Opis funkcjonalności dostępnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalności dostępnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20

2 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa Zakładanie lub likwidacja konta Zarządzanie ustawieniami konta Przyjmowanie nowej transakcji Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji Obsługa automatycznego zamykania pozycji (aukcja) Obsługa zamykania pozycji na żądanie (terminacja na żądanie) Obsługa rozliczeń na koniec dnia Rozliczenia Umarzanie przeciwstawnych pozycji Obsługa rozrachunku pieniężnego na koniec dnia Obsługa pobieranie opłat Rozliczanie i rozrachunek transakcji REPO Rozliczenie transakcji Rozrachunek transakcji Strona 2 z 20

3 Wstęp Dokument zawiera opis funkcjonalności dostępnych w ramach rozliczeń transakcji OTC. Poszczególne funkcjonalności są przedstawione graficznie na diagramach interakcji. Każdemu diagramowi odpowiada opis dokonywanych w ramach danej funkcjonalności procesów, z wyszczególnieniem wymienianych pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami komunikatów. Struktura i sposób tworzenia komunikatów są opisane w odrębnym dokumencie. Strona 3 z 20

4 1. Obsługa uczestnictwa Zasady uczestnictwa w systemie OTC reguluje Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany). Uczestnikiem rozliczającym może być osoba prawna będąca: firmą inwestycyjną, bankiem, zagraniczną firmą inwestycyjną, inną instytucją finansową. Podmiot ten musi posiadać konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych albo posiadać agenta do spraw rozrachunku (w przypadku podmiotów posiadających siedzibę za granicą jest to wymóg konieczny). Ponadto uczestnik rozliczający musi posiadać rachunek bankowy we właściwym banku rozliczeniowym prowadzony w walucie, w której zamierza uczestniczyć w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP, albo płatnika posiadającego taki rachunek w tym banku. Dla zleceń płatniczych w PLN płatnik musi być uczestnikiem KDPW, dla płatności w euro płatnikiem może być każdy uczestnik Target2. Uczestnik nie posiadający statusu uczestnika rozliczającego (uczestnik nierozliczający) działa w ramach systemu rozliczeń OTC wyłącznie za pośrednictwem uczestnika rozliczającego. Każda instytucja spełniająca powyższe warunki ma żądania może wnioskować o otwarcie uczestnictwa. Wniosek musi być przedstawiony w sposób formalny, określony w Regulaminie Rozliczeń Transakcji OTC. Każdy uczestnik rozliczający może też wnieść o zamknięcie uczestnictwa. KDPW_CCP przyznaje uczestnikom następujące statusy: ACTIVE aktywny, INACTIVE nieaktywny, SUSPENDED_PRIVATE zawieszony transakcje przychodzące są zawieszane, o zmianie statusu nie są informowani inni uczestnicy, SUSPENDED zawieszony transakcje przychodzące są zawieszane, o zawieszeniu informowani są wszyscy uczestnicy, DEFAULT w stanie niewypłacalności wszystkie transakcje przychodzące są odrzucane, w KDPW_CCP następuje obsługa niewypłacalności uczestnika, DELETED usunięty zakończył działalność. Za każdym razem, gdy następuje zmiana statusu uczestnika, otwarcie lub zamknięcie uczestnictwa, KDPW_CCP wysyła komunikat ClearingMemberStatus (N.2) informujący wszystkich uczestników o zmianie. Wyjątkiem jest zmiana statusu na status SUSPENDED_PRIVATE. Jest to automatyczne zawieszenie uczestnika przez system KDPW_CCP spowodowane przekroczeniem limitów. W sytuacji automatycznego zawieszenia KDPW_CCP podejmie decyzję o zawieszeniu uczestnika (status SUSPENDED) lub przywróceniu jego statusu. W przypadku zawieszenia, informacja będzie wysłana do wszystkich uczestników. W przypadku przywrócenia statusu, informację otrzyma jedynie zainteresowany uczestnik. Strona 4 z 20

5 Uczestnik rozliczający, który zamierza prowadzić operacje na papierach wartościowych w KDPW (na potrzeby rozrachunku transakcji REPO i składania zabezpieczeń w papierach wartościowych) musi być uczestnikiem KDPW lub może wskazać agenta do spraw rozrachunku. Agent do spraw rozrachunku musi być uczestnikiem KDPW. Podmiot zawierający (klient banku lub instytucji finansowej) nie musi mieć relacji ani z KDPW ani z KDPW _CCP. O udostępnieniu swoich rachunków podmiotom zawierającym decyduje uczestnik rozliczający. 2. Zakładanie lub likwidacja konta W celu rozpoczęcia dokonywania rozliczeń na rynku OTC wymagane jest wcześniejsze otwarcie kont rozliczeniowych PA - kont, na których ewidencjonowane są pozycje własne lub klientów. Po otwarciu przez uczestnika pierwszego konta PA zostanie automatycznie utworzone przypisane do niego konto PB. Jest to konto, na które wnoszone będą zabezpieczenia. Konto PB będzie wspólne dla wszystkich kont PA opartych na tym samym NKK. Konta otwierane są na bazie kont formalnych otwieranych w KDPW_CCP na wniosek uczestnika rozliczającego z wykorzystaniem nowo otwartego lub już posiadanego NKK. Instrukcje dotyczące kont PA przesyłane są przez uczestników rozliczających za pośrednictwem komunikatów xml acmt.rqa (K.1). Informacje zwrotne opisujące stan wykonanej operacji przekazywane są w postaci komunikatu acmt.sta (K.2). W przypadku kont dedykowanych do rozliczeń transakcji z rynku OTC uczestnik nie będzie miał możliwości zawieszania konta. Otwierając konto PA uczestnik definiuje szereg jego atrybutów, część z nich została zdeterminowana zgodnie z poniższymi zasadami, które uwzględniają również fakt ścisłego powiązania procesu otwierania i zamykania kont PA i PB: 1) dla Uczestników Rozliczających na rynku OTC zostanie wprowadzony nowy rodzaj działalności otrzymają go obecni uczestnicy KDPW_CCP, którzy będą wnioskowali o nowy kod instytucji dedykowany do działania na rynku OTC; 2) konta otwierane w celu przeprowadzania rozliczeń na rynku OTC oznaczane są dedykowanym typem uczestnictwa (wartość w polu MmbTp = 04 ) 3) wskazanie dedykowanego typu uczestnictwa determinować będzie konieczność wprowadzenia konkretnych wartości dla następujących atrybutów: a) typ konta formalnego (ClrSettAccTp = CLRG ); b) umowa reprezentacji (wartość w polu ReprAgrmntId = 00 ); c) rodzaj konta (wartość w polu AcctTp = 00 ). Atrybut ten nie będzie agregowany w procesie tworzenia konta PB; Strona 5 z 20

6 d) numer portfela (wartość w polu PrtfNb = 00 jest to wartość domyślna, więc nie musi być deklarowana w komunikacie). Atrybut ten nie będzie agregowany w procesie tworzenia konta PB; 4) uczestnik rozliczający, przed otwarciem jakiegokolwiek konta PA dla klientów (wartość w polu OwnrTp = 2 ), musi otworzyć co najmniej jedno konto własne PA (wartość w polu OwnrTp = 1 ). 5) Uczestnik Rozliczający może posiadać tylko jedno konto własne PB (zatem wszystkie konta własne PA muszą opierać się na tym samym NKK); 6) otwarcie pierwszego konta PA z wykorzystaniem danego NKK (pole ClntTp) oznaczać będzie automatyczne otwarcie konta PB. Analogicznie zamknięcie ostatniego konta PA klienta z wykorzystaniem danego NKK oznaczać będzie zamknięcie konta PB. Ostatnie konto PA może zostać zamknięte pod warunkiem, że na powiązanym koncie PB nie będzie zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń; 7) konto PA nie może być zamknięte w sytuacji, gdy będą znajdować się na nim pozycje na koniec dnia rozliczeniowego; 8) Uczestnik rozliczający nie może zamknąć ostatniego konta własnego PA, operację taką przeprowadza KDPW_CCP za pośrednictwem operatora systemu. Przy tworzeniu konta PA Uczestnik Rozliczający może zaproponować własny identyfikator konta w polu AcctId. Jeżeli identyfikator nie zostanie wskazany, KDPW_CCP utworzy identyfikator samodzielnie i przekaże go uczestnikowi w komunikacie zwrotnym. Maksymalna długość identyfikatora konta PA wynosi 10 znaków. Przekazany identyfikator jest tak zwanym identyfikatorem zewnętrznym (z punktu widzenia systemu KDPW_CCP) danego konta PA. Ponieważ nadany dowolnie przez uczestnika identyfikator może nie być unikalny w ramach tego systemu, dla każdego konta zostanie automatycznie utworzony odpowiadający mu unikalny identyfikator wewnętrzny. Zostanie on nadany według poniższej reguły: Identyfikator wewnętrzny konta PA: TKXXXXYYYYYYYYYY gdzie: TK typ konta = PA; XXXX kod uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, do którego należy konto; YYYYYYYYYY maksymalnie dziesięcioznakowy identyfikator zewnętrzny nadany przez uczestnika Każdemu kontu PA odpowiada jedno konto PB, którego obydwa identyfikatory automatycznie tworzone na podstawie atrybutów konta PA. będą Strona 6 z 20

7 Identyfikator zewnętrzny PB: WTTUUNNNNNNNN; Identyfikator wewnętrzny PB: TKXXXXWTTUUNNNNNNNN; gdzie: TK typ konta = PB; W typ własności: 1 (konto własne) lub 2 (konto klientów); TT typ uczestnictwa = 04; UU umowa reprezentacji = 00; NNNNNNNN numer klasyfikacji klienta NKK; XXXX kod uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, do którego należy konto. W komunikatach acmt.rqa (K.1) i acmt.sta (K.2) wykorzystywany jest wyłącznie zewnętrzny identyfikator PA. Natomiast pozostałe komunikaty związane z obsługą rynku OTC, w których znajduje się odwołanie do kont opierają się zarówno na identyfikatorze wewnętrznym, jak i zewnętrznym kont PA i/lub PB. 3. Zarządzanie ustawieniami konta Uczestnik ma możliwość ustawienia następujących parametrów konta: uczestnictwo w automatycznej terminacji KDPW_CCP, uczestnictwo w terminacji za pomocą platformy TriOptima, wartość indywidualnego limitu dla konta, określenie, czy ustanowiony limit jest być wymagalny czy informacyjny. Żądanie zmiany parametrów konta uczestnik przesyła do KDPW_CCP komunikatem AccountMaintenanceRequest (U.1). O dokonanej zmianie lub jej braku uczestnik zostaje powiadomiony komunikatem AccountMaintenanceResponse (U.2). Parametry dotyczące automatycznego zamykania pozycji mogą być ustawiane jedynie na poziomie kont PA, dlatego żądania odnoszące się do kont PB będą odrzucane. Limity mogą być ustanawiane na poziomie kont PA oraz PB. Mogą one być dwojakiego rodzaju: informacyjne oraz wymagalne, z tym, że ustanawianie limitów wymagalnych jest dopuszczane Strona 7 z 20

8 decyzją KDPW_CCP. Limity wymagalne, o ile KDPW_CCP dopuści ich ustanawianie, będą mogły dotyczyć jedynie kont klientów. Żądanie ustanowienia limitu wymagalnego na koncie własnym zostanie odrzucone. Odrzucone zostaną również wszelkie żądania ustanowienia limitów wymagalnych w sytuacji, gdy KDPW_CCP nie zezwala na ich ustanawianie. Ustanowiony dla konta limit wymagalny spowoduje zawieszenie transakcji w przypadku jego przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy ustanowiony limit jest jedynie informacyjny, transakcje zostanie przyjęta, a w potwierdzeniu transakcji (N.1) uczestnik otrzyma informacyjnie ostrzeżenie, że limit został przekroczony. 4. Przyjmowanie nowej transakcji Nowa bilateralna transakcja, poprawnie zestawiona na platformie zewnętrznej jest automatycznie przesyłana do KDPW_CCP, gdzie następuje jej walidacja. Walidacja transakcji obejmuje jej kontrolę formalną oraz kontrolę limitów. Po przejściu walidacji transakcja podlega procesowi nowacji oraz rejestracji na kontach rozliczeniowych w KDPW_CCP 1. Kontrola formalna Transakcja jest poprawna merytorycznie, jeśli: kontrahent jest uczestnikiem KDPW_CCP i jest aktywny, konto na którym ma być zarejestrowana pozycja jest aktywne lub, w przypadku braku konta, uczestnik zdefiniował konto domyślne, podano poprawne (zgodne z specyfikacją KDPW_CCP) i kompletne dane charakteryzujące transakcję (daty, stawki itp.). Jeśli transakcja nie spełnia wymogów formalnych, jest odrzucana. 2. Kontrola limitów Kontrola ma za zadanie zapewnić, że przyjęcie nowej transakcji nie spowoduje przekroczenia ustanowionych dla uczestnika limitów. Wyróżniamy trzy rodzaje limitów: kredytowy, limit zabezpieczeń oraz limit indywidualnie ustanowiony przez uczestnika (patrz rozdział 3. Limity oraz parametry konta). W wyniku kontroli limitów wyznaczane jest wymaganie depozytowe, obowiązujące w przypadku przyjęcia nowej transakcji. Jeśli wymaganie jest niższe niż wartość aktualnie wniesionych zabezpieczeń oraz indywidualnie ustanowiony limit, transakcja jest przyjmowana. Jeśli przekroczony jest limit zabezpieczeń, ale nie limit kredytowy, uczestnik jest informowany o nieprzekraczalnym czasie, desygnowanym przez KDPW_CCP na uzupełnienie zabezpieczeń. Strona 8 z 20

9 W takim wypadku transakcja jest przyjmowana. Jeśli jednak uczestnik nie uzupełni zabezpieczeń w żądanym czasie, jest on automatycznie zawieszany. Zawieszane są też wszystkie przychodzące transakcje, w których występuje jako uczestnik rozliczający aż do momentu uzupełnienia zabezpieczeń. Nieuzupełnienie zabezpieczeń w określonym czasie uprawnia KDPW_CCP do ogłoszenia niewypłacalności uczestnika. Jeśli transakcja powoduje przekroczenie limitu kredytowego, uczestnik oraz rozliczenie transakcji zostaje automatycznie zawieszone. Transakcje zawieszone z powodu braku zabezpieczeń zostają automatycznie przetworzone i przyjęte do rozliczeń po uzupełnieniu przez uczestnika zabezpieczeń do wymaganego poziomu, o ile wcześniej nie ogłoszono niewypłacalności uczestnika. KDPW_CCP określi maksymalny okres zawieszenia transakcji. Zawieszenie uczestnika w przypadku przekroczenia limitu czasu i limitu kredytowego ma początkowo charakter prywatny (status SUSPENDED_PRIVATE, informowany jest jedynie uczestnik, u którego stwierdzono przekroczenie limitu). W przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd KDPW_CCP o zawieszeniu uczestnika (zawieszenie publiczne, status SUSPENDED) informowani są wszyscy uczestnicy KDPW_CCP, a zawieszone transakcje oraz kolejne transakcje przychodzące uczestnika są odrzucane przez system. Automatyczne zawieszenie uczestnika spowoduje wysłanie do niego dedykowanego komunikatu N.2. Jeśli przekroczony jest indywidualny limit ustanowiony na koncie uczestnika to, jeśli jest on wyłącznie informacyjny, transakcja jest przyjmowana a w treści potwierdzenia uczestnik otrzymuje informacje o przekroczeniu limitu, a jeśli jest ustanowiony jako wymagalny, transakcja jest zawieszana. Jeśli transakcja jest z jakiegoś powodu odrzucana, automatycznie odrzucana jest też druga transakcja powstała z tego samego oryginalnego kontraktu bilateralnego.do rozliczeń w szczególnych przypadkach będą przyjmowane transakcje z datą przeszłą (zawarte wcześniej niż data bieżąca). W tym przypadku w wyliczaniu aktualnych wymagań depozytowych uwzględniona jest zmiana wartości transakcji od daty jej zawarcia. KDPW_CCP ustanowi parametr mówiący jaki czas po zawarciu transakcji może być ona akceptowana przez KDPW_CCP. Transakcje przychodzące po zamknięciu systemu (po godzinie 17:00) nie będą już w danym dniu przetwarzane, lecz będą oczekiwały do dnia następnego na otwarcie systemu. Po otwarciu systemu nastąpi walidacja otrzymanych transakcji oraz wysłanie odpowiednich komunikatów do uczestników. Strona 9 z 20

10 W każdym przypadku po otrzymaniu transakcji przez KDPW_CCP uczestnik otrzymuje komunikat ParticipantNotification (N.1) potwierdzający status transakcji (przyjęcie, zawieszenie lub odrzucenie), powód odrzucenia lub ostrzeżenie o przekroczeniu indywidualnego limitu. Komunikat potwierdzający zawiera wszystkie niezbędne informacje o zawartej transakcji, łącznie z oryginalnym identyfikatorem transakcji, unikalnym identyfikatorem nadanym przez KDPW_CCP oraz aktualnych wymaganiach depozytowych. Szczegółowy opis komunikatu zamieszczony jest w załączniku. 5. Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia Limit zabezpieczeń określany jest przez wartość wniesionych przez uczestnika rozliczającego zabezpieczeń. Zabezpieczenia wniesione na konto PB własne uczestnika rozliczającego służą do pokrywania deficytów zabezpieczeń wniesionych na konta PB jego klientów. W rejestrze zabezpieczeń wyróżnia się dwa statusy zabezpieczeń dedykowane dla rynku OTC. Jeden status dotyczy wszystkich kont, na których będą zapisane pozycje, drugi dotyczy kont własnych uczestników rozliczających i służy do określania (podwyższania) aktualnie dostępnego limitu zabezpieczeń i kredytowego, który jest jego pochodną. Rejestr zabezpieczeń prowadzony jest na poziomie kont PB. Zabezpieczenia w papierach mogą być składane w ciągu dnia bez ograniczeń zarówno na konta PB klientów jak i na konta PB własne. Zabezpieczenia w środkach pieniężnych mogą być składane w ciągu dnia jedynie na PB własne. System MOROP posługuje się dwoma kodami zleceń płatniczych jednym dla wnoszenia gotówki na zabezpieczenie, drugim do zwalniania zabezpieczeń. Na koniec dnia KDPW_CCP wylicza wartość zabezpieczeń wymaganych do regulacji w formie pieniężnej, z uwzględnieniem wniesionych papierów wartościowych. W związku z powyższym nie jest wymagane utrzymywanie stosunku procentowego zabezpieczeń pieniężnych do zabezpieczeń w papierach wartościowych w ciągu dnia. Wnoszenie papierów wartościowych na poczet zabezpieczeń wykonywane jest instrukcją rozrachunku (komunikat G.4). 6. Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia Strona 10 z 20

11 W trakcie dnia uczestnicy rozliczający mają możliwość zwalniania zabezpieczeń zarówno w środkach pieniężnych jak również w papierach wartościowych. Żądanie zwolnienia zabezpieczeń uczestnik przesyła komunikatem (G.4). W przypadku akceptacji zwolnienia zabezpieczenia uczestnik otrzymuje komunikat (G.5), jeżeli dotyczy papierów wartościowych lub zwrot środków pieniężnych. W przypadku odrzucenia zwolnienia zabezpieczenia w papierach wartościowych uczestnik otrzymuje komunikat o braku akceptacji. Zwolnieniu w trakcie dnia podlegają tylko aktywa wniesione na wstępny depozyt i nie wykorzystane na zabezpieczenie. 7. Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC Zasady funkcjonowania Funduszu Zabezpieczającego OTC określa Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC. Uczestnikami funduszu są uczestnicy KDPW_CCP, posiadający status uczestników rozliczających. Fundusz jest, obok depozytów zabezpieczających oraz kapitałów własnych KDPW_CCP, jednym z elementów wielostopniowego systemu gwarantowania rozliczeń. Wpłaty do funduszu wnoszone są w środkach pieniężnych oraz w papierach wartościowych (obligacje skarbu państwa, bony skarbowe). Papiery wartościowe wniesione do funduszu podlegają zaliczeniu jedynie na poczet części wpłaty, której wysokość określa Zarząd KDPW_CCP w drodze uchwały. Aktualizacja wpłat do funduszu wykonywana jest standardowo jeden raz w miesiącu, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Regulacja wpłat do FG OTC odbywa się raz na miesiąc, regulacja płatności wynikających ze zmiany wartości zaliczonych papierów wartościowych odbywa się codziennie. Na koniec każdego dnia roboczego do uczestnika rozliczającego wysyłany jest komunikat colr.sgf (F.2), zawierający informację o wysokości wpłat do funduszu (prognoza). Na podstawie udziałów uczestników rozliczających na dany dzień naliczania generowane są dokumenty księgowe. Regulacja w środkach pieniężnych dotycząca uczestnictwa w funduszu odbywa się w banku rozliczeniowym (DSP NBP), który pełni funkcję płatnika dla uczestnika rozliczającego. Płatności (uznania i obciążenia) wykonywane są na podstawie upoważnień posiadanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z dyspozycjami stanowiącymi załączniki do umowy o uczestnictwo w KDPW_CCP. Strona 11 z 20

12 Wszystkie czynności związane z aktualizacją wpłat do funduszu wykonywane są przez KDPW_CCP bez angażowania w proces uczestnika rozliczającego. Uczestnik rozliczający jest zobowiązany zapewnić środki finansowe na rachunku banku płatnika w DSP NBP (rano). Środki z tytułu aktualizacji wpłat do funduszu są kompensowane na poziomie uczestnika rozliczającego z innymi płatnościami (z wyjątkiem płatności dotyczących transakcji REPO). Depozyt dodatkowy jest naliczany i wnoszony w sytuacji, kiedy między kolejnymi aktualizacjami funduszu rozliczeniowego ryzyko niepokryte depozytami zabezpieczającymi danego uczestnika rozliczającego przekroczy wartość wpłaty wniesionej do funduszu. Depozyt dodatkowy może być wnoszony wyłącznie w środkach pieniężnych. Dane o poziomie depozytu dodatkowego i wartościach regulacji są zawarte w komunikacie colr.exm xml (F.3). Płatności z tytułu depozytu dodatkowego również kompensowane są na poziomie uczestnika rozliczającego z innymi płatnościami (z wyjątkiem płatności dotyczących transakcji REPO). 8. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji System w KDPW_CCP umożliwia uczestnikowi wprowadzenie do systemu transakcji lub portfela transakcji w celu oceny wpływu jaki zawarcie tych transakcji będzie miało na poziom wymaganych zabezpieczeń uczestnika i stopień wykorzystania limitów. Wykonanie procesu nie skutkuje zapisem transakcji na kontach uczestnika, jak również nie wpływa na faktyczny poziom wykorzystania limitów. Funkcja wykorzystywana do wyliczeń poziomu wymaganego depozytu bierze pod uwagę wszystkie bieżące pozycje uczestnika oraz poziom jego zabezpieczeń utrzymywanych w KDPW_CCP. Obliczenia dla portfela hipotetycznych transakcji wykonywane są analogicznie jak obliczenia dla rzeczywistych transakcji. W przypadku, gdy zapytanie zawiera więcej niż jedną transakcję, wymagania zostaną wyliczone dla całego zawartego w zapytaniu portfela łącznie. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji odbywa się poprzez przesłanie do KDPW_CCP komunikatu HypotheticalPortfolioRequest (W.1). Odpowiedzią systemu na komunikat W.1 jest komunikat ParticipantNotification (N.1). Komunikat potwierdzający zawiera wszystkie niezbędne informacje o zawartej transakcji w tym aktualny wymóg depozytowy lub ostrzeżenie o przekroczeniu indywidualnego limitu uczestnika rozliczającego, status transakcji, a w przypadku ewentualnego odrzucenia lub zawieszenia transakcji - powód. Strona 12 z 20

13 Wyróżnikiem świadczącym, iż komunikat N.1 dotyczy zapytania o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji jest pole SOURCE wypełnione wyrażeniem: WHAT IF. 9. Obsługa automatycznego zamykania pozycji (aukcja) Proces automatycznego zamykania pozycji występuje w przypadku niewypłacalności jednego z uczestników lub w przypadku otrzymania żądania zamknięcia pozycji. W przypadku niewypłacalności proces jest inicjowany wysłaniem komunikatu AuctionNotification (A.1), informującego o planowanej aukcji. Komunikat ten określa m.in. godzinę jej rozpoczęcia i rodzaj instrumentów podlegających aukcji. Kolejne elementy procesu są wspólne dla zamykania pozycji na żądanie oraz zarządzania niewypłacalnością uczestnika. W następnym kroku wysyłany jest komunikat AuctionDetail (A.2), który zawiera szczegółowe informacje o danej operacji: specyfikację zamykanych pozycji, określenie czasu, przed upływem którego musza zostać złożone kwotowania, nazwę niewypłacalnego uczestnika (dotyczy obsługi niewypłacalności), minimalną liczbę jednostek, która dany uczestnik jest zobowiązany zakwotować (dotyczy dotyczy jedynie obsługi niewypłacalności), całkowitą liczba jednostek (dotyczy jedynie obsługi niewypłacalności), styl aukcji (vickery, standard). W odpowiedzi na komunikat AuctionDetail (A.2) uczestnicy rozliczający odpowiadają komunikatem AuctionQuoteRequest (A.3). Zawiera on kwotowania własne uczestnika dla zamykanego portfela. Suma kwotowanych jednostek zamykanego portfela musi się mieścić w przedziale od minimalnej do całkowitej liczby jednostek. Kwotowanie może zawierać kilka cen, dla różnej liczby jednostek, np.: 10 tys. zł za 5 jednostek, 0 tys. zł za 15 jednostek, -30 tys. zł za 20 jednostek. Przedmiotem licytacji są transakcje, dla których stawki są takie jakie występują oryginalnie w portfelu uczestnika, tzn. jeżeli uczestnik miał w portfelu kontrakt FRA 3x6 po 5% a aktualna stawka rynkowa wynosi 4%, to oznacza że uczestnik składa kwotowanie (wycenia) na transakcję FRA 3X6 po 5%. Ewentualny zysk lub strata powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Strona 13 z 20

14 Po każdym otrzymaniu komunikatu AuctionQuoteRequest (A.3) KDPW_CCP odsyła do uczestnika rozliczającego komunikat z ewentualnymi błędami i ostrzeżeniami dotyczącymi przekazanych kwotowań AuctionError (A.4). W przypadku braku błędów, jest to pusty komunikat. W przypadku gdy wystąpią błędy, kwotowanie nie jest brane pod uwagę. Lista możliwych błędów jest następująca: INVALID_AUCTION - błędny identyfikator aukcji, INVALID_TIME - oferta złożona przed uruchomieniem aukcji lub po jej ukończeniu, INVALID_SEGMENT - oferta złożona na nieistniejący identyfikator pozycji, INVALID_UNITS -liczba jednostek była ujemna, lub całkowita liczba jednostek na którą złożono ofertę przekracza liczbę jednostek oferowanych dla danej pozycji, INVALID_ACCOUNT - błędne konto. Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie jeśli całkowita oferta na daną pozycję nie spełniła kryterium minimalnej ilości jednostek wymaganych przez danego uczestnika rozliczającego (INSUFFICIENT_UNITS). Po zakończeniu przyjmowania kwotowań KDPW_CCP wysyła do uczestników rozliczających komunikat AuctionTimeout (A.5), informujący o upłynięciu czasu przyjmowania kwotowań. Komunikat ten jednocześnie informuje, czy dany uczestnik złożył kwotowanie na wystarczającą ilość jednostek. Przed otrzymaniem komunikatu AuctionTimeout (A.5) uczestnik rozliczający może wysłać ponownie komunikat AuctionDetail (A.2) z kwotowaniami, co nadpisze kwotowania przekazane poprzednim komunikatem. Po upłynięciu czasu KDPW_CCP agreguje kwotowania od najkorzystniejszego do najgorszego, tzn. od kwotowania jednostki za które musi zapłacić najmniej (lub otrzymać najwięcej) do kwotowania, za które musi zapłacić najwięcej (lub otrzymać najmniej)). Oznacza to, że dla zamieszczonego powyżej przykładu najpierw wykorzystana będzie oferta 10 tys zł (zapłacone przez UR dla KDPW_CCP) za 5 jednostek. Najpóźniej wykorzystana będzie oferta -30 tys zł (zapłacone przez KDPW_CCP dla UR) za 20 jednostek. Cena po której przejmowane są jednostki zależna jest od stylu aukcji. W przypadku aukcji standardowej cena po której przejmowane są jednostki jest równa cenie oferty uczestnika rozliczającego. W przypadku aukcji Vickery ego cena ustalana jest dla wszystkich jednostek na cenę najmniej korzystnej jednostki zaakceptowanej przez KDPW_CCP. Strona 14 z 20

15 KDPW_CCP może nie przejąć całości portfela licytowanego w danej aukcji w przypadku zamykania pozycji w przypadku niewypłacalności. W przypadku zamykania pozycji na żądanie zamykana jest zawsze cała oferowana pozycja. W kolejnym etapie procesu następuje przydzielenie portfeli uczestnikom rozliczającym. Polega on na zapisaniu odpowiednich pozycji na właściwych kontach. Po zakończeniu aukcji każdy uczestnik otrzymuje informację potwierdzającą wygraną bądź przegraną AuctionResult (A.6). Ostatnim etapem aukcji jest wysłanie potwierdzenia zawarcia nowych transakcji przez uczestników poprzez dostarczenie im komunikatów N Obsługa zamykania pozycji na żądanie (terminacja na żądanie) Proces obsługi zamykania pozycji na żądanie rozpoczynana się przez wysłanie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP komunikatu OnDemandTerminationRequest (T.1), zawierającego identyfikator instrumentu (instrumentów), który jest przedmiotem żądania zamknięcia. KDPW_CCP po otrzymaniu komunikatu sprawdza wysokość depozytów zabezpieczających wymaganych w przypadku wykonania zamknięcia na żądanie. Gdy z przeprowadzonego sprawdzenia wynika, że po dokonaniu zamknięcia wartość wymaganych depozytów zabezpieczających przekracza wartość wniesionych zabezpieczeń, zamknięcie nie zostanie przeprowadzone. Zamknięcie na żądanie może nie dojść do skutku w przypadku, gdy zostanie za późno zgłoszone i nie będzie mogło być sfinalizowane do końca dnia (KDPW_CCP określi najpóźniejszą godzinę przesłania żądania zamknięcia pozycji) lub równolegle występują aukcje związane z niewypłacalnością innego uczestnika. W przeciwnym przypadku pracownik KDPW_CCP wyznaczy termin aukcji. Uczestnik żądający zamknięcia pozycji zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą komunikatu OnDemandTerminationResponse (T.2) określającego ramy czasowe procesu. Następnym krokiem jest przeprowadzenie aukcji transakcji zgłoszonych do zamknięcia. KDPW_CCP, po otrzymaniu kwotowań od innych uczestników niezwłocznie przedstawia za pomocą komunikatu OnDemandTerminationResult (T.3) najlepsze dostępne kwotowanie, po otrzymaniu którego uczestnik składający żądanie ma możliwość zamknięcia danej transakcji. Uczestnik żądający zamknięcia pozycji jest zobowiązany do potwierdzenia akceptacji warunków transakcji wynikających z propozycji zamknięcia w określonym czasie po otrzymaniu kwotowania za pomocą komunikatu OnDemandTerminationAcceptance (T.4). W przypadku braku potwierdzenia w tym czasie KDPW_CCP uznaje, że oferta została przez uczestnika odrzucona. Kwotowanie przedstawiane uczestnikowi żądającemu zamknięcia jest najlepszym z kwotowań, które KDPW_CCP otrzymuje od uczestników, którzy odpowiadają na zapytanie o Strona 15 z 20

16 zamknięcie. KDPW_CCP powiadamia uczestnika, którego oferta została zaakceptowana. W wyniku zamknięcia na żądanie na koncie uczestnika inicjującego proces zapisywana jest pozycja przeciwstawna do pozycji zamykanej. Pozycja zamykana jest zapisywana na koncie uczestnika, którego oferta została przyjęta. Płatności wynikające z zamknięcia na żądanie (cena zamknięcia i wartość nowo zapisanych transakcji na kontach) będą wpływały na wartość wyliczonych zobowiązań i należności. Pozycje przeciwstawne zostaną skompensowane w automatycznym procesie terminacji na koniec dnia. W tym celu uczestnik żądający automatycznej terminacji musi mieć ustawioną flagę zezwalającą na wykonanie automatycznej terminacji na koncie, na którym zarejestrowane są terminowane transakcje. W przeciwnym wypadku żądanie zostanie odrzucone. 11. Obsługa rozliczeń na koniec dnia Rozliczenia O godz. 17:00 następuje zakończenie przyjmowania transakcji do rozliczeń. Po tej godzinie kolejne transakcje będą przetworzone przez system dnia następnego. Regularna sesja rozliczeniowa KDPW_CCP dla OTC rozpoczyna się o godz. 18:00. W trakcie sesji zostają wyliczane zobowiązania i należności wynikające z zaliczenia papierów wartościowych na zabezpieczenia. Po zakończeniu sesji rozliczeniowej uczestnikom rozliczającym zostanie przekazany komunikat o aktualnych wymaganiach depozytowych, rozrachunkach gotówkowych oraz uznanych zabezpieczeniach na poszczególnych kontach PB. Na koniec dnia rozliczeniowego KDPW_CCP oblicza dla każdego konta PB: Initial Margin, Variation Margin, wartość płatności kuponowych, PAI Price Alignment Intrest, Settlement Adjustment, Codzienne rozrachunki pomiędzy uczestnikami rozliczającymi, obejmują rozliczenie: Variation Margin, wartość płatności kuponowych, PAI Price Alignment Interest. Settlement Adjustment Uczestnicy otrzymają komunikaty colr.mrg (E.1) oraz otcd.ntf (E.2). Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu depozytów zabezpieczających dla transakcji OTC, VM, kuponów, PAI, SA, funduszu gwarancyjnego OTC Strona 16 z 20

17 oraz depozytu dodatkowego następuje następnego dnia rano w DSP NBP (rozrachunek odbywa się w T+1 przed rozpoczęciem przyjmowania nowych transakcji) Umarzanie przeciwstawnych pozycji Umarzanie pozycji wykonywane jest każdego dnia na kontach tych uczestników, którzy wprowadzili ustawienia konfiguracyjne pozwalające na jej wykonania. Aby umożliwić lub zastrzec ten proces, Uczestnik Rozliczający przekazuje do KDPW_CCP komunikat AccountMaintenanceRequest (U.1), w którym wskazuje konto oraz właściwy atrybut zezwalający na uczestnictwo w procesie. KDPW_CCP codziennie porównuje transakcje i sprawdza czy w portfelu uczestnika na wskazanych kontach znajdują się pozycje przeciwstawne, tzn. jednakowe co do typu instrumentu finansowego i parametrów rozliczeniowych z wyłączeniem nominału oraz strony transakcji (kupno lub sprzedaż). Transakcje mogą podlegać umorzeniu w całości lub jedynie w części swojej wartości. Zamknięcie pozycji lub aktualizacja wartości nominalnej transakcji nastąpi po wykonaniu procesu. Umarzanie pozycji wykonywane jest automatycznie podczas zamykania dnia księgowego. Do uczestników, których pozycje zostały umorzone wysyłany jest komunikat AutomaticTerminationSummary (E.3) informujący o zmianach. 12. Obsługa rozrachunku pieniężnego na koniec dnia Rozpoczęcie procesu końca dnia inicjuje automatyczne generowanie i wysłanie do uczestników komunikatu PositionBalanceSettlements (E1) zawierającego wstępną informację o wyliczonych wartościach Initail Margin, Variation Margin, wartości kuponów, SA oraz PAI na poziomie kont PB oraz Initial Margin i liczbie pozycji na poziomie kont PA. W trakcie sesji po zaliczeniu papierów wartościowych i wyliczeniu wartości wymaganych zabezpieczeń uczestnicy otrzymają komunikat E.2 zawierający ostateczną informację o wyliczonych wymaganiach depozytowych (Initial Margin) oraz codziennych rozrachunkach (Variation Margin, Wartość kuponów, PAI, SA). W systemie kdpw_stream nastąpi wyliczenie płatność oraz wygenerowanie instrukcji płatniczych na poszczególne konta PB. (kompensacja płatności na poziomie uczestnika). Realizacji płatności wykonywana jest w banku rozliczeniowym (DSP_NBP) podczas porannej sesji rozrachunkowej. W jej rezultacie wykonywana jest aktualizacja wartości dostępnych Strona 17 z 20

18 zabezpieczeń na kontach PB, co powoduje udzielenie zezwolenie na przyjmowanie nowych transakcji. 13. Obsługa pobieranie opłat Opłaty za rozliczanie instrumentów pochodnych OTC oraz rynku REPO są pobierane od każdego uczestnika rozliczającego zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji na rynku OTC. Opłaty dla uczestników rozliczających zostały podzielone na: opłaty za uczestnictwo, opłaty za rozliczenie transakcji uzależnione od typu instrumentu, opłaty za rozpoczęcie obsługi terminacji na żądanie, opłaty za przekroczenie limitu czasu na uzupełnienie zabezpieczeń lub przekroczenie limitu kredytowego, opłaty za obsługę hipotetycznej transakcji, opłaty za zarządzanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu gwarancyjnego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, opłaty dodatkowe takie jak: opłata za analitykę, udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniach niebędącym dniem roboczym. Opłaty są naliczane automatycznie w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z uwzględnieniem rodzaju opłaty, stawki i zasad naliczania opłat. Faktury wystawione przez KDPW_CCP w formie standardowej będą wysyłane pocztą do uczestników rozliczających. 14. Rozliczanie i rozrachunek transakcji REPO Rozliczenie transakcji Transakcje REPO są zawierane na platformie BondSpot. Po zawarciu transakcji instrukcje rozliczeniowe przekazywane są z BondSpot do KDPW_CCP. Po otrzymaniu instrukcji rozliczeniowych z BondSpot, przeprowadzana jest kontrola merytoryczna otrzymanych instrukcjach rozliczeniowych. W szczególności są sprawdzane następujące pola: kod uczestnika, konto rozliczeniowe, kod papieru wartościowego, datę zawarcia transakcji, planowaną datę rozrachunku transakcji, Strona 18 z 20

19 planowaną datę odkupu, najbliższą datę ustalenia praw do kuponu. Jeżeli transakcje REPO przejdą kontrolę są przyjmowane do rozliczenia i otrzymują unikalny numer transakcji. O przyjęciu do rozliczenia transakcji REPO, uczestnik rozliczający jest informowany za pomocą standardowego komunikatu. W prowadzonej przez KDPW_CCP tablicy REPO, dla transakcji przekazanych do rozrachunku, przechowywany jest aktualny status transakcji Rozrachunek transakcji Rozrachunek gwarantowanych transakcji REPO wykonywany jest na odrębnym koncie w KDPW, podczas standardowych sesji Multi Batching (MB). Instrukcje rozrachunku transakcji REPO są przekazywane z KDPW_CCP do KDPW: niezwłocznie dla transakcji, których rozrachunek odbywa się są w terminie T+0, w dniu poprzedzającym rozrachunek dla transakcji, których rozrachunek następuje w terminie T+n. Instrukcje rozrachunku przekazywane są, jako dwie transakcje złożone. Jedna instrukcja dotyczy rozrachunku dvp repo, a druga instrukcja dotyczy kwoty przekazanego pomiędzy stronami transakcji kwoty skumulowanego wyrównania do rynku (MtM). Rozrachunek instrukcji złożonej następuje wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie instrukcje składowe mogą zostać zrealizowane. Rozrachunek transakcji REPO wykonywany jest w MB na sesjach, na których dokonywany jest rozrachunek pieniężny za pośrednictwem KDPW. W każdym przypadku po wysłaniu instrukcji rozrachunku przez KDPW_CCP Uczestnik KDPW otrzymuje dwa komunikaty statusowe R.3 (sese.sts dla instrukcji rozrachunku oraz płatniczej). Na koniec każdego dnia Uczestnik KDPW otrzymuje prognozę płatności na następny dzień rozrachunkowy R.2 (camt.smt ). Instrukcje rozrachunku, których rozrachunek nie nastąpił w dniu planowanej daty rozrachunku, zostają przeniesione na następny dzień. Instrukcja płatnicza przeniesiona na następny dzień jest wzbogacana o nową wartość płatności równą obecnej wartości MtM powiązanej transakcji REPO. Po wzbogaceniu instrukcji rozrachunku Uczestnik KDPW otrzymuje komunikat statusowy R.3 (sese.sts ). Jeżeli instrukcja rozrachunku została przeniesiona na kolejny dzień i jej rozrachunek nie nastąpił na pierwszej sesji w systemie MB, KDPW_CCP rozpoczyna procedurę odkupu brakujących papierów wartościowych. W przypadku odkupu papierów wartościowych Strona 19 z 20

20 KDPW_CCP ma prawo zażądać kwoty pokrywającej różnicę pomiędzy ceną zakupu papierów wartościowych, a ceną ich sprzedaży wynikającą z zawieszonej transakcji, pomniejszonego o wniesione i wykorzystane depozyty Uczestnika. Po rozrachunku Uczestnik KDPW otrzymuje wyciąg z konta R.4 (semt.smt ) oraz komunikat statusowy R.3 (sese.sts ) informujący o rozrachunku transakcji. Strona 20 z 20

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW Pożyczki Negocjowane Opis Funkcjonalny Systemu Autor Dokumentu KDPW S.A. Wersja Dokumentu 1.2 Nazwa dokumentu Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną.

Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Warunki obrotu dla programu rocznych kontraktów terminowych na energię elektryczną. Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 91/17/IV/09 z dnia 13.11.2009 r. Warunki obrotu wchodzą w życie

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA. INDEKS mwig40 WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA INDEKS mwig40 "Komisja Papierów Wartościowych i Giełd 1 oceniła, że w przedstawionych dokumentach zostały zmieszczone wszystkie informacje i dane wymagane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KURSY FUNTA BRYTYJSKIEGO I FRANKA SZWAJCARSKIEGO Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją Nr DFL/4010/6/8/08/II/TB/23/2

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA AKCJE SPÓŁEK Komisja Nadzoru Finansowego na podstawie 15 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 11 października 2005 r. w sprawie dopuszczania instrumentów

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.)

Szczegółowe Zasady Działania. Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Szczegółowe Zasady Działania Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (stan prawny począwszy od dnia 2 marca 2015 r.) Tytuł pierwszy Uczestnictwo w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych 1 1. Przez

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym, przyjęte Uchwałą Nr 90/10 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 2 lipca 2010 r., z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany)

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 r. Niniejszy regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania systemu

Bardziej szczegółowo

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne.

(Stan prawny począwszy od dnia 3 lutego 2014 r.) ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. (Stan prawny począwszy od dnia 3

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH REGULAMIN OKREŚLA ZASADY ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH KLIENTOM POSIADAJĄCYM RACHUNKI INWESTYCYJNE W BIURZE MAKLERSKIM BANKU BPH S.A. SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Regulamin 28.11.2012 1

Regulamin 28.11.2012 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych w obrocie zorganizowanym przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna 28 listopada 2012 r. 28.11.2012 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych

Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Regulamin świadczenia usług inwestycyjnych w zakresie instrumentów pochodnych Obowiązuje od 28 czerwca 2014 1. Definicje. Terminy stosowane w Umowie oraz dołączonej do niej dokumentacji są zdefiniowane

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII

WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII WARUNKI OBROTU DLA PRAW MAJĄTKOWYCH DO ŚWIADECTW POCHODZENIA DLA ENERGII WYPRODUKOWANEJ W ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII Tekst jednolity zatwierdzony uchwałą Rady Nadzorczej Nr 96/17/IV/09 z dnia 13.11.2009

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny

Specyfikacja Instrumentów Finansowych Kontrakty Różnic Kursowych CFD Kurs Konwersji Stan Rachunku Kurs Wyceny Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi, prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez Dom Maklerski TMS Brokers S.A. TMS MiniDirect oraz wymiany

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012

Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarządzenie nr PL/14/12 X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. z dnia 28/11/2012 Zarząd X-Trade Brokers Dom Maklerski S.A. na podstawie punktu 23.8 Regulaminu świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Niniejszy regulamin określa tryb i warunki świadczenia usług maklerskich w zakresie wykonywania, na Rynkach

Bardziej szczegółowo

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem.

4) Dyspozycja polecenie lub instrukcja Klienta składana DMBH w zakresie objętym Umową lub Regulaminem, niebędąca Zleceniem. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG NABYCIA LUB ZBYCIA POCHODNYCH INSTRUMENTÓW FINANSOWYCH NIEREGULOWANEGO OBROTU POZAGIEŁDOWEGO (OVER-THE-COUNTER) ORAZ PROWADZENIA REJESTRÓW I RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A.

Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro Maklerskie Alior Bank S.A. Załącznik Nr 1 do Decyzji Nr 68/2014 Dyrektora Biura Maklerskiego Alior Bank S.A. Obowiązuje od 1 sierpnia 2014 r. Regulamin wykonywania zleceń i prowadzenia rachunków papierów wartościowych przez Biuro

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC)

Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Warszawa, styczeń 2013r. 1 Regulamin świadczenia usług maklerskich na rynkach nieregulowanych (OTC) Spis treści I. II. III. IV.

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1

Regulamin. z dnia 21 grudnia 2010 r. 21.12.10 1 Regulamin świadczenia usług wykonywania zleceń nabycia lub zbycia praw majątkowych, prowadzenia rachunków tych praw oraz rachunków pieniężnych przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka Akcyjna z dnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN ROZLICZEŃ TRANSAKCJI (obrót zorganizowany) (Stan prawny na 1 stycznia 2014 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin rozliczeń transakcji, zwany dalej regulaminem, określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r.

Regulamin. z dnia 31 sierpnia 2006 r. Regulamin świadczenia usług pośrednictwa oraz wykonywania zleceń w obrocie instrumentami finansowymi i prowadzenia rachunków i rejestrów związanych z tym obrotem przez X-Trade Brokers Dom Maklerski Spółka

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM

SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM SZCZEGÓŁOWE ZASADY OBROTU NA REGULOWANYM RYNKU POZAGIEŁDOWYM Szczegółowe zasady obrotu na regulowanym rynku pozagiełdowym w brzmieniu przyjętym uchwałą Nr 146/13 Zarządu BondSpot S.A. z dnia 16 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE

WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE WARUNKI OBROTU DLA PROGRAMU KONTRAKTÓW TERMINOWYCH NA KRÓTKOTERMINOWE, ŚREDNIOTERMINOWE ORAZ DŁUGOTERMINOWE OBLIGACJE SKARBOWE Oświadczenie Komisji Nadzoru Finansowego wydane w związku z decyzją w sprawie

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO

BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Załącznik do uchwały nr 15/2014/DS/GOS Prezesa Zarządu BGK z dnia 21 stycznia 2014 r. BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO REGULAMIN ZAWIERANIA I WYKONYWANIA TRANSAKCJI POCHODNYCH Z KLIENTAMI BANKU GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Grupa Deutsche Bank DB Securities REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG MAKLERSKICH PRZEZ DB SECURITIES S.A. Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1 Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Niniejszy Regulamin (dalej: Regulamin rachunków) określa warunki otwierania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych (Stan prawny począwszy od dnia 1 marca 2012 r.) ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych, zwany dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej

Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Regulamin rachunków bankowych i kart debetowych w Getin Noble Bank S.A. dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej Obowiązujący od dnia 15 września 2014 roku. Niniejszy Regulamin (dalej:

Bardziej szczegółowo