄDZANIE MARKĄ. Doradztwo i outsourcing ZARZĄDZANIE MARKĄ Doradztwo i outsourcing Pomagamy zwiększać wartość marek i maksymalizować zysk. Prowadzimy projekty w zakresie szeroko rozumianego doskonalenia organizacji i wzmacniania wartości marki:

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH

MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH MARKETING USŁUG ZDROWOTNYCH Beata Nowotarska-Romaniak wydanie 3. zmienione Warszawa 2013 SPIS TREŚCI Wstęp... 7 Rozdział 1. Istota marketingu usług zdrowotnych... 11 1.1. System marketingu usług... 11

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Człowiek najlepsza inwestycja E-MARKETING E-MARKETING Skuteczny marketing = skuteczna sprzedaż. Nasi klienci coraz więcej czasu spędzają w internecie i to tu szukają produktów i usług. Siła oddziaływania informacji umieszczonej w sieci jest ogromna.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ...

Spis treści. Wstęp... 9 KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... Spis treści Wstęp... 9 Rozdział I KOMUNIKACJA MARKETINGOWA UCZELNI WYŻSZEJ... 11 Rozdział II ZNACZENIE MARKI W KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ UCZELNI WYŻSZEJ... 33 Rozdział III ROLA SERWISU INTERNETOWEGO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Wsparcie przedsięwzięć turystycznych z funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 23 czerwca 2006 r. Gospodarka turystyczna NaleŜy zauwaŝyć,

Bardziej szczegółowo

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck

Konsument. na rynku usług. Grażyna Rosa. Redakcja naukowa. Wydawnictwo C.H.Beck Konsument na rynku usług Redakcja naukowa Grażyna Rosa Wydawnictwo C.H.Beck KONSUMENT NA RYNKU USŁUG Autorzy Anna Bera Urszula Chrąchol-Barczyk Magdalena Małachowska Łukasz Marzantowicz Beata Meyer Izabela

Bardziej szczegółowo

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym

Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie strategiczne Etapy planowania Planowanie w przedsiębiorstwie handlowym Planowanie jest procesem podejmowania decyzji co do pożądanego przyszłego stanu przedsiębiorstwa i dzieli się na dwa podstawowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie marketingowe

Zarządzanie marketingowe Zarządzanie marketingowe 1. Pojęcie i wymiary zarządzania. 2. Struktura zarządzania przedsiębiorstwem (rys.). 3. Przedmiot i funkcje marketingu. 4. Naczelne zasady i główne zadanie marketingu. 5. Proces

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych

Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Wyzwania rozwojowe gmin województwa śląskiego w kontekście zachodzących procesów demograficznych Cel badania Główny: Identyfikacja kierunków i czynników rozwoju województwa śląskiego w kontekście zachodzących

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT

Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich. Analiza SWOT 80 Priorytet 5: Rozwój obszarów wiejskich Analiza SWOT MOCNE STRONY 1. Możliwość rozwoju produkcji żywności wysokiej jakości. 2. Korzystna struktura wielkości gospodarstw. 3. Korzystne warunki przyrodnicze

Bardziej szczegółowo

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych.

Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Cele i Priorytety Regionalnych Programów Operacyjnych. Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego Głównym celem Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego jest

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk

Ćwiczenia nr 11. mgr Jolanta Tkaczyk Ćwiczenia nr 11 mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia dostosowanie oferty

Bardziej szczegółowo

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania

4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4. Metropolitalny system promocji gospodarczej 4.1 Metropolitalny Magnes Inwestycyjny. Budowa systemu promocji inwestycji na obszarze funkcjonalnym Poznania 4.2 Smart Metropolis. Promocja inteligentnych

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate

Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Rewitalizacja Europejskiego Szlaku Kulturowego na obszarze Południowego Bałtyku - Pomorska Droga Św. Jakuba RECReate Szczecin 20 grudnia 2011 r. Bożena Wołowczyk Plan prezentacji 1. Idea europejskich szlaków

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Zarządzanie rozwojem regionu turystycznego Rok akademicki: 2013/2014 Kod: ZZP-2-302-ZT-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Zarządzania Kierunek: Zarządzanie Specjalność: Zarządzanie w Turystyce Poziom

Bardziej szczegółowo

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA

KATEDRA EKONOMII ZAKŁAD EKONOMIKI KSZTAŁCENIA KATEDRA EKONOMII 1. Agroturystyka jako forma aktywizacji obszarów wiejskich na przykładzie... 2. Działalność agroturystyczna jako dodatkowe źródło dochodu na przykładzie. 3. Wykorzystanie potencjału turystycznego

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT

Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska. Analiza SWOT Lokalna Grupa Działania Przyjazna Ziemia Limanowska Analiza SWOT Wrzesień 2015 Analiza SWOT jest to jedna z najpopularniejszych i najskuteczniejszych metod analitycznych wykorzystywanych we wszystkich

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH

ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH DAG MARA LEWICKA ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTWACH Metody, narzędzia, mierniki WYDAWNICTWA PROFESJONALNE PWN WARSZAWA 2010 Wstęp 11 ROZDZIAŁ 1. Zmiany w zakresie funkcji personalnej

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl

Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. www.kraina-nafty.pl Funkcjonowanie Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy Szwajcarsko-Polski Program Współpracy jest formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Szwajcarię Polsce i 9 innym członkom Unii Europejskiej.

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej

Kierunki rozwoju turystyki do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem turystyki wiejskiej Kierunki rozwoju do 2015 roku, ze szczególnym uwzględnieniem wiejskiej Katarzyna Sobierajska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki Międzynarodowa Konferencja Perspektywy rozwoju i promocji

Bardziej szczegółowo

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+

Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 27-28 listopada 2014 roku, Działdowo Promocja województwa warmińsko-mazurskiego 2015+ Radosław Zawadzki Dyrektor Departamentu Koordynacji Promocji Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do

Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do 1 2 3 Rozwój innowacyjności firm, poprzez: usługi proinnowacyjne, współpracę wymianę informacji na temat prac badawczorozwojowych firm, które prowadzą do podniesienia ich zdolności do rozwoju, w tym wdrażania

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego

Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Wykorzystanie technik Public Relations w jednostkach samorządu terytorialnego Paweł Trochimiuk Prezes Partner of Promotion Warszawa, 20.11.2013r. Agenda Definicje Public Relations Rodzaje komunikacji Komunikacja

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY

KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY WYDZIAŁ TRANSPORTU I ELEKTROTECHNIKI KONCEPCJA ZINTEGROWANEGO PRODUKTU TURYSTYCZNEGO GMINY JEDLNIA-LETNISKO W RAMACH MARKI GMINY dr Agata Bornikowska, dr Mirosław Barcicki, dr Ewa Ferensztajn-Galardos

Bardziej szczegółowo

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju

Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Regionalne i inteligentne specjalizacje jako podstawa kreowania polityki rozwoju Marek Orszewski Dyrektor Wydziału Rozwoju Regionalnego UMWZ Europa 2020 Unia Europejska wyznaczyła wizję społecznej gospodarki

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ

WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ WROCŁAW, LISTOPAD 2009 PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ PRODUKT TURYSTYCZNY AGLOMERACJI WROCŁAWSKIEJ 1) Wprowadzenie 2) Spostrzeżenia 3) Szanse 4) Cele 5) Narzędzia 6) Propozycje 7) 2011, 2012,

Bardziej szczegółowo

Marketing dr Grzegorz Mazurek

Marketing dr Grzegorz Mazurek Marketing dr Grzegorz Mazurek Orientacja rynkowa jako podstawa marketingu Orientacja przedsiębiorstwa określa co jest głównym przedmiotem uwagi i punktem wyjścia w kształtowaniu działalności przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością.

Wizja. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem życia i pracy z rozwijającym się rolnictwem oraz przedsiębiorczością. Wizja 1. Roztoczańskie Centrum Rekreacyjne wykorzystujące położenie transgraniczne, walory przyrodnicze i gospodarcze dla poszerzania oferty turystycznowypoczynkowej. 2. Gmina Bełżec przyjaznym miejscem

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot

Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Strategia Rozwoju Małopolski i finansowanie jej wdrożenia w ramach programu regionalnego w latach 2014 2020 Małgorzata Potocka-Momot Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek

Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off ... ... ... Rynek Załącznik nr 6 - Brief Komercjalizacyjny planowanego przedsięwzięcia typu spin off Numer projektu*: Tytuł planowanego przedsięwzięcia:......... Rynek Jaka jest aktualna sytuacja branży? (w miarę możliwości

Bardziej szczegółowo

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe

Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Pozycjonowanie a strategiczne planowanie marketingowe Strategiczne planowanie marketingowe jest częścią ogólnego strategicznego planowania w. Istnieje ścisły związek między procesem planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW

Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu KIEROWNIK KATEDRY: DR HAB. JOANNA SZWACKA MOKRZYCKA PROF. SGGW Struktura Katedry Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018.

STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. STRATEGIA KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ W ZAKRESIE ATRAKCYJNOŚCI TURYSTYCZNEJ, GOSPODARCZEJ I KULTUROWEJ WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2018. KATOWICE 24 MAJA 2013 Aleksandra Gajewska Wicemarszałek Województwa

Bardziej szczegółowo

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS

Imię, nazwisko i tytuł/stopień KOORDYNATORA (-ÓW) kursu/przedmiotu zatwierdzającego protokoły w systemie USOS Tryb studiów Studia stacjonarne Kierunek studiów Ekonomia Poziom studiów Pierwszego stopnia Rok studiów/ semestr II / semestr 4 Specjalność Bez specjalności Kod katedry/zakładu w systemie USOS 10000000

Bardziej szczegółowo

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk

Segmentacja i wybór rynku docelowego. mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja i wybór rynku docelowego mgr Jolanta Tkaczyk Segmentacja Segmentacja to podział rynku na jednorodne grupy z punktu widzenia reakcji konsumentów na produkt marketingowy Segmentacja umożliwia

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego

Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020. Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej do roku 2020 Mirosław Sekuła Marszałek Województwa Śląskiego Strategia Rozwoju Polski Południowej -budowanie przewagi kooperacyjnej - od konkurencji do kooperacji

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020

Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013. Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Posiedzenie Rady Strategii Rozwoju Chojnic Chojnice 08.05.2013 Strategia Rozwoju Miasta Chojnice na lata 2012-2020 Monitoring realizacji strategii to system systematycznego i sformalizowanego zbierania

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne

Podstawy Marketingu. Marketing zagadnienia wstępne Podstawy Marketingu Marketing zagadnienia wstępne Definicje marketingu: Marketing to zyskowne zaspokajanie potrzeb konsumentów /Kotler 1994/. Marketing to kombinacja czynników, które należy brać pod uwagę

Bardziej szczegółowo

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing

Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing http://www.varbak.com/fotografia/olbrzym-zdj%c4%99%c4%87-sie%c4%87-paj%c4%85ka; 15.10.2012 Jak stworzyć i rozwijać sieć agroturystyczną. Koncepcje, finanse, marketing dr Anna Jęczmyk Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego

Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni. Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego Eko Branding. Skuteczni bo ekologiczni Program doradczo szkoleniowy dla MŚP z województwa lubelskiego i podlaskiego 1 INFORMACJE OGÓLNE O PROJEKCIE Branding to strategia wykorzystania wizerunku do budowania

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA

WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA WIELKOPOLSKA IZBA BUDOWNICTWA SIECI GOSPODARCZE - OCENA STANU I PROGNOZA MBA 2009 1 A KONKRETNIE OCENA STANU I PROGNOZA FUNKCJONOWANIA SIECI W OPARCIU O DOŚWIADCZENIA WIELKOPOLSKIEJ IZBY BUDOWNICTWA MBA

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Etap 1: Analiza aktualnego i oczekiwanego stanu marki Analiza i diagnoza czynników strategicznych miasta Rzeszowa w oparciu o Strategię Marki Rzeszów na lata 2009

Bardziej szczegółowo

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI.

Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego- SERIQUAL, CIT, CSI. Anna Jurek 133846 Izabela Sokołowska 133991 Gr. Pon. P godz. 15.15 Procesowe Zarządzanie Przedsiębiorstwem- seminarium. Pomiar i doskonalenie jakości procesów usługowych, metody oceny procesu usługowego-

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02

Rynek Budowlany - J.Deszcz 2013-03-02 Politechnika Śląska w Gliwicach Wydział Budownictwa Katedra Procesów Budowlanych RYNEK BUDOWLANY Przedsiębiorstwo na rynku budowlanym Orientacja rynkowa przedsiębiorstwa 1 - Dostosowanie działalności do

Bardziej szczegółowo

Pojęcie i istota marki

Pojęcie i istota marki Pojęcie i istota marki Marka to nazwa, symbol (znak graficzny) lub ich kombinacja stworzona w celu identyfikacji dóbr i usług sprzedawcy i wyróżnienia ich spośród produktów konkurencyjnych Znaczenie marki

Bardziej szczegółowo

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe

Ekonomika Transportu. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe. Przedsiębiorstwo transportowe Ekonomika Transportu każda zorganizowana postać podażowej strony rynku usług przemieszczania, mająca swoją nazwę i oferującą specyficzny produkt - usługę transportową Cechy: odrębność ekonomiczna odrębność

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ. nazwa przedmiotu SYLABUS A. Informacje ogólne PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ Elementy składowe sylabusu Nazwa jednostki prowadzącej kierunek Nazwa kierunku studiów Poziom kształcenia Profil studiów Forma studiów Kod Język Rodzaj Rok studiów /semestr Wymagania

Bardziej szczegółowo

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej

Mój region w Europie. Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Mój region w Europie Urząd Marszałkowski w Toruniu Departament Polityki Regionalnej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia na wykonanie badania pt. Ocena potencjału rynkowego marki Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r.

MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne. Podegrodzie, 22.02.2011 r. MAŁE PROJEKTY Nabór wniosków spotkanie informacyjne Podegrodzie, 22.02.2011 r. Cele ogólne LSR - przedsięwzięcia CEL OGÓLNY 1 Rozwój turystyki w oparciu o bogactwo przyrodnicze i kulturowe obszaru CELE

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć

Bardziej szczegółowo

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław)

STUDIA PODYPLOMOWE. Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Komunikacja społeczna i public relations (miejsce: Wrocław) STUDIA PODYPLOMOWE Administrowanie kadrami i płacami (miejsce:wrocław) Celem studiów jest przygotowanie specjalistów z zakresu administrowania kadrami i płacami. Studia mają pogłębić wiedzę z dziedziny

Bardziej szczegółowo

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi

Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi INSTYTUT ROZWOJU WSI I ROLNICTWA POLSKIEJ AKADEMII NAUK KONFERENCJA pt. Społeczno-ekonomiczne zróŝnicowanie obszarów wiejskich a perspektywy rozwoju wsi POD PATRONATEM HONOROWYM Ministra Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r.

Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding. Otwock, 19 października 2012r. Analiza tendencji w zakresie strategii marketingowych na zagranicznych rynkach mięsa wołowego - branding Otwock, 19 października 2012r. Którą wołowinę wybierzesz? A teraz? Czym jest branding? Branding

Bardziej szczegółowo

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów.

SPORT i TURYSTYKA. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. Grudzień 2013 Czytając Rymanowski Kurier Samorządowy dowiesz się o bieżących działaniach Samorządu Gminy Rymanów. SPORT i TURYSTYKA Już wkrótce zostaną zakończone prace związane z przygotowaniem trasy

Bardziej szczegółowo

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę?

Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Środki unijne - Jak najlepiej wykorzystać ostatnią szansę? Magdalena Bednarska - Wajerowska Dyrektor Wydziału Koordynacji Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Budżet Unii

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo