WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW"

Transkrypt

1 WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. WZORY DOKUMENTÓW Wzór dyspozycji blokady i zlecenia sprzedaży Akcji Dokument nr 1 Wzór świadectwa depozytowego Dokument nr 2 Wzór zapisu na sprzedaż Akcji Dokument nr 3 Wzór pełnomocnictwa Dokument nr 4 Wzór pełnomocnictwa dla podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie Dokument nr 5 Wzór oświadczenia podmiotu pełniącego funkcję banku depozytariusza lub podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie Dokument nr 6 Wzór zestawienia świadectw depozytowych będących podstawą zapisów złożonych w terminie przyjmowania zapisów w ramach wezwania Dokument nr 7 Wzór karty informacyjnej Dokument nr 8

2 Dokument nr (pieczęć podmiotu przyjmującego dyspozycję) (miejscowość, data) DYSPOZYCJA BLOKADY ORAZ NIEODWOŁALNE ZLECENIE SPRZEDAŻY AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. W związku z ogłoszonym w dniu 28 maja 2012 r. przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, publicznym wezwaniem do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 1,00 zł spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A., zwanych dalej Akcjami, niniejszym składam dyspozycję blokady posiadanych przeze mnie Akcji na moim rachunku papierów wartościowych wskazanym poniżej. Imię i nazwisko/nazwa :... (imię i nazwisko/nazwa) nr PESEL/REGON... (nr PESEL/REGON) seria i nr dokumentu tożsamości... (seria i numer dokumentu tożsamości) Liczba Akcji: Słownie:... Kod ISIN: PLMSZKO00010 Nazwa podmiotu, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje są zdeponowane:... Nr rachunku papierów wartościowych: Termin ważności blokady:.. do dnia 10 lipca 2012 r. włącznie. Ponadto proszę o wydanie świadectwa depozytowego z oznaczeniem liczby zablokowanych Akcji. Niniejszym składam nieodwołalne zlecenie sprzedaży wyżej oznaczonych Akcji, po cenie 3,63 zł za jedną Akcję na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED z terminem ważności zlecenia do 10 lipca 2012 r. włącznie na warunkach określonych w publicznym wezwaniu do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonym przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED w dniu 28 maja 2012 r. Data ważności zlecenia sprzedaży: do dnia 10 lipca 2012 r. włącznie. Upoważniam dom maklerski/bank do przekazania do KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce informacji dotyczących Akcji objętych niniejszą blokadą i zleceniem sprzedaży. Oświadczenie Akcjonariusza Oświadczam, że zostałem/-am poinformowany/-a, że zlecenie sprzedaży zostanie zrealizowane pod warunkiem dokonania przeze mnie zapisu na sprzedaż wskazanej powyżej liczby Akcji w jednym z Punktów Obsługi Klientów KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, wymienionych w pkt. 18 Wezwania, do dnia 2 lipca 2012 r. włącznie.... (data i podpis Klienta) *niepotrzebne skreślić (data przyjęcia dyspozycji blokady, zlecenia sprzedaży pieczęć i podpis upoważnionego pracownika przyjmującego dyspozycję)

3 Dokument nr 2 ŚWIADECTWO DEPOZYTOWE NR (miejscowość, data)... (nazwa podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowego) z siedzibą w... (siedziba podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe wraz z adresem) stwierdza, że w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. na swoim koncie depozytowym:... (nazwa domu maklerskiego lub banku depozytariusza) Kod uczestnictwa oraz typ i identyfikator konta KDPW, Na którym akcje są zdeponowane: znajduje się... akcji (słownie:...) (liczba akcji) zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda oznaczonych kodem ISIN PLMSZKO00010, zwanych dalej Akcjami, których właścicielem jest... (imię i nazwisko/nazwa posiadacza Akcji) adres... (adres/siedziba posiadacza Akcji) nr PESEL/REGON... (nr PESEL/REGON) seria i nr dokumentu tożsamości... (seria i numer dokumentu tożsamości) Świadectwo depozytowe zostało wydane w celu poświadczenia stanu posiadania Akcji zdeponowanych na rachunku papierów wartościowych w... (nazwa domu maklerskiego/ banku depozytariusza prowadzącego rachunek) oraz złożenia nieodwołalnego zlecenia sprzedaży powyższych Akcji, zgodnie z warunkami ogłoszonego w dniu 28 maja 2012 r. przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED wezwania na sprzedaż Akcji. Akcje, na które wystawione zostało świadectwo pozostaną zablokowane i nie będą mogły być przedmiotem obrotu do dnia rozliczenia transakcji ich sprzedaży na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED Termin ważności świadectwa depozytowego upływa w dniu rozliczenia transakcji, nie później jednak, niż na koniec dnia 10 lipca 2012 r. Ponadto oświadczamy, że: Akcje spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym zostały zablokowane zgodnie z dyspozycją blokady złożoną przez wyżej wymienionego akcjonariusza, Akcje spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A., o których mowa w niniejszym świadectwie depozytowym nie mają żadnych ograniczeń w przenoszeniu praw, jak również nie ustanowiono na nich żadnych obciążeń poza wymienionymi w treści niniejszego świadectwa depozytowego (podpis i pieczęć pracownika wystawiającego świadectwo depozytowe) (pieczęć podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe) Numer telefonu do osoby wystawiającej świadectwo depozytowe... Numer faksu do podmiotu wystawiającego świadectwo depozytowe...

4 Dokument nr 3 Nr zapisu (wypełnia pracownik POK KBCSP) / ZAPIS NA SPRZEDAŻ AKCJI ZWYKŁYCH NA OKAZICIELA SPÓŁKI ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. NA RZECZ BISANTIO INVESTMENTS LIMITED Niniejszy dokument stanowi nieodwołalny zapis na sprzedaż, na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED, akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A., o wartości nominalnej 1,00 zł (kod ISIN: PLMSZKO00010), zwanych dalej Akcjami, w ramach publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji ogłoszonego w dniu 28 maja 2012 r. przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Nazwisko (Nazwa) Imię Adres/Siedziba:... nr telefonu... / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/ Adres do korespondencji:... nr telefonu... / kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu/ dokument tożsamości PESEL / REGON seria numer Rodzaj osoby:* * 1 krajowa osoba fizyczna, 2 krajowa osoba prawna, 3 podmiot nieposiadający osobowości prawnej, 4 zagraniczna osoba fizyczna, 5 zagraniczna osoba prawna; Cena jednej Akcji: 3,63 zł Liczba Akcji oferowanych do sprzedaży:... (...) / ilość / / ilość słownie / Proszę o przekazanie zapłaty za Akcje na konto podmiotu, w którym zostało złożone zlecenie sprzedaży Akcji. Informacje dotyczące podmiotu, na którego koncie w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. Akcje zostały zdeponowane: Nazwa Podmiotu:... Nr konta KDPW, na którym Akcje są zdeponowane: Oświadczenie osoby zapisującej się na sprzedaż Akcji Ja niżej podpisany/-a oświadczam, że: 1. Zapoznałem/-am się z treścią wyżej wymienionego publicznego wezwania do zapisywania się na sprzedaż Akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED i akceptuję warunki w nim określone. 2. Oferowane do sprzedaży Akcje, objęte niniejszym zapisem, nie są obciążone zastawem oraz żadnymi innymi prawami na rzecz osób trzecich. 3. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z wezwaniem. Ponadto przyjmuję do wiadomości, że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych oraz ich poprawiania podpis osoby składającej zapis pieczątka POK przyjmującego zapis data przyjęcia, pieczątka, podpis pracownika POK

5 Dokument nr 4 PEŁNOMOCNICTWO Ja/My* niżej podpisany/-i (imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) numer dowodu osobistego/ paszportu/ numer rejestru*... niniejszym udzielam/ -y pełnomocnictwa (imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) legitymującemu się dowodem osobistym/ paszportem/wypisem z rejestru nr*... do wykonania czynności związanych z odpowiedzią na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (kod ISIN: PLMSZKO00010), zwanych dalej Akcjami, ogłoszone przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED w dniu 28 maja 2012 r. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia r. i obejmuje: - umocowanie do zablokowania na okres do dnia 10 lipca 2012 r. włącznie... (słownie:...) Akcji znajdujących się na moim/naszym* rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez..., - umocowanie do złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 3,63 zł za jedną Akcję na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED z datą ważności do dnia 10 lipca 2012 r., - umocowanie do odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. Akcje, - umocowanie do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, - umocowanie do odebrania wyciągu z rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.... (data i podpis udzielającego pełnomocnictwa) Potwierdzam autentyczność powyższego podpisu:... (pieczęć i czytelny podpis pracownika podmiotu prowadzącego rachunek papierów wartościowych dla osoby udzielającej pełnomocnictwa lub notariusza) * niepotrzebne skreślić

6 Dokument nr 5 PEŁNOMOCNICTWO Ja/My* niżej podpisany/-i (Mocodawca: imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) numer dowodu osobistego/ paszportu/ numer rejestru*... niniejszym udzielam/-y pełnomocnictwa (nazwa i siedziba banku depozytariusza/ podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie* ) do reprezentowania naszej spółki w odpowiedzi na publiczne wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (kod ISIN: PLMSZKO00010), zwanych dalej Akcjami, ogłoszone przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED w dniu 28 maja 2012 r. za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce. Niniejsze pełnomocnictwo jest ważne do dnia r. i obejmuje: - umocowanie do zablokowania na okres do dnia 10 lipca 2012 r. włącznie liczby... Akcji (słownie:...) znajdujących się na moim/naszym* rachunku papierów wartościowych nr... prowadzonym przez..., - umocowanie do złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 3,63 zł za jedną Akcję na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED z datą ważności do dnia 10 lipca 2012 r., - umocowanie do odbioru świadectwa depozytowego wystawionego na ww. Akcje, - umocowanie do złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, - umocowanie do odebrania wyciągu z rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.... (data i podpisy upoważnionych osób) * niepotrzebne skreślić

7 Dokument nr 6 My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz OŚWIADCZENIE... (nazwa banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie) z siedzibą w... (zwanego dalej Mocodawcą ), pełniącego funkcje banku depozytariusza / podmiotu zarządzającego cudzym pakietem papierów wartościowych na zlecenie* na rzecz..., (imię i nazwisko, adres/ nazwa, siedziba) (zwanego dalej Klientem ), w związku z ogłoszonym w dniu 28 maja 2012 r. przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED publicznym wezwaniem (zwanym dalej Wezwaniem ) do zapisywania się na sprzedaż akcji zwykłych na okaziciela spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł każda (zwanych dalej Akcjami ), niniejszym oświadczamy, iż: 1. Mocodawca jest należycie umocowany do działania w imieniu i na rzecz Klienta; 2. Mocodawca posiada stosowne pełnomocnictwa lub instrukcje dotyczące Akcji będących przedmiotem Wezwania, znajdujących się na rachunku Klienta, w zakresie składania dokumentów określonych w procedurze odpowiedzi na Wezwanie ogłoszone przez BISANTIO INVESTMENTS LIMITED do zapisywania się na sprzedaż Akcji za pośrednictwem KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, w szczególności: a) ustanowienia blokady... Akcji na okres do dnia 10 lipca 2012 r. włącznie, b) złożenia zlecenia sprzedaży ww. Akcji z ceną 3,63 zł za jedną Akcję na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED z datą ważności do dnia 10 lipca 2012 r., c) złożenia świadectwa depozytowego i dokonania zapisu na sprzedaż ww. Akcji na rzecz BISANTIO INVESTMENTS LIMITED w ramach ogłoszonego Wezwania, d) odebrania wyciągu potwierdzającego wpisanie do rejestru prowadzonego przez KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce uprzednio złożonego zapisu; 3. Pełnomocnictwa lub instrukcje, o których mowa powyżej, zostały wydane przez osobę umocowaną należycie do reprezentowania Klienta; 4. Mocodawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wynikłe w związku ze złożeniem zapisu w imieniu Klienta, związane w szczególności z niewłaściwą identyfikacją Klienta, brakiem umocowania osoby składającej instrukcje, o których mowa powyżej lub brakiem umocowania Mocodawcy do działania w imieniu Klienta. Jednocześnie oświadczamy, że Mocodawca upoważnia do działania w swoim imieniu w zakresie wskazanym w pkt. 2 niniejszego oświadczenia: (imię i nazwisko) (adres zamieszkania) (seria, nr dokumentu tożsamości oraz PESEL) W imieniu Mocodawcy: (podpis, imię i nazwisko, stanowisko) (podpis, imię i nazwisko, stanowisko) * niepotrzebne skreślić

8 Dokument nr 7 KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa faks (0-22) Zestawienie świadectw depozytowych będących podstawą zapisów na sprzedaż akcji spółki ZAKŁADY PRZEMYSŁU CUKIERNICZEGO MIESZKO S.A. złożonych w KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce w dniu r. Do potwierdzenia przez:... Kod w KDPW:... (biuro/dom maklerski/bank depozytariusz) Lp. 1 Imię i nazwisko/ Nazwa akcjonariusza Numer identyfikacyjny PESEL/REGON Liczba akcji objętych blokadą i zleceniem sprzedaży Numer świadectwa depozytowego (pieczęć i podpis pracownika KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce) POTWIERDZENIE Potwierdzamy zgodność powyższego zestawienia ze stanem dokonanych przez Nas blokad akcji i wystawionych świadectw depozytowych: (imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej) (pieczęć firmowa podmiotu potwierdzającego) STWIERDZENIE NIEZGODNOŚCI Informujemy, że osoba/-y znajdujące się w powyższym zestawieniu pod pozycją/-ami... - nie dokonała/-y blokady wskazanej liczby Akcji*, - zablokowała/-y inną liczbę Akcji, tj.:...*, - nie złożyła/-y zlecenia sprzedaży Akcji*, - złożyła/-y zlecenie sprzedaży innej liczby Akcji tj.:...*. -.../inne niezgodności/* (imię i nazwisko oraz pieczęć osoby potwierdzającej) (pieczęć firmowa podmiotu potwierdzającego) *niepotrzebne skreślić

9 Dokument nr 8 KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce ul. Chmielna 85/87, Warszawa tel. (0-22) faks (0-22) KARTA INFORMACYJNA Nazwa biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza Adres Kod uczestnika w KDPW Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za dokonywanie blokady Akcji Nr telefonu i faksu do osoby odpowiedzialnej za dokonywanie blokady Akcji Nr faksu, na który należy przesłać zestawienie (wg wzoru dokumentu nr 7) Imię i nazwisko osoby odpowiedzialnej za wystawienie i przekazanie na GPW maklerskiego zlecenia sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu akcji Nr telefonu i faksu do osoby odpowiedzialnej za wystawienie i przekazanie na GPW maklerskiego zlecenia sprzedaży w trybie nabycia znacznego pakietu akcji Adres biura/domu maklerskiego/banku depozytariusza (pieczątka i podpis osoby odpowiedzialnej za przekazane dane) (pieczęć biura/domu maklerskiego/ banku depozytariusza)

TRIGON Dom Maklerski S.A.

TRIGON Dom Maklerski S.A. ZASADY SKŁADANIA ZAPISÓW na sprzedaż akcji Spółki PEKAES SA w ramach publicznego wezwania ogłoszonego w dniu 3 stycznia 2012 r. za pośrednictwem TRIGON Domu Maklerskiego S.A. Treść publicznego wezwania

Bardziej szczegółowo

80,47 PLN osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję

80,47 PLN osiemdziesiąt złotych i czterdzieści siedem groszy) za jedną Akcję PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI związanych z wezwaniem BNP PARIBAS SA ( Wzywający, BNP Paribas S.A. ) do zapisywania się za pośrednictwem Domu Maklerskiego Banku Handlowego S.A. na

Bardziej szczegółowo

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji )

Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu Akcji ) Gdańsk, 24.03.2014r. Szanowna Pani/Pan Dyrektor/Prezes Biura/Domu Maklerskiego Departamentu Usług Powierniczych Oferta Zakupu Akcji Emperia Holding S.A. ogłoszona w dniu 20.03.2014 roku ( Oferta Zakupu

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI. GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI OFERTY ZAKUPU AKCJI GRUPA ŻYWIEC Spółka Akcyjna z siedzibą w Żywcu 1. Informacje ogólne Terminem ogłoszenia oferty jest 8 listopada 2007 roku. Przedmiotem oferty

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8

OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 OFERTA ZAKUPU AKCJI SECO/WARWICK SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Świebodzinie, ul. Sobieskiego 8 Datą niniejszej Oferty jest dzień 3 lutego 2015 roku W ramach niniejszej oferty zakupu akcji ( Oferta ) spółka

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI EMPERIA HOLDING S.A. W ramach niniejszej Oferty Zakupu Akcji EMPERIA HOLDING S.A. ( Oferta Zakupu, Oferta Zakupu Akcji ), spółka P1 Sp. z o.o. z siedzibą w Lublinie (Nabywca) oferuje

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI ALTUS TFI S.A. opublikowana w dniu 14 maja 2015 r. 1. Cel oferty Niniejsza Oferta zakupu akcji ( Oferta ) spółki ALTUS TFI S.A. ( Spółka ) jest ogłaszana w celu realizacji deklaracji

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI

PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI PROCEDURA POSTĘPOWANIA I TRYB REALIZACJI TRANSAKCJI w związku z ogłoszeniem wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki Trion S.A. ogłoszonym 16 lutego 2011 r., zgodnie z art. 73 ust. 1 pkt. 1

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul.

OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ. ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. OFERTA ZAKUPU AKCJI SPÓŁKI POD FIRMĄ ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Zabrzu, ul. Kruczkowskiego 39 Datą niniejszej Oferty jest dzień 16 sierpnia 2013 roku W ramach niniejszej

Bardziej szczegółowo

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA

Ustawa o Ofercie Rozporządzenie Kodeks Cywilny Zaproszeniem Zaproszeniem do składania Ofert Sprzedaży Akcji Spółka Uchwała WZA Niniejszy dokument nie stanowi wezwania do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji, o którym mowa w art.72 i kolejnych ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W

Raport bieżący nr 24/2015. oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r., poz. 1382 ze zm.). W Raport bieżący nr 24/2015 KOFOLA S.A. Data: 19.08.2015 Temat: KOFOLA S.A. ogłasza ofertę skupu akcji własnych Podstawa prawna: artykuł 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH.

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI YAWAL SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W HERBACH. zgodnie z art. 91 ust. 6 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI GRUPA śywiec S.A. Podmiotem Dominującym wobec GRUPA śywiec S.A. jest Brau Union AG z siedzibą w Linz (Austria) W ramach Oferty Zakupu Akcji GRUPA śywiec Spółka Akcyjna z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr 34 / 2014

Raport bieżący nr 34 / 2014 KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO Raport bieżący nr 34 / 2014 Data sporządzenia: 2014-09-02 Skrócona nazwa emitenta COMP Temat Oferta zakupu akcji własnych spółki Comp S.A. Podstawa prawna Art. 56 ust. 1 pkt

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI KCI SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KRAKOWIE zgodnie z art. 73 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A.

OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. OFERTA ZAKUPU AKCJI TVN S.A. Podmiotem Dominującym wobec TVN S.A. jest N-Vision B.V. z siedzibą w Amsterdamie W ramach Oferty Zakupu Akcji TVN Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Wiertnicza

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu

WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI LENTEX S.A. z siedzibą w Lublińcu WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI "LENTEX" S.A. z siedzibą w Lublińcu zgodnie z art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat

Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki FAM Grupa Kapitałowa S.A z siedzibą we Wrocławiu ( Wezwanie ) - komunikat Ogłoszone zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie

Bardziej szczegółowo

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE )

WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) WEZWANIE DO ZAPISÓW NA SPRZEDAŻ AKCJI SPÓŁKI PRÓCHNIK S.A. Z SIEDZIBĄ W ŁODZI ( WEZWANIE ) Niniejsze Wezwanie ogłaszane jest zgodnie z art. 73 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie

GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT SPRZEDAŻY AKCJI GETIN NOBLE BANK Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie Warszawa, dnia 21 czerwca 2013 r. NOTA PRAWNA Niniejsze zaproszenie do składania ofert sprzedaży akcji

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach

ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach ZAPROSZENIE do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS S.A. z siedzibą w Tychach W ramach Zaproszenia do Składania Ofert Sprzedaży Akcji PRYMUS Spółka Akcyjna z siedzibą w Tychach, ul. Turyńska 101, wpisana

Bardziej szczegółowo

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu

Raport bieżący nr Podstawa prawna: Treść raportu Zgodnie z przepisami szwajcarskiego prawa handlowego, Rada Dyrektorów postanowiła o utworzeniu rezerwy na zakup akcji własnych w bilansie Spółki w wysokości odpowiadającej Raport bieżący nr 11/2015 21.02.2015

Bardziej szczegółowo

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I

W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Strona 1 W E Z W A N I E D O Z A P I S Y W A N I A S I Ę N A S P R Z E D A Ż A K C J I Zgodnie z art. 151 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.- Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.

Bardziej szczegółowo

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A Oddział - Dom Maklerski PKO Banku Firma: Polskiego w Warszawie Wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji spółki ECHO INVESTMENT SA komunikat Niniejsze wezwanie ( Wezwanie ) do zapisywania się na sprzedaż akcji w liczbie zapewniającej osiągnięcie 66% ogólnej liczby

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. REGULAMIN ŚWIADCZENIA PRZEZ NOBLE SECURITIES S.A. USŁUG NA RYNKACH TOWAROWEJ GIEŁDY ENERGII S.A. Obowiązuje od dnia 31 marca 2015 r. DZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy Regulamin świadczenia przez

Bardziej szczegółowo

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index

Index Copernicus International S.A. w całości oraz zmiany Statutu Index OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU NADZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA SPÓŁKI POD FIRMĄ INDEX COPERNICUS INTERNATIONAL SPÓŁKA AKCYJNA Zarząd spółki pod firmą Index Copernicus International Spółka Akcyjna z siedzibą

Bardziej szczegółowo

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PEŁNOMOCNICTWO DO UCZESTNICZENIA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY 11 BIT STUDIOS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE I WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU AKCJONARIUSZ (OSOBA FIZYCZNA): Imię i nazwisko: Nr i

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń

Franklin TempleTon investment FUnDS Formularz zleceń Franklin Templeton INVESTMENT FUNDS Formularz zleceń Zagraniczny fundusz inwestycyjny Formularz zleceń DATA (dd/mm/rrrr) 1. Proszę wypełnić ten formularz / wniosek w całości, drukowanymi literami, czytelnym

Bardziej szczegółowo

WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU

WSKAZANIEM LICZBY GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU, DO JAKIEJ UPRAWNIA JEDNA AKCJA DANEGO RODZAJU WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI WOLA INFO S.A. WEZWANIE DO ZAPISYWANIA SIĘ NA SPRZEDAś AKCJI ( WEZWANIE ) JEST OGŁASZANE ZGODNIE Z ART. 74 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 29 LIPCA 2005 R. O OFERCIE

Bardziej szczegółowo