Aktualizacja ISO. ISO Revisio ISO 9001:2015. Istota nowelizacji. Jak podchodzić do zmian?

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Aktualizacja ISO. ISO Revisio ISO 9001:2015. Istota nowelizacji. Jak podchodzić do zmian?"

Transkrypt

1 ISO Revisio ISO 9001:2015 Istota nowelizacji Jak podchodzić do zmian?

2 ISO 9001 w skrócie Jak działa ISO 9001? ISO 9001 można wykorzystywać we wszystkich organizacjach (bez względu na ich typ i wielkość) do wdrażania systemów i procesów, gwarantujących skupienie się na rozeznaniu potrzeb klientów i spełnianiu ich wymagań. Organizacja powinna zidentyfikować, zarządzać i nadzorować te procesy, które wpływają na zadowolenie klienta. Jak zbudowana jest norma ISO 9001? ISO 9001 jako powszechnie uznawana międzynarodowa norma zarządzania jakością, wykorzystuje cykl PDCA (Plan-Do-Check-Act/ Zaplanuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj). Cykl ten stanowi podstawę wszystkich norm dla systemów zarządzania, publikowanych przez ISO. W kontekście zarządzania jakością, podejście PDCA funkcjonuje następująco: Zaplanuj. Rozpoznaj swoje otoczenie biznesowe oraz oczekiwania klientów i określ, jak mogą one wpłynąć na Twoją firmę. Określ swoje cele i plan działania w zakresie zwiększenia zadowolenia klientów wszystko zgodnie z polityką Twojej organizacji. Wykonaj. Wprowadź w życie swoje plany dotyczące jakości i zarządzania. Sprawdź. Monitoruj skuteczność swoich procesów i działań w odniesieniu do celów organizacji oraz raportuj wyniki. Działaj. Podejmuj stałe działania zwiększające zadowolenie klientów. W jaki sposób ISO 9001:2015 oddziałuje na organizacje? Istnieją trzy kluczowe obszary oddziaływania ISO 9001 na organizacje. Wielu naszych klientów potwierdza, że normy funkcjonują lepiej, gdy są powiązane ze strategią biznesową firm i dlatego rola najwyższego kierownictwa we wdrażaniu systemu zarządzania jest najważniejsza. Większy nacisk na strategię i cele w nowej normie wiąże się z uwzględnioną w niej zasadą przywództwa. Po drugie kwestia integracji systemów zarządzania. Nowa architektura wysokiego poziomu zapewnia, iż różne systemy zarządzania, odwołujące się do norm międzynarodowych, wspierają się nawzajem. Publikowane w przyszłości normy będą spójne pod względem ich struktury i lepiej zintegrowane z ISO 9001, co pozwoli na powiązanie procesów i działań, decydujących o wartości dodanej i wydajności. I po trzecie kwestia zarządzania zmianą, czyli zrozumienie zagrożeń i wyzwań, które mogą wpływać na zdolność organizacji do wyjścia naprzeciw wymaganiom klienta i podejmowania działań zapobiegawczych. Kto może skorzystać z ISO 9001:2015? Firmy po raz pierwszy wykorzystujące ISO 9001 Nowa wersja normy, w porównaniu do wersji poprzedniej, jest lepiej dostosowana do specyfiki sektora usługowego. Zmiany dotyczą zarówno języka jak i zawartości. Norma ISO 9001:2015 kładzie większy nacisk na zarządzanie ryzykiem i szansami, co jest zgodne z aktualnym podejściem większości wyższej kadry kierowniczej. Warto odnotować, że we wczesnej fazie prac nad projektem określenie wyrób miało zostać zastąpione terminem towary, co jednak nie zostało ostatecznie wprowadzone. Nadal, więc norma posługuje się określeniem wyroby i usługi. Firmy już certyfikowane Certyfikowane organizacje najprawdopodobniej docenią fakt, że norma zawiera mniej wymagań o charakterze nakazu. Należy podkreślić, że nowa wersja normy nie wymaga ani nie zaleca ŻADNYCH procedur jedyne, czego się oczekuje od organizacji, to udokumentowanie nadzoru. Należy wykazać, że organizacja zidentyfikowała obszary i jest w stanie je nadzorować, także pod względem uzyskiwanych wyników. O sposobie realizacji decyduje sama organizacja. Jednym z zasadniczych celów nowelizacji jest umożliwienie organizacjom zbudowania zintegrowanego systemu zarządzania, z wykorzystaniem wielu norm odnoszących się do wyspecjalizowanych systemów zarządzania. W przyszłości, wszystkie normy dla systemów zarządzania będą zbudowane z wykorzystaniem architektury identycznej do struktury ISO 9001, co powinno pozwolić na łatwiejszą integrację i sprawniejsze zarządzanie. Nowelizacja normy jest dla wszystkich organizacji okazją do przeprowadzenia przeglądu systemu zarządzania oraz podjęcia dyskusji z kierownictwem organizacji na temat właściwego kształtu systemu zarządzania, skutecznie wspierającego osiąganie celów biznesowych, łącznie z celami jakościowymi.

3 Przyczyny zmian w ISO 9001 Zgodnie z zasadami ISO, wszystkie normy odnoszące się do systemów zarządzania podlegają okresowym przeglądom. Po przeprowadzeniu szerokich badań wśród użytkowników normy, Komitet ISO odpowiedzialny za ISO 9001 zdecydował o nowelizacji normy, aby dostosować ją do dzisiejszych realiów rynkowych i przyjął następujące cele: Ułatwić integrację z innymi systemami zarządzania Zapewnić zintegrowane podejście do zarządzania organizacją Zapewnić, że norma pozostanie solidnym fundamentem przez następne 10 lat Odnieść się do coraz bardziej złożonego otoczenia, w jakim działają organizacje Zapewnić, że nowa norma odzwierciedli potrzeby wszystkich potencjalnych grup użytkowników Zapewnić, że norma będzie przyczyniała się do doskonalenia zdolności organizacji do zaspokajania potrzeb klientów i pozyskania ich zadowolenia ISO 9001:2015 Norma ISO 9001:2015 będzie zbudowana zgodnie z Załącznikiem SL architekturą wysokiego poziomu, stanowiącą wspólne ramy dla wszystkich norm odnoszących się do systemów zarządzania. Pozwala to utrzymać spójność, ujednolica odpowiednio różne systemy zarządzania, pozwala operować wspólnymi wymaganiami i wprowadza jednolitą terminologię we wszystkich normach. Norma ISO 9001:2015 uwzględnia podejście zgodne z cyklem Zaplanuj/Wykonaj/Sprawdź/Działaj (PDCA). Zastosowanie nowej normy ułatwi organizacjom zintegrowanie ich Systemu Zarządzania Jakością z głównymi procesami biznesowymi i pozyskanie większego zaangażowania ze strony wyższej kadry kierowniczej. Punkt 1: Punkt 2: Punkt 3: Punkt 4: Punkt 5: Punkt 6: Punkt 7: Punkt 8: Punkt 9: Punkt 10: Zakres normy Powołania normatywne Terminy i definicje Kontekst organizacji Przywództwo Planowanie Wsparcie Funkcjonowanie Ocena funkcjonowania Doskonalenie ISO Revisions Główne proponowane zmiany Najważniejsze zmiany w proponowanej wersji 2015 normy, zgodnie z opublikowanym w maju 2014 r. Projekcie Normy Międzynarodowej, to: Nacisk na przywództwo Skoncentrowanie się na zarządzaniu ryzykiem Nacisk na cele, pomiar i zarządzanie zmianą Komunikacja i świadomość Mniej wymogów o charakterze nakazów Przywództwo i kontekst otoczenia biznesowego Po pierwsze, organizacja powinna określić kwestie zewnętrzne i wewnętrzne, istotne z punktu widzenia celu jej istnienia. Czyli zidentyfikować te czynniki, które wpływają na to, co robi organizacja lub te, które mogą wpływać na zdolność osiągania zamierzonych wyników jej systemu zarządzania. Należy zauważyć, że termin kwestia odnosi się nie tylko do problemów, które mogły być objęte działaniami zapobiegawczymi, zgodnie z wymaganiami poprzednich norm, ale również do istotnych zagadnień podejmowanych przez systemy zarządzania, takich jak zapewnienie rynku zbytu czy cele korporacyjne. Oznacza to, iż wyższa kadra kierownicza powinna wykazać zrozumienie rozległego otoczenia biznesowego, społecznego, kulturowego oraz prawnego i regulacyjnego, a także w jaki sposób wpływa ono, albo może wpłynąć na zdolność spełniania wymagań klientów przez organizację. Zrozumienie kontekstu powinno uwzględniać również aspekt wewnętrznych silnych i słabych stron organizacji, wpływających na jej zdolność do dostarczania wyrobów, czy usług. Podejście takie wzmacnia znaczenie zarządzania procesami biznesowymi. Wymagania obejmują ustalenie specyficznej odpowiedzialności za proces, wykazanie zrozumienia kluczowych ryzyk związanych z każdym procesem oraz wykazanie podejścia do zarządzania ryzykiem, jego ograniczania lub transferu. Najwyższe kierownictwo jest teraz bardziej zaangażowane w system zarządzania. Musi zapewnić, że wymagania systemu zarządzania są zintegrowane z procesami organizacji oraz, że polityka i cele są zgodne ze strategicznym kierunkiem organizacji.

4 ISO Revisions Główne proponowane zmiany Skoncentrowanie na zarządzaniu ryzykiem Ścisłe kierownictwo powinno być zdolne do wykazania zrozumienia ryzyk biznesowych oraz tego, jak mogą one wpływać na zdolność zaspokajania wymagań klientów. Skuteczny proces zarządzania ryzykiem będzie warunkiem certyfikacji na zgodność z wymaganiami nowej normy. Należy, więc zapewnić, że system zarządzania będzie zdolny osiągać zaplanowane wyniki i realizować ciągłe doskonalenie. Mówi o tym Punkt 6.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans, wymagający także określenia co, kto, jak i kiedy w zarządzaniu ryzykiem. Organizacja powinna zaplanować działania odnoszące się do ryzyk i szans, ich zintegrowania z procesami systemu zarządzania i wdrożenie, a także oceniać skuteczność tych działań. Pojęcie ryzyka zastępuje dotychczasowe pojęcie działań zapobiegawczych. Należy zidentyfikować, gdzie powstaje ryzyko i wprowadzić środki nadzoru pozwalające na zarządzanie nim. Należy również pamiętać, że ryzyko jest definiowane, jako wpływ niepewności na oczekiwane wyniki. Nowa wersja normy kładzie duży nacisk na myślenie w kategoriach ryzyka. Cele i pomiary Wymagania dotyczące celów jakościowych również zostały uszczegółowione. Cele muszą być zgodne z polityką jakości, mierzalne (jeżeli to możliwe), monitorowane, komunikowane i odpowiednio aktualizowane. Powinny być ustalane dla odpowiednich funkcji i szczebli organizacji. Cele powinny być ustanawiane łącznie z planem ich realizacji, oraz określeniem, w jaki sposób będzie się oceniać wyniki. Organizacja musi także określić, kto będzie odpowiedzialny za realizację celów, wymagane zasoby, co powinno być zrobione i kiedy. Należy, więc pamiętać, że wraz z ustanowieniem celów jakości koniecznie jest wykazanie, w jaki sposób planuje się je osiągnąć. Nie należy także zapominać, że cele (planowane wyniki) mogą być techniczne, strategiczne lub operacyjne. Kwestia budowy świadomości bezpieczeństwa informacji prowadzi do Paragrafu 7.4. Komunikacja zapewnienie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej stanowi teraz wymóg. Organizacja sama decyduje co/kto/kiedy i jak komunikować. Komunikacja jest ważna zarówno dla wewnętrznych i zewnętrznych zainteresowanych stron, dlatego też organizacja musi przygotować plan komunikacji. Ważne jest, aby określić, kto będzie zarządzał komunikacją i zapewnić, że posiada odpowiednie uprawnienia, kompetencje oraz wiedzę. Plan komunikacji może odnosić się do różnych środków komunikowania, takich jak odprawy, spotkania, seminaria, konferencje czy biuletyny. Mniej wymogów o charakterze bezpośredniego nakazu Istotną cechą, nowej wersji normy jest brak wymagań odnoszących się do procedur. Zawiera ona jedynie wymagania dotyczące udokumentowania informacji. Punkt 7.5. Udokumentowana informacja jest podzielony na trzy podpunkty wymagania ogólne, tworzenie i aktualizacja oraz nadzór. Organizacja musi określić, jakie informacje zechce zachować, jak je aktualizować, nadzorować i odpowiednio zabezpieczać. Punkt 8. Działania operacyjne (funkcjonowanie) zawiera: Wymagania dotyczące komunikacji z klientami (od informacji o wyrobach do umów i fakturowania) Przegląd zmian w projektowaniu i rozwoju Informację dla dostawców zewnętrznych Identyfikację i identyfikowalność Zwalnianie wyrobów i usług jest teraz częścią operacyjnych środków nadzoru Niezgodne procesy, wyniki, wyroby i usługi W odniesieniu do wszystkich powyższych kwestii istnieje wymaganie utrzymania nadzoru, należy zatem rozważyć, jak najskuteczniej wprowadzić powyższe wymagania w organizacji. Komunikacja i świadomość Punkt 7.3. Świadomość stanowi w nowej wersji normy samodzielne wymaganie - ludzie pracujący pod nadzorem organizacji powinni być świadomi, polityki jakości, celów, własnego wkładu w system zarządzania jakością, konsekwencji niezgodności itp. Większy nacisk położono na konieczność zapewnienia, że każdy jest świadomy implikacji niepodporządkowania się wymaganiom systemu zarządzania.

5 By Royal Charter Oś czasu Maj Projekt Normy Międzynarodowej (DIS) dostępny publicznie do opiniowania Czerwiec Projekt Końcowy Normy Międzynarodowej (FDIS) Wrzesień publikacja Normy Międzynarodowej Wrzesień 2018 zakończenie okresu przejściowego Powyżej znajduje się oczekiwany harmonogram publikacji normy ISO 9001:2015. Wersja FDIS (Projekt Końcowy Normy Międzynarodowej) zostanie opublikowana latem 2015, natomiast publikacja normy przewidziana jest na wrzesień Co dalej? Począwszy od daty publikacji normy, organizacje będą dysponowały trzyletnim okresem przejściowym, do końca, którego należy zapewnić spełnianie nowych wymagań. ISO Revisions Mimo, że okres ten wydaje się wystarczająco długi, doświadczenie podpowiada, iż już teraz należy rozpocząć proces przejścia. Zakup projektu normy Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, zalecamy abyś rozpoczął przygotowania do przejścia już teraz, kupując egzemplarz projektu normy. Szkolenia Zachęcamy naszych klientów do rozpoczęcia okresu procesu przejścia jak najszybciej, gdyż takie podejście daje dużo czasu i pozwala zakończyć proces przed upływem ostatecznego terminu. Już teraz jest znakomita okazja, aby rozpocząć rozmowy o aktualizacji w Twojej organizacji i przygotować do niej osoby, które powinny być świadome nowych wymagań lub zaangażowane w proces przejściowy. Można zastanowić się, kto może wymagać szkolenia zwłaszcza osoby zaangażowane w proces wdrożenia lub audyt wewnętrzny. Natychmiast po opublikowaniu Projektu Końcowego (FDIS), będziemy oferować różnorodne kursy. Kursy te obejmować będą zarówno wyjaśnianie nowych wymagań, jak i szkolenia dla obecnych audytorów wiodących, pragnących dostosować swoje umiejętności do wymagań nowej normy. Biorąc pod uwagę jak duży nacisk na przywództwo kładzie nowa norma, chcemy także przygotować specjalne warsztaty i zaoferować je ścisłemu kierownictwu organizacji. Powinny one pozwolić najwyższemu kierownictwu lepiej zrozumieć rolę przywództwa w nowej normie - jak przygotować się do jej wdrożenia w otoczeniu biznesowym. Na niektóre z tych kursów można się zapisać już dzisiaj. Informacje o nowych szkoleniach będą dostępne na naszej stronie internetowej (www.bsigroup.com/szkolenia). Warto sprawdzać te informacje na bieżąco. Pamiętaj, aby skontaktować się z Twoim Kierownikiem ds. Klienta zwiększamy szkolenia naszych Kierowników ds. Klienta o 25%, żeby zapewnić, że wszyscy będą doskonale przygotowani do wspierania naszych klientów w okresie przejściowym. Będziemy ściśle współpracować z naszymi klientami i śledzić ich postępy we wdrażaniu nowych wymagań normy, tak by zaspokajać ich potrzeby w zakresie szkoleń i materiałów pomocniczych. Na naszej stronie internetowej pobiorą Pańswo aktualny katalog szkoleniowy w wersji pdf. Znajdą tam Państwo również szereg materiałów - przewodników pomocnych w zrozumieniu istoty aktualizacji. Akademia BSI Katalog Styczeń Grudzień 2015 Nowość By uzyskać więcej informacji posimy o kontakt z działem szkoleń BSI Group Polska:

6 BSI Group BSI/PL/09/SC/0315/pl/IS Zapraszamy na stronę BSI poświęconą aktualizacji ISO 9001:

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA

KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA KONCEPCJA HIGH LEVEL STRUCTURE W STANDARYZACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA Marek RĄCZKA Streszczenie: Współczesne organizacje coraz powszechniej stosują różne znormalizowane systemy zarządzania oparte na koncepcji

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16

Zmiany w normie ISO 14001 i ich konsekwencje dla organizacji Warszawa, 2015-04-16 Zmiany w istniejących systemach zarządzania środowiskowego zbudowanych wg normy ISO 14001:2004, wynikające z nowego wydania ISO 14001 (wybrane przykłady) Grzegorz Ścibisz Warszawa, 16. kwietnia 2015 Niniejsza

Bardziej szczegółowo

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015

Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Ewolucja czy rewolucja? Zmiany w standardzie ISO 9001:2015 Urszula Kobylińska Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Organizacji i Zarządzania e-mail: u.kobylinska@pb.edu.pl DOI: 10.12846/j.em.2014.01.12

Bardziej szczegółowo

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA

WYNIKI DZIĘKI SZKOLENIOM. WIEDZA ZAPEWNIAJĄCA SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL - Business Assurance assurance.dnvgl.com business.assurance@dnvgl.com DNV GL Kierując się swoją misją ochrony życia, mienia i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom podniesienie

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę

Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę Doskonalenie Organizacji Publicznych Poprzez Samoocenę 1 2 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF). Improving Public Organisations through Self-Assessment. CAF 2013. Przekład z języka angielskiego:

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności

GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH. Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności GRUPA ROBOCZA ART. 29 ds. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH 00062/10/PL WP 173 Opinia 3/2010 w sprawie zasady rozliczalności Przyjęta w dniu 13 lipca 2010 r. Grupa robocza została ustanowiona na mocy art. 29 dyrektywy

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja

Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja Poradnik 2110-1: Ład organizacyjny: definicja 2110 Ład organizacyjny Audyt wewnętrzny musi oceniać procesy kształtujące ład organizacyjny i przedstawiać stosowne zalecenia usprawnienia tych procesów, tak

Bardziej szczegółowo

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZADZĄNIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY TURYSTYCZNEJ OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA BRANŻY TURYSTYCZNEJ PRZEMYŚL 2002 1 ZESPÓŁ REDAKCYJNY: mgr Artur Jabłoński -Akademia Jakości sp. z o.o. Warszawa wiceprezes

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ORGANIZACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla organizacji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-5-1 Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY

PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY PRZEWODNIK TWORZENIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Narzędzie przeznaczone dla europejskich przedsiębiorstw budowlanych każdej wielkości European Construction Industry Federation Niniejszy

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury

System zarządzania bezpieczeństwem. Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury System zarządzania Kryteria oceny przedsiębiorstw kolejowych i zarządców infrastruktury stosowane przez krajowe władze do oceny zgodności z wymaganiami określonymi w certyfikatach i autoryzacjach w zakresie

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby

Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby Jakub Wierciak Zagadnienia jakości i niezawodności w projektowaniu Zarządzanie jakością wg norm serii ISO 9000:2000 cz.1 system, kierownictwo i zasoby System zarządzania jakością (ISO 9000:2000) System

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter

Akademia BSI Katalog. Styczeń 2015 - Grudzień 2015. Nowość. By Royal Charter Akademia BSI Katalog Styczeń 2015 - Grudzień 2015 Nowość By Royal Charter 1 KLIKNIJ NA WŁAŚCIWE SZKOLENIE Witamy w Akademii BSI O BSI, Nasze wartości, Szkolenia dedykowane Zarządzanie Jakością ISO 9001

Bardziej szczegółowo

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl

Proces oceny zgodności wg nowej normy ISO 14001:2015. Jacek Korzeniewski. www.wymagania-prawne.pl Proces oceny zgodności wg nowej normy Spis treści I. Rewizja normy ISO 14001... 3 II. Proces oceny zgodności... 4 III. Podejście auditorów zewnętrznych... 7 Załącznik: Narzędzia portalu wymagania-prawne.pl...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo