REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do ścieżek: Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe 1. z dnia r. Słowniczek

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW. do ścieżek: Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe 1. z dnia 11.08.2014 r. Słowniczek"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW do ścieżek: Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe 1 z dnia r. Projekt Nowa ścieżka kariery program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty PROJEKT nr WND-POKL /14 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy, na podstawie Umowy o dofinansowanie zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu pełniącym rolę Instytucji Pośredniczącej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Słowniczek Beneficjent/wnioskodawca Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2, Bydgoszcz; Biuro projektu i Punkt rekrutacyjny Centrum Projektów Edukacyjnych WSG przy ul. Naruszewicza 11, Bydgoszcz, bud. "K", III piętro, pok Biuro projektu czynne jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do Telefon do biura projektu: (52) Strona internetowa projektu (dalej Strona internetowa projektu), Dodatkowo zakłada się organizację dyżurów rekrutacyjnych w innych miastach województwa (terminy i miejsca dyżurów wskazane zostaną na stronie internetowej Dokumentacja konkursowa (DK) - Dokumentacja konkursowa, Priorytet VIII, Działanie 8.1, Poddziałanie 8.1.2, Konkurs otwarty nr 1/POKL/8.1.2/2014; Grupa docelowa projektu: nauczyciele i pracownicy instytucji sektora oświaty 2 : zwolnieni, zagrożeni zwolnieniem lub przewidziani do zwolnienia po dniu 31 grudnia 2012 r. 1 Dla osób zainteresowanych uzyskaniem dotacji na uruchomienie działalności opracowany został odrębny regulamin rekrutacji. Dostępny jest na stronie internetowej 2 Pod tym określeniem należy rozumieć pracowników instytucji wskazanych w art. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Zgodnie ze stanowiskiem IZ PO KL pracownicy zatrudnieni w instytucjach sektora oświaty na czas określony/umowy na zastępstwo mogą zostać zakwalifikowani do projektu outplacementowego na analogicznych zasadach jak osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. Jednocześnie w tym przypadku nie jest wymagane przedstawianie przez pracodawcę dodatkowego oświadczenia o planowanym zakończeniu lub nieprzedłużeniu stosunku pracy z osobą zatrudnioną na czas określony/umowę na zastępstwo. Nauczyciele będący w stanie nieczynnym kwalifikują się do objęcia wsparciem w ramach projektów typu outplacement, jak osoby zagrożone zwolnieniem lub przewidziane do zwolnienia. W sytuacji, gdy praca podjęta przez osobę zwolnioną z instytucji sektora oświaty nie była trwała i nie zapewniła 1

2 pozostający bez zatrudnienia, którzy utracili pracę po 31 grudnia 2012 r., przewidziani do zwolnienia po 31 grudnia 2012 r. (w okresie wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego), zagrożeni zwolnieniem po 1 stycznia 2013 r. (pracodawca oświadczył, że umowa o pracę / stosunek służbowy zostanie wypowiedziany / nieprzedłużony lub osoba zatrudniona jest na podstawie umowy na czas określony lub na zastępstwo), 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Projekcie Nowa ścieżka kariery program aktywizacji zawodowej nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty realizowanego w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wspieranie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Projekt realizowany jest przez Wyższą Szkołę Gospodarki w Bydgoszczy z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Garbary 2, Bydgoszcz na podstawie Umowy o dofinansowanie projektu z Województwem Kujawsko-Pomorskim. 4. Projekt realizowany jest w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. 5. Informacje na temat Projektu znajdują się na stronie internetowej: www. NowaSciezkaKariery.byd.pl. 6. Biuro projektu znajduje się w Centrum Projektów Edukacyjnych WSG przy ul. Naruszewicza 11, Bydgoszcz, bud. "K", III piętro, pok Uczestnicy projektu 1. Projekt skierowany jest do 120 nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty zgodnie z art. 2 ustawy o systemie oświaty z terenu woj. kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne, które uczą się, pracują lub zamieszkują one na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) zwolnionych, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia po dniu 31 XII 2012r. z przyczyn dotyczących zakładu pracy. 2. W ścieżkach Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe zakłada się, że weźmie udział 70 Uczestników. 3. Formy wsparcia kontynuacji zatrudnienia (np. osoba ponownie zarejestrowała się w PUP jako bezrobotna), osoba ta kwalifikuje się do udziału w projekcie z tytułu zwolnienia z instytucji sektora oświaty i może zostać objęta wsparciem w ramach projektu. 2

3 1. Formy wsparcia przewidziane dla Uczestników Projektu, korzystających ze ścieżek Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe : a) poradnictwo zawodowe dla wszystkich Uczestników projektu w wymiarze średnio 2,5 godziny zegarowej, w ramach którego opracowany zostanie dla wszystkich Uczestników projektu Indywidualny plan Działania; b) wsparcie psychologiczne dla Uczestników projektu, którzy wykażą potrzebę skorzystania ze wsparcia psychologicznego; zakłada się, że ze wsparcia psychologicznego skorzysta 40 Uczestników projektu w wymiarze średnio 3 godzin; c) szkolenia wstępne aktywizujące dla Uczestników projektu (element obowiązkowy dla uczestników ścieżek Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe ) w wymiarze 16h/os. Tematyka szkolenia: poruszanie się po rynku pracy, wiara we własne siły, kompetencje interpersonalne; d) szkolenia komputerowe (ECDL Start/ECDL Base) - szkolenia komputerowe, prowadzące do uzyskania kompetencji w zakresie ECDL Start dla 20 Uczestników Projektu, realizowane w 2 edycjach, w wymiarze 70h na osobę; e) szkolenia z języka angielskiego - szkolenia z języka angielskiego dla 36 Uczestników projektu, realizowane w 3 edycjach po 12 osób średnio 60h na osobę; f) Szkolenia/kursy zawodowe 3 szkolenia dające Uczestnikom projektu kwalifikacje niezbędne do podjęcia nowego zatrudnienia, tematyka wg indywidualnych potrzeb ustalona w trakcie opracowywania IPD wspólnie z doradcą zawodowych. Zakłada się sfinansowanie szkoleń/kursów zawodowych dla 32 Uczestników Projektu. g) Studia podyplomowe 4 studia podyplomowe dające Uczestnikom projektu kwalifikacje niezbędne do podjęcia nowego zatrudnienia, tematyka wg indywidualnych potrzeb ustalona w trakcie opracowywania IPD wspólnie z doradcą zawodowych. Zakłada się sfinansowanie studiów podyplomowych dla 40 Uczestników Projektu. h) ścieżka Własna firma ścieżkę tę tylko w wyjątkowych sytuacjach można łączyć ze ścieżkami Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe. Rekrutacja do tej ścieżki realizowana jest zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji na rozwój przedsiębiorczości i Regulaminu przyznawania wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości; i) pośrednictwo pracy świadczone przez Agencję pośrednictwa pracy funkcjonującą przy WSG. Zakłada się, że z usługi pośrednictwa pracy skorzysta 70 Uczestników projektu (osoby spoza ścieżki Własna firma ). Pośrednik pracy będzie dokonywał selekcji firm poszukujących pracowników zgodnie z profilem Uczestników projektu i przekazywał oferty Uczestnikom projektu. 3 Dopuszcza się możliwość udziału Uczestnika projektu zarówno w szkoleniach lub studiach a także w ścieżce dotacyjnej. Decydować o tym będzie IPD. 4 Jw. 3

4 j) dodatki relokacyjne zaplanowano 12 jednorazowych dodatków relokacyjnych w wysokości 5000 zł brutto. Jednorazowy dodatek relokacyjny w wysokości zł brutto może być wypłacony osobie, która uzyskała zatrudnienie w odległości powyżej 50 km od miejsca stałego zamieszkania (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dojazdu i/lub zakwaterowania w początkowym okresie zatrudnienia. Jednorazowy dodatek relokacyjny może być realizowany w ramach projektu wyłącznie w połączeniu z innymi aktywizującymi formami wsparcia przewidzianymi w typie operacji. Osoba dla której może być przyznany dodatek relokacyjny jest zatrudniona na warunkach określonych dla mierzenia wskaźnika efektywności zatrudnieniowej w Zasadach systemu sprawozdawczości PO KL. Spełnianie kryterium odległości jest weryfikowane na podstawie oświadczenia złożonego przez uczestnika projektu. k) staże zawodowe przygotowujące do podjęcia pracy w nowym zawodzie zaplanowano 10 miejsc stażowych trwających po 6 miesięcy. Osobom uczestniczącym w stażu przysługuje miesięczne stypendium w wysokości nie większej niż kwota minimalnego wynagrodzenia. Podstawowym warunkiem kierowania Uczestników projektu na staż będzie brak kwalifikacji lub doświadczenia w danym zawodzie. Podstawą realizacji stażu będzie umowa zawarta przez beneficjenta z pracodawcą bez nawiązywania stosunku pracy. Tygodniowy wymiar stażu wyniesie 40 godzin. Na staże kierowane mogą być zarówno osoby pozostające bez zatrudnienia, jak i nadal aktywne zawodowe (o ile udział w stażu nie będzie wpływać na wykonywanie obowiązków pracownika wynikających z wiążącej go z pracodawcą umowy). 2. Szczegółowe programy szkoleń oraz planowane terminy ich rozpoczęcia dostępne będą na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze projektu. 3. Dla wszystkich uczestników szkoleń zapewnione zostaną materiały szkoleniowe i catering (nie dotyczy szkoleń językowych), na zakończenie wydane zostaną zaświadczenia i certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę i umiejętności. 4. Warunkiem ukończenia Szkolenia i otrzymania certyfikatu, o którym mowa w punkcie 3 jest ukończenie minimum 80% zajęć przewidzianych w ramach szkolenia i podniesienie umiejętności lub zdobycie wiedzy. 5. Każdy Uczestnik projektu może otrzymać dodatek szkoleniowy lub stypendium za każdą godzinę szkoleniową Uczestnicy Projektu zamieszkujący poza miejscowością, w której organizowane jest szkolenie mogą otrzymać zwrot kosztów dojazdu na szkolenia wg stawki obowiązującej w publicznych środkach komunikacji na podstawie odrębnego regulaminu dostępnego na stronie internetowej projektu. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów dojazdu jest dostarczenie oświadczenia dotyczącego ceny przejazdu z miejsca zamieszkania do miejscowości, w której organizowane 5 W przypadku szkoleń stanowiących element projektu outplacementowego uczestnikom projektu będących pracownikami może być przyznany dodatek szkoleniowy w wysokości nieprzekraczającej 4,00 PLN brutto za godzinę uczestnictwa w szkoleniu. Osobom pozostającym bez zatrudnienia uczestniczącym w szkoleniach lub kursach przysługuje stypendium w wysokości nie większej niż 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2008 r. Nr 69, poz. 415, z późn. zm.) pod warunkiem, że liczba godzin szkolenia lub kursu wynosi nie mniej niż 150 godzin miesięcznie w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie. 4

5 będzie szkolenie (wydane przez przewoźnika), wydruku cennika dostępnego na stronie przewoźnika lub biletu za każdorazowy przejazd. Warunkiem otrzymania zwrotu kosztów będzie przedłożenie oświadczenia o dojeździe na szkolenie i miejscu zamieszkania. 4. Rekrutacja 1. Rekrutację poprzedzą działania informacyjno-promocyjne dające dostęp do informacji o ofercie Projektu na obszarze całego województwa kujawsko-pomorskiego (wykorzystane zostaną m.in. bilboardy, prasa i radio). Zakłada się organizacje spotkań informacyjnych w Bydgoszczy, Toruniu i Włocławku. Dostęp do informacji o Projekcie zapewnią m.in. audycje w radiu i prasie lokalnej, kolportaż ulotek i plakatów w szkołach i urzędach pracy na terenie województwa kujawskopomorskiego. Organizatorzy Projektu dołożą wszelkich starań, aby dostęp potencjalnych uczestników do Projektu był szeroki oraz, aby rekrutacja odbyła się przy zagwarantowaniu bezstronnych, przejrzystych i jednolitych reguł. 2. Rekrutacja przeprowadzona zostanie w poszanowaniu zasady równości szans, w tym płci i odzwierciedlać będzie strukturę zatrudnienia w firmie i profil grup zwolnionych/przewidzianych do zwolnienia. 3. Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w oparciu o Formularz zgłoszeniowy (wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu). 4. Nabór do Projektu będzie miał charakter ciągły, do ścieżek Szkolenia/kursy zawodowe i Studia podyplomowe planuje się zakwalifikować 70 Uczestników zakwalifikowanych. 5. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w 1 egzemplarzu wraz z załącznikami: kopię świadectwa pracy (potwierdzone przez Kandydata za zgodność z oryginałem) lub w uzasadnionych przypadkach świadectwo pracy do wglądu (dot. formularzy składanych osobiście w biurze projektu) dla osób zwolnionych LUB kopię wypowiedzenia umowy o pracę / stosunku służbowego (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) lub w uzasadnionych przypadkach w/w wypowiedzenie do wglądu (dot. formularzy składanych osobiście w biurze projektu) dla osób w okresie wypowiedzenia (przewidzianych do zwolnienia) LUB oświadczenie pracodawcy o zagrożeniu pracownika zwolnieniem/nieprzedłużeniem umowy z przyczyn dot. zakładu pracy osoby zagrożone zwolnieniem LUB kopię umowy na czas określony lub na czas zastępstwa (potwierdzona przez Kandydata za zgodność z oryginałem) osoby zagrożone zwolnieniem kserokopię zaświadczeń o otrzymanej wcześniej pomocy publicznej lub oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis (jeśli dotyczy). 5

6 6. Ocena formalna Formularzy zgłoszeniowych dokonana zostanie przez Personel projektu. Tylko poprawne pod względem formalnym dokumenty (tj. wypełnione wszystkie pola, z zaznaczeniem co najmniej jednej formy wsparcia, komputerowe wypełnienie Formularzy, własnoręczny podpis, przynależność do grupy priorytetowej) umożliwią udział w projekcie. 7. Rekrutacja będzie prowadzona w dwóch etapach. a) Pierwszy etap: osoby zainteresowane udziałem w Projekcie złożą do Punktu rekrutacyjnego (osobiście lub za pośrednictwem poczty) Formularze zgłoszeniowe w wersji papierowej lub elektronicznej. W ramach pierwszego etapu rekrutacyjnego Kandydaci uzyskiwać będą punkty za status na rynku pracy zgodnie z poniższą tabelą: Kryterium Sposób weryfikacji spełnienia kryterium Liczba punktów osoba zwolniona świadectwo pracy 3 osoba przewidziana do zwolnienia wypowiedzenie umowy o pracę / stosunku służbowego Status na rynku pracy osoba zagrożona zwolnieniem oświadczenie pracodawcy dot. planowanego wypowiedzenia lub nieprzedłużenia umowy 2 pozostałe osoby umowę na czas określony lub umowa na zastępstwo 1 b) Drugi etap: rozmowa kwalifikacyjna przeprowadzona przez doradcę zawodowego w celu weryfikacji motywacji i predyspozycji kandydata do wejścia na rynek pracy. Do drugiego etapu planuje się zaprosić 84 kandydatów, którzy uzyskają w pierwszym etapie najwięcej punktów. Doradca zawodowy będzie przyznawał kandydatom od 1 do 3 punktów. 8. Osoby, które uzyskają największa liczbę punktów zostaną zakwalifikowane do projektu. Udział w projekcie wiąże się z obowiązkiem podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie wraz z Oświadczeniem o przetwarzaniu danych osobowych. 5. Zasady monitoringu Uczestników 1. Uczestnicy zobowiązani są do każdorazowego potwierdzania swojej obecności w każdej z form wsparcia. Potwierdzenie obecności następuje poprzez złożenie podpisu na liście obecności (dot. szkoleń) i karcie doradczej (dot. spotkań z doradcą zawodowym / z psychologiem). 2. Zgodnie z wymogami Projektu wszyscy Uczestnicy podlegają procesowi monitoringu, mającemu na celu ocenę skuteczności działań podjętych w ramach Projektu oraz monitoring dopełnienia obowiązku uczestnictwa w co najmniej 80% szkoleń przez poszczególnych uczestników. 6

7 3. Uczestnicy szkoleń zobowiązani są do wypełniania ankiet monitorujących w trakcie uczestnictwa w Projekcie oraz po jego zakończeniu. 4. W celu przeprowadzenia procesu monitoringu i ewaluacji Uczestnicy Projektu są zobowiązani do udzielania informacji na temat rezultatów uczestnictwa w Projekcie przedstawicielom Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu lub podmiotu upoważnionego przez Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu. 5. Uczestnicy projektu, którzy w trakcie udziału w Projekcie lub po zakończeniu udziale w projekcie w terminie 3 miesięcy znaleźli lub utrzymali zatrudnienie są zobowiązani poinformować Beneficjenta oraz udokumentować ten fakt. Potwierdzenie zatrudnienia następuje na podstawie dostarczonych przez uczestników projektu dokumentów potwierdzających podjęcie zatrudnienia (np. kopia umowy o pracę lub umowy cywilno-prawnej, zaświadczenie z zakładu pracy o zatrudnieniu, zaświadczenie PUP o wyrejestrowaniu z ewidencji osób bezrobotnych z powodu podjęcia pracy). 6. Warunki rezygnacji 1. Uczestnik może zrezygnować z udziału w Projekcie bez ponoszenia kosztów w następujących sytuacjach: a) zmieni status osoby zwolnionej, osoby przewidzianej do zwolnienia lub osoby zagrożonej zwolnieniem na status osoby pracującej i utrzyma zatrudnienie przez okres co najmniej 3 miesięcy za wynagrodzeniem odpowiadającym, co najmniej minimalnemu wynagrodzeniu 6 (wymagane jest udokumentowanie zatrudnienia); b) uzasadnionych przypadkach losowych, niezależnych od uczestnika (wymagane jest udokumentowanie i uzasadnienie rezygnacji). 2. W sytuacjach wyżej nie wymienionych Uczestnik ponosi całkowity koszt związany z uczestnictwem w projekcie poniesionym przez Beneficjenta. 7. Postanowienia końcowe 1. W sprawach spornych lub nieuregulowanych w Regulaminie ostateczna decyzja należy do Kierownika Projektu. Kontakt z Kierownikiem Projektu możliwy jest za pośrednictwem Biura projektu. 2. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu. Zmodyfikowany Regulamin niezwłocznie umieszczony zostanie na stronie internetowej Projektu oraz będzie do wglądu w Biurze projektu. Informacja o zmianie regulaminu zostanie przekazana uczestnikom projektu. Załączniki: 6 Zgodnie z ustawą z dnia 10 października 2012 o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.). 7

8 1. Formularz zgłoszeniowy. 8

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW Projekt Powrót na rynek pracy IV czas na nowy start współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany jest przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12

Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 Regulamin projektu CENTRUM AKTYWIZACJI BEZROBOTNYCH Nr POKL.07.02.01-14-142/12 I. Postanowienia ogólne 1 1. Projekt Centrum Aktywizacji Bezrobotnych ( Projekt ) jest realizowany na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA Kielce, kwiecień 2014 r. EDYCJA I 1 1 Informacje ogólne 1. Projekt NOWY ZAWÓD STAŻ PRACA realizowany jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S -

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W RAMACH PROJEKTU - R E C E P T A N A K R Y Z Y S - 1 Informacje ogólne 1. Projekt Recepta na Kryzys współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA

REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA REGULAMIN UCZESTNICTWA W ŚCIEŻCE SZKOLENIOWEJ PROJEKTU EDUKACJA, ROZWOJ, PRACA Wersja 3 z 10.03.2015 r. 1 - Postanowienia ogólne 1. Warmińsko-Mazurski Zakład Doskonalenia Zawodowego w Olsztynie realizuje

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ŚLĄSKA AKADEMIA HANDLOWCA realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE KWALIFIKACJE DROGĄ DO SUKCESU nr projektu: WND-POKL.08.01.02-10-009/12 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Zawód kierowca-szansa dla młodych, nr projektu: WND-POKL.06.01.01-04-061/13 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Zawód

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia"

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie. Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie "Młodzi na starcie kompleksowe wsparcie osób do 30 roku życia" Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N P R O J E K T U

R E G U L A M I N P R O J E K T U R E G U L A M I N P R O J E K T U Warszawa, dnia 4 kwietnia 2013 r. I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin stosuje się do projektu Nowe umiejętności nowe możliwości realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA PROJEKTU Zostao przedsiębiorcą w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE DOLNOŚLĄSCY SPORTOWCY NA RYNEK PRACY 1 Informacje o Projekcie 1. Projekt Dolnośląscy sportowcy na rynek pracy realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA DO PROJEKTU Kierunek aktywność Ścieżka - przekwalifikowanie 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa Uczestników do Projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia

REGULAMIN PROJEKTU. Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia REGULAMIN PROJEKTU Program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych oraz po 50 roku życia (nr POKL.06.01.01-06-038/13) Instytucja pośrednicząca: Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie. Projektodawca/realizator:

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowy zawód nową szansą jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w Projekcie Nowy zawód nową szansą 1 Definicje stosowane w Regulaminie 1. Projekt tj. Projekt pt. Nowy zawód nową szansą realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie

Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie REGULAMIN REKRUTACJI I UDZIAŁU W PROJEKCIE Zrób to z nami - zdobądź kwalifikacje, znajdź pracę i zmień swoje życie po zmianach z dnia 12.03.2015 r. (dodany pkt. 4 XV) oraz z dnia 30.03.2015r. (zmiana zapisu

Bardziej szczegółowo