System wspomagania pracy działu informatycznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "System wspomagania pracy działu informatycznego"

Transkrypt

1 System wspomagania pracy działu informatycznego projekt APSI Etap 1 Anna Wołosewicz Piotr Markiewicz Łukasz Karolewski Grzegorz Smulko

2 Spis treści 1. Ogólna charakterystyka systemu Wymagania funkcjonalne... 6 Wymagania na moduły funkcjonalne... 6 Specyfikacja funkcjonalna modułu Klienta... 6 Specyfikacja funkcjonalna modułu Operatora... 8 Specyfikacja funkcjonalna modułu Serwera Wymagania niefunkcjonalne Specyfikacja przypadków użycia na poziomie ogólnym oraz specyfikacja kluczowych, architektonicznie znaczących przypadków użycia na poziomie rozszerzonym, konkretnym Aktorzy Aktor użytkownik Aktor operator Pakiet raportowanie Przypadek użycia generowanie zestawieo Przypadek użycia generowanie zestawieo o backupach Przypadek użycia generowanie zestawieo o licencjach Przypadek użycia generowanie zestawieo o sprzęcie Przypadek użycia generowanie zestawieo o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji Pakiet helpdesk Przypadek użycia sprawdzenie statusu własnych zgłoszeo problemów Przypadek użycia zgłoszenie nowego problemu Przypadek użycia odwołanie zgłoszenia problemu Przypadek użycia modyfikacja zgłoszenia problemu Przypadek użycia przeglądanie szczegółów zgłoszenia Przypadek użycia utworzenie zgłoszenia w imieniu użytkownika

3 Przypadek użycia wyświetlenie listy zgłoszeo Przypadek użycia przeglądanie zgłoszeo przypisanych operatorowi Przypadek użycia przeglądanie nowych zgłoszeo Przypadek użycia obsługa zgłoszenia Przypadek użycia przeglądanie szczegółów zgłoszenia Przypadek użycia zmiana statusu zgłoszenia Przypadek użycia odpowiedź na zgłoszenie Pakiet administracja zdalna Przypadek użycia instalacja zdalna Przypadek użycia zarządzanie licencjami Przypadek użycia dodawanie licencji Przypadek użycia usuwanie licencji Przypadek użycia przydzielanie licencji Przypadek użycia zarządzanie backupami Przypadek użycia definiowanie nowego backupu Przypadek użycia modyfikacja backupu Pakiet komunikaty Przypadek użycia chat Przypadek użycia wysłanie komunikatu do użytkowników Diagramy klas Moduł Serwera Moduł Operatora Moduł Klienta Klasy wspólne dla wszystkich modułów Interfejs IPlugIn i hierarchia klas przechowujących dane Diagram komponentów Diagramy sekwencji i współpracy Administracja zdalna

4 Instalacja zdalna Definiowanie nowego backupu Modyfikacja backupu Raportowanie Generowanie zestawieo o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji Helpdesk Utworzenie zgłoszenia w imieniu użytkownika Przeglądanie nowych zgłoszeo Przeglądanie szczegółów zgłoszenia Zmiana statusu zgłoszenia Odpowiedź na zgłoszenie Diagram zastosowania Wstępna specyfikacja sprzętu i oprogramowania podstawowego Specyfikacja technologii realizacji oprogramowania systemu Decyzje projektowe Prowadzenie projektu

5 1. Ogólna charakterystyka systemu System wspomagania pracy działu informatycznego (MMS My Management System) jest projektowany z myślą o ułatwieniu pracy działu IT małej i średniej firmy jako niedroga alternatywa dla Microsoft Systems Management Server (SMS). Składa się on z kilku zintegrowanych modułów, pozwalających na automatyczne zbieranie i przetwarzanie informacji o sprzęcie i zainstalowanym oprogramowaniu na komputerach klienckich, komunikację pomiędzy użytkownikami a pracownikami helpdesku (wraz z logowaniem zgłoszeo i generowaniem statystyk) oraz zarządzanie licencjami posiadanymi przez firmę. Może również służyd jako aplikacja komunikacyjna, informująca użytkowników o wydarzeniach w firmie, zagrożeniach lub konieczności ewakuacji z budynku. Dzięki założeniu generyczności i rozszerzalności systemu nie będzie problemem zwiększanie jego funkcjonalności poprzez dodawanie nowych modułów.

6 2. Wymagania funkcjonalne Wymagania na moduły funkcjonalne System powinien składad się z 3 modułów funkcjonalnych (modułu głównego serwera, modułów klienckich i modułów operatora) oraz serwera bazy danych. Zależności pomiędzy modułami przedstawia poniższy schemat. serwer baza danych klient operator Moduł serwera ma byd odpowiedzialny za obsługę poleceo interaktywnych pomiędzy modułami klienta i operatora a także za pośrednictwo w komunikacji z serwerem bazy danych. Moduł klienta ma byd odpowiedzialny przede wszystkim za zbieranie i monitorowanie danych o systemie, formatowanie ich oraz przekazywanie do serwera. Ponadto ma umożliwiad komunikację z operatorem (zgłaszanie problemów działowi IT, wyświetlanie odpowiedzi, otrzymywanie komunikatów). Moduł operatora ma umożliwiad zarządzanie danymi zawartymi w bazie danych, generowanie raportów oraz komunikację z klientami (helpdesk, komunikaty). Komunikacja pomiędzy modułami ma się odbywad za pośrednictwem sieci lokalnej. Specyfikacja funkcjonalna modułu Klienta id opis priorytet 1.1 zarządzania sprzętem i oprogramowaniem zbieranie i udostępnianie informacji o sprzęcie 1 6

7 1.1.2 zbieranie i udostępnianie informacji o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji zbieranie i udostępnianie informacji o konfiguracji systemu operacyjnego helpdesk sprawdzenie statusu własnych zgłoszeo problemów zgłoszenie nowego problemu odwołanie zgłoszenia problemu przeglądanie szczegółów zgłoszenia modyfikacja zgłoszenia problemu wysłanie zgłoszenia pomocy zdalnej komunikaty chat wyświetlanie komunikatów wysyłanych przez operatora backup kompresja i wysyłanie do serwera backupowego sterowników wykorzystywanych przez system operacyjny kompresja i wysyłanie do serwera backupowego dzienników systemowych definiowanie katalogów podlegających backupom kompresja i wysyłanie plików podlegających backupom do serwera backupowego kontrola użytkownika udostępnianie informacji o godzinach włączenia komputera, zalogowanych użytkownikach, działających programach, obciążeniu systemu komunikacja z serwerem w momencie włączenia/wyłączenia komputera (klienta) wysyłana jest informacja o tym fakcie do serwera jeżeli klient stwierdzi, że jego konfiguracja uległa zmianie, 1 7

8 automatycznie informuje o tym serwer odpowiedź na zapytanie serwera o aktualizacje danych 1 Specyfikacja funkcjonalna modułu Operatora id opis priorytet 2.1 raportowanie generowanie zestawieo generowanie zestawieo o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji generowanie zestawieo o sprzęcie generowanie zestawieo o licencjach generowanie zestawieo o backupach zdalne instalowanie oprogramowania w trybie nienadzorowanym administracja zdalna zarządzanie licencjami dodawanie licencji usuwanie licencji przydzielanie licencji Instalacja zdalna zarządzanie backupami definiowanie nowego backupu modyfikacja backupu odtworzenie danych z backupu helpdesk wyświetlenie listy zgłoszeo użytkowników 2 8

9 przeglądanie zgłoszeo przypisanych operatorowi przeglądanie nowych zgłoszeo przeglądanie szczegółów zgłoszenia obsługa zgłoszenia zmiana statusu zgłoszenia odpowiedź na zgłoszenie obsługa zgłoszenia pomocy zdalnej komunikaty wysyłanie komunikatów do użytkowników chat kontrola użytkownika pobieranie, przetwarzanie, raportowanie itd. informacji o działalności użytkownika 4 Specyfikacja funkcjonalna modułu Serwera id opis priorytet 3.1 zarządzanie przepływem danych (wpisywanie/odczyt danych do/z DBMS) zarządzanie klientami odpytywanie hostów w celu sprawdzenia aktywności/ obecności wysyłanie interaktywnych poleceo (komunikaty do użytkowników, żądanie aktualizacji danych) Wake On Lan odbieranie informacji o zakooczeniu pracy klienta (jeżeli klient nie wyśle informacji o zakooczeniu pracy (wyłączenie komputera) przyjmujemy, że uległ on awarii (reset / zawieszenie / odłączenie od zasilania)) 1 9

10 3. Wymagania niefunkcjonalne Niezawodnośd System nie jest kluczowy dla działalności przedsiębiorstwa, więc dopuszczalna jest stosunkowo wysoka awaryjnośd 1/100 operacji kluczowych i 1/30 operacji mało istotnych może zakooczyd się błędem Dostępnośd System powinien byd dostępny przez co najmniej 95% czasu działania. Bezpieczeostwo (security) System nie zawiera danych poufnych, zawiera jedynie dane o znikomej wartości, zatem nie przewidywane są żadne mechanizmy autoryzacji poza stosowanymi standardowo w przedsiębiorstwie na serwerach i maszynach roboczych, na których jest zainstalowany Bezpieczeostwo (safety), Trwałośd Dane przechowywane w bazie danych nie powinny ulec zniszczeniu, dlatego zalecane jest dokonywanie co najmniej raz dziennie kopii bezpieczeostwa bazy danych zgodnie ze standardowymi procedurami obowiązującymi w przedsiębiorstwie. Pojemnośd Pojemnośd bazy danych zależna od liczby maszyn klienckich i zakresu zbieranych danych. Rozmiar danych dotyczących pojedynczego klienta nie powinien przekroczyd 1 MB. Wydajnośd System umożliwia wykonanie co najmniej jednej operacji w ciągu sekundy. Serwer obsługuje jednocześnie co najmniej 100 połączeo. Jednocześnie do systemu może byd podłączonych co najmniej 500 klientów i operatorów (łącznie). Zarządzalnośd Aplikacja klienta i operatora wymaga instalacji na stanowisku docelowym może to byd instalacja zdalna. Wiarygodnośd System jednoznacznie sygnalizuje niepowodzenia wykonywanych operacji Operatora. Użytecznośd System ma spełniad w co najmniej 99% wymagania funkcjonalne o priorytecie mniejszym niż 4, w co najmniej 95% wymagania funkcjonalne o priorytecie większym lub równym 4. System powinien identyfikowad klientów na podstawie kilku identyfikatorów (MAC, IP, nazwa komputera, unikalnego identyfikatora w bazie danych etc.) 10

11 Ergonomia Interfejs użytkownika powinien byd przejrzysty i intuicyjny. Aplikacja kliencka rezyduje w trayu. Wielojęzycznośd System powinien byd łatwy do przetłumaczenia na inną wersję językową. Zrozumiałośd System powinien byd zrozumiały dla wszystkich użytkowników. W tym celu powinny odbyd się szkolenia oraz zostad stworzona dokumentacja użytkownika. Zgodnośd nie dotyczy Kompatybilnośd nie dotyczy Topologia scentralizowana, trójwarstwowa: baza danych, serwer aplikacyjny, klient/operator Modyfikowalnośd nieistotne Indywidualizacja nieistotne Uniwersalnośd nieistotne Reużywalnośd nieistotne Rozszerzalnośd System powinien mied generyczną bazę danych umożliwiającą przechowywanie informacji o dowolnych parametrach sprzętu i oprogramowania. Konieczna jest możliwośd dodania do systemu własnych bibliotek rozszerzających funkcjonalnośd systemu poprzez zbieranie dodatkowych danych o kliencie. Skalowalnośd nieistotne Przenośnośd System projektowany jest dla platformy MS Windows (98, ME, 2000, XP, 2003, Vista) Testowalnośd System powinien byd możliwie łatwo testowalny. 11

12 4. Specyfikacja przypadków użycia na poziomie ogólnym oraz specyfikacja kluczowych, architektonicznie znaczących przypadków użycia na poziomie rozszerzonym, konkretnym Aktorzy Aktor użytkownik Użytkownik jest pracownikiem firmy, niezwiązanym z działem IT. Aktor operator Operator jest pracownikiem działu IT, który zajmuje się m.in. świadczeniem pomocy użytkownikom (helpdesk) i utrzymaniem infrastruktury informatycznej firmy. Pakiet raportowanie Przypadek użycia generowanie zestawień Nazwa: Generowanie zestawień Kontekst użycia: Operator chce wygenerować zestawień dotyczących infrastruktury

13 informatycznej firmy (zainstalowanego oprogramowania, sprzętu, licencji itp.). Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji generowania zestawień Scenariusz główny: 1. Operator wybiera opcję generowania zestawień. 2. System wyświetla formatkę generowania zestawień. 3. Operator wybiera szczegółowe ustawienia generowanego zestawienia i zatwierdza wybór. 4. System generuje zestawienie według wybranych ustawień i zapisuje je w wybranych przez operatora formacie. 5. System powraca do głównego okna aplikacji. Przypadek użycia generowanie zestawień o backupach System umożliwia wygenerowanie zestawień dotyczących backupów zdefiniowanych i wykonywanych na maszynach połączonych do systemu. 1-2 jak w przypadku generalizującym 3.1. Operator wybiera opcję generowania zastawienia o backupach Operator wybiera obiekty (np. komputery) których będzie dotyczyć zestawienie Operator wybiera zakres backupów których będzie dotyczyć zestawienie (np. backupy wykonywane codziennie) Operator wybiera opcje filtrowania i sortowania zestawienia Operator potwierdza wybrane opcje. 4-5 jak w przypadku generalizującym Przypadek użycia generowanie zestawień o licencjach System umożliwia wygenerowanie zestawień dotyczących licencji posiadanych i wykorzystywanych przez firmę. 1-2 jak w przypadku generalizującym 3.1. Operator wybiera opcję generowania zastawienia o licencjach Operator wybiera obiekty (np. komputery, użytkowników) których będzie dotyczyć zestawienie Operator wybiera zakres licencji których będzie dotyczyć zestawienie (np. licencje czasowe) Operator wybiera opcje filtrowania i sortowania zestawienia Operator potwierdza wybrane opcje. 4-5 jak w przypadku generalizującym Przypadek użycia generowanie zestawień o sprzęcie System umożliwia wygenerowanie zestawień dotyczących sprzętu. 1-2 jak w przypadku generalizującym 3.1. Operator wybiera opcję generowania zastawienia o sprzęcie Operator wybiera komputery których będzie dotyczyć zestawienie. 13

14 3.3. Operator wybiera zakres sprzętu którego będzie dotyczyć zestawienie (np. monitory, procesory) Operator wybiera opcje filtrowania i sortowania zestawienia Operator potwierdza wybrane opcje. 4-5 jak w przypadku generalizującym Przypadek użycia generowanie zestawień o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji Nazwa: generowanie zestawień o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji Kontekst użycia: Operator chce wygenerować zestawienie dotyczące oprogramowania zainstalowanego na maszynach podłączonych do systemu i jego konfiguracji. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji generowania zestawienia o zainstalowanym oprogramowaniu Scenariusz główny: 1-2 jak w przypadku generalizującym 3.1. Operator wybiera opcję generowania zastawienia o zainstalowanym oprogramowaniu Operator wybiera obiekty (np. komputery) których będzie dotyczyć zestawienie Operator wybiera zakres oprogramowania którego będzie dotyczyć zestawienie Operator wybiera opcje filtrowania i sortowania zestawienia Operator potwierdza wybrane opcje. 4-5 jak w przypadku generalizującym Pakiet helpdesk 14

15 Przypadek użycia sprawdzenie statusu własnych zgłoszeń problemów System umożliwia przeglądanie listy własnych problemów zgłoszonych operatorom, wraz ze szczegółami każdego ze zgłoszeń. Ponadto pozwala na zgłoszenie nowego problemu, uaktualnienie już wysłanego zgłoszenia, odwołanie zgłoszenia i wysłąnie zgłoszenia pomocy zdalnej. 1. Użytkownik wybiera opcję sprawdzenia statusu zgłoszeń problemów. 2. System wyświetla listę zgłoszeń wysłanych przez użytkownika wraz ze statusem zgłoszeń (zgłoszenie, modyfikacja, odwołanie, pomoc zdalna, szczegóły). 3. Użytkownik zamyka listę zgłoszeń. Dodatkowo system umożliwia sortowanie i filtrowanie listy zgłoszeń. Przypadek użycia zgłoszenie nowego problemu System umożliwia zgłoszenie problemu operatorom. zgłoszenie: 1. Użytkownik wybiera opcję zgłoszenia nowego problemu. 2. System wyświetla formatkę zgłoszenia problemu. 3. Użytkownik wybiera parametry zgłoszenia (czego dotyczy, priorytet), uzupełnia opis problemu i potwierdza wybór. 4. System dodaje zgłoszenie do listy wysłanych zgłoszeń i powraca do listy zgłoszeń. Przypadek użycia odwołanie zgłoszenia problemu System umożliwia odwołanie wysłanego uprzednio zgłoszenia. Dotyczy to przypadków, gdy zgłoszony problem już nie występuje. odwołanie: 1. Użytkownik wybiera opcję odwołania zgłoszenia problemu. 2. System wyświetla potwierdzenie odwołania zgłoszenia. 3. Użytkownik potwierdza chęć odwołania zgłoszenia. 3. System zmienia status zgłoszenia i powraca do listy zgłoszeń. Przypadek użycia modyfikacja zgłoszenia problemu System umożliwia modyfikację zgłoszenia wysłanego uprzednio zgłoszenia. Dotyczy to przypadków, gdy uległ zmianie priorytet zgłoszenia lub pojawiły się nowe fakty dotyczące zgłoszonego problemu. modyfikacja: 1. Użytkownik wybiera zgłoszenie z listy zgłoszeń i wybiera opcję modyfikacja problemu. 2. System wyświetla formatkę modyfikacji zgłoszenia. 3. Użytkownik modyfikuje parametry zgłoszenia (priorytet), dodaje kolejny opis problemu i potwierdza wybór. 4. System modyfikuje parametry zgłoszenia i dodaje kolejny opis. Powraca do listy zgłoszeń. 15

16 Przypadek użycia przeglądanie szczegółów zgłoszenia Nazwa: Przeglądanie szczegółów zgłoszenia Kontekst użycia: Użytkownik lub operator chce obejrzeć szczegóły wybranego zgłoszenia Aktor główny: Operator lub Użytkownik Inicjacja: Wybranie opcji przeglądania szczegółów Scenariusz główny: 1. Użytkownik wybiera zgłoszenie z listy zgłoszeń i wybiera opcję pokazania szczegółów. 2. System wyświetla szczegóły zgłoszenia (status, priorytet, czego dotyczy zgłoszenie, wszystkie opisy i wiadomości dotyczące zgłoszenia, osobę odpowiedzialną). Przypadek użycia utworzenie zgłoszenia w imieniu użytkownika Nazwa: Utworzenie zgłoszenia w imieniu użytkownika Kontekst użycia: Operator chce utworzyć zgłoszenie w imieniu użytkownika. Na przykład w sytuacji, gdy użytkownik dzwoni do operatora z problemem, ponieważ nie ma możliwości zgłosić go przy użyciu aplikacji (aplikacja nie działa, komputer się nie włącza itp.). 16

17 Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji utworzenia zgłoszenie w imieniu użytkownika Scenariusz główny: 1. Operator wybiera opcję utworzenia zgłoszenia w imieniu użytkownika. 2. System wyświetla formatkę utworzenia zgłoszenia. 3. Operator wybiera użytkownika w którego imieniu tworzy nowe zgłoszenie. 4. Operator wybiera parametry zgłoszenia (czego dotyczy zgłoszenie, priorytet), uzupełnia opis problemu i potwierdza wybór. 5. System dodaje zgłoszenie do listy zgłoszeń i powraca do okna głównego aplikacji. Przypadek użycia wyświetlenie listy zgłoszeń Nazwa: Wyświetlenie listy zgłoszeń Kontekst użycia: Operator chce wyświetlić listę zgłoszeń problemów użytkowników, które są do niego przypisane lub nie są jeszcze przypisane do żadnego operatora. Ponadto może obsłużyć wybrane zgłoszenie. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji wyświetlenia listy zgłoszeń Scenariusz główny: 1. Operator wybiera jedną z opcji przeglądania zgłoszeń. 2. System wyświetla listę zgłoszeń spełniających kryteria zależne od wybranej wcześniej opcji. 3. Operator przegląda wyświetloną listę (obsługa). 4. Operator zamyka listę zgłoszeń. 5. System powraca do głównego okna aplikacji. Scenariusz alternatywny: brak zgłoszeń do wyświetlenia 1. Operator wybiera jedną z opcji przeglądania zgłoszeń. 2. System wyświetla informację o braku zgłoszeń spełniających kryteria zależne od wybranej wcześniej opcji. 3. System powraca do głównego okna aplikacji. Punkty rozszerzenia: obsługa Uwagi: Dodatkowo system umożliwia sortowanie i filtrowanie listy zgłoszeń. Przypadek użycia przeglądanie zgłoszeń przypisanych operatorowi System umożliwia operatorowi przeglądanie listy zgłoszeń przypisanych do operatora. Ponadto umożliwia obsługę wybranego zgłoszenia. 1. Operator wybiera opcję przeglądania zgłoszeń przypisanych do niego. 17

18 2. System wyświetla listę zgłoszeń przypisanych do operatora. 3-4 jak w przypadku generalizującym Przypadek użycia przeglądanie nowych zgłoszeń Nazwa: przeglądanie nowych zgłoszeń Kontekst użycia: Operator chce przejrzeć listę zgłoszeń nowych zgłoszeń (nieprzypisanych do żadnego operatora). Ponadto może obsłużyć wybrane zgłoszenie. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji przeglądania nowych zgłoszeń Scenariusz główny: 1. Operator wybiera opcję przeglądania nowych zgłoszeń. 2. System wyświetla okienko listę nowych zgłoszeń. 3-4 jak w przypadku generalizującym Scenariusz alternatywny: brak zgłoszeń przypisanych do operatora 1. Operator wybiera opcję przeglądania nowych zgłoszeń. 2. System wyświetla infromację o braku nowych zgłoszeń. 3. System wraca do głównego okna aplikacji. Przypadek użycia obsługa zgłoszenia Nazwa: Obsługa zgłoszenia Kontekst użycia: Operator chce obsłużyć zgłoszenie, przypisane do niego bądź nieprzypisane jeszcze do żadnego operatora. W szczególności może on zmienić status zgłoszenia, uaktualnić zgłoszenie i obsłużyć zgłoszenie pomocy zdalnej. Aktor główny: Operator Inicjacja: Operator wybiera opcję obsłużenia zgłoszenia Scenariusz główny: w punkcie rozszerzenia obsługa: 1. Operator wybiera z listy zgłoszenie, które chce obsłużyć. 2. Operator wybiera opcję obsługi zgłoszenia. 3. Jeśli zgłoszenie nie było przypisane do żadnego operatora, system przypisuje je operatorowi. 4. System pokazuje szczegóły zgłoszenia. 5. Operator przegląda szczegóły zgłoszenia (zmiana statusu, odpowiedź, pomoc zdalna). 6. Operator kończy obsługę zgłoszenia. 7. System wraca do listy zgłoszeń. Punkty rozszerzenia: zmiana statusu, odpowiedź, pomoc zdalna 18

19 Przypadek użycia przeglądanie szczegółów zgłoszenia Nazwa: Przeglądanie szczegółów zgłoszenia Kontekst użycia: Użytkownik lub operator chce obejrzeć szczegóły wybranego zgłoszenia Aktor główny: Operator lub Użytkownik Inicjacja: Wybranie opcji przeglądania szczegółów Scenariusz główny: 1. Użytkownik wybiera zgłoszenie z listy zgłoszeń i wybiera opcję pokazania szczegółów. 2. System wyświetla szczegóły zgłoszenia (status, priorytet, czego dotyczy zgłoszenie, wszystkie opisy i wiadomości dotyczące zgłoszenia, osobę odpowiedzialną). Przypadek użycia zmiana statusu zgłoszenia Nazwa: Zmiana statusu zgłoszenia Kontekst użycia: Operator chce zmienić status zgłoszenia Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji zmiany statusu zgłoszenia Scenariusz główny: w punkcie rozszerzenia zmiana statusu: 1. Operator wybiera opcję zmiany statusu zgłoszenia. 2. System wyświetla formatkę zmiany statusu zgłoszenia. 3. Operator wybiera status zgłoszenia i potwierdza wybór. 4. System zmienia status zgłoszenia i wraca do obsługi zgłoszenia. Przypadek użycia odpowiedź na zgłoszenie Nazwa: Odpowiedź na zgłoszenie Kontekst użycia: Operator chce odpowiedzieć na zgłoszenie, odpowiedź może zawierać na przykład wskazówki lub opis sposobu rozwiązania problemu, bądź pytania do użytkownika. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji odpowiedzi na zgłoszenie Scenariusz główny: w punkcie rozszerzenia odpowiedź: 1. Operator wybiera opcję odpowiedz na zgłoszenie. 2. System wyświetla formatkę odpowiedzi. 3. Operator dodaje odpowiedź dla użytkownika i potwierdza. 4. System dodaje do zgłoszenia odpowiedź operatora. Powraca do obsługi zgłoszeń. 19

20 Pakiet administracja zdalna Przypadek użycia instalacja zdalna Nazwa: Instalacja zdalna Kontekst użycia: Operator chce przeprowadzić instalację zdalną oprogramowania na komputerach użytkowników zarejestrowanych w systemie. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji instalacji zdalnej Scenariusz główny: 1. Operator wybiera opcję instalacji zdalnej oprogramowania. 20

21 2. System wyświetla okienko dialogowe zawierające parametry instalacji (takie jak program do zainstalowania, grupa użytkowników, czas instalacji). 3. Operator określa parametry instalacji, zatwierdza wybór. 4. System potwierdza przyjęcie zlecenia instalacji programu. 5. System generuje wiadomość o ukończeniu instalacji Uwagi: Dla zlecenia instalacji możliwe jest wybranie grupy użytkowników, programu do instalacji, zaplanowania czasu instalacji. System powiadamia o zakończeniu instalacji. Przypadek użycia zarządzanie licencjami System umożliwia przeglądanie listy licencji posiadanych przez firmę, a także ich dodawanie, usuwanie i przydzielanie. 1. Operator wybiera opcję zarządzania licencjami. 2. System wyświetla listę licencji posiadanych przez firmę wraz z nazwą, rodzajem, zasadami przydzielania, ograniczeniami (dodawanie, usuwanie, przydzielanie). 3. Operator zamyka listę licencji. Dodatkowo system umożliwia sortowanie i filtrowanie listy licencji. Przypadek użycia dodawanie licencji System umożliwia dodawanie licencji do listy licencji posiadanych przez firmę. dodawanie: 1. Operator wybiera opcję dodania licencji. 2. System wyświetla formatkę dodawania licencji. 3. Operator wybiera parametry dodawanej licencji (rodzaj licencji, zasady przydzielania, ograniczenia) i potwierdza wybór. 4. System dodaje licencję do listy posiadanych licencji i powraca do listy licencji. Przypadek użycia usuwanie licencji System umożliwia usuwanie licencji z listy licencji posiadanych przez firmę. usuwanie: 1. Operator wybiera z listy licencję do usunięcia. 2. Operator wybiera opcję usunięcia licencji. 3. System wyświetla potwierdzenie usunięcia licencji i powraca do listy licencji. Przypadek użycia przydzielanie licencji System umożliwia przydzielenie licencji obiektowi lub obiektom (np. użytkownikowi, komputerowi). przydzielanie: 1. Operator wybiera z listy licencję, którą chce przydzielić. 2. Operator wybiera opcję przydzielenia licencji. 3. System wyświetla formatkę przydzielenia licencji. 21

22 4. Operator wybiera obiekt lub obiekty, którym chce przydzielić licencję. 5. System wyświetla potwierdzenie przyznania licencji i wraca do listy licencji. Przypadek użycia zarządzanie backupami Nazwa: Zarządzanie backupami Kontekst użycia: Operator chce przejrzeć listę zdefiniowanych backupów. Ma także możliwość definiowania nowych, modyfikacji i odtworzenia danych z backupu. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji zarządzania backupami Scenariusz główny: 1. Operator wybiera opcję zarządzania backupami. 2. System wyświetla listę zdefiniowanych backupów (definiowanie, modyfikacja, odtwarzanie danych). 3. Operator zamyka listę backupów. Scenariusz alternatywny: brak zdefiniowanych backupów: 1. Operator wybiera opcję zarządzania backupami. 2. System wyświetla informację o braku zdefiniowanych backupów. 3. System powraca do głównego okna aplikacji. Punkty rozszerzenia: definiowanie, modyfikacja Uwagi: Dodatkowo system umożliwia sortowanie i filtrowanie listy backupów. Przypadek użycia definiowanie nowego backupu Nazwa: Definiowanie nowego backupu Kontekst użycia: Operator chce zdefiniować nowy backup. Aktor główny: Operator Inicjacja: Wybranie opcji definiowania nowych backupów Scenariusz główny: w punkcie rozszerzenia definiowanie: 1. Operator wybiera opcję definiowania backupu. 2. System wyświetla formatkę definiowania backupu. 3. Operator wybiera parametry definiowanego backupu (harmonogram, zasoby podlegające backupowi, miejsce składowania danych z backupów) i potwierdza wybór. 4. System dodaje backup do listy zdefiniowanych backupów i powraca do listy backupów. 22

23 Przypadek użycia modyfikacja backupu Nazwa: Modyfikacja backupu Kontekst użycia: Operator chce zmodyfikować backup. Aktor główny: Operator Inicjacja: Scenariusz główny: w punkcie rozszerzenia modyfikacja: 1. Operator wybiera z listy backup do modyfikacji. 2. Operator wybiera opcję modyfikacji backupu. 3. System wyświetla formatkę modyfikacji backupu. 4. Operator zmienia parametry wybranego backupu (harmonogram, zasoby podlegające backupowi, miejsce składowania danych z backupów) i potwierdza zmiany. 5. System potwierdza modyfikacje wprowadzone do backupu i powraca do listy backupów. Pakiet komunikaty 23

24 Przypadek użycia chat System umożliwia rozmowę na chacie z innymi użytkownikami zarejestrowanymi w systemie. 1. Użytkownik wybiera opcję chat. 2. System wyświetla listę użytkowników zarejestrowanych w systemie. 3. Użytkownik wybiera z listy użytkowników z którymi chce komunikować się za pomocą chatu. 4. System wyświetla niezależne okienko chatu z wybranymi użytkownikami i umożliwia jednocześnie dalszą pracę z aplikacją. 5. Użytkownik po zakończeniu rozmowy na chacie zamyka okienko chatu. Przypadek użycia wysłanie komunikatu do użytkowników System umożliwia operatorowi napisanie wiadomości do grupy użytkowników. Wiadomość ta zostaje wyświetlona na ekranie wszystkich komputerów ze zdefiniowanej grupy. Mogą być to informacje na przykład o czasowym wyłączeniu serwerów, prośba o wyłączenie komputerów w związku z awarią zasilania itp. 1. Operator wybiera opcję wysłania komunikatu do użytkowników. 2. System wyświetla formatkę wysyłania komunikatów. 3. Operator wypełnia formularz wysyłania komunikatów (treść wiadomości, grupa użytkowników - adresatów wiadomości, priorytet) i wybiera opcję wyślij wiadomość. 4. System wyświetla potwierdzenie wysłania wiadomości i powraca do głównego okna aplikacji. 24

25 5. Diagramy klas Moduł Serwera 25

26 Moduł Operatora

27 Moduł Klienta 27

28 Klasy wspólne dla wszystkich modułów 28

29 Interfejs IPlugIn i hierarchia klas przechowujących dane

30 6. Diagram komponentów

31 7. Diagramy sekwencji i współpracy Administracja zdalna Instalacja zdalna 31

32 32

33 Definiowanie nowego backupu 33

34 Modyfikacja backupu 34

35 Raportowanie Generowanie zestawień o zainstalowanym oprogramowaniu i jego konfiguracji 35

36 Helpdesk Utworzenie zgłoszenia w imieniu użytkownika

37 Przeglądanie nowych zgłoszeń

38 Przeglądanie szczegółów zgłoszenia 38

39 Zmiana statusu zgłoszenia 39

40 Odpowiedź na zgłoszenie 40

41 8. Diagram zastosowania Architektura przedstawiona na poniższym schemacie jest zgodna z opisem zamieszczonym w podrozdziale Wymagania na moduły funkcjonalne. LAN LAN Baza danych Serwer aplikacji Klienty stacje robocze LAN Operatorzy stacje robocze 9. Wstępna specyfikacja sprzętu i oprogramowania podstawowego Ze względu na specyfikę systemu nie możemy narzucad klientowi do uruchamiania modułów klienta i operatora wykorzystywania sprzętu o szczególnych parametrach. Muszą to byd jedynie komputery klasy PC działające pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny Microsoft Windows (zgodnie ze specyfikacją niefunkcjonalną) z zainstalowanym.net Framework 3.5. Dla serwera bazy danych zalecamy maszynę o parametrach dostosowanych do liczby użytkowników systemu i zakresu zbieranych informacji. Musi byd na niej zainstalowany, uruchomiony i odpowiednio skonfigurowany MS SQL Server 2005 z utworzoną bazą danych systemu MMS i nadanymi do niej odpowiednimi prawami dostępu oraz musi działad usługa systemu MMS.

42 10. Specyfikacja technologii realizacji oprogramowania systemu Decyzje projektowe 1. Moduły klienta i operatora będą tworzone z myślą o działaniu na komputerach klasy PC pracujących pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows (98, ME, 2000, XP, 2003, Vista). 2. Moduł serwera będzie tworzony z myślą o działaniu na serwerze pracującym pod kontrolą systemu operacyjnego z rodziny MS Windows Server. 3. Serwerem bazy danych będzie MS SQL Server System będzie implementowany w języku C#. 5. Wszelkie operacje na bazie danych dokonywane będą za pośrednictwem procedur składowanych. Prowadzenie projektu 1. projekt powinien byd realizowany metodą iteracyjną i przyrostową 2. powinny zostad wprowadzone standardy prowadzenia dokumentacji, tj. szablony dokumentów oraz zasady udostępniania i przechowywania dokumentacji 3. projekt powinien byd harmonogramowany 4. powinna zostad przeprowadzona analiza ryzyka oraz stworzony plan zarządzania ryzykiem

System wspomagania pracy działu informatycznego

System wspomagania pracy działu informatycznego APSI Dokumentacja koocowa 2008-06-02 System wspomagania pracy działu informatycznego projekt APSI Etap 1, 2 i 3 Anna Wołosewicz Piotr Markiewicz Łukasz Karolewski Grzegorz Smulko 1 Spis treści 1. Ogólna

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Czerwionka-Leszczyny 6.11.2012

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN

DOKUMENTACJA ADMINISTRATORA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO POLSKI FADN Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej - Państwowy Instytut Badawczy ul. Świętokrzyska 20 00 950 Warszawa 1 Skr. pocztowa 984 tel./faks: (48 22) 826 93 22, (48 22) 826 61 58 email: rachrol@fadn.pl

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika Podręcznik użytkownika Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3

Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 COMPUTER SERVICE CENTER 43-300 Bielsko-Biała ul. Cieszyńska 52 tel. +48 (33) 819 35 86, 819 35 87, 601 550 625 Instrukcja instalacji i obsługi programu Szpieg 3 wersja 0.0.2 123 SERWIS Sp. z o. o. ul.

Bardziej szczegółowo

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie

Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie Projekt dotyczy stworzenia zintegrowanego, modularnego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie pracownikami i projektami w firmie informatycznej. Zadaniem systemu jest rejestracja i przechowywanie

Bardziej szczegółowo

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika

Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Szpieg 2.0 Instrukcja użytkownika Spis treści: Wstęp: 1. Informacje o programie 2. Wymagania techniczne Ustawienia: 3. Połączenie z bazą danych 4. Konfiguracja email 5. Administracja Funkcje programu:

Bardziej szczegółowo

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu

UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu UMOWY CYWILNOPRAWNE Instalacja, rejestracja i konfiguracja programu 1. Wersje i warianty programu Nr wersji programu składa się z trzech liczb oddzielonych kropkami: człon pierwszy oznacza główny nr wersji

Bardziej szczegółowo

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego

2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego 2014 Electronics For Imaging. Informacje zawarte w niniejszej publikacji podlegają postanowieniom opisanym w dokumencie Uwagi prawne dotyczącym tego produktu. 23 czerwca 2014 Spis treści 3 Spis treści...5

Bardziej szczegółowo

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy

Xopero Backup Build your private cloud backup environment. Rozpoczęcie pracy Xopero Backup Build your private cloud backup environment Rozpoczęcie pracy 07.05.2015 Spis treści Wstęp... 2 Pobierz aplikację Management Center... 2 Przygotuj Xopero do pracy... 3 Zmień hasło administratora...

Bardziej szczegółowo

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego.

Wszystkie parametry pracy serwera konfigurujemy w poszczególnych zakładkach aplikacji, podzielonych wg zakresu funkcjonalnego. Sz@rk Server - konfigurowanie systemu Sz@rk Server jest serwerem aplikacji z wydzieloną logiką biznesową, pracującym w architekturze opartej o usługi (SOA). Dane pomiędzy serwerem i klientami przesyłane

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe

Fiery Remote Scan. Uruchamianie programu Fiery Remote Scan. Skrzynki pocztowe Fiery Remote Scan Program Fiery Remote Scan umożliwia zarządzanie skanowaniem na serwerze Fiery server i drukarce ze zdalnego komputera. Programu Fiery Remote Scan można użyć do wykonania następujących

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje

Szkolenie autoryzowane. MS Administracja i obsługa Windows 7. Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Szkolenie autoryzowane MS 50292 Administracja i obsługa Windows 7 Strona szkolenia Terminy szkolenia Rejestracja na szkolenie Promocje Opis szkolenia Szkolenie dla wszystkich osób rozpoczynających pracę

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl

www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl www.eabi.pl System wspomagania pracy Administratora Bezpieczeostwa Informacji Instrukcja Administratora Wersja 2.1.0 1 www.eabi.pl Spis treści Wstęp... 3 Wymagania systemowe... 3 Zawartośd płyty... 3 Procedura

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU

INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Zarządzanie Procesami Informatycznymi Sp. z o.o. 54-204 Wrocław, ul. Legnicka 62 Tel. : ( 071 ) 354 88 88 Fax : ( 071 ) 354 88 99 E-mail : biuro@vilico.pl INSTRUKCJA INSTALACJI SYSTEMU Wersja 1.4-1 - Spis

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu

WYDRA BY CTI. WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu WYDRA BY CTI WYSYŁANIE DOKUMENTÓW ROZLICZENIOWYCH I ARCHIWIZACJA Instrukcja do programu 1 Spis treści 1. Opis ogólny...3 2. Wymagania oraz konfiguracja...4 2.1. Wymagania...4 2.2. Instalacja...4 2.3. Konfiguracja...4

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2)

Program RMUA. Instrukcja konfiguracji i pracy w programie. (Wersja 2) Program RMUA Instrukcja konfiguracji i pracy w programie (Wersja 2) 1 Wstęp Program RMUA powstał w związku z obowiązkiem przekazywania ubezpieczonym informacji rocznej zwanej wcześniej RMUA. Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach

Alians AMReminder. Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Alians AMReminder Przypomnij kontrahentom o nierozliczonych płatnościach Do czego służy program Alians AMReminder? Program Alians AMReminder pozwala na automatyczne wysyłanie przypomnień do dłużników,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią

Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią Załącznik nr 18 do OPZ - oprogramowanie zarządzania siecią I. SYSTEM ZARZĄDZANIA SIECIĄ I.1. Wymagania podstawowe I.1.1. I.1.2. I.1.3. I.1.4. I.1.5. I.1.6. I.1.7. I.1.8. I.1.9. I.1.10. I.1.11. Pełna kompatybilność

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Generowanie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) ISO 9001:2008 Dokument: Wydanie: 1 Waga: 90 Pakiet zmian w systemie związany z nowelizacją ustawy z dnia 10 września 2015r. I. Wstęp W związku ze zmianami wynikającymi z ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD

Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej. KomKOD Instrukcja instalacji aplikacji i konfiguracji wersji sieciowej KomKOD Firma KOMLOGO dochowała wszelakich starań, aby aplikacja działała poprawnie, jednak nie odpowiada za utratę zgromadzonych danych.

Bardziej szczegółowo

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU

CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU www.crmvision.pl CRM VISION FUNKCJE SYSTEMU CRM Vision to nowoczesne, bezpieczne oprogramowanie wspomagające zarządzanie firmą poprzez usprawnienie przepływu

Bardziej szczegółowo

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ

REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ REFERAT O PRACY DYPLOMOWEJ Temat pracy: Projekt i realizacja elektronicznego dziennika ocen ucznia Autor: Grzegorz Dudek wykonanego w technologii ASP.NET We współczesnym modelu edukacji, coraz powszechniejsze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013

Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy. Dla DataPage+ 2013 Przewodnik instalacji i rozpoczynania pracy Dla DataPage+ 2013 Ostatnia aktualizacja: 25 lipca 2013 Spis treści Instalowanie wymaganych wstępnie komponentów... 1 Przegląd... 1 Krok 1: Uruchamianie Setup.exe

Bardziej szczegółowo

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu).

Wymagane jest podłączenie serwera do Internetu (konieczne do zdalnego dostępu). Spis treści Informacje ogólne...2 Tryby pracy...3 Wygląd interfejsu...4 Tryb użytkownika...5 Tryb administratora...6 Import kontrahentów z pliku XML...8 2 Informacje ogólne Aplikacja internetowa umożliwia

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania

Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania Instrukcja konfiguracji funkcji skanowania WorkCentre M123/M128 WorkCentre Pro 123/128 701P42171_PL 2004. Wszystkie prawa zastrzeżone. Rozpowszechnianie bez zezwolenia przedstawionych materiałów i informacji

Bardziej szczegółowo

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja

DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja DHL CAS ORACLE Wymagania oraz instalacja Opis: Niniejszy dokument opisuje wymagania niezbędne do instalacji bazy danych DHL CAS ORACLE. Przedstawia również sam proces instalacji. Przeznaczony jest dla

Bardziej szczegółowo

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania

IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania IBM SPSS Modeler Social Network Analysis 16 podręcznik instalowania i konfigurowania Spis treści Rozdział 1. Wprowadzenie do programu IBM SPSS Modeler Social Network Analysis.............. 1 IBM SPSS

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy

INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy INSTRUKCJA INSTALACJI I PIERWSZEGO URUCHOMIENIA APLIKACJI Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy Instalacja systemu Rodzajowa Ewidencja Wydatków plus Zamówienia i Umowy System Rodzajowa Ewidencja

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis

Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition. e STOMis Instrukcja instalacji programu e STOMis wraz z pakietem Microsoft SQL Server 2005 Express Edition e STOMis Strona:1 z 10 I. Wymagania sprzętowe i wymagania w zakresie programowania systemowego. Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych

Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie Projekt z przedmiotu Projektowanie systemów teleinformatycznych Temat : Centrum Raportowania Sprzedaży w sieciach telefonii komórkowej Wykonali: Pasula Marcin

Bardziej szczegółowo

INFRA. System Connector. Opis systemu

INFRA. System Connector. Opis systemu INFRA System Connector Opis systemu Spis treści Opis składników systemu... 3 Bezpieczeństwo systemu... 4 Bezpieczeństwo komunikacji... 4 Zabezpieczenie dostępu do serwisów... 4 Autoryzacja użytkowników...

Bardziej szczegółowo

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ

e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ e-awizo SYSTEM POTWIERDZANIA DORĘCZEŃ POCZTY ELEKTRONICZNEJ www.e-awizo.pl BrainSoft sp. z o. o. ul. Bolesława Chrobrego 14/2 65-052 Zielona Góra tel.68 455 77 44 fax 68 455 77 40 e-mail: biuro@brainsoft.pl

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima

Instrukcja użytkownika. Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima Wersja 1.1 Warszawa, Luty 2016 Strona 2 z 14 Instrukcja użytkownika Aplikacja dla Comarch Optima

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV

Dokumentacja wstępna TIN. Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV Piotr Jarosik, Kamil Jaworski, Dominik Olędzki, Anna Stępień Dokumentacja wstępna TIN Rozproszone repozytorium oparte o WebDAV 1. Wstęp Celem projektu jest zaimplementowanie rozproszonego repozytorium

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ

ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ ELEKTRONICZNA KSIĄŻKA ZDARZEŃ Instrukcja obsługi 1. WSTĘP... 2 2. LOGOWANIE DO SYSTEMU... 2 3. STRONA GŁÓWNA... 3 4. EWIDENCJA RUCHU... 4 4.1. Dodanie osoby wchodzącej na teren obiektu... 4 4.2. Dodanie

Bardziej szczegółowo

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja

Zespól Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 17 im. Jana Nowaka - Jeziorańskiego Al. Politechniki 37 Windows Serwer 2003 Instalacja 7 Windows Serwer 2003 Instalacja Łódź, styczeń 2012r. SPIS TREŚCI Strona Wstęp... 3 INSTALOWANIE SYSTEMU WINDOWS SERWER 2003 Przygotowanie instalacji serwera..4 1.1. Minimalne wymagania sprzętowe......4

Bardziej szczegółowo

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login:

finiownia loginów. W zależności od ustawionej opcji użytkownik login: SYSTEM INFORMATYCZNY KS-ASW 2016 z dnia 2016-01-19 Raport Nr 1/2016 MODUŁ ksasw.exe OPIS ZMIAN, MODYFIKACJI i AKTUALIZACJI 1. Wersja 2016 modułu aswplan.exe 1. Wersja 2016 programu aswzsby.dll 1. Wersja

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2008 R2 RTM - Express na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnić się czy sprzęt na którym

Bardziej szczegółowo

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki.

Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Opis zmian funkcjonalności platformy E-GIODO wprowadzających możliwość podpisania wniosku bezpośrednio w oknie przeglądarki. Wstęp. Opisane poniżej zmiany wprowadzają modyfikacje platformy e-giodo w zakresie

Bardziej szczegółowo

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania

Veronica. Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych. Instrukcja oprogramowania Veronica Wizyjny system monitorowania obiektów budowlanych Instrukcja oprogramowania 1 Spis treści 1. Aplikacja do konfiguracji i nadzoru systemu Veronica...3 1.1. Okno główne aplikacji...3 1.2. Edycja

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci równorzędnej

Praca w sieci równorzędnej Praca w sieci równorzędnej 1. Architektura sieci równorzędnej i klient-serwer Serwer - komputer, który udostępnia zasoby lub usługi. Klient komputer lub urządzenie korzystające z udostępnionych przez serwer

Bardziej szczegółowo

Site Installer v2.4.xx

Site Installer v2.4.xx Instrukcja programowania Site Installer v2.4.xx Strona 1 z 12 IP v1.00 Spis Treści 1. INSTALACJA... 3 1.1 Usunięcie poprzedniej wersji programu... 3 1.2 Instalowanie oprogramowania... 3 2. UŻYTKOWANIE

Bardziej szczegółowo

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI

Zarządzaj projektami efektywnie i na wysokim poziomie. Enovatio Projects SYSTEM ZARZĄDZANIA PROJEKTAMI Sprawne zarządzanie projektami Tworzenie planów projektów Zwiększenie efektywności współpracy Kontrolowanie i zarządzanie zasobami jak również pracownikami Generowanie raportów Zarządzaj projektami efektywnie

Bardziej szczegółowo

Co to jest GASTRONOMIA?

Co to jest GASTRONOMIA? Co to jest GASTRONOMIA? Program Gastronomia to w pełni zintegrowana aplikacja, która znajduje zastosowanie w obsłudze punktu sprzedaży produktów gastronomicznych i może być dostosowana do indywidualnych

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika ul. Zawalna 1/5 51-118 Wrocław e-mail: biuro@innotechtion.pl www.innotechtion.pl Spis treści 1 Instalacja oprogramowania SMS Studio...2 2 Pierwsze uruchomienie... 4 2.1 Rejestracja...

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika Menadżer Licencji Wersja 2013.0.1 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 AKTUALIZACJA SERWISU KLUCZA HASP ORAZ ZDALNEGO SERWISU KLUCZA... 3 3 INSTALACJA... 3 4 MONITOR MENADŻERA LICENCJI...

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego.

Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Wdrożenie systemu Microsoft Forefront Client Security, jako przykład osiągnięcia bezpieczeństwa informatycznego. Założenia projektowe Najistotniejszym założeniem związanym z zapewnieniem bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny

Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Mazowiecki Elektroniczny Wniosek Aplikacyjny Generator Offline Instrukcja użytkownika Problemy z aplikacją można zgłaszad pod adresem: zgloszenie@mazowia.eu SPIS TREŚCI Zawartość 1 Instalacja Generatora

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 1.8 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer?

Kadry Optivum, Płace Optivum. Jak przenieść dane na nowy komputer? Kadry Optivum, Płace Optivum Jak przenieść dane na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Kadry Optivum lub Płace Optivum (lub z obydwoma programami pracującymi na wspólnej bazie danych) na nowym

Bardziej szczegółowo

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji

Posiada (TAK / NIE. Zrzut ekranu. Opis funkcji Załącznik nr 1b do SIWZ TABELA FUNKCJONALNOŚCI UWAGA: Jeśli funkcjonalność, dla której wymagane jest potwierdzenie zrzutem ekranu wymusza wykonanie kliku zrzutów ekranu, konieczne jest aby każdy taki zrzut

Bardziej szczegółowo

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika.

Obok mamy przycisk Edytuj który umożliwia edycję danych już istniejącego użytkownika. Wychodząc naprzeciw firmom borykającym się z zarządzaniem należnościami i stałym monitoringiem płatności firma Greenlight Optima stworzyła program Vindi ZN automatyzujący proces monitorowania należnościami.

Bardziej szczegółowo

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC

Kancelaria Prawna.WEB - POMOC Kancelaria Prawna.WEB - POMOC I Kancelaria Prawna.WEB Spis treści Część I Wprowadzenie 1 Część II Wymagania systemowe 1 Część III Instalacja KP.WEB 9 1 Konfiguracja... dostępu do dokumentów 11 Część IV

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku

Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Instrukcja instalacji nośników USB w systemie internetowym Alior Banku Nośnik USB służy do przechowywania klucza elektronicznego, używanego do logowania i autoryzacji transakcji. Opcja dostępna jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Procedura zgłaszania problemów z obsługą oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu systemu PEFS 2007 w zakresie Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Wsparcie techniczne dla użytkowników Help Desk) Wersja

Bardziej szczegółowo

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski

SSI Katalog. Program do katalogowania zawartości dysków. Dariusz Kalinowski 1.) Wymagania sprzętowe: SSI Katalog Program do katalogowania zawartości dysków Dariusz Kalinowski - System operacyjny: Windows 2000 lub Windows xp - Procesor minimum Pentium 1Ghz - Pamięć RAM minimum

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE

PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE POLITECHNIKA GDAŃSKA WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I EKONOMII ZAKŁAD ZARZĄDZANIA TECHNOLOGIAMI INFORMATYCZNYMI PROJEKT SYSTEMU EWIDENCJI ZLECEŃ DLA FIRMY PROJEKTUJĄCEJ STRONY INTERNETOWE Witold Pokrzywnicki na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT

Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Jak wykorzystać Pulpit Zdalny w Windows 2003 Serwer do pracy z programem FAKT Planując uruchomienie programu FAKT na wielu stanowiskach w sieci możemy wykorzystać możliwości oprogramowania Windows Serwer

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2012 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail

1 Moduł E-mail. 1.1 Konfigurowanie Modułu E-mail 1 Moduł E-mail Moduł E-mail daje użytkownikowi Systemu możliwość wysyłania wiadomości e-mail poprzez istniejące konto SMTP. System Vision może używać go do wysyłania informacji o zdefiniowanych w jednostce

Bardziej szczegółowo

Instalacja aplikacji

Instalacja aplikacji 1 Instalacja aplikacji SERTUM... 2 1.1 Pobranie programu z Internetu... 2 1.2 Instalacja programu... 2 1.3 Logowanie... 3 2 Instalacja aplikacji RaportNet... 4 2.1 Pobranie programu z Internetu... 4 2.2

Bardziej szczegółowo

Asystent Hotline Instrukcja instalacji

Asystent Hotline Instrukcja instalacji SoftVig Asystent Hotline Instrukcja instalacji Dokumentacja do wersji: Asystent Hotline (ver. 2.8.4737) Data ostatnich zmian: 2013-05-13 SoftVig Systemy Informatyczne Sp. z o.o. pl. Rodła 8, 70-419 Szczecin,

Bardziej szczegółowo

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak

System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu. Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak System SZOP, Przypadki użycia: Szczegółowy opis modyfikacji dokumentu Agata Chrobak Kornel Jakubczyk Tomasz Klukowski Przemek Kosiak 21 marca 2007 1 2 1 Zakres System SZOP 2 Poziom Cel użytkownika 3 Główny

Bardziej szczegółowo

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk.

Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. Dokument zawiera instrukcję samodzielnej Instalacji Microsoft SQL Server 2005 Express Edition Service Pack 3 na potrzeby systemu Sz@rk. 1. Wstęp Przed zainstalowaniem serwera SQL należy upewnid się czy

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum.

Płace Optivum. 1. Zainstalować serwer SQL (Microsoft SQL Server 2008 R2) oraz program Płace Optivum. Płace Optivum Jak przenieść dane programu Płace Optivum na nowy komputer? Aby kontynuować pracę z programem Płace Optivum na nowym komputerze, należy na starym komputerze wykonać kopię zapasową bazy danych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo

Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Instrukcja obsługi aplikacji e-awizo Dziękujemy za zainteresowanie usługą e-awizo. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania. Prosimy o zapoznanie się z tą instrukcją obsługi, aby w pełni wykorzystać

Bardziej szczegółowo

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8.

WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. WINDOWS Instalacja serwera WWW na systemie Windows XP, 7, 8. Gdy już posiadamy serwer i zainstalowany na nim system Windows XP, 7 lub 8 postawienie na nim serwera stron WWW jest bardzo proste. Wystarczy

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik nr 6 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 nr ref.: DOA-ZP-I.271.2.35.2012 Załącznik Nr 1 do Umowy..

Bardziej szczegółowo

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu

Instalacja SQL Server Express. Logowanie na stronie Microsoftu Instalacja SQL Server Express Logowanie na stronie Microsoftu Wybór wersji do pobrania Pobieranie startuje, przechodzimy do strony z poradami. Wypakowujemy pobrany plik. Otwiera się okno instalacji. Wybieramy

Bardziej szczegółowo

1 Spedytor Wstępny instruktaż

1 Spedytor Wstępny instruktaż 1 Spedytor Wstępny instruktaż Spedytor Wstępny Instruktaż Spedytor 2007 1 2 Spedytor Wstępny instruktaż Spis treści Spis treści...2 Wstęp...3 Przykładowy przebieg pracy...3 Historia i raporty...6 Notki...9

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService

Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Instrukcja instalacji usługi Sygnity SmsService Usługa Sygnity SmsService jest przeznaczone do wysyłania wiadomości tekstowych na telefony klientów zarejestrowanych w Systemach Dziedzinowych Sygnity wykorzystywanych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych

ZAPYTANIE OFERTOWE. Wsparcie projektów celowych ZAPYTANIE OFERTOWE Wsparcie projektów celowych Wrocław, dnia 01 października 2011 r. Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty handlowej na zakup systemu zarządzania procesami w ramach Działania 1.4

Bardziej szczegółowo

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego.

Przed przystąpieniem do czytania dokumentu, proszę o zapoznanie się z podstawowym dokumentem Instrukcja obsługi AZU dla użytkownika zewnętrznego. Instrukcja obsługi Aplikacji Zarządzania Uprawnieniami (AZU) dla Administratorów Uprawnień Instytucji (AUI) w Zintegrowanym Systemie Zarządzania Tożsamością (ZSZT) Administrator Uprawnień Instytucji (AUI)

Bardziej szczegółowo

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski

System CRM dla banku. Analiza i projekt. Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski System CRM dla banku Analiza i projekt Paulina Grabowska, Piotr Kalański, Marcin Kubacki, Adrian Wiśniewski Spis treści 1 Wprowadzenie 4 1.1 Cel projektu....................................... 4 1.2 Słownik.........................................

Bardziej szczegółowo

Pobieranie komunikatów GIF

Pobieranie komunikatów GIF Spis treści Wstęp... 2 1. Ustawienia harmonogramu zadań... 3 1.1. Tryby pracy AswPlan... 3 2. System KS-EWD... 4 2.1. Instalacja KS-EWD... 5 3. Inauguracja OSOZ... 6 3.1. Zdefiniowanie zadania pobierania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A

Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Instrukcja do programu Roger Licensing Server v1.0.0 Rev. A Spis treści Spis treści... 2 Wprowadzenie... 3 Przeznaczenie... 3 Moduły... 3 Koncepcja działania... 3 Wymagania... 4 Instalacja... 5 Używanie

Bardziej szczegółowo

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów

Program Windykator I Moduły do programu. Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów Program Windykator I Moduły do programu Wymagania systemowe oraz środowiskowe dla programów 1 A. Program Windykator... 3 1. Instalacja sieciowa z wydzielonym serwerem w lokalnej sieci... 3 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1

Ulotka skrócona Moduł Analizy BI. Wersja: 2013.0.1 Ulotka skrócona Moduł Analizy BI Wersja: 2013.0.1 Spis treści 1. Reinstalacja z poprzedniej wersji... 3 2. Raporty Wzorcowe... 5 2.1 Nowości... 5 2.2 Zmiany... 6 3. Ogólne... 6 3.1 Nowości... 6 3.2 Zmiany...

Bardziej szczegółowo

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006

IO - Plan testów. M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak. 5 czerwca 2006 IO - Plan testów M.Jałmużna T.Jurkiewicz P.Kasprzyk M.Robak 5 czerwca 2006 1 SPIS TREŚCI 2 Spis treści 1 Historia zmian 3 2 Zakres testów 3 2.1 Integration testing - Testy spójnosci.............. 3 2.2

Bardziej szczegółowo

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager

Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Instalacja i podstawowa konfiguracja aplikacji ImageManager Wymagania systemowe dla aplikacji ImageManager przynajmniej 1 GB pamięci RAM (4 GB rekomendowane) przynajmniej 75 MB wolnego miejsca na dysku

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0

Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 Syriusz sp. z o.o. Rzeszów, 2009 Procedura wdrożeniowa program MERKURY QUATTRO wer. 1.0 POSTANOWIENIA OGÓLNE Minimalna, sugerowana ilość godzin wdrożenia programu to: bez przenoszenia danych 8 godzin +

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5

INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 INSTRUKCJA OBSŁUGI Wersja: 2.5 IMAG Dariusz Biliński biuro@imag.pl 1 Spis treści Opis programu... 2 Wsparcie... 2 Klucz licencyjny... 2 Aktualizacja... 2 Wymagania programu... 3 Instalacja... 4 Pierwsze

Bardziej szczegółowo