Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji"

Transkrypt

1 Regulamin projektu pt. Czas zmian wraz z Regulaminem rekrutacji ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin projektu do udziału w projekcie pt. Czas zmian nr POKL /14, zwany dalej Regulaminem, określa cele projektu, kryteria i etapy rekrutacji, zasady uczestnictwa oraz ogólne warunki wsparcia Uczestników/ Uczestniczek projektu. 2. Projekt pt. Czas zmian nr POKL /14 zwany dalej projektem realizowany jest przez Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Trzy Lipy 3, Gdańsk. 3. Celem projektu jest podniesienie zdolności do zatrudnienia osób przewidzianych do zwolnienia z pracy z przyczyn leżących po stronie zakładu pracy, zatrudnionych u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, pracujących lub zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego) na obszarze powiatu miasto stołeczne Warszawa. 4. Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie. 5. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 6. Wsparcie świadczone w ramach projektu jest bezpłatne i obejmuje: I. Wsparcie zasadnicze obejmujące każdego uczestnika projektu: a. poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (8 h/ na osobę - indywidualne, 15 h/ na grupę - grupowe), b. szkolenie zawodowe VCC kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje (w zależności od modułu szkolenia średnio 120 h/ na osobę); II. Wsparcie towarzyszące: a. poradnictwo psychologiczne obejmujące każdego uczestnika projektu (8 h/ na osobę - indywidualne, 15 h/ na grupę - grupowe), b. staż zawodowy obejmujący 40 uczestników projektu (w wymiarze 3 miesiące - 20 osób, 6 miesięcy - 20 osób), c. pośrednictwo pracy obejmujące każdego uczestnika projektu (4 h/ na osobę). 7. Terminy poradnictwa zawodowego, poradnictwa psychologicznego oraz szkolenia zawodowego będą ustalane po przeprowadzaniu rekrutacji do projektu i wyborze odpowiedniej ścieżki szkoleniowej. 8. Rekrutacja Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie prowadzona będzie w okresie od września do grudnia 2015 r. oraz w styczniu 2015 r. Jedynie w tym terminie możliwe jest składanie dokumentów w biurze projektu w Warszawie przy ul. Hoża 29/31, lok. 79, Warszawa, drogą pocztową bądź mailową (skan). Dokumenty rekrutacyjne (formularz zgłoszeniowy wraz z niezbędnymi załącznikami) umieszczone są na stronie internetowej projektu 9. W projekcie może wziąć udział maksymalnie 20 % Uczestników/Uczestniczek przewidzianych do zwolnienia, zatrudnionych u tego samego pracodawcy. Ten warunek będzie poddany weryfikacji na etapie zgłoszeń do projektu. 10. Uczestnikami/Uczestniczkami projektu będą osoby zatrudnione u pracodawców, którzy nie są zobowiązani do zapewnienia zwalnianym pracownikom, na podstawie odrębnych przepisów, wsparcia w postaci szkoleń. 11. Komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty następującym grupom osób: 1) Kandydatom/Kandydatkom z niskim wykształceniem, kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym (1-30 pkt.), 2) Kandydatom/ Kandydatkom z najgorszą sytuacją materialną (1-10 pkt.), 3) kobietom (5 pkt.). W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń.

2 12. Biuro projektu mieści się w Warszawie przy ul. Hoża 29/31, lok. 79, Warszawa. 13. Informacje o projekcie dostępne są na stronie internetowej w biurze projektu oraz pod numerem telefonu Każda osoba składająca dokumenty rekrutacyjne zobowiązana jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem. 15. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu miasto stołeczne Warszawa. Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 2 1. Kandydat/ka do udziału w projekcie osoba przewidziana do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy, który/a złożył/a kompletne dokumenty rekrutacyjne zgodnie z terminem naboru. Osoba przewidziana do zwolnienia to osoba, która znajduje się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy lub stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy przechodzącego procesy adaptacyjne i modernizacyjne. Status Kandydata/ki musi być potwierdzony stosownym oświadczeniem Kandydata/ki o przebywaniu w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/ służbowego (załącznik nr 2 do formularza zgłoszeniowego). 2. Uczestnik/Uczestniczka projektu Kandydat/ka, który/a zostanie zakwalifikowany/a do projektu, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym Regulaminie. 3. Dzień przystąpienia do projektu dzień podpisania przez Kandydata/kę deklaracji uczestnictwa w projekcie. 4. Dokumenty rekrutacyjne formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 i 2, które należy złożyć w biurze projektu, w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 5. Rekrutacja do projektu dwuetapowy proces oceny, w ramach którego menadżer projektu zweryfikuje formularze pod względem formalnym, następnie komisja rekrutacyjna w składzie menadżer projektu i ekspert ds. finansów oraz doradca zawodowy przyznają dodatkowe punkty, o których mowa w 1 ust. 11. Na etapie rekrutacji doradca zawodowy przeprowadzi analizę predyspozycji zawodowych i potrzeb szkoleniowych potencjalnych Uczestników/czek projektu oraz zaproponuje adekwatne formy wsparcia. 6. Beneficjent Międzynarodowe Centrum Doskonalenia Kadr Sp. z o. o., realizator projektu pt. Czas zmian nr POKL / Komisja Rekrutacyjna osoby odpowiedzialne za ocenę formalną i merytoryczną Kandydatów/Kandydatek do udziału w projekcie. Komisja będzie się składała z: menadżera projektu, eksperta ds. finansów oraz doradcy zawodowego. ROZDZIAŁ II Warunki i zasady uczestnictwa w Projekcie 3 1. Uczestnikiem projektu może być osoba fizyczna, która spełnia łącznie następujące warunki:

3 1) osoba przewidziana do zwolnienia, znajdująca się w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/ stosunku służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy, zatrudniona u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne, z wyłączeniem nauczycieli i pracowników instytucji sektora oświaty. 2) pracująca lub zamieszkująca na terenie powiatu miasto stołeczne Warszawa (w rozumieniu przepisów KC), 3) będąca w wieku aktywności zawodowej. W trakcie rekrutacji priorytetowo będą traktowane osoby z niskim wykształceniem, kwalifikacjami (na podstawie ankiety), osoby z najgorszą sytuacją materialną (na podstawie ankiety) oraz kobiety. Kandydat/ka do projektu, którego status na rynku pracy ulegnie zmianie w okresie od dnia złożenia dokumentów rekrutacyjnych do dnia podpisania deklaracji uczestnictwa w projekcie nie zostanie zakwalifikowany/a do projektu. ROZDZIAŁ III Rekrutacja Uczestników Projektu 1. Dokumenty rekrutacyjne wraz z regulaminem zamieszczone zostaną na stronie projektu Kandydatki/Kandydaci powinny/ni udokumentować spełnienie kryteriów naboru i kwalifikowalności do projektu poprzez złożenie dokumentów rekrutacyjnych (formularz zgłoszeniowy wraz z załącznikami) w terminie podanym w ogłoszeniu o naborze. 3. Wraz z formularzem zgłoszeniowym, należy złożyć poniższe załączniki: Załącznik nr 1 Oświadczenie o spełnianiu wymogów grupy docelowej Załącznik nr 2 Oświadczenie o przebywaniu w okresie wypowiedzenia stosunku pracy/ służbowego z przyczyn dotyczących zakładu pracy u pracodawcy przechodzącego procesy adaptacyjne i/lub modernizacyjne 4. Beneficjent zastrzega sobie prawo do wcześniejszego wstrzymania rekrutacji, w przypadku wyczerpania miejsc przewidzianych w ramach rekrutacji. Informacja o wstrzymaniu rekrutacji zostanie umieszczona na stronie internetowej projektu 5. Do projektu zostaną zakwalifikowane 64 osoby, w tym min. 39 kobiet. Przewiduje się utworzenie listy rezerwowej (8 osób). Osoby z listy rezerwowej zostaną przyjęte do projektu w przypadku rezygnacji osób (Uczestników/ Uczestniczek projektu) przed rozpoczęciem szkoleń, bądź też w początkowej ich fazie. 6. W przypadku nie utworzenia listy osób rezerwowych Organizator zastrzega sobie prawo do uruchomienia grup. 7. Ocena Kandydatów/Kandydatek w ramach prowadzonej rekrutacji prowadzona będzie dwuetapowo: 1) Etap pierwszy Etap, na który składa się weryfikacja poprawności i kompletności złożonych dokumentów rekrutacyjnych oraz spełnienie warunków kwalifikacyjnych Kandydata/ki. Stworzona zostanie lista potencjalnych Uczestników/czek projektu spełniających kryteria formalne. 2) Etap drugi Komisja rekrutacyjna przyzna dodatkowe punkty: 1) Kandydatom/Kandydatkom z niskim wykształceniem, kwalifikacjami oraz doświadczeniem zawodowym (1-30 pkt.), 2) Kandydatom/Kandydatkom z najgorszą sytuacją materialną (1-10 pkt.), 3) kobietom

4 (5 pkt.). W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. Do udziału w projekcie przyjęte zostaną osoby z najwyższą liczbą punktów. W przypadku równej liczby punktów decydować będzie kolejność zgłoszeń. 8. Formularz zgłoszeniowy i załączniki muszą być: 1) złożone zgodnie ze wzorami udostępnionymi przez Beneficjenta w wersji papierowej, 2) złożone w terminie wskazanym przez Beneficjenta, 3) wypełnione w języku polskim, 4) wypełnione w sposób czytelny, komputerowo lub odręcznie drukowanymi literami, 5) wymagane jest wypełnienie wszystkich pól formularza rekrutacyjnego, jeśli pole nie może być wypełnione należy wpisać nie dotyczy ), 6) czytelnie podpisane przez osobę wskazaną w dokumencie. 9. Dokumenty rekrutacyjne powinny zostać złożone w wersji papierowej w biurze projektu. Termin składania dokumentów rekrutacyjnych zostanie podany do wiadomości na stronie internetowej projektu. 10. O przyjęciu dokumentów rekrutacyjnych przesłanych przez Kandydatki/Kandydatów drogą pocztową decyduje data ich wpływu do biura projektu. Dokumenty rekrutacyjne złożone przed terminem rozpoczęcia rekrutacji, bądź po terminie zakończenia rekrutacji nie będą podlegać rozpatrzeniu. 11. Dokumenty rekrutacyjne mogą być jednorazowe poprawione/ uzupełnione z wyjątkiem złożonych w niewłaściwym terminie, w terminie wskazanym przez Beneficjenta, nie dłuższym niż 3 dni robocze od dnia otrzymania zawiadomienia o brakach. Kandydat/Kandydatka zostanie poinformowany/a o brakach w dokumentacji osobiście, drogą mailową lub telefoniczną. Poprawienia bądź uzupełnienia dokumentów można dokonać jedynie jeden raz. Dokumenty, które nie zostaną odpowiednio poprawione/uzupełnione lub w których na skutek poprawy nastąpiła zmiana w zakresie merytorycznym zostaną odrzucone na etapie weryfikacji formalnej. 12. Beneficjent zastrzega, iż wypełnienie i złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z przyjęciem do udziału w projekcie. ROZDZIAŁ IV Wsparcie zasadnicze i towarzyszące 5 1. Uczestnicy projektu, którzy podpiszą umowę uczestnictwa w projekcie i deklarację udziału w projekcie będą zobowiązani do uczestnictwa we wszystkich formach wsparcia zasadniczego oraz dwóch spośród trzech formach wsparcia towarzyszącego. 2. Przez wsparcie zasadnicze określa się: a) poradnictwo zawodowe, którego celem jest wypracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD) (8 h/ na osobę - indywidualne, 15 h/ na grupę - grupowe), b) szkolenie zawodowe VCC kończące się egzaminem zewnętrznym i uzyskaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskane kwalifikacje (w zależności od modułu szkolenia średnio 120 h/ na osobę); Vocational Competence Certificate (VCC) jest jednolitym systemem certyfikacji kompetencji zawodowych. Standard VCC umożliwia nabycie nowych kwalifikacji zawodowych, jak również uzupełnienie, podwyższenie, uaktualnienie posiadanej wiedzy i kompetencji do zmieniających się oczekiwań rynku pracy.

5 Zakres szkolenia obejmie moduły, które zostaną wybrane przez Uczestnika/ Uczestniczkę Projektu z doradcą zawodowym. Szkolenia będą dostosowane do indywidualnych predyspozycji, wykształcenia i potrzeb Uczestników/ Uczestniczek Projektu. 3. Przez wsparcie towarzyszące określa się: a) poradnictwo psychologiczne obejmujące każdego uczestnika projektu (8 h/ na osobę - indywidualne, 15 h/ na grupę - grupowe), b) staż zawodowy obejmujący 40 uczestników projektu (3 miesiące/ na 20 osób, 6 miesięcy/ na 20 osób), c) pośrednictwo pracy obejmujące każdego uczestnika projektu (4 h/ na osobę). 4. W pierwszej kolejności 64 Uczestników/Uczestniczek wypracuje Indywidualne Plany Działania oraz dokona wyboru profilu szkolenia zawodowego, a następnie przejdzie szkolenie dostosowane do ich indywidualnych predyspozycji, wykształcenia, potrzeb oraz możliwości zatrudnienia w regionie. Na zakończenie szkoleń podejdą do egzaminu zewnętrznego umożliwiającego uzyskanie certyfikatu VCC potwierdzającego uzyskanie kwalifikacji. 5. Po pomyślnym zakończeniu udziału w szkoleniach (obecność na min. 80% zajęć), 40 Uczestników/Uczestniczek odbędzie staż zawodowy w wymiarze 3 miesięcy (20 osób) oraz 6 miesięcy (20 osób). ROZDZIAŁ V Postanowienia końcowe 1. Ostateczna interpretacja niniejszego Regulaminu wiążąca Uczestników/czki projektu należy do Beneficjenta Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmian w niniejszym Regulaminie, wynikających w szczególności ze zmian Wytycznych Instytucji Zarządzającej i/lub Instytucji Pośredniczącej II stopnia, warunków realizacji projektu i innych dokumentów programowych POKL. Zmiana Regulaminu obowiązuje od dnia publikacji na stronie internetowej projektu. 3. Beneficjent nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w dokumentach programowych i wytycznych dotyczących Działania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 4. O wszelkich zmianach dotyczących zasad i warunków wsparcia Beneficjent informuje Uczestników/Uczestniczki projektu za pośrednictwem strony internetowej projektu. 5. W zakresie spraw nieuregulowanych w Regulaminie obowiązują Wytyczne oraz przepisy prawa w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 września 2014 roku. Beneficjent zastrzega sobie możliwość wniesienia zmian do Regulaminu.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Załącznik 1 do umowy szkoleniowej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE UWIERZ W SWÓJ SUKCES Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1. Definicje a) POKL należy przez to rozumieć Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY

NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH PROJEKTU NOWY START ZAWODOWY Warszawa, dnia 11.02.2015 r. 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin przyznawania środków finansowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA WSPARCIA FINANSOWEGO NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w PROJEKCIE Wracam Na Rynek! realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki,

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pn. Czas na pracę współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Poddziałanie 6.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał

Bardziej szczegółowo

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków,

c. III południowy: powiat nowotarski, powiat tatrzański, powiat suski Fundacja Gospodarki i Administracji Publicznej d. IV krakowski: miasto Kraków, Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w cyklu szkoleniowo- doradczym Zasady zakładania i prowadzenia PES w ramach projektu Małopolski Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej Obowiązuje od 30 czerwca 2014 r.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Projekt NOWA PERSPEKTYWA 1 Informacje o Projekcie 1. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W PROJEKCIE Młodzi w Świecie Biznesu realizowanym w ramach Działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 - Wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Niniejszy regulamin określa możliwość uczestnictwa w ramach Projektu Nowe kwalifikacje i umiejętności dla e-handlu, Nr Projektu: WND POKL080101-20-091/09 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu Wydanie z dnia 21.09.2010r. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości projektu Od pomysłu do sukcesu 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy regulamin określa warunki oraz proces

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Czas MenedŜera REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Czas MenedŜera Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie pt. Czas MenedŜera realizowanym przez Prospero Business Training

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI REGULAMIN PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH NA ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI projektu Lubelska akademia przedsiębiorczości realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI Rynek otwarty

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne Niniejszy

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa

UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU. Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko. Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa UNIA EUROPEJSKA FUNDUSZ SPÓJNOŚCI REGULAMIN KONKURSU Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Oś priorytetowa I Gospodarka wodno-ściekowa Konkurs zamknięty nr 12/POIiŚ/1.1/04/2014 POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.

Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01. Regulamin przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości w ramach projektu RECEPTA NA ZWOLNIENIE POKL.08.01.02-14-72/13 Definicje Beneficjent pomocy- podmiot prowadzący działalność gospodarczą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści

REGULAMIN STUDIÓW. Spis treści REGULAMIN STUDIÓW Spis treści I. Postanowienia ogólne... 2 II. Zasady przyjmowania na studia... 2 III. Prawa i obowiązki studenta... 2 IV. Opieka nad studentami niepełnosprawnymi... 3 V. Przeniesienie

Bardziej szczegółowo

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Zakres realizacji projektów partnerskich określony przez Instytucję Zarządzającą Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Jarosław Pawłowski (zatwierdzam) Warszawa, 23 kwietnia 2009 r. 1. Doświadczenia okresu

Bardziej szczegółowo

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM

PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM Pytanie nr 1: Czy istnieje możliwość w ramach projektu na zakup materiałów o wartości przewyższającej 3 500 zł zaliczanych do środków trwałych? Istnieje

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO

REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO REGULAMIN KOMISJI OCENY WNIOSKÓW BENEFICJENTÓW POMOCY O OTRZYMANIE WSPARCIA FINANSOWEGO projektu Szansa na start realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie lubelskim,

Bardziej szczegółowo

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW

POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY POMOC DLA PRACODAWCÓW I ICH PRACOWNIKÓW OFEROWANA PRZEZ URZĘDY PRACY I/LUB FINANSOWANA Z FUNDUSZU PRACY INFORMATOR 2014 MINISTERSTWO PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A.

REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. REGULAMIN UDZIELANIA POŻYCZEK W RAMACH INICJATYWY JEREMIE PRZEZ KOSZALIŃSKĄ AGENCJĘ ROZWOJU REGIONALNEGO S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne Regulamin określa podstawowe zasady i warunki udzielania pożyczek

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ

ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ Warszawa, dnia 9 czerwca 2014 r. Poz. 181 Departament Nauki i Szkolnictwa Wojskowego ZARZĄDZENIE Nr 11/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie ustalenia warunków i trybu przyjęć

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości

REGULAMIN KONKURSU. Inżynier Przyszłości REGULAMIN KONKURSU Inżynier Przyszłości 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Przewidziany Regulaminem konkurs prowadzony jest pod nazwą Inżynier Przyszłości zwany dalej ( Konkurs ) 2. Konkurs jest prowadzony przez

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA

Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Załącznik nr 16 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i wsparcia pomostowego w projekcie NOWA SZANSA Umowa nr... na otrzymanie wsparcia finansowego na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz

Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz Regulamin programu MISTRZOWIE TYTANA Definicje Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Formularz Rejestracji Transakcji - formularz otrzymywany przez Uczestnika po rejestracji w Programie,

Bardziej szczegółowo

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji

Minister Rozwoju Regionalnego. Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. Wytyczne w zakresie kontroli realizacji MRR/IiŚ/2(4)06/2013 Minister Rozwoju Regionalnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013 Wytyczne w zakresie kontroli realizacji Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Elżbieta

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Polska pomoc rozwojowa 2015 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 3 do umowy o udzielenie wsparcia Standard świadczenia usługi doradczej - asysta w prowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW Program współfinansowany ze środków Unii Europejskiej PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 (PROW 2007-2013) DZIAŁANIE 312 TWORZENIE I ROZWÓJ MIKROPRZEDSIĘBIORSTW PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY

STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY - TEKST JEDNOLITY Warszawa 2014 STATUT POLSKIEGO ZWIĄZKU RUGBY Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Polski Związek Rugby (w skrócie PZR), zwany dalej Związkiem, jest polskim

Bardziej szczegółowo