Opis funkcjonalności dostępnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Opis funkcjonalności dostępnych"

Transkrypt

1 Załącznik nr 1 KDPW_CCP Opis funkcjonalności dostępnych w ramach systemu rozliczeń transakcji OTC wersja 1.0 Warszawa, czerwiec 2012 Strona 1 z 20

2 Spis treści: Wstęp 3 1. Obsługa uczestnictwa Zakładanie lub likwidacja konta Zarządzanie ustawieniami konta Przyjmowanie nowej transakcji Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji Obsługa automatycznego zamykania pozycji (aukcja) Obsługa zamykania pozycji na żądanie (terminacja na żądanie) Obsługa rozliczeń na koniec dnia Rozliczenia Umarzanie przeciwstawnych pozycji Obsługa rozrachunku pieniężnego na koniec dnia Obsługa pobieranie opłat Rozliczanie i rozrachunek transakcji REPO Rozliczenie transakcji Rozrachunek transakcji Strona 2 z 20

3 Wstęp Dokument zawiera opis funkcjonalności dostępnych w ramach rozliczeń transakcji OTC. Poszczególne funkcjonalności są przedstawione graficznie na diagramach interakcji. Każdemu diagramowi odpowiada opis dokonywanych w ramach danej funkcjonalności procesów, z wyszczególnieniem wymienianych pomiędzy KDPW_CCP a uczestnikami komunikatów. Struktura i sposób tworzenia komunikatów są opisane w odrębnym dokumencie. Strona 3 z 20

4 1. Obsługa uczestnictwa Zasady uczestnictwa w systemie OTC reguluje Regulamin Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany). Uczestnikiem rozliczającym może być osoba prawna będąca: firmą inwestycyjną, bankiem, zagraniczną firmą inwestycyjną, inną instytucją finansową. Podmiot ten musi posiadać konto depozytowe lub rachunek papierów wartościowych albo posiadać agenta do spraw rozrachunku (w przypadku podmiotów posiadających siedzibę za granicą jest to wymóg konieczny). Ponadto uczestnik rozliczający musi posiadać rachunek bankowy we właściwym banku rozliczeniowym prowadzony w walucie, w której zamierza uczestniczyć w rozliczeniach transakcji prowadzonych przez KDPW_CCP, albo płatnika posiadającego taki rachunek w tym banku. Dla zleceń płatniczych w PLN płatnik musi być uczestnikiem KDPW, dla płatności w euro płatnikiem może być każdy uczestnik Target2. Uczestnik nie posiadający statusu uczestnika rozliczającego (uczestnik nierozliczający) działa w ramach systemu rozliczeń OTC wyłącznie za pośrednictwem uczestnika rozliczającego. Każda instytucja spełniająca powyższe warunki ma żądania może wnioskować o otwarcie uczestnictwa. Wniosek musi być przedstawiony w sposób formalny, określony w Regulaminie Rozliczeń Transakcji OTC. Każdy uczestnik rozliczający może też wnieść o zamknięcie uczestnictwa. KDPW_CCP przyznaje uczestnikom następujące statusy: ACTIVE aktywny, INACTIVE nieaktywny, SUSPENDED_PRIVATE zawieszony transakcje przychodzące są zawieszane, o zmianie statusu nie są informowani inni uczestnicy, SUSPENDED zawieszony transakcje przychodzące są zawieszane, o zawieszeniu informowani są wszyscy uczestnicy, DEFAULT w stanie niewypłacalności wszystkie transakcje przychodzące są odrzucane, w KDPW_CCP następuje obsługa niewypłacalności uczestnika, DELETED usunięty zakończył działalność. Za każdym razem, gdy następuje zmiana statusu uczestnika, otwarcie lub zamknięcie uczestnictwa, KDPW_CCP wysyła komunikat ClearingMemberStatus (N.2) informujący wszystkich uczestników o zmianie. Wyjątkiem jest zmiana statusu na status SUSPENDED_PRIVATE. Jest to automatyczne zawieszenie uczestnika przez system KDPW_CCP spowodowane przekroczeniem limitów. W sytuacji automatycznego zawieszenia KDPW_CCP podejmie decyzję o zawieszeniu uczestnika (status SUSPENDED) lub przywróceniu jego statusu. W przypadku zawieszenia, informacja będzie wysłana do wszystkich uczestników. W przypadku przywrócenia statusu, informację otrzyma jedynie zainteresowany uczestnik. Strona 4 z 20

5 Uczestnik rozliczający, który zamierza prowadzić operacje na papierach wartościowych w KDPW (na potrzeby rozrachunku transakcji REPO i składania zabezpieczeń w papierach wartościowych) musi być uczestnikiem KDPW lub może wskazać agenta do spraw rozrachunku. Agent do spraw rozrachunku musi być uczestnikiem KDPW. Podmiot zawierający (klient banku lub instytucji finansowej) nie musi mieć relacji ani z KDPW ani z KDPW _CCP. O udostępnieniu swoich rachunków podmiotom zawierającym decyduje uczestnik rozliczający. 2. Zakładanie lub likwidacja konta W celu rozpoczęcia dokonywania rozliczeń na rynku OTC wymagane jest wcześniejsze otwarcie kont rozliczeniowych PA - kont, na których ewidencjonowane są pozycje własne lub klientów. Po otwarciu przez uczestnika pierwszego konta PA zostanie automatycznie utworzone przypisane do niego konto PB. Jest to konto, na które wnoszone będą zabezpieczenia. Konto PB będzie wspólne dla wszystkich kont PA opartych na tym samym NKK. Konta otwierane są na bazie kont formalnych otwieranych w KDPW_CCP na wniosek uczestnika rozliczającego z wykorzystaniem nowo otwartego lub już posiadanego NKK. Instrukcje dotyczące kont PA przesyłane są przez uczestników rozliczających za pośrednictwem komunikatów xml acmt.rqa (K.1). Informacje zwrotne opisujące stan wykonanej operacji przekazywane są w postaci komunikatu acmt.sta (K.2). W przypadku kont dedykowanych do rozliczeń transakcji z rynku OTC uczestnik nie będzie miał możliwości zawieszania konta. Otwierając konto PA uczestnik definiuje szereg jego atrybutów, część z nich została zdeterminowana zgodnie z poniższymi zasadami, które uwzględniają również fakt ścisłego powiązania procesu otwierania i zamykania kont PA i PB: 1) dla Uczestników Rozliczających na rynku OTC zostanie wprowadzony nowy rodzaj działalności otrzymają go obecni uczestnicy KDPW_CCP, którzy będą wnioskowali o nowy kod instytucji dedykowany do działania na rynku OTC; 2) konta otwierane w celu przeprowadzania rozliczeń na rynku OTC oznaczane są dedykowanym typem uczestnictwa (wartość w polu MmbTp = 04 ) 3) wskazanie dedykowanego typu uczestnictwa determinować będzie konieczność wprowadzenia konkretnych wartości dla następujących atrybutów: a) typ konta formalnego (ClrSettAccTp = CLRG ); b) umowa reprezentacji (wartość w polu ReprAgrmntId = 00 ); c) rodzaj konta (wartość w polu AcctTp = 00 ). Atrybut ten nie będzie agregowany w procesie tworzenia konta PB; Strona 5 z 20

6 d) numer portfela (wartość w polu PrtfNb = 00 jest to wartość domyślna, więc nie musi być deklarowana w komunikacie). Atrybut ten nie będzie agregowany w procesie tworzenia konta PB; 4) uczestnik rozliczający, przed otwarciem jakiegokolwiek konta PA dla klientów (wartość w polu OwnrTp = 2 ), musi otworzyć co najmniej jedno konto własne PA (wartość w polu OwnrTp = 1 ). 5) Uczestnik Rozliczający może posiadać tylko jedno konto własne PB (zatem wszystkie konta własne PA muszą opierać się na tym samym NKK); 6) otwarcie pierwszego konta PA z wykorzystaniem danego NKK (pole ClntTp) oznaczać będzie automatyczne otwarcie konta PB. Analogicznie zamknięcie ostatniego konta PA klienta z wykorzystaniem danego NKK oznaczać będzie zamknięcie konta PB. Ostatnie konto PA może zostać zamknięte pod warunkiem, że na powiązanym koncie PB nie będzie zabezpieczeń w rejestrze zabezpieczeń; 7) konto PA nie może być zamknięte w sytuacji, gdy będą znajdować się na nim pozycje na koniec dnia rozliczeniowego; 8) Uczestnik rozliczający nie może zamknąć ostatniego konta własnego PA, operację taką przeprowadza KDPW_CCP za pośrednictwem operatora systemu. Przy tworzeniu konta PA Uczestnik Rozliczający może zaproponować własny identyfikator konta w polu AcctId. Jeżeli identyfikator nie zostanie wskazany, KDPW_CCP utworzy identyfikator samodzielnie i przekaże go uczestnikowi w komunikacie zwrotnym. Maksymalna długość identyfikatora konta PA wynosi 10 znaków. Przekazany identyfikator jest tak zwanym identyfikatorem zewnętrznym (z punktu widzenia systemu KDPW_CCP) danego konta PA. Ponieważ nadany dowolnie przez uczestnika identyfikator może nie być unikalny w ramach tego systemu, dla każdego konta zostanie automatycznie utworzony odpowiadający mu unikalny identyfikator wewnętrzny. Zostanie on nadany według poniższej reguły: Identyfikator wewnętrzny konta PA: TKXXXXYYYYYYYYYY gdzie: TK typ konta = PA; XXXX kod uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, do którego należy konto; YYYYYYYYYY maksymalnie dziesięcioznakowy identyfikator zewnętrzny nadany przez uczestnika Każdemu kontu PA odpowiada jedno konto PB, którego obydwa identyfikatory automatycznie tworzone na podstawie atrybutów konta PA. będą Strona 6 z 20

7 Identyfikator zewnętrzny PB: WTTUUNNNNNNNN; Identyfikator wewnętrzny PB: TKXXXXWTTUUNNNNNNNN; gdzie: TK typ konta = PB; W typ własności: 1 (konto własne) lub 2 (konto klientów); TT typ uczestnictwa = 04; UU umowa reprezentacji = 00; NNNNNNNN numer klasyfikacji klienta NKK; XXXX kod uczestnika rozliczającego KDPW_CCP, do którego należy konto. W komunikatach acmt.rqa (K.1) i acmt.sta (K.2) wykorzystywany jest wyłącznie zewnętrzny identyfikator PA. Natomiast pozostałe komunikaty związane z obsługą rynku OTC, w których znajduje się odwołanie do kont opierają się zarówno na identyfikatorze wewnętrznym, jak i zewnętrznym kont PA i/lub PB. 3. Zarządzanie ustawieniami konta Uczestnik ma możliwość ustawienia następujących parametrów konta: uczestnictwo w automatycznej terminacji KDPW_CCP, uczestnictwo w terminacji za pomocą platformy TriOptima, wartość indywidualnego limitu dla konta, określenie, czy ustanowiony limit jest być wymagalny czy informacyjny. Żądanie zmiany parametrów konta uczestnik przesyła do KDPW_CCP komunikatem AccountMaintenanceRequest (U.1). O dokonanej zmianie lub jej braku uczestnik zostaje powiadomiony komunikatem AccountMaintenanceResponse (U.2). Parametry dotyczące automatycznego zamykania pozycji mogą być ustawiane jedynie na poziomie kont PA, dlatego żądania odnoszące się do kont PB będą odrzucane. Limity mogą być ustanawiane na poziomie kont PA oraz PB. Mogą one być dwojakiego rodzaju: informacyjne oraz wymagalne, z tym, że ustanawianie limitów wymagalnych jest dopuszczane Strona 7 z 20

8 decyzją KDPW_CCP. Limity wymagalne, o ile KDPW_CCP dopuści ich ustanawianie, będą mogły dotyczyć jedynie kont klientów. Żądanie ustanowienia limitu wymagalnego na koncie własnym zostanie odrzucone. Odrzucone zostaną również wszelkie żądania ustanowienia limitów wymagalnych w sytuacji, gdy KDPW_CCP nie zezwala na ich ustanawianie. Ustanowiony dla konta limit wymagalny spowoduje zawieszenie transakcji w przypadku jego przekroczenia. Natomiast w sytuacji, gdy ustanowiony limit jest jedynie informacyjny, transakcje zostanie przyjęta, a w potwierdzeniu transakcji (N.1) uczestnik otrzyma informacyjnie ostrzeżenie, że limit został przekroczony. 4. Przyjmowanie nowej transakcji Nowa bilateralna transakcja, poprawnie zestawiona na platformie zewnętrznej jest automatycznie przesyłana do KDPW_CCP, gdzie następuje jej walidacja. Walidacja transakcji obejmuje jej kontrolę formalną oraz kontrolę limitów. Po przejściu walidacji transakcja podlega procesowi nowacji oraz rejestracji na kontach rozliczeniowych w KDPW_CCP 1. Kontrola formalna Transakcja jest poprawna merytorycznie, jeśli: kontrahent jest uczestnikiem KDPW_CCP i jest aktywny, konto na którym ma być zarejestrowana pozycja jest aktywne lub, w przypadku braku konta, uczestnik zdefiniował konto domyślne, podano poprawne (zgodne z specyfikacją KDPW_CCP) i kompletne dane charakteryzujące transakcję (daty, stawki itp.). Jeśli transakcja nie spełnia wymogów formalnych, jest odrzucana. 2. Kontrola limitów Kontrola ma za zadanie zapewnić, że przyjęcie nowej transakcji nie spowoduje przekroczenia ustanowionych dla uczestnika limitów. Wyróżniamy trzy rodzaje limitów: kredytowy, limit zabezpieczeń oraz limit indywidualnie ustanowiony przez uczestnika (patrz rozdział 3. Limity oraz parametry konta). W wyniku kontroli limitów wyznaczane jest wymaganie depozytowe, obowiązujące w przypadku przyjęcia nowej transakcji. Jeśli wymaganie jest niższe niż wartość aktualnie wniesionych zabezpieczeń oraz indywidualnie ustanowiony limit, transakcja jest przyjmowana. Jeśli przekroczony jest limit zabezpieczeń, ale nie limit kredytowy, uczestnik jest informowany o nieprzekraczalnym czasie, desygnowanym przez KDPW_CCP na uzupełnienie zabezpieczeń. Strona 8 z 20

9 W takim wypadku transakcja jest przyjmowana. Jeśli jednak uczestnik nie uzupełni zabezpieczeń w żądanym czasie, jest on automatycznie zawieszany. Zawieszane są też wszystkie przychodzące transakcje, w których występuje jako uczestnik rozliczający aż do momentu uzupełnienia zabezpieczeń. Nieuzupełnienie zabezpieczeń w określonym czasie uprawnia KDPW_CCP do ogłoszenia niewypłacalności uczestnika. Jeśli transakcja powoduje przekroczenie limitu kredytowego, uczestnik oraz rozliczenie transakcji zostaje automatycznie zawieszone. Transakcje zawieszone z powodu braku zabezpieczeń zostają automatycznie przetworzone i przyjęte do rozliczeń po uzupełnieniu przez uczestnika zabezpieczeń do wymaganego poziomu, o ile wcześniej nie ogłoszono niewypłacalności uczestnika. KDPW_CCP określi maksymalny okres zawieszenia transakcji. Zawieszenie uczestnika w przypadku przekroczenia limitu czasu i limitu kredytowego ma początkowo charakter prywatny (status SUSPENDED_PRIVATE, informowany jest jedynie uczestnik, u którego stwierdzono przekroczenie limitu). W przypadku podjęcia uchwały przez Zarząd KDPW_CCP o zawieszeniu uczestnika (zawieszenie publiczne, status SUSPENDED) informowani są wszyscy uczestnicy KDPW_CCP, a zawieszone transakcje oraz kolejne transakcje przychodzące uczestnika są odrzucane przez system. Automatyczne zawieszenie uczestnika spowoduje wysłanie do niego dedykowanego komunikatu N.2. Jeśli przekroczony jest indywidualny limit ustanowiony na koncie uczestnika to, jeśli jest on wyłącznie informacyjny, transakcja jest przyjmowana a w treści potwierdzenia uczestnik otrzymuje informacje o przekroczeniu limitu, a jeśli jest ustanowiony jako wymagalny, transakcja jest zawieszana. Jeśli transakcja jest z jakiegoś powodu odrzucana, automatycznie odrzucana jest też druga transakcja powstała z tego samego oryginalnego kontraktu bilateralnego.do rozliczeń w szczególnych przypadkach będą przyjmowane transakcje z datą przeszłą (zawarte wcześniej niż data bieżąca). W tym przypadku w wyliczaniu aktualnych wymagań depozytowych uwzględniona jest zmiana wartości transakcji od daty jej zawarcia. KDPW_CCP ustanowi parametr mówiący jaki czas po zawarciu transakcji może być ona akceptowana przez KDPW_CCP. Transakcje przychodzące po zamknięciu systemu (po godzinie 17:00) nie będą już w danym dniu przetwarzane, lecz będą oczekiwały do dnia następnego na otwarcie systemu. Po otwarciu systemu nastąpi walidacja otrzymanych transakcji oraz wysłanie odpowiednich komunikatów do uczestników. Strona 9 z 20

10 W każdym przypadku po otrzymaniu transakcji przez KDPW_CCP uczestnik otrzymuje komunikat ParticipantNotification (N.1) potwierdzający status transakcji (przyjęcie, zawieszenie lub odrzucenie), powód odrzucenia lub ostrzeżenie o przekroczeniu indywidualnego limitu. Komunikat potwierdzający zawiera wszystkie niezbędne informacje o zawartej transakcji, łącznie z oryginalnym identyfikatorem transakcji, unikalnym identyfikatorem nadanym przez KDPW_CCP oraz aktualnych wymaganiach depozytowych. Szczegółowy opis komunikatu zamieszczony jest w załączniku. 5. Wnoszenie zabezpieczeń w ciągu dnia Limit zabezpieczeń określany jest przez wartość wniesionych przez uczestnika rozliczającego zabezpieczeń. Zabezpieczenia wniesione na konto PB własne uczestnika rozliczającego służą do pokrywania deficytów zabezpieczeń wniesionych na konta PB jego klientów. W rejestrze zabezpieczeń wyróżnia się dwa statusy zabezpieczeń dedykowane dla rynku OTC. Jeden status dotyczy wszystkich kont, na których będą zapisane pozycje, drugi dotyczy kont własnych uczestników rozliczających i służy do określania (podwyższania) aktualnie dostępnego limitu zabezpieczeń i kredytowego, który jest jego pochodną. Rejestr zabezpieczeń prowadzony jest na poziomie kont PB. Zabezpieczenia w papierach mogą być składane w ciągu dnia bez ograniczeń zarówno na konta PB klientów jak i na konta PB własne. Zabezpieczenia w środkach pieniężnych mogą być składane w ciągu dnia jedynie na PB własne. System MOROP posługuje się dwoma kodami zleceń płatniczych jednym dla wnoszenia gotówki na zabezpieczenie, drugim do zwalniania zabezpieczeń. Na koniec dnia KDPW_CCP wylicza wartość zabezpieczeń wymaganych do regulacji w formie pieniężnej, z uwzględnieniem wniesionych papierów wartościowych. W związku z powyższym nie jest wymagane utrzymywanie stosunku procentowego zabezpieczeń pieniężnych do zabezpieczeń w papierach wartościowych w ciągu dnia. Wnoszenie papierów wartościowych na poczet zabezpieczeń wykonywane jest instrukcją rozrachunku (komunikat G.4). 6. Zwalnianie zabezpieczeń w ciągu dnia Strona 10 z 20

11 W trakcie dnia uczestnicy rozliczający mają możliwość zwalniania zabezpieczeń zarówno w środkach pieniężnych jak również w papierach wartościowych. Żądanie zwolnienia zabezpieczeń uczestnik przesyła komunikatem (G.4). W przypadku akceptacji zwolnienia zabezpieczenia uczestnik otrzymuje komunikat (G.5), jeżeli dotyczy papierów wartościowych lub zwrot środków pieniężnych. W przypadku odrzucenia zwolnienia zabezpieczenia w papierach wartościowych uczestnik otrzymuje komunikat o braku akceptacji. Zwolnieniu w trakcie dnia podlegają tylko aktywa wniesione na wstępny depozyt i nie wykorzystane na zabezpieczenie. 7. Obsługa Funduszu Zabezpieczającego OTC Zasady funkcjonowania Funduszu Zabezpieczającego OTC określa Regulamin Funduszu Zabezpieczającego OTC. Uczestnikami funduszu są uczestnicy KDPW_CCP, posiadający status uczestników rozliczających. Fundusz jest, obok depozytów zabezpieczających oraz kapitałów własnych KDPW_CCP, jednym z elementów wielostopniowego systemu gwarantowania rozliczeń. Wpłaty do funduszu wnoszone są w środkach pieniężnych oraz w papierach wartościowych (obligacje skarbu państwa, bony skarbowe). Papiery wartościowe wniesione do funduszu podlegają zaliczeniu jedynie na poczet części wpłaty, której wysokość określa Zarząd KDPW_CCP w drodze uchwały. Aktualizacja wpłat do funduszu wykonywana jest standardowo jeden raz w miesiącu, ostatniego dnia roboczego miesiąca. Regulacja wpłat do FG OTC odbywa się raz na miesiąc, regulacja płatności wynikających ze zmiany wartości zaliczonych papierów wartościowych odbywa się codziennie. Na koniec każdego dnia roboczego do uczestnika rozliczającego wysyłany jest komunikat colr.sgf (F.2), zawierający informację o wysokości wpłat do funduszu (prognoza). Na podstawie udziałów uczestników rozliczających na dany dzień naliczania generowane są dokumenty księgowe. Regulacja w środkach pieniężnych dotycząca uczestnictwa w funduszu odbywa się w banku rozliczeniowym (DSP NBP), który pełni funkcję płatnika dla uczestnika rozliczającego. Płatności (uznania i obciążenia) wykonywane są na podstawie upoważnień posiadanych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych zgodnie z dyspozycjami stanowiącymi załączniki do umowy o uczestnictwo w KDPW_CCP. Strona 11 z 20

12 Wszystkie czynności związane z aktualizacją wpłat do funduszu wykonywane są przez KDPW_CCP bez angażowania w proces uczestnika rozliczającego. Uczestnik rozliczający jest zobowiązany zapewnić środki finansowe na rachunku banku płatnika w DSP NBP (rano). Środki z tytułu aktualizacji wpłat do funduszu są kompensowane na poziomie uczestnika rozliczającego z innymi płatnościami (z wyjątkiem płatności dotyczących transakcji REPO). Depozyt dodatkowy jest naliczany i wnoszony w sytuacji, kiedy między kolejnymi aktualizacjami funduszu rozliczeniowego ryzyko niepokryte depozytami zabezpieczającymi danego uczestnika rozliczającego przekroczy wartość wpłaty wniesionej do funduszu. Depozyt dodatkowy może być wnoszony wyłącznie w środkach pieniężnych. Dane o poziomie depozytu dodatkowego i wartościach regulacji są zawarte w komunikacie colr.exm xml (F.3). Płatności z tytułu depozytu dodatkowego również kompensowane są na poziomie uczestnika rozliczającego z innymi płatnościami (z wyjątkiem płatności dotyczących transakcji REPO). 8. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji System w KDPW_CCP umożliwia uczestnikowi wprowadzenie do systemu transakcji lub portfela transakcji w celu oceny wpływu jaki zawarcie tych transakcji będzie miało na poziom wymaganych zabezpieczeń uczestnika i stopień wykorzystania limitów. Wykonanie procesu nie skutkuje zapisem transakcji na kontach uczestnika, jak również nie wpływa na faktyczny poziom wykorzystania limitów. Funkcja wykorzystywana do wyliczeń poziomu wymaganego depozytu bierze pod uwagę wszystkie bieżące pozycje uczestnika oraz poziom jego zabezpieczeń utrzymywanych w KDPW_CCP. Obliczenia dla portfela hipotetycznych transakcji wykonywane są analogicznie jak obliczenia dla rzeczywistych transakcji. W przypadku, gdy zapytanie zawiera więcej niż jedną transakcję, wymagania zostaną wyliczone dla całego zawartego w zapytaniu portfela łącznie. Zapytanie o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji odbywa się poprzez przesłanie do KDPW_CCP komunikatu HypotheticalPortfolioRequest (W.1). Odpowiedzią systemu na komunikat W.1 jest komunikat ParticipantNotification (N.1). Komunikat potwierdzający zawiera wszystkie niezbędne informacje o zawartej transakcji w tym aktualny wymóg depozytowy lub ostrzeżenie o przekroczeniu indywidualnego limitu uczestnika rozliczającego, status transakcji, a w przypadku ewentualnego odrzucenia lub zawieszenia transakcji - powód. Strona 12 z 20

13 Wyróżnikiem świadczącym, iż komunikat N.1 dotyczy zapytania o poziom wymaganych depozytów dla hipotetycznej transakcji jest pole SOURCE wypełnione wyrażeniem: WHAT IF. 9. Obsługa automatycznego zamykania pozycji (aukcja) Proces automatycznego zamykania pozycji występuje w przypadku niewypłacalności jednego z uczestników lub w przypadku otrzymania żądania zamknięcia pozycji. W przypadku niewypłacalności proces jest inicjowany wysłaniem komunikatu AuctionNotification (A.1), informującego o planowanej aukcji. Komunikat ten określa m.in. godzinę jej rozpoczęcia i rodzaj instrumentów podlegających aukcji. Kolejne elementy procesu są wspólne dla zamykania pozycji na żądanie oraz zarządzania niewypłacalnością uczestnika. W następnym kroku wysyłany jest komunikat AuctionDetail (A.2), który zawiera szczegółowe informacje o danej operacji: specyfikację zamykanych pozycji, określenie czasu, przed upływem którego musza zostać złożone kwotowania, nazwę niewypłacalnego uczestnika (dotyczy obsługi niewypłacalności), minimalną liczbę jednostek, która dany uczestnik jest zobowiązany zakwotować (dotyczy dotyczy jedynie obsługi niewypłacalności), całkowitą liczba jednostek (dotyczy jedynie obsługi niewypłacalności), styl aukcji (vickery, standard). W odpowiedzi na komunikat AuctionDetail (A.2) uczestnicy rozliczający odpowiadają komunikatem AuctionQuoteRequest (A.3). Zawiera on kwotowania własne uczestnika dla zamykanego portfela. Suma kwotowanych jednostek zamykanego portfela musi się mieścić w przedziale od minimalnej do całkowitej liczby jednostek. Kwotowanie może zawierać kilka cen, dla różnej liczby jednostek, np.: 10 tys. zł za 5 jednostek, 0 tys. zł za 15 jednostek, -30 tys. zł za 20 jednostek. Przedmiotem licytacji są transakcje, dla których stawki są takie jakie występują oryginalnie w portfelu uczestnika, tzn. jeżeli uczestnik miał w portfelu kontrakt FRA 3x6 po 5% a aktualna stawka rynkowa wynosi 4%, to oznacza że uczestnik składa kwotowanie (wycenia) na transakcję FRA 3X6 po 5%. Ewentualny zysk lub strata powinny być uwzględnione w składanej ofercie. Strona 13 z 20

14 Po każdym otrzymaniu komunikatu AuctionQuoteRequest (A.3) KDPW_CCP odsyła do uczestnika rozliczającego komunikat z ewentualnymi błędami i ostrzeżeniami dotyczącymi przekazanych kwotowań AuctionError (A.4). W przypadku braku błędów, jest to pusty komunikat. W przypadku gdy wystąpią błędy, kwotowanie nie jest brane pod uwagę. Lista możliwych błędów jest następująca: INVALID_AUCTION - błędny identyfikator aukcji, INVALID_TIME - oferta złożona przed uruchomieniem aukcji lub po jej ukończeniu, INVALID_SEGMENT - oferta złożona na nieistniejący identyfikator pozycji, INVALID_UNITS -liczba jednostek była ujemna, lub całkowita liczba jednostek na którą złożono ofertę przekracza liczbę jednostek oferowanych dla danej pozycji, INVALID_ACCOUNT - błędne konto. Uczestnik otrzymuje ostrzeżenie jeśli całkowita oferta na daną pozycję nie spełniła kryterium minimalnej ilości jednostek wymaganych przez danego uczestnika rozliczającego (INSUFFICIENT_UNITS). Po zakończeniu przyjmowania kwotowań KDPW_CCP wysyła do uczestników rozliczających komunikat AuctionTimeout (A.5), informujący o upłynięciu czasu przyjmowania kwotowań. Komunikat ten jednocześnie informuje, czy dany uczestnik złożył kwotowanie na wystarczającą ilość jednostek. Przed otrzymaniem komunikatu AuctionTimeout (A.5) uczestnik rozliczający może wysłać ponownie komunikat AuctionDetail (A.2) z kwotowaniami, co nadpisze kwotowania przekazane poprzednim komunikatem. Po upłynięciu czasu KDPW_CCP agreguje kwotowania od najkorzystniejszego do najgorszego, tzn. od kwotowania jednostki za które musi zapłacić najmniej (lub otrzymać najwięcej) do kwotowania, za które musi zapłacić najwięcej (lub otrzymać najmniej)). Oznacza to, że dla zamieszczonego powyżej przykładu najpierw wykorzystana będzie oferta 10 tys zł (zapłacone przez UR dla KDPW_CCP) za 5 jednostek. Najpóźniej wykorzystana będzie oferta -30 tys zł (zapłacone przez KDPW_CCP dla UR) za 20 jednostek. Cena po której przejmowane są jednostki zależna jest od stylu aukcji. W przypadku aukcji standardowej cena po której przejmowane są jednostki jest równa cenie oferty uczestnika rozliczającego. W przypadku aukcji Vickery ego cena ustalana jest dla wszystkich jednostek na cenę najmniej korzystnej jednostki zaakceptowanej przez KDPW_CCP. Strona 14 z 20

15 KDPW_CCP może nie przejąć całości portfela licytowanego w danej aukcji w przypadku zamykania pozycji w przypadku niewypłacalności. W przypadku zamykania pozycji na żądanie zamykana jest zawsze cała oferowana pozycja. W kolejnym etapie procesu następuje przydzielenie portfeli uczestnikom rozliczającym. Polega on na zapisaniu odpowiednich pozycji na właściwych kontach. Po zakończeniu aukcji każdy uczestnik otrzymuje informację potwierdzającą wygraną bądź przegraną AuctionResult (A.6). Ostatnim etapem aukcji jest wysłanie potwierdzenia zawarcia nowych transakcji przez uczestników poprzez dostarczenie im komunikatów N Obsługa zamykania pozycji na żądanie (terminacja na żądanie) Proces obsługi zamykania pozycji na żądanie rozpoczynana się przez wysłanie przez uczestnika rozliczającego do KDPW_CCP komunikatu OnDemandTerminationRequest (T.1), zawierającego identyfikator instrumentu (instrumentów), który jest przedmiotem żądania zamknięcia. KDPW_CCP po otrzymaniu komunikatu sprawdza wysokość depozytów zabezpieczających wymaganych w przypadku wykonania zamknięcia na żądanie. Gdy z przeprowadzonego sprawdzenia wynika, że po dokonaniu zamknięcia wartość wymaganych depozytów zabezpieczających przekracza wartość wniesionych zabezpieczeń, zamknięcie nie zostanie przeprowadzone. Zamknięcie na żądanie może nie dojść do skutku w przypadku, gdy zostanie za późno zgłoszone i nie będzie mogło być sfinalizowane do końca dnia (KDPW_CCP określi najpóźniejszą godzinę przesłania żądania zamknięcia pozycji) lub równolegle występują aukcje związane z niewypłacalnością innego uczestnika. W przeciwnym przypadku pracownik KDPW_CCP wyznaczy termin aukcji. Uczestnik żądający zamknięcia pozycji zostanie powiadomiony o tym fakcie za pomocą komunikatu OnDemandTerminationResponse (T.2) określającego ramy czasowe procesu. Następnym krokiem jest przeprowadzenie aukcji transakcji zgłoszonych do zamknięcia. KDPW_CCP, po otrzymaniu kwotowań od innych uczestników niezwłocznie przedstawia za pomocą komunikatu OnDemandTerminationResult (T.3) najlepsze dostępne kwotowanie, po otrzymaniu którego uczestnik składający żądanie ma możliwość zamknięcia danej transakcji. Uczestnik żądający zamknięcia pozycji jest zobowiązany do potwierdzenia akceptacji warunków transakcji wynikających z propozycji zamknięcia w określonym czasie po otrzymaniu kwotowania za pomocą komunikatu OnDemandTerminationAcceptance (T.4). W przypadku braku potwierdzenia w tym czasie KDPW_CCP uznaje, że oferta została przez uczestnika odrzucona. Kwotowanie przedstawiane uczestnikowi żądającemu zamknięcia jest najlepszym z kwotowań, które KDPW_CCP otrzymuje od uczestników, którzy odpowiadają na zapytanie o Strona 15 z 20

16 zamknięcie. KDPW_CCP powiadamia uczestnika, którego oferta została zaakceptowana. W wyniku zamknięcia na żądanie na koncie uczestnika inicjującego proces zapisywana jest pozycja przeciwstawna do pozycji zamykanej. Pozycja zamykana jest zapisywana na koncie uczestnika, którego oferta została przyjęta. Płatności wynikające z zamknięcia na żądanie (cena zamknięcia i wartość nowo zapisanych transakcji na kontach) będą wpływały na wartość wyliczonych zobowiązań i należności. Pozycje przeciwstawne zostaną skompensowane w automatycznym procesie terminacji na koniec dnia. W tym celu uczestnik żądający automatycznej terminacji musi mieć ustawioną flagę zezwalającą na wykonanie automatycznej terminacji na koncie, na którym zarejestrowane są terminowane transakcje. W przeciwnym wypadku żądanie zostanie odrzucone. 11. Obsługa rozliczeń na koniec dnia Rozliczenia O godz. 17:00 następuje zakończenie przyjmowania transakcji do rozliczeń. Po tej godzinie kolejne transakcje będą przetworzone przez system dnia następnego. Regularna sesja rozliczeniowa KDPW_CCP dla OTC rozpoczyna się o godz. 18:00. W trakcie sesji zostają wyliczane zobowiązania i należności wynikające z zaliczenia papierów wartościowych na zabezpieczenia. Po zakończeniu sesji rozliczeniowej uczestnikom rozliczającym zostanie przekazany komunikat o aktualnych wymaganiach depozytowych, rozrachunkach gotówkowych oraz uznanych zabezpieczeniach na poszczególnych kontach PB. Na koniec dnia rozliczeniowego KDPW_CCP oblicza dla każdego konta PB: Initial Margin, Variation Margin, wartość płatności kuponowych, PAI Price Alignment Intrest, Settlement Adjustment, Codzienne rozrachunki pomiędzy uczestnikami rozliczającymi, obejmują rozliczenie: Variation Margin, wartość płatności kuponowych, PAI Price Alignment Interest. Settlement Adjustment Uczestnicy otrzymają komunikaty colr.mrg (E.1) oraz otcd.ntf (E.2). Regulacja płatności wynikająca z wyliczonych zobowiązań i należności z tytułu depozytów zabezpieczających dla transakcji OTC, VM, kuponów, PAI, SA, funduszu gwarancyjnego OTC Strona 16 z 20

17 oraz depozytu dodatkowego następuje następnego dnia rano w DSP NBP (rozrachunek odbywa się w T+1 przed rozpoczęciem przyjmowania nowych transakcji) Umarzanie przeciwstawnych pozycji Umarzanie pozycji wykonywane jest każdego dnia na kontach tych uczestników, którzy wprowadzili ustawienia konfiguracyjne pozwalające na jej wykonania. Aby umożliwić lub zastrzec ten proces, Uczestnik Rozliczający przekazuje do KDPW_CCP komunikat AccountMaintenanceRequest (U.1), w którym wskazuje konto oraz właściwy atrybut zezwalający na uczestnictwo w procesie. KDPW_CCP codziennie porównuje transakcje i sprawdza czy w portfelu uczestnika na wskazanych kontach znajdują się pozycje przeciwstawne, tzn. jednakowe co do typu instrumentu finansowego i parametrów rozliczeniowych z wyłączeniem nominału oraz strony transakcji (kupno lub sprzedaż). Transakcje mogą podlegać umorzeniu w całości lub jedynie w części swojej wartości. Zamknięcie pozycji lub aktualizacja wartości nominalnej transakcji nastąpi po wykonaniu procesu. Umarzanie pozycji wykonywane jest automatycznie podczas zamykania dnia księgowego. Do uczestników, których pozycje zostały umorzone wysyłany jest komunikat AutomaticTerminationSummary (E.3) informujący o zmianach. 12. Obsługa rozrachunku pieniężnego na koniec dnia Rozpoczęcie procesu końca dnia inicjuje automatyczne generowanie i wysłanie do uczestników komunikatu PositionBalanceSettlements (E1) zawierającego wstępną informację o wyliczonych wartościach Initail Margin, Variation Margin, wartości kuponów, SA oraz PAI na poziomie kont PB oraz Initial Margin i liczbie pozycji na poziomie kont PA. W trakcie sesji po zaliczeniu papierów wartościowych i wyliczeniu wartości wymaganych zabezpieczeń uczestnicy otrzymają komunikat E.2 zawierający ostateczną informację o wyliczonych wymaganiach depozytowych (Initial Margin) oraz codziennych rozrachunkach (Variation Margin, Wartość kuponów, PAI, SA). W systemie kdpw_stream nastąpi wyliczenie płatność oraz wygenerowanie instrukcji płatniczych na poszczególne konta PB. (kompensacja płatności na poziomie uczestnika). Realizacji płatności wykonywana jest w banku rozliczeniowym (DSP_NBP) podczas porannej sesji rozrachunkowej. W jej rezultacie wykonywana jest aktualizacja wartości dostępnych Strona 17 z 20

18 zabezpieczeń na kontach PB, co powoduje udzielenie zezwolenie na przyjmowanie nowych transakcji. 13. Obsługa pobieranie opłat Opłaty za rozliczanie instrumentów pochodnych OTC oraz rynku REPO są pobierane od każdego uczestnika rozliczającego zgodnie z Tabelą Opłat stanowiącą załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji na rynku OTC. Opłaty dla uczestników rozliczających zostały podzielone na: opłaty za uczestnictwo, opłaty za rozliczenie transakcji uzależnione od typu instrumentu, opłaty za rozpoczęcie obsługi terminacji na żądanie, opłaty za przekroczenie limitu czasu na uzupełnienie zabezpieczeń lub przekroczenie limitu kredytowego, opłaty za obsługę hipotetycznej transakcji, opłaty za zarządzanie środkami wniesionymi z tytułu wpłat do funduszu gwarancyjnego OTC, a także środkami wniesionymi na poczet depozytów zabezpieczających, opłaty dodatkowe takie jak: opłata za analitykę, udostępnienie środowiska testowego systemu rozliczeniowego w dniach niebędącym dniem roboczym. Opłaty są naliczane automatycznie w cyklu miesięcznym, kwartalnym lub rocznym z uwzględnieniem rodzaju opłaty, stawki i zasad naliczania opłat. Faktury wystawione przez KDPW_CCP w formie standardowej będą wysyłane pocztą do uczestników rozliczających. 14. Rozliczanie i rozrachunek transakcji REPO Rozliczenie transakcji Transakcje REPO są zawierane na platformie BondSpot. Po zawarciu transakcji instrukcje rozliczeniowe przekazywane są z BondSpot do KDPW_CCP. Po otrzymaniu instrukcji rozliczeniowych z BondSpot, przeprowadzana jest kontrola merytoryczna otrzymanych instrukcjach rozliczeniowych. W szczególności są sprawdzane następujące pola: kod uczestnika, konto rozliczeniowe, kod papieru wartościowego, datę zawarcia transakcji, planowaną datę rozrachunku transakcji, Strona 18 z 20

19 planowaną datę odkupu, najbliższą datę ustalenia praw do kuponu. Jeżeli transakcje REPO przejdą kontrolę są przyjmowane do rozliczenia i otrzymują unikalny numer transakcji. O przyjęciu do rozliczenia transakcji REPO, uczestnik rozliczający jest informowany za pomocą standardowego komunikatu. W prowadzonej przez KDPW_CCP tablicy REPO, dla transakcji przekazanych do rozrachunku, przechowywany jest aktualny status transakcji Rozrachunek transakcji Rozrachunek gwarantowanych transakcji REPO wykonywany jest na odrębnym koncie w KDPW, podczas standardowych sesji Multi Batching (MB). Instrukcje rozrachunku transakcji REPO są przekazywane z KDPW_CCP do KDPW: niezwłocznie dla transakcji, których rozrachunek odbywa się są w terminie T+0, w dniu poprzedzającym rozrachunek dla transakcji, których rozrachunek następuje w terminie T+n. Instrukcje rozrachunku przekazywane są, jako dwie transakcje złożone. Jedna instrukcja dotyczy rozrachunku dvp repo, a druga instrukcja dotyczy kwoty przekazanego pomiędzy stronami transakcji kwoty skumulowanego wyrównania do rynku (MtM). Rozrachunek instrukcji złożonej następuje wyłącznie w sytuacji, gdy wszystkie instrukcje składowe mogą zostać zrealizowane. Rozrachunek transakcji REPO wykonywany jest w MB na sesjach, na których dokonywany jest rozrachunek pieniężny za pośrednictwem KDPW. W każdym przypadku po wysłaniu instrukcji rozrachunku przez KDPW_CCP Uczestnik KDPW otrzymuje dwa komunikaty statusowe R.3 (sese.sts dla instrukcji rozrachunku oraz płatniczej). Na koniec każdego dnia Uczestnik KDPW otrzymuje prognozę płatności na następny dzień rozrachunkowy R.2 (camt.smt ). Instrukcje rozrachunku, których rozrachunek nie nastąpił w dniu planowanej daty rozrachunku, zostają przeniesione na następny dzień. Instrukcja płatnicza przeniesiona na następny dzień jest wzbogacana o nową wartość płatności równą obecnej wartości MtM powiązanej transakcji REPO. Po wzbogaceniu instrukcji rozrachunku Uczestnik KDPW otrzymuje komunikat statusowy R.3 (sese.sts ). Jeżeli instrukcja rozrachunku została przeniesiona na kolejny dzień i jej rozrachunek nie nastąpił na pierwszej sesji w systemie MB, KDPW_CCP rozpoczyna procedurę odkupu brakujących papierów wartościowych. W przypadku odkupu papierów wartościowych Strona 19 z 20

20 KDPW_CCP ma prawo zażądać kwoty pokrywającej różnicę pomiędzy ceną zakupu papierów wartościowych, a ceną ich sprzedaży wynikającą z zawieszonej transakcji, pomniejszonego o wniesione i wykorzystane depozyty Uczestnika. Po rozrachunku Uczestnik KDPW otrzymuje wyciąg z konta R.4 (semt.smt ) oraz komunikat statusowy R.3 (sese.sts ) informujący o rozrachunku transakcji. Strona 20 z 20

1. Obsługa uczestnictwa

1. Obsługa uczestnictwa 1. Obsługa uczestnictwa Wszyscy Uczestnicy Rozliczający Żądanie otwarcia lub zamknięcia uczestnictwa. Weryfikacja prawna żądania SWI N.2 Informacja o otwarciu lub zamknięciu uczestnictwa N.2 Zmiana statusu

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych

Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Mechanizm rozliczeń i rozrachunku walutowych instrumentów pochodnych Wersja 2.4 październik 2014 r. Spis Treści 1 Harmonogram prac... 4 2 Założenia biznesowe... 4 3 Model rozliczeń... 6 3.1 Transakcje

Bardziej szczegółowo

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN

Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Mechanizm rozliczeń i rozrachunków instrumentów OTC rozliczanych w PLN Wrzesień 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 1 Instrumenty bez dostawy (rozrachunek na bazie netto)... 4 1.1 Przyjmowanie transakcji sesja

Bardziej szczegółowo

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r.

Client clearing OTC. Warszawa, 17 czerwca 2014 r. OTC Warszawa, 17 czerwca 2014 r. Skróty EB executing broker SWI System Wymiany Informacji w KDPW_CCP EMIR Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH NEGOCJOWANE POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych Październik 2013 Wstęp System negocjowanych pożyczek papierów wartościowych jest organizowany przez KDPW we współpracy

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat KDPW_CCP

Tabela Opłat KDPW_CCP Tabela Opłat KDPW_CCP (Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji) Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji. Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat 1. Opłata za uczestnictwo Opłata roczna pobierana

Bardziej szczegółowo

Opłaty pobierane od uczestników

Opłaty pobierane od uczestników Załącznik nr 1 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) Stan prawny na dzień 1 sierpnia 2017 r. TABELA OPŁAT Opłaty pobierane od uczestników Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania

Bardziej szczegółowo

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire

1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire 1. Otwieranie kont w KDPW_CCP wykorzystywanych w celu rejestracji transakcji zestawianych na platformie konfirmacji OTC MarkitWire Uzyskanie Numerów Klasyfikacyjnych Klienta (NKK) i otwarcie kont rozliczeniowych,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC

Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC Szczegółowe Zasady Systemu Rozliczeń OTC, o których mowa w 1 pkt 41 Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany), zwanym dalej Regulaminem, określają

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r.

Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. Uchwała Nr 37/160/14 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie zmiany uchwały nr 1/10/11 Rady Nadzorczej KDPW_CCP S.A. z dnia 11 stycznia 2011 r. Na podstawie art. 66 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku

Uchwała nr 84/14 Zarządu KDPW_CCP S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku Uchwała nr 84/14 Zarządu S.A. z dnia 24 listopada 2014 roku w sprawie realizowania płatności wynikających z operacji dokonywanych przez z wykorzystaniem rachunku bankowego prowadzonego dla przez Narodowy

Bardziej szczegółowo

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r.

Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY. 19 luty 2015 r. Centralne rozliczenia transakcji OTC w usłudze KDPW_CCP WARSZTATY 19 luty 2015 r. Agenda Monitoring ryzyka Limity Transakcja hipotetyczna Aukcja - obsługa niewypłacalności UR Etapy aukcji Przepływ komunikatów

Bardziej szczegółowo

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A.

Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. Informacja nt. Polityki inwestycyjnej KDPW_CCP S.A. 21.08.2014 1. KDPW_CCP zgodnie ze swoją Polityką inwestycyjną przyjętą w drodze uchwały Zarządu KDPW_CCP S.A. inwestuje następujące rodzaje aktywów:

Bardziej szczegółowo

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP

SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP SEGREGACJA POZYCJI I AKTYWÓW W KDPW_CCP Konta rozliczeniowe - segregacja pozycji Segregacja pozycji w KDPW_CCP jest ściśle związana ze strukturą systemu kont rozliczeniowych oraz ich przeznaczeniem. Konta

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW. Spotkanie Warsztatowe. Grudzień 2014 POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W GRUPIE KDPW Spotkanie Warsztatowe Grudzień 2014 Agenda warsztatu 1. Wprowadzenie. 2. Informacja o systemie automatycznych pożyczek papierów wartościowych. 3. Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji.

Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. Podstawowe zasady dotyczące potwierdzania warunków transakcji na Platformie konfirmacji. 1. Uczestnicy rozliczający KDPW_CCP przekazują do systemu kdpw_stream instrukcje konfirmacyjne do zestawienia za

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ASO KDPW Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania funduszu zabezpieczającego prawidłowe

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.)

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler (obowiązuje od 23 maja 2016r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata bezpłatnie półroczna ) 1

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1

Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Wytyczne w zakresie obowiązków sprawozdawczych podmiotów prowadzących system rozrachunku w zakresie działalności rozliczeniowej 1 Część I dane pozyskiwane cyklicznie Dane pozyskiwane cyklicznie oraz dane

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r.

Uchwała Nr 29/527/13. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Uchwała Nr 29/527/13 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 28 października 2013 r. Na podstawie art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW

Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na rzecz innych uczestników KDPW -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Koncepcja założeń, dotyczących ustanawiania zabezpieczeń w papierach wartościowych na

Bardziej szczegółowo

Komitet Rynku Energii Elektrycznej

Komitet Rynku Energii Elektrycznej Komitet Rynku Energii Elektrycznej Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR Wyróżnia się następujące rodzaje uczestnictwa

Bardziej szczegółowo

Konta w KDPW i KDPW_CCP

Konta w KDPW i KDPW_CCP Konta w KDPW i KDPW_CCP Ogólna koncepcja kont KDPW i KDPW_CCP Załącznik nr 1 KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 22 537 91 27 F 22 627 31 11 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl KDPW_CCP Spółka Akcyjna

Bardziej szczegółowo

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r.

Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC. Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Spotkanie Grupy Roboczej ds. centralnego rozliczania transakcji OTC Warszawa, 14 sierpnia 2014 r. Agenda spotkania Podsumowanie testów współpracy systemów Plan kolejnych działań Projekt regulacji dotyczących

Bardziej szczegółowo

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM

A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW

PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW PRAWO WŁAŚCIWE ORAZ OPIS GŁÓWNYCH SKUTKÓW PRAWNYCH ZWIĄZANYCH Z UPADŁOŚCIĄ UCZESTNIKA SYSTEMU ROZLICZEŃ ORAZ SEGREGACJĄ AKTYWÓW Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. o ostateczności rozrachunku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r.

Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Uchwała Nr 13/467/12 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 14 maja 2012 r. Działając na podstawie art. 50 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku (mdm) w ramach Usługi emakler Obowiązuje od września 2016 r. mbank.pl/mdm Spis treści 1. Taryfa opłat... 3 Zasady naliczania i pobierania opłat... 4 2.

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r.

Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków. Warszawa, styczeń 2014 r. Taryfa Opłat i Prowizji Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. Spis treści 1. Taryfa opłat... 34 Zasady naliczania i pobierania opłat... 35 2. Taryfa prowizji

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r.

Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń. Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Zasady rozliczania i rozrachunku transakcji zawartych na rynku TBSP, objętych systemem gwarantowania rozliczeń Warszawa, 2 kwietnia 2014 r. Plan prezentacji Wprowadzenie Rozliczane instrumenty System rozliczeń

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na RIF TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Rynek Instrumentów Finansowych a IRGiT W myśl Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, IRGiT,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT

SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 131/31/05/2016 z dnia 10 maja 2016 roku SZCZEGÓŁOWE ZASADY NALICZANIA OPŁAT RYNEK TOWAROWY Właściciel Dokumentu Dyrektor Biura

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) 1 Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 28 maja 2012 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r.

Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. Ty p/.num er, 13 c zerwca 2011 Uchwała Nr 776/12 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 22 października 2012 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE

Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Rozliczanie kontraktów finansowych zawartych na TGE Marek Onichimowski Dyrektor Projektu Rynek Finansowy Uczestnictwo w IRR IRGiT Uczestnikami w IRR IRGiT mogą być: 1. spółki prowadzące Giełdy, 2. spółki

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie w papierach wartościowych

Zabezpieczenie w papierach wartościowych Zmiana procesu wnoszenia i zwalniania papierów wartościowych na zabezpieczenia - dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne okno wdrożeniowe 2017 r.). Instrukcje rozrachunku wystawiane przez

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r.

Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. Uchwała Nr 113/15 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 19 lutego 2015 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania płatności

Bardziej szczegółowo

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie

Prowizja dla zleceń składanych osobiście lub telefonicznie Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Biuro Maklerskie Banku BGŻ BNP Paribas S.A. za świadczenie usług maklerskich A. PROWIZJE W OBROCIE ZORGANIZOWANYM NA RYNKU KRAJOWYM I. Prowizje od transakcji akcjami,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP

Warszawa, 7 marca 2017 r. Uczestnicy KDPW_CCP KDPW_CCP S.A. ul. Książęca 4 00-498 Warszawa T 537 9 7 F 67 3 E ccp@kdpw.pl www.kdpwccp.pl CCP/ZW/ 9/07 Warszawa, 7 marca 07 r. Uczestnicy KDPW_CCP dot.: dostosowanie systemowe do wymogów CSDR I etap (wiosenne

Bardziej szczegółowo

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.

Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych Rola banków w rozliczeniach prowadzonych przez IRGiT 3 Wrzesień 2009 Zasady prowadzenia rozliczeń przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. Instrumenty notowane

Bardziej szczegółowo

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące,

- zapoznaliśmy się z Regulaminem Rozliczeń Transakcji (obrót niezorganizowany), przyjmujemy postanowienia tego regulaminu i uznajemy je za wiążące, Wzór nr 1 OTC dane wnioskodawcy: firma (nazwa) adres WNIOSEK W SPRAWIE ZAWARCIA UMOWY O UCZESTNICTWO I PRZYZNANIA STATUSU UCZESTNIKA ROZLICZAJĄCEGO W SYSTEMIE ROZLICZEŃ OTC ORGANIZOWANYM PRZEZ Zwracamy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków

Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków Taryfa opłat i prowizji Domu Inwestycyjnego BRE Banku S.A. (DI BRE) dla Klientów banków (obowiązuje od kwietnia 2013 r.) 1 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego (opłata półroczna )1

Bardziej szczegółowo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo

Usługi KDPW w zakresie transakcji repo Usługi KDPW w zakresie transakcji repo dr Iwona Sroka, Prezes KDPW i KDPW_CCP Warszawa, 26 września 2014 r. Tri-party repo (1) Nowa usługa KDPW uruchomiona 4 sierpnia 2014 r. Infrastruktura wspierająca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r.

Uchwała Nr 29/598/15. Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Uchwała Nr 29/598/15 Rady Nadzorczej Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 10 lipca 2015 r. Na podstawie art. 66 ust.2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ODDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC

REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Załącznik nr 2 do Regulaminu rozliczeń transakcji (obrót niezorganizowany) REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO OTC Stan prawny na dzień 1 kwietnia 2015 roku ODDZIAŁ 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy

Bardziej szczegółowo

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH

WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH PRZEWODNIK DLA POLSKICH EMITENTÓW PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH WYPŁATA ODSETEK OD PAPIERÓW DŁUŻNYCH (INNYCH NIŻ OBLIGACJE SKARBU PAŃSTWA) Wymiana informacji dotyczących wypłaty świadczeń z tytułu odsetek od

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 24 listopada 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 1 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6

Wstęp Założenia do procesu nettingu Komunikaty udostępniane UR w trakcie rozliczeń rynku kasowego... 6 Załącznik do pisma nr CCP/ZW/338/2012 Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego Spis treści Wstęp... 1 1. Założenia do procesu nettingu... 3 2. Komunikaty udostępniane

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy)

Regulamin. Funduszu Gwarancyjnego. Izby Rozliczeniowej i Rozrachunkowej. (rynek finansowy) Dokument Zatwierdzający: Uchwała Rady Nadzorczej IRGiT S.A. nr 3/01/II/2015 9 lutego 2015 r. Data zatwierdzenia KNF: Decyzja Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 17 kwietnia 2015 roku Nr wersji: 1 Właściciel

Bardziej szczegółowo

KDPW_CCP. and everything s cleared

KDPW_CCP. and everything s cleared 1 2 OTC_clearing ( str. 17) System gwarantowania rozliczeń transakcji ( str. 15 ) Uczestnictwo w Izbie Rozliczeniowej ( str. 12 ) and everything s cleared ( str. 3 ) Nowoczesne usługi nowe możliwości dla

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 30 grudnia 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami na rachunkach derywatów intraday) Zarządzenie nr 4 Dyrektora

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 01 lipca 2015 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 3 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia 26

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r.

Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. Uchwała Nr 730/17 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr 1000/11 z dnia 7 listopada 2011 r. (z późn. zm.) w sprawie realizowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 18 sierpnia 2014 roku) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. informuje Klienta o kosztach i opłatach

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r.

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP. Poradnik. Warszawa, 9 września 2015 r. Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 9 września 2015 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) (obowiązuje od 29.06.2012.) 1. Taryfa opłat 1.1.1.1 1.1.1.2 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego z dostępem do usług świadczonych za

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ KOMUNIKAT BANKU DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OKREŚLONYCH W REGULAMINIE OTWIERANIA I PROWADZENIA RACHUNKÓW BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH A. Rodzaje rachunków prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji

Tabela opłat i prowizji Tabela opłat i prowizji 1.Otwarcie rachunku I. Opłaty i prowizje 2. Zamknięcie rachunku 0 zł 3.Prowadzenie rachunku papierów wartościowych i rachunku pieniężnego 30 zł za pół roku kalendarzowego, opłata

Bardziej szczegółowo

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce

Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce Propozycja systemu rozliczeń dla rynku gazu w Polsce 07.02. 2012 Warszawa Członkostwo w GIR Członkami Izby mogą być wyłącznie: Spółki prowadzące Giełdy, Towarowe domy maklerskie, Domy maklerskie, inne

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi karta na kartę

Regulamin usługi karta na kartę Regulamin usługi karta na kartę Niniejszy regulamin został wydany przez Fenige Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 1. Definicje Pojęcia użyte w treści niniejszego regulaminu mają znaczenie nadane im poniżej:

Bardziej szczegółowo

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu

Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warsaw Commodity Clearing House Forum Odbiorców Energii Elektrycznej i Gazu Warszawa, 25 października 2011r. Dane o IRGiT Kapitał: Akcjonariat: 13 050 000 zł, 100% akcji posiada Towarowa Giełda Energii

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 03 stycznia 2017 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 1 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami)

Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Wyciąg z Zarządzeń Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. według stanu na dzień 27 września 2016 roku (zarządzenia dotyczące obrotu derywatami) Zarządzenie nr 5 Dyrektora Domu Maklerskiego BOŚ S.A. z dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW

Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Tabela Opłat - Załącznik nr 1 do Regulaminu KDPW. Opłaty pobierane od uczestników bezpośrednich KDPW Rodzaje i stawki opłat Zasady naliczania i pobierania opłat I. OPŁATY DEPOZYTOWE 1. Opłata za otwarcie

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków

Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Regulamin świadczenia usług maklerskich w obrocie zorganizowanym derywatami dla Klientów banków Warszawa, styczeń 2014 r. mdommaklerski.pl Spis treści I. Wstęp...19 II. Zawarcie Umowy Derywatów oraz warunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.)

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DOMU INWESTYCYJNEGO BRE BANKU S.A. (DI BRE) dla Klientów Banku (obowiązuje od czerwca 2010r.) 1. Taryfa opłat 1.1 Za prowadzenie rachunku inwestycyjnego opłata półroczna ) 1 1.2.1

Bardziej szczegółowo

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back

Zmiany w zakresie obsługi operacji warunkowych repo i sell/buy-back Załącznik 1 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Zmiany w zakresie obsługi warunkowych repo i sell/buy-back Wersja 0.2 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A.

Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez TGE S.A. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych S.A. Nr 209/80/10/2015 z dnia 27 października 2015 roku Szczegółowe zasady rozliczeń Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych

Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu Certyfikat Inwestycyjny, Certyfikat 3. Dyspozycja Deponowania Certyfikatów Inwestycyjnych 2012-02-24 Zmiana statutu BPH FIZ Korzystnego Kursu BPH Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. na podstawie art. 24 ust. 5 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. Nr 146, poz.

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl

Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE. www.tge.pl Funkcjonowanie Rynku Forward na Prawa Majątkowe OZE www.tge.pl Rynek forward na prawa majątkowe OZE 1. Przedmiot obrotu: kontrakty terminowe typu forward na prawa majątkowe z OZE (PMOZE_A) 2. Nominał kontraktu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO

OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO OGŁOSZENIE Z DNIA 05 lipca 2016 r. O ZMIANIE STATUTU UNIFUNDUSZE SPECJALISTYCZNEGO FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO OTWARTEGO Niniejszym, Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. ogłasza o zmianie

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY

EUROPEJSKI BANK CENTRALNY L 123/94 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 19.5.2009 WYTYCZNE EUROPEJSKI BANK CENTRALNY WYTYCZNE EUROPEJSKIEGO BANKU CENTRALNEGO z dnia 7 maja 2009 r. zmieniające wytyczne EBC/2007/2 w sprawie transeuropejskiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo,

Warszawa, r. Uczestnicy KDPW. Szanowni Państwo, Dział Operacyjny DO/ZW/2255/2011 Warszawa, 19.08.2011 r. Uczestnicy KDPW Szanowni Państwo, W nawiązaniu do naszych pism DO/zw/784/2011 z 29.03.2011 oraz DO/zw/1010/2011 z 21.04.2011 dotyczących przygotowania

Bardziej szczegółowo

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego

1. Wprowadzenie nettingu w papierach wartościowych do rozliczeń rynku kasowego SCP/ZW/1/2014 Warszawa, 30 stycznia 2014 r. Uczestnicy KDPW Uczestnicy KDPW_CCP Szanowni Państwo, w związku z zatwierdzeniem Planów Działalności KDPW i KDPW_CCP na 2014 rok (opiniowane wcześniej przez

Bardziej szczegółowo

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA

Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Rola Domu Maklerskiego na Rynku Instrumentów Finansowych prowadzonym przez TGE S.A. Iwona Ustach, MBA Uczestnictwo na Rynku Instrumentów Finansowych na Towarowej Giełdzie Energii S.A. Podmiot, który planuje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str.

Przewodnik po nowej wersji serwisu Pekao24Makler. 2. Przelew jednorazowy...str.5. 3. Przelewy cykliczne...str.6. 3.1. Nowy przelew cykliczny... str. PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UśYTKOWNIKA RACHUNEK PIENIĘśNY 1. Szczegóły rachunku pienięŝnego...str.2 2. Przelew jednorazowy...str.5 2.1. Przelew na rachunek bieŝący zdefiniowany... str.5 3. Przelewy cykliczne...str.6

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.)

TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) TABELA OPŁAT I PROWIZJI NOBLE SECURITIES S.A. (obowiązuje od dnia 14 października 2016 r.) I. PODSTAWOWE INFORMACJE 1. Tabela opłat i prowizji Noble Securities S.A. ( Tabela opłat i prowizji ) informuje

Bardziej szczegółowo

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy

Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy Procedura wyliczania wartości alokowanych części zasobu celowego KDPW_CCP S.A. w stosunku do wielkości poszczególnych funduszy 01.09.2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. Przedmiot i cel procedury... 3 II. Określenia

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne.

Rozdział I Postanowienia ogólne. REGULAMIN FUNDUSZU ZABEZPIECZAJĄCEGO ROZLICZANIE TRANSAKCJI ZAWARTYCH W ALTERNATYWNYM SYSTEMIE OBROTU ORGANIZOWANYM PRZEZ GIEŁDĘ PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE S.A. Rozdział I Postanowienia ogólne.

Bardziej szczegółowo

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane

POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW. Pożyczki Negocjowane POŻYCZKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH INICJOWANE PRZEZ UCZESTNIKÓW Pożyczki Negocjowane Opis Funkcjonalny Systemu Autor Dokumentu KDPW S.A. Wersja Dokumentu 1.2 Nazwa dokumentu Warszawa, 20 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9

Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 Warszawa, dnia 24 maja 2013 r. Poz. 9 ZARZĄDZENIE NR 13/2013 PREZESA NARODOWEGO BANKU POLSKIEGO z dnia 24 maja 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rozrachunków międzybankowych Na podstawie art. 68

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER SERWIS MOBILNY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY Spis treści: 1. RACHUNEK PIENIĘŻNY... 2 2. PRZELEW NA RACHUNEK WŁASNY... 4 3. PRZELEW NA RACHUNEK ZDEFINIOWANY... 6 4. PRZELEW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W

REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA EFEKTYWNEGO KONTA OSZCZĘDNOŚCIOWEGO EKO PROFIT I ieko PROFIT W ZŁOTYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica, październik 2016 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy)

REGULAMIN. świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) REGULAMIN świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A. usługi Polecenie Zapłaty dla Płatnika (Klient Korporacyjny i Biznesowy) Zastosowanie 1 Regulamin świadczenia przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.

Bardziej szczegółowo

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego.

2. Dokumenty, o których mowa w ust. 1, mają formę dokumentu elektronicznego. Uchwała Nr 595 / 07 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 17 sierpnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru i formy dokumentów stanowiących podstawę rozliczania transakcji oraz dokonywania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO

REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO REGULAMIN FUNDUSZU ROZLICZENIOWEGO Stan prawny na dzień 1 września 2016 r. ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin niniejszy, zwany dalej regulaminem, określa sposób tworzenia i wykorzystywania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r.

Uchwała Nr 106/10. Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. Uchwała Nr 106/10 Zarządu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. z dnia 24 lutego 2010 r. 1 1. Na podstawie 2 ust. 1 i 4 oraz 5 ust. 2 Regulaminu Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych oraz

Bardziej szczegółowo

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A.

Komunikat nr 121. Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone. przez Dom Maklerski Banku BPS S.A. Komunikat nr 121 Domu Maklerskiego Banku BPS S.A. w sprawie zmiany Taryfy opłat i prowizji za usługi świadczone przez na podstawie 14 ust. 3 Regulaminu świadczenia usług maklerskich przez Dom Maklerski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r.

Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA. z dnia 28 czerwca 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 20 lipca 2012 r. Poz. 836 USTAWA z dnia 28 czerwca 2012 r. o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawy o ofercie publicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 901/2012 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 11 września 2012 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami

Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami Umowa prowadzenia rachunku zabezpieczającego i świadczenia usług brokerskich w obrocie zorganizowanym derywatami nr rachunku inwestycyjnego ( Rachunek )Klienta Numer Identyfikacyjny Klienta w KDPW (NIK)...

Bardziej szczegółowo

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY

PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA. Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY PEKAO24MAKLER PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Cz. V RACHUNEK PIENIĘŻNY RACHUNEK PIENIĘŻNY 1. SZCZEGÓŁY RACHUNKU PIENIĘŻNEGO... 2 2. PRZELEW JEDNORAZOWY... 6 2.1. Przelew na rachunek inwestycyjny... 6 2.2. Przelew

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych

Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych Załącznik do Uchwały Nr 1357/2011 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 3 listopada 2011 r. Szczegółowe zasady obliczania wysokości i pobierania opłat giełdowych I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Domu Maklerskiego mbanku S.A. (DM mbanku) obowiązuje od styczeń 2014 Spis treści 1. Taryfa opłat...3 Zasady naliczania i pobierania opłat...5 2. Taryfa prowizji maklerskich...5

Bardziej szczegółowo

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik

Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Obsługa zabezpieczeń nominowanych w EUR w KDPW_CCP Poradnik Warszawa, 1 września 2016 r. 1 Spis treści 1. Wstęp... 3 2. Nowa wersja komunikatu statusowego colr.sts.001.02... 4 3. Obsługa środków pieniężnych

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. TABELA OPŁAT I PROWIZJI MAKLERSKICH DOMU MAKLERSKIEGO CONSUS S.A. W ZAKRESIE PROWADZENIA RACHUNKÓW PIENIĘŻNYCH ORAZ RACHUNKÓW UPRAWNIEŃ I POCHODNYCH NA EMISJE CO2 (obowiązuje od 1 stycznia 2016 r.) Tytuł

Bardziej szczegółowo

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są:

UMOWA. o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt. W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Załącznik nr 1 do Regulaminu UMOWA o udzielanie kredytu lombardowego i o zastaw zabezpieczający ten kredyt W dniu... została zawarta umowa, której stronami są: Narodowy Bank Polski, zwany dalej NBP, z

Bardziej szczegółowo