Podręcznik użytkownika

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Podręcznik użytkownika"

Transkrypt

1 Podręcznik użytkownika

2 Moduł kliencki Kodak Asset Management Software Stan i ustawienia zasobów... 1 Menu Stan zasobów... 2 Menu Ustawienia zasobów... 3 Obsługa alertów... 7 Komunikaty zarządzania zasobami... 9 Moduł kliencki Kodak Asset Management Software jest uruchamiany na komputerze, do którego podłączony jest skaner. Moduł komunikuje się z serwerem w celu uzyskania informacji o stanie zasobu i sprawdzenia dostępności aktualizacji na serwerze. Oprogramowanie klienta monitoruje zasób za pośrednictwem sterownika skanera zainstalowanego na komputerze klienckim. Wysyła ono także ostrzeżenia o krytycznych zdarzeniach i informuje użytkownika, gdy zostaną osiągnięte określone wcześniej progi konserwacji lub błędów. Oprogramowanie klienta pobiera aktualizacje lub żądania, które zostały zaplanowane za pomocą oprogramowania serwera. Po odebraniu żądania oprogramowanie klienta używa wstępnie skonfigurowanej funkcji w celu wykonania żądanych aktualizacji. Oprogramowanie klienta może także wysyłać żądania konserwacji do aplikacji serwera. Stan i ustawienia zasobów Moduł kliencki Kodak Asset Management Software umożliwia dostęp do stanu zasobu i jego ustawień. Aby otworzyć menu klienta, kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kodak Asset Management Client Software w obszarze powiadomień systemu. UWAGA: W zależności od stanu oprogramowania mogą zostać wyświetlone następujące ikony: Oprogramowanie Kodak Asset Management Software jest gotowe. Wskazuje, że oprogramowanie Kodak Asset Management wykonuje aktualizacje okresowe, aktualizacje zasobów, rejestracji itd. Sygnalizuje wystąpienie błędu. Sygnalizuje ostrzeżenie o konserwacji. A-61782_pl Sierpień

3 Menu Stan zasobów Kliknij lewym przyciskiem myszy ikonę Kodak Asset Management Software w obszarze powiadomień systemu, aby wyświetlić bieżący stan klienta. UWAGI: Wskazania stanu są wyświetlane na górze menu stanu tylko wtedy, gdy wystąpiły błędy ogólne. Jeśli zarejestrowano więcej niż jeden zasób, w menu stanu jest wyświetlany ostatnio wybrany zasób oraz ewentualne powiadomienia o konserwacji lub błędach powiązane z tym zasobem. Aby wyświetlić powiadomienia o konserwacji lub błędach dla innego zasobu, należy wybrać odpowiedni zasób z listy rozwijanej. W oknie Stan zasobu jest również wyświetlane hiperłącze Konserwacja. Dla niektórych typów skanerów może być również wyświetlone hiperłącze Powiadomienia o błędach. Kliknięcie hiperłącza Konserwacja powoduje otwarcie okna Ustawienia konserwacji. Kliknięcie hiperłącza Powiadomienia o błędach powoduje otwarcie okna Ustawienia powiadomień o błędach. Zielona ikona stanu oznacza, że nie jest wymagana żadna interwencja użytkownika. Żółty symbol ostrzegawczy sygnalizuje, że zasób zbliża się do ustawionej wartości progowej, która określa, kiedy zasób będzie wymagał interwencji użytkownika. Czerwony symbol błędu wskazuje, że zasób osiągnął lub przekroczył ustawioną wartość progową i wymaga niezwłocznej interwencji użytkownika. Jeśli symbol ostrzeżenia lub błędu jest wyświetlany w kontekście progów konserwacji, należy wykonać wymaganą procedurę konserwacji iwyzerować ustawienie w oknie Ustawienia konserwacji. Procedury konserwacji są opisane w Podręczniku użytkownika skanera. 2 A-61782_pl Sierpień 2014

4 Menu Ustawienia zasobów Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Kodak Asset Management Software w obszarze powiadomień systemu, aby wyświetlić menu Ustawienia zasobów. Ustawienia konserwacji wyświetla okno progów konserwacji dla ostatnio wybranego zasobu. UWAGA: Aby wyświetlić progi konserwacji dla innego zasobu, należy wybrać odpowiedni zasób z listy rozwijanej. Po wykonaniu konserwacji należy kliknąć przycisk Zakończono, aby zresetować wartości, a następnie kliknąć przycisk OK. Następna: wyświetla liczbę stron, jakie można zeskanować, zanim będzie konieczne wykonanie następnej konserwacji. Liczba ta będzie wartością ujemną, jeśli termin konserwacji już minął. A-61782_pl Sierpień

5 Częstotliwość: wskazuje, ile stron można zeskanować przed wykonaniem konserwacji. Przypomnienie: kiedy liczba wyświetlana w polu Następna osiągnie podaną tu wartość, zostanie wyświetlony żółty symbol ostrzeżenia, sygnalizujący, że zasób będzie wkrótce wymagać konserwacji. Zakończono: ten przycisk należy kliknąć po wykonaniu sugerowanej konserwacji. Ustawienia powiadomień o błędach wyświetla okno dialogowe Ustawienia powiadomień o błędach, w którym można przejrzeć obecny stan błędów. Po zakończeniu przeglądania informacji o wybranym zasobie kliknij przycisk OK, aby zamknąć to okno dialogowe. UWAGA: Ta opcja jest wyświetlana tylko wtedy, gdy zarejestrowany skaner oferuje funkcję śledzenia błędów takich jak zacięcia papieru, jednoczesne pobranie wielu arkuszy itd. UWAGA: Aby wyświetlić ustawienia powiadomień o błędach dla innego zasobu, należy wybrać odpowiedni zasób z listy rozwijanej. Pozostało: wskazuje, ile razy może wystąpić błąd, zanim zostanie wyświetlony czerwony symbol błędu. Ta wartość jest początkowy równa wartości podanej w kolumnie Częstotliwość i jest zmniejszana o 1 z każdym kolejnym błędem. Częstotliwość: wskazuje, ile razy może wystąpić błąd, zanim zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. Okres: wskazuje, w ciągu ilu dni musi zostać osiągnięta maksymalna liczba błędów (takich jak zacięcie papieru, jednoczesne pobranie wielu arkuszy itd.), zanim zostanie wyświetlony komunikat o błędzie. UWAGA: Jeśli dla opcji Okres jest ustawiona wartość 0, oprogramowanie nie śledzi przedziału czasu, w jakim są generowane błędy. 4 A-61782_pl Sierpień 2014

6 Rejestrowanie w dzienniku skanera wyświetla okno dialogowe Ustawienia dziennika, które umożliwia wysłanie dzienników skanera do administratora systemu. Aby wysłać plik dziennika: 1. Jeśli chcesz dołączyć obrazy debugowania, kliknij opcję Dołącz obrazy debugowania. 2. Kliknij przycisk Włącz rejestrowanie. Zostanie wyświetlony następujący komunikat. 3. Kliknij przycisk Uruchom ponownie teraz. Po ponownym uruchomieniu oprogramowania ponownie wykonaj zadanie skanowania, podczas którego wystąpił problem. 4. Wybierz polecenie Rejestrowanie w dzienniku skanera z menu Ustawienia zasobów, aby wyświetlić okno dialogowe Ustawienia dziennika. Jeśli chcesz dołączyć obrazy debugowania lub informacje o komputerze, zaznacz odpowiednie pola wyboru. 5. Jeśli nie chcesz zapisywać pliku dziennika w domyślnym katalogu, przejdź do katalogu, w którym plik ma zostać zapisany. 6. Kliknij przycisk Tylko zapisz, aby zapisać plik dziennika błędów, albo kliknij przycisk Zapisz i wyślij, aby zapisać plik dziennika i wysłać go do odbiorcy pocztą . A-61782_pl Sierpień

7 Aktualizuj wszystkie zasoby kliknięcie tego przycisku powoduje natychmiastowe zaktualizowanie wszystkich zasobów. Wyświetl stan umożliwia wyświetlenie menu Stan. Ustawienia umożliwia wyświetlenie okna Ustawienia, w którym można wykonać test połączenia z serwerem. Informacje umożliwia wyświetlenie okna dialogowego Informacje, zawierającego numer wersji oprogramowania Kodak Asset Management Software Client Module oraz informacje o prawie autorskim. Zakończ zamyka moduł kliencki Kodak Asset Management Software. 6 A-61782_pl Sierpień 2014

8 Obsługa alertów Kiedy konieczne jest wykonanie konserwacji skanera lub kiedy liczba błędów zasobu przekroczy ustawioną wartość maksymalną, oprogramowanie wyświetla odpowiednie komunikaty. Zdarzenia konserwacji Zdarzenia konserwacji są sygnalizowane komunikatami podobnymi do poniższego. UWAGA: W przypadku wybrania opcji Przypomnij mi później w oknie dialogowym Zdarzenie konserwacji komunikat zostanie wyświetlony ponownie po zeskanowaniu liczby stron określonej w kolumnie Przypomnienie w oknie Ustawienia konserwacji. 1. Kliknij przycisk Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia konserwacji z informacjami dotyczącymi konserwowania wybranego zasobu. 2. Wykonaj wymaganą procedurę konserwacji, a następnie kliknij przycisk Zakończono. 3. Kliknij przycisk OK. A-61782_pl Sierpień

9 Błędy zasobów Błędy zasobów są sygnalizowane komunikatami podobnymi do poniższego. UWAGA: W przypadku kliknięcia przycisku OK w oknie dialogowym Błąd zasobu okno dialogowe zostanie zamknięte i dalsze powiadomienia nie będą wyświetlane do czasu wystąpienia innego błędu. 1. Kliknij przycisk Ustawienia. Zostanie wyświetlone okno dialogowe Ustawienia powiadomień o błędach z informacjami dotyczącymi błędu zasobu. 2. Kliknij przycisk OK. UWAGI: W danej chwili oprogramowanie wyświetla tylko jedno okno dialogowe zdarzenia konserwacji lub błędu. Po wyczyszczeniu jednego zdarzenia konserwacji lub błędu może zostać wyświetlone kolejne oczekujące zdarzenie. Tylko administratorzy mogą zerować wartości w polach Częstotliwość iokres. 8 A-61782_pl Sierpień 2014

10 Komunikaty zarządzania zasobami Moduł klienta oprogramowania Asset Management wyświetla informacje i powiadomienia o błędach w standardowych dymkach systemowych. Poniżej zamieszczono listę możliwych komunikatów. Komunikat Dodawanie zasobu do serwera. Nie można dodać zasobu do serwera. Skontaktuj się z administratorem systemu. Nie można dodać zasobu do serwera. Ponowna próba zostanie podjęta o godzinie xx:xx:xx. Zasób został dodany i przypisany do tego komputera. Rozpoczynanie aktualizacji systemu. Rozpoczynanie aktualizacji systemu. Oprogramowanie Kodak Asset Management Software zostanie automatycznie zamknięte. Wystąpił błąd podczas aktualizacji systemu. Ponowna próba zostanie podjęta o godzinie xx:xx:xx. Przed wykonaniem aktualizacji zamknij wszystkie aplikacje. Wystąpił błąd podczas aktualizacji systemu. Ponowna próba zostanie podjęta o godzinie xx:xx:xx. Przed wykonaniem aktualizacji zamknij wszystkie aplikacje i upewnij się, że skaner jest włączony. Nie można wykonać aktualizacji systemu. Skontaktuj się z administratorem systemu. Aktualizacja systemu wykonana pomyślnie. Serwer zgłosił błąd. Skontaktuj się z administratorem systemu. Opis Ten komunikat jest wyświetlany, gdy wykryto obsługiwany zasób i rozpoczął się proces dodawania tego zasobu do serwera oprogramowania Asset Management Software. Rejestrowanie nowego zasobu nie powiodło się z przyczyny innej niż problem z licencją. Rejestrowanie nowego zasobu nie powiodło się. Oprogramowanie podejmie kolejną próbę zarejestrowania zasobu o wskazanej godzinie. Nowy zasób został pomyślnie zarejestrowany. Ten komunikat jest wyświetlany tuż przed rozpoczęciem zaplanowanej aktualizacji systemu (z wyjątkiem aktualizacji samoczynnych). Ten komunikat jest wyświetlany tuż przed rozpoczęciem samoczynnej aktualizacji systemu. Zaplanowana aktualizacja nie powiodła się. Oprogramowanie podejmie kolejną próbę o wskazanej godzinie (nie dotyczy nieudanych aktualizacji sterownika skanera). Nie powiodła się zaplanowana aktualizacja sterownika skanera. Oprogramowanie podejmie kolejną próbę o wskazanej godzinie. Zaplanowana aktualizacja nie powiodła się, a dopuszczalna liczba ponawianych prób została wyczerpana. Aktualizacja systemu została wykonana. Na serwerze wystąpił nieoczekiwany błąd podczas komunikacji z klientem. Należy skontaktować się z administratorem systemu. A-61782_pl Sierpień

11 Kodak Alaris Inc Mount Read Blvd. Rochester, NY Kodak Alaris Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Znak towarowy Kodak i postać handlowa są używane na podstawie licencji udzielonej przez firmę Eastman Kodak Company.

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone

Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone Instrukcja obsługi aplikacji Sharpdesk Mobile - wersja 2.1 Na urządzeniach iphone SHARP CORPORATION Copyright 2012-2015 SHARP CORPORATION Wszelkie prawa zastrzeżone. 1 Spis treści 1 Charakterystyka produktu...

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds

NOD32 Antivirus 3.0. Podręcznik użytkownika. Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware. We protect your digital worlds NOD32 Antivirus 3.0 Zintegrowane komponenty: ESET NOD32 Antivirus ESET NOD32 Antispyware Podręcznik użytkownika We protect your digital worlds spis treści 1. ESET NOD32 Antivirus 3.0...4 1.1 Nowości...

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy)

AR-NB2 AR-NB2 N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO. PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) MODEL AR-NB AR-NB N MODUŁ ROZSZERZENIA SIECIOWEGO PODRĘCZNIK OBSŁUGI (skaner sieciowy) Strona WPROWADZENIE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA SIECIOWEGO - INFORMACJE PODSTAWOWE... KORZYSTANIE Z FUNKCJI SKANERA

Bardziej szczegółowo

ESET ENDPOINT SECURITY

ESET ENDPOINT SECURITY ESET ENDPOINT SECURITY Podręcznik użytkownika Microsoft Windows 7 / Vista / XP / 2000 / Home Server / 2003 / 2008 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą wersję tego dokumentu ESET ENDPOINT SECURITY Copyright

Bardziej szczegółowo

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012)

AVG Anti-Virus 2012. Podręcznik użytkownika. Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) AVG Anti-Virus 2012 Podręcznik użytkownika Wersja dokumentu 2012.20 (3/29/2012) Copyright AVG Technologies CZ, s.r.o. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie pozostałe znaki towarowe są własnością ich właścicieli.

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji skanera sieciowego Wprowadzenie Ustawienia z poziomu strony internetowej. Konfiguracja haseł Podstawowe ustawienia skanowania sieciowego Konfiguracja serwera pocztowego i serwera

Bardziej szczegółowo

Przewodnik administratora

Przewodnik administratora Przewodnik administratora NPD 4956-00 PL Spis treści Spis treści Prawa autorskie i znaki towarowe Informacje o instrukcji Oznaczenia i symbole... 5 Elementy graficzne...5 Informacje dotyczące systemu operacyjnego.......

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20

Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 Instrukcja obsługi rejestratora TruVision TVN 20 P/N 1070712B-PL REV 1.00 ISS 18SEP12 Copyright Znaki towarowe i patenty Producent Certyfikat Zgodność z przepisami FCC Zgodność ACMA Dyrektywy Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika

HP LaserJet M4345 MFP. Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 MFP Podręcznik użytkownika HP LaserJet M4345 Seria MFP Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2006 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika DS-620

Podręcznik użytkownika DS-620 Podręcznik użytkownika DS-620 DS-720D DS-620 DS-720D Wersja A POL Korzystanie z dokumentacji Dziękujemy za zakup urządzenia Brother! Przeczytanie dokumentacji pomoże w pełnym wykorzystaniu zalet urządzenia.

Bardziej szczegółowo

Kaspersky Internet Security for Android

Kaspersky Internet Security for Android Kaspersky Internet Security for Android Podręcznik użytkownika Drogi Użytkowniku, dziękujemy za wybranie naszego produktu. Mamy nadzieję, że ten podręcznik będzie pomocny podczas pracy i odpowie na większość

Bardziej szczegółowo

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika

G Data Security 2015. Podręcznik użytkownika G Data Security 2015 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika

ABBYY FineReader 11 Podręcznik użytkowanika ABBYY FineReader 11 2011 ABBYY. Wszystkie prawa zastrzeżone. Informacje w tym dokumencie mogą się zmienić bez uprzedzenia i nie niosą żadnych zobowiązań po stronie ABBYY. Oprogramowanie opisane w tym dokumencie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA. Spis treści

INSTRUKCJA. Spis treści INSTRUKCJA Spis treści Wstęp...3 Wymagania...3 Instalacja...4 Uruchamianie...6 Usuwanie Programu...6 Praca z programem mks_vir 2k7...7 Program...8 Sekcja Status...8 Sekcja Licencja...8 Sekcja Opcje...9

Bardziej szczegółowo

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa

MALKOM VPN Client. Instrukcja użytkownika. Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26. Wersja 3.1.0. Polska wersja językowa MALKOM VPN Client Wersja 3.1.0 Instrukcja użytkownika Polska wersja językowa Wersja dokumentu: 1.4 Data aktualizacji: 2007-03-26 Strona 1 z 36 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 DOKUMENTY ZWIĄZANE...4 3

Bardziej szczegółowo

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi

Version 1.1. Readiris 14 Windows. Podręcznik użytkownika. 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Version 1.1 Readiris 14 Windows Podręcznik użytkownika 10/29/2012 I.R.I.S. Products & Technologies dgi Readiris TM 14 - Podręcznik użytkownika Spis treści Podstawowe informacje o Readiris... 1 Co nowego

Bardziej szczegółowo

Acronis Backup & Recovery 11

Acronis Backup & Recovery 11 Acronis Backup & Recovery 11 Update 0 Podręcznik użytkownika Dotyczy następujących wersji: Advanced Server Virtual Edition Advanced Server SBS Edition Advanced Workstation Server for Linux Server for Windows

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager

INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager INSTRUKCJA OBSŁUGI PROGRAMU BECKER Content Manager Instrukcja zawiera informacje o sposobie przeglądania, kupowania, pobierania i instalowania aktualizacji oraz dodatkowych zawartości w urządzeniu nawigacyjnym

Bardziej szczegółowo

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com

PORADNIK UŻYTKOWNIKA. PowerMaster-10 G2. W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy. www.visonic.com PORADNIK UŻYTKOWNIKA PowerMaster-10 G2 W pełni nadzorowany bezprzewodowy system alarmowy www.visonic.com Instrukcja obsługi urządzenia PowerMaster-10/30 G2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 Przedmowa...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM Załącznik nr 1 do Regulaminu usług SBE w Banku Spółdzielczym w Bielsku Podlaskim. INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA USŁUGI INTERNET BANKING W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W BIELSKU PODLASKIM https://konto.bsbielsk.pl SPIS

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika

Podręcznik użytkownika G DATA Business 13.2 Podręcznik użytkownika Wszystkie prawa zastrzeżone. Oprogramowanie oraz pisemny materiał informacyjny chronione są prawami autorskimi. Dozwolone jest wykonanie jednej kopii bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi programu

Instrukcja obsługi programu Instrukcja obsługi programu ArcaVir 2010 Copyright 2004-2010 by ArcaBit Sp. z o.o. Zarówno program, jak i instrukcja korzystają z pełnej ochrony określonej przepisami prawa autorskiego. Wszystkie aktualne

Bardziej szczegółowo

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika

Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Skaner fotograficzny HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika HP Scanjet 4370 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Z wyjątkiem przypadków

Bardziej szczegółowo

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Executive 7.

Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Executive 7. Niniejsza skrócona instrukcja obsługi pomaga w rozpoczęciu korzystania z urządzenia IRISPen TM Executive 7. Procedury opisane w niniejszym dokumencie odnoszą się do systemu operacyjnego Windows 7. Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294

SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Warszawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Datapolis Process System v 4.2.0.4294 Ostatnia aktualizacja: 10 czerwca

Bardziej szczegółowo

Instrukcja funkcji SSL

Instrukcja funkcji SSL Instrukcja funkcji SSL (Secure Socket Layer) Aby uzyskać podstawowe informacje na temat sieci oraz zaawansowanych funkcji sieciowych urządzenia Brother: uu Instrukcja obsługi dla sieci. Najnowszy podręcznik

Bardziej szczegółowo