Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich"

Transkrypt

1 Ogólnopolski konkurs dla studentów i młodych pracowników nauki na prace naukowo-badawcze dotyczące rewitalizacji terenów zdegradowanych Innowacyjna metoda rangowania publicznych i prywatnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych na zdegradowanych obszarach miejskich mgr inż. Tomasz Szulc, MBA Kategoria ekonomiczno-prawna SPONSORZY ORGANIZATOR

2 PLAN PREZENTACJI Przyczyny podjęcia tematyki rangowania projektów, Wyniki badań wstępnych zrealizowanych w m. Gliwice, Wyniki badań zasadniczych zrealizowanych w miastach na prawach powiatu, Wnioski z badań, Nowa koncepcja procesu formułowania programu rewitalizacji zastosowanie metod strategicznych, Macierz MMDM elastyczne narzędzie analityczne model ogólny, Procedura rangowania projektów z wykorzystaniem macierzy MMDM, Podsumowanie

3 PRZYCZYNY PODJĘCIA TEMATYKI Zaobserwowana konieczność dostosowania portfela projektów rewitalizacyjnych do możliwości jednostek samorządu terytorialnego oraz potrzeb przedstawicieli społeczności lokalnej, Niska jakość opracowywanych projektów rewitalizacyjnych zgłaszanych przez potencjalnych partnerów procesu, Brak dostępnego narzędzia służącego ocenie i rangowaniu projektów rewitalizacyjnych na poziomie lokalnym, Brak narzędzia uwzględniającego lokalne uwarunkowania i potrzeby dotyczące projektów rewitalizacyjnych.

4 WYNIKI BADAŃ WSTĘPNYCH Projekty proponowane przez przedstawicieli miasta częściowo odpowiadały na potrzeby zdiagnozowane na określonym obszarze, były prezentacją zamierzeń władz miejskich wobec danych ulic i kwartałów, a nie reakcją na sytuację problemową, Projekty proponowane przez przedstawicieli środowisk lokalnych w większym stopniu odpowiadały potrzebom sformułowanym w diagnozie, jednak chęć zaangażowania się przedstawicieli społeczności lokalnej była bardzo niska, Przypadkowy dobór partnerów do formułowania programu spowodował wygenerowanie niewielkiej liczby projektów, które nie mają swoich opiekunów, Niski udział projektów zgłoszonych do programów jako inicjatywy oddolne.

5 WYNIKI BADAŃ ZASADNICZYCH W największych miastach, gdzie proces formułowania programu rewitalizacji był najlepiej rozwinięty, ustalano ranking w oparciu o wyniki diagnozy przeprowadzonej w obszarach rewitalizowanych, jednak bez wykorzystania sformalizowanej metody, Dominującym sposobem wpisywania projektów do programu rewitalizacji były: Kolejność zgłoszeń, Czynnik losowy. Krakowski Instytut Rozwoju Miast w ramach projektu URBACT opracował metodę QAT Hous-Es, jednak żadne z miast nie zadeklarowało jej stosowania.

6 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Nie stosuje się usystematyzowanych, sformalizowanych metod ustalania kolejności realizacji projektów rewitalizacyjnych, W miastach, w których przeprowadzono rangowanie projektów, jako punkt odniesienia stosowano wyniki diagnozy lub dane statystyczne.

7 WNIOSKI Z PRZEPROWADZONYCH BADAŃ Konieczne jest opracowanie metody, za pomocą której będzie można ocenić projekty pod kątem: ich zgodności ze zdiagnozowanymi potrzebami sformułowanymi przez społeczność lokalną, kompetencji inicjatorów i pomysłodawców projektów do ich realizacji, ich wykonalności instytucjonalnej, organizacyjnej, technicznej i finansowej, wpływu na poprawę jakości życia na wyznaczonym obszarze rewitalizacji, wielkości poparcia społecznego dla ich realizacji, klimatu politycznego wykreowanego wokół planowanych przedsięwzięć.

8 NOWA KONCEPCJA PROCESU FORMUŁOWANIA PROGRAMU Identyfikacja obszarów zagrożonych Wybór obszarów zagrożonych Identyfikacja partnerów do formułowania programu Wybór partnerów do formułowania programu Przeprowadzenie warsztatów strategicznych Sformułowanie projektów rewitalizacyjnych Ewaluacja projektów Rangowanie projektów Przygotowanie montażu finansowego Przekazanie projektu programu pod obrady rady miasta Przyjęcie programu uchwałą rady miasta

9 MACIERZ MMDM A INNE METODY MACIERZOWE Metoda nie powinna koncentrować się na osiąganiu i utrzymywaniu przewagi konkurencyjnej, Metoda powinna koncentrować się na zaspakajaniu potrzeb społeczności lokalnej i osiąganiu celów społecznych, Na podstawie studium literatury oraz badań porównawczych ustalono, że wymogi te spełniają metody: macierzy Monanariego oraz macierzy MMDM.

10 PARAMETRY OCENY W RAMACH MACIERZY MMDM Minimalnie 4, maksymalnie 10 kryteriów oceny, (1) Stopień zaspokojenia potrzeby klienta projektu społeczności lokalnej, (2) Wymiar definiowany przez analityka w powiązaniu z diagnozą przeprowadzoną na obszarze oraz dostępnymi danymi statystycznymi, De facto mamy do czynienia z kilkoma dwuwymiarowymi macierzami. Dla każdej kombinacji potrzeb klientów oraz zdefiniowanego wymiaru możemy określić zbieżność lub konflikt i podjąć działaia korekcyjne.

11 PARAMETRY OCENY W RAMACH MACIERZY MMDM Przykładowe wymiary definiowane przez analityka: wpływ przedsięwzięcia na sferę społeczną obszaru, wpływ przedsięwzięcia na jakość przestrzeni publicznej obszaru, wpływ przedsięwzięcia na kwestie ochrony środowiska w obszarze, wpływ przedsięwzięcia na gospodarkę obszaru, dostępność źródeł finansowania przedsięwzięcia, dostępność promotorów przedsięwzięcia, doświadczenie promotorów w realizacji podobnych przedsięwzięć, zaangażowanie społeczności lokalnej w przedsięwzięcie, zaangażowanie lokalnych polityków w realizację przedsięwzięcia.

12 MACIERZ MMDM MODEL OGÓLNY WYSOKI Lobbuj i przeformułuj Kontynuuj i monitoruj WYMIAR ZDEFINIOWANY PRZEZ ANALITYKA RÓWNOWAGA NIERÓWNOWAGA NISKI Wycofaj się Zrewiduj i oceń NISKI STOPIEŃ ZASPOKOJENIA POTRZEBY GRUPY KLIENTÓW WYSOKI

13 PROCEDURA STOSOWANIA MACIERZY MMDM Ustal parametry oceny w oparciu o wyniki diagnozy w obszarze rewitalizowanym oraz dane statystyczne, Ustal wagi poszczególnych parametrów, przyporządkowując najwyższe tym czynnikom oceny, które odpowiadają najpoważniejszym problemom zidentyfikowanym w obszarze, Przeprowadź ocenę poszczególnych parametrów projektu, tj. Stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, Wszystkich pozostałych ważonych parametrów projektu, Nanieś wyniki analiz na rysunek macierzy, zinterpretuj wyniki, a jeśli to konieczne, podejmij działania korekcyjne, Dokonaj niezbędnych obliczeń oraz ustal ranking projektów.

14 PODSUMOWANIE Zaproponowana metoda odpowiada na zapotrzebowanie zidentyfikowane na etapie badań, Metoda jest kompleksowa użyteczna zarówno dla: przedstawicieli sektora publicznego, władz lokalnych - jako narzędzie wyboru najlepszych projektów i zaniechania realizacji słabych i zbytecznych, dla społeczności lokalnej - jako narzędzie wywierania presji na władze lokalne w sprawie realizacji najlepszych projektów, Dalsze badania koncentrować się będą wokół metod doboru uczestników procesu oceny.

15 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ mgr inż. Tomasz Szulc, MBA Instytut Inżynierii Produkcji Wydział Organizacji i Zarządzania Politechnika Śląska ul. Roosevelta Zabrze

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38

PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ŚLĄSKIE 2020 38 Artykuł opracowany w Wydziale Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego pod kierunkiem MIROSŁAWY SIEJDY PROCES AKTUALIZACJI STRATEGII STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 13.2.2015 L 38/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/207 z dnia 20 stycznia 2015 r. ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ

Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Przygotowanie i realizacja projektów zintegrowanych w ramach RPO WŁ Redakcja naukowa Korneliusz Pylak Publikacja powstała w ramach badania ewaluacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020

Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Założenia realizacji Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 1 SPIS TREŚCI 1. Perspektywa finansowa 2014-2020... 3 2. Przygotowania do realizacji perspektywy finansowej 2014-2020 w Polsce...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 577/15 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 14 maja 2015 r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020

PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO STRATEGII ROZWOJU MIASTA BĘDZINA NA LATA 2012-2020 2 WYKONAWCA: Centrum Doradztwa Strategicznego s.c. ul. Szlak 65 biuro 1004 31-153 Kraków www.cds.krakow.pl we współpracy

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego

Szanowni Państwo, Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Szanowni Państwo, Samorząd Województwa przygotował ambitną wizję rozwoju regionu na najbliższą dekadę. Ma ona pomóc w realizacji aspiracji i marzeń Małopolan. W ciągu ostatniego 10-lecia samorząd przejął

Bardziej szczegółowo

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu

Model realizacji usług o określonym standardzie w mieście na prawach powiatu Zespół Ekspercki: Kazimiera Janiszewska, Ewa Kamińska, Lucyna Kozaczuk, Marek Lasota, Maria Remiezowicz, Jacek Sutryk Przewodnicząca Zespołów Eksperckich: Barbara Kowalczyk (red.) Model realizacji usług

Bardziej szczegółowo

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia

Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Narodowy Plan Rewitalizacji 2022 Założenia Spis treści 1. Wstęp potrzeba określenia Narodowego Planu Rewitalizacji 2. Filozofia Narodowego Planu Rewitalizacji 3. Konstrukcja Narodowego Planu Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Załącznik nr 2 do Regulaminu konkursu nr RPSL.11.01.04-IZ.01-24-002/15 w ramach RPO WSL 2014-2020 INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE W RAMACH EFS Wersja 1 Katowice, maj 2015 Spis treści WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Gminy Iwanowice na lata 2014-2020 Projekt 5 urzędów na 5 doskonalenie jakości usług drogą do lepszej oceny działania administracji o numerze POKL.05.02.01-00-020/12, realizowany w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH

PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH MINISTERSTWO ŚRODOWISKA PROGRAM RZĄDOWY DLA TERENÓW POPRZEMYSŁOWYCH Przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 27 kwietnia 2004 r. Warszawa, 27 kwietnia 2004 r. SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT, CELE I UZASADNIENIE

Bardziej szczegółowo

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO

MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU INSTYTUCJONALNEGO INSTYTUT BADAŃ NAD GOSPODARKĄ RYNKOWĄ Jarosław Duda, Antoni Jeżowski, Wojciech Misiąg, Bogdan Nowak, Jacek Szlachta, Janusz Zaleski MIERZENIE ILOŚCI I JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH JAKO ELEMENT PROGRAMU ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego

3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego 3. Partnerstwo publiczno społeczne jako przystępna forma partnerstwa międzysektorowego Partnerstwo publiczno-społeczne jest kwintesencją konstytucyjnej zasady pomocniczości, której szczególnego znaczenia

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Zarząd Województwa Śląskiego REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 20142020 SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH Katowice, maj 2015 r. Spis treści I. Ogólny opis Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka w projektach

Analiza ryzyka w projektach Białystok Białystok 2012 www.europe-direct.bialystok.pl Punkt informacyjny EUROPE DIRECT Białystok ul. Lipowa 14, 15-427 Białystok, tel. 0048 85 7442 443, fax. 0048 85 653 77 53, e-mail: europe-direct@bialystok.bia.pl

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja i rozliczanie projektów

Ewaluacja i rozliczanie projektów Spis treści Ewaluacja i rozliczanie projektów... 2 1. Co to jest ewaluacja?... 2 2. Rodzaje ewaluacji... 3 3. Po co przeprowadzamy ewaluację?... 4 4. Rola wskaźników w ewaluacji projektu... 6 5. Zasady

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego

RAPORT KOŃCOWY. Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego na rozwój Województwa Lubuskiego RAPORT KOŃCOWY Średniookresowa ocena oddziaływania Strategii Rozwoju Województwa Lubuskiego FUNDACJA ROZWOJU DEMOKRACJI LOKALNEJ Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna...

Spis treści. 1.2 Uzasadnienie alokacji finansowej... 28 2. OSIE PRIORYTETOWE... 35. 2.A Opis osi priorytetowych innych niż pomoc techniczna... Spis treści 1. STRATEGIA DOTYCZĄCA WKŁADU PROGRAMU OPERACYJNEGO W REALIZACJĘ UNIJNEJ STRATEGII NA RZECZ INTELIGENTNEGO, ZRÓWNOWAŻONEGO WZROSTU SPRZYJAJĄCEGO WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU REWITALIZACJA MIAST W KONTEKŚCIE ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU Elżbieta STRZELECKA Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika Łódzka, al. Politechniki 6, Łódź Streszczenie: Rewitalizacji

Bardziej szczegółowo

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności

Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Zalecenia dotyczące struktury i zakresu studium wykonalności Warszawa, maj 2015 r. 1 Spis treści 1 Słownik stosowanych pojęć... 5 2 Wnioski z przeprowadzonych analiz - podsumowanie... 5 3 Charakterystyka

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, 2014 2020 Styczeń, 2014 r. Spis treści 1. WKŁAD PROGRAMU W REALIZACJĘ STRATEGII EUROPA 2020 ORAZ OSIĄGNIĘCIE SPÓJNOŚCI GOSPODARCZO-SPOŁECZNEJ I TERYTORIALNEJ...

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 - projekt - wersja 4.0 Warszawa, 5 grudnia 2013 1 Spis treści 1 Wkład Programu w realizację strategii Europa 2020 oraz

Bardziej szczegółowo