RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ"

Transkrypt

1 Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach Bażanowice Kuratorium Oświaty w Katowicach

2 Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej w szkole przez wizytatorów do spraw ewaluacji. Raport z ewaluacji problemowej dotyczy jednego lub kilku z przedstawionych poniżej wymagań państwa. Ewaluacja zewnętrzna polega na zbieraniu i analizowaniu informacji na temat funkcjonowania szkoły w obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa: 1. Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów. 2. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się. 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. 4. Uczniowie są aktywni. 5. Respektowane są normy społeczne. 6. Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji. 7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych. 8. Promowana jest wartość edukacji. 9. Rodzice są partnerami szkoły lub placówki. 10. Wykorzystywane są zasoby szkoły lub placówki oraz środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju. 11. Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych. 12. Zarządzanie szkołą lub placówką służy jej rozwojowi. Ewaluacja ma także na celu ustalenie poziomu spełniania przez szkołę wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia r. wraz ze zmianami z dnia r. Szkoła może spełniać te wymagania na pięciu poziomach: Poziom E - oznaczający niski stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom D - oznaczający podstawowy stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom C - oznaczający średni stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom B - oznaczający wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Poziom A - oznaczający bardzo wysoki stopień wypełniania wymagania przez szkołę. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 2/50

3 Opis metodologii Badanie zostało zrealizowane w dniach przez zespół wizytatorów ds. ewaluacji, w skład którego weszli: Teresa Zając, Małgorzata Dudys. Badaniem objęto 25 uczniów (ankieta i wywiad grupowy), 60 rodziców (ankieta i wywiad grupowy) i 20 nauczycieli (ankieta i wywiad grupowy). Przeprowadzono wywiad indywidualny z dyrektorem placówki, grupowy z przedstawicielami samorządu lokalnego i partnerów szkoły, grupowy z pracownikami niepedagogicznymi, a także obserwacje lekcji, placówki i analizę dokumentacji. Na podstawie zebranych danych został sporządzony raport, który obejmuje podstawowe obszary działania szkoły. Wyjaśnienie skrótów dla narzędzi: OZ - Arkusz obserwacji zajęć AD - Kwestionariusz ankiety dla dyrektora/dyrektorki szkoły AN - Kwestionariusz ankiety dla nauczycieli AR - Kwestionariusz ankiety dla rodziców AMD - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Mój dzień" AMS - Kwestionariusz ankiety dla uczniów "Moja szkoła" APW - Kwestionariusz ankiety poewaluacyjnej dla wizytatora ADZ - Kwestionariusz badania "Analiza danych zastanych" WN - Scenariusz wywiadu grupowego z nauczycielami WR - Scenariusz wywiadu grupowego z rodzicami WU - Scenariusz wywiadu grupowego z uczniami WD - Scenariusz wywiadu z dyrektorem/dyrektorką szkoły WNPO - Scenariusz wywiadu z nauczycielem po obserwacji WP - Scenariusz wywiadu z partnerami WUI-III - Scenariusz wywiadu z uczniami klas I-III (szkoła podstawowa) WUPO - Scenariusz wywiadu z uczniami po obserwacji WNO - Scenariusz wywiadu z zespołem nauczycieli uczących w jednym oddziale Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 3/50

4 Obraz szkoły Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach została założona w 1894 roku. W 1970 roku przeniesiono ją do nowego budynku. Połączona jest przewiązką z Przedszkolem Publicznym w Goleszowie Filia w Bażanowicach, ale funkcjonują jako dwie odrębne placówki. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Goleszów. Szkoła usytuowaną jest przy drodze powiatowej Cieszyn - Ustroń. Do szkoły uczęszcza 59 uczniów w 5 oddziałach (nie ma klasy II ), w klasie jest średnio po 12 uczniów. Szkoła posiada 6 sal lekcyjnych, w tym jedną, wyposażoną w tablicę interaktywną, jedną salę z trzema komputerami z dostępem do Internetu, pracownię komputerową ze stanowiskami dla każdego ucznia, salę zabaw, bibliotekę, świetlicę, stołówkę, szatnię oraz niepełnowymiarową salę gimnastyczną, boisko i plac zabaw. Na bieżąco wzbogacana jest baza dydaktyczna o nowe pomoce, sprzęty, urządzenia multimedialne. Uczniowie szkoły dodatkowo korzystają z basenu przy Szkole Podstawowej w Cisownicy i z pełnowymiarowej sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dzięgielowie, gdzie dowożeni są autobusem gminnym. Korzystają ze świetlicy szkolnej, która jest czynna od 6.45 do 7.45 przed lekcjami oraz od do po lekcjach. W szkole pracuje 13 nauczycieli (8 pełnozatrudnionych), w tym pedagog szkolny, logopeda i bibliotekarz. Jest 6 nauczycieli dyplomowanych, 4 mianowanych i 3 kontraktowych. Panuje przyjazna atmosfera, widać dbałość personelu o bezpieczeństwo dzieci. Szkoła prowadzi kronikę szkolną oraz stronę internetową Uczniowie korzystają z oferty zajęć pozalekcyjnych, jak: SKS, gimnastyka korekcyjna, koło teatralne, zespół fletowy "Wiolinki", dodatkowe zajęcia z języka angielskiego, koło turystyczne, plastyczne, przyrodnicze LOP. Szkoła zapewnia pomoc psychologiczno- pedagogiczną, w tym prowadzenie zajęć specjalistycznych: rewalidacyjnych, logopedycznych, korekcyjno - kompensacyjnych. W celu zapewnienia pełnej realizacji podstawy programowej szkoła organizuje uczniom wyjazdy do teatru, kina, muzeum. Kontakt z kulturą przybliżają artyści przyjeżdżający do szkoły na warsztaty teatralne i przedstawienia. Uczniowie mają możliwość rozwijania osiągania sukcesów na konkursach szkolnych i pozaszkolnych, również na szczeblu ogólnokrajowym. Szkoła uczestniczyła i uczestniczy w projektach współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego: "Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów", "Pierwsze uczniowskie doświadczenia drogą do wiedzy", "Jestem niepowtarzalny Daj mi szansę" - wsparcie rozwoju uczniów klas I - III przez stworzenie możliwości poszerzenia oferty zajęć pozalekcyjnych wykraczających poza podstawę programową. Bierze udział w programach rządowych: "Radosna szkoła" doposażenie bazy sal lekcyjnych w pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w klasach I- III. "Doskonałe mleko" (I- VI), "Owoce i warzywa w szkole"( I- III), "Trzecioklasista umie pływać" oraz akcji "Ratujemy i uczymy ratować". Do osiągnięć szkoły w ostatnich latach należy zaliczyć przyznanie certyfikatów uczestnictwa: w "Ogólnopolskim sprawdzianie kompetencji trzecioklasisty z OPERONEM", w "Próbnym sprawdzanie szóstoklasisty z OPERONEM", w akcji "Bezpieczne wakacje". Promowane są aktywne formy spędzania wolnego czasu poprzez organizację wycieczek, rajdów, wyjazdów na basen. Co roku organizowane są w czasie ferii zimowych nieodpłatne warsztaty i zajęcia sportowe, a w czasie wakacji tygodniowe półkolonie. Do najbardziej znaczących inicjatyw zaliczyć należy cykliczne uroczystości: "Dzień Promocji Szkoły" dla rodziców i dzieci 5-cio i 6 letnich, "Dzień Babci i Dziadka" oraz "Dzień Matki i Ojca". Z okazji świąt Bożego Narodzenia uczniowie przygotowują uroczystość "Kolędowania czas". Szkoła stwarza dobre warunki do nauki, do pracy i do współpracy. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 4/50

5 Informacja o placówce Nazwa placówki Patron Typ placówki Miejscowość Ulica Numer 1 Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach Paweł Stalmach Szkoła podstawowa Bażanowice Szkolna Kod pocztowy Urząd pocztowy Goleszów Telefon Fax Www Regon Publiczność Kategoria uczniów Charakter Uczniowie, wychow., słuchacze 48 Oddziały 6 Nauczyciele pełnozatrudnieni 8.00 Nauczyciele niepełnozat. (stos.pracy) 7.00 Nauczyciele niepełnozat._(w etatach) 2.00 Średnia liczba uczących się w oddziale 8 Liczba uczniów przypadających na jednego pełnozatrudnionego nauczyciela Województwo Powiat Gmina Typ gminy publiczna Dzieci lub młodzież brak specyfiki 6 ŚLĄSKIE cieszyński Goleszów gmina wiejska Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 5/50

6 Poziom spełniania wymagań państwa Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego (D) Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji (D) W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz (D) Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych (B) B Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy (B) Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia (D) Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia (D) W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki (D) Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną (D) W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia (B) B W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom (B) Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania (D) Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane (D) B W szkole lub placówce wykorzystuje się wyniki badań zewnętrznych (B) W szkole lub placówce prowadzi się badania odpowiednio do potrzeb szkoły lub placówki, w tym osiągnięć uczniów i losów absolwentów (B) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 6/50

7 Wnioski 1. Nauczyciele realizują podstawę programową z wykorzystaniem wniosków "z diagnozy na wejściu", monitorowania osiągnięć uczniów oraz wniosków z nadzoru pedagogicznego. 2. Nauczyciele powinni częściej na lekcjach stosować technologię komputerową. 3. Dzięki indywidualizowaniu procesu edukacyjnego przez nauczycieli adekwatnie do potrzeb każdego ucznia, czuje się on dowartościowany i utwierdzony w tym, że nauczyciel wierzy w jego możliwości. 4. Rodzice uczniów mogą liczyć na wsparcie nauczycieli w każdej sytuacji dydaktyczno-wychowawczej dziecka. 5. Nauczyciele wykorzystują wnioski ze sprawdzianu do planowania pracy dydaktycznej, modyfikacji rozkładu materiału oraz dostosowania metod i formy pracy z uczniem. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 7/50

8 Wyniki ewaluacji Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Stan oczekiwany: Zmiany w zewnętrznym świecie powodują konieczność właściwego przygotowania uczniów do nowej rzeczywistości, dlatego dla sukcesu indywidualnego i społecznego uczniowie i uczennice powinni nabywać kompetencje określone w podstawie programowej. Stopień, w jakim są one nabywane, zależy od skuteczności monitorowania tego procesu oraz wykorzystania informacji o osiągnięciach z poprzedniego etapu edukacyjnego. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła realizuje podstawę programową, biorąc pod uwagę umiejętności uczniów osiągnięte w poprzednim etapie edukacyjnym. Nauczyciele uwzględniają na lekcjach zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, stwarzają dobrą atmosferę. Rozwijają u uczniów ciekawość świata, uczą poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania i komunikowania się w języku polskim i obcym. Uczą pracy zespołowej, a także indywidualizują pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wszyscy nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego i starają się wpływać na efekty kształcenia. Szkoła dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, stara się wykorzystać ich potencjał, chociaż efekty są bardziej widoczne w odniesieniu do pojedynczych uczniów. Nauczyciele przygotowują uczniów do kolejnego etapu kształcenia. Obszar badania: W szkole lub placówce realizuje się podstawę programową uwzględniając osiągnięcia uczniów z poprzedniego etapu edukacyjnego Szkoła realizuje podstawę programową biorąc pod uwagę umiejętności uczniów osiągnięte w poprzednim etapie edukacyjnym. Dyrektor podaje, że szkoła prowadzi diagnozę "na wejściu" w klasie IV, która ma na celu poznanie zespołu klasowego przez wszystkich nauczycieli uczących w tej klasie. Nauczyciele w ramach zespołu uczącego w klasie IV zapoznają się z umiejętnościami uczniów wynikającymi ze sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, organizowanego na koniec I etapu edukacyjnego oraz prowadzą własną diagnozę z poszczególnych przedmiotów. Otrzymują wiedzę na temat potencjału edukacyjnego uczniów oraz umiejętności, od których zależy modyfikacja programów nauczania, stosowane metody pracy, w tym indywidualizacja pracy z uczniem oraz oferta zajęć pozalekcyjnych - dostosowana do potrzeb i możliwości uczniów. Na podstawie obserwacji lekcji Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 8/50

9 języka angielskiego można stwierdzić, że nauczyciel dzieli uczniów na grupy zaawansowania, prowadzi konwersacje, poszerza zakres materiału dla uczniów zdolnych, a dla słabszych dostosowuje wymagania do ich potrzeb i możliwości. Z analizy danych zastanych wynika, że wszystkie działania nauczycieli prowadzone w ramach "diagnozy na wejściu" wynikają ze sformułowanych wniosków zawartych w "Analizie sprawdzianu trzecioklasisty" oraz wynikają z analizy nauczycieli poszczególnych przedmiotów zawartych w protokole zespołu i są wykorzystane w realizacji podstawy programowej w klasie IV - patrz (tab.1). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 9/50

10 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę przeanalizować wnioski wynikające ze wstępnej diagnozy (o ile taka istnieje) z poprzedniego etapu kształcenia (dla klasy IV szkoły podstawowej lub I klasy gimnazjum lub I klasy szkoły ponadgimnazjalnej) oraz jakiekolwiek dostępne dokumenty opisujące sposób ich uwzględniania. Czy widać wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli? [ADZ] (7815) Tab.1 Numer Analiza 1 Nauczyciele uczący w klasie czwartej dokonują diagnozy "na wejściu", na podstawie wniosków z analizy wyników sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty, analizy świadectw szkolnych z klasy trzeciej i wywiadu z nauczycielem byłej klasy trzeciej. Sformułowano wnioski: należy kształcić umiejętność czytania ze zrozumieniem, opowiadania, pisania różnych form wypowiedzi pisemnych rozwijać sprawność rachunkową, ćwiczyć obliczanie obwodu figur geometrycznych, kłaść nacisk na rozwiązywanie zadań tekstowych różnymi sposobami, doskonalić liczenie pamięciowe w zakresie 100, z języka angielskiego ćwiczyć i poszerzać słownictwo, poprawną pisownię oraz konwersację. Należy stosować metody aktywizujące, problemowe i doświadczenia, korzystać z tablicy interaktywnej na lekcjach, stosować indywidualizację pracy, pracować w grupach i zespołowo, systematycznie kontrolować postępy w nauce i oceniać wykonywane zadania. Z dokumentacji realizacji podstawy programowej poszczególnych przedmiotów wynika, że nauczyciele uczący w jednym oddziale stosują metody aktywizujące, problemowe i doświadczenia, wykorzystują tablicę interaktywną na lekcjach, stosują indywidualizację pracy, pracują w grupach i zespołowo. Systematycznie kontrolują postępy uczniów w nauce i oceniają wykonywane zadania. Stosują na zajęciach czytanie ze zrozumieniem na każdym przedmiocie, odpowiednio dobierają środki dydaktyczne, takie jak: domino matematyczne, monety i banknoty do nauki i zabawy, figury geometryczne, urządzenia audiowizualne usprawniające proces edukacyjny. Na języku angielskim poszerzają słownictwo, budują proste zdania, odpowiadają na pytania. Widać wpływ sformułowanych wniosków na działanie nauczycieli. Uczniowie mają możliwość praktycznego sprawdzenia swoich umiejętności na każdej lekcji, podczas uroczystości szkolnych, w sytuacjach wymagających przedsiębiorczości (podczas pracy w sklepiku szkolnym, przy organizacji kiermaszów świątecznych). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 10/50

11 Obszar badania: Podstawa programowa jest realizowana z wykorzystaniem zalecanych warunków i sposobów jej realizacji Nauczyciele uwzględniają na lekcjach zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej, stwarzają dobrą atmosferę. Rozwijają u uczniów ciekawość świata, uczą poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania i komunikowania się w języku polskim i obcym. Uczą pracy zespołowej, a także indywidualizują pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Ankietowani nauczyciele podają, że: kształtują umiejętność czytania, w tym umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów (9/11) na wszystkich lub na większości przedmiotów, (2/11) na połowie lub mniej niż połowie; dają możliwość kształtowania myślenia naukowego umiejętności formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa (10/11) na wszystkich lub na większości zajęć, a (1/10) podaje, że na połowie zajęć. Dają uczniom możliwość kształtowania umiejętności: myślenia matematycznego w tym umiejętności wykorzystania narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz formułowania sądów opartych na rozumowaniu matematycznym (9/11) na wszystkich lub na większości zajęć, a (2/11) na połowie zajęć; pracy zespołowej (10/11) na wszystkich lub na większości zajęć, a (1/11) na mniej niż połowie zajęć; odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji (10/11) na wszystkich i (1/11) na większości zajęć; kształcenia umiejętności uczenia się (11/11) na wszystkich zajęciach. Wszyscy (11/11) nauczyciele kształcą umiejętność komunikowania się w języku ojczystym na wszystkich zajęciach. Nauczyciele (6/11) podają, że kształcą umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi na połowie zajęć, a (2/11) na mniej niż połowie, a (3/11) czyni to na wszystkich lub na większości zajęć (wykres od 1j-8j). Ankietowani nauczyciele twierdzą, że realizując podstawę programową najczęściej korzystają z już zdobytej przez uczniów wiedzy i wykorzystują ją w praktyce, równie często mobilizują uczniów do generowania własnych pomysłów i rozwiązań oraz przygotowują uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym - patrz (wykres 1o). Podczas obserwowanych zajęć kształtowane były takie umiejętności, jak: czytanie, umiejętność uczenia się, umiejętność pracy zespołowej, komunikowania się w języku ojczystym i w języku angielskim zarówno w mowie, jak i w piśmie, umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami i myślenie naukowe (tab. 1, 2 oraz tab.3 - przedstawiająca wypowiedzi nauczycieli podczas wywiadu po obserwacji zajęć). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 11/50

12 Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Wykres 4j Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 12/50

13 Wykres 5j Wykres 6j Wykres 7j Wykres 8j Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 13/50

14 Wykres 1o Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: Które z najważniejszych umiejętności, opisanych w podstawie programowej dla danego etapu kształcenia były kształtowane u uczniów podczas lekcji? [OZ] (9788) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 czytanie 6 / / 0 2 myślenie matematyczne 0 / 6 0 / myślenie naukowe 5 / / umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, 6 / / 0 zarówno w mowie, jak i piśmie 5 umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami 5 / / 16.7 informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji 6 umiejętność uczenia się 6 / / 0 7 umiejętność pracy zespołowej 6 / / 0 8 inne, jakie? 0 / 6 0 / 100 Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 14/50

15 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Opisz, jak na lekcji uwzględniane są zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. [OZ] (7563) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele uwzględniają na lekcjach zalecane warunki i sposoby realizacji podstawy programowej. Rozwijają u uczniów ciekawość świata, uczą poprawnego mówienia, słuchania, czytania, pisania, rozumowania i komunikowania się w języku polskim i obcym. Uczą pracy zespołowej, a także indywidualizują pracę z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, stwarzają dobrą atmosferę na lekcji. Wykorzystują pomoce dydaktyczne, dążą do twórczego myślenia. W klasach I-III lekcje odbywają się w części stolikowej i w części rekreacyjnej. Podręczniki pozostawiają w swoich szafeczkach. Nauczycielka rozwija u dzieci zamiłowania do czytelnictwa poprzez słuchanie pięknego czytania i rozmowy o przeczytanych utworach, zachęca do korzystanie z biblioteki. Stosuje aktywne metody nauczania, stwarza życzliwą atmosferę, jednakowo traktuje wszystkich uczniów. Dzieci pracowały przy stolikach, w grupach i przemieszczały się na dywan. Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Które z zalecanych sposobów i warunków realizacji podstawy programowej wykorzystał/a Pan/i podczas tej lekcji? [WNPO] (7650) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 stosuje indywidualizację pracy na lekcji, zadaje dodatkowe pytania, 2 kształci umiejętność czytania, 3 kształci umiejętność redagowania wypowiedzi pisemnych, 4 stosuje aktywizujące metody pracy 5 dba o życzliwą atmosferę na lekcji 6 stwarza warunki do realizacji podstawy programowej 7 wykorzystuje na lekcji środki dydaktyczne 8 integruje treści w klasach I-III 9 motywuje uczniów do pracy, Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 15/50

16 Obszar badania: W szkole lub placówce monitoruje się i analizuje osiągnięcia każdego ucznia, uwzględniając jego możliwości rozwojowe, formułuje się i wdraża wnioski z tych analiz Wszyscy ankietowani nauczyciele monitorują osiągnięcia uczniów, uwzględniają ich możliwości rozwojowe, stawiają wnioski i wdrażają je na zajęciach. Stosują ocenianie bieżące i podsumowujące (testy, sprawdziany, wyniki konkursów, zawodów sportowych), sprawdzają sposoby wykonywanych zadań, zadają pytania i stwarzają uczniom możliwość zadawania pytań, sprawdzają, czy uczniowie dobrze zrozumieli omawiane kwestie oraz zbierają od uczniów informacje zwrotne (wykres 1w). Wykorzystują w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów: modyfikują dotychczasowe metody pracy, aktywizują uczniów, indywidualizują nauczanie, modyfikują zakres wprowadzanego materiału, zwracają uwagę na zagadnienia sprawiające szczególną trudność uczniom, ćwiczą strategię rozwiązywania testów i zadań egzaminacyjnych. Obserwowane zajęcia potwierdzają monitorowanie przez nauczycieli nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji oraz podają w wywiadzie po obserwacji, że pozyskują informacje od rodziców, współpracują z pedagogiem szkolnym i innymi nauczycielami (tab1). Wszyscy nauczyciele klasy IV uczący w jednym oddziale w wywiadzie podają, że monitorują osiągnięcia uczniów i wykorzystują wnioski, patrz - (tab.2, 3). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 16/50

17 Wykres 1w Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 17/50

18 Typ pytania: Pytanie wielokrotnego wyboru Treść pytania: W jaki sposób nauczyciel monitoruje nabywanie wiedzy i umiejętności przez każdego ucznia podczas lekcji? Proszę zaznaczyć wszystkie zachowania nauczyciela, które wystąpiły na tej lekcji. [OZ] (6884) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 6 Tab.1 Numer odpowiedzi Treść odpowiedzi Częstość Procent 1 sprawdza, czy uczniowie właściwie zrozumieli 6 / / 0 2 sprawdza, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania 6 / / 0 3 zadaje pytania 6 / / 0 4 prosi uczniów o podsumowanie 6 / / 0 5 wykorzystuje techniki badawcze 0 / 6 0 / pyta uczniów, co sądzą o jego sposobie przekazywania wiedzy 0 / 6 0 / stwarza uczniom możliwość zadania pytania 6 / / 0 8 inne, jakie? 1 / / 83.3 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób monitorują Państwo osiągnięcia uczniów w tej klasie? [WNO] (9903) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 poprzez ocenianie bieżące i podsumowujące; 2 poprzez obserwacje na zajęciach, wycieczkach i imprezach szkolnych i środowiskowych 3 monitorują wyniki konkursów, zawodów sportowych, występy artystyczne uczniów 4 sprawdzają, w jaki sposób uczniowie wykonują zadania Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób wykorzystują Państwo w swojej pracy wnioski z analizy osiągnięć uczniów? [WNO] (9904) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 wykorzystują wnioski z analizy osiągnięć uczniów do modyfikacji warsztatu pracy, 2 stosują aktywizujące metody pracy 3 stosują indywidualną, grupową i zespołową formę pracy 4 wykorzystują nowoczesne środki dydaktyczne (tablica interaktywna), technologię informacyjną, 5 dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości dziecka 6 motywują uczniów Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 18/50

19 Obszar badania: Wdrożone wnioski z monitorowania i analizowania osiągnięć uczniów przyczyniają się do wzrostu efektów uczenia się i osiągania różnorodnych sukcesów edukacyjnych uczniów. Wyniki analizy osiągnięć uczniów, w tym uczniów, którzy ukończyli dany etap edukacyjny, potwierdzają skuteczność podejmowanych działań dydaktyczno-wychowawczych Nauczyciele wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego i starają się wpływać na efekty kształcenia. Szkoła dostosowuje wymagania do potrzeb i możliwości uczniów i stara się wykorzystać ich potencjał. Efekty są bardziej widoczne w odniesieniu do pojedynczych uczniów. Ankietowani uczniowie klasy V podają, że najbardziej cieszą ich sukcesy artystyczne, osiągnięcia z języka angielskiego, z języka polskiego, osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych, poprawa relacji z nauczycielem i rówieśnikami, realizacja własnych zamierzeń i pomysłów oraz dobre wyniki w nauce - patrz (tab.1). Z rozmowy z dyrektorem wynika, że nauczyciele podejmują działania dydaktyczne wynikające z bieżących analiz osiągnięć uczniów w klasach I-VI. Indywidualizują pracę na lekcjach, stosują aktywne metody, pracują w grupach, w parach, dostosowują wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów zgodnie z opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, prowadzą zajęcia korekcyjno-kompensacyjne i logopedyczne w klasach I-III, a w klasach IV-VI zajęcia wyrównawcze, specjalistyczne (logopedyczne i rewalidacyjne), zajęcia pozalekcyjne - rozwijające zainteresowania oraz organizują konkursy i zawody sportowe. Kształcą umiejętność analizowania treści i poprawnego rozwiązywania zadań tekstowych, rozwijają sprawność rachunkową, ćwiczą obliczanie obwodu figur geometrycznych, kładą nacisk na rozwiązywanie zadań praktycznych, doskonalą umiejętność czytania, opowiadania, pisania oraz liczenia pamięciowego (dodawania, odejmowania, mnożenia i dzielenia); z języka angielskiego ćwiczą i poszerzają słownictwo, poprawną pisownię oraz konwersację. Wdrażają na bieżąco wnioski z nadzoru pedagogicznego - patrz (tab.2). Systematycznie kontrolują postępy uczniów w nauce i oceniają wykonywane zadania. Uczniowie chętnie biorą udział w uroczystościach i imprezach szkolnych, przygotowują przedstawienia, pracują w sklepiku szkolnym, biorą udział w wycieczkach, wyjazdach do kina, teatru i muzeum. W klasie VI nauczyciele przygotowują uczniów do "Sprawdzianu. Przeprowadzają próbny sprawdzian z zachowaniem procedur. Najbardziej skuteczne działania, to zajęcia pozalekcyjne, rozwijające uzdolnienia i zainteresowania uczniów oraz zajęcia wyrównujące braki w nauce. Dla uczniów zainteresowanych prowadzą kółko języka angielskiego, przyrodnicze, zespół fletowy, koło teatralne, turystyczne oraz Szkolne Koło Sportowe. Zespół nauczycieli uczący w jednym oddziale, analizując osiągnięcia uczniów klasy czwartej, (tab.3) uważa, że sukcesy te wynikają z trafnej diagnozy na wejściu, dobrej współpracy nauczycieli uczących w tym oddziale, uwzględniania indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów, wymiany doświadczeń i informacji ze szkoleń zewnętrznych oraz ze skutecznej realizacji wniosków z nadzoru. W ostatnich trzech latach uczniowie odnosili sukcesy w konkursach ogólnopolskich z języka angielskiego, z matematyki, z historii oraz w konkursach i zawodach sportowych na szczeblu gminnym. Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty z ostatnich trzech lat przedstawiają się następująco: w 2012 r. sprawdzian pisało 7 uczniów, egzamin okazał się dla uczniów umiarkowanie trudny, średni wynik uczniów szkoły wyniósł 22,9; w gminie - 22,7; w powiecie - 23,0; w województwie - 22,6; w kraju 22,8, a szkoła znalazła się w staninie wyżej średnim; w roku 2013r. sprawdzian pisało 12 uczniów, z których czworo posiadało opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie dostosowania wymagań do potrzeb i możliwości, a jeden orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, średni wynik w szkole wyniósł: 21,9; w gminie: 22,9; Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 19/50

20 w powiecie - 23,8; w województwie - 23,5 ; w kraju - 23,6, a w skali staninowej szkoła uzyskała wynik niżej średni; w roku 2014r. sprawdzian pisało 5 uczniów, test okazał się umiarkowanie trudny, średni wynik uczniów szkoły wyniósł 22,8 ; w gminie 27,1; w powiecie - 25,5; w województwie śląskim wyniósł - 25,4; w kraju 25,8, a szkoła znalazła się w staninie niskim. W standardach czytanie, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji wyniki były niższe od wojewódzkich, powiatowych i gminnych; w standardzie wykorzystywanie wiedzy w praktyce były wyższe niż wojewódzkie, powiatowe i gminne. W klasie tej z pięciorga uczniów piszących standardowy arkusz troje posiadało opinie poradni psychologiczno-pedagogicznej o dostosowaniu wymagań do możliwości uczniów, na badanie czwartego ucznia rodzic nie wyraził zgody. Jeden uczeń posiadał orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie w stopniu lekkim. Porównując wyniki sprawdzianu z trzech ostatnich lat widać tendencję spadkową - stanin wyżej średni w 2012 r., stanin niżej średni w 2013r. i niski w 2014r. W niektórych standardach wynik okazał się nieco lepszy np. porównując wyniki z lat 2012 i 2013 lepszy wynik uczniowie uzyskali w standardzie I - czytanie (z 0,69 na 0,80); porównując wyniki z lat 2013 i 2014 wyższe wyniki uzyskano w standardach: III - rozumowanie (z 0,39 na 0,43) i V - wykorzystywanie wiedzy w praktyce ( z 0,42 na 0,68). Analiza danych zastanych wskazuje, że w latach wyniki w nauce klas szóstych z roku na rok pogarszają się, ze względu na mało liczne klasy, a w tym stosunkowo dużą liczbę uczniów z opinią i orzeczeniem. W ostatnich trzech latach średnia szkoły wynosiła: 4,09, 4,17 i 4,05, a średnia klas szóstych: 4,17, 4,04 i 4,21. Liczba uczniów w klasach VI wynosiła: 7, 13, 6 uczniów - łącznie 26, z czego 9 uczniów miało opinię o konieczności dostosowaniu wymagań edukacyjnych, a 3 miało orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Najgorsza sytuacja miała miejsce w ubiegłym roku szkolnym, gdzie na 6 uczniów klasy VI - trzech miało opinię poradni o dostosowaniu wymagań, jeden uczeń miał orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej, a dwóch uczniów uzyskało wyróżnienie (średnia ocen: 5,09 i 4,82), a na sprawdzianie "stanin niski". Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Z których swoich osiągnięć w szkole jesteś szczególnie zadowolony? [AMS] (7065) Ogólna liczba respondentów biorących udział w badaniu: 9 Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 wyniki w nauce/ dobre oceny 2 osiągnięcia sportowe 3 sukcesy artystyczne 4 uzyskane oceny; osiągnięcia w konkursach i zawodach sportowych; poprawa relacji z nauczycielami; relacje z rówieśnikami; realizacja własnych zamierzeń i pomysłów; poszerzenie wiadomości i umiejetności 5 mam osiągnięcia z języka polskiego 6 mam osiągnięcia z języka angielskiego Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 20/50

21 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę podać w jaki sposób wdrażanie wniosków z nadzoru wpłynęło na efekty uczenia się uczniów? [WD] (7063) Tab.2 Numer Analiza 1 Nauczyciele wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego. Motywują uczniów do systematycznej nauki poprzez eksponowanie ich osiągnięć na stronie internetowej szkoły, na gazetkach szkolnych i w prasie lokalnej. Mobilizują uczniów do odrabiania pracy domowej. Zachęcają uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (tylko 1 uczeń nie uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych). Stale pracują nad podniesieniem efektów kształcenia. Stwarzają warunki do osiągania sukcesów w nauce. Nauczyciele doskonalą sposoby przygotowania uczniów do sprawdzianów. Dyrektor stwarza warunki do rozwoju osobowego i zawodowego nauczycieli, zachęca ich do dzielenia się swoją wiedzą zdobytą w licznych szkoleniach pozaszkolnych i publikacjach. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 21/50

22 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Proszę wymienić sukcesy edukacyjne uczniów tej klasy związane z podnoszeniem kompetencji opisanych w podstawie programowej. Które z Państwa działań pozwoliły osiągnąć uczniom te sukcesy? [WNO] (7658) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 uczniowie osiągają dobre i bardzo dobre wyniki z testów, kartkówek i odpowiedzi ustnych 2 potrafią zgodnie współdziałać w grupie, formułować wnioski, 3 czytają ze zrozumieniem. 4 są aktywni, chętnie biorą udział w zajęciach, w uroczystościach szkolnych i środowiskowych 5 Uczennica zdobyła I miejsce w Szkolnym Konkursie Recytatorskim, oraz otrzymała nagrodę dla najlepszej czytelniczki w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie 6 posługują się technologiami informacyjnokomunikacyjnymi), 7 uczniowie potrafią korzystać z "zachętek i motywców 8 Nauczyciele stwarzają przyjazną atmosferę podczas zajęć, 9 właściwie dobierają metody, formy pracy oraz środki dydaktyczne 10 Działania, które pozwoliły osiągnąć te sukcesy to: diagnoza na wejściu, współpraca nauczycieli uczących w jednym oddziale, uwzględnianie indywidualnych predyspozycji i możliwości uczniów, wymiana doświadczeń i informacji ze szkoleń zewnętrznych Obszar badania: Uczniowie odnoszą sukcesy na wyższym etapie kształcenia lub na rynku pracy Szkoła przygotowuje uczniów do kolejnego etapu kształcenia. Dyrektor i nauczyciele twierdzą, że ich szkoła rozwija u uczniów umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia - patrz (tab.1). Efektywność działań stwierdzają na podstawie obserwacji, analizy osiągnięć edukacyjnych oraz odnoszonych sukcesów uczniów patrz - (tab.2). Najbardziej efektywne działania kształcące umiejętności przydatne na kolejnym etapie to:organizowanie konkursów, imprez szkolnych, przedstawień, kiermaszów, praca w sklepiku szkolnym oraz stosowanie aktywnych metod na lekcji - dyskusja, burza mózgów, drama, gry dydaktyczne. Szkoła kształci umiejętności językowe, sportowe, komputerowe, kształci postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, oparte na takich wartościach, jak: uczciwość, wiarygodność, sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość. (tab.3). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 22/50

23 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie umiejętności przydatne na kolejnym etapie kształcenia i/lub rynku pracy rozwija u uczniów Państwa szkoła? [WN] (7069) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 umiejętność komunikowania się w języku polskim i angielskim, 2 umiejętność czytania ze zrozumieniem 3 umiejętność rozwiązywania problemów 4 korzystania z różnych źródeł wiedzy; 5 posługiwania się nowoczesnymi technologiami komputerowymi 6 uczenia się, 7 współdziałania w grupie, pracy zespołowej; 8 przygotowania do publicznych wystąpień, dyskusji, prezentowania własnego punktu widzenia i brania pod uwagę poglądów innych ludzi, 9 radzenia sobie z emocjami 10 przestrzegania norm społecznych, właściwego zachowania się, tolerancji. 11 szkoła uczy sumiennej, systematycznej pracy, 12 dotrzymywania terminów zadanych prac, planowania, 13 odkrywania swoich zainteresowań 14 dbałość o własny rozwój Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 23/50

24 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Na jakiej podstawie stwierdzili Państwo tę efektywność? [WN] (9957) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 nauczyciele stwierdzają efektywność na podstawie obserwacji 2 na podstawie analizy osiągnięć edukacyjnych uczniów na zajęciach lekcyjnych 3 na podstawie analizy sukcesów uczniów w konkursach - ogólnopolskie olimpiady matematyczne "Olimpus"; ogólnopolska olimpiada z języka angielskiego (tytuł laureata), olimpiada historyczna 4 analizy sukcesów uczniów w konkursach gminnych - Gminny Konkurs Gwarowy O złotóm przeposke (II miejsce); Konkurs Wiedzy Wiem wszystko - test na inteligencję (III miejsce); Festiwal Piosenki klas I - III (I i II miejsce); Konkurs Plastyczny Goleszowskie Betlejem (I i III miejsce); Festiwal Piosenki (Nagroda Grand Prix oraz I i II miejsce w kategorii klas I - III i IV - VI 5 na podstawie sukcesów w gminnych zawodach sportowych - w Mistrzostwach Gminy Goleszów w Szachach Dziewcząt i Chłopców (III miejsce); w Turnieju w ramach Goleszowsko - Wędryńskiej Ligi Piłki Nożnej Chłopców (III miejsce); w Gminnym Czwórboju Lekkoatletycznym Dziewcząt (III miejsce) Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 24/50

25 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania są w tym zakresie najbardziej efektywne? [WN] (9600) Tab.3 Numer Treść odpowiedzi 1 Najbardziej efektywne działania to: stosowanie aktywnych metod na lekcji (dyskusja, burza mózgów, drama, gry dydaktyczne, drzewko decyzyjne, opowiadania twórcze), 2 indywidualna praca z uczniem oraz praca w grupach 3 organizowanie zajęć pozalekcyjnych (koło fletowe, przyrodnicze, turystyczne, zajęcia z języka angielskiego; zajęcia plastyczne, teatralne i sportowe - Szkolne Koło Sportowe, gimnastyka korekcyjno-kompensacyjna); 4 zajęcia dydaktyczno wyrównawcze w klasach I, III i V VI; 5 organizowanie konkursów, imprez szkolnych, przedstawień, kiermaszów, praca w sklepiku szkolnym. 6 kształtują u uczniów postawy sprzyjające rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, oparte o wartości takie jak: uczciwość, wiarygodność, sumienność, odpowiedzialność, wytrwałość. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 25/50

26 Wymaganie: Szkoła lub placówka wspomaga rozwój uczniów, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji Stan oczekiwany: W szkole ukierunkowanej na rozwój uczniów z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji podejmuje się różnorodne działania, dostosowane do specyfiki i potrzeb środowiska. Powinny być one oparte na diagnozie, a ich skuteczność poddawana refleksji. Ich elementem jest przeciwdziałanie dyskryminacji. Organizując procesy edukacyjne, nauczyciele indywidualizują nauczanie i wspierają uczniów. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną każdego ucznia. Organizuje zajęcia adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów, które sprzyjają rozwojowi zainteresowań, uzdolnień, a także wspierają każdego ucznia. W celu zapobiegania dyskryminacji wśród uczniów organizowane są zajęcia profilaktyczne, które skutecznie ją eliminują. Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami, stosownie do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym indywidualizację procesu edukacyjnego oraz motywowanie uczniów do uczenia się. Uczniowie i rodzice uważają, że wsparcie jakie otrzymują w szkole odpowiada ich potrzebom. Obszar badania: W szkole lub placówce rozpoznaje się możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe, sposoby uczenia się oraz sytuację społeczną każdego ucznia Szkoła rozpoznaje możliwości psychofizyczne, potrzeby rozwojowe i sytuację społeczną każdego ucznia. W ostatnich trzech latach wsparcia wymagało 15 uczniów szkoły i uruchomiono dla nich program wsparcia ze względu na specjalne potrzeby edukacyjne. Trzech uczniów posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym jeden z uwagi na niepełnosprawność ruchową. Pozostali uczniowie posiadają opinie w sprawie dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb z powodu niższego niż przeciętny rozwój intelektualny. Ankietowani rodzice (46/50) kilka razy w roku rozmawiają z nauczycielem o możliwościach i potrzebach ich dziecka (wykres 1j). Nauczyciele uczący w jednym oddziale (w klasie IV) uważają, że najważniejsze potrzeby rozwojowe to: potrzeby społeczne - właściwe relacje interpersonalne w grupie rówieśniczej, wzmacnianie poczucia akceptacji, potrzeba zdrowej rywalizacji; potrzeby poznawcze - rozwijanie zainteresowań i talentów, zaspokojenie ciekawości świata, pokonywanie trudności; potrzeby emocjonalne - zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwego traktowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, doświadczanie sukcesu Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 26/50

27 (tab.1). Powyższe potrzeby nauczyciele rozpoznają na podstawie obserwacji zachowań na lekcjach, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach i wycieczkach. Nauczyciele klasy IV rozpoznają możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów poprzez obserwację ich zachowań, analizę orzeczeń, rozmowę z rodzicami i uczniami, ankietowanie uczniów i rodziców, analizę sprawdzianów oraz testy sprawnościowe (tab.2). Wykres 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie są najważniejsze potrzeby rozwojowe (społeczne, poznawcze, emocjonalne) Państwa uczniów? [WNO] (7779) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 W ramach potrzeb społecznych najważniejsze to: właściwe relacje interpersonalne w grupie rówieśniczej, wzmacnianie poczucia akceptacji, potrzeba zdrowej rywalizacji. 2 W ramach potrzeb poznawczych: rozwijanie zainteresowań i talentów, zaspokojenie ciekawości świata, pokonywanie trudności. 3 W ramach potrzeb emocjonalnych: zapewnienie poczucia bezpieczeństwa fizycznego i psychicznego, wzmacnianie poczucia własnej wartości, sprawiedliwego traktowania, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych, doświadczania sukcesu. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 27/50

28 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób rozpoznają Państwo możliwości psychofizyczne i potrzeby rozwojowe uczniów w tej klasie? [WNO] (7040) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 poprzez obserwację zachowań na lekcji, przerwach, zajęciach pozalekcyjnych, uroczystościach, wycieczkach, 2 poprzez analizę orzeczenia poradni psychologiczno pedagogicznej (1 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego o niepełnosprawności ruchowej), 3 bezpośrednie rozmowy z rodzicami i uczniami, 4 poprzez ankiety; 5 analizę sprawdzianów i prac uczniowskich, 6 testy sprawności fizycznej i lekkoatletyczne. Obszar badania: Zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze i specjalistyczne organizowane dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych są odpowiednie do rozpoznanych potrzeb każdego ucznia W szkole organizowane są zajęcia adekwatne do rozpoznanych potrzeb uczniów. Szkoła, tworząc ofertę zajęć dla uczniów kieruje się: zapewnieniem bezpiecznych warunków, przyjazną, rodzinną atmosferą, realizacją zainteresowań uczniów, oczekiwaniami rodziców, wysoką jakością kształcenia oraz wyrównywaniem szans i stworzeniu dzieciom możliwości dobrego startu w przyszłość. Oferta zajęć pozalekcyjnych sprzyja rozwojowi zainteresowań i uzdolnień, a także wspiera każdego ucznia. Wyniki ankiety dla uczniów wskazują, że w szkole organizowane są interesujące zajęcia pozalekcyjne, które pomagają im w nauce (wykresy 1j, 2j). Zdaniem dyrektora, w zajęciach pozalekcyjnych nie uczestniczy jeden uczeń. W oparciu o wyniki rozpoznania potrzeb uczniów, szkoła organizuje zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze dla uczniów klas I i III a dla klas V i VI (z języka polskiego i matematyki); gimnastykę korekcyjną dla uczniów klas od I do VI oraz zajęcia rewalidacyjne, dydaktyczno - wyrównawcze i korekcyjno kompensacyjne. Pod kierunkiem pedagoga szkolnego dostosowywane są wymagania edukacyjne do potrzeb i możliwości uczniów i indywidualizuje się proces nauczania w zależności od dysfunkcji. Zdaniem rodziców, oferta zajęć pozalekcyjnych w dużym stopniu jest dostosowana do potrzeb dzieci (wykres 3j). W opinii nauczycieli uczących w jednym oddziale z rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów wyciągnięto wnioski, które są wykorzystane w pracy z klasą - patrz (tab. 1). Ponadto uczniowie uczęszczają na zajęcia dodatkowe (na 10 uczniów w klasie: 5 uczestniczy w kole fletowym; 6 uczniów w kole przyrodniczym LOP; 8 uczniów w kole turystycznym; 7 uczestniczy w zajęciach sportowych Szkolnego Koła Sportowego; 9 uczniów w kole teatralnym). Szkoła organizuje konkurs: polonistyczny, recytatorski, przyrodniczy, z języka angielskiego, czytelniczy, plastyczny oraz konkurs piosenki. Uczniowie zaangażowani są w akcje charytatywne: Prezent pod choinkę, Rekord jak z bajki. Nauczyciele dbają o zapewnienie poczucia bezpieczeństwa uczniów pełniąc Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 28/50

29 dyżury, realizując zadania wynikające z programu wychowawczego i profilaktyki. W szkole funkcjonuje świetlica, której czas pracy odpowiada potrzebom dzieci i ich rodziców. Obserwowane zajęcia oraz wywiad z nauczycielami potwierdzają adekwatność działań nauczycieli wynikających z wcześniej rozpoznanych potrzeb i możliwości uczniów - patrz (tab.2). Wykres 1j Wykres 2j Wykres 3j Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 29/50

30 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie wnioski płyną z prowadzonego przez Państwa rozpoznania potrzeb, możliwości uczniów dla pracy z klasą? Jak te wnioski wykorzystują Państwo? [WNO] (7042) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 należy zwiększyć motywację uczniów do wysiłku i pogłębiania wiedzy na lekcjach, 2 stosować aktywne metody pracy, 3 stosować atrakcyjne zadania i ćwiczenia na lekcji, 4 dostosować wymagania do potrzeb i możliwości uczniów, 5 indywidualizować pracę na lekcjach, 6 umożliwiać każdemu uczniowi odnoszenie sukcesu 7 organizować konkursy i zawody sportowe, 8 wspierać uczniów w budowaniu poczucia własnej wartości poprzez zachętki i motywce, oceny za dodatkową pracę, pochwały, wyróżnienia, nagrody, 9 umożliwiać rozwijanie zainteresowań i zdolności poprzez organizację dodatkowych zajęć i kółek zgodnie z potrzebami, 10 angażować uczniów do działalności charytatywnej, 11 Nauczyciele wykorzystują te wnioski na lekcjach, na zajęciach pozalekcyjnych, na uroczystościach szkolnych i środowiskowych, na konkursach i zawodach sportowych, podczas akcji charytatywnych. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 30/50

31 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Które z Pana/i działań na lekcji wynikały z wcześniejszego rozpoznania potrzeb, możliwości poszczególnych uczniów? Proszę podać przykłady. [WNPO] (7959) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 nauczyciele dostosowują wymagania do potrzeb uczniów słabszych i zdolnych, 2 zadają pytania pomocnicze uczniom słabszym, a uczniom zdolnym pytania problemowe (dzięki którym mogą sami wyciągać wnioski), 3 podczas lekcji wyjaśniają uczniom niezrozumiałe partie materiału, udzielają wskazówek, 4 zachęcają, motywują, chwalą uczniów, szczególnie tych, którzy potrzebują wzmocnienia poczucia własnej wartości. 5 dostosowują pomoce dydaktyczne do możliwości percepcyjnych dzieci (różniące się, np. wielkością czcionki), 6 przygotowują karty pracy z zadaniami dla uczniów z uwzględnieniem zróżnicowanego tempa pracy 7 wdrażają wnioski z nadzoru pedagogicznego, które mają wpływ na efekty uczenia się uczniów. 8 realizacja wniosków z testów kompetencji trzecioklasisty pozwoliła na bardziej skuteczne kształcenie umiejętności potrzebnych w II etapie edukacyjnym, 9 uczęszczanie uczniów na zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze zwiększyło ich aktywność i pewność siebie na lekcjach oraz wpłynęło na lepsze wyniki w nauce. Obszar badania: W szkole lub placówce są realizowane działania antydyskryminacyjne obejmujące całą społeczność szkoły lub placówki W celu zapobiegania dyskryminacji wśród uczniów, w szkole organizowane są zajęcia profilaktyczne obejmujące działania antydyskryminacyjne. Z wypowiedzi nauczycieli, uczniów i rodziców wynika, że w szkole nie miały miejsca przypadki dyskryminacji wśród uczniów. Wyniki ankiety dla nauczycieli wskazują, że w ostatnim czasie podejmowali oni działania antydyskryminacyjne (wykres 1w). Przykłady tych działań prezentuje (wykres 1o). Z informacji uzyskanych od nauczycieli i dyrektora wynika, że w szkole prowadzone są działania profilaktyczne w oparciu o program wychowawczy i program profilaktyki. W klasach I - III w szczególności omawia się tematykę dotyczącą tolerancji osób niepełnosprawnych ruchowo i umysłowo, tolerancji na tle rasy i religii. W klasach IV - VI rozszerza się tematykę o tolerancję w zakresie : płci, wieku, pochodzenia i statusu ekonomicznego. Zagadnienia te są omawiane przez nauczycieli, nauczycieli- wychowawców, pedagoga szkolnego, psychologa, policjanta oraz Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 31/50

32 higienistkę szkolną. W ramach profilaktyki w szkole prowadzone są liczne działania antydyskryminacyjne wśród uczniów, takie jak: rozmowy, pogadanki, filmy edukacyjne. Na lekcjach realizowana jest tematyka kompleksowa: "Nasza klasa, to my", "Jak zachowujemy się w szkole", "Jesteśmy tolerancyjni", "Jak być dobrym kolegą", "Potrafimy dzielić się z innymi". Uczniowie klas starszych uczestniczyli w prelekcjach antydyskryminacyjnych: "Godność osób niepełnosprawnych stwardnienie rozsiane", "Bądź bezpieczny i odpowiedzialny", "Bezpieczeństwo w Internecie", "Nie stosuj przemocy", "Walizka Hany"; w przedstawieniach: "Psoty nie z tej ziemi", "Wyjść poza schemat". Dzieci uczą się tolerancji, akceptacji drugiego człowieka. Uczniowie twierdzą, że nauczyciele traktują jednakowo wszystkich uczniów, każdy może się wypowiedzieć i jest wysłuchany. Uczniowie słabsi uczęszczają na zajęcia wyrównawcze, a zdolni przygotowują się do udziału w konkursach. Na lekcjach nauczyciele pomagają uczniom słabszym. Wszyscy uczniowie biorą udział w występach podczas uroczystości szkolnych, w wycieczkach i wyjściach do kina czy teatru. Wykres 1o Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 32/50

33 Wykres 1w Obszar badania: Szkoła lub placówka współpracuje z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc uczniom, zgodnie z ich potrzebami i sytuacją społeczną Szkoła współpracuje z licznymi organizacjami i instytucjami stosownie do potrzeb uczniów i ich sytuacji społecznej. Zdaniem dyrektora i nauczycieli szkoła współpracuje z następującymi instytucjami odpowiedzialnymi za wspomaganie dzieci: z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w Cieszynie, z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Goleszowie oraz Asystentem Rodziny, z Kuratorem Sądowym przy Sądzie Rejonowym w Cieszynie, z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Goleszowie, z firmą profilaktyczną Pro- Sens Ireneusz Brachaczek, ze Stowarzyszeniem Dzieci Stalmacha w Bażanowicach, z Kołem Polskiego Towarzystwa Krajoznawczo - Turystycznego w Goleszowie, z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bażanowicach, Ośrodkiem Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 33/50

34 Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli "Publisher - Innowacje" w Cieszynie oraz z pielęgniarką szkolną. W zgodnej opinii dyrektora i nauczycieli współpraca z wyżej wymienionymi instytucjami jest adekwatna do potrzeb uczniów, a najważniejsze działania i korzyści wynikające z tej współpracy przedstawia (tab. 1). Partnerzy społeczni twierdzą, że szkoła odnosi duże korzyści dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku. Dzieciom potrzebującym wsparcia udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna i logopedyczna. Instytucje wspierające szkołę zagospodarowują czas wolny dzieci, dają możliwość rozwoju pasji i zainteresowań, uczą dyscypliny, współpracy w zespole, kreatywności, rozwijają artystycznie i sportowo, wspomagają przygotowanie do dorosłego życia, patrz (tab.2, tab.3). Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Państwa zdaniem jest adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WN] (7649) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Cieszynie wspiera w zakresie diagnozy psychologiczno-pedagogicznej, wydaje opinie i orzeczenia (w latach wydano 11 opinii i 4 orzeczenia na około 54 uczniów), prowadzi zajęcia dla uczniów z terapii pedagogicznej na terenie poradni oraz zajęcia i warsztaty w szkole (w kl. IV-VI Jak się uczyć? ), organizuje indywidualne konsultacje dla nauczycieli oraz warsztaty i szkolenia dla rodziców i nauczycieli. 2 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Goleszowie udziela pomocy socjalnej w zakresie: refundowania obiadów (5 uczniom); finansowania prowadzonych w szkole zajęć pozalekcyjnych z języka angielskiego, interdyscyplinarnych oraz zajęć na basenie, specjalistycznych - corocznie prowadzone są zajęcia logopedyczne. W roku szkolnym 2013/2014 dofinansowano półkolonie letnie i zimowe organizowane w szkole dla dzieci z Gminy Goleszów wraz z dowozem. Asystent Rodziny przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Goleszowie sprawuje opiekę nad rodziną. 3 Kurator sądowy Sądu Rejonowego w Cieszynie współpracuje z dyrektorem, pedagogiem szkolnym i nauczycielami w rozwiązywaniu problemów rodzinnych uczniów, dba o bezpieczeństwo uczniów w rodzinie dysfunkcyjnej. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 34/50

35 Numer Treść odpowiedzi 4 Koło PTTK w Goleszowie. W ramach współpracy powstała turystyczna sekcja dziecięca, która promuje aktywne spędzanie wolnego czasu, upowszechnianie turystyki oraz poznawanie przyrodniczych i kulturowych walorów okolicy, organizuje wycieczki górskie (Beskid Śląski), krajoznawczo-dydaktyczne do pobliskich miejscowości (Muzeum Śląska Cieszyńskiego w Cieszynie, Muzeum Adama Małysza i Muzeum Beskidzkie w Wiśle, Chata Kawuloka w Koniakowie). Dzieci co roku uczestniczą w Gminnym Rajdzie Turystycznym; wzięły udział w IX i X Międzynarodowym Marszu Pamięci do Pomnika Partyzantów pod Małą Czantorią. 5 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie organizuje imprezy, zajęcia warsztatowe, Przeglądy Dorobku Kulturalnego Gminy Goleszów TON oraz konkursy (wiedzy, gwarowe, muzyczne i plastyczne), w których uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy; organizuje półkolonie letnie i zimowe, wypożycza stroje do przedstawień szkolnych. 6 Szkoła współpracuje z Ochotniczą Strażą Pożarną w Bażanowicach. Uczniowie uczestniczą w projekcie Zapaleni za młodu, dzięki któremu stworzono Młodzieżową Drużynę Pożarniczą; ponadto biorą udział w festynach strażackich, w obchodach 90-lecia OSP. 7 Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach inicjuje i realizuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju szkoły. W latach zrealizowano projekty: Magiczne Bażanowice (warsztaty fotograficzne, konkurs literacki i plastyczny, zbudowanie placu piknikowego, piknik rodzinny); Magia kształtów i kolorów (warsztaty plastyczne); Klejnoty za płoty (warsztaty tworzenia biżuterii i ozdób); Rodzinnie w Beskidy (wycieczki górskie, krajoznawcze i spacery); budowa placu zabaw i boiska do streetballa. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 35/50

36 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie najważniejsze korzyści odnosi szkoła dzięki współpracy z organizacjami i instytucjami działającymi w lokalnym środowisku? [WP] (7419) Tab.2 Numer Treść odpowiedzi 1 Najważniejszą korzyścią dla szkoły ze współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną jest: diagnozowanie uczniów zakończone opinią lub orzeczeniem, terapia pedagogiczno-psychologiczna i logopedyczna w poradni, udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego poprzez warsztaty terapeutyczne dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych na terenie szkoły, udzielanie konsultacji i organizowanie szkoleń nauczycielom i rodzicom. 2 współpraca z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej daje szkole: finansowanie zajęć logopedycznych, spektakli profilaktycznych w ramach działań profilaktycznych Gminnej Komisji Rozpatrywania Problemów Alkoholowych; finansowanie obiadów dla dzieci potrzebujących z programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 3 korzyścią współpracy z Gimnazjum w Goleszowie jest udział uczniów szkoły w "Dniach Otwartych", poznanie topografii budynku, sal lekcyjnych, zaplecza sportowego; korzyścvią było uczestniczenie w przedstawieniu profilaktycznym "Pamiętnik narkomanki" wystawianym w sali Gminnego Ośrodka Kultury. 4 Stowarzyszenie Dzieci Stalmacha w Bażanowicach inicjuje i realizuje przedsięwzięcia na rzecz rozwoju szkoły. W latach zrealizowano projekty: Magiczne Bażanowice (warsztaty fotograficzne, konkurs literacki i plastyczny, zbudowanie placu piknikowego, piknik rodzinny); Magia kształtów i kolorów (warsztaty plastyczne); Klejnoty za płoty (warsztaty tworzenia biżuterii i ozdób); Rodzinnie w Beskidy (wycieczki górskie, krajoznawcze i spacery); budowa placu zabaw i boiska do streetballa. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 36/50

37 Numer Treść odpowiedzi 5 Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie umożliwia uczniom uczestnictwo: w zajęciach plastycznych, muzycznych, teatralnych, językowych, w nauce gry na instrumentach; w Przeglądzie Dorobku Kulturalnego Gminy "TON"; w Gminnym Konkursie Gwarowym "O złotóm przeposke"; w warsztatach artystycznych "Baza zainteresowań i Kultury". Szkoła wypożycza kostiumy dla kółka teatralnego, wynajmuje salę widowiskowej. GOK w Goleszowie organizuje "Akcję Lato" - dwutygodniowe półkolonie, a w ferie zimowe "Akcję Zima" - tygodniowe półkolonie, także dla dużej grupy dzieci ze Szkoły Podstawowej w Bażanowicach (dzieci mają zajęcia plastyczne, muzyczne, taneczne, sportowe oraz pływają na basenie "Delfin" w Skoczowie, mają wycieczki krajoznawcze, do "Parku Leśnych Niespodzianek", do "Izby Regionalnej" w Cisownicy). 6 Wójt Gminy Goleszów, jako organ prowadzący zabezpiecza funkcjonowanie szkoły, dba o remonty, wspiera finansowo doskonalenie nauczycieli. W ramach projektu UE "Kapitał Ludzki" finansuje zajęcia pozalekcyjne dla dzieci zdolnych i potrzebujących wsparcia, a w ramach projektu "Program Rozwoju Obszarów Wiejskich" szkoła zyskała boisko. Gmina organizuje dowóz uczniów na basen w Cisownicy w ramach zajęć wychowania fizycznego oraz w czasie ferii zimowych i wakacji zapewnia uczniom dowóz na półkolonię. 7 Firma profilaktyczna "Pro-Sens" organizuje warsztaty profilaktyczne dla klas I-III pod nazwą "Bezpiecznie, to znaczy jak?", dla klas IV-V "Internetowe dylematy" na temat cyberprzemocy i cyberprzestrzeni, a dla klasy VI "Od niewiedzy do świadomego wyboru" - warsztaty dotyczące odpowiedzialności karnej nieletnich, w kontekście zapobiegania przemocy rówieśniczej, demoralizacji oraz przestępczości nieletnich. 8 Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli "Publisher - Innowacje" w Cieszynie współpracuje z nauczycielami szkoły w ramach organizowanych szkoleń, kursów kwalifikacyjnych oraz warsztatów. Nauczyciele podwyższają swoje kwalifikacje, doskonalą warsztat pracy poprzez udział w w szkoleniach, jak: "UE - szkoła przyszłości - szkolenie ICT w nauczaniu", "Jestem niepowtarzalny" i inne. Prowadzą konkursy dla uczniów na szczeblu powiatowym, w którym uczestniczy Szkoła Podstawowa w Bażanowicach. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 37/50

38 Numer Treść odpowiedzi 9 współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną daje uczniom i szkole: edukację z zakresu ochrony przeciwpożarowej w ramach działającej przy OSP w Bażanowicach Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej; edukację dzieci z zakresu dbania o środowisko lokalne; możliwość nieodpłatnego korzystania z budynku OSP oraz terenu rekreacyjnego z placem zabaw, podczas organizacji imprez oraz realizacji projektów unijnych; możliwość korzystania z zaplecza gastronomiczno-technicznego w czasie festynów i imprez szkolnych. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 38/50

39 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie działania są prowadzone w ramach tej współpracy? Czy Pani/Pana zdaniem jest adekwatna do potrzeb uczniów? Proszę uzasadnić. [WD] (7048) Tab.3 Numer Analiza 1 Działania partnerów prowadzone w ramach współpracy ze szkołą są adekwatne do potrzeb uczniów. Wspierają dzieci w edukacji szkolnej poprzez: trafne diagnozy i prowadzoną terapię pedagogiczną, pomoc socjalną, rozwijanie zainteresowań, organizację czasu wolnego oraz konkursów i zawodów sportowych. Działania te integrują środowisko lokalne. Obszar badania: W szkole lub placówce są prowadzone działania uwzględniające indywidualizację procesu edukacyjnego w odniesieniu do każdego ucznia Zdobywanie wiedzy i umiejętności przez uczniów odbywa się dzięki działaniom uwzględniającym indywidualizację procesu edukacyjnego. Podczas zajęć edukacyjnych uczniowie w różny sposób są motywowani do uczenia się. Ankietowani uczniowie twierdzą, że mogą uczestniczyć we wszystkich zajęciach, na których chcą być obecni. Obserwacja zajęć edukacyjnych pozwala stwierdzić, że nauczyciele indywidualizują proces edukacyjny uwzględniając w pracy z uczniem jego możliwości psychofizyczne. Do planowania pracy wykorzystują wskazówki zawarte w opinii poradni psychologicno-pedagogicznej. Nauczyciele indywidualizują proces nauczania zarówno dla uczniów słabszych, jak i dla zdolnych. Uczniom zdolnym dają możliwość wykonania dodatkowego zadania (wypowiedzi na zadany temat wykraczający poza treści nauczania, śpiew solo, gra na instrumencie). Słabszym uczniom nauczyciele udzielają pomocy w wykonaniu zadania, doradzają, tłumaczą, w trakcie odpowiedzi ustnej wspomagają ich dodatkowymi pytaniami, stymulują działania uczniów, wydłużają czas pracy na tyle, aby uczniowie mogli dobrze wykonać zadanie i pracować w swoim tempie. Na bieżąco kontrolują postępy pracy uczniów. Stosują odpowiednio do potrzeb uczniów pomoce dydaktyczne (karty pracy, obrazki, gry). Nauczyciele uczący w jednym oddziale podali przykłady działań indywidualizujących proces nauczania (tab.1). Nauczyciele motywują uczniów do aktywnego uczenia się, zachęcają wszystkich do udzielania odpowiedzi, stosują pochwały, nagradzają plusami, zachęcają uczniów do własnej inwencji doceniając ich wkład pracy i wysiłek. Najlepsze prace są umieszczane w "Galerii prac uczniowskich" na korytarzu, co znacząco motywuje ich do pracy oraz wzmacnia poczucie wartości i pewności siebie. Wprowadzają swobodną, miłą atmosferę i życzliwie odnoszą się do wszystkich uczniów, co stwarza sprzyjające warunki do ich aktywności. Stosują współzawodnictwo między zespołami, wzmacniając w ten sposób wiarę uczniów we własne siły. Pracują metodami aktywnymi: burza mózgów, dyskusja, inscenizacja, drama - wspólnie dzielą się doświadczeniami i przeżyciami. Efektem działań nauczycieli jest osiąganie celów lekcji, aktywność uczniów (chętnie zgłaszają się do odpowiedzi, wyciągają wnioski, otrzymują pozytywne oceny). Efektem skuteczności działań nauczycieli jest rozwijanie zainteresowań i umiejętności artystycznych uczniów na zajęciach zespołu fletowego Wiolinki oraz chóru szkolnego i dziecięcego chóru kościelnego Stokrotki, dzięki czemu mają możliwość do publicznej prezentacji umiejętności muzycznych. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 39/50

40 Wykres 1j Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: W jaki sposób indywidualizują Państwo proces nauczania? Proszę podać przykłady. [WNO] (7960) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 Indywidualizacja procesu edukacyjnego dotyczy uczniów zdolnych, słabych i z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego. 2 Nauczyciele różnicują stopień trudności zadań stawianych uczniom, stosują pytania naprowadzające, udzielają dodatkowych wskazówek lub pomocy w wykonaniu danego zadania, wydłużają czas pracy na sprawdzianie i na lekcji. 3 Uczniom zdolnym przygotowują dodatkowe zadania, wspólnie przy tablicy rozwiązują zadania o wyższym stopniu trudności, zachęcają do pomocy koleżeńskiej. 4 Nauczyciele wykorzystują pomoce dydaktyczne: płyty CD, tablicę interaktywną, gry dydaktyczne, karty obrazkowe, karty opracowane przez nauczyciela, plansze. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 40/50

41 Obszar badania: W opinii rodziców i uczniów wsparcie otrzymywane w szkole lub placówce odpowiada ich potrzebom Uczniowie i rodzice uważają, że wsparcie jakie otrzymują w szkole odpowiada ich potrzebom. Zdaniem ankietowanych uczniów, nauczyciel na wszystkich zajęciach tego dnia, dawał uczniom do zrozumienia, że wierzy w ich możliwości (6/8), na połowie zajęć (2/8), (wykres 1j). Większość ankietowanych uczniów klasy V stwierdziła, iż na wszystkich (5/9), większości (3/9) i połowie lekcji (1/9) nauczyciele okazali im, że wierzą w ich możliwości (wykres 2j). Prawie wszyscy uczniowie w ankiecie stwierdzili, iż nauczyciele mówią im, że mogę się nauczyć nawet trudnych rzeczy (wykres 3j). Rodzice biorący udział w ankietowaniu dodali, że nauczyciele uczący ich dziecko, a także wychowawcy, służą im radą i wsparciem w sytuacjach trudnych dla ich dziecka (wykresy 4j i 5j). Wykres 1j Wykres 2j Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 41/50

42 Wykres 3j Wykres 4j Wykres 5j Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 42/50

43 Wymaganie: Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych Stan oczekiwany: Badania i dane mówiące o różnych aspektach funkcjonowania szkół są niezbędnym elementem zarządzania na poziomie organizacji, jak również prowadzenia polityki oświatowej. W efektywnych szkołach decyzje podejmuje się, wykorzystując informacje na swój temat i systematycznie udostępniając dane służące refleksji nad efektywnością i planowaniem dalszych działań. Organizując procesy edukacyjne, uwzględnia się wnioski z analizy danych pochodzących z różnych źródeł. Poziom spełnienia wymagania: B Wyniki przeprowadzonej ewaluacji dla wymagania: Szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz wewnętrznych badań i na ich podstawie nauczyciele formułują wnioski. Wykorzystują je w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Zwiększają liczbę próbnych sprawdzianów w klasie szóstej, przeprowadzają szkolenia rady pedagogicznej np. "Wykorzystanie wyników sprawdzianu dla podniesienia jakości pracy szkoły". Wykorzystują wyniki zewnętrznych badań edukacyjnych, takich jak: Ogólnopolskie Badanie Umiejętności Trzecioklasistów (OBUT organizowany na koniec pierwszego etapu edukacyjnego), próbne sprawdziany współorganizowane z wydawnictwami edukacyjnymi (Operon i Nowa Era) oraz badania Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Prowadzą badania wewnętrzne: próbny test kompetencji szóstoklasisty oraz diagnoza na wejściu" w klasie IV prowadzona przez nauczycieli języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i wychowania fizycznego. W pozostałych klasach nauczyciele prowadzą badania wyników nauczania. Obszar badania: W szkole lub placówce analizuje się wyniki sprawdzianu i egzaminów oraz wyniki ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej. Analizy prowadzą do formułowania wniosków i rekomendacji, na podstawie których planuje się i podejmuje działania Szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i na ich podstawie sformułowano wnioski. Nauczyciele wykorzystują je w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wnioski z analizy wyników sprawdzianu zewnętrznego zostały wykorzystane do: porównania wyników osiąganych w szkole z wynikami w gminie, powiecie, województwie i kraju, do analizy jakościowej, w tym do wskazania, które umiejętności uczniów w poszczególnych standardach wymagań edukacyjnych wypadły słabiej i trzeba nad nimi pracować. Nauczyciele wykorzystują wnioski ze sprawdzianu do planowania pracy Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 43/50

44 dydaktycznej, modyfikacji rozkładu materiału, prowadzenia dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, dostosowania metod i form pracy do możliwości uczniów danego zespołu. Podejmują działania, szczególnie w tych obszarach, które wymagały poprawy. Nauczyciele ćwiczą z dziećmi czytanie ze zrozumieniem, pracują nad redagowaniem samodzielnych wypowiedzi pisemnych na dany temat, kształcą umiejętności pisania listu, zaproszenia, opisu, redagowania życzeń, kładą nacisk na nauczanie ortografii. Kształcą u uczniów umiejętność analizowania treści zadań tekstowych, rozwijają sprawność rachunkową, obliczają obwody i pola figur geometrycznych. Motywują dzieci do pogłębiania wiedzy i pokonywania trudności. Przygotowują uczniów do "Sprawdzianu", wykorzystują Kalendarz szóstoklasisty zawierający różne typy zadań; przeprowadzają próbne sprawdziany. Zachęcają uczniów do uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych (zespół fletowy, koło teatralne), w zajęciach dydaktyczno - wyrównawczych. Uwzględniają zalecenia zawarte w opinii poradni psychologiczno - pedagogicznej. Dostosowują stopień trudności zadań do możliwości rozwojowych dziecka. Mobilizują i motywują uczniów do podejmowania wysiłku umysłowego, do samodzielnej pracy na lekcji, stosują system zdobywania punktów (plusów) za dobrze wykonane zadanie. Stosują zadania dla chętnych (o wyższym stopniu trudności), które nagradzają oceną bardzo dobrą lub celującą. Zachęcają uczniów do systematycznego udziału w zajęciach wyrównawczych, współpracują z innymi nauczycielami, pedagogiem szkolnym w zakresie rozwiązywania problemów edukacyjno wychowawczych, wykorzystania czasu wolnego. Zacieśniają współpracę z rodzicami i pedagogiem szkolnym. Przekazują rodzicom informacje o pojawiających się problemach, systematycznie informują o postępach w nauce ich dziecka, udzielają porad i wskazówek do pracy z nim. Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w nauce objęci są opieką pedagoga, logopedy, biorą udział w dodatkowych zajęciach. Z analizy danych wynika, że szkoła rozszerzyła ofertę zajęć pozalekcyjnych o dodatkową godzinę w klasach V-VI z języka polskiego i matematyki z art. 42 KN, wszyscy nauczyciele dostosowali metody i formy pracy na lekcjach do potrzeb i możliwości uczniów, organizowali comiesięczne próbne sprawdziany w klasie szóstej. Na podstawie wniosków z ewaluacji wewnętrznej "Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności" przeprowadzonej w roku 2014 wszyscy nauczyciele konsekwentnie sprawdzają wykonywanie pracy domowej, częściej stosują ocenianie bieżące z odpowiedzi ustnych. W ramach pedagogizacji rodziców wychowawcy zwracali uwagę na właściwe zagospodarowanie czasu wolnego. Zdaniem dyrektora, najważniejsze wyniki monitorowania działań opartych na danych z egzaminów zewnętrznych i ewaluacji wewnętrznej pochodzą z obserwacji lekcji i zajęć pozalekcyjnych. Są to: aktywne metody nauczania, indywidualizacja pracy z uczniem, kontrola zadań domowych, powtarzanie i utrwalanie materiału, stosowanie ćwiczeń i zadań uwzględniających standardy wymagań egzaminacyjnych (doskonalenie czytania ze zrozumieniem, wykorzystanie wiedzy w praktyce, rozumowanie). Nauczyciele uczący w jednym oddziale (w klasie IV), na podstawie testu trzecioklasisty przeprowadzonego po I etapie edukacyjnym, ustalili wnioski - patrz (tab1). Przykładem wykorzystania wniosków wynikających z badań prowadzonych w tej klasie była modyfikacja programu nauczania i rozszerzenie tematów, z którymi uczniowie mieli problem. W ramach zajęć pozalekcyjnych wprowadzono w klasie IV koło interdyscyplinarne i teatralne, a na lekcjach stosowano aktywne metody pracy i indywidualizację. Szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i na ich podstawie sformułowano wnioski (tab.2). Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 44/50

45 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jakie wnioski z analizy egzaminów przeprowadzanych na zakończenie etapu edukacyjnego wyciągnięto w odniesieniu do tej klasy? Proszę podać przykłady ich wykorzystania w pracy z klasą. [WNO] (7608) Tab.1 Numer Treść odpowiedzi 1 należy rozwijać umiejętności z zakresu zadań praktycznych, szczególnie doskonalić umiejętność rozwiązywania zadań tekstowych oraz zadania na porównywanie ilorazowe i różnicowe.. 2 ćwiczyć wiedzę i umiejętności z zakresu obliczeń zegarowych, 3 ćwiczyć właściwe użycie jednostek wagi i miar 4 ćwiczyć czytanie ze zrozumieniem 5 ćwiczyć redagowaniem samodzielnych wypowiedzi pisemnych na dany temat Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 45/50

46 Typ pytania: Pytanie otwarte Treść pytania: Jeśli szkoła posiada materiały dotyczące analizy wyników egzaminów/sprawdzianów zewnętrznych oraz ewaluacji wewnętrznej i zewnętrznej, proszę określić jakie wnioski zostały sformułowane na ich podstawie. [ADZ] (9597) Tab.2 Numer Analiza 1 Szkoła posiada wnioski sformułowane na podstawie analizy wyników z ostatnich trzech lat: w roku 2012: w standardzie "rozumowanie" trudne okazały się zadania związane z wyobraźnią przestrzenną i zamianą jednostek czasu w standardzie "korzystanie z informacji" trudne okazało się wykorzystanie danych z tabel i wykresów. Sformułowano wnioski do dalszej pracy: na matematyce oraz kółku matematycznym należy doskonalić umiejętność obliczania czasu, rozwijać wyobraźnię przestrzenną, korzystać z tabel i wykresów oraz systematycznie rozwiązywać zadania tekstowe. Wprowadzić dodatkową godzinę matematyki dla uczniów klasy szóstej, doskonalić umiejętność czytania ze zrozumieniem. W roku 2013: sformułowano wnioski: na matematyce oraz kółku matematycznym należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań tekstowych, sprawność rachunkową związaną z jednostkami masy i pieniędzy, obliczać ułamek danej liczby na wszystkich przedmiotach należy zwracać uwagę na ortografię i interpunkcję. Wprowadzono dodatkową godzinę matematyki dla uczniów klasy szóstej. W roku 2014: na matematyce i dodatkowym kółku matematycznym należy ćwiczyć rozwiązywanie zadań tekstowych, na wszystkich przedmiotach uczyć korzystania z różnych źródeł informacji, ćwiczyć czytanie danych zawartych w tabelach, diagramach i wykresach oraz zwracać uwagę na ortografię i interpunkcję. W wyniku przeprowadzonej ewaluacji wewnętrznej sformułowano następujące wnioski: należy zachęcać uczniów do pracy nad sobą i eksponować ich osiągnięcia. Mobilizować uczniów do systematycznej pracy domowej. Dbać o wysoki poziom kształcenia uczniów, odpowiednio dobrze przygotować ich do sprawdzianów. Rozwiązywać zadania problemowe i modyfikować metody pracy. Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 46/50

47 Obszar badania: Działania prowadzone przez szkołę lub placówkę są monitorowane i analizowane, a w razie potrzeby modyfikowane Na podstawie wyników monitorowania wprowadzono zmiany. Przeprowadzono szkoleniową radę pedagogiczną na temat: "Wykorzystywanie wyników sprawdzianu dla podniesienia jakości pracy szkoły", zwiększono liczbę próbnych sprawdzianów w klasie szóstej - do trzech w semestrze, w celu poznania procedur, sposobu kodowania odpowiedzi oraz odpowiedniego wykorzystania czasu. W planie nauczania wprowadzono dodatkowe zajęcia z języka polskiego i matematyki dla uczniów klasy piątej i szóstej oraz zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla klasy pierwszej i trzeciej (prowadzone w ramach godzin z art.42 KN). W klasach I- III w roku szkolnym 2012/2013 realizowany był projekt unijny "Jestem niepowtarzalny Daj mi szansę". Równocześnie odbywały się zajęcia dla dzieci zdolnych (muzyczne, językowe, matematyczno- przyrodnicze) oraz dla dzieci przejawiających trudności w nauce (zajęcia logopedyczne, dydaktyczno-wyrównawcze) oraz gimnastyka korekcyjna. Od roku szkolnego 2013/14 prowadzony jest projekt MEN "Trzecioklasista umie pływać". W roku szkolnym 2014/15 zakupiono tablicę interaktywną ze środków pozyskanych od sponsora. Najważniejsze zmiany w pracy nauczycieli wynikające z wniosków z monitorowania - zawiera (wykres1o). Nauczyciele uwzględniają indywidualne predyspozycje i możliwości uczniów, dobierają właściwe środki dydaktyczne, metody i formy pracy oraz biorą pod uwagę wnioski wynikające z analizy sprawdzianu kompetencji trzecioklasisty i sprawdzianów wiadomości z poszczególnych przedmiotów. Wykres 1o Szkoła Podstawowa im. Pawła Stalmacha w Bażanowicach 47/50

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ MIEJSKIE GIMNAZJUM NR 4 Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 2014/2015 Szkoła Podstawowa im. red. Jana Ciszewskiego w Waleńczowie ul. Szkolna 19-11 Waleńczów tel. 3 318 71 8 e-mail spwalenczow@vp.pl Raport z ewaluacji wewnętrznej za rok 1/1 Przedmiot ewaluacji: Uczniowie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA Zawidz Kościelny Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealne Studium Prawno-Ekonomiczne "Novum" Wrocław Kuratorium Oświaty we Wrocławiu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W GRONIU Groń Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Samorządowa Szkoła Podstawowa w Górach Góry Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych.

Grupę badawczą stanowili nauczyciele-wychowawcy 3 grup oddziałów przedszkolnych oraz uczniowie oddziałów przedszkolnych. WYMAGANIE 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Cel ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom spełniania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI CAŁOŚCIOWEJ Przedszkole Szydłowo Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3:

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ. Wymaganie 3: RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ w Publicznym Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tuszowie Narodowym rok szkolny 1/16 Wymaganie 3: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. BOLESŁAWA KRZYWOUSTEGO Sochaczew Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Łęce Łęka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W ROKU SZKOLNYM 2015/16 Podstawa prawna Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie wymagań wobec szkół i placówek z dnia 7 października 2009 r. wraz ze zmianami

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zespół Szkół Zawodowych Nr 1 im. Władysława Korżyka w Rykach Wnioski do pracy Rok szkolny 2015/2016 EWALUACJA ZEWNĘTRZNA Zasadnicza Szkoła Zawodowa Wnioski z ewaluacji zewnętrznej/ problemowej/ dotyczące

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczna Katolicka Szkoła Podstawowa im. Św. Rodziny Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

ukierunkowaną na rozwój uczniów

ukierunkowaną na rozwój uczniów 1. Szkoła lub placówka realizuje własną koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój uczniów CHARAKTERYSTYKA POZIOM na rozwój P uczniów. Szkoła lub placówka działa zgodnie z przyjętą przez radę pedagogiczną

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1)

I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie D Charakterystyka wymagania na poziomie B 1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci Przedszkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Niepubliczne Katolickie Gimnazjum Katowice Kuratorium Oświaty w Katowicach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się

Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się sposób sprzyjający uczeniu się S t r o n a 1 Raport z ewaluacji wewnętrznej w szkole 2012/2013. Procesy edukacyjne są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się I. Cele i zakres ewaluacji 1. Cel Zebranie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA Szamotuły Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Nr 3 Stryszawa Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Policealna Leonardo 2 w Poznaniu Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE NR 283 Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011

Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 Ewaluacja Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcące rok szkolny 2010/2011 PLAN EWALUACJI OBSZARÓW EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ INNEJ DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ SZKOŁY PROCESY

Bardziej szczegółowo

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI

NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI NABYWANIE PRZEZ UCZNIÓW WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI Przebieg i sposoby badania przyrostu wiadomości i umiejętności uczniów są wynikiem wprowadzanych w szkole zaleceń nadzoru pedagogicznego w 2002 roku, które

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK

WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK 3 Załącznik do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia.. r. (poz..) WYMAGANIA WOBEC SZKÓŁ I PLACÓWEK I. WYMAGANIA WOBEC PRZEDSZKOLI 1) Wymaganie Charakterystyka wymagania na poziomie podstawowym

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej

Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Koncepcja pracy Szkoły Podstawowej im. Króla Władysława Jagiełły w Zespole Szkół w Błażowej Nasza szkoła realizuje potrzeby i oczekiwania całej społeczności szkolnej i środowiska lokalnego. Kształci i

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRACY SZKOŁY

OBSZARY PRACY SZKOŁY OBSZARY PRACY SZKOŁY 1. Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły. 1.1. Analizuje się wyniki egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Specjalna nr 150 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczna Szkoła Postawowa Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Ciechanowie Ciechanów Kuratorium Oświaty w Warszawie Poziom

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa im. Andrzeja Skupnia-Florka w Gliczarowie Górnym Gliczarów Górny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA w LIPNICY WIELKIEJ Lipnica Wielka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W JANOWIE Janów Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107

Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Raport z ewaluacji - wersja pełna Szkoła/placówka: Gimnazjum w Piątkowisku, 95-200 Piątkowisko, ul. Piątkowisko 107 Przebieg ewaluacji adanie zostało zrealizowane w dniach 30-10-2013-08-11-2013 przez zespół

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Przedszkole Samorządowe w Czyżowie Szlacheckim Czyżów Szlachecki Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Prywatne Trzyletnie Gimnazjum Dla Dorosłych Zaoczne Kraków Małopolski Kurator Oświaty Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ II Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Chrzanowie Chrzanów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki

KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018. Strategia rozwoju placówki KONCEPCJA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W CZAPLINKU NA LATA 2013 2018 Świat bez dzieci byłby jak niebo bez gwiazd Św. J. Vianney Strategia rozwoju placówki Zapewnienie ciągłego rozwoju i doskonalenia jakości

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół

Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wykorzystanie ewaluacji w procesie doskonalenia działalności szkół Wojewódzka konferencja Edukacja w województwie pomorskim Październik 2013 Nadzór pedagogiczny - wymagania

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE Łomno Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka

opracowały: Katarzyna Majewska Maria Mąka 1. Podsumowanie wyników ewaluacji zewnętrznych rok szkolny 2012/13 2. Zmiany w załączniku do rozporządzenia w sprawie nadzoru pedagogicznego 3. Procedura ewaluacji co nowego? opracowały: Katarzyna Majewska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Zasadnicza Szkoła Zawodowa Oświęcim Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM NR 9 Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "SZKOŁA PODSTAWOWA IM. BATALIONU ""BARBARA"" AK W PAWĘZOWIE" Pawęzów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 1 w Lipnicy Małej Lipnica Mała Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Liceum Akademickie w Zespole Szkół im. Macieja Płażyńskiego Puck Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016

PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 PLAN PRACY DYDAKTYCZNEJ 2015/2016 Plan opracowany został w oparciu o: 1. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2015/2016. 2. Plan nadzoru pedagogicznego Podkarpackiego

Bardziej szczegółowo

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r.

G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ W PIASKU 2013/2014. Piasek, czerwiec 2014 r. G I M N A Z J U M I M. A R M I I K R A J O W E J W PIASKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2013/2014 Piasek, czerwiec 2014 r. Przedmiot ewaluacji: Uczniowie nabywają wiadomości określone w podstawie programowej.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Społeczne Gimnazjum w Słowinie w Zespole Szkół Społecznych w Słowinie Słowino Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Kopance Kopanka Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła Podstawowa im. Antoniego Sewiołka w Czułowie PLAN EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Wymaganie: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej Opracował zespół do spraw : Elżbieta

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W PACZKOWIE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ ORGANIZACJA I EFEKTYWNOŚĆ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ROK SZKOLNY 2013 / 2014 1 PROBLEM BADAWCZY: Organizacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 5 Wadowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 4 w Zebrzydowicach Zebrzydowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić

Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Umysł nie jest naczyniem, które należy napełnić, lecz ogniem, który trzeba rozniecić Plutarch KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W UWIELINACH NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Koncepcja jest planem działań dydaktycznych,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Szkoła lub placówka, organizując procesy edukacyjne, uwzględnia wnioski z analizy wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz innych badań zewnętrznych i wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej

Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej Zespół Szkół Ekonomicznych im. Michała Kaleckiego w Bielsku Białej KONCEPCJA PRACY SZKOŁY rok szkolny 2017/2018 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukac podstawie rozporządzenia Ministra

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Olszynach Olszyny Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W JASTRZĘBIKU Jastrzębik Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO KONCEPCJA PRACY LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BOGUSŁAWA X W BIAŁOGARDZIE NA ROK SZKOLNY 2014/2015 opracowana na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa Stępowo Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ NADZÓR PEDAGOGICZNY SYSTEM EWALUACJI OŚWIATY RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. KAZIMIERZA WIELKIEGO W KOWALU WYDZIAŁ ORGANIZACJI SZKOLNICTWA I NADZORU PEDAGOGICZNEGO

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 2 im. św. Królowej Jadwigi w Olkuszu Olkusz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2014/2015 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa nr 3 w Rabce-Zdroju Rabka-Zdrój Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów

WYNIKI EWALUACJI- 2. Cel główny: wyrównanie szans edukacyjnych oraz wykorzystanie możliwości uczniów, rozwijanie uzdolnień i talentów PRZEDMIOT EWALUACJI: WYNIKI EWALUACJI- 2 Obszar 2. Procesy zachodzące w szkole. Wymagania 2.6.D: uczniowie osiągają sukcesy na miarę swoich potrzeb. 2.6.B: w szkole są prowadzone działania zwiększające

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ "PRYWATNE TECHNIKUM ZAWODOWE ""PROFIL"" W KIELCACH" Kielce Kuratorium Oświaty w Kielcach Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM.JANA PAWŁA II W KAMIEŃCU Kamieniec Kuratorium Oświaty w Poznaniu Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły

PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016. Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły PLAN PRACY SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Opracowała: dr Justyna Knopik w-ce dyrektor szkoły ZADANIE 1 Szkoła lub placówka realizuje koncepcję pracy ukierunkowana na rozwój uczniów Szkoła działa zgodnie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r.

Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 sierpnia 2017 r. Poz. 1611 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 37 IM. GEN. MARIUSZA ZARUSKIEGO W BIELSKU BIAŁEJ w roku szkolnym 2016/2017 WIZJA SZKOŁY Działamy po to, aby: nasi wychowankowie umieli poszukiwać wiedzy w zmieniającym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Pieniążkowicach Pieniążkowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Policealna Szkoła Zawodowa SIGMA w Tarnowie Tarnów Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 15 W TARNOWIE Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Bulowicach Bulowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁEBCZU Łebcz Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum nr 120 im. Noblistów Polskich w Warszawie Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ OMEGA Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Kraków Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach.

Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. Koncepcja funkcjonowania i rozwoju szkoły w IV obszarach. 1. Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza oraz inna działalność statutowa szkoły. Standard: Szkoła osiąga cele zgodne z polityką oświatową

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ CLII Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Warszawa Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA W BUJNACH Bujny Kuratorium Oświaty w Łodzi Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ 2014/2015 W SPECJALNYM OŚRODKU SZKOLNO WYCHOWAWCZYM IM. JANUSZA KORCZAKA W SZYMBARKU ZAKRES WYMAGANIA: 3. Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r.

Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 21 sierpnia 2015 r. Poz. 1214 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek Na

Bardziej szczegółowo

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6.

Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. Koncepcja Pracy Miejskiego Przedszkola Nr 8 w Żyrardowie ul. Nietrzebki 6. JAK TWORZYLIŚMY KONCEPCJĘ PRACY PRZEDSZKOLA? Nasze przedszkole jest dobrym miejscem do nauki i do zabawy. Nikt nam nie dał jakości

Bardziej szczegółowo

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum.

Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. MISJA Szkoła wyposaża swoich uczniów w wiedzę, umiejętności i wartości, sprzyja twórczej aktywności i przygotowuje do dalszego kształcenia w gimnazjum. 1. Szkoła osiąga wysokie wyniki ze sprawdzianu zewnętrznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL.

PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. PROGRAM NAPRAWCZY PO ANALIZIE WYNIKÓW SPRAWDZIANU ZEWNĘTRZNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. WL. SZAFERA W ŻARKACH I CELE PROGRAMU Cel główny: poprawa efektywności kształcenia w szkole

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Publiczne Gimnazjum w Porabce Uszewskiej Porąbka Uszewska Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach

SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach SZKOLNY SYSTEM WSPIERANIA ZDOLNOŚCI I TALENTÓW UCZNIÓW w Szkole Podstawowej nr 36 im. Narodów Zjednoczonej Europy w Tychach WSTĘP Szkolny System Wspierania Zdolności i Talentów Uczniów skierowany jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN RAPORT Z EWALUACJI PROLEMOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO, IM. GEN. FRANCISZKA KAMIŃSKIEGO W KAROLEWIE KAROLEWO 12, 11-400 KĘTRZYN PRZEIEG EWALUACJI Prezentowany raport jest rezultatem

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI PRACY SZKOŁY rok szkolny 2012/2013 OBSZAR: PROCESY Wymaganie : Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci mają charakter zorganizowany Cel ewaluacji: Zebranie informacji, czy procesy

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Gimnazjum Nr 1 w Bieczu Biecz Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W ZARZYCACH WIELKICH Zarzyce Wielkie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Szkoła Podstawowa w Lipsku Lipsk Kuratorium Oświaty w Białymstoku Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ZESPOLE SZKOLNO PRZEDSZKOLNYM W NOWEJ WSI EŁCKIEJ W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 Obszar: 1. EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DYDAKTYCZNEJ, WYCHOWAWCZEJ I OPIEKUŃCZEJ ORAZ

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANUSZA KORCZAKA W BIERTOWICACH Biertowice Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY SZKOŁA PODSTAWOWA IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W STRONIU RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ SZKOŁY Zgodnie z Planem Nadzoru Pedagogicznego opracowanym przez Dyrektora szkoły na rok szkolny 2014/2015 w pierwszym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ GIMNAZJUM W ZŁOCKIEM Złockie Kuratorium Oświaty w Krakowie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo