TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1 inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji Prowadzenie dla osób fizycznych rachunku (opłata roczn: który łącznie spełnia następujące warunki: otwarty w I półroczu otwarty w II półroczu 1. posiadacz lub współposiadacze mają dostęp do Aplikacji internetowych 10 posiadacz lub współposiadacze wyrazili Zgodę 10 na Trwały nośnik elektroniczny 10 w pozostałych przypadkach 60,00 zł 30,00 zł 80,00 zł 60,00 zł +0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł 80,00 zł +0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł rok 1: 0,00% rok 2: 0,16% rok 3: 0,15% rok 4: 0,14% rok 5: 0,13% rok 6: 0,12% rok 7: 0,11% rok 8 i kolejne lata: 0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł 60,00 zł 80,00 zł Prowadzenie dla pełnoletnich osób fizycznych, które nie ukończyły 25- tego roku życia i posiadają ważną legitymację szkolną lub studencką, rachunku (opłata roczn: otwarty w I półroczu otwarty w II półroczu 2. który spełnia łącznie następujące wymagania: posiadacz lub współposiadacze mają dostęp do Aplikacji internetowych 10 posiadacz lub współposiadacze wyrazili Zgodę 10 na Trwały nośnik elektroniczny 10 0,00 zł 0,00 zł 60,00 zł +0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł rok 1: 0,00% rok 2: 0,16% rok 3: 0,15% rok 4: 0,14% rok 5: 0,13% rok 6: 0,12% rok 7: 0,11% rok 8 i kolejne lata: 0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie IKE Obligacje w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł brak opłaty w pozostałych przypadkach 80,00 zł 80,00 zł +0,1% nominalnej obligacji zapisanych na koncie SUPER IKE w ostatnim dniu roku kalendarzowego, nie więcej niż 200,00 zł Warszawa 2018 r. strona 1 / 11

2 L.p. Nazwa operacji 3. Prowadzenie, dla osób innych niż fizyczne, rachunku (opłata roczn: który posiada Zgodę 10 na Trwały nośnik elektroniczny 10 z powiązanym adresem w pozostałych przypadkach 1. Z opłaty za prowadzenie Rachunku inwestycyjnego są zwolnieni: posiadacze Rachunków PLATINIUM albo Konta Platinium II pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w pkt 1, ppkt, posiadacze wspólnych Rachunków inwestycyjnych, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku inwestycyjnego jest jednocześnie posiadaczem Rachunku PLATINIUM albo Konta Platinium II pod warunkiem spełnienia wszystkich wymogów określonych w pkt 1, ppkt. 2. Wysokość opłat określonych w pkt 2, obowiązuje wyłącznie na nowo otwartym Rachunku inwestycyjnym. 3. Opłata określona w pkt 2, ppkt, obowiązuje do końca roku, w kórym posiadacz lub współposiadacz ukończył 25-ty rok życia. 4. Wysokość opłat określonych w pkt 2 dotyczy również posiadaczy wspólnych Rachunków inwestycyjnych, gdy co najmniej jeden ze współposiadaczy Rachunku inwestycyjnego jest pełnoletnią osobą fizyczną, która nie ukończyła 25- tego roku życia, posiadającą ważną legitymację szkolną lub studencką. 5. W przypadku gdy rachunek przestanie w ciągu roku spełniać któryś z warunków opisanych w pkt 1, ppkt, to zostanie od następnego dnia naliczona dodaktowa opłata w formie różnicy pomiędzy opłatą za rachunek opisaną w pkt 1, ppkt, a opłatą w pkt 1 ppkt. 6. W przypadku gdy rachunek przestanie w ciągu roku spełaniać któryś z warunków opisanych w pkt 2, ppkt, to zostanie od następnego dnia naliczona dodaktowa opłata w formie różnicy pomiędzy opłatą za rachunek opisaną w pkt 2, ppkt, a opłatą w pkt 2 ppkt. 7. W przypadku gdy rachunek przestanie w ciągu roku spełniać warunek opisany w pkt 3, ppkt, to zostanie od następnego dnia naliczona dodaktowa opłata w formie różnicy pomiędzy opłatą za rachunek opisaną w pkt 3 ppkt, a opłatą w pkt 3 ppkt. 8. Opłaty opisane w pkt 1, pkt 2, pkt 3 obowiązują od następnego dnia roboczego po otwarciu Rachunku inwestycyjnego. 80,00 zł 40,00 zł 100,00 zł 70,00 zł 1. W pierwszym roku opłata jest pobierana przy zawarciu Umowy o świadczenie usług maklerskich. 2. W kolejnych latach opłata jest pobierana za każdy rozpoczęty rok wg stawek określonych dla rachunków otwartych w I półroczu. 3. W kolejnych latach Klient jest zobowiązany do zapewnienia środków na Rachunku pieniężnym lub w ramach środków bankowych, niezbędnych do pobrania opłaty do 31 marca danego roku kalendarzowego. 4. Opłata może zostać pobrana w częściach, w przypadku gdy na rachunku Klienta nie ma zapewnionej kwoty pozwalającej na pokrycie pełnej opłaty. brak opłaty Opłata jest pobierana z dołu 20-tego lutego każdego kolejnego roku kalendarzowego. Opłata jest pobierana z dołu 20-tego lutego każdego kolejnego roku kalendarzowego. Opłata jest pobierana z dołu 20-tego lutego każdego kolejnego roku kalendarzowego. strona 2 / 11

3 L.p. Nazwa operacji 4. Sporządzenie i wydanie na życzenie Klienta: imiennego zaświadczenia depozytowego, zaświadczenia depozytowego, świadectwa depozytowego, imiennego zaświadczenia o prawie uczestnictwa w walnym zgromadzeniu duplikatu informacji podatkowej (PIT) szczegółowego zestawienia przychodów i kosztów zawartych w informacji podatkowej (PIT-8C) 6 wyciągu z historii operacji na rachunku pieniężnym i rachunku owych zaświadczenia o 5) stanie rachunku lub o jego posiadaniu pozostałych zaświadczeń, duplikatów lub odpisu 6) sporządzonych dokumentów odpisu księgi 7) akcyjnej (za każdą stronę wydruku) historii rachunku obejmującej: bieżący rok okres do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok 8) (za każdy rok ) okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających c) bieżący rok (za każdy rok ) dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji 9) dla dokumentów z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzających bieżący rok (za każdy dokument) archiwalnych Powiadomień 10, 10) Zestawień 10, Informacji rocznych (za raport) zestawienia posiadanych aktywów 1 generowane częściej niż raz na kwartał rejestrów komunikacji wewnętrznej ( e i rozmowy telefoniczne) za 1 jeden udostępniony rejestr rozmowy/ korespondencję elektroniczną 30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2,00 zł za stronę ponad 10 stron wydruku 30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2,00 zł za stronę ponad 10 stron wydruku 30,00 zł do 10 stron wydruku włącznie + 2,00 zł za stronę ponad 10 stron wydruku 30,00 zł 30,00 zł brak opłat 30,00 zł brak opłat 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 300,00 zł 2,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł 60,00 zł strona 3 / 11

4 L.p. Nazwa operacji 4. Pierwsze potwierdzenie nabycia danego Instrumentu finansowego 10 nabytego na rynku pierwotnym oraz pierwsze imienne zaświadczenie depozytowe lub zaświadczenie depozytowe dotyczące owych niedopuszczonych do obrotu publicznego jest wystawiane bez opłat. Sporządzenie i wydanie na wniosek uprawnionych organów (organy egzekucyjne, sądy, urzędy skarbowe, izby celne itp.): zaświadczenia o stanie rachunku lub o jego posiadaniu innego zaświadczenia lub duplikatu, odpisu sporządzonych dokumentów dotyczących bieżącego roku historii rachunku obejmującej: bieżący rok okres do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok (za każdy rok ) 5. c) okres wcześniejszy niż 5 lat poprzedzających bieżący rok (za każdy rok ) 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu do 5-ciu lat poprzedzających bieżący rok (za każdy rok ) 5) dokumentacji dotyczącej rachunku lub operacji na rachunku, lub informacji zawartej w tej dokumentacji dla dokumentów z okresu wcześniejszego niż 5 lat poprzedzających bieżący rok (za każdy rok ) 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł 200,00 zł strona 4 / 11

5 L.p. Nazwa operacji Przeniesienie finansowych 10 (od rynkowej każdego pakietu przenoszonych finansowych zarejestrowanych pod odrębnym kodem): na inny rachunek prowadzony przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego: bez przeniesienia własności z przeniesieniem własności na rachunek prowadzony przez inny podmiot: bez przeniesienia własności z przeniesieniem własności Wartość rynkową przenoszonych finansowych 10 określa się na podstawie ostatniego kursu w obrocie zorganizowanym ustalanego przed dniem złożenia dyspozycji lub nominalnej w przypadku, gdy Instrumenty finansowe nie znajdowały się w obrocie zorganizowanym. Przechowywanie finansowych 10 (opłata pobierana miesięcznie) na rachunkach należących do osób fizycznych dla portfeli o powyżej ,00 zł na rachunkach należących do osób innych niż osoby fizyczne niezależnie od kwoty 1. Wartość portfela wyliczana według stanu na ostatni dzień roboczy miesiąca kalendarzowego. 2. Opłata jest naliczana i pobierana w ciągu 7 dni roboczych od daty, o której mowa w pkt 1. brak opłat brak opłat brak opłat 0,5% 0,5% Opłata od realizacji praw do spadku z Rachunku inwestycyjnego w wysokości od każdego spadkobiercy. 1,5-krotność opłaty pobieranej przez KDPW 2-krotność opłaty pobieranej przez KDPW 0,5% umowy, nie mniej niż 100,00 zł dla transakcji o powyżej ,00 zł, 0,3% umowy brak opłat brak opłat 0,5% Opłata od realizacji praw do spadku z konta IKE Obligacje w wysokości od każdego spadkobiercy. 0,5% 0,5% nie mniej niż Opłata od realizacji praw do spadku z Rachunku rejestrowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy. Opłata od realizacji praw do spadku z u depozytowego w wysokości 50,00 zł od każdego spadkobiercy. strona 5 / 11

6 L.p. Nazwa operacji Ustanowienia blokady finansowych 10 : z tytułu zabezpieczenia wierzytelności (od każdego instrumentu zarejestrowanego pod odrębnym kodem) 200,00 zł pozostałe blokady 200,00 zł Nie dotyczy kredytów na zakup owych udzielanych przez PKO Bank Polski S.A. 2. Wartość które były przedmiotem obrotu na rynku zorganizowanym, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych finansowych 10 i ich ceny rynkowej, w przypadku instrumentów dłużnych według ceny rozliczeniowej. 3. Wartość owych niedopuszczonych do publicznego obrotu, w tym obligacji innych niż obligacje oszczędnościowe Skarbu Państwa, ustala się jako iloczyn liczby blokowanych owych i ich nominalnej na dzień składania dyspozycji blokady. 4. Wartość oszczędnościowych obligacji Skarbu Państwa ustala się jako iloczyn liczby blokowanych owych i ich nominalnej na dzień składania dyspozycji. 5. Wartość finansowych 10 nieokreślonych powyżej jest ustalana indywidualnie. 9. Zamiana finansowych 10 imiennych na okaziciela lub finansowych 10 na okaziciela na imienne (od każdego pakietu zamienianych instrumentów zarejestrowanych pod odrębnym kodem) Przelewy pieniężne realizacja dyspozycji przekazania środków (za każdy przelew): 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 30,00 zł 100,00 zł 10. w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w walucie polskiej na rachunki bankowe prowadzone w innych bankach w walucie polskiej przelewy realizowane na życzenie Klienta w czasie rzeczywistym na rachunki prowadzone w innych niż PKO Bank Polski S.A. bankach za pośrednictwem systemu SORBNET 2, w godzinach określonych w komunikacie PKO Banku Polskiego S.A. brak opłat brak opłat brak opłat brak opłat brak opłat 3,00 zł 3,00 zł brak opłat 3,00 zł brak opłat strona 6 / 11

7 L.p. Nazwa operacji ) w walutach obcych na rachunki bankowe prowadzone w walutach obcych na rachunki bankowe do innego banku krajowego lub zagranicznego Obsługa kont IKE: zamknięcie umowy przed upływem 12 miesięcy, licząc od dnia zawarcia umowy o prowadzenie konta IKE w przypadku: wypłaty jednorazowej wypłaty transferowej zwrotu całości c) środków z konta wypłata w ratach całościowy zwrot z konta częściowy zwrot z konta Wykonanie czynności związnych z nieopłaceniem kwoty wynikającej z wykonywania zleceń z odroczeniem zapłaty w terminie określonym w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski PKO (za każdy dzień zwłoki) Udostępnianie Serwisu informacyjnego 10 (opłata miesięczn: z notowaniami w czasie rzeczywistym: 1 najlepsza oferta kupna/ sprzedaży (dla osób fizycznych), taryfą banków pośredniczących i banku beneficjenta, taryfą banków pośredniczących i banku beneficjenta % od kwoty każdej wypłaconej raty, 10 zł 100,00 zł opłata jednorazowa za złożenie wniosku + za każdą wypłaconą ratę 3% od kwoty każdej wypłaconej raty 0,2% kwoty wynikającej z odroczonej zapłaty 100,00 zł od każdej dyspozycji częściowego zwrotu 100,00 zł od każdej dyspozycji częściowego zwrotu 100,00 zł od każdej dyspozycji częściowego zwrotu brak opłat brak opłat brak opłat przypadki inne niż wymienione w ppkt poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy 7 poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy 7 poniesionych przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz dostawcy 7 Mój serwis 16,00 zł 16,00 zł 16,00 zł Wykonanie czynności dodatkowych związanych z Zagranicznymi instrumentami finansowymi 10 : 14. transfer Zagranicznych instrumentów finansowych 10 na podstawie dyspozycji Klienta 0,5% transferowanych instrumentów (w dniu złożenia dyspozycji), nie mniej niż 100,00 zł za każdy instrument lub opłata negocjowana dotyczy również transferów przychodzących oraz przemieszczenia instrumentów pomiędzy depozytami Wartość transferowanych Zagranicznych instrumentów finansowych 10 jest ustalana wg kursu z dnia złożenia dyspozycji. strona 7 / 11

8 L.p. Nazwa operacji prowadzenie depozytu Zagranicznych instrumentów finansowych 10 Klienta (opłata jest naliczana wg stanu na koniec każdego miesiąca i pobierana na początku kolejnego roku) 0,15% rocznie instrumentów lub opłata negocjowana, koszty poniesione przez Dom Maklerski PKO Banku Polskiego na rzecz Zagranicznego depozytariusza dematerializacja Zagranicznych instrumentów finansowych 10 Klienta 0,25% zdematerializowanych instrumentów, 500,00 zł jednorazowo lub opłata negocjowana zablokowanie Zagranicznych instrumentów finansowych 10 na podstawie dyspozycji blokady złożonej przez Klienta (opłata kwartalna pobierana z góry za każdy rozpoczęty kwartał w pierwszym dniu tego kwartału) 0,1% zablokowanych instrumentów lub opłata negocjowana Wykonanie rozliczenia pieniężnego opcji Zgłoszenie do wykonania lub rezygnacja z wykonania opcji lub jednostki indeksowej (opłata za czynność) 8,00 zł 8,00 zł Wygaśnięcie kontraktu terminowego Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta (np. przesyłki kurierskie, tłumaczenia, opłaty telekomunikacyjne, opłaty notarialne) Obsługa wniosku o nadanie LEI Opłata za rejestrowanie Zagranicznego instrumentu finansowego 10 Klienta na wyodrębnionym rachunku u Zagranicznego depozytariusza 8 (opłata roczn Realizacja dyspozycji dotyczącej uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu lub Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu emitenta Instrumentu finansowego notowanego na rynku zagranicznym Zgłoszenie transakcji instrumentów pochodnych oraz za utrzymywanie informacji o transakcji w repozytorium transakcji 9 (opłata od transakcji) Świadczenie usługi doradztwa inwestycyjnego w zakresie określonym Regulaminem świadczenia usługi doradztwa inwestycyjnego przez (opłata kwartaln 8,00 zł 300,00 zł 1 000,00 zł opłata w wysokości podwójnej opłaty pobranej przez właściwą izbę rozrachunkową z tytułu realizacji dyspozycji, jednak nie mniej niż 1 000,00 zł 0,10 zł Opłata pobiera jest do 5-tego dnia roboczego następnego kwartału, którego opłata dotyczy. strona 8 / 11

9 DZIAŁ II. PROWIZJE inwestycyjny, konta IKE, rejestrowy, depozytowy. L.p. Nazwa operacji 1. Rynek polski: realizacja zleceń złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych 10, dotyczących transakcji kupna lub sprzedaży: finansowych 10 notowanych w PLN, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany finansowych 10 notowanych w walucie innej niż PLN, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany c) obligacji notowanych w PLN d) e) f) g) obligacji notowanych w walucie innej niż PLN kontrakty terminowe na indeksy giełdowe (naliczana od każdego kontrakty terminowe na akcje (naliczana od każdego kontrakty terminowe na kursy walut (naliczana od każdego 0,39% zlecenia, nie mniej niż 0,39% zlecenia, nie mniej niż 5 jednostek waluty notowania 0,2% zlecenia, 0,2% zlecenia, 1 jednostka waluty notowania 0,39% zlecenia, nie mniej niż 0,39% zlecenia, nie mniej niż 0,2% zlecenia, 0,2% zlecenia, nie mniej niż 8,50 zł 2,00 zł 0,85 zł h) day-trading: Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (5 otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż od każdego kontraktu. Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na pieniężny Klienta i) opcji (naliczana od każdej opcji) realizacja zleceń złożonych osobiście lub za pośrednictwem Serwisu telefonicznego 10 Domu Maklerskiego PKO, dotyczących transakcji kupna lub sprzedaży: z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w zależności od realizacji zlecenia: do 5 000,00 zł ponad 5 000,00 do ,00 zł ponad ,00 zł 2% zlecenia, 1,50 zł i nie więcej niż 8,50 zł 1,5% zlecenia + 9,00 zł 0,75% zlecenia + 46,50 zł 0,5% zlecenia + 109,00 zł 0,5% zlecenia + 0,5% zlecenia + 1,5% zlecenia + 9,00 zł 0,75% zlecenia + 46,50 zł 0,5% zlecenia + 109,00 zł strona 9 / 11

10 L.p. Nazwa operacji 1. c) d) e) f) g) finansowych 10 notowanych w walucie innej niż PLN, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany, w zależności od realizacji zlecenia: do 5 000,00 jednostek waluty notowanej ponad 5 000,00 do ,00 jednostek waluty notowanej ponad ,00 jednostek waluty notowanej obligacji notowanych w PLN, w zależności od realizacji zlecenia: do ,00 zł ponad ,00 do ,00 zł ponad ,00 zł obligacji notowanych w walucie innej niż PLN, w zależności od realizacji zlecenia: do ,00 jednostek waluty notowanej ponad ,00 do ,00 jednostek waluty notowanej ponad ,00 jednostek waluty notowanej kontrakty terminowe na indeksy giełdowe (naliczana od każdego kontrakty terminowe na akcje (naliczana od każdego kontrakty terminowe na kursy walut (naliczana od każdego h) day-trading: i) opcji (naliczana od każdej opcji) realizacja zleceń złożonych za pośrednictwem Aplikacji internetowych 10, dotyczących transakcji kupna lub sprzedaży zawieranych przez pełnoletnie osoby fizyczne, które nie ukończyły 25-tego roku życia, posiadające ważną legitymację szkolną lub studencką: 1,5% zlecenia + 9 jednostek waluty notowania 0,75% zlecenia + 46,5 jednostek waluty notowania 0,5% zlecenia jednostek waluty notowania 0,45% zlecenia + 4,50 zł 0,35% zlecenia + 14,50 zł 0,25% zlecenia + 64,50 zł 0,45% zlecenia + 1 jednostka waluty notowania 0,35% zlecenia + 3 jednostki waluty notowania 0,25% zlecenia + 14 jednostek waluty notowania 0,25% zlecenia + 0,25% zlecenia + 0,45% zlecenia + 4,50 zł 0,35% zlecenia+ 14,50 zł 0,25% zlecenia + 64,50 zł 10,00 zł 3,00 zł 1,00 zł Klienci zawierający transakcje kontraktami terminowymi w przypadku dziennego obrotu przekraczającego 10 kontraktów (5 otwartych i 5 zamkniętych pozycji) otrzymują zwrot zapłaconej prowizji od transakcji odwrotnych zawartych w ciągu jednej sesji w wysokości maksymalnie 4,00 zł od każdego kontraktu. Przy czym prowizja od transakcji odwrotnej nie może być niższa niż od każdego kontraktu. Zwrot prowizji następuje w dniu zawarcia transakcji odwrotnej na pieniężny Klienta 2,5% zlecenia, 1,50 zł i nie więcej niż 10,00 zł finansowych 10 notowanych w PLN, z wyłączeniem kontraktów terminowych, opcji oraz obligacji, w obrocie zorganizowanym oraz w ramach pierwszej oferty publicznej przeprowadzanej z wykorzystaniem systemów spółek prowadzących obrót zorganizowany 0,25% zlecenia, 0,39% zlecenia, nie mniej niż 0,39% zlecenia, nie mniej niż obligacji notowanych w PLN 0,15% zlecenia, 0,2% zlecenia, nie mniej niż 0,2% zlecenia, nie mniej niż strona 10 / 11

11 L.p. Nazwa operacji kontrakty terminowe na indeksy c) giełdowe (naliczana od każdego d) kontrakty terminowe na akcje (naliczana od każdego 1,50 zł e) kontrakty terminowe na kursy walut (naliczana od każdego 0,50 zł Wysokość stawek prowizji określonych w ppkt, obowiązuje wyłącznie na nowo otwartym Rachunku inwestycyjnym. 2. Stawki prowizji określone w ppkt, obowiązują do końca roku, w którym posiadacz lub współposiadacze ukończyli 25-ty rok życia. 2. realizacja zlecenia sprzedaży z Rachunku sponsora emisji (Rachunku rejestrowego) Rynki zagraniczne: usługi związane z obrotem Zagranicznymi instrumentami finansowymi 10, z wyłączeniem instrumentów o rynkowej poniżej 0,10 USD lub równo w innej walucie oraz Zagranicznych dłużnych instrumentów finansowych usługi związane z obrotem Zagranicznymi instrumentami finansowymi 10 o rynkowej poniżej 0,10 USD lub równo w innej walucie usługi związane z obrotem Zagranicznymi dłużnymi instrumentami finansowymi 10 10,00 zł 0,5% zlecenia, 50 EUR lub USD oraz równowartość 50,00 EUR w przypadku pozostałych walut 0,015 USD od każdej akcji, nie mniej niż 70,00 USD lub równowartość w innej walucie 0,7% zlecenia, 90,00 EUR lub USD oraz równowartość 90 EUR w przypadku pozostałych walut DZIAŁ III. INNE OPŁATY I PROWIZJE 1. Usługi związane z prowadzeniem depozytu dla owych niedopuszczonych do obrotu na rynku według umowy między stronami regulowanym 2. Usługi związane z pełnieniem funkcji sponsora emisji dla według umowy między stronami owych 3. Opracowanie analityczne sporządzone na zamówienie według umowy między stronami 4. Usługi związane z oferowaniem, wprowadzeniem owych lub innych finansowych według umowy między stronami do obrotu na rynku zorganizowanym 5. Obsługa podmiotu wzywającego do sprzedaży lub zamiany według umowy między stronami finansowych Doradztwo finansowe według umowy między stronami 7. Świadczenie usług animatora według umowy między stronami 8. Inne czynności nieujęte w tej Taryfie według umowy między stronami Opłaty są podane w kwocie netto nie obejmują podatku od towarów i usług. Podatek może zostać naliczony do wybranych pozycji zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi. inwestycyjny owych i pieniężny. Inwestycje, Obligacje, SUPER IKE konto IKE prowadzone zgodnie z zapisami ustawy o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego. rejestrowy rachunek rejestrowy, na którym ewidencjonowane są Instrumenty finansowe nabywane na rynku pierwotnym, oraz rachunek bankowych owych. 5) depozytowy rejestr, na którym są ewidencjonowane instrumenty rynku niepublicznego, w tym prowadzenie ewidencji w rozumieniu ustawy o obligacjach lub innych przepisów prawa 6) W przypadku uwzględnienia w PIT-8C danych z kilku rachunków lub rejestrów, opłata jest pobierana w jednej wysokości niezależnie od liczby i rodzaju uwzględnionych rachunków/rejestrów. 7) Informacja o wysokości opłat, dotyczących udostępniania Serwisu informacyjnego notowania w czasie rzeczywistym - jest zamieszczana na stronie internetowej Domu Maklerskiego PKO. 8) Zagraniczny depozytariusz w rozumieniu Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez. 9) Opłaty są pobierane, o ile Klient zobowiązany do raportowania transakcji do repozytorium transakcji zleci Domowi Maklerskiemu PKO raportowanie w swoim imieniu. 10) Określenia zdefiniowane w Regulaminie świadczenia usług maklerskich przez. strona 11 / 11

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r.

Usługi maklerskie. Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Usługi maklerskie Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 1 kwietnia 2015 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY 2) KONTO

Bardziej szczegółowo

Usługi oferowane przez Dom Maklerski

Usługi oferowane przez Dom Maklerski Usługi oferowane Maklerski Dział I. Opłaty - Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy obowiązuje od 15 listopada 2016 r. Lp. RACHUNEK INWESTYCYJNY 1) RACHUNEK REJESTROWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez

Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Taryfa opłat i prowizji pobieranych przez Dom maklerski PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY 1. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY, RACHUNEK REJESTROWY Lp. OPŁATY RACHUNEK INWESTYCYJNY 1 RACHUNEK REJESTROWY 2

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY Rachunek inwestycyjny, Rachunek rejestrowy, konta IKE, Rejestr depozytowy. L.p. Nazwa operacji Rachunek inwestycyjny

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO DZIAŁ I. OPŁATY inwestycyjny, rejestrowy, konta IKE, depozytowy Lp. Nazwa operacji 1. Prowadzenie rachunku: brak opłat 50,00

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych pobieranych przez Dom Maklerski ` Strona 2 SPIS TREŚCI TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ DOM MAKLERSKI PKO BANKU POLSKIEGO...

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 108. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 108 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 31lipca 2014 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego (opłata

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje do 26 marca 2017 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A.

Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Taryfa Opłat i Prowizji Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 3 stycznia 2018 r. I OPŁATY Lp. Rodzaj usługi Wysokość opłaty 1. Aktywacja rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM 1. Prowizje od wykonanych

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie BNP Paribas Bank Polska S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od lutego 2019 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek Polski... 3 1. Taryfa opłat... 3 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM)

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO (DM) I. I n s t r u m e n t y f i n a n s o w e o b r ó t z o r g a n i z o w a n y Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści Rozdział I. Rynek polski...3 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO I. INSTRUMENTY FINANSOWE OBRÓT ZORGANIZOWANY TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DOMU MAKLERSKIEGO PEKAO Lp. Rodzaj usługi 1. Wykonywanie zleceń dotyczących akcji, praw do akcji, praw poboru, warrantów, certyfikatów

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 636/2014 z dnia 12 grudnia 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Lp. Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE)

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) (Obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półrocz ) 1 1.2.1 Za wystawienie świadectwa

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A.

1. Postanowienia wstępne. 2. Opłaty związane z prowadzeniem Rachunku. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH IPOPEMA SECURITIES S.A. IPOPEMA SECURITIES S.A. Z DNIA 20 WRZEŚNIA 2018 R. (OBOWIĄZUJE OD 1 STYCZNIA 2019 R.) 1. Postanowienia wstępne. 1.1. Taryfa opłat i prowizji dla Klientów indywidualnych IPOPEMA Securities S.A. (dalej Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A.

Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. Tabela opłat i prowizji maklerskich DB Securities S.A. A. Prowizje w obrocie instrumentami finansowymi oraz prawami wynikającymi z instrumentów finansowych na rynku polskim, z zastrzeżeniem pozostałych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie

Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie Taryfa opłat i prowizji Santander Biuro Maklerskie I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 174. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 174 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Dom Maklerski Banku BPS S.A. na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Załącznik nr 1 do Zarządzenia Członka Zarządu Banku nr 32/2017 z dnia 11 stycznia 2017 r. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty za: Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK Lp.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 7/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat i

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty

Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty I. Opłaty podstawowe Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1. Prowadzenie rachunku (opłata miesięczna za każdy miesiąc następujący po miesiącu, w którym otwarto rachunek): - w przypadku wykonania na rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Załącznik do Zarządzenia Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 59/2013 z dnia 27 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty,

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich

Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich Tabela Opłat i Prowizji Maklerskich obowiązująca od dnia 01.06.2016 r. A. Opłaty i prowizje związane z usługą wykonywania zleceń i prowadzeniem rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego I.

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2012 z dnia 16 maja 2012 roku w sprawie: wprowadzenia Taryfy opłat i prowizji Domu

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 3 stycznia 2018 r. r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i ) informuje Klienta o kosztach

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r.

Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Zarządzenie nr PL/15/09 Członka Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 3/08/2009 r. Działając zgodnie z postanowieniami REGULAMINU ŚWIADCZENIA USŁUG BROKERSKICH PRZEZ X-TRADE BROKERS DOM MAKLERSKI S.A.

Bardziej szczegółowo

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa

WAŻNA INFORMACJA. Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego Warszawa Deutsche Bank Polska S.A. ul. Lecha Kaczyńskiego 26 00-609 Warszawa WAŻNA INFORMACJA Deutsche Bank Polska S.A. - Biuro Maklerskie informuje, że w związku z planowanym na dzień 09.11.2018 r. przeniesieniem

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA 1. PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA PREZES ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Prezesa Zarządu Domu Maklerskiego nr 14/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w Taryfie opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku (mdm) obowiązuje od maja 2016 Spis treści 1. Taryfa opłat z tytułu usług świadczonych za pośrednictwem Internetu... 3 2. Taryfa prowizji maklerskich z tytułu

Bardziej szczegółowo

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.)

(dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH ZMIAN (dot. produktów Biura Maklerskiego przeniesionego z Banku BPH do Alior Banku; zmiany obowiązywać będą od 27 marca 2017 r.) Rachunki brokerskie Wprowadzana zmiana Przed zmianą

Bardziej szczegółowo

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board

Piotr Baszak Członek Zarządu X-Trade Brokers DM S.A./ Member of Management Board Zarządzenie nr PL/ 01/14 Członków Zarządu X-Trade Brokers DM S.A. z dnia 13/01/2014 Order No. PL/01/14 of Members of Management Board X-Trade Brokers DM S.A. dated on 13/01/2014 Działając zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH

TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH TABELA OPŁAT I PROWIZJI DMBH I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Opłaty i prowizje za usługi Domu Maklerskiego Banku Handlowego SA, zwanego dalej DMBH, pobierane są na podstawie umowy o świadczenie usług maklerskich

Bardziej szczegółowo

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU

BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU BANK ZACHODNI WBK S.A. SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 523/2014 z dnia 30 października 2014 r. w sprawie: wprowadzenia wzorów formularzy oraz zatwierdzenia obowiązywania

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe

Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. I. Opłaty depozytowe 1 Załącznik do Regulaminu KDPW Tabela Opłat Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych I. Opłaty depozytowe 1. Opłaty jednorazowe 1.1. Opłata za wpis do rejestru uczestników bezpośrednich otwarcie kont

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A.

Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Taryfa opłat i prowizji Domu Maklerskiego BZ WBK S.A. Za świadczone usługi Dom Maklerski pobiera: I. Opłaty, w szczególności za: Lp. Rodzaj opłaty Wysokość opłaty 1 Prowadzenie rachunku papierów wartościowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania

Bardziej szczegółowo

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO

DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO DOM MAKLERSKI BZ WBK SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU DOMU MAKLERSKIEGO Zarządzenie Członka Zarządu Domu Maklerskiego nr 51/2010/JM z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie: ustalenia wzorów formularzy oraz umów

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Zasady przyjmowania

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie . Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 15.09.2015 r. 1 Postanowienia ogólne Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w 1. Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE

UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE UMOWA O PROWADZENIE INDYWIDUALNEGO KONTA EMERYTALNEGO IKE - OBLIGACJE W dniu.. r. w. pomiędzy: Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Oddział Dom Maklerski PKO Banku Polskiego w Warszawie

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników

TABELA OPŁAT. Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót organizowany) Stan prawny na dzień 1 października 2014 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.2 Klienci indywidualni 2.2.1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 2.2.1.1 Rachunek oszczędnościowo Unikonto Konto

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót zorganizowany) Tabela Opłat Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłaty za uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE. Obowiązuje od dnia 1 lipca 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 14/2018 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 14-05-2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE. Obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE. Obowiązuje od dnia 2 stycznia 2018 r. Załącznik do Uchwały Nr 70/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lipsku z dnia 19-12-2017 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W LIPSKU WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SUSZU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu BS Susz Nr 96/2018 z dnia 02.08.2018 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I NNE USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 09.11.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Dokument dotyczący opłat

Dokument dotyczący opłat Dokument dotyczący opłat Nazwa podmiotu prowadzącego rachunek: Bank Pekao S.A. Nazwa rachunku: Eurokonto Prestiżowe Data: 08.08.2018 r. Niniejszy dokument zawiera informacje o opłatach za korzystanie z

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku

Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE. obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku Załącznik do Uchwały nr /2018 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 8 sierpnia 2018 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. Bank Spółdzielczy w Kcyni pobiera

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów.

DM PKO Banku Polskiego nie jest beneficjentem pożytków z lokowania środków pieniężnych Klientów. Załącznik nr 6 do Broszury informacyjnej o wymogach MiFID dla Klientów Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego Spółki Akcyjnej (dla Klientów Domu Maklerskiego PKO Banku Polskiego) Ogólne zasady z

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015

Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 Komunikat nr 36/DM/DWS/2015 z dnia 25-11-2015 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

Taryfa prowizji i opłat dla Klientów CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce Taryfa prowizji i opłat dla Klientów CaixaBank, S.A. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce () www.caixabank.pl SPIS TREŚCI: 1. WARUNKI OGÓLNE 3 2. RACHUNKI BIEŻĄCE 5 3. PRZELEWY KRAJOWE 6 4. PRZELEWY ZAGRANICZNE

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r.

Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu. Gostyń 2016 r. Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej w Powiatowym Banku Spółdzielczym w Gostyniu Gostyń 2016 r. Postanowienia ogólne 1. Powiatowy Bank Spółdzielczy w

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie

Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie standardowy aktywny internetowy* ) senior** ) student*** ) Prowadzenie rachunków bankowych, obsługa Kart oraz korzystanie z Elektronicznych Kanałów Dostępu osoby pełnoletnie Rozdział 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe

Bardziej szczegółowo

dla klientów bankowości prywatnej

dla klientów bankowości prywatnej UZ/0081/2018 Załącznik nr 1 Tabela Prowizji i Opłat Biura Maklerskiego Banku BGŻ BNP Paribas S.A. dla klientów bankowości prywatnej Usługi usługi przyjmowania i przekazywania zleceń Opłaty i Prowizje*

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa

Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy w Pleszewie Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PLESZEWIE obowiązuje od 8 sierpnia 018 roku 1.

Bardziej szczegółowo

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r.

SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU. Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. SANTANDER BANK POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA CZŁONEK ZARZĄDU BANKU Zarządzenie Członka Zarządu Banku nr 721/2018 z dnia 22 października 2018 r. w sprawie: określenia warunków składania dyspozycji za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: ,

ING Bank Śląski S.A. ul. Puławska 2, Warszawa Faks: , Instrukcje i Dyspozycje (wzory) 1. Instrukcja Roz Transakcji Kupna Instrumentów finansowych - Otrzymaj Instrumenty finansowe za zapłatą; 2. Instrukcja Roz Transakcji Sprzedaży Instrumentów finansowych

Bardziej szczegółowo

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego

Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego Statut Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Statut określa cele i zasady funkcjonowania Allianz Polska Otwartego Funduszu Emerytalnego, zwanego dalej Funduszem.

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013

Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 Komunikat nr 82/DM/DWS/2013 z dnia 18 12 2013 r. w sprawie określenia rodzajów dyspozycji składanych z wykorzystaniem Kanałów zdalnych, dodatkowych warunków ich realizacji, godzin w których są przyjmowane

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych:

Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych: Taryfa opłat i prowizji bankowych pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Czarnkowie od klientów prowadzących działalność rolniczą ( rachunki, oszczędności, lokaty, bankowość elektroniczna ) Rozdział. Obsługa

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat i Prowizji

Tabela Opłat i Prowizji Tabela Opłat i Prowizji rachunków bankowych prowadzonych dla Klientów indywidualnych w Polbank EFG Typ rachunku Rachunek Mistrzowskie Konto Osobiste (do 1.10.2010 r. nazywany Rachunkiem Gotówkowym) Rachunek

Bardziej szczegółowo