REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW/CZEK PROJEKTU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Rekrutacji Uczestników/czek Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej zwany dalej Regulaminem, określa zasady rekrutacji, warunki i kryteria uczestnictwa w Projekcie oraz wzór dokumentów rekrutacyjnych; 2. Projekt Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej, zwany dalej Projektem, realizowany jest przez Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego; 3. Celem Projektu jest wsparcie samozatrudnienia 340 osób z terenu województwa mazowieckiego, poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia szkoleniowo-doradczego oraz finansowego, w postaci pożyczki o preferencyjnym oprocentowaniu; 4. Projekt realizowany jest w terminie od 28 grudnia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.; 5. Rekrutacja do Projektu przebiegać będzie zgodnie z polityką równych szans, w tym równości płci. Zgodnie z zapisami we wniosku o dofinansowanie przewidziano w nim udział 53 % kobiet (K). 6. Każda osoba deklarująca udział w projekcie zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji; 7. Regulamin został opracowany na podstawie: 1) Wytycznych dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa mazowieckiego, będących załącznikiem do dokumentacji konkursowej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Konkursu nr 1/POKL/6.2/2012 oraz Zasad udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2.; 2) Wniosku o dofinansowanie Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej, nr POKL /12 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego;

2 1. Ilekroć w Regulaminie mowa jest o: 2 1) Beneficjencie należy przez to rozumieć Stowarzyszenie Radomskie Centrum Przedsiębiorczości, realizujące Projekt Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej, w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 2) Dniu rozpoczęcia udziału w projekcie/dniu przystąpienia do projektu należy przez to rozumieć dzień podpisania Deklaracji uczestnictwa w Projekcie; 3) Pożyczce należy przez to rozumieć pożyczkę oprocentowaną preferencyjnie na rozwój przedsiębiorczości polegającą na udzieleniu zwrotnego wsparcia finansowego udzielonego Uczestnikowi/czce Projektu na sfinansowanie wydatków inwestycyjnych i obrotowych, niezbędnych do uruchomienia i prawidłowego funkcjonowania nowo powstałego przedsiębiorstwa; 4) Kandydacie/Kandydatce należy przez to rozumieć osobę fizyczną, ubiegającą się o udział w Projekcie, biorącą udział w procesie rekrutacji do Projektu; 5) Komisji Pożyczkowej należy przez to rozumieć Komisję oceniającą Wnioski o udzielenie pożyczki na rozwój przedsiębiorczości składane przez Uczestników/Uczestniczki projektu do Beneficjenta; 6) Osobie bezrobotnej należy przez to rozumieć osobę bezrobotną w rozumieniu Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2004 r. Nr 99, poz. 1001, z późn. zm.); 7) Osobie nieaktywnej zawodowo należy przez to rozumieć osobę w wieku lata niezatrudnioną, niewykonującą innej pracy zarobkowej, zdolną i gotową do podjęcia zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w co najmniej połowie wymiaru czasu pracy, która jednocześnie nie zalicza się do kategorii bezrobotni. 8) Osobie zatrudnionej- należy przez to rozumieć osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę w myśl Kodeksu Pracy oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych w myśl Kodeksu Cywilnego; 9) Stronie internetowej Beneficjenta należy przez to rozumieć stronę 10) Uczestniku/czce Projektu należy przez to rozumieć osobę zakwalifikowaną do udziału w Projekcie, która podpisze Deklarację uczestnictwa w Projekcie; 11) Wytycznych należy przez to rozumieć Wytyczne dla Beneficjentów ubiegających się o wsparcie w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na terenie województwa mazowieckiego, o których mowa w dokumentacji konkursowej do Konkursu 1/POKL/6.2/2012;

3 ROZDZIAŁ II Warunki i zasady udziału w Projekcie 3 1. Projekt Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej jest skierowany do osób fizycznych, które: 1) zamieszkują na terenie województwa mazowieckiego; 2) w okresie 12 m-cy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu nie posiadały zarejestrowanej działalności gospodarczej oraz nie korzystały i nie korzystają równolegle z innych środków publicznych, w tym m.in. ze środków EFS, PFRON, EFRR, lub Funduszu Pracy na pokrycie tych samych wydatków związanych z prowadzoną działalnością; 2. Zgodnie z Wnioskiem o dofinansowanie Projektu Kreowanie nowych miejsc pracy i przedsiębiorczości w woj. mazowieckim za pomocą instrumentów inżynierii finansowej Beneficjent zastrzega sobie prawo do zrekrutowania 378 osób, w tym: a) grupy 208 osób zarejestrowanych, jako bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy; b) grupy 38 osób nieaktywnych zawodowo c) grupy 132 osób zatrudnionych; 3. W ramach Projektu dla 340 Uczestników/Uczestniczek przewidziano podstawowe wsparcie: a) szkoleniowo-doradcze w postaci 3-dniowych szkoleń przed uruchomieniem działalności gospodarczej, 34 grupy szkoleniowe średnio po 10 osób w grupie), 1-dniowego doradztwa grupowego (34 grupy doradcze średnio po 10 osób w grupie) oraz doradztwo indywidualne (min. 2 godziny/ 1 osobę) przed uruchomieniem działalności gospodarczej, doradztwo indywidualne (min. 2 godziny/ 1 osobę) po uruchomieniu działalności gospodarczej; b) wsparcie finansowe w formie pożyczki oprocentowanej preferencyjnie. Wszystkie złożone Wnioski o pożyczkę zostaną wprowadzone do Rejestru Wniosków, poddane ocenie merytorycznej i formalnej, a 38 z 378 Uczestników/Uczestniczek, których Wniosek o pożyczkę zostanie najniżej oceniony zakończy swój udział w Projekcie; 4. Zgodnie z Wytycznymi, dopuszczalne formy prowadzenia działalności gospodarczej to: a) Jednoosobowa działalność gospodarcza; b) Spółka cywilna uczestnicy projektu planujący rozpoczęcie działalności gospodarczej w formie spółki cywilnej powinni zawrzeć stosowną informację na ten temat w biznesplanie, zobowiązując się tym samym do podejmowania działań na rzecz osiągnięcia wspólnego celu gospodarczego;

4 ROZDZIAŁ III Zasady i kryteria rekrutacji Kandydatów/Kandydatek 4 1. Proces rekrutacji Kandydatów/Kandydatek do Projektu przeprowadzony zostanie w sposób ciągły przez czas trwania Projektu; 2. Za selekcję Kandydatów odpowiadał będzie zespół projektowy na podstawie wypełnionego formularza zgłoszeniowego określającego spełnienie podstawowych kryteriów kwalifikacyjnych określonych w 3 ust Osoby zakwalifikowane do Projektu podpisują Deklarację Uczestnictwa w Projekcie; 4. Oficerowie pożyczkowi będą wspierali Uczestników w przygotowaniu dokumentów projektowych m.in. Wniosek pożyczkowy; 5 1. Warunkiem ubiegania się przez Uczestnika/czkę o Pożyczkę jest uczestniczenie w minimum 80% godzin szkolenia i doradztwa grupowego przewidzianych w Projekcie, podpisywanie list obecności oraz korzystanie z doradztwa indywidualnego, a także udział w badaniach ankietowych, które odbędą się w trakcie i po zakończeniu zajęć, w celu monitorowania rezultatów Projektu; 2. Szkolenia i doradztwo przewidziane są dla Uczestników/czek spełniających warunki opisane w 3 ust. 3; 6 Rekrutację poprzedzi promocja Projektu poprzez zamieszczenie informacji o Projekcie, w szczególności na stronach internetowych Beneficjenta, tablicy ogłoszeń Stowarzyszenia Radomskie Centrum Przedsiębiorczości oraz na plakatach informacyjnych, roll-up ach, ulotkach i w formie ogłoszeń w wydaniu internetowym danego tytułu prasowego; ROZDZIAŁ IV Postanowienia końcowe 6 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia jego publikacji na stronie internetowej Beneficjenta; 2. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu, wiążąca dla Kandydatów/Kandydatek i Uczestników/Uczestniczek Projektu, należy do Beneficjenta; 3. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym regulaminie. Zmiana regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej Beneficjenta;

5 4. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany wynikające w szczególności ze zmian wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki; 5. W zakresie spraw nieuregulowanych w niniejszym regulaminie obowiązują wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki;

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START

REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POŻYCZKI NA START Projekt Pożyczki na start współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez Rzeszowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. na podstawie Umowy nr UDA-POKL.06.02.00-18- 109/12-00

Bardziej szczegółowo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa Regulamin rekrutacji uczestników projektu Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Projekt POKL.06.02.00-14-002/09 Moja firma

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12

Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Regulamin projektu Bądź aktywny wsparcie dla osób niepełnosprawnych POKL.07.04.00-14-020/12 Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.4 Niepełnosprawni na rynku pracy Współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY

POZOSTAŃ ZATRUDNIONY REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZOSTAŃ ZATRUDNIONY realizowanego przez WIELKOPOLSKI INSTYTUT ROZWOJU PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I EDUKACJI ŁUKASZ DYMEK oraz EUROSOLUTIONS JAN DYMEK nr projektu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r.

Zarządzenie nr 01/2013. Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Zarządzenie nr 01/2013 Dyrektora Środkowopomorskiej Rady Naczelnej Organizacji Technicznej w Koszalinie z dnia 11 lutego 2013 r. Regulamin rekrutacji do projektu MOJA FIRMA - MOJĄ SZANSĄ II Nr projektu

Bardziej szczegółowo

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL.08.01.02-14-018/14, zwany dalej Regulaminem,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych REGULAMIN PROJEKTU ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ realizowanego przez Centrum Edukacji i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1 Informacje o projekcie 1. Projekt ODWAŻYŁAM SIĘ SPRÓBOWAĆ współfinansowany jest

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w ramach projektu nr UDA-POKL.07.02.02-08-022/12-00 pn. Żary 2020 innowacyjny system wsparcia ekonomii społecznej współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12

REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 REGULAMIN PROJEKTU NIE DAJ SIĘ WYKLUCZYĆ POKL.07.02.01-24-068/12 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Nie daj się wykluczyć realizowanym na terenie województwa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia Biuro Projektu: REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU W kierunku do samozatrudnienia WND-POKL.08.01.02-18-090/14 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU pn. Zawodowe skrzydła II 1 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Rarytas J. i R. Markowscy Spółka Jawna REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

Hrubieszów, kwiecień 2012 r.

Hrubieszów, kwiecień 2012 r. REGULAMIN REKRUTACJI DLA OSÓB UBIEGAJĄCYCH SIĘ O JEDNORAZOWĄ DOTACJĘ NA ROZPOCZĘCIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ w ramach projektu OD WIZJI DO NOWOCZESNEGO ZARZĄDZANIA PODREGIONEM GOTANIA działanie: Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. PWP. Osiągnij sukces z osobistym menedżerem Nr umowy: UDA-POKL.06.01.01-10-011/12-00 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Młodzi w Świecie Biznesu współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Młodzi w Świecie Biznesu realizowanego w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h

R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E. w r a m a c h R E G U L A M I N R E K R U T A C J I I U C Z E S T N I C T W A W P R O J E K C I E N A P O D K A R P A C I U Z A T R U D N I J S I Ę S A M! w r a m a c h P r o g r a m u O p e r a c y j n e g o K a p

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA projektu Wsparcie na starcie realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY. nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 Załącznik 5 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE NOWE HORYZONTY nr projektu: WND-POKL 08.01.02-10-024/13 współfinansowanego ze środków, realizowanego przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Plusk Sp. z

Bardziej szczegółowo

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim

Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Zasady udzielania wsparcia na rozwój przedsiębiorczości na rzecz uczestników projektów w ramach Działania 6.2 PO KL w województwie podkarpackim Maj 2013 r. SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 1. Zasady udzielania wsparcia...

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU Startuj z biznesem Nr POKL. WND-POKL.06.02.00-12-012/12 Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13

REGULAMIN PROJEKTU. ,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 REGULAMIN PROJEKTU,,Nowe możliwości POKL.08.01.02-16-005/13 1 INFORMACJE OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady realizacji projektu Nowe możliwości organizowanego na terenie województwa opolskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy. 1 Przepisy ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Dobre perspektywy 1 Przepisy ogólne 1. Firma Consultor Sp. z o.o. realizuje projekt nr POKL.06.02.00-12-076/12 Dobre perspektywy 2. Projekt jest realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza Wydanie 2 z dnia 12.02.2014 r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu Wenus jest Przedsiębiorcza 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej

Bardziej szczegółowo