REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ Postanowienia ogólne"

Transkrypt

1 REGULAMIN REALIZACJI PROGRAMÓW SPECJALNYCH Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa tryb realizacji programów specjalnych Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku ze środków Funduszu Pracy. 2. Udział w programach Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ jest bezpłatny. 3. Obszarem realizacji programów specjalnych jest: Powiat Leżajski. 4. Biuro programów specjalnego mieści się w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, Leżajsk, w pok. 17, w godz Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku na podstawie bieżących analiz rynku pracy oraz monitoringu przebiegu realizacji programu specjalnego, może dokonywać zmian w zakresie, sposobie oraz harmonogramie realizacji i finansowania programu specjalnego Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+, o ile są one niezbędne dla uzyskania zamierzonych celów. Powyższe zmiany wymagają opinii Powiatowej Rady Zatrudnienia. 2 Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz.149). 2. Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.). 3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014r. w sprawie programów specjalnych (Dz. U. z 2014 r. z dnia 19 maja 2014r. poz. 638). 4. Aktualnie obowiązujące Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych.

2 3 Definicje Używane w ramach niniejszego Regulaminu określenia każdorazowo oznaczają: 1. Program specjalny jest to zespół działań obejmujących usługi i/lub instrumenty rynku pracy oraz specyficzne elementy wspierające zatrudnienie mających na celu dostosowanie posiadanych lub zdobycie nowych kwalifikacji i umiejętności zawodowych jego uczestników oraz wsparcie zagrożonych likwidacją lub istniejących i tworzonych miejsc pracy. 2. Program program specjalny Mama idzie do pracy i programu Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna Regulamin Regulamin realizacji programów specjalnych Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna PUP Leżajsk, Urząd Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. 5. Ustawa - Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015r., poz. 149.). 6. Uczestnik programu specjalnego, uczestnik programu osoba bezrobotna, która zakwalifikowała się do udziału w jednym z dwóch programów specjalnych ( Mama idzie do pracy lub Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ ) realizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. 7. Strona internetowa strona Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, na której będą umieszczane informacje dotyczące programu, tj specyficzne elementy wspierające zatrudnienie oznacza to finansowanie z Funduszu Pracy racjonalnych wydatków innych niż usługi i instrumenty rynku pracy niezbędnych do realizacji działań dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników programu specjalnego, adekwatnych do uwarunkowań lokalnego rynku pracy. 4 Cele programów 1. Celem głównym programu Mama idzie do pracy jest podniesienie poziomu aktywności zawodowej i zdolności do podjęcia pracy przez kobiety bezrobotne zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka. 2. Celem głównym programu Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ jest zwiększenie aktywności zawodowej oraz wsparcie procesu zatrudnieniowego osób bezrobotnych 2

3 powyżej 50 roku życia zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku mających utrudniony powrót na rynek pracy z uwagi na wiek. 5 Kryteria doboru uczestników programu Mama idzie do pracy 1. Program jest skierowany do 15 bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku. 2. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby spełniające łącznie trzy kryteria tj.: 1) Kobiety zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku, posiadające status osoby bezrobotnej, 2) kobiety, które nie podjęły zatrudnienia po urodzeniu dziecka, 3) został ustalony dla nich III profil pomocy w myśl art. 33 ust. 2 c, pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. (tj. Dz. U poz. 149). 3. Osoby zainteresowane udziałem w programie Mama idzie do pracy muszą złożyć Formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w 7 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 4. Formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1A do Regulaminu należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta (parter, budynek A). 6 Kryteria doboru uczestników programu Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna Program jest skierowany do 15 bezrobotnych kobiet i mężczyzn zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku. 2. Uczestnikami programu mogą być wyłącznie osoby spełniające łącznie trzy kryteria tj.: 1) kobiety i mężczyźni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Leżajsku posiadający status osoby bezrobotnej, 2) którzy w momencie przystąpienia do programu specjalnego ukończyli 50 rok życia, 3) został ustalony dla nich III profil pomocy w myśl art. 33 ust. 2 c, pkt 3 Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy tj. (tj. Dz. U poz. 149). 3. Osoby zainteresowane udziałem w programie Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ muszą złożyć Formularz zgłoszeniowy w terminie określonym w 7 ust. 1 pkt 1 niniejszego Regulaminu. 3

4 4. Formularz zgłoszeniowy, którego wzór stanowi Załącznik nr 1B do Regulaminu należy złożyć w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku, ul. Mickiewicza 56 w Punkcie Obsługi Klienta (parter, budynek A) 7 Zasady rekrutacji programów Mama idzie do pracy i Aktywna kobieta Aktywny mężczyzny Działania rekrutacyjne w/w programów obejmują następujące etapy: 1) Nabór do programów specjalnych - termin naboru zostanie ogłoszony na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku na zewnętrznych i wewnętrznych tablicach informacyjnych Urzędu. Dodatkowo o naborze do programów specjalnych informować będą pracownicy Urzędu. 2) Wypełnienie przez osoby zainteresowane Formularzy zgłoszeniowych (Załącznik nr 1A Mama idzie do pracy, Załącznik nr 1B Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ ), które dostępne będą w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku ul. Mickiewicza 56, w Punkcie Obsługi Klienta (parter, budynek A) oraz na stronie internetowej 3) Złożenie przez osoby zainteresowane wypełnionych Formularzy zgłoszeniowych w siedzibie Urzędu w wyznaczonym terminie, zgodnym z ogłoszeniem o naborze uczestników do programu. 4) Nadanie Formularzom zgłoszeniowym numerów identyfikacyjnych. 5) Ocena formalna Formularzy zgłoszeniowych zgodnie z Kartą Oceny Formalnej. 6) Utworzenie dwóch list rankingowych, osobnych dla obu programów. Na listy rankingowe zostaną wpisane osoby, które złożyły w wyznaczonym terminie formularze zgłoszeniowe i pozytywnie przeszły ocenę formalną. Kolejność osób na listach rankingowych będzie zależeć od kolejności zgłoszeń do programów. 7) Pierwszych 15 osób z obu list rankingowych zostanie zakwalifikowanych do programów. 8) W przypadku większej liczby kandydatów, którzy są zainteresowani udziałem w programach, zostaną utworzone listy rezerwowe uczestników. 9) Osoby z list rezerwowych zostaną włączone do uczestnictwa w programach w przypadku rezygnacji osób wcześniej zakwalifikowanych. 4

5 10) Rekrutacja do w/w programów rozpocznie się w miesiącu maju 2015r. 11) Osoby zakwalifikowane do programów podpiszą Deklarację uczestnictwa w programie, której wzór stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu (Załącznik nr 2A Mama idzie do pracy, Załącznik 2B - Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ ). 8 Ogólne zasady uczestnictwa w programie 1. Uczestnik programu zobowiązany jest do uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych formach wsparcia w ramach wybranej ścieżki aktywizacji zawodowej określonej w ramach Indywidualnego Planu Działania. 2. W przypadku rezygnacji uczestnika z udziału w programie przed rozpoczęciem Indywidualnego Planu Działania uczestnik programu zobowiązuje się poinformować niezwłocznie o tym fakcie Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku. 3. Dopuszcza się rezygnację z uczestnictwa w programach w sytuacjach uzasadnionych (m.in.: podjęcie pracy, rozpoczęcie działalności gospodarczej, zły stan zdrowia, przyczyny losowe). W przypadku uzasadnionej rezygnacji, osoba bezrobotna zostanie skreślona z listy uczestników bez ponoszenia konsekwencji. 4. W przypadku przerwania uczestnictwa w programie z własnej winy uczestnik programu poniesie konsekwencje wynikające z zapisów ustawy m.in. może zostać pozbawiony statusu bezrobotnego oraz zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń. 5. Rezygnację z uczestnictwa w programie należy złożyć osobiście na stosownym druku. 9 Zakres i zasady realizacji form wsparcia w ramach programu Mama idzie do pracy 1. Program zakłada realizację następujących usług i instrumentów rynku pracy oraz specyficznych elementów wspierających zatrudnienie: 1) Obowiązkowe (dla każdej uczestniczki programu): a) Indywidualny Plan Działania (IPD) średnio 3 spotkania każdej uczestniczki programu z doradcą klienta mające na celu m.in. rozpoznanie potrzeb zawodowych klienta, rozmowę doradczą umożliwiającą analizę sytuacji zawodowej uczestniczki (m.in. jej umiejętności, predyspozycji, kwalifikacji) oraz potrzeb zawodowych, w tym ewentualnych potrzeb szkoleniowych. IPD zostanie 5

6 opracowane przez doradcę klienta wspólnie z uczestniczką (nowe IPD lub kontynuacja w przypadku rozpoczętego IPD). Na pierwszym spotkaniu z doradcą klienta nastąpi podpisanie deklaracji uczestnictwa w programie. Doradca klienta będzie wspierał uczestniczkę programu w realizacji IPD. Za udział w spotkaniach w ramach IPD jest możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu. b) Zajęcia aktywizacyjne 3 dniowe zajęcia po 4 godz. dziennie, które odbędą się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. Tematyka zajęć: m.in. sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, sztuka autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania pracy, asertywność w procesie poszukiwania zatrudnienia, radzenie sobie ze stresem, opracowanie zawodowego portfolio, zawierającego m.in. CV, listy motywacyjne, podania w celu poszukiwania pracy itp. Za udział w zajęciach aktywizacyjnych jest możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu. c) Warsztaty kompetencji społecznych 4 dniowe zajęcia po 7 godz. dziennie. Warsztaty przyczynią się do wzmocnienia wiary we własne możliwości, wzrostu motywacji oraz do pobudzenia świadomej aktywności jego uczestniczek. Celem warsztatów kompetencji społecznych jest m.in. rozwój osobisty uczestników oraz pobudzenie do doskonalenia własnej osobowości poprzez budowanie adekwatnej samooceny, identyfikację słabych i mocnych stron, rozpoznanie źródeł i skuteczne radzenie sobie ze stresem, wypracowanie postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i prezentacji własnego punktu widzenia, a także wzrost umiejętności interpersonalnych zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia, sztuka autoprezentacji z elementami stylizacji i wizażu. Warsztaty kompetencji społecznych odbędą się na terenie Leżajska. Uczestniczki warsztatów otrzymają stypendium, możliwość zwrotu kosztów przejazdu oraz możliwość otrzymania bonu na usługę fryzjerską, w tym konsultacji fryzjerskich. d) Pośrednictwo pracy zapewnienie wsparcia pośrednika pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczestniczek programu (np. w poszukiwaniu potencjalnego pracodawcy do odbycia stażu lub organizacji prac interwencyjnych, inicjowania i organizowania kontaktów uczestników programu 6

7 z pracodawcami, ustalaniu szczegółów organizacji stażu lub prac interwencyjnych). e) Staże 6 miesięczne (z deklaracją zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia), które umożliwią uczestniczkom uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych. W trakcie trwania stażu uczestniczki otrzymają stypendium oraz będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i zwrotu kosztów opieki nad dzieckiem do 10 roku życia lub zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych z 6 miesięczną refundacją części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie wraz z dalszym minimum 3 miesięcznym zatrudnieniem ze środków własnych pracodawcy. 2) Dodatkowe (dla części uczestniczek programu): a) Szkolenia zawodowe indywidualne dla osób, którym w trakcie opracowania Indywidualnego Planu Działania ustalono konieczność podniesienia lub nabycia określonych umiejętności / kwalifikacji w ramach usługi szkolenia zawodowego według indywidualnych potrzeb uczestniczki zdiagnozowanych w ramach IPD. Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie nabytych umiejętności/kwalifikacji. Uczestniczki szkoleń będą miały sfinansowane koszty niezbędnych badań lekarskich, otrzymają stypendium za okres trwania szkolenia oraz będą miały możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie i kosztów opieki nad dzieckiem do 10 roku życia. 2. Zwrot kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem przyznawania i rozliczania kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zwrot kosztów opieki nad dzieckiem do 10 roku życia będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów opieki na dzieckiem/osobą zależną dla uczestników programów specjalnych Mama idzie do pracy oraz Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 4. Od uczestnika programu, który otrzyma świadczenie w ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie w ramach programu specjalnego zaniecha się poboru podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z 1 pkt 1 7

8 Rozporządzenia Ministra Finansów w/s zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 10 Zakres i zasady realizacji form wsparcia w ramach programu Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna Program zakłada realizację następujących usług i instrumentów rynku pracy oraz specyficznych elementów wspierających zatrudnienie: 1) Obowiązkowe (dla każdego uczestnika programu): a) Indywidualny Plan Działania (IPD) średnio 3 spotkania każdego uczestnika programu z doradcą klienta mające na celu m.in. rozpoznanie potrzeb zawodowych klienta, rozmowę doradczą umożliwiającą analizę sytuacji zawodowej uczestnika (m.in. jego umiejętności, predyspozycji, kwalifikacji) oraz potrzeb zawodowych, w tym ewentualnych potrzeb szkoleniowych. IPD zostanie opracowane przez doradcę klienta wspólnie z uczestnikiem (nowe IPD lub kontynuacja w przypadku rozpoczętego IPD). Na pierwszym spotkaniu z doradcą klienta nastąpi podpisanie deklaracji uczestnictwa w programie. Doradca klienta będzie wspierał uczestnika programu w realizacji IPD. Za udział w spotkaniach w ramach IPD jest możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu. b) Zajęcia aktywizacyjne 3 dniowe zajęcia po 4 godz. dziennie, które odbędą się w siedzibie Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku. Tematyka zajęć: m.in. sporządzenie dokumentów aplikacyjnych, sztuka autoprezentacji, rozmowa kwalifikacyjna, aktywne metody poszukiwania pracy, asertywność w procesie poszukiwania zatrudnienia, radzenie sobie ze stresem, opracowanie zawodowego portfolio, zawierającego m.in. CV, listy motywacyjne, podania w celu poszukiwania pracy itp. Za udział w zajęciach aktywizacyjnych jest możliwość otrzymania zwrotu kosztów przejazdu. c) Warsztaty kompetencji społecznych 4 dniowe zajęcia po 7 godz. dziennie. Warsztaty przyczynią się do wzmocnienia wiary we własne możliwości, wzrostu 8

9 motywacji oraz do pobudzenia świadomej aktywności jego uczestniczek. Celem warsztatów kompetencji społecznych jest m. in. rozwój osobisty uczestników oraz pobudzenie do doskonalenia własnej osobowości poprzez budowanie adekwatnej samooceny, identyfikację słabych i mocnych stron, rozpoznanie źródeł i skuteczne radzenie sobie ze stresem, skuteczne wypracowanie postawy asertywnej oraz nabycie umiejętności kreatywnego rozwiązywania problemów i prezentacji własnego punktu widzenia, a także wzrost umiejętności interpersonalnych zwiększających szanse na podjęcie zatrudnienia, sztuka autoprezentacji z elementami stylizacji i wizażu. Warsztaty kompetencji społecznych odbędą się na terenie Leżajska. Uczestnicy warsztatów otrzymają stypendium, możliwość zwrotu kosztów przejazdu oraz możliwość otrzymania bonu na usługę fryzjerską, w tym konsultacji fryzjerskich. d) Pośrednictwo pracy zapewnienie wsparcia pośrednika pracy w zależności od indywidualnych potrzeb uczestników programu (np. w poszukiwaniu potencjalnego pracodawcy do odbycia stażu lub organizacji prac interwencyjnych, inicjowania i organizowania kontaktów uczestników programu z pracodawcami, ustalaniu szczegółów organizacji stażu lub zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych / refundacji doposażenia lub wyposażenia stanowiska pracy / robót publicznych). e) Staż 6 miesięczny (z deklaracją zatrudnienia na okres minimum 3 miesięcy w ramach umowy o pracę lub umowy zlecenia), które umożliwią uczestnikom uzyskanie praktycznych umiejętności zawodowych. W trakcie trwania stażu uczestnicy otrzymają stypendium oraz będą mieć możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu i zwrotu kosztów opieki nad osobą zależną. Ponadto pracodawca, który zatrudni uczestnika stażu w ramach umowy o pracę na okres minimum 6 miesięcy, otrzyma jednorazową premię lub zatrudnienie w ramach prac interwencyjnych z 6 miesięczną refundacją części kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenie wraz z dalszym minimum 3 miesięcznym zatrudnieniem ze środków własnych pracodawcy lub zatrudnienie w ramach robót publicznych 9

10 lub zatrudnienie w ramach refundacji wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy 2) Dodatkowe (dla części uczestników programu): a) Szkolenia zawodowe indywidualne dla osób, którym w trakcie opracowania Indywidualnego Planu Działania ustalono konieczność podniesienia lub nabycia określonych umiejętności / kwalifikacji w ramach usługi szkolenia zawodowego według indywidualnych potrzeb uczestników zdiagnozowanych w ramach IPD. Szkolenia zakończą się uzyskaniem dokumentu potwierdzającego posiadanie nabytych umiejętności/kwalifikacji. Uczestnicy szkoleń będą mieli sfinansowane koszty niezbędnych badań lekarskich, otrzymają stypendium za okres trwania szkolenia oraz będą mieli możliwość uzyskania zwrotu kosztów przejazdu na szkolenie i kosztów opieki nad osobą zależną. 2. Zwrot kosztów przejazdu na poszczególne formy wsparcia będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem przyznawania i rozliczania kosztów przejazdu oraz kosztów zakwaterowania przez Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku w ramach środków Funduszu Pracy i Europejskiego Funduszu Społecznego. 3. Zwrot kosztów opieki nad osobą zależną będzie odbywał się zgodnie z Regulaminem zwrotu kosztów opieki na dzieckiem/osobą zależną dla uczestników programów specjalnych Mama idzie do pracy oraz Aktywna kobieta - Aktywny mężczyzna 50+ finansowanych ze środków Funduszu Pracy. 4. Od uczestnika programu, który otrzyma świadczenie w ramach specyficznych elementów wspierających zatrudnienie w ramach programu specjalnego zaniecha się poboru podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów w/s zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. 11 Obowiązki, monitoring i kontrola 10

11 1. Uczestnicy programu specjalnego zobowiązani są do udzielania pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku niezbędnych informacji dla celów monitoringu, kontroli i ewaluacji. 2. Uczestnicy programu są zobowiązani do dostarczenia wszystkich wymaganych dokumentów, niezbędnych do realizacji programów specjalnych i udzielania wsparcia ich uczestnikom. 3. Uczestnicy programu, zobligowani są do podpisania zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dn r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późn. zm.). 4. Uczestnicy programu zobowiązani są do poinformowania Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku o każdej zmianie danych osobowych (w tym adres zamieszkania, numer telefonu, zmiana nazwiska, zmiana dowodu osobistego) niezwłocznie po zaistnieniu zmiany. 5. Uczestnicy programu w trakcie realizacji form wsparcia zobowiązani są każdorazowo do potwierdzania swojej obecności poprzez złożenie podpisu na listach obecności i złożenie podpisu na innych dokumentach dotyczących programu. 6. Urząd na podstawie bieżących analiz rynku pracy oraz monitoringu przebiegu realizacji programu, może dokonywać zmian w zakresie, sposobie oraz harmonogramie realizacji i finansowania programu, o ile są one niezbędne dla uzyskania zamierzonych celów. 12 Postanowienia końcowe 1. Regulamin obowiązuje przez okres realizacji programów. 2. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy o których mowa w Regulamin został wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Leżajsku w dniu r. 5. Powiatowy Urząd Pracy w Leżajsku zastrzega sobie prawo do zmian niniejszego Regulaminu w trakcie realizacji przedmiotowych programów. 11

12 Załączniki: 1. Formularz zgłoszeniowy do programy Mama idzie do pracy załącznik nr 1A, 2. Formularz zgłoszeniowy do programu Aktywna kobieta- Aktywny mężczyzna 50+ Załącznik nr 1B; 3. Deklaracja uczestnictwa w programie specjalnym Mama idzie do pracy Załącznik 2A 4. Deklaracja uczestnictwa w programie specjalnym Aktywna kobieta Aktywny mężczyzna 50+ Załącznik 2B, 12

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15)

Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) , fax (0-15) Powiatowy Urząd Pracy w Tarnobrzegu Centrum Aktywizacji Zawodowej 39 400 Tarnobrzeg, ul. 1 Maja 4 tel. (0-15) 823 00 30, fax (0-15) 823-01 66 www.puptarnobrzeg.pl, e-mail: rzta@praca.gov.pl REGULAMIN REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok

REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS. Sucha Beskidzka dn rok REGULAMIN DOTYCZĄCY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO PRZEDSIĘBIORCZY 30 MINUS Sucha Beskidzka dn. 30.04.2013rok 1 1 Podstawa prawna Niniejszy regulamin został opracowany w oparciu o: Ustawa z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Motywacja, aktywność - praca POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62 e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Motywacja,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Twoja przyszłość w Twoich rękach REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REALIZOWANEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI DZIAŁANIE 6.1 PODDZIAŁANIE 6.1.1 1 Ilekroć w regulaminie jest mowa o : Projekcie należy przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie,,znowu będziemy widoczni 50 Realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym

REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Program realizowany w ramach środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu specjalnego w 2012r. REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym AKTYWNI

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Chrzanowie ul. Słowackiego 8, 32-500 Chrzanów; tel: 32 75 33 800, www.pup-chrzanow.pl; e-mail: krch@praca.gov.pl Załącznik do zarządzenia nr 78/2015 Dyrektora Powiatowego Urzędu

Bardziej szczegółowo

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt KUŹNIA PRACY współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie 1 Postanowienia ogólne 1. Projekt KUŹNIA PRACY

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! nr projektu POKL.07.03.00-06-094/11 nr umowy POKL.07.03.00-06-094/11-00 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE RAZEM znaczy więcej! realizowanego w ramach Działania 7.3 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w projekcie Stażyści na językach 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Niniejszy Regulamin określa zasady organizacji i udziału w projekcie Stażyści na językach, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Aktywizacja zawodowa mieszkańców Gminy Tarnowiec I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy dokument określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w projekcie Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Projekt: Staż na nowy start

Projekt: Staż na nowy start Projekt: Staż na nowy start VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą

ZASADY. REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 7 Dyrektora PUP w Wągrowcu z dnia 08.05.2013 r. ZASADY REALIZACJI PROGRAMU SPECJALNEGO pn : Powrót nad Nielbą Niniejsze zasady określają sposób realizacji programu specjalnego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady realizacji, formy wsparcia oraz uszczegółowia zasady rekrutacji do Projektu pt:. 2. Projekt jest współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r.

2 Zakres projektu. Projekt finansowany ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014r. Regulamin uczestnictwa w projekcie pn. Gotowi na zmiany finansowanym ze środków Funduszu Pracy w ramach 10% przeznaczonych na realizację programów specjalnych dla powiatu w 2014 r. 1 Informacje ogólne

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie

Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Powiatowy Urząd Pracy w Chełmie Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6a Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Chełmie z dnia 9 kwietnia 2015r. Zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pozakonkursowym pt.:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA BENEFICJENTÓW OSTATECZNYCH W PROJEKCIE AKTYWNOŚĆ SZANSĄ NA SUKCES REALIZOWANYM PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W TOKARNI 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Aktywność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Projekt: METAMORFOZA. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych z powiatu m. Zabrze jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE Aktywni na nowo Projekt POKL.06.01.01-30-043/13 Aktywni na nowo współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego skierowany do osób bezrobotnych powyżej 50 roku życia REGULAMIN UDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY REGULAMIN PROJEKTU NOWE PERSPEKTYWY realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 8.1. Rozwój Pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2. Wsparcie procesów adaptacyjnych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie specjalnym BUDZIK 3 skierowanym do osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy III.

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie specjalnym BUDZIK 3 skierowanym do osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy III. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA w programie specjalnym BUDZIK 3 skierowanym do osób bezrobotnych, dla których został ustalony profil pomocy III. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne

REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA. 1 Informacje ogólne REGULAMIN rekrutacji i uczestnictwa w projekcie KOMPETENCJE DOŚWIADCZENIE PRACA 1 Informacje ogólne 1. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO

REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO 1 Aktualizacja z dnia 09.04.2013 REGULAMIN PROJEKTU DORADZAMY ZAWODOWO w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery

REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 33/2012 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Lęborku REGULAMIN REKRUTACJI do projektu pn. Przełamując bariery współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbica z dnia 31 grudnia 2012r. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Przedsiębiorcze kobiety w Gminie Wierzbica POKL.09.05.00-06-082/11 Realizator

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW DO PROJEKTU AKTYWNOŚĆ TO PRACA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 6.1.1. Wsparcie osób pozostających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2 REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU WIĘCEJ SZANS W POWIECIE KOLBUSZOWSKIM w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku

Człowiek najlepsza inwestycja Priorytet VI, Działanie 6.1 Poddziałanie 6.1.1. Niepełnosprawni aktywni w każdym wieku REGULAMIN REKRUTACJI ORAZ UCZESTNICTWA W PROJEKCIE realizowany w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149),

Ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 149), Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 5/2015 z 03.02.2015 r. REGULAMIN KIEROWANIA OSÓB BEZROBOTNYCH NA SZKOLENIA ORAZ FINANSOWANIA KOSZTÓW EGZAMINÓW LUB UZYSKANIA LICENCJI, OBOWIĄZUJĄCY W POWIATOWYM URZĘDZIE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Kluczowo wykwalifikowani REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kluczowo wykwalifikowani Niniejszy regulamin określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Kluczowo wykwalifikowani, który współfinansowany jest ze

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud

Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa i społeczna osób bezrobotnych z gminy Szemud Załącznik do zarządzenia Nr 1/POKL/2010 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Szemudzie z dnia 15 stycznia 2010 roku. Regulamin uczestnictwa i rekrutacji w projekcie SZANSA- Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego Regulaminu są warunki uczestnictwa w Projekcie Nowe Kwalifikacje dla Podkarpacia. 2. Projekt Nowe

Bardziej szczegółowo

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZASADY UCZESTNICTWA W PROJEKCIE załącznik do Zarządzenia nr 24/2015 Dyrektora PUP z dnia 18.08.2015r. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych i poszukujących pracy w powiecie tureckim(i) 1 PODSTAWA PRAWNA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Kompleksowe wsparcie osób niepełnosprawnych w integracji społeczno - zawodowej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie

Regulamin Rekrutacji. do Projektu. Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie. RPO WŚ Działanie Regulamin Rekrutacji do Projektu Subsydiowane zatrudnienie szansą dla Ciebie RPO WŚ Działanie 10.2.1 Regulamin został przygotowany w celu przedstawienia zasad aplikowania oraz kwalifikacji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Kierunek Praca 1 DEFINICJE

REGULAMIN PROJEKTU. Kierunek Praca 1 DEFINICJE REGULAMIN PROJEKTU Kierunek Praca 1 DEFINICJE 1. Projekt - oznacza przedsięwzięcie pt.: Kierunek Praca realizowane w okresie od 01.09.2016 r. do 30.06.2018 r. na podstawie umowy o dofinansowanie projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób powyżej 29r.ż. pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Naturalne tynkowanie i wzornictwo Natural Plastering and Finishing współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU STAŻ MOJĄ SZANSĄ w ramach projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE :

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : WSPARCIE KOBIET POWYŻEJ 29 ROKU ŻYCIA POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA Z WOJ. ŚLĄSKIEGO W PROCESIE AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie. Bądź aktywny dziś i jutro Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie Bądź aktywny dziś i jutro 1. Informacje ogólne 1. Regulamin określa ramowe zasady rekrutacji i kwalifikacji uczestników oraz warunki uczestnictwa w projekcie

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1. Poprawa dostępu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Młodzi zdobywcy podkarpackiego rynku pracy 1 Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem niniejszego regulaminu są warunki uczestnictwa w projekcie Młodzi zdobywcy podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: Mój potencjał moja szansa na samodzielne życie na lata Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kościerzynie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Systemowym pn.: na lata 2012-2013 Projekt Systemowy pn.: współfinansowany przez Unię Europejską w ramach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Praca na celu

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. pn. Praca na celu REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 7 październik 2013 r. pn. Praca na celu realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Zabrzu, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej

Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej Regulamin Szkoły Ekonomii Społecznej realizowanego w ramach projektu Sprawne i aktywne podmioty ekonomii społecznej I. Informacje ogólne 1. Szkoła Ekonomii Społecznej (SzES) realizowana jest w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA

CEL PROJEKTU GRUPA DOCELOWA Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W marcu 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Jaworznie rozpoczął realizację projektu Młodzi, Aktywni, Kreatywni,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO

REGULAMIN UCZESTNICTWA. w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie pn. AKTYWNI SPOŁECZNIE I ZAWODOWO 1 Postanowienia ogólne 1. Regulamin uczestnictwa, zwany dalej regulaminem określa zasady procesu rekrutacji i uczestnictwa w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" 1. Informacje o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria 1. Informacje o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja społeczno-zawodowa osób długotrwale bezrobotnych w Gminie Bogoria" Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet V. - Wsparcie dla obszaru zdrowia Działanie 5.4. - Kompetencje zawodowe i rozwój kadr medycznych Podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie chorób układu krążenia ratowników medycznych zatrudnionych

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Strefa 50+. Reintegracja zawodowa osób po 50 roku życia I. Informacja o projekcie 1 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady rekrutacji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ZDOBĄDŹ LICENCJĘ PRACOWNIKA OCHRONY Nr projektu: POKL.06.01.01-24-216/13 Priorytet: VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie: 6.1. Poprawa dostępu do zatrudnienie

Bardziej szczegółowo

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Nasze wsparcie - twój biznes. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu 1 Regulamin projektu: Nasze wsparcie twój biznes, realizowanego w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia. Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Zgierzu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie

REGULAMIN PROJEKTU. Czas na aktywność w gminie Zbójno. Informacje o Projekcie Załącznik do zarządzenia nr 1/2014 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zbójnie z dnia 2 styczeń 2014 roku REGULAMIN PROJEKTU Czas na aktywność w gminie Zbójno Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r.

ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. ZARZĄDZENIE nr 4/2017 Dyrektora Miejskiego Urzędu Pracy w Lublinie z dnia 12 stycznia 2017 r. w sprawie wprowadzenia w życie Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających

Bardziej szczegółowo

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE]

[INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA OGÓLNE] Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie Bliżej rynku pracy w części realizowanej na terenie województwa mazowieckiego przez Fundację Edukacji Nowoczesnej 1 [INFORMACJE O PROJEKCIE I POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego.

2. Projekt jest realizowany w okresie od r. do r. na terenie powiatu namysłowskiego. REGULAMIN UCZESTNICTWA w projekcie Sieć możliwości, realizowanym przez Powiat namysłowski/powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy!

Regulamin uczestnictwa w projekcie Mamy pomysł dla mamy! Projekt: Mamy pomysł dla mamy! współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany przez F.H-U. JAR-MAR Centrum Kształcenia Wiedza dla wszystkich w partnerstwie z Powiatem Myśliborskim/Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT!

REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! REGULAMIN PROJEKTU I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! 1 Postanowienia ogólne Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie I Ty możesz mieć umiejętności w ICT! realizowanym w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Filia w Pionkach BANK PROGRAMÓW KLUBU PRACY NA 2014 ROK KLUB PRACY jest miejscem, w którym osoba bezrobotna lub poszukująca pracy może zdobyć umiejętności z zakresu aktywnego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy

REGULAMIN. uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Legnicy REGULAMIN uczestnictwa w projekcie Wykorzystaj szansę, zdobądź zatrudnienie realizowanym przez Miejski Ośrodek Pomocy Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00. 1 Postanowienia Ogólne Regulamin uczestnictwa w projekcie Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych UDA-POKL.06.01.01-12-091/12-00 1 Postanowienia Ogólne 1. Projekt Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych realizowany jest

Bardziej szczegółowo

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE FUNDACJA INICJATYW MENEDŻERSKICH REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Polsko-włoski pakt na rzecz wsparcia długotrwale bezrobotnych 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki udziału w projekcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C

Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie Prawo jazdy kat. C Regulamin rekrutacji uczestników i ich uczestnictwa w projekcie 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Prawo jazdy kat. C realizowany jest przez Centrum Szkoleń Domasik Magdalena Domasik, Priorytet IX Rozwój

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata

Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn. W aktywności siła na lata Załącznik do Zarządzenia nr 6/2014 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie z dn.14.05.2014 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wyszkowie Regulamin rekrutacji uczestników projektu pn.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. w projekcie PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PWP- Inkubator Aktywizacji Zawodowej Osób 50+ 1 O projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa oraz inne kwestie prawnoorganizacyjne w projekcie PWP-

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Nastawieni na sukces REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nastawieni na sukces WND-POWR.01.02.01-24-0127/15 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1) Projekt Nastawieni na sukces współfinansowany jest ze środków Unii PO WER I

Bardziej szczegółowo

1 Informacje o projekcie

1 Informacje o projekcie REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE : "ROZWÓJ ZAWODOWY SZANSĄ OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH WOJ. WIELKOPOLSKIE I POZOSTAJĄCYCH BEZ ZATRUDNIENIA (obowiązuje od 01.03.2012 po zmianach do Projektu) 1 1 Informacje o

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 14/2015 Dyrektora PUP w Kolbuszowej REGULAMIN REKRUTACJI UCZESTNIKÓW PROJEKTU Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie kolbuszowskim (I) w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Doradztwo edukacyjne dorosłych szansą na rynku pracy w powiecie poznańskim realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet

Bardziej szczegółowo

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych

Rynek pracy dla grup defaworyzowanych REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Rynek pracy dla grup defaworyzowanych Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY INWESTUJĘ W SIEBIE NA 2012 ROK 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w ramach projektu systemowego Czas

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie I. Informacja o projekcie 1 1. Projekt Strefa 45+. Reintegracja zawodowa osób po 45 roku życia realizowany jest przez Społeczną Szkołę Zarządzania i Handlu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści

Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści Regulamin uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści 1 Informacje ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady uczestnictwa w projekcie Młodzi profesjonaliści współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROJEKTU. pt: Aktywni bez barier. Postanowienia ogólne REGULAMIN PROJEKTU realizowanego w ramach Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.2 Przeciwdziałanie wykluczeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja

Bardziej szczegółowo

Niepełnosprawni sprawni w pracy

Niepełnosprawni sprawni w pracy REGULAMIN REKRUTACJI do projektu Niepełnosprawni sprawni w pracy realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.4 Niepełnosprawni

Bardziej szczegółowo

Projekt "My też możemy" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt My też możemy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przedborzu Nr 2a/2010 z dnia 6 stycznia 2010r Regulamin uczestnictwa w projekcie My też możemy realizowanym przez Miejsko-Gminny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz z budżetu państwa Regulamin uczestnictwa w Projekcie Lepsze jutro od bierności do aktywności II edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII. Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ. nr projektu POKL /12 nr umowy POKL Załącznik Nr 1 do Procedury postępowania przy realizacji projektu CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE CZAS NA ZMIANY CZAS NA PRACĘ realizowanego w ramach Podziałania 6.1.1 Programu

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10

Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL /10 Regulamin uczestnictwa w projekcie Edukacja krawiectwo i dekoracja Nr wniosku WND-POKL.09.05.00-24-338/10 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie pt: Edukacja

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOTCZY Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie systemowym Aktywność szansą na pracę Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU

REGULAMIN GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GŁUCHOŁASKI SZLAK SUKCESU realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej Poddziałanie 7.2.1 Aktywizacja zawodowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE GDAŃSKI PROGRAM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POPRZEZ WOLONTARIAT- PILOTAŻ. Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1 Informacje o projekcie 1. Projekt Gdański Program Aktywizacji Zawodowej Poprzez Wolontariat- Pilotaż realizowany jest przez działających w partnerstwie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN PROJEKTU REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE 1. Postanowienia ogólne 1. Regulamin stosuje się do projektu ICT w klasach I-III Szkół Podstawowych w gminie wiejskiej Opatowiec współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Czas na aktywność w gminie Radomyśl Wielki realizowanym przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomyślu Wielkim Program Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

Nr projektu POKL /12 1 DEFINICJE. 1. Projekt oznacza projekt pt. Postaw na aktywność realizowany w ramach Poddziałania PO KL.

Nr projektu POKL /12 1 DEFINICJE. 1. Projekt oznacza projekt pt. Postaw na aktywność realizowany w ramach Poddziałania PO KL. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. Postaw na aktywność realizowanym przez Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach, w ramach Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.1 Poprawa

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE DEFINICJE

PODSTAWOWE DEFINICJE PROCEDURY WEWNĘTRZNE określające zasady rekrutacji w projekcie Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie bialskim i mieście Biała Podlaska (I) współfinansowanym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny

Regulamin uczestnictwa w projekcie. Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie. współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny Regulamin uczestnictwa w projekcie Nasz projekt Twoją szansą na zatrudnienie współfinansowanym przez Unię Europejską - Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

,,Naszą szansą praca

,,Naszą szansą praca Regulamin rekrutacji uczestników do projektu,,naszą szansą praca współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI,,Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet

Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Mistrzynie florystyki - warsztaty integracyjne dla kobiet WND- POKL.07.03.00-12-168/11 1 INFORMACJE O PROJEKCIE 1. Projekt Mistrzynie florystyki warsztaty

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie

R E G U L A M I N. Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Tarnowie Załącznik do Zarządzenia nr 24/2014 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Tarnowie z dnia 31 grudnia 2014 r. R E G U L A M I N Szkolenia z zakresu umiejętności poszukiwania pracy realizowanego w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11. Postanowienia ogólne Projekt współfinansowany przez Unię Europejską REGULAMIN UCZESTNICTWA DO PROJEKTU DOBRY ZAWÓD-PEWNY START Nr WND-POKL.07.02.01-26-030/11 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy Regulamin określa zakres wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych

Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych Zasady przyznawania przez Powiatowy Urząd Pracy w Kolbuszowej bonów szkoleniowych I. Postanowienia ogólne. 1. Przyznawanie, realizacja i finansowanie bonów szkoleniowych osób uprawnionych odbywa się na

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie

Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie Regulamin uczestnictwa w projekcie Technokreatywni Informacje ogólne o projekcie 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach oraz doradztwie w ramach projektu Technokreatywni, zasady

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Regulamin rekrutacji i uczestnictwa Odbiorców objętych testowaniem w projekcie PI ART AKTYWATOR Objaśnienia skrótów i używanych terminów: Projekt PI ART AKTYWATOR - projekt innowacyjny realizowany przez

Bardziej szczegółowo

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA

STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA REGULAMIN REALIZACJI PROJEKTU STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA Ostrołęka, styczeń 2011 r. 1 REGULAMIN realizacji projektu pn.: STOP BIERNOŚCI W GMINIE OLSZEWO-BORKI II EDYCJA 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN PROJEKTU LUBELSKI RYNEK PRACY OTWARTY DLA WSZYSTKICH POKL.06.01.01-06-171/13 w ramach Priorytetu VI Rynek otwarty dla wszystkich 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU REGULAMIN UCZESTNICTWA I REKRUTACJI DO PROJEKTU Nowe umiejętności większe możliwości 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE I DEFINICJE 1. Niniejszy Regulamin określa warunki uczestnictwa, proces rekrutacji i udzielania

Bardziej szczegółowo