RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA ŚNIADECKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2010/2011

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA ŚNIADECKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2010/2011"

Transkrypt

1 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JANA ŚNIADECKIEGO W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH ROK SZKOLNY 2010/2011 Podstawa prawna Rozporządzenie MEN w sprawie nadzoru pedagogicznego oraz organizacji kuratoriów oświaty z dnia 7 października 2009r. (Dz.U. z 2009r. Nr 168 poz. 1324)

2 1. EWALUACJA KONCEPCJI PRACY SZKOŁY CELE EWALUACJI Głównym celem ewaluacji było zebranie informacji, które zostaną wykorzystane do ewentualnej modyfikacji lub aktualizacji koncepcji pracy szkoły. PRZEDMIOT EWALUACJI Przedmiot ewaluacji dotyczył obszaru procesy i był to: szkoła lub placówka ma koncepcję pracy. CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA Powołany na posiedzeniu rady pedagogicznej 30 sierpnia 2010r. zespół ewaluacyjny w składzie: dyrektor szkoły jako koordynator ewaluacji oraz jeden nauczyciel opracowali projekt, narzędzia oraz harmonogram ewaluacji. Oboje przetworzyli i zinterpretowali informacje dostarczone przez grupy oraz sporządzili całościowy raport, który został włączony do dokumentacji szkoły. Wyniki ewaluacji upowszechniono zainteresowanym w dwóch formach prezentacji na stronie internetowej szkoły i w formie papierowej dostępnej w bibliotece. W trakcie gromadzenia danych zastosowano zasadę triangulacji metod, wykorzystując badanie dokumentów, wywiady i ankietowanie, oraz triangulacji źródeł, badając dokumentację szkolną, nauczycieli, uczniów i rodziców. ANALIZA WYNIKÓW Szkoła ma koncepcję pracy, którą rada pedagogiczna przyjęła uchwałą z 22 czerwca 2009r. i działa zgodnie z nią. Na jej podstawie tworzony jest szczegółowy Plan Pracy Szkoły na dany rok szkolny oraz zostały opracowane dokumenty: Szkolny Program Profilaktyki i Plan Wychowawczy. Koncepcja jest znana społeczności szkolnej ( dane z wywiadów grupowych z uczniami i rodzicami, wywiadu z dyrektorem szkoły, wyniki badania ankietowego nauczycieli). Zdecydowana większość nauczycieli ( jedenastu na trzynastu ankietowanych) potwierdziła, że rada zatwierdziła wypracowaną wspólnie koncepcję pracy. Wszyscy ankietowani nauczyciele (w różnym stopniu) czują się współautorami koncepcji pracy szkoły. Z wywiadu z dyrektorem szkoły wynika, że najważniejsze założenia koncepcji, według której działa szkoła to:

3 1. Osiągnięcie wysokiego poziomu nauczania. 2. Oferta edukacyjna atrakcyjna dla absolwentów gimnazjów. 3. Wychowanie patrioty i świadomego obywatela Zjednoczonej Europy. 4. Wykształcenie takich umiejętności, które pozwolą absolwentom odnaleźć się na rynku pracy. 5. Kształtowanie postawy otwartej społecznie i umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych. 6. Stworzenie takich warunków oraz atmosfery pracy i pobytu w szkole, aby uczeń czuł się bezpieczny i chętnie uczęszczał do szkoły. Za najważniejsze działania, realizujące koncepcję pracy, dyrektor, nauczyciele oraz przedstawiciele rodziców uznali zgodnie: podniesienie poziomu nauczania i zdawalności matury poprzez realizację dodatkowych zajęć w ramach programów unijnych, naukę języka angielskiego w grupach międzyoddziałowych z uwzględnieniem stopnia zaawansowania, poszerzenie oferty edukacyjnej szkoły poprzez uruchomienie klas: policyjnej i językowo turystycznej, budzenie oraz rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez zajęcia pozalekcyjne, realizację ogólnopolskiego programu - Profilaktyka a Teatr, kształtowanie postawy patriotycznej i obywatelskiej poprzez otwarcie Izby Tradycji oraz udział w imprezach kulturalnych. Koncepcja pracy szkoły jest analizowana i modyfikowana w razie potrzeb. Rada pedagogiczna liceum dokonała ewaluacji koncepcji i zatwierdziła zmiany (wprowadzenie dodatkowych elementów, które mają służyć rozwijaniu zainteresowań uczniów oraz podnosić poziom nauczania) na posiedzeniu dnia 29 czerwca 2010r. W wywiadzie dyrektor szkoły określił sposób zapoznawania uczniów i rodziców z koncepcją pracy. Jego zdaniem koncepcja pracy szkoły w wersji papierowej - jest dostępna w sekretariacie szkoły i w bibliotece. Uczniowie zapoznawani są z koncepcją pracy szkoły na lekcjach wychowawczych, zaś rodzice na pierwszych zebraniach z wychowawcami we wrześniu każdego roku. Rodzice uczniów klas pierwszych zapoznawani są z głównymi celami i zadaniami szkoły przez dyrektora na zebraniu ogólnym. Zdaniem uczniów, wyrażonym w wywiadzie grupowym, w szkole nacisk kładzie się na naukę i przygotowanie uczniów do matury, chociaż nie wszyscy nauczyciele są wymagający, konsekwentnie egzekwują wiedzę i motywują do nauki. W szkole panuje miła atmosfera szkoła jest mała, wszyscy się znają i jest bezpiecznie. Według uczniów za mało jest działań rozwijających zainteresowania kierunkowe w ramach danego profilu. Rodzice w wywiadzie grupowym wskazali, co jest najważniejsze w pracy tego liceum. W ich opinii w szkole nacisk kładzie się na zdobywanie przez uczniów wiedzy, jakość

4 kształcenia i przekazywanie wiedzy, zachowanie uczniów, właściwy ubiór w szkole, kulturę osobistą, kształtowanie właściwej postawy społecznej, rozwijanie zainteresowań i pasji poprzez bogatą ofertę zajęć dodatkowych, pomoc uczniom słabym poprzez zajęcia dodatkowe realizowane ze środków Unii Europejskiej, pomoc pedagoga czy psychgologa, rozwijanie talentów sportowych oraz odnoszenie coraz większych sukcesów w rywalizacji sportowej. Rodzice szczególnie cenią sobie indywidualizację procesu nauczania i wychowywania w szkole oraz otwartość i życzliwość nauczycieli. Nie podoba się rodzicom duża ilość zajęć lekcyjnych w ciągu dnia oraz niesystematyczność oceniania (dotyczy niektórych przedmiotów, zwłaszcza realizowanych w wymiarze jednej godziny tygodniowo). Przedstawiciele rodziców w wywiadzie grupowym wyrazili przekonanie, że kierunki działań szkoły są właściwe i w pełni je akceptują. PODSUMOWANIE Uzyskane w przeprowadzonej ewaluacji wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 1. Szkoła posiada koncepcję pracy. 2. Kierunki działań szkoły są znane, akceptowane i nie wymagają modyfikacji. 3. Zespoły planując pracę w następnym roku szkolnym powinny uwzględnić działania rozwijające zainteresowania uczniów kształcących się w klasach o profilu humanistycznym i językowo turystycznym. 4. W przyszłym roku szkolnym należy położyć nacisk na przestrzeganie przez nauczycieli zasad Regulaminu Oceniania.

5 2. EWALUACJA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH CELE EWALUACJI Głównym celem ewaluacji jest zweryfikowanie dotychczas realizowanej oferty zajęć pozalekcyjnych pod kątem oczekiwań uczniów i ich rodziców, co pomoże w opracowaniu planu zajęć pozalekcyjnych na najbliższy rok szkolny. PRZEDMIOT EWALUACJI Przedmiotem ewaluacji był pakiet zajęć pozalekcyjnych badany w obszarach: 1. oferta dotychczas realizowanych zajęć pozalekcyjnych 2. identyfikacja oczekiwań uczniów i rodziców odnośnie oferty zajęć pozalekcyjnych 3. możliwości realizacyjne placówki w zakresie organizacji zajęć pozalekcyjnych. CHARAKTERYSTYKA PRZEPROWADZONEGO BADANIA Powołany na posiedzeniu rady pedagogicznej 30 sierpnia 2010r. zespół ewaluacyjny w składzie nauczyciel koordynator ewaluacji oraz pedagog opracowali projekt, narzędzia oraz harmonogram ewaluacji. Oboje przetworzyli i zinterpretowali zebrane informacje. Koordynator sporządził całościowy raport, który został włączony do dokumentacji szkoły. Wyniki ewaluacji upowszechniono zainteresowanym w dwóch formach prezentacji na stronie internetowej szkoły i w formie papierowej dostępnej w bibliotece szkolnej. W trakcie gromadzenia danych zastosowano zasadę triangulacji metod i źródeł badanie dokumentów (dzienniki, sprawozdania, materiały informujące o ofercie zajęć pozalekcyjnych), wywiady i ankietowanie (respondentami byli: uczniowie, rodzice, nauczyciele i dyrekcja). ANALIZA WYNIKÓW W roku szkolnym 2010/2011 na terenie naszego liceum działały następujące koła zainteresowań: - Kawiarenka literacko teatralna To i owo, - Koło turystyczne Proksenia, - Koło ekologiczne, - Klub Europejski, - Koło sportowo rekreacyjne, - Koło strzeleckie LOK, - Klub debat szkolnych, - Koło języka rosyjskiego.

6 W ramach zajęć pozalekcyjnych prowadzono konsultacje dla uczniów z języka polskiego, języka angielskiego, matematyki, biologii, chemii, fizyki, wiedzy o kulturze, religii, wychowania fizycznego oraz psychologiczno pedagogiczne. Prowadzono także repetytoria dla maturzystów z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki, biologii, historii i wiedzy o społeczeństwie. Ponadto realizowano programy unijne: - Edukacja to więcej niż szansa (prowadząc zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego i matematyki oraz rozwijające z języka polskiego, języka angielskiego i biologii); - Przepustka na politechnikę (prowadząc zajęcia z matematyki dla maturzystów); - Być liderem (prowadząc zajęcia z przedsiębiorczości). Proponowana przez szkołę oferta zajęć pozalekcyjnych znana jest 97% objętych badaniem uczniów oraz 89% ankietowanych rodziców. Nieznajomość oferty związana jest z brakiem zainteresowania zajęciami dodatkowymi zarówno przez uczniów jak i ich rodziców. Najczęściej informacje o ofercie zajęć pozalekcyjnych uczniowie pozyskiwali od nauczycieli prowadzących zajęcia oraz wychowawców klas, zaś rodzice od swoich dzieci i wychowawców klas. Aktualna oferta zajęć pozalekcyjnych spełnia oczekiwania 76% uczniów, nie spełnia oczekiwań 4%, pozostali uczniowie nie mieli w tej kwestii zdania. Wśród rodziców 79% uznało ofertę za zgodną ze swoimi oczekiwaniami, a pozostała część nie miała na ten temat zdania. Spośród objętych badaniem uczniów 65% uczestniczy w oferowanych zajęciach pozalekcyjnych. Są to najczęściej zajęcia z matematyki - wyrównawcze lub przygotowujące do matury (52%), zajęcia Kawiarenki literacko teatralnej To i owo.. (25%), zajęcia wyrównawcze z języka polskiego, języków obcych, warsztaty z przedsiębiorczości, geograficzne, biologiczne i LOK-u. Wszystkie te zajęcia uczniowie ocenili bardzo wysoko bardzo dobrze lub dobrze. Uczniowie, którzy nie uczestniczą w zajęciach pozalekcyjnych najczęściej jako przyczynę podawali brak czasu, niemożliwość dopasowania się do terminów tych zajęć, bądź brak poczucia potrzeby uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych. Uczniowie proponują, by w następnych lata szkolnych poszerzyć ofertę zajęć pozalekcyjnych o zajęcia: - z muzyki, śpiewu i tańca, - filmowe, - plastyczne, - informatyczne, - gastronomiczne, - motoryzacyjne, - nurkowania, - sportowe z innych dyscyplin niż oferowane obecnie.

7 Rodzice proponują, by rozszerzyć ofertę zajęć wyrównawczych na inne przedmioty ścisłe i objąć nimi wszystkie nauczane języki obce. Ponadto proponują, by w ofercie znalazły się zajęcia z turystyki pieszej, z kulturoznawstwa, z prawa, a zajęcia sportowe prowadzić ze sztuk walki i relaksacyjne oraz wprowadzić zajęcia survivalowe. Na pytanie dotyczące propozycji zajęć pozalekcyjnych na kolejne lata nie udzieliło odpowiedzi 24% poddanych badaniu uczniów i 50% rodziców; 18% uczniów i 11% rodziców uznało za wystarczającą obecnie proponowaną ofertę. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne zadowoleni są z zainteresowania uczniów ofertą, z frekwencji na zajęciach oraz z zaangażowania uczestników. Widzą potrzebę prowadzenia zajęć szczególnie wyrównawczych i rozwijających z przedmiotów szkolnych. Uczestnictwo, w tych zajęciach, większości uczniów pozwoliło lepiej przyswoić omawiany na zajęciach lekcyjnych materiał i tym samym polepszyć wyniki nauczania. Nauczyciele prowadzący zajęcia pozalekcyjne, które nie wiążą się ściśle z nauczanymi w szkole przedmiotami, jak np. Kawiarenka To i owo, czy Koło Proksenia również podkreślają duże zaangażowanie uczestników. Prowadzone zajęcia pozwalają im poszerzyć horyzonty myślowe oraz dają możliwość zrealizowania się w innych sferach niż naukowe i dobrze zagospodarowują im czas wolny. Wszyscy prowadzący zajęcia przeprowadzają ich ewaluację, by coraz lepiej dostosowywać sposoby ich prowadzenia do potrzeb i oczekiwań uczestników. Nauczyciele zgodnie deklarują chęć prowadzenia zajęć pozalekcyjnych w następnym roku szkolnym i są otwarci na poszerzenie ich oferty zgodnie z zapotrzebowaniami uczniów i ich rodziców w oparciu o możliwości finansowe i lokalowe szkoły. Dyrekcja szkoły również dobrze ocenia prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i zaangażowanie nauczycieli w ich realizację. Jest otwarta na propozycje poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych w granicach możliwości lokalowych, kadrowych i finansowych szkoły. PODSUMOWANIE Uzyskane w przeprowadzonej ewaluacji wyniki pozwalają na sformułowanie następujących wniosków: 1. Szkoła posiada bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych. 2. Oferta jest znana, akceptowana i zaspakaja większość oczekiwań zarówno uczniów, jak i ich rodziców. 3. W przyszłym roku szkolnym kontynuować w miarę możliwości większość obecnie oferowanych zajęć pozalekcyjnych. 4. Poszerzać obecną ofertę zajęć zgodnie z możliwościami realizacyjnymi szkoły.

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy II Liceum Ogólnokształcące im. Mieszka I Szczecin Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona Technikum Ekonomiczne Słubice Lubuski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Liceum Ogólnokształcące Zgromadzenia Córek Bożej Miłości im. Franciszki Lechner Bielsko-Biała Śląski Kurator

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Konikowie Konikowo Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Efekty XXXIX Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ VIII Liceum Ogólnokształcące Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2012/2013. Piasek, czerwiec 2013 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2012/2013 Piasek, czerwiec 2013 r. Raport z ewaluacji wewnętrznej Opis przedmiotu ewaluacji: Obszar III FUNKCJONOWANIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Wersja skrócona II Liceum Ogólnokształcące w Radomiu Radom Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Nr 3 w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Podstawowa nr 118 Warszawa Mazowiecki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Warszawie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum nr 28 Bydgoszcz Kujawsko - Pomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Liceum Ogólnokształcące im. Cypriana Kamila Norwida Leszno Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Gimnazjum w Rudniku Rudnik Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Szkoła Policealna Pracowników Służb Medycznych i Społecznych im. J. Wolskiej Nowy Sącz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ I Prywatne Gimnazjum w Bolesławcu Bolesławiec Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Zarządzanie Technikum Nr 2 Rzeszów Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji: Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa- SALWATOR Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa PBP Chemobudowa-Kraków S.A. w Zespole Szkół Budowlanych Przyzakładowych PBP Chemobudowa-Kraków S.A.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa nr 5 Skarżysko-Kamienna Świętokrzyski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Kielcach Przebieg

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Szkoła Podstawowa w Dukli Dukla Podkarpacki Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Rzeszowie Przebieg ewaluacji:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Mikołów Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Prywatna Szkoła Podstawowa im.m.skłodowskiej Curie Fundacji "Serce Szkole" Dąbrowa Górnicza Śląski Kurator Oświaty Kuratorium

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012

EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 EWALUACJA WEWNĘTRZNA ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 5 IM. J.F. KENNEDY EGO W BYTOMIU ROK SZKOLNY 2011/2012 I. Zgodnie z planem nadzoru zatwierdzonym 31 sierpnia 2011 r. do ewaluacji wewnętrznej wybrano

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ: Procesy Środowisko PRZEDSZKOLE MIEJSKIE NR 2 Stargard Szczeciński Zachodniopomorski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017

KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 KONCEPCJA PRACY GIMNAZJUM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI NR 83 W KRAKOWIE NA LATA 2014-2017 1 SPIS TRAŚCI I. CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY 1. Dane ogólne szkoły. 2. Historia szkoły. 3. Lokalizacja. 4. Kadra szkoły.

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Kielcach

Kuratorium Oświaty w Kielcach Kuratorium Oświaty w Kielcach 25-516 Kielce tel. 41 34 21 634 al. IX Wieków Kielc 3 fax 41 34 48 883 e-mail: kurator@kuratorium.kielce.pl http://kuratorium.kielce.pl Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Tenczynie Tenczyn Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach

Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Daleszycach Spis treści: 1. Przedmiot ewaluacji 2. Metoda i metodologia 3. Prezentowanie wynikäw 4. Wnioski 5. Rekomendacje 6. Załączniki do raportu Raport z ewaluacji wewnętrznej prowadzonej w Gimnazjum im. Jana

Bardziej szczegółowo